Trafikledelse ved vejarbejder - Afrapportering om behov og muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikledelse ved vejarbejder - Afrapportering om behov og muligheder"

Transkript

1 TEMPO PROGRAMME MIP 2003 VIKING A EURO-REGIONAL DEPLOYMENT PLAN FOR ROAD ITS BETWEEN NORTHERN GERMANY, DENMARK, FINLAND, SWEDEN AND NORWAY Trafikledelse ved vejarbejder - Afrapportering om behov og muligheder Version: 1.0, Date: PROJECT CO-FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION: DG TREN

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Tlf Fax Notat Paper Trafikledelse ved vejarbejder Afrapportering om behov og muligheder Notat Recommendations for preparation of guidelines concerning use of traffic management at road works Dato 29. marts 2004 Forfatter Mads Holm-Petersen Udgiver Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 DK-1022 København K Denmark

3 Indhold Dansk resume... 4 English summary Baggrund Behovsanalyse Identificerede behov for initiativer Besigtigelse af vejarbejder Opsamling Mulige initiativer Udvalgte systemer Fravalgte systemer

4 Dansk resume Trafiksikkerhed, fremkommelighed, servicering af trafikanterne og entreprenørernes personales sikkerhed ved de små og mellemstore vejarbejder er vigtige temaer for Vejdirektoratet. Derfor har Trafikal Drift i 2003 gennemført en screening af, hvor der er behov for at forbedre forholdene, og hvilke dynamiske mobile trafikledelsessystemer der kan bruges. Screeningen er første led i et projekt, der vil omfatte en afprøvning af de mest lovende mobile dynamiske trafikledelsessystemer og en vejledning i anvendelsen af systemerne. Problemerne ved vejarbejderne er prioriteret af en intern projektgruppe med kendskab til behovene hos trafikanterne, personellet ved vejarbejdet, og administratorer. Projektgruppen er nået frem til at prioritere følgende problemer højt:? Problemer med ikke retvisende skiltning? Problemer med opmærksomhedskrævende tekst og signaler? Problemer med overholdelse af lokal hastighedsbegrænsning? Problemer med etablering og fjernelse af afmærkning? Problemer med varsling om kø Dernæst mener projektgruppen det er vigtigt at se på problemer med skiltning ved vejarbejder udenfor arbejdstiden, passage eller påkørsel af afmærkning, manglende overholdelse af fletteregel og uoverensstemmelse mellem statisk, manuelt styret og automatisk trafikledelse. Ud fra disse vurderinger anbefaler projektgruppen en række mobile dynamiske trafikledelsessystemer, som bør afprøves i et kommende pilotprojekt. Variable tavler ved vejarbejder Ved hjælp af variable tavler kan trafikledelsen tilpasses de trafikale og arbejdsmæssige forhold. Projektgruppen foreslår et system bestående af halvautomatiske variable tavler til lokal hastighedsbegrænsning, køvarsling eller lignende. Løsning skal være baseret på et begrænset antal standardindstillinger som manuelt tilpasses de forholdene ved hjælp af trådløse forbindelser. Desuden foreslår projektgruppen et system med helautomatisk tavler. Løsningen skal varsle om kø eller lokal hastighedsbegrænsning. Det foreslås at der anvendes radardetektering af de trafikale forhold og kommunikeres trådløst via GSM til de variable tavler. Registrerings- og alarmeringselementer ved fare for påkørsel Ved hjælp af alarmer, der advarer om påkørsel, kan trafikanterne og personel blive gjort opmærksom på en eventuel fare. Projektgruppen foreslår, at der fokuseres på fire detekteringsenheder og fire alarmsystemer, der hver i sær lader til at have et vist potentiale. 4

5 Information om hastighed til trafikanterne Din fart har hidtil ikke været anvendt i sammenhæng med de små og mellemstore vejarbejder. Projektgruppen foreslår, at det undersøges, hvorvidt Din fart med fordel kan anvendes ved små og mellemstore vejarbejder på motorvejene. Maskinel udlægning og indsamling af markeringskegler Udsætning og indsamling af skilte og anden afmærkning er farligt arbejde for entreprenørens personel. Projektgruppen foreslår derfor, at det undersøges, om der findes maskiner, der med mindre modifikationer kan anvendes under danske forhold. 5

6 English summary Traffic safety, mobility, information for road users and safe working conditions for road workers at the smaller and medium seized work zones are central themes for the Danish Road Directorate. In 2003 the Department for Traffic Management carried out a project to identify the demands and possibilities for improvement of the conditions by using of dynamic mobile traffic management systems. This screening is the first part of a project which will include testing of the most promising systems and guidelines for use of the systems. The various problems at road zones have been categorised in order of priority by an internal task group. The group has given the following problems a high priority:? Problems with non-reliable signposting? Problems with signals and information that divert the road users attention? Problems with exceeding the speed limit? Problems with posting and dismantling of signs, signals and cones? Problems with sufficient warning of tailbacks Furthermore the problems on collision with equipment on the road, violation on the merging manoeuvre and discrepancy between various traffic management systems plays a major role. Based on this evaluation the group has recommended a number of mobile dynamic traffic systems to be tested in a pilot project in Variable Message Signs (VMS) Assisted by variable message signs the traffic management at road zones can be adjusted to the actual traffic and working conditions. The group recommend a semiautomatic VMS system with a limited number of possible displays. The display of the system can change manually by the road workers depending on the conditions. Furthermore the group recommend a fully automatic VMS system for warning of tailbacks and local speed restrictions. For detection of the traffic situation it is possible to use radar. Detection and signalling devices related to collision With the help from detection and signalling devices it is possible to warn road users and road workers against potential collision. The group recommend focusing on four different detection systems and four signalling device systems which all look promising. Information to the road user about his speed Radar speed display monitors have not been used at smaller or medium seized road zones at the motorways in Denmark. Here the group suggest an investigation of the possibilities for use of radar speed display monitors. 6

7 Mechanical posting and dismantling of cones Posting and dismantling of cones are one of the most dangerous activities in the work zones. Therefore the group suggest an investigation on whether the mechanical posting and dismantling systems developed abroad can be modified to the Danish conditions. 7

8 1. Baggrund Indenfor de seneste år er trafikledelse i forbindelse med vejarbejder blevet aktuelt som følge af øget fokus på sikkerhed, fremkommelighed og servicering af trafikanterne på vejnettet. En række faktorer har været medvirkende til dette:? Den stadigt tiltagende udnyttelse af vejnettet har reduceret tidsrummet med lille trafikbelastning væsentligt. Dette har medført, at tidsrummet for gennemførelse af vejarbejderne er blevet indsnævret.? Den nye generelle hastighedsbegrænsning på 130 km/t på motorveje vil føre til ændrede trafikledelsesforhold i forbindelse med vejarbejder. Dette kan betyde krav til øget fleksibilitet og dynamik i trafikledelsen.? Driftsområdet har de seneste år øget fokus på sikkerhed ved vejarbejder.? Driftsområdet har ligeledes øget fokus på, at trafikanterne skal have en oplevelse af god service. Herunder skal de føle sig velinformerede i forbindelse med vejarbejder. I dette projekt undersøges behov og muligheder for, at anvende mobile dynamiske trafikledelseselementer ved små og mellemstore vejarbejder på motorvejsnettet. Da der ikke findes nogen klar definition af begreberne små og mellemstore vejarbejder, anvendes følgende ad hoc definition. Med små og mellemstore vejarbejder menes vejarbejder af kortere varighed og vejarbejder med en begrænset udstrækning. Trafikledelse (TL) er defineret som bevidst påvirkning af trafikanternes trafikadfærd, det være sig rejsehastighed, rejsetidspunkt, rutevalg, afstand til medtrafikanter m.m. Projektet vil dog også omhandle systemer, der giver information/advarsler til vejarbejdspersonel om de trafikale forhold for derigennem at påvirke deres adfærd. Projektet omhandler dynamiske og mobile systemer. Det vil sige flytbare systemer, der dynamisk (med eller uden manuel aktion) kan tilpasses til de trafikale og arbejdsmæssige forhold ved vejarbejderne. Den øgede anvendelse af mobile dynamiske trafikledelseselementer har til formål at forbedre trafiksikkerheden, sikkerheden for personel, fremkommeligheden og trafikanternes serviceoplevelse. Projektet gennemføres i tre dele: Undersøgelse af behov og muligheder Udkast til mulige projekter Beslutningsgrundlag for førstegangsprojekt? Afprøvning af muligheder Afprøvning af metoder/teknologier i praksis i et førstegangsprojekt? Udarbejdelse af vejledning Udarbejdelse af vejledningen på baggrund af erfaringerne fra afprøvningen 8

9 Det samlede projekt har til formål at udarbejde en vejledning, der indeholder anbefalinger til anvendelse af mobile dynamiske trafikledelsessystemer som supplement til den eksisterende afmærkning ved vejarbejder. Projektet tager udgangspunkt i konkrete trafikale problemstillinger. Projektet vil desuden bygge på de eksisterende vejregler og retningslinier for vejarbejder i Afmærkning af vejarbejder supplerende bestemmelser på statsveje, Motorveje. Første delprojekt (som afrapporteres gennem dette notat) har haft til formål at udpege og udarbejde et udkast til initiativer, der kan opfylde det samlede projekts formål og at udarbejde et beslutningsgrundlag for afprøvningen af konceptet. Projektgruppen Det har i projektet været væsentligt løbende at sikre en lang række interessenters tilfredshed med projektet. Da projektet i første omhang har været et teoretisk projekt med forholdsvis små ressourcer, har interessenterne været repræsenteret i projektgruppen af interne VD eksperter. Projektgruppen har således været garant for, at alle væsentlige interesser i projektet er blevet inddraget i vurderingen af mulige tiltag. Projektgruppen har bestået af: René Ring (RR) TL-faggruppen Jan Frölich (JF) Distriktskontor - vejmyndighed og LSSU Conny Nielsen (CN) Distriktskontor tilsyn Ghita Berg Larsen (GB) Trafiksikkerhedsgruppen Finn Engelbrecht Ruby (FER) Vej- og trafikinformation Jens Toft Wendelboe (JENS) TL-faggruppen/COWI Mads Holm-Petersen (MHO) TL-faggruppen Desuden har projektgruppen løbende haft sparring med: Finn Krenk (FIK) TL-faggruppen Henrik Ludvigsen (HL) Trafiksikkerhedsgruppen Iben Louring Mortensen (ILM) Koordinationsgruppen for trafikal drift Erik Randrup (R) Gruppen for bestemmelser for afmærkning af vejarbejder på motorveje 9

10 2. Behovsanalyse I dette kapitel afdækkes og dokumenteres problemer ved små og mellemstore vejarbejder, som eventuelt vil kunne løses ved anvendelse af dynamiske mobile trafikledelsessystemer. Behovsvurderingen er foretaget på baggrund af data - og erfaringsindsamling fra relevante distriktskontorer, T.I.C., motorvejsprojekter, tilsynskontorer, udenlandske proje kter etc. samt gennem besigtigelse af en række vejarbejder i november I behovsanalysen skitseres det, hvor der kan være behov for initiativer for at:? forbedre trafiksikkerheden? forbedre sikkerheden for personel? forbedre trafikafviklingen og fremkommeligheden? forbedre trafikantbetjeningen/den oplevede servicering af trafikanter Behovsanalysen indeholder følgende punkter:? Identifikation af problemet? Konsekvens af problemet? Udbredelse af problemet? Dokumentation? Prioritering Problemerne og deres konsekvenser beskrives. Herunder vurderes det, hvor udbredt problemet er, og hvor alvorlige konsekvenserne er i forhold til trafiksikkerhed, sikkerhed for personel, trafikafvikling og servicering af trafikanter. Problemernes alvorlighed kategoriseres i tre kategorier (meget alvorlig, alvorlig og ikke alvorlig). Alvorligheden vurderes kun ud fra konsekvenserne for hhv. trafiksikkerhed, sikkerhed for personel, fremkommelighed og trafikanternes opfattelse af service. På tilsvarende vis bliver problemernes udbredelse vurderet. Vurderingen er foretaget af projektgruppen. Endelig foretages en prioritering af problemerne ud fra en vurdering af konsekvenser og udbredelse af problemet i relation til trafiksikkerhed, sikkerhed for personel, trafikafvikling og servicering af trafikanter. Afgrænsning Der findes en række problemer, der har indflydelse på brugen af dynamiske trafikledelsessystemer i forbindelse med vejarbejder, men som vurderes at ligge udenfor dette projekts område. Årsagen er, at de ikke vurderes at kunne afhjælpes ved anvendelse af mobile dynamiske trafikledelsessystemer, eller at de ikke umiddelbart har konsekvenser for trafiksikkerhed, sikkerhed for personel, trafikafvikling eller servicering af trafikanter ved små og mellemstore vejarbejder. Eksempler på problemer, der ligger uden for dette projekt kan være:? uhensigtsmæssige administrative procedurer? mangelfuld kommunikation imellem interessenter 10

11 ? behov for nye typer af tavler (behov for tilføjelser til skiltegalleri)? manglende efterlevelse af eksisterende regler for vejarbejder m.m.? elementer der forudsætter aktioner af andre myndigheder (færdselspolitiet)? eventuelle ændringer af Vejreglerne for vejarbejder Disse problemer er beskrevet i særskilt notat Problemer, behov og muligheder identificeret i projektet "Trafikledelse ved vejarbejder" som ikke kan håndteres indenfor projektets rammer Identificerede behov for initiativer I det følgende beskrives de identificerede problemer, som projektgruppen har prioriteret. Problemer med ikke retvisende skiltning Projektgruppen vurderer, at forkert eller uhensigtsmæssig brug af tavler i forbindelse med vejarbejder er blandt årsagerne til, at trafikanterne ikke altid kører i overensstemmelse med det skiltede. Der findes eksempler på uhensigtsmæssig skiltning ved vejarbejder, eksempelvis manglende justering af tavler efterhånden som arbejdet skrider frem, tavler der advarer om mulige hændelser over meget lange strækninger, eller tavler der ganske enkelt er blevet glemt. Trafikanter, der gentagne gange oplever, at skiltning ved vejarbejder er ude af trit med de faktiske forhold, vurderes at miste tiltroen til skiltningen. Dette kan betyde, at de bliver mindre tilbøjelige til at køre som skiltet. I stedet kører trafikanterne efter, hvad de opfatter som de reelle forhold, hvilket kan være et problem for trafiksikkerhed, trafikafvikling og arbejdsmiljø. Den ikke retvisende skiltning er udtryk for regelbrud og hovedsageligt begrundet i dårlig uddannelse af personel, entreprenørens mangelfulde egenkontrol samt bygherrens manglende tilsyn og stikprøvekontrol. Selvom problemet var betydeligt mere udbredt for fem år siden har det stadig en stor udbredelse. Der er et vist potentiale i anvendelse af mobile dynamiske trafikledelseselementer til afhjælpningen af problemet med ikke retvisende skiltning. Problemet vurderes at være meget væsentligt, og prioriteres derfor meget højt. Ved anvendelsen af en lang række mobile dynamiske trafikledelsessystemer vil der opstå risiko for skiltningen ikke er retvisende. Der bør derfor tages højde for denne risiko ved anbefalingerne af nye systemer. Problemer ved varsling om kø Projektgruppen vurderer, at der jævnligt er problemer med brug af køvarsling frem mod vejarbejder. Køvarslingen opfattes ofte som værende ude af trit med virkeligheden, eller også skiltes der med køvarsling over meget lange strækninger, hvorfor trafikanterne har tendens til at glemme advarslen. Der har fx været eksempler på køvarslingstavler med undertavlen 0 10 km (problemet hører også ind under problemet med mangel på retvisende skiltning). 11

12 Problem er udbredt og alvorligt. Der er behov for metoder, der kan give troværdige prognoser for kø i forbindelse med vejarbejderne. Dynamisk køvarsling har et stort potentiale i forbindelse med at afværge problemet. Problemet vurderes at være meget væsentligt, og prioriteres derfor meget højt. Problemer ved midlertidig hastighedsbegrænsning Projektgruppen vurderer, at der jævnligt er problemer med brug af midlertidige hastighedsbegrænsninger frem mod vejarbejder. Trafikanterne opfatter ofte hastighedsbegrænsningerne som værende ude af trit med de virkelige forhold, hvorfor de i stor udtrækning ignoreres, til fare for både trafikanter og vejarbejdere (problemet hører også ind under problemet med mangel på retvisende skiltning). Dette problem udbredt og alvorlig. Dynamisk hastighedsskiltning har et stort potentiale i forbindelse med at afværge problemet. Problemet vurderes at være meget væsentligt, og prioriteres derfor meget højt. Skiltning af vejarbejder udenfor arbejdstid Projektgruppen vurderer, at det er et problem, at der hos trafikanterne findes manglende forståelse for midlertidig hastighedsbegrænsninger m.m. udenfor arbejdstiden. Midlertidig hastighedsbegrænsning kan i mange tilfælde skyldes indsnævring af kørebanen, men i nogle tilfælde er hastighedsbegrænsningen ikke relevant og burde derfor ophæves. Trafikanternes manglende forståelse for den midlertidige hastighedsbegrænsning kan medføre en generel mangel på respekt for skiltningen ved vejarbejder med sikkerhedsmæssige konsekvenser for trafikanter og personel. Problemet vurderes at være væsentligt, og prioriteres derfor højt. Uoverensstemmelse mellem forskellige TL-systemer ved vejarbejder Der er til tider dårlig harmoni mellem statiske, manuelt styrede og automatiske trafikledelsessystemer ved vejarbejder. Dette kan medføre forvirring blandt trafikanterne og betyde, at trafikanterne mister respekten for skiltningen. Problemet vurderes dog ikke at være væsentligt ved de små og mellemstore vejarbejder, idet skiltningen her er relativt begrænset. Det er essentielt for udviklingen/anvendelsen af nye mobile dynamiske trafikledelsessystemer, at de ikke bidrager yderligere til den manglende overensstemmelse mellem statiske, manuelle og automatiske trafikledelsessystemer. Problemet skal derfor holdes særligt for øje i anbefalingerne af nye systemer. Manglende opmærksomhed/respekt på grund af overskiltning Projektgruppen vurderer, at overskiltning kan medføre, at nogle trafikanter oplever en skiltetræthed eller mister respekten for skiltningen på grund af overskiltning. Det er oplevelsen, at mange skilte og mange lys kan bortlede opmærksomheden fra den 12

13 væsentligste fare. Herved reduceres effekterne af trafikledelsen, og i værste fald medvirker lys og skilte til at forværre forholdene. EU-projektet WERD/DERD behandler dette problem. WERD/DERD vil derfor indgå i det videre projekt. Problemet vurderes at have en vis væsentlighed, og kan eventuelt prioriteres. Det er essentielt for udviklingen/anvendelsen af nye mobile dynamiske trafikledelsessystemer, at de ikke bidrager yderligere til en eventuel overskiltning. Problemet skal derfor holdes særligt for øje i anbefalingerne til nye systemer. Problemer med opmærksomhedskrævende tekst og signaler Det er projektgruppens vurdering, at nogle trafikanter nedsætter farten unødigt og fjerner fokus fra trafikken, når de bliver konfronteret med tekstinformation eller ukendte signaler. EU-projektet fra WERD/DERD Framework for harmonised implementation of VMS in Europe behandler dette problem. Dette projekt vil indgå i det videre arbejde. Problemet vurderes at være meget væsentligt, og prioriteres derfor meget højt. Det er essentielt for udviklingen/anvendelsen af nye mobile dynamiske trafikledelsessystemer, at de ikke anvender komplicerede tekster eller unødigt opmærksomhedskrævende formidling. Generelt må systemet ikke i sig selv tiltrække sig opmærksomhed, men skal i stedet henlede opmærksomheden på det, som systemet har til formål at advare imod. Dette forhold skal holdes for øje i det videre projekt, og skal gøre sig gældende i de valgte løsninger. Problemer med løbende kontrol af opstillet udstyr Det er projektgruppens vurdering, at der forekommer problemer med manglende kontrol af udstyr. Dette betyder, at defekter eller mangler ikke registreres og rettes. Problemet vurderes dog ikke at være væsentligt for nærværende projekts problemstilling. Dette skyldes hovedsageligt at kontrollen af trafikledelseselementer ikke i sig selv betragtes som trafikledelse. Mange dynamiske trafikledelsessystemer er skrøbelige og følsomme over for ydre påvirkning. Derfor bør der i de valgte løsninger indgå sikkerhedsprocedurer og kontrolforanstaltninger, der kan sikre, at alvorlige fejl i udstyret udløser en alarm og straks bliver rettet. Manglende overholdelse/opmærksomhed på flettereglen Projektgruppen vurderer, at der ofte er problemer med at flette eller skifte kørespor på strækninger frem mod vejarbejder 1. Det vurderes, at mange trafikanter har problemer 1 Projektgruppen påpeger det problematiske i, at den almindeligt anvendte skiltning (angivelse af vognbaneskift) strider mod intentionen om at få trafikanterne til at foretage en hensigtsmæssig fletning. I den forbindelse er det et problem, at flertallet af trafikanterne 13

14 med at skelne mellem reglen for at flette og reglen for vognbaneskift. Det er ligeledes problematisk, hvis der anvendes vildledende undertavler på tavler med fletning hhv. vognbaneskift, eksempelvis uhensigtsmæssige afstandsangivelser. Problemet vurderes at have en vis væsentlighed, og kan eventuelt prioriteres. Problemer ved passage og påkørsel af afmærkning Projektgruppen vurderer, at påkørsel af afmærkning eller passage den forkerte vej forbi afmærkning, er et reelt problem for sikkerheden i forbindelse med mindre og mellemstore vejarbejder. Problemet vurderes at opstå pga. manglende opmærksomhed fra trafikanters side, fordi afmærkningen ikke er tilstrækkelig tydelig/entydig og/eller fordi trafikanternes hastighed er for høj. Der er store problemer med personel der opholder sig lige bag sikkerhedskøretøjer eller andre buffere. Endelig kan der være problemer med at udstyret ikke har evne til at optage hele energien fra en ventuel påkørsel hurtigt nok, eller omvendt at bufferen er for hård. Problemet vurderes at være væsentligt, og prioriteres derfor højt. Problemer ved etablering af afmærkning Projektgruppen er af den opfattelse, at etablering af afmærkning i forbindelse med mindre og mellemstore vejarbejder kan være særdeles farligt for det personel, der opstiller afmærkningsudstyret på vejene. I nogle tilfælde vurderes det at være farligere at etablere afmærkningen end at foretage arbejdet uden den krævede afmærkning, hvilket selvsagt er et problem. Problemet vurderes at være væsentligt, og prioriteres derfor højt. De anbefalede løsninger i projektet skal have dette problem for øje. De nye mobile dynamiske trafikledelsessystemer skal i videst mulig omfang kunne etableres uden fare for det personel, der etablerer systemet. Mangler i logning af data fra dynamiske trafikledelsessystemer Projektgruppen vurderer, at de eksisterende dynamiske trafikledelsessystemer som oftest ikke har en tilfredsstillende logning af data. Manglende logning af data fra dynamiske systemer har indirekte indflydelse på trafiksikkerheden. I tilfælde af trafikuheld på strækninger med dynamiske tavler, er det vigtigt at der er mulighed for at kontrollere, hvad tavlerne har vist i perioden frem mod ulykken. Eksempelvis kan manglende logning af tavlevisninger gøre det svært at afgøre, hvorvidt de dynamiske tavler i sig selv kan have medvirket til at en given trafikulykke er opstået. Det betyder også, at det vil være sværere at forebygge lignende ulykker i forbindelse med andre vejarbejder, hvor der anvendes dynamiske tavler. Det er i øvrigt ikke nok at data fra tilstræber at foretage fletning, men at enkelte trafikanter søger at bringe sig foran i køen (hvilket ikke er i strid med skiltningen men i strid med skiltningens intention). Dette er et vejregelspørgsmål, spørgsmålet skal derfor ikke behandles yderligt i dette projekt, men er viderebragt til rette vedkommende. 14

15 dynamiske systemer logges, logningen skal også være i entydig form, så misforståelser undgås. Problemet vurderes ikke at være væsentligt for nærværende projekts problemstilling. Men det er essentielt for udviklingen og anvendelsen af nye mobile dynamiske trafikledelsessystemer, at de får bedre logning af data end de hidtil etablerede systemer. Uden denne logning vil det ikke være muligt, at opnå en bedre viden om systemernes fejl, mangler og effekt. Desuden vil en mangelfuld eller fejlbehæftet logning gøre logningen ubrugelig som bevis i en retssag. Manglende enighed om datahåndtering Projektgruppen vurderer, at de eksisterende procedurer for datahåndtering og dataudveksling (herunder manglende indmelding og afmelding af vejarbejder) ikke følges tilfredsstillende. Den mangelfulde kommunikation og dataudveksling medfører, at T.I.C. ikke er i stand til at yde den fornødne service i de tilfælde, hvor trafikanter ønsker at få oplysninger om et vejarbejde, eller ønsker at komme med kommentarer til et vejarbejde. Problemet vurderes ikke at være væsentligt for nærværende projekts problemstilling. Men i udviklingen og anvendelsen af nye mobile dynamiske trafikledelsessystemer, vil det blive tilstræbt at kan medvirke til en bedre kommunikation Besigtigelse af vejarbejder Som led i projektet er der foretaget en besigtigelse af et antal små og mellemstore vejarbejder på Sjælland. Besigtigelserne er gennemført med henblik på at kunne dokumentere evt. problemer i forbindelse med afmærkning, trafikledelse, sikkerhed etc. ved små og mellemstore vejarbejder. I det følgende beskrives besigtigelsesforløbet, samt indsamlede erfaringer. Fremgangsmåde Der blev gennemført besigtigelser onsdag d. 5/11 og torsdag d. 13/ Besigtigelserne foregik i begge tilfælde i dagslys og klart/tørt vejr. Forud for besigtigelserne blev der udvalgt et antal vejarbejder til besigtigelse, og elementer af særlig betydning blev udpeget. Til den første besigtigelse blev der udvalgt ni vejarbejder, mens der til den anden besigtigelse blev udvalgt otte vejarbejder. Den første besigtigelse fik et utilfredsstillende resultat, forstået på den måde, at mange af de udvalgte vejarbejder ikke blev fundet. Årsagen var upræcise angivelser af, hvornår arbejdet skulle finde sted (dag, klokkeslæt). Den første tur førte således kun til besigtigelse af to vejarbejder ud af ni anmeldte. Umiddelbart inden den anden besigtigelse blev der taget kontakt til TIC for at få bekræftelse på, hvilke vejarbejder der var indmeldt den pågældende dag. Denne fremgangsmåde førte til, at fem ud af otte vejarbejder blev fundet, hvilket var et væsentligt bedre resultat end ved den første besigtigelse. 15

16 Iagttagelser Ved gennemgangen af de i alt syv vejarbejder var det generelle indtryk, at afmærkningen var tydelig, velholdt, retvisende og medførte ikke unødige gener i forhold til trafikanterne. Overhalingsforbudene blev praktisk talt overholdt, og hastighederne gennem arbejdsområderne var reduceret betragteligt. Der var dog stadig betragtelige overskridelser af hastighedsgrænsen. Ved gennemgangen af afmærkningen blev der fundet et begrænset antal afvigelser fra skilteplanerne. Disse drejede sig hovedsageligt om:? Der var ikke opsat markeringskegler diagonalt på det yderste kørespor bag ved tavlevogn.? Manglende barriere mellem personel og trafik, og manglende foranstaltninger til sikring af et arbejdsfrit område? Afvigelser fra den indmeldte skilteplan på grund af lokale forhold som fx manglende nødspor.? Manglende undertavle med afstandsangivelse under tavle A39 (vejarbejde).? Manglende reetablering af permanent hastighedsbegrænsning efter vejarbejdets ophør af hastighedsbegrænsning (C56).? Enkelte mindre fejl og manglende opdateringer af tavler til de nyeste regler fx Tavle D15 (påbudt passage) pegede nedad og ikke som krævet i de nye regler til venstre når skiltevognen er placeret i nødsporet.? Tavle A39 (vejarbejde) manglede på tavlevognen.? Parkering af private umarkerede køretøjer i og udenfor arbejdsområdet.? Gule blink monteret på tavler var ikke tændt efter foreskrifterne.? Kantafmærkningsplader (N42) der viser til den forkerte side.? Manglende anvendelse af sikkerhedstøj. Yderligere uddybning af besigtigelsen kan læses i særskilt notat Opsamling Det generelle indtryk af de besigtigede vejarbejder er, at:? afmærkningen i langt de fleste tilfælde var velfungerende, om end ikke altid helt efter forskrifterne.? afmærkningsmateriellet var som oftest i god stand og personellet i arbejdsområdet var i næsten alle tilfælde iført det foreskrevne sikkerhedstøj.? trafikanterne havde tilsyneladende ikke problemer med at forstå afmærkningen, og de kørte i stor udstrækning efter de skiltede forhold. Det bør dog understreges, at besigtigelserne var meget begrænset i omfang og alle blev foretaget i dagslys i arbejdstiden. Som supplement til ovenstående besigtigelser kunne man have foretaget besigtigelser af udvalgte arbejder udenfor arbejdstiden og i mørke, for også at registrere om afmærkningen af lidt længerevarende arbejder også er 16

17 velfungerende på tidspunkter, hvor det er mørkt og hvor der ikke arbejdes. Dette er dog ikke blevet gjort. På baggrund af de ovenstående vurderinger er problemerne prioriteret som beskrevet nedenfor: Problemer der vurderes at være meget væsentlige og derfor prioriteres meget højt i nærværende projekt:? Problemer med ikke retvisende skiltning? Problemer med opmærksomhedskrævende tekst og signaler? Problemer ved manglende overholdelse af lokal hastighedsbegrænsning? Problemer ved udsætning og indsamling af afmærkning? Problemer ved varsling om kø Problemer der vurderes at være væsentlig og derfor prioriteres højt i nærværende projekt:? Skiltning ved vejarbejder udenfor arbejdstid? Problemer ved passage/påkørsel af afmærkning/afspærring Problemer, der vurderes at have en vis væsentlighed, og derfor eventuelt kan prioriteres:? Manglende overholdelse/opmærksomhed på flettereglen? Uoverensstemmelse mellem statisk, manuelt styret og automatisk trafikledelse Problemer som projektet ikke vurderes at kunne medvirke til at afhjælpe (men som der skal tages højde for ved etablering af nye trafikledelseselementer, herunder også elementer som projektet anbefaler):? Mangler i logning af data fra de dynamiske trafikledelsessystemer? Problemer med løbende kontrol af opstillet udstyr? Manglende enighed om datahåndtering Desuden vil følgende problemer indgå i de følgende anbefalinger til nye mobile dynamiske trafikledelsessystemer: De anbefalede systemer skal tage højde for: problemer med ikke retvisende skiltning. overensstemmelse med anden trafikledelse risiko for overskiltning anvendelse af kompliceret formidling (i tekst og billeder) risiko for strømsvigt, mekaniske og elektroniske fejl m.m. sikkerhed ved udsætning og indsamling af komponenter pålidelig logning og tilbagemelding informationsudveksling mellem de relevante aktører 17

18 Disse forhold vil blive søgt efterkommet gennem procedurer for automatisk og manuel kontrol, backupsystemer, evalueringer af trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser og tilpasning til de eksisterende vejregler. 18

19 3. Mulige initiativer I det følgende kapitel beskrives de overvejelser, der ligger til grund for udpegningen af relevante trafikledelsessystemer til et kommende pilotprojekt. Ved vurderingen af mulige systemer til løsningen af ovenstående problemer har følgende punkter været centrale:? løsningerne skal være driftssikre? løsningerne skal være kompatible med andre VD-systemer? løsningerne skal være enkle og lette at overskue? løsningerne skal være sikre ved udsætning/brug/indsamling og skal være i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne? løsningerne skal have en sikker logning? løsningerne skal have en effektiv informationsudveksling mellem de relevante aktører? løsningerne må ikke være tids- og ressourcekrævende for personalet ved vejarbejdet 3.1. Udvalgte systemer I det følgende beskrives de valgte systemer. Projektgruppen foreslår at de følgende systemer bliver afprøvet i et pilotprojekt. Anvendelse af variable tavler Ved anvendelsen af variable tavler kan der tages udgangspunkt i de faktiske trafikale og arbejdsmæssige forhold når der skiltes ved vejarbejderne. Derved mindskes eventuelle uoverensstemmelser mellem de skiltede og de faktiske forhold. De variable tavler kan herved medvirke til at afhjælpe en række af de identificerede problemer. Det vurderes, at variable tavler kan virke effektivt mod:? Problemer med tavler der ikke er i overensstemmelse med de trafikale forhold? Problemer med tavler der ikke er i overensstemmelse med vejarbejdets status? Problemer med opmærksomhedskrævende tavler De variable tavlesystemer indeholder flere delsystemer: detekterings-, styrings-, kommunikations- og tavlesystem. Der findes en lang række kombinationsmuligheder af disse delsystemer, som hver især har deres fordele og ulemper. I det følgende foreslås to kombinationer til brug i forskellige situationer. I det videre projekt vil det dog løbende blive vurderet, om valget af teknologi med fordel kan ændres eller optimeres. Halvautomatisk variabelt tavlesystem baseret på trafikale forhold og vejarbejdets status Trafikanternes opfattelse af, at skiltningen ved vejarbejderne ikke er i overensstemmelse med de faktiske trafikale forhold og vejarbejdets status, kan medvirke til at trafikken ikke afvikles optimalt. Ved hjælp af halvautomatisk 19

20 dynamisk variabel skiltning vil der være mulighed for løbende at tilpasse skiltningen til de faktiske trafikale forhold og vejarbejdets status. Projektgruppen foreslår en halvautomatisk løsning baseret på et begrænset antal standardindstillinger (for eksempel kan indstillingerne være inaktivt vejarbejde, vejarbejde i myldretiden, vejarbejde udenfor myldretiden eller lignende). De respektive standardindstillinger vælges manuelt fra en central styringsenhed. Ved hjælp af mobiltelefoni (GSM) eller lokalt trådløst netværk (GPRS) ændres de variable tavler til de specificerede indstillinger. De variable tavler skal i videst mulig omfang baseres på simpel teknologi, der kræver et minimum af tilsyn. Desuden skal skiltene være bærbare eller bestå af moduler, der hver især ikke vejer over kg (jf. arbejdsmiljøregler for tunge løft). Projektgruppen vurderer, at det halvautomatiske variable tavlesystem baseret på de faktiske trafikale forhold og vejarbejdets reelle status kan medvirke til en række forbedringer af trafikale og arbejdsmæssige forhold. Det bør i pilotprojektet undersøges om:? dynamikken og den aktuelle visning kan medvirke til at øge trafikanternes forståelse og respekt for skiltningen? systemet medvirker til at skiltningen altid er opdateret og korrekt? fjernstyrede variable tavler mindsker behovet for at personellet skal bevæge sig ud i trafikken for at ændre tavleindstillingerne? halvautomatiske variable tavler giver mulighed for at begrænse mængden af tavler og anden trafikledelse Fuldautomatiske variable tavler til varsling af kø, hastighedsbegrænsning og overhalingsforbud På strækningen frem mod et vejarbejde kan trafiktætheden variere betydeligt. Dette har stor betydning for køformationen og hastigheden på strækningen. De varierende trafikale forhold kan give store gener for trafikanterne og reducere trafiksikkerheden. I mange sammenhænge vil en korrekt varsling om udviklingen i køen og hastigheden kræve en løbende dynamisk tilpasning. En sådan tilpasning vil ofte være betinget af en fuldautomatisk løsning. Det er projektgruppens opfattelse, at dynamisk køvarsling og/eller hastighedsbegrænsning vil kræve en fuldautomatisk detektering og styring af et variabelt tavlesystem. Detekteringen og vurderingen af de trafikale forhold skal derfor være fuldautomatisk. Det foreslås, at der anvendes radardetektering af de trafikale forhold, idet denne teknologi er forholdsvis velkendt, billig, enkel at opstille og enkel at kalibrere. Det bør dog undersøges, om der findes mere optimale løsninger. Behandlingen af de indsamlede trafikale data foregår ved hjælp af en lokal server (bærbar pc), som løbende udsender meddelelser om visning på tavlerne. Der anvendes radiokommunikation (GSM) mellem systemets dele. Informationerne skal videresendes desuden løbende til T.I.C. for videre formidling. 20

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Projektkoordinator vedr. trafikafvikling, Charlotte Vithen, Hovedstadsprojekterne, Vejdirektoratet. Teknisk konsulent, Jens Toft Wendelboe,

Læs mere

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe fik@vd.dk og jens@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Trafikproblemerne har de seneste år bredt sig til en større del af det overordnede vejnet i Danmark, bl.a. til Trekantsområdet

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Intelligent vejudstyr

Intelligent vejudstyr TEMA Vejudstyr Skilteportal på M3 med afdækkede skilte under test. Intelligent vejudstyr på Motorring 3 I forbindelse med udbygningen af Motorring 3 (M3) etableres en række trafikledelsessystemer (TL-systemer)

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

af asfalt- og vejarbejdere.

af asfalt- og vejarbejdere. 2012/1 BSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 17. december 2012 af Henning Hyllested (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Christian Juhl (EL), Pernille

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

REDSKABER TIL MONITORERING AF TRAFIKKEN [REMOTE] PILOT PROJECT: GPS MONITORING AND TRAFFIC INFORMATION PROJECT PLAN

REDSKABER TIL MONITORERING AF TRAFIKKEN [REMOTE] PILOT PROJECT: GPS MONITORING AND TRAFFIC INFORMATION PROJECT PLAN TEMPO PROGRAMME MIP 2003 VIKING A EURO-REGIONAL DEPLOYMENT PLAN FOR ROAD ITS BE- TWEEN NORTHERN GERMANY, DENMARK, FINLAND, SWEDEN AND NORWAY REDSKABER TIL MONITORERING AF TRAFIKKEN [REMOTE] PILOT PROJECT:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

NVF-seminar: Finns det goda vägarbetet? MICHAEL STISEN. Formand Brancheforeningen for TRAFIKSIKKERHED & VEJSERVICE Danmark

NVF-seminar: Finns det goda vägarbetet? MICHAEL STISEN. Formand Brancheforeningen for TRAFIKSIKKERHED & VEJSERVICE Danmark NVF-seminar: Finns det goda vägarbetet? MICHAEL STISEN Formand Brancheforeningen for TRAFIKSIKKERHED & VEJSERVICE Danmark 1 Derudover så er jeg: Ansat i Arkil A/S en af Danmarks største anlægs- og asfaltentreprenører.

Læs mere

Variable vejskilte også i mobil version Lars Christensen. plbrake.dk juni 2005

Variable vejskilte også i mobil version Lars Christensen. plbrake.dk juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 422 Offentligt Variable vejskilte også i mobil version Lars Christensen. plbrake.dk juni 2005 Begrebet innovation står altid i høj kurs, uanset om der er

Læs mere

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum.

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. november 2012 Vejforum 2012 Jan Holm/Lene Torrild lett@vd.dk 7244 3058 MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET 2 DISPOSITION Baggrund og metode til samfundsøkonomisk analyse Hvad er Effektkataloget og hvorfor har vi det? Værdien af trafikinformation

Læs mere

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk Figur 1. ATK logo. ATK blev gradvist indført over hele

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Advanceret køretøj til mand

Advanceret køretøj til mand Advanceret køretøj til mand Kollisions detekterings system SSZ ECHO GUARD Hvad er SSZ ECHO GUARD? SSZ ECHO GUARD er et advanceret teknologisk system der er designet til at forøge sikkerheden, under kørsel

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK April 2012 Side 1 af 8 SAB-ME-Teknik..BilagI.Entreprisekarakteristik BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Bilag-I til SAB-ME-Teknik for Entreprise Bilaget omfatter på de følgende sider følgende dokumenter:

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

FOTO: Vejdirektoratet. vejarbejde.

FOTO: Vejdirektoratet. vejarbejde. Vejarbejde Ofte antages det bevidst eller ubevidst at trafikken selv finder ud af at komme udenom et vejarbejde. Ved vejarbejde er det en god idé at tage særlige hensyn til cyklister, der er mere følsomme

Læs mere

Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer. Agenda

Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer. Agenda Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer Charlotte Vithen Vejdirektoratet Teknologisk Institut 4. marts 2009 Agenda Behovet for trafikledelse Hvad er

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark Mulighederne med ITS Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark ITS er ITS = Intelligente Transport Systemer Fælles betegnelse for computerstøttede teknologier der anvendes inden

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø

Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø 1 Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø Forsker Michael W. J. Sørensen, Transportøkonomisk institutt (TØI), mis@toi.no Forsker Alena Høye, Transportøkonomisk institutt

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Variable teksttavler i Trondheim Effekter på sikkerhed, rejsetid og miljø

Variable teksttavler i Trondheim Effekter på sikkerhed, rejsetid og miljø Variable teksttavler i Trondheim Effekter på sikkerhed, rejsetid og miljø Michael W. J. Sørensen og Alene Høye Transportøkonomisk institutt Vejforum, Nyborg 8. december 2011 Civilingeniør, ph.d. Michael

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 BEKENDTGØRELSE OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MV. I medfør af 95, stk. 3, 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven,

Læs mere

Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt

Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU AVF-seminar, Vejle Onsdag den 2. nov. 2005 Side

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 REFERAT EMNE NORTEK-vejarbejde TIDSPUNKT 15-16. maj 2013 STED Vejdirektoratet, København mødelokale

Læs mere

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet Trafikanten skal komme nemt og sikkert fra A til B Trafikinformation skal være fælles og sammenhængende Vejnettet

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/ SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 1 INDHOLD PRÆSENTATION Baggrund for projektet Lokalitet Funktionalitet af signalanlæg uden omløbstid Simulering af ETA-radar og signalanlæg uden omløbstid

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Variable hastighedstavler

Variable hastighedstavler Variable hastighedstavler Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land Af: Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet Nøgleord: Variable hastighedstavler,

Læs mere

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Miljø og Teknik Dato 7. juni 2017 Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Konklusion Venstre har foreslået, at der igangsættes

Læs mere

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011 Vejafmærkning Nye bekendtgørelser Vejforum december 2011 Status Intern arbejdsgruppe Henrik Ludvigsen, Erik Randrup, Pia Brix, Ulrik Winther Blindum, Vibeke Schiøler Sørensen, Morten Lorentzen og Bent

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere