Trafikledelse ved vejarbejder - Afrapportering om behov og muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikledelse ved vejarbejder - Afrapportering om behov og muligheder"

Transkript

1 TEMPO PROGRAMME MIP 2003 VIKING A EURO-REGIONAL DEPLOYMENT PLAN FOR ROAD ITS BETWEEN NORTHERN GERMANY, DENMARK, FINLAND, SWEDEN AND NORWAY Trafikledelse ved vejarbejder - Afrapportering om behov og muligheder Version: 1.0, Date: PROJECT CO-FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION: DG TREN

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Tlf Fax Notat Paper Trafikledelse ved vejarbejder Afrapportering om behov og muligheder Notat Recommendations for preparation of guidelines concerning use of traffic management at road works Dato 29. marts 2004 Forfatter Mads Holm-Petersen Udgiver Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 DK-1022 København K Denmark

3 Indhold Dansk resume... 4 English summary Baggrund Behovsanalyse Identificerede behov for initiativer Besigtigelse af vejarbejder Opsamling Mulige initiativer Udvalgte systemer Fravalgte systemer

4 Dansk resume Trafiksikkerhed, fremkommelighed, servicering af trafikanterne og entreprenørernes personales sikkerhed ved de små og mellemstore vejarbejder er vigtige temaer for Vejdirektoratet. Derfor har Trafikal Drift i 2003 gennemført en screening af, hvor der er behov for at forbedre forholdene, og hvilke dynamiske mobile trafikledelsessystemer der kan bruges. Screeningen er første led i et projekt, der vil omfatte en afprøvning af de mest lovende mobile dynamiske trafikledelsessystemer og en vejledning i anvendelsen af systemerne. Problemerne ved vejarbejderne er prioriteret af en intern projektgruppe med kendskab til behovene hos trafikanterne, personellet ved vejarbejdet, og administratorer. Projektgruppen er nået frem til at prioritere følgende problemer højt:? Problemer med ikke retvisende skiltning? Problemer med opmærksomhedskrævende tekst og signaler? Problemer med overholdelse af lokal hastighedsbegrænsning? Problemer med etablering og fjernelse af afmærkning? Problemer med varsling om kø Dernæst mener projektgruppen det er vigtigt at se på problemer med skiltning ved vejarbejder udenfor arbejdstiden, passage eller påkørsel af afmærkning, manglende overholdelse af fletteregel og uoverensstemmelse mellem statisk, manuelt styret og automatisk trafikledelse. Ud fra disse vurderinger anbefaler projektgruppen en række mobile dynamiske trafikledelsessystemer, som bør afprøves i et kommende pilotprojekt. Variable tavler ved vejarbejder Ved hjælp af variable tavler kan trafikledelsen tilpasses de trafikale og arbejdsmæssige forhold. Projektgruppen foreslår et system bestående af halvautomatiske variable tavler til lokal hastighedsbegrænsning, køvarsling eller lignende. Løsning skal være baseret på et begrænset antal standardindstillinger som manuelt tilpasses de forholdene ved hjælp af trådløse forbindelser. Desuden foreslår projektgruppen et system med helautomatisk tavler. Løsningen skal varsle om kø eller lokal hastighedsbegrænsning. Det foreslås at der anvendes radardetektering af de trafikale forhold og kommunikeres trådløst via GSM til de variable tavler. Registrerings- og alarmeringselementer ved fare for påkørsel Ved hjælp af alarmer, der advarer om påkørsel, kan trafikanterne og personel blive gjort opmærksom på en eventuel fare. Projektgruppen foreslår, at der fokuseres på fire detekteringsenheder og fire alarmsystemer, der hver i sær lader til at have et vist potentiale. 4

5 Information om hastighed til trafikanterne Din fart har hidtil ikke været anvendt i sammenhæng med de små og mellemstore vejarbejder. Projektgruppen foreslår, at det undersøges, hvorvidt Din fart med fordel kan anvendes ved små og mellemstore vejarbejder på motorvejene. Maskinel udlægning og indsamling af markeringskegler Udsætning og indsamling af skilte og anden afmærkning er farligt arbejde for entreprenørens personel. Projektgruppen foreslår derfor, at det undersøges, om der findes maskiner, der med mindre modifikationer kan anvendes under danske forhold. 5

6 English summary Traffic safety, mobility, information for road users and safe working conditions for road workers at the smaller and medium seized work zones are central themes for the Danish Road Directorate. In 2003 the Department for Traffic Management carried out a project to identify the demands and possibilities for improvement of the conditions by using of dynamic mobile traffic management systems. This screening is the first part of a project which will include testing of the most promising systems and guidelines for use of the systems. The various problems at road zones have been categorised in order of priority by an internal task group. The group has given the following problems a high priority:? Problems with non-reliable signposting? Problems with signals and information that divert the road users attention? Problems with exceeding the speed limit? Problems with posting and dismantling of signs, signals and cones? Problems with sufficient warning of tailbacks Furthermore the problems on collision with equipment on the road, violation on the merging manoeuvre and discrepancy between various traffic management systems plays a major role. Based on this evaluation the group has recommended a number of mobile dynamic traffic systems to be tested in a pilot project in Variable Message Signs (VMS) Assisted by variable message signs the traffic management at road zones can be adjusted to the actual traffic and working conditions. The group recommend a semiautomatic VMS system with a limited number of possible displays. The display of the system can change manually by the road workers depending on the conditions. Furthermore the group recommend a fully automatic VMS system for warning of tailbacks and local speed restrictions. For detection of the traffic situation it is possible to use radar. Detection and signalling devices related to collision With the help from detection and signalling devices it is possible to warn road users and road workers against potential collision. The group recommend focusing on four different detection systems and four signalling device systems which all look promising. Information to the road user about his speed Radar speed display monitors have not been used at smaller or medium seized road zones at the motorways in Denmark. Here the group suggest an investigation of the possibilities for use of radar speed display monitors. 6

7 Mechanical posting and dismantling of cones Posting and dismantling of cones are one of the most dangerous activities in the work zones. Therefore the group suggest an investigation on whether the mechanical posting and dismantling systems developed abroad can be modified to the Danish conditions. 7

8 1. Baggrund Indenfor de seneste år er trafikledelse i forbindelse med vejarbejder blevet aktuelt som følge af øget fokus på sikkerhed, fremkommelighed og servicering af trafikanterne på vejnettet. En række faktorer har været medvirkende til dette:? Den stadigt tiltagende udnyttelse af vejnettet har reduceret tidsrummet med lille trafikbelastning væsentligt. Dette har medført, at tidsrummet for gennemførelse af vejarbejderne er blevet indsnævret.? Den nye generelle hastighedsbegrænsning på 130 km/t på motorveje vil føre til ændrede trafikledelsesforhold i forbindelse med vejarbejder. Dette kan betyde krav til øget fleksibilitet og dynamik i trafikledelsen.? Driftsområdet har de seneste år øget fokus på sikkerhed ved vejarbejder.? Driftsområdet har ligeledes øget fokus på, at trafikanterne skal have en oplevelse af god service. Herunder skal de føle sig velinformerede i forbindelse med vejarbejder. I dette projekt undersøges behov og muligheder for, at anvende mobile dynamiske trafikledelseselementer ved små og mellemstore vejarbejder på motorvejsnettet. Da der ikke findes nogen klar definition af begreberne små og mellemstore vejarbejder, anvendes følgende ad hoc definition. Med små og mellemstore vejarbejder menes vejarbejder af kortere varighed og vejarbejder med en begrænset udstrækning. Trafikledelse (TL) er defineret som bevidst påvirkning af trafikanternes trafikadfærd, det være sig rejsehastighed, rejsetidspunkt, rutevalg, afstand til medtrafikanter m.m. Projektet vil dog også omhandle systemer, der giver information/advarsler til vejarbejdspersonel om de trafikale forhold for derigennem at påvirke deres adfærd. Projektet omhandler dynamiske og mobile systemer. Det vil sige flytbare systemer, der dynamisk (med eller uden manuel aktion) kan tilpasses til de trafikale og arbejdsmæssige forhold ved vejarbejderne. Den øgede anvendelse af mobile dynamiske trafikledelseselementer har til formål at forbedre trafiksikkerheden, sikkerheden for personel, fremkommeligheden og trafikanternes serviceoplevelse. Projektet gennemføres i tre dele: Undersøgelse af behov og muligheder Udkast til mulige projekter Beslutningsgrundlag for førstegangsprojekt? Afprøvning af muligheder Afprøvning af metoder/teknologier i praksis i et førstegangsprojekt? Udarbejdelse af vejledning Udarbejdelse af vejledningen på baggrund af erfaringerne fra afprøvningen 8

9 Det samlede projekt har til formål at udarbejde en vejledning, der indeholder anbefalinger til anvendelse af mobile dynamiske trafikledelsessystemer som supplement til den eksisterende afmærkning ved vejarbejder. Projektet tager udgangspunkt i konkrete trafikale problemstillinger. Projektet vil desuden bygge på de eksisterende vejregler og retningslinier for vejarbejder i Afmærkning af vejarbejder supplerende bestemmelser på statsveje, Motorveje. Første delprojekt (som afrapporteres gennem dette notat) har haft til formål at udpege og udarbejde et udkast til initiativer, der kan opfylde det samlede projekts formål og at udarbejde et beslutningsgrundlag for afprøvningen af konceptet. Projektgruppen Det har i projektet været væsentligt løbende at sikre en lang række interessenters tilfredshed med projektet. Da projektet i første omhang har været et teoretisk projekt med forholdsvis små ressourcer, har interessenterne været repræsenteret i projektgruppen af interne VD eksperter. Projektgruppen har således været garant for, at alle væsentlige interesser i projektet er blevet inddraget i vurderingen af mulige tiltag. Projektgruppen har bestået af: René Ring (RR) TL-faggruppen Jan Frölich (JF) Distriktskontor - vejmyndighed og LSSU Conny Nielsen (CN) Distriktskontor tilsyn Ghita Berg Larsen (GB) Trafiksikkerhedsgruppen Finn Engelbrecht Ruby (FER) Vej- og trafikinformation Jens Toft Wendelboe (JENS) TL-faggruppen/COWI Mads Holm-Petersen (MHO) TL-faggruppen Desuden har projektgruppen løbende haft sparring med: Finn Krenk (FIK) TL-faggruppen Henrik Ludvigsen (HL) Trafiksikkerhedsgruppen Iben Louring Mortensen (ILM) Koordinationsgruppen for trafikal drift Erik Randrup (R) Gruppen for bestemmelser for afmærkning af vejarbejder på motorveje 9

10 2. Behovsanalyse I dette kapitel afdækkes og dokumenteres problemer ved små og mellemstore vejarbejder, som eventuelt vil kunne løses ved anvendelse af dynamiske mobile trafikledelsessystemer. Behovsvurderingen er foretaget på baggrund af data - og erfaringsindsamling fra relevante distriktskontorer, T.I.C., motorvejsprojekter, tilsynskontorer, udenlandske proje kter etc. samt gennem besigtigelse af en række vejarbejder i november I behovsanalysen skitseres det, hvor der kan være behov for initiativer for at:? forbedre trafiksikkerheden? forbedre sikkerheden for personel? forbedre trafikafviklingen og fremkommeligheden? forbedre trafikantbetjeningen/den oplevede servicering af trafikanter Behovsanalysen indeholder følgende punkter:? Identifikation af problemet? Konsekvens af problemet? Udbredelse af problemet? Dokumentation? Prioritering Problemerne og deres konsekvenser beskrives. Herunder vurderes det, hvor udbredt problemet er, og hvor alvorlige konsekvenserne er i forhold til trafiksikkerhed, sikkerhed for personel, trafikafvikling og servicering af trafikanter. Problemernes alvorlighed kategoriseres i tre kategorier (meget alvorlig, alvorlig og ikke alvorlig). Alvorligheden vurderes kun ud fra konsekvenserne for hhv. trafiksikkerhed, sikkerhed for personel, fremkommelighed og trafikanternes opfattelse af service. På tilsvarende vis bliver problemernes udbredelse vurderet. Vurderingen er foretaget af projektgruppen. Endelig foretages en prioritering af problemerne ud fra en vurdering af konsekvenser og udbredelse af problemet i relation til trafiksikkerhed, sikkerhed for personel, trafikafvikling og servicering af trafikanter. Afgrænsning Der findes en række problemer, der har indflydelse på brugen af dynamiske trafikledelsessystemer i forbindelse med vejarbejder, men som vurderes at ligge udenfor dette projekts område. Årsagen er, at de ikke vurderes at kunne afhjælpes ved anvendelse af mobile dynamiske trafikledelsessystemer, eller at de ikke umiddelbart har konsekvenser for trafiksikkerhed, sikkerhed for personel, trafikafvikling eller servicering af trafikanter ved små og mellemstore vejarbejder. Eksempler på problemer, der ligger uden for dette projekt kan være:? uhensigtsmæssige administrative procedurer? mangelfuld kommunikation imellem interessenter 10

11 ? behov for nye typer af tavler (behov for tilføjelser til skiltegalleri)? manglende efterlevelse af eksisterende regler for vejarbejder m.m.? elementer der forudsætter aktioner af andre myndigheder (færdselspolitiet)? eventuelle ændringer af Vejreglerne for vejarbejder Disse problemer er beskrevet i særskilt notat Problemer, behov og muligheder identificeret i projektet "Trafikledelse ved vejarbejder" som ikke kan håndteres indenfor projektets rammer Identificerede behov for initiativer I det følgende beskrives de identificerede problemer, som projektgruppen har prioriteret. Problemer med ikke retvisende skiltning Projektgruppen vurderer, at forkert eller uhensigtsmæssig brug af tavler i forbindelse med vejarbejder er blandt årsagerne til, at trafikanterne ikke altid kører i overensstemmelse med det skiltede. Der findes eksempler på uhensigtsmæssig skiltning ved vejarbejder, eksempelvis manglende justering af tavler efterhånden som arbejdet skrider frem, tavler der advarer om mulige hændelser over meget lange strækninger, eller tavler der ganske enkelt er blevet glemt. Trafikanter, der gentagne gange oplever, at skiltning ved vejarbejder er ude af trit med de faktiske forhold, vurderes at miste tiltroen til skiltningen. Dette kan betyde, at de bliver mindre tilbøjelige til at køre som skiltet. I stedet kører trafikanterne efter, hvad de opfatter som de reelle forhold, hvilket kan være et problem for trafiksikkerhed, trafikafvikling og arbejdsmiljø. Den ikke retvisende skiltning er udtryk for regelbrud og hovedsageligt begrundet i dårlig uddannelse af personel, entreprenørens mangelfulde egenkontrol samt bygherrens manglende tilsyn og stikprøvekontrol. Selvom problemet var betydeligt mere udbredt for fem år siden har det stadig en stor udbredelse. Der er et vist potentiale i anvendelse af mobile dynamiske trafikledelseselementer til afhjælpningen af problemet med ikke retvisende skiltning. Problemet vurderes at være meget væsentligt, og prioriteres derfor meget højt. Ved anvendelsen af en lang række mobile dynamiske trafikledelsessystemer vil der opstå risiko for skiltningen ikke er retvisende. Der bør derfor tages højde for denne risiko ved anbefalingerne af nye systemer. Problemer ved varsling om kø Projektgruppen vurderer, at der jævnligt er problemer med brug af køvarsling frem mod vejarbejder. Køvarslingen opfattes ofte som værende ude af trit med virkeligheden, eller også skiltes der med køvarsling over meget lange strækninger, hvorfor trafikanterne har tendens til at glemme advarslen. Der har fx været eksempler på køvarslingstavler med undertavlen 0 10 km (problemet hører også ind under problemet med mangel på retvisende skiltning). 11

12 Problem er udbredt og alvorligt. Der er behov for metoder, der kan give troværdige prognoser for kø i forbindelse med vejarbejderne. Dynamisk køvarsling har et stort potentiale i forbindelse med at afværge problemet. Problemet vurderes at være meget væsentligt, og prioriteres derfor meget højt. Problemer ved midlertidig hastighedsbegrænsning Projektgruppen vurderer, at der jævnligt er problemer med brug af midlertidige hastighedsbegrænsninger frem mod vejarbejder. Trafikanterne opfatter ofte hastighedsbegrænsningerne som værende ude af trit med de virkelige forhold, hvorfor de i stor udtrækning ignoreres, til fare for både trafikanter og vejarbejdere (problemet hører også ind under problemet med mangel på retvisende skiltning). Dette problem udbredt og alvorlig. Dynamisk hastighedsskiltning har et stort potentiale i forbindelse med at afværge problemet. Problemet vurderes at være meget væsentligt, og prioriteres derfor meget højt. Skiltning af vejarbejder udenfor arbejdstid Projektgruppen vurderer, at det er et problem, at der hos trafikanterne findes manglende forståelse for midlertidig hastighedsbegrænsninger m.m. udenfor arbejdstiden. Midlertidig hastighedsbegrænsning kan i mange tilfælde skyldes indsnævring af kørebanen, men i nogle tilfælde er hastighedsbegrænsningen ikke relevant og burde derfor ophæves. Trafikanternes manglende forståelse for den midlertidige hastighedsbegrænsning kan medføre en generel mangel på respekt for skiltningen ved vejarbejder med sikkerhedsmæssige konsekvenser for trafikanter og personel. Problemet vurderes at være væsentligt, og prioriteres derfor højt. Uoverensstemmelse mellem forskellige TL-systemer ved vejarbejder Der er til tider dårlig harmoni mellem statiske, manuelt styrede og automatiske trafikledelsessystemer ved vejarbejder. Dette kan medføre forvirring blandt trafikanterne og betyde, at trafikanterne mister respekten for skiltningen. Problemet vurderes dog ikke at være væsentligt ved de små og mellemstore vejarbejder, idet skiltningen her er relativt begrænset. Det er essentielt for udviklingen/anvendelsen af nye mobile dynamiske trafikledelsessystemer, at de ikke bidrager yderligere til den manglende overensstemmelse mellem statiske, manuelle og automatiske trafikledelsessystemer. Problemet skal derfor holdes særligt for øje i anbefalingerne af nye systemer. Manglende opmærksomhed/respekt på grund af overskiltning Projektgruppen vurderer, at overskiltning kan medføre, at nogle trafikanter oplever en skiltetræthed eller mister respekten for skiltningen på grund af overskiltning. Det er oplevelsen, at mange skilte og mange lys kan bortlede opmærksomheden fra den 12

13 væsentligste fare. Herved reduceres effekterne af trafikledelsen, og i værste fald medvirker lys og skilte til at forværre forholdene. EU-projektet WERD/DERD behandler dette problem. WERD/DERD vil derfor indgå i det videre projekt. Problemet vurderes at have en vis væsentlighed, og kan eventuelt prioriteres. Det er essentielt for udviklingen/anvendelsen af nye mobile dynamiske trafikledelsessystemer, at de ikke bidrager yderligere til en eventuel overskiltning. Problemet skal derfor holdes særligt for øje i anbefalingerne til nye systemer. Problemer med opmærksomhedskrævende tekst og signaler Det er projektgruppens vurdering, at nogle trafikanter nedsætter farten unødigt og fjerner fokus fra trafikken, når de bliver konfronteret med tekstinformation eller ukendte signaler. EU-projektet fra WERD/DERD Framework for harmonised implementation of VMS in Europe behandler dette problem. Dette projekt vil indgå i det videre arbejde. Problemet vurderes at være meget væsentligt, og prioriteres derfor meget højt. Det er essentielt for udviklingen/anvendelsen af nye mobile dynamiske trafikledelsessystemer, at de ikke anvender komplicerede tekster eller unødigt opmærksomhedskrævende formidling. Generelt må systemet ikke i sig selv tiltrække sig opmærksomhed, men skal i stedet henlede opmærksomheden på det, som systemet har til formål at advare imod. Dette forhold skal holdes for øje i det videre projekt, og skal gøre sig gældende i de valgte løsninger. Problemer med løbende kontrol af opstillet udstyr Det er projektgruppens vurdering, at der forekommer problemer med manglende kontrol af udstyr. Dette betyder, at defekter eller mangler ikke registreres og rettes. Problemet vurderes dog ikke at være væsentligt for nærværende projekts problemstilling. Dette skyldes hovedsageligt at kontrollen af trafikledelseselementer ikke i sig selv betragtes som trafikledelse. Mange dynamiske trafikledelsessystemer er skrøbelige og følsomme over for ydre påvirkning. Derfor bør der i de valgte løsninger indgå sikkerhedsprocedurer og kontrolforanstaltninger, der kan sikre, at alvorlige fejl i udstyret udløser en alarm og straks bliver rettet. Manglende overholdelse/opmærksomhed på flettereglen Projektgruppen vurderer, at der ofte er problemer med at flette eller skifte kørespor på strækninger frem mod vejarbejder 1. Det vurderes, at mange trafikanter har problemer 1 Projektgruppen påpeger det problematiske i, at den almindeligt anvendte skiltning (angivelse af vognbaneskift) strider mod intentionen om at få trafikanterne til at foretage en hensigtsmæssig fletning. I den forbindelse er det et problem, at flertallet af trafikanterne 13

14 med at skelne mellem reglen for at flette og reglen for vognbaneskift. Det er ligeledes problematisk, hvis der anvendes vildledende undertavler på tavler med fletning hhv. vognbaneskift, eksempelvis uhensigtsmæssige afstandsangivelser. Problemet vurderes at have en vis væsentlighed, og kan eventuelt prioriteres. Problemer ved passage og påkørsel af afmærkning Projektgruppen vurderer, at påkørsel af afmærkning eller passage den forkerte vej forbi afmærkning, er et reelt problem for sikkerheden i forbindelse med mindre og mellemstore vejarbejder. Problemet vurderes at opstå pga. manglende opmærksomhed fra trafikanters side, fordi afmærkningen ikke er tilstrækkelig tydelig/entydig og/eller fordi trafikanternes hastighed er for høj. Der er store problemer med personel der opholder sig lige bag sikkerhedskøretøjer eller andre buffere. Endelig kan der være problemer med at udstyret ikke har evne til at optage hele energien fra en ventuel påkørsel hurtigt nok, eller omvendt at bufferen er for hård. Problemet vurderes at være væsentligt, og prioriteres derfor højt. Problemer ved etablering af afmærkning Projektgruppen er af den opfattelse, at etablering af afmærkning i forbindelse med mindre og mellemstore vejarbejder kan være særdeles farligt for det personel, der opstiller afmærkningsudstyret på vejene. I nogle tilfælde vurderes det at være farligere at etablere afmærkningen end at foretage arbejdet uden den krævede afmærkning, hvilket selvsagt er et problem. Problemet vurderes at være væsentligt, og prioriteres derfor højt. De anbefalede løsninger i projektet skal have dette problem for øje. De nye mobile dynamiske trafikledelsessystemer skal i videst mulig omfang kunne etableres uden fare for det personel, der etablerer systemet. Mangler i logning af data fra dynamiske trafikledelsessystemer Projektgruppen vurderer, at de eksisterende dynamiske trafikledelsessystemer som oftest ikke har en tilfredsstillende logning af data. Manglende logning af data fra dynamiske systemer har indirekte indflydelse på trafiksikkerheden. I tilfælde af trafikuheld på strækninger med dynamiske tavler, er det vigtigt at der er mulighed for at kontrollere, hvad tavlerne har vist i perioden frem mod ulykken. Eksempelvis kan manglende logning af tavlevisninger gøre det svært at afgøre, hvorvidt de dynamiske tavler i sig selv kan have medvirket til at en given trafikulykke er opstået. Det betyder også, at det vil være sværere at forebygge lignende ulykker i forbindelse med andre vejarbejder, hvor der anvendes dynamiske tavler. Det er i øvrigt ikke nok at data fra tilstræber at foretage fletning, men at enkelte trafikanter søger at bringe sig foran i køen (hvilket ikke er i strid med skiltningen men i strid med skiltningens intention). Dette er et vejregelspørgsmål, spørgsmålet skal derfor ikke behandles yderligt i dette projekt, men er viderebragt til rette vedkommende. 14

15 dynamiske systemer logges, logningen skal også være i entydig form, så misforståelser undgås. Problemet vurderes ikke at være væsentligt for nærværende projekts problemstilling. Men det er essentielt for udviklingen og anvendelsen af nye mobile dynamiske trafikledelsessystemer, at de får bedre logning af data end de hidtil etablerede systemer. Uden denne logning vil det ikke være muligt, at opnå en bedre viden om systemernes fejl, mangler og effekt. Desuden vil en mangelfuld eller fejlbehæftet logning gøre logningen ubrugelig som bevis i en retssag. Manglende enighed om datahåndtering Projektgruppen vurderer, at de eksisterende procedurer for datahåndtering og dataudveksling (herunder manglende indmelding og afmelding af vejarbejder) ikke følges tilfredsstillende. Den mangelfulde kommunikation og dataudveksling medfører, at T.I.C. ikke er i stand til at yde den fornødne service i de tilfælde, hvor trafikanter ønsker at få oplysninger om et vejarbejde, eller ønsker at komme med kommentarer til et vejarbejde. Problemet vurderes ikke at være væsentligt for nærværende projekts problemstilling. Men i udviklingen og anvendelsen af nye mobile dynamiske trafikledelsessystemer, vil det blive tilstræbt at kan medvirke til en bedre kommunikation Besigtigelse af vejarbejder Som led i projektet er der foretaget en besigtigelse af et antal små og mellemstore vejarbejder på Sjælland. Besigtigelserne er gennemført med henblik på at kunne dokumentere evt. problemer i forbindelse med afmærkning, trafikledelse, sikkerhed etc. ved små og mellemstore vejarbejder. I det følgende beskrives besigtigelsesforløbet, samt indsamlede erfaringer. Fremgangsmåde Der blev gennemført besigtigelser onsdag d. 5/11 og torsdag d. 13/ Besigtigelserne foregik i begge tilfælde i dagslys og klart/tørt vejr. Forud for besigtigelserne blev der udvalgt et antal vejarbejder til besigtigelse, og elementer af særlig betydning blev udpeget. Til den første besigtigelse blev der udvalgt ni vejarbejder, mens der til den anden besigtigelse blev udvalgt otte vejarbejder. Den første besigtigelse fik et utilfredsstillende resultat, forstået på den måde, at mange af de udvalgte vejarbejder ikke blev fundet. Årsagen var upræcise angivelser af, hvornår arbejdet skulle finde sted (dag, klokkeslæt). Den første tur førte således kun til besigtigelse af to vejarbejder ud af ni anmeldte. Umiddelbart inden den anden besigtigelse blev der taget kontakt til TIC for at få bekræftelse på, hvilke vejarbejder der var indmeldt den pågældende dag. Denne fremgangsmåde førte til, at fem ud af otte vejarbejder blev fundet, hvilket var et væsentligt bedre resultat end ved den første besigtigelse. 15

16 Iagttagelser Ved gennemgangen af de i alt syv vejarbejder var det generelle indtryk, at afmærkningen var tydelig, velholdt, retvisende og medførte ikke unødige gener i forhold til trafikanterne. Overhalingsforbudene blev praktisk talt overholdt, og hastighederne gennem arbejdsområderne var reduceret betragteligt. Der var dog stadig betragtelige overskridelser af hastighedsgrænsen. Ved gennemgangen af afmærkningen blev der fundet et begrænset antal afvigelser fra skilteplanerne. Disse drejede sig hovedsageligt om:? Der var ikke opsat markeringskegler diagonalt på det yderste kørespor bag ved tavlevogn.? Manglende barriere mellem personel og trafik, og manglende foranstaltninger til sikring af et arbejdsfrit område? Afvigelser fra den indmeldte skilteplan på grund af lokale forhold som fx manglende nødspor.? Manglende undertavle med afstandsangivelse under tavle A39 (vejarbejde).? Manglende reetablering af permanent hastighedsbegrænsning efter vejarbejdets ophør af hastighedsbegrænsning (C56).? Enkelte mindre fejl og manglende opdateringer af tavler til de nyeste regler fx Tavle D15 (påbudt passage) pegede nedad og ikke som krævet i de nye regler til venstre når skiltevognen er placeret i nødsporet.? Tavle A39 (vejarbejde) manglede på tavlevognen.? Parkering af private umarkerede køretøjer i og udenfor arbejdsområdet.? Gule blink monteret på tavler var ikke tændt efter foreskrifterne.? Kantafmærkningsplader (N42) der viser til den forkerte side.? Manglende anvendelse af sikkerhedstøj. Yderligere uddybning af besigtigelsen kan læses i særskilt notat Opsamling Det generelle indtryk af de besigtigede vejarbejder er, at:? afmærkningen i langt de fleste tilfælde var velfungerende, om end ikke altid helt efter forskrifterne.? afmærkningsmateriellet var som oftest i god stand og personellet i arbejdsområdet var i næsten alle tilfælde iført det foreskrevne sikkerhedstøj.? trafikanterne havde tilsyneladende ikke problemer med at forstå afmærkningen, og de kørte i stor udstrækning efter de skiltede forhold. Det bør dog understreges, at besigtigelserne var meget begrænset i omfang og alle blev foretaget i dagslys i arbejdstiden. Som supplement til ovenstående besigtigelser kunne man have foretaget besigtigelser af udvalgte arbejder udenfor arbejdstiden og i mørke, for også at registrere om afmærkningen af lidt længerevarende arbejder også er 16

17 velfungerende på tidspunkter, hvor det er mørkt og hvor der ikke arbejdes. Dette er dog ikke blevet gjort. På baggrund af de ovenstående vurderinger er problemerne prioriteret som beskrevet nedenfor: Problemer der vurderes at være meget væsentlige og derfor prioriteres meget højt i nærværende projekt:? Problemer med ikke retvisende skiltning? Problemer med opmærksomhedskrævende tekst og signaler? Problemer ved manglende overholdelse af lokal hastighedsbegrænsning? Problemer ved udsætning og indsamling af afmærkning? Problemer ved varsling om kø Problemer der vurderes at være væsentlig og derfor prioriteres højt i nærværende projekt:? Skiltning ved vejarbejder udenfor arbejdstid? Problemer ved passage/påkørsel af afmærkning/afspærring Problemer, der vurderes at have en vis væsentlighed, og derfor eventuelt kan prioriteres:? Manglende overholdelse/opmærksomhed på flettereglen? Uoverensstemmelse mellem statisk, manuelt styret og automatisk trafikledelse Problemer som projektet ikke vurderes at kunne medvirke til at afhjælpe (men som der skal tages højde for ved etablering af nye trafikledelseselementer, herunder også elementer som projektet anbefaler):? Mangler i logning af data fra de dynamiske trafikledelsessystemer? Problemer med løbende kontrol af opstillet udstyr? Manglende enighed om datahåndtering Desuden vil følgende problemer indgå i de følgende anbefalinger til nye mobile dynamiske trafikledelsessystemer: De anbefalede systemer skal tage højde for: problemer med ikke retvisende skiltning. overensstemmelse med anden trafikledelse risiko for overskiltning anvendelse af kompliceret formidling (i tekst og billeder) risiko for strømsvigt, mekaniske og elektroniske fejl m.m. sikkerhed ved udsætning og indsamling af komponenter pålidelig logning og tilbagemelding informationsudveksling mellem de relevante aktører 17

18 Disse forhold vil blive søgt efterkommet gennem procedurer for automatisk og manuel kontrol, backupsystemer, evalueringer af trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser og tilpasning til de eksisterende vejregler. 18

19 3. Mulige initiativer I det følgende kapitel beskrives de overvejelser, der ligger til grund for udpegningen af relevante trafikledelsessystemer til et kommende pilotprojekt. Ved vurderingen af mulige systemer til løsningen af ovenstående problemer har følgende punkter været centrale:? løsningerne skal være driftssikre? løsningerne skal være kompatible med andre VD-systemer? løsningerne skal være enkle og lette at overskue? løsningerne skal være sikre ved udsætning/brug/indsamling og skal være i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne? løsningerne skal have en sikker logning? løsningerne skal have en effektiv informationsudveksling mellem de relevante aktører? løsningerne må ikke være tids- og ressourcekrævende for personalet ved vejarbejdet 3.1. Udvalgte systemer I det følgende beskrives de valgte systemer. Projektgruppen foreslår at de følgende systemer bliver afprøvet i et pilotprojekt. Anvendelse af variable tavler Ved anvendelsen af variable tavler kan der tages udgangspunkt i de faktiske trafikale og arbejdsmæssige forhold når der skiltes ved vejarbejderne. Derved mindskes eventuelle uoverensstemmelser mellem de skiltede og de faktiske forhold. De variable tavler kan herved medvirke til at afhjælpe en række af de identificerede problemer. Det vurderes, at variable tavler kan virke effektivt mod:? Problemer med tavler der ikke er i overensstemmelse med de trafikale forhold? Problemer med tavler der ikke er i overensstemmelse med vejarbejdets status? Problemer med opmærksomhedskrævende tavler De variable tavlesystemer indeholder flere delsystemer: detekterings-, styrings-, kommunikations- og tavlesystem. Der findes en lang række kombinationsmuligheder af disse delsystemer, som hver især har deres fordele og ulemper. I det følgende foreslås to kombinationer til brug i forskellige situationer. I det videre projekt vil det dog løbende blive vurderet, om valget af teknologi med fordel kan ændres eller optimeres. Halvautomatisk variabelt tavlesystem baseret på trafikale forhold og vejarbejdets status Trafikanternes opfattelse af, at skiltningen ved vejarbejderne ikke er i overensstemmelse med de faktiske trafikale forhold og vejarbejdets status, kan medvirke til at trafikken ikke afvikles optimalt. Ved hjælp af halvautomatisk 19

20 dynamisk variabel skiltning vil der være mulighed for løbende at tilpasse skiltningen til de faktiske trafikale forhold og vejarbejdets status. Projektgruppen foreslår en halvautomatisk løsning baseret på et begrænset antal standardindstillinger (for eksempel kan indstillingerne være inaktivt vejarbejde, vejarbejde i myldretiden, vejarbejde udenfor myldretiden eller lignende). De respektive standardindstillinger vælges manuelt fra en central styringsenhed. Ved hjælp af mobiltelefoni (GSM) eller lokalt trådløst netværk (GPRS) ændres de variable tavler til de specificerede indstillinger. De variable tavler skal i videst mulig omfang baseres på simpel teknologi, der kræver et minimum af tilsyn. Desuden skal skiltene være bærbare eller bestå af moduler, der hver især ikke vejer over kg (jf. arbejdsmiljøregler for tunge løft). Projektgruppen vurderer, at det halvautomatiske variable tavlesystem baseret på de faktiske trafikale forhold og vejarbejdets reelle status kan medvirke til en række forbedringer af trafikale og arbejdsmæssige forhold. Det bør i pilotprojektet undersøges om:? dynamikken og den aktuelle visning kan medvirke til at øge trafikanternes forståelse og respekt for skiltningen? systemet medvirker til at skiltningen altid er opdateret og korrekt? fjernstyrede variable tavler mindsker behovet for at personellet skal bevæge sig ud i trafikken for at ændre tavleindstillingerne? halvautomatiske variable tavler giver mulighed for at begrænse mængden af tavler og anden trafikledelse Fuldautomatiske variable tavler til varsling af kø, hastighedsbegrænsning og overhalingsforbud På strækningen frem mod et vejarbejde kan trafiktætheden variere betydeligt. Dette har stor betydning for køformationen og hastigheden på strækningen. De varierende trafikale forhold kan give store gener for trafikanterne og reducere trafiksikkerheden. I mange sammenhænge vil en korrekt varsling om udviklingen i køen og hastigheden kræve en løbende dynamisk tilpasning. En sådan tilpasning vil ofte være betinget af en fuldautomatisk løsning. Det er projektgruppens opfattelse, at dynamisk køvarsling og/eller hastighedsbegrænsning vil kræve en fuldautomatisk detektering og styring af et variabelt tavlesystem. Detekteringen og vurderingen af de trafikale forhold skal derfor være fuldautomatisk. Det foreslås, at der anvendes radardetektering af de trafikale forhold, idet denne teknologi er forholdsvis velkendt, billig, enkel at opstille og enkel at kalibrere. Det bør dog undersøges, om der findes mere optimale løsninger. Behandlingen af de indsamlede trafikale data foregår ved hjælp af en lokal server (bærbar pc), som løbende udsender meddelelser om visning på tavlerne. Der anvendes radiokommunikation (GSM) mellem systemets dele. Informationerne skal videresendes desuden løbende til T.I.C. for videre formidling. 20

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark Mulighederne med ITS Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark ITS er ITS = Intelligente Transport Systemer Fælles betegnelse for computerstøttede teknologier der anvendes inden

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København NORTEK Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. Dagsorden 1. Mødet åbnes, praktiske oplysninger 2. Godkendelse af dagsorden - Drøftelse/godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium 3. Godkendelse

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013

Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013 Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013 2 Indhold Introduktion Side 3 Trafikinformation - Live-opdateret vejarbejderinformation Side 4 Arbejdsgang ved entreprenør-sms-indmelding

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Hastighedsdæmpning ved vejarbejde på motorveje

Hastighedsdæmpning ved vejarbejde på motorveje Hastighedsdæmpning ved vejarbejde på motorveje IDE - katalog LODS Lene Herrstedt 3. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Baggrund og Introduktion... 3 2. Idé præsentation...

Læs mere

Vejdirektoratet Broafdelingen

Vejdirektoratet Broafdelingen Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, 26.02.2000 HANSEN & HENNEBERG Rådgivende Ingeniører, F.R.I. Vejdirektoratet Broafdelingen Incident

Læs mere

GPS-pilotprojekt. Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet

GPS-pilotprojekt. Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet GPS-pilotprojekt Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet Baggrund: Vejdirektoratet har, baseret på en foranalyse, i juni 2006 besluttet at gennemføre et GPSpilotprojekt,

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! www.safecall.dk

GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! www.safecall.dk GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! TRYGGE SPOR LÆRING Prosjektrapport Trygge spor (publisert 23.1.2013) Safecall har leveret GPS systemer til projektet, og har haft stor

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet Peter Andersen Vejdirektoratet Dagens situation: Kommuner 60.000 km vej Amter 10.000 km vej Vejdirektoratet 1.700 km vej, heraf 1.000 km motorvej Trafikarbejde (mio. kørte km): Motorveje 10.400 Øvrige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport. Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas

Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport. Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas November 1998 * INDHOLD: Side Forord 3 Resumé 4 Proj ektbeskrivelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på spørgsmål til nedenstående

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilister skaber utryghed og er til stor fare for de øvrige trafikanter. Vejdirektoratet har derfor sat stor fokus på indsatsen

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr. 2011-010737 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet.

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Artikel fra BioMar magasinet, efteråret 2010 Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Siden 1960'erne har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DT-serien: forskellige funktioner til forskellige behov Nyeste generation af DanTrack's Satellit tracking alarmer - DT-30 - lever lige som sin forgænger, DT-100 op

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere