KVINDEGRUPPEN METODEHÆFTE. Et mentornetværk for danskere og nydanskere. - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVINDEGRUPPEN METODEHÆFTE. Et mentornetværk for danskere og nydanskere. - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro"

Transkript

1 KVINDEGRUPPEN Et mentornetværk for danskere og nydanskere METODEHÆFTE - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord - 4 Baggrundsstatistik - 5 OPSLAGSDEL Rekruttering og match - 9 Lokaliteter - 12 Aktiviteter - 13 Medarbejdere - 15 Samarbejdspartnere - 16 TEORI OG BAGGRUNDSINFORMATION Metode og værktøjer - 21 Kvindegrupper og jobgruppe - 24 Udvælgelse af mentorer - 27 Opfattelse af tid - 29 Frivillig versus offentlig organisation - 30 Litteratur og links

4 FORORD Man siger, at et kært barn har mange navne, hvilket også er tilfældet med Kalejdoskops Kvindegruppe, som projektet hedder i daglig tale. Den oprindelige titel var Integration af nydanskere via sociale mentornetværk, da Kalejdoskop i november 2007 fik en bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til et toårigt projekt under puljen Personer på kanten af arbejdsmarkedet. Baggrunden for projektet strækker sig tilbage til 2006, hvor Kalejdoskop i perioden maj 2006 til juli 2007 fik en bevilling fra EU-Socialfond, Tips- og Lottomidler og Frelsens Hær. Dengang hed projektet Fællesskab og integration et mentornetværk for danskere og nydanskere og havde til formål, at danskere og nydanskere kunne mødes på tværs af kultur og nationalitet, få fælles oplevelser i deres fritid og mulighed for at tale sammen. Mentormodellen blev brugt som en indgang til, at danskere og nydanskere kunne lære hinanden at kende og blev dermed en metode til at fremme integrationen. Det lykkedes at skabe et velfungerende mentornetværk. Erfaringerne fra projektet gjorde os dog samtidig opmærksomme på nye udfordringer og måder at bruge mentormodellen på og ideen til Kvindegruppen blev født. Formålet med videreførelsen af mentormodellen, som I vil blive præsenteret for her, er således baseret på, at mange af de mennesker med anden etnisk baggrund som kommer i Kalejdoskop lever socialt isoleret og er dårligt integreret i det danske samfund, mens mange af vores mentorer har et netværk, som kan hjælpe med at åbne døre til arbejdsmarkedet, uddannelse og til at bryde den sociale isolation. Mentormodellen er dog kun en af mange indgange til at understøtte deltagernes vej tilbage til job eller uddannelse. De øvrige indgange bliver præsenteret i metodehæftets første del OPSLAGSDELEN, hvor vi forsøger at formidle vores erfaringer så enkelt som muligt. Metodehæftets sidste del er en mere generel teoretisk og reflekterende del i relation til at arbejde med mentormodellen som indgang til målgruppen i forhold til job og uddannelse. 4

5 BAGGRUNDSSTATISTIK De måltal som statistikken læner sig op af stammer fra Kalejdoskops forandringsteori, som blev udarbejdet i samarbejde med en konsulent fra Rambøll Management i december PROJEKTETS MÅL 60 personer deltager i jobgruppe og/eller mentornetværk mentorrelationer 24 af deltagerne kommer i praktik 10 mentees kommer i praktik gennem mentors netværk 20 deltagere kommer i ordinær beskæftigelse 20 deltagere kommer i gang med en uddannelse KVINDEGRUPPEN I alt 31 MENTORRELATIONER Der er i alt etableret 32 mentorrelationer, hvoraf 15 er med de frivillige mentorer mens 17 er, hvor projektmedarbejderne har fungeret som mentor. PRAKTIK Kvinder 20 Mænd 0 I alt 20 PRAKTIK VIA MENTORS NETVÆRK I alt 6 SAMLEDE TAL FOR PROJEKTET¹ Der har brutto deltaget 98 i projektet. Der har netto deltaget 70 og de fordeler sig i følgende to grupper: ARBEJDE Kvinder 23 Mænd 2 I alt 25 JOB OG UDDANNELSESVEJLEDNING Kvinder 24 Mænd 15 I alt 39 ¹ Det samlede brutto tal tæller også pensionister, deltagere uden cprnummer eller de der har været så løst tilknyttet huset, at vi har valgt ikke at tælle dem med i det samlede netto tal, som de øvrige kategorier er baseret på. UDDANNELSE Kvinder 8 Mænd 0 I alt 8 5

6 ANDRE TAL Udover måltallene for projektet er det også relevant at vide, hvor mange mentorer og hvor mange praktikanter der har deltaget i projektet. Den sidste gruppe er nydanske kvinder som enten har været i arbejdsprøvning eller i praktik hos os i forbindelse med en afklaring til fleksjob eller førtidspension. Vi samarbejder med to virksomheder² om disse forløb. Kvinderne er allerede talt med under Kvindegruppen, så her er det for at illustrere, hvor stor en andel de udgør i forhold til de kvinder, som selv finder vejen til Kalejdoskop. MENTORER I alt 15 PRAKTIKANTER I KALEJDOSKOP Praktik og Kvindegruppe 6 ² Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen center for kompetence og beskæftigelse Københavns Kommune og Incita. 6

7 OPSLAGSDEL

8

9 REKRUTTERING OG MATCH Vi var fra projektstart allerede i kontakt med nydanske mænd og kvinder dels via vores kurser i dansk/samfund og med mentorerne gennem projektet Fællesskab og integration et mentornetværk for danskere og nydanskere. Mentorerne rekrutterede vi i sin tid via Kalejdoskops kurser i it og motion. Der var dog langt fra nok til at starte et mentornetværk, så derfor satte vi annoncer i forskellige lokalblade primært på Østerbro og Nørrebro og blev omtalt i lokalradio. Sidenhen er mentornetværket vokset ved, at mentorerne tager en veninde, en nabo eller en tidligere arbejdskollega med. I den mere utraditionelle ende fandt en af vores mentorer frem til os, da hun ved en tilfældighed kom forbi og spurgte, om hun måtte låne vores toilet. Når kontakten er blevet etableret tager vi en indledende samtale med kvinderne. Når vi taler om de nydanske kvinder er det ofte os, der tager initiativet. Vores projektmedarbejder underviser også i dansk og er god til at fornemme, hvem der kunne være interesseret og få noget ud af at komme i Kvindegruppen. Når hun mener, at tidspunktet er passende, henvender hun sig til kvinden og spørger, om hun kender til Kvindegruppen. Hvis ikke fortæller hun hvem der deltager, hvad vi mødes om og nævner også ofte, at det vil være godt for kvinden at deltage i Kvindegruppen, så hun kan bruge og udvikle sit dansk. Sproget er nemlig dansk, når vi er sammen, så man skal kunne beherske noget dansk for at få noget ud af det både individuelt men også for at kunne indgå i en mentorrelation. Hvis der er behov for tolk er kvinderne gode til at tolke for hinanden typisk på arabisk eller urdu ligesom vores projektmedarbejder også taler farsi. Hvis kvinden er interesseret, inviteres hun til at komme næste gang gruppen mødes, så hun kan møde de andre og se, om det er noget for hende. Derefter tager vi en samtale med hende, om hendes oplevelse stemmer overens med det, vi har fortalt om Kvindegruppen og hendes egne forventninger. Først der beslutter kvinden, om hun har lyst til at komme igen. Vi spørger som regel meget direkte; har du lyst til at komme igen? Når en dansk kvinde henvender sig, kan det dels være ud fra en viden om Kvindegruppen, men det kan også være lysten til at lave noget frivilligt arbejde, da meget af Kalejdoskops og Frelsens Hærs arbejde er baseret på frivilligt arbejde. Hvis kvinden allerede kender til 9

10 Kvindegruppen, inviterer vi hende til at komme næste gang gruppen mødes, så hun kan møde de andre og se, om det er noget for hende. Derefter tager vi en samtale med hende, om hvorvidt hendes oplevelse stemmer overens med det, vi har fortalt hende om Kvindegruppen. Kvinder, der henvender sig ud fra lysten til at lave noget frivilligt arbejde, inviterer vi først til en samtale, hvor vi præsenterer hende for alle de aktiviteter, vi har i huset, og hvor der eventuelt kunne være brug for en frivillig. Herefter melder kvinden ud, hvad hun har lyst til, og er det Kvindegruppen, er det samme procedure som beskrevet ovenfor. For andre som ønsker at starte op med mentormodellen, hvor man ikke har undervisningshold, som kan bruges som indgang til at komme i kontakt med målgrupperne, må man tænke i andre rekrutteringsstrategier. Alternativt kan projektet samarbejde med andre parter, der kan tilbyde disse aktiviteter. Et andet eksempel på en vigtig samarbejdspartner bliver eksemplificeret i afsnittet SAMARBEJDS- PARTNERE. I vores mentormodel er der to former for møder. Der er møder, hvor mentor og mentee mødes alene, og så er der møder, hvor alle mentorer og mentees er samlet. Vekselvirkningen mellem de to mødeformer danner rammen om den måde, som matchningen af mentor og mentee foregår på i Kalejdoskop, hvor der er plads til uformelle samtaler på kryds og tværs i gruppen. I den store gruppe er det således muligt at ændre på parrenes sammensætning efter behov, ligesom en mentee kan have flere mentorer til forskellige behov. Matchningen af mentor og mentee i Kalejdoskop er derfor et kapitel for sig. Tidligere foregik matchningen af mentor og mentee på baggrund af samtaler og informationsmøder ledet og styret af projektleder. De oplysninger som projektlederen fik dannede match enten på fælles interesser eller ved at mentor havde en personlig kompetence/ livserfaring som mentee efterlyste. Sådan gør vi ikke mere. Vores erfaring er, at det er vigtigt, at kvinderne finder hinanden. Man kan godt sige, at det kan minde om, det der sker, når man finder en kæreste. Hvad er det lige, der gør, at det blev ham eller hende - er det øjnene, smilet, måden at være på? Det er ofte svært at definere - det er der bare og man er tryg og glad. Kvinderne melder selv tilbage, at 10

11 de godt kan lide den form. De bruger en til at pjatte med, en anden til at tale om børneopdragelse med, en tredje til at tale om job og uddannelse osv. Nogle af de nydanske kvinder bruger således mentorkvinderne på kryds og tværs mens andre har en fast mentor og bruger Kvindegruppen efter behov. EKSEMPEL PÅ MØDEFORLØB I KVINDEGRUPPEN Den første gang vi mødes, er efter en ferie, sommerferie eller juleferie. Her siger vi goddag til nye deltagere og hører lige bordet rundt, hvordan det går. Projektleder har ofte forskellige informationer, lige fra nye aktiviteter i huset til tilbud fra andre projekter og foreninger som hun fortæller kvinderne om. Derefter går vi i gang med at planlægge sæsonens aktiviteter. Det foregår på den måde, at alle byder ind med noget, som de godt kunne tænke sig at lave. Det kan være alt fra at besøge museer og andre kulturinstitutioner, til at kvinderne fortæller, hvordan deres børn klare sig i Danmark. Alle forslagene bliver skrevet op på en tavle, hvorefter kvinderne stemmer, og de forslag der får flest stemmer, bliver så sat ind i et mødeskema, som kvinderne får næste gang vi mødes. Vi mødes hver anden onsdag i Kvindegruppe fra 10-13, mens vi de øvrige ons-dage mødes om forskellige aktiviteter lige fra fotoprojekt til sund mad og Krea-klub, mens der er job og uddannelsesvejledning tirsdag og torsdag fra både individuelt og jobgruppe. Hvis man har en gruppe af stille og generte kvinder, kan det være en god ide også at mødes i mindre grupper af og til, da de godt kan forsvinde i den store gruppe. I de små grupper er der ofte mere plads, ro og mulighed for, at de kvinder kommer på banen. I Kalejdoskop har nogle af kvinderne blandt andet deltaget i et fotoprojekt og i foråret 2010, vil de kunne melde sig til en vandregruppe for kvinder. 11

12 LOKALITETER Det vil helt klart tælle til projektets fordel, hvis det er fysisk let tilgængeligt, det vil sige, at det ligger i eller tæt på de byområder, hvor målgrupperne har deres gang. Det er også en fordel at ligge tæt på offentlige transportmidler, da de nydanske kvinder som oftest benytter sig af offentlig transport eller går til fods. I Kalejdoskop kommer kvinderne fra hele Københavnsområdet, men de svageste af dem kommer typisk fra Nørrebro og de ville nok ikke være kommet hos os, hvis de skulle rejse tværs gennem byen. For mentorernes deltagelse har det ingen betydning, hvor vi er placeret. En ting er, hvor projektet er fysisk placeret noget andet er, om der er trygt og rart at være, så kvinderne har lyst til at komme igen. Vi får ofte at vide, at der er en god stemning hos os og at man altid føler sig velkommen. En har endda givet udtryk for, at det er som hendes andet hjem. Så med lokalitet følger også at skabe nogle trygge og stabile rammer, hvori projektet kan udfolde sig. Hvordan gør man så det? kvinderne. Kvindernes tilbagemelding er, at det giver dem en følelse af, at vi respekterer dem og er interesseret i at høre, hvad de siger. Vores anbefaling er derfor, at ideer og initiativer fra mentorer og mentees er de grundlæggende aktiviteter i Kvindegruppen. De er ofte mere interessante end udefrakommende oplægsholdere. Sørg samtidig også for at have plads, både fysisk og mentalt, til at lave dynamiske planlægning, hvor planerne kan ændres med kort varsel, så der er plads til at nye ideer kan opstå og behov kan imødekommes. Det er alt sammen med til at skabe nogle stabile og trygge rammer, hvor man føler sig velkommen, set og hørt. For mentorerne betyder det også meget, at de kan se, at aktivitet er det bærende element i projektet. Vi gør andet og mere end bare at sludre og drikke kaffe, selvom det også er en vigtig faktor i skabelsen af trygge og stabile rammer, for når vi spiser sammen, danner vi relationer og gennem relationerne får vi tillid og føler os trygge. Hos os har vi et fast lokale og et fastlagt program med faste mødetider, som udarbejdes for et par måneder af gangen i samarbejde med 12

13 AKTIVITETER Mentormodellen er som sagt kun en af mange indgange til at understøtte deltagernes vej tilbage til job eller uddannelse. Der skal en flerstrenget indsats til for at det skal lykkedes på den lange bane. Hos Kalejdoskop er de øvrige indgange: SPROGLIG OPKVALIFICERING Dansk/samfund ANDRE KURSER IT-kurser Yoga/afspænding og kropsvejledning og individuel afspænding Vejledning om heldbred, kost og motion Kreative værksteder såsom systue RÅDGIVNINGSTILBUD Juridisk rådgivning Gældsrådgivning Psykologisk- socialrådgivning JOB OG UDDANNELSESVEJLEDNING Tre trin: Afklaring, opkvalificering og jobsøgning. Det sociale netværk via deltagelsen i Kvindegruppen er det fundament, vi bygger på med de ovenstående 4 klodser. Det varierer fra kvinde til kvinde, hvor meget de benytter sig af husets øvrige tilbud. Dansk/samfund er som før omtalt en af indgangene til at komme i kontakt med målgruppen. En anden god indgang er kreative værksteder såsom systue. Mange af kvinderne er traumatiserede, så det at sidde med noget i hænderne er beroligende og noget de er gode til. Faktisk startede mentornetværket med en systue, hvor kvinderne fik mod på mere, så de startede til dansk og siden var mange af dem med i mentorgruppen. Yoga og afspænding er også godt at have med som en aktivitet, da mange af kvinderne har psykosomatiske symptomer som forringer deres livskvalitet og overskygger alt. Svømning er ligeledes en mulighed, men her er der en del udfordringer; dels at finde en velegnet svømmehal, som vil/kan lukke hallen ned for kvinderne, og dernæst at få kvinderne, og nogle gange også deres mænd, overbevist om, at det er en god ide. Dernæst tror vi på, at det er bedst at have alle aktiviteterne samlet under et tag for at gøre det så trygt og stabilt for kvinderne som muligt med kendte ansigter og kendte rammer. 13

14 Der er stor søgning til de forskellige rådgivningstilbud både blandt danskere og nydanskere. Mange af kvinderne er enlige mødre og har svære sociale, personlige, økonomiske og familiære problemstillinger at slås med, som ofte overskygger alt og forhindre dem i at komme videre med job og uddannelse. Det kan være alt fra klatgæld til socialsager om pension og udlændingesager om opholdstilladelse, som fylder meget, så det er meget vigtigt at få ryddet op i de berørte dele af livet via forskellige rådgivningstilbud. Den sidste byggeklods er job og uddannelsesvejledning, hvor udfordringen er den store gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som skal motiveres til at skifte den offentlige forsørgelse ud med lønnet arbejde. En af måderne til at arbejde med motivationen på er via rollemodeller. Hos os kan vi mærke effekten, når en af kvinderne fra Kvindegruppen stolt kommer og fortæller, at hun enten har fået arbejde, er startet på en uddannelse eller har gennemført en uddannelse. Vi mærker straks, at mange af de andre kvinder tænker, at hvis hun kan, så kan jeg også. Vores mentorer leverer også her en kæmpe arbejdsindsats, hvor de er fortalere for, hvor vigtigt det er, at kvinderne tjener de- 14 res egne penge, som de selv kan bestemme over. Vi arbejder både med individuel rådgivning og jobgruppe, hvor mentorerne giver en hånd med i sidstnævnte og bidrager med deres erfaring og netværk.

15 MEDARBEJDERE Hvis vi starter med det mere håndgribelige, så vil anbefalingen være, at der til et projekt som Kvindegruppen er tilknyttet 1 projektleder og 2 projektmedarbejdere på fuldtid til en løbende kapacitet på 30 deltagere. Projektmedarbejderne står udover Kvindegruppen også for job og uddannelsesvejledningen sammen med mentorerne eller andre frivillige samt afvikler nogle af de andre aktiviteter såsom dansk undervisning, it-kurser, systue osv. I Kalejdoskop er vi 1 projektleder på deltid og 1 projektmedarbejder på fuldtid og har derudover 6 timelærere tilknyttet huset til at afvikle de øvrige kurser og rådgivningstilbud. Det er vigtigt, at man som projektmedarbejder er sig sin rolle bevidst og kan navigere i spændingsfeltet mellem projekts formål og mål samtidig med, at deltagerne føler sig anerkendt og accepteret. Det kan være en fordel, at en af projektmedarbejderne har en anden etnisk baggrund, da det for nogle af kvinderne er tillidsvækkende, at de kan spejle sig i projektmedarbejderen. Rent praktisk kan det også være en fordel i forhold til eventuelle sprogbarrierer, hvor projektmedarbejderen i nogle tilfælde kan gå ind og formidle vigtige beskeder på kvindernes modersmål. Hvis vi går videre til, om projektmedarbejderne skal have en bestemt uddannelses- eller kompetenceprofil, så bliver det straks mere uhåndgribeligt. Det er dog vigtigt, at medarbejderne besidder centrale egenskaber som: Rummelig og tillidsvækkende Fleksibel og åben for at hjælpe deltagerne, når behovet er der Positivt menneskesyn Lyttende og empatisk Praktisk og realistisk tilgang til målgruppen 15

16 SAMARBEJDSPARTNERE Hvis projektet ikke selv kan tilbyde en bred vifte af tilbud til deltagerne, vil anbefalingen være, at projektet samarbejder med andre, der kan tilbyde disse aktiviteter. Det gælder både i rekrutteringsfasen, men også i selve afviklingen af projektet, da det er vores erfaring, at det er af afgørende betydning, at projektet kan tilbyde flere forskellige tilbud til deltagerne, som tilsammen udgør den helhedsorienterede tilgang, som giver resultater på den lange bane. Da størstedelen af de nydanske kvinder, som kommer i Kalejdoskop er tilknyttet forskellige offentlige aktører såsom jobcentre eller andre eksterne leverandører til kommunen, spiller samarbejdet med dem en vigtig rolle for projektet, hvilket jeg vil forsøge at eksemplificere. Den 3-ledede model tager udgangspunkt i et konkret samarbejde mellem Kalejdoskop og en af vores samarbejdspartnere, som er leverandør til Københavns Kommune. Første led er jobcentret, som visiterer kvinden til samarbejdspartneren, som er modellens andet led. De tilrettelægger forskellige forløb, der tager højde for den enkelte kvindes mulige veje tilbage på arbejdsmarkedet. Forløbet tæller blandt andet arbejdsprøvning og praktik og det er her, Kalejdoskop kommer ind i billedet, som modellens tredje led. Kvinderne er typisk matchgruppe 4 og 5, taler dårligt dansk, har ofte fysiske problemstillinger og ingen eller ringe erhvervserfaring/uddannelse. Vi har haft flere kvinder igennem huset på den måde, nogle med større succes end andre. En af de sidste gode historier er en kvinde på 49 år, som har levet 24 år i Danmark indvandret fra Pakistan. Hun havde 8 års skolegang fra hjemlandet og ingen erhvervserfaring, da hun kommer i praktik hos os. Formålet med praktikken på 6 uger var at afprøve, om hun kunne klare lettere køkkenopgaver, og om hun fik gavn af danskundervisningen, da hendes dansk var meget ringe. Her 5 måneder senere kommer hun stadig i Kalejdoskop til dansk to gange om ugen, går til yoga en gang om ugen og er med i Kvindegruppen. Da hendes kontaktperson fra vores samarbejdspartner sidst var forbi, viste kvinden hende selv rundt og fortalte vidt og bredt om, hvad hun laver her på dansk til stor overraskelse for kontaktpersonen. Modellen fungerer, fordi vores samarbejds- 16

17 partner har formået at lave en aftale med den pågældende kvindes sagsbehandler på jobcenteret om, at kvinden ved at deltage i projektets aktiviteter i Kalejdoskop stille og roligt kommer nogle skridt nærmere arbejdsmarkedet. Kalejdoskops samarbejde med jobcenteret er således ikke formaliseret, men fungerer via en brobygning med den eksterne leverandør. Det gode ved den model er, at jobcenteret er i kontakt med kvinder, som ikke nødvendigvis selv ville have fundet vej endsige have hørt om Kalejdoskop. Samtidig undgår vi ved brobygningen at have en formel aftale med kommunen som gør, at kvinderne ikke visiteres til os men kommer her, fordi de har lyst og er motiveret, hvilket er vigtigt for os, da projektet og Kalejdoskops aktiviteter bygger på et frivillighedsprincip. I forhold til den model er det vigtigt, at man inden aftalen indgås laver en forventningsafstemning om, hvad det vil sige at indgå i projektet herunder også de arbejdsopgaver, som indgår i praktikplanen og laver en trepartsaftale mellem kvinden, samarbejdspartneren og projektet for at forløbet bliver en succes. 17

18 18

19 TEORI OG BAGGRUNDS- INFORMATION 19

20 20

21 METODE OG VÆRKTØJER Filosofien i de teorier som projektet tager udgangspunkt i er forenklet sagt at frigøre den enkeltes potentiale og skabe motivation og et større ejerskab hos deltagerne i forhold til de forandringer, som de ønsker i deres liv ved at deltage i Kvindegruppen og/eller ved at benytte sig af job og uddannelsesvejledningen. DET TEORETISKE GRUNDLAG Projektets tilgang til målgruppen er inspireret af empowerment tankegangen og den anerkendende pædagogik i forhold til at vække brugernes ressourcer til live og tage større ejerskab i forhold til job og uddannelse. Den anerkendende tilgang er for os karakteriseret ved, at have fokus på deltagernes tidligere og nuværende succeser, som danner afsæt til at realisere deres realistiske drømme og ønsker. Vi forsøger dermed at have fokus på potentialer frem for barrierer og problemstillinger. Empowerment tankegangen i projektet skinner igennem i forhold til slutmålet som er, at deltagerne kan stå på egne ben og deri ligger, at det er deres egne mål, der skal realiseres i projektet. Ovenover disse to teoretiske tankegange ligger den helhedsorienterede tilgang og fokus på det ligeværdige møde mellem mentor/medarbejder og mentee, som er en kerneværdi i alt Kalejdoskops arbejde. Vi har arbejdet ud fra den tanke, at det er dialogen i gruppen og mellem parrene som er den centrale proces. Gennem dialog opnår man en større forståelse for hinanden og sig selv, så det er således i dialogen at den personlige udvikling opstår. VÆRKTØJER Individuelle samtaler med nye mentorer omkring vores og deres forventninger til mentorrollen, projekts formål og teoretiske grundlag. Individuelle samtaler med nye mentees omkring projektets formål. Mentor og mentee deltager i fællesmøder med alle andre mentorer og mentees hver anden uge. Det er op til den enkelte, hvor meget der investeres ud over fællesmøderne. Det aftaler parrene indbyrdes. Matching af mentor og mentee foregår ved selvmatching. Mentor og mentee finder selv sammen ved fællesmøderne. 21

22 Fællesmøder, hvor der er en vekselvirkning mellem møder i projektets lokaler og udflugter ud af huset. Andre kurser/temadage såsom fotoprojekt, Krea-klub og sund mad, hvor kvinderne mødes omkring fælles interesser. Individuelle møder mellem mentor og mentee. Der er stor variation i, hvad de mødes om. Det kan være alt fra at mentor er bisidder til samtaler om sundhed, familiære udfordringer og job og uddannelse. I de tilfælde, hvor de individuelle møder bruges meget, opstår der ofte en veninderelation. Løbende dialog, sparring og erfaringsudveksling mellem mentorerne og medarbejdere. Løbende dialog med mentees om, hvordan det går. OM AKTIVITETERNE I PROJEKTET Det er en stor styrke, at matchingen foregår via fællesmøderne. Det gør, at relationen er selvvalgt og frivillig, hvilket understøtter etableringen af en tillidsrelation og sikrer, at der en velfungerende kemi mellem mentor og mentee. Fællesmøderne skaber en struktur omkring mentorrelationerne. Mentorerne indgår som frivillige medarbejdere i huset. Det giver mentorerne ejerskab til projektet Omkring ligeværdighed som værdi i mentorprojektet: Perspektivet er, at alle i projektet har noget at bidrage med. Sprogbrugen i forhold til projektets oprindelige titel, hvor vi til daglig omtaler mentornetværket som Kvindegruppen, så fokus bliver på det, vi har til fælles frem for det, der skiller os ad. Vigtigt med aktiviteter hvor mentees formidler viden om egen kultur og erfaringer, da den gensidige udveksling er en styrke. Der anvendes ikke handleplaner eller lignende. Deltagelsen i projektet er baseret på frivillighed. Det må ikke minde om et kommunalt aktiveringsprojekt. Deltagerne kommer af egen drift og motivation. Der er ingen krav eller sanktioner. 22

23 TYPISKE FASER FOR DELTAGERNE I PROJEKTET 1. Tillidsskabelsesfase, som typisk er indenfor den første måned. 2. Fjernelse af grundlæggende barrierer i forhold til økonomi og familiære udfordringer. Kører ofte sideløbende med fase Etablering af socialt netværk. Kører sideløbende med de efterfølgende faser. 4. Motivation. 5. Afklaring, opkvalificering og jobsøgning. SPØRGSMÅL TIL OVERVEJELSE Hvordan registreres deltagernes udvikling uden det går ud over frivillighedsaspektet? Hvordan sikrer man den viden, der udvikles i projekt, så den ikke kun er personbåren? 23

24 KVINDEGRUPPER OG JOBGRUPPE Da projektet bygger på et frivillighedsprincip og ikke visitation, kan alle i princippet komme ind af døren på Kalejdoskop. Alligevel kan projektets målgruppe karakteriseres i forhold til de to elementer i projektet, Kvindegruppen og job og uddannelsesvejledning: Ringe eller ingen arbejdsmarkedserfaring. Primært familiesammenførte. Kommer primært fra mellemøsten. Matchgruppe 4 og 5. Primært bosiddende på Nørrebro. MENTEES PROFIL 1 Yngre nydanske kvinder mellem år med eller uden ægtefælle. Helbredsproblemer. Ringe danskkundskaber. Ringe tiltro til egne ressourcer. Ringe eller ingen arbejdsmarkedserfaring. Primært familiesammenførte. Kommer primært fra mellemøsten. Matchgruppe 4 og 5. Primært bosiddende på Nørrebro. MENTEES PROFIL 2 Ældre kvinder over 50 år på pension, førtidspension eller under afklaring til fleksjob/førtidspension. Helbredsproblemer. Ringe danskkundskaber. Ringe tiltro til egne ressourcer. JOB OG UDDANNELSESVEJLEDNING PROFIL 3 Yngre nydanskere mellem år ofte gift med etnisk dansker. Typisk indvandret til Danmark, familiesammenførte eller flygtninge. Ringe danskkundskaber en del taler godt engelsk og har gode uddannelser fra hjemlandet. Ofte stor arbejdsmotivation støder ind i sprogbarrieren. Alle nationaliteter. Matchgruppe 3-5. Primært bosiddende på Nørrebro. FÆLLES KENDETEGN De tre grupper er kendetegnet ved at leve isoleret og føle sig ensomme men på to forskellige måder, som er med til at blokere deres vej til arbejdsmarkedet. 24

25 De første to grupper har boet i Danmark i mange år. Det er primært kvinder som har gået hjemme med deres børn. De har ikke været i arbejde og har ikke megen tiltro til egne ressourcer. Undervisningen i sprogskolen har ofte været afbrudt af barselsperioder og sygdom og de har et spinkelt personligt netværk og kender ofte kun landsmænd og ægtefællens familie. Den sidste gruppe er ofte gift/kæreste med en dansker og venter på opholdstilladelse. Deres ophold er godkendt men under behandling i Udlændingeservice. Ventetiden for borgere fra lande uden for EU er ca måneder. I den periode har de ikke cpr.nummer og kan derfor ikke søge arbejde, læge eller sprogskole. Men de må gerne deltage i frivillige foreningers aktiviteter såsom dansk/samfund i Kalejdoskop, hvor de, udover at holde sig i gang, får tilegnet sig dansk og viden om det danske samfund, samt får udvidet deres personlige netværk. En anden barriere er sproget. De er ofte veluddannede, men ender på kanten af arbejdsmarkedet på grund af deres manglende danskkundskaber. MANDEGRUPPE I den oprindelige ansøgning blev der lagt op til, at mentee både kunne være nydanske mænd og kvinder. Det var således projektets ambition, at 40 % af deltagerne skulle være mænd og 60 % kvinder, da der findes mange ledige nydanske mænd i lokalområdet. Men som man kan se, er mentee kendetegnet ved at være yngre og ældre nydanske kvinder, så hvad blev der af mændene? Projektet var fra begyndelsen opmærksomt på, at man i rekrutteringen af mandlige mentees med anden etnisk baggrund skulle gå andre veje; eksempelvis gennem anderledes formulerede annoncer, foreninger, netværk og erhvervsrettede tiltag. Det skulle dog hurtigt vise sig, at udfordringen lå et helt andet sted end først antaget. Den første indgang var, som hos kvinderne, via danskholdene, hvor der meldte sig omkring 8 mænd, som var interesseret i at få en mentor. Nu gik jagten så ind på mentorer: Danske, voksne mænd søges! Sådan lød overskriften på annoncen, hvorunder ideen om et mentornetværk for nydanske og danske mænd blev lanceret. Ideen var at mændene skulle mødes og tage på ture til virksomheder, foreninger samt at besøge hinanden. Det viste sig dog at være sværere end forventet, at finde kvalificerede mentorer, da ingen reagerede på annoncen. 25

26 SPØRGSMÅL TIL OVERVEJELSE Har I på forhånd kontakt til ressourcestærke danske mænd som kunne være interesseret i at være med i et mentornetværk? Skal gruppen hedde noget helt andet for at vække mænds interesse? Hvad vil I mødes om - arbejde, fritid, venskaber hvad mødes mænd om? 26

27 UDVÆLGELSE AF MENTORER Den anden halvdel af Kalejdoskops Kvindegruppe er mentorerne, som er kendetegnet ved at være: Danske kvinder ml år. De er typisk på efterløn eller pension. De har typisk en socialfaglig baggrund eller anden mellemlang uddannelse. De er meget aktive i kunst- og foreningslivet. De rejser og har altid rejst meget enten privat og/eller med arbejdet. De er primært bosiddende i København Ø og N. Deres motivation er dels drevet af en indignation over den eksisterende integrationspolitik og af ønsket om, at hjælpe kvinderne i projektet til selvstændighed og selvforsørgelse. Da mentorrelationen er en personlig relation er det vigtig, at man i udvælgelsen af mentorerne får afstemt hinandens forventninger inden aftalen indgås mellem den mulige mentor og projektet. Det kan gøres i den indledende samtale, hvor man kort fortæller om projektet, hvad formålet er og hvilke værdier, der ligger til grund for at bruge mentormodellen. På den måde kan man ret hurtigt mærke, om kvinden brænder for projektet ved, at hun enten kommer med ideer til aktiviteter eller i det hele taget er begejstret for den metode, som projektet anvender og de værdier, det er baseret på. I udvælgelsen af mentorer er det også vigtigt at have øje for deres sociale kompetencer, så de kan skabe kontakt, tillid og tryghed hos de nydanske kvinder. De skal også kunne sætte sig i kvindens sted og ikke påtvinge hende egne ambitioner for så er der fare for, at kvinden bliver forvirret, skræmt eller usikker og trækker sig. Endelig skal de også kunne håndtere de konflikter og frustrationer, som man ofte støder på i mødet med de samfundsmæssige krav, kvindens drømme og så realiteternes verden. Det kræver med andre ord psykisk robusthed at være mentor, så man skal være af en særlig støbning. Det kan være hårdt arbejde, men også et meget givende arbejde. Man møder mange hårde skæbner, tragiske livshistorier, måder at leve på som man ikke forstår, men mange holder ud, fordi de tror på kvinderne og at det nytter, selvom det et langt, sejt træk. 27

Mennesker mødes og integration opstår

Mennesker mødes og integration opstår Mennesker mødes og integration opstår Erfaringer fra projekt Fællesskab og integration Et mentornetværk for danskere og nydanskere Projekt Fællesskab og integration - et mentornetværk for danskere og nydanskere

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

samtaleguide til mentorer

samtaleguide til mentorer samtaleguide til mentorer Samtaleguide Juni 2008 ISBN: 978-87-92403-00-1 Oplag: 1.000 stk. Grafisk produktion: Helle Thorbøl Møller Tryk: The Secret Company Tekst: Lars Olsen Yderligere information kan

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN:. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed, forening mv.): EVU Erhvervscenter for

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Motivation og samtale med nydanskere

Motivation og samtale med nydanskere Motivation og samtale med nydanskere Samuelsens Integrationspolitiske Netværk 11.03.2010 Jakob Katz - Integrer Integrer - en platform, to formål Ideologi - Positiv integration Ikke-vold, fremfor vold.

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 539 (100%) Ledige Ikke faglærte oktober 2009 274 (50,8%) Off. fors. hele perioden 51 (9,5%) 24 (4,5%) Selvforsørget

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING. CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5.

KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING. CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5. KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5. marts 2015 1 Afklaring Det gode CV Den gode ansøgning 2 LEDESTJERNEN Dit ansøgningsmateriale

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere