EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN"

Transkript

1 EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Projektkoordinator vedr. trafikafvikling, Charlotte Vithen, Hovedstadsprojekterne, Vejdirektoratet. Teknisk konsulent, Jens Toft Wendelboe, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet I forbindelse med anlægsarbejderne på Køge Bugt Motorvejens nordlige strækning etablerede Vejdirektoratet en række trafikledelsessystemer. Målet med systemerne var at sikre en god trafikafvikling og trafikantservice i den periode, hvor anlægsarbejderne foregik. Efterfølgende har Vejdirektoratet gennemført en teknisk og trafikal vurdering af systemerne, samt en evaluering af processerne i projektet. Dette paper beskriver de trafikledelsessystemer som blev anvendt under anlægsarbejderne, samt resultaterne af evalueringen. 1. Motorvejsarbejder i Hovedstadsområdet Der blev i januar 2001 indgået en politisk aftale i Folketinget om at udvide Køge Bugt Motorvejen fra 4 til 6 spor på strækningen mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej. Anlægsarbejderne blev påbegyndt i slutningen af maj måned 2002, og blev afsluttet ultimo juni Figur 1: Den 2,8 km lange strækning som er under udvidelse på Køge Bugt Motorvejen I trafikforliget fra januar 2001 indgår også en udvidelse af Køge Bugt Motorvejen fra 6 til 8 spor på strækningen fra Hundige til Greve Syd (forventes færdig i 2008) og en udbygning af Motorring 3 fra 4 til 6 spor på strækningen fra Jægersborg til Holbækmotorvejen (forventes færdig i 2008). Udvidelsen af den nordlige strækning på Køge Bugt Motorvejen er således første del af en række store anlægsarbejder i Hovedstadsområdet. Erfaringerne fra det første anlægsarbejde har skaffet Vejdirektoratet yderligere erfaringer med hensyn til håndtering af trafikafviklingen ved større anlægsarbejder på motorveje. 2. Anvendelse af trafikledelse De overordnede mål for Vejdirektoratet er at sikre fremkommeligheden og trafiksikkerheden på motorvejene, herunder sikre trafikanterne en god trafikafvikling og trafikantservice, i den

2 periode, hvor anlægsarbejderne foregår. Vejdirektoratet har derfor valgt at benytte sig af trafikledelse, som går ud på at påvirke og regulere trafikanternes valg af hastighed, rute, rejsetidspunkt, m.m. med henblik på at afvikle trafikken bedst muligt. Trafikledelse gennemføres ved at benytte sig af moderne informationsteknologi og trafikinformatik i samspil med traditionelle trafiktekniske virkemidler. Vejdirektoratet har efterhånden opbygget en del erfaringer med anvendelse af trafikledelse i forbindelse med anlægsarbejder på motorveje, eksempelvis i forbindelse med udvidelsen af Helsingør Motorvejen i Forud for udvidelsen af den nordlige del af Køge Bugt Motorvejen gennemførte Vejdirektoratet en analyse af de trafikale problemer som forventedes at opstå i forbindelse med anlægsarbejderne, herunder den forventede trafikafvikling, samt mulige alternative ruter. Vejdirektoratet vurderede på dette grundlag at følgende trafikledelsessystemer med fordel ville kunne anvendes i anlægsperioden: Automatisk hastighedsregulering frem mod anlægsområdet Rejsetidsinformation Fremkommelighedsovervågning Efterfølgende omtales hovedsageligt hastighedsreguleringssystemet og systemet til måling af rejsetider, idet det er disse systemer som er blevet evalueret. Figur 2: Placering af trafikledelsessystemer 3. Automatisk hastighedsregulering vest for anlægsområdet Målet med at etablere automatisk hastighedsregulering var at tilpasse hastighederne til den givne hastighedsrestriktion i selve arbejdsområdet, samt at minimere risikoen for uheld på strækningen som følge af kø, især frem mod arbejdsområdet. Der opstår især kø og langsom trafikafvikling på Køge Bugt Motorvejen om morgenen i nordgående retning, og om eftermiddagen i sydgående retning frem mod sammenfletningen mellem O4 og Køge Bugt Motorvejen. Køproblemerne blev forværret af anlægsarbejderne på den nordlige del af Køge Bugt Motorvejen.

3 Den automatiske hastighedsregulering blev etableret ved hjælp af variable hastighedstavler i 7 motorvejstværsnit med en indbyrdes afstand på ca. 750 m. Tavlerne blev opsat på strækningen mellem anlægsområdet og sammenfletningen mellem O4 og Køge Bugt Motorvejen i begge køreretninger. Selve hastighedstavlerne var genbrug fra anlægsarbejderne på Helsingør Motorvejen. Hastighedstavlerne fungerede således, at der på baggrund af informationer fra detektorspoler (nye spoler og eksisterende TRIM-spoler) kunne registres kø. Hvis detektorspolerne registrerede lave hastigheder blev der foretaget en trinvis nedsættelse af hastighedsbegrænsningerne via 90, 70, 50 km/h frem mod køens bagende, samt på selve køstrækningen. Når køen forsvandt, blev den etablerede hastighedsbegrænsning automatisk ophævet igen. Anlægget fungerede dynamisk, så udstrækningen af de reducerede hastighedsbegrænsninger løbende blev tilpasset køens udstrækning. Personale i Vejdirektoratets TrafikInformations- Center (T.I.C.) kunne imidlertid altid overstyre hastighedstavlerne uafhængigt af køvarslingen, eksempelvis i forbindelse med uheld eller andre hændelser med indvirkning på trafikafviklingen. Det blev dog altid sikret, at hastighedsbegrænsningen var tilpasset den aktuelle hastighedsbegrænsning i anlægsområdet, som under normale omstændigheder var på 80 km/t. Anlægget blev overvåget og betjent fra Vejdirektoratets T.I.C. Figur 3: Automatisk hastighedsregulering på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning lige før anlægsområdet 4. Rejsetidsinformation For at kunne informere trafikanterne om eventuelle trafikproblemer på henholdsvis Køge Bugt Motorvejen og Holbækmotorvejen etablerede Vejdirektoratet et rejsetidsmålingssystem. Systemet er fortsat i drift. Oplysninger om forsinkelser gives på de eksisterende informationstavler på hhv. Køge Bugt Motorvejen ved Greve, og på Motorring 3 mellem Jyllingevej og Roskildevej ved Glostrup. Information gives kun, når der kan forventes større forsinkelser, det vil sige når trafikanternes rejsetid er noget længere end normalt. Hvis der ikke forventes forsinkelser, viser informati-

4 onstavlerne dato og klokkeslæt eller eventuelt andre informationer. Den forbedrede information hjælper trafikanterne med at foretage et fornuftigt valg mellem to ruter, enten via Køge Bugt Motorvejen eller via O4/Holbækmotorvejen. Figur 4: Variabel informationstavle ved Greve, som informerer om forventede forsinkelser Rejsetiden måles ved hjælp af særlige kameraer opsat i motorvejsafgreningen ved Hundige og på Motorring 3 mellem Roskildevej og Holbækmotorvejen ved Glostrup. Kameraerne tager billeder af de forbipasserende køretøjers nummerplader. Ved hjælp af automatisk billedbehandling kan en tilknyttet computer aflæse nummerpladerne. Ved at sammenholde passagetidspunkterne i de to endepunkter kan rejsetiden og dermed en eventuel forsinkelse beregnes. Systemet bruges af Vejdirektoratet alene til trafikinformation, og det er ikke muligt for politiet at benytte systemet til hastighedskontrol, fordi der hverken gemmes billeder eller andre oplysninger om de enkelte nummerplader i læsbar form. Dette skyldes at systemet arbejder med krypterede oplysninger om nummerpladerne, og det er disse krypterede oplysninger, der matches for at finde den aktuelle rejsetid. Det er derfor heller ikke muligt at se, hvilke køretøjer, der har passeret de enkelte kameraer. 5. Fremkommelighedsovervågning ved hjælp af kameraer For at kunne identificere årsagen til en eventuel hændelse og sætte ind så hurtigt som muligt med det nødvendige beredskab, blev der opsat kameraer, således at T.I.C. hele tiden kunne overvåge anlægsstrækningen. Der blev også opsat kameraer ved sammenfletningen mellem O4 og Køge Bugt Motorvejen samt på Holbækmotorvejen, da det var vigtigt for T.I.C. at have et overblik over trafiksituationen, også på de alternative ruter.

5 Udover de kameraer som T.I.C. kunne styre og benytte blev der også opsat faste kameraer. Billeder fra disse blev lagt ud til trafikanterne på Vejdirektoratets hjemmeside: Her kunne trafikanterne selv vurdere trafikafviklingen i området, f.eks. inden de forlod deres arbejdsplads om eftermiddagen og kørte hjem. Figur 5: Placering af variable informationstavler og strækninger hvor rejsetiden måles 6. Teknisk og trafikal evaluering I forlængelse af etableringen af trafikledelsessystemerne på Køge Bugt Motorvejen blev der iværksat en evaluering af de to primære systemer: det dynamiske hastighedsreguleringssystem og det dynamiske rejsetidsmålesystem. Formålet med evalueringen var dels at undersøge om systemerne fungerede set med trafikanternes øjne, dels at indsamle erfaring med trafikledelse til brug ved senere trafikledelsesprojekter. Erfaringerne skal i første omgang bruges i forbindelse med de kommende anlægsarbejder på Motorring 3 og den sydlige del af Køge Bugt Motorvejen. Ved evalueringen af hastighedsreguleringssystemet blev der fokuseret på følgende: - Fulgte trafikanterne de anviste hastigheder? - Førte systemet til mere homogene hastigheder? - Førte systemet til en mere jævn trafikafvikling? - Hvad mente trafikanterne om systemet? Ved evalueringen af rejsetidsmålesystemet blev der fokuseret på følgende: - Fulgte trafikanterne den bedste/hurtigste rute? - Blev trafikken fordelt ligeligt på de to ruter? - Hvilken rejsetidsbesparelse blev der opnået ved systemet? - Viste de dynamiske tavler den reelle rejsetid? - Hvad mente trafikanterne om systemet?

6 Evalueringen blev gennemført i efteråret/vinteren 2002/2003. Evalueringen blev baseret på data indsamlet af Vejdirektoratets egne detektorspoler, data fra trafikledelsessystemerne i form af systemlogninger samt oplysninger indsamlet vha. en spørgekortundersøgelse blandt trafikanterne. I forbindelse med spørgekortundersøgelsen blev der uddelt spørgekort, hvoraf ca. 25 % blev returneret i udfyldt stand. 7. Evalueringsresultater for dynamisk hastighedsreguleringssystem Evalueringen af hastighedsreguleringssystemet førte til nedenstående konklusioner. Det viste sig, at så længe de fysiske forhold ikke tvang hastighedsniveauet ned, så reduceredes hastighederne på strækninger med dynamiske hastighedsbegrænsninger tilsyneladende kun en smule, set i forhold til hastighederne på strækninger uden variable hastighedsbegrænsninger. Med andre ord: trafikanterne fulgte ikke de variable hastighedsbegrænsninger, men tilpassede i stedet hastighedsniveauet til de fysiske forhold. Ovenstående konklusion førte til spørgsmålet om, hvorvidt de dynamiske tavler i sig selv havde effekt på hastighedsniveauet. Det har vist sig, at ændringer i de dynamiske tavlers visning havde effekt på hastighedsniveauet. Det viste sig også, at størrelsen af den umiddelbare hastighedsreduktion tilsyneladende afhang af hastighedsniveauet før den dynamiske visning trådte i kraft. Jo hurtigere der blev kørt, desto større var den umiddelbare hastighedsreduktion. Samlet set vurderes det dog, at tavlerne i sig selv kun gav anledning til hastighedsreduktioner i størrelsesordenen et par kilometer i timen. Der var altså tale om en yderst beskeden effekt, når man tager i betragtning at den skiltede reduktion i alle tilfælde har været på 20 km/h. Denne konklusion er i god overensstemmelse med konklusionen om, at trafikanterne ikke fulgte de dynamiske hastighedsbegrænsninger medmindre de blev tvunget til det, men de reducerede trods alt hastigheden. Den største reduktion i hastighedsniveauet blev tilsyneladende opnået ved den første dynamiske tavlevisning, og var tydeligst i venstre kørespor, hvor der normalt blev kørt hurtigst. Det blev også undersøgt om det dynamiske hastighedsreguleringssystem førte til mere homogene hastigheder. Det vurderes, at systemet førte til et mere homogent hastighedsniveau set over tid, men kun på steder med tydelig kødannelse. For kørsel i retning mod København vil det sige på strækningen lige inden anlægsområdet, og for kørsel i retning mod Køge lige inden sammenfletningen med Motorring 4. På steder uden synlig kødannelse førte systemet ikke til mere homogene hastigheder. Det kunne desuden konstateres, at systemet tilsyneladende kun førte til højere hastigheder i spidstimen i retning mod Køge på særlig belastede eftermiddage, derudover var hastighederne stort set uændrede. I retning mod København faldt hastighederne markant på alle de analyserede dage. Tendensen var den samme når man så på om hastighedsreguleringssystemet førte til en mere jævn trafikafvikling. Med mere jævn trafikafvikling menes, at trafikintensiteten er mere konstant i myldretidsperioderne i eftersituationen end i førsituationen. Konklusionen blev, at systemet tilsyneladende førte til en mere jævn trafikafvikling på det kritiske sted (og tidspunkt) lige inden anlægsområdet i retning mod København. Systemet førte tilsyneladende ikke til en mere jævn trafikafvikling i eftermiddagsspidstimen i retning mod Køge. Det blev også undersøgt om de dynamiske tavler skiftede som specificeret. Konklusionen blev, at systemet ikke fungerer fejlfrit, hverken for kørsel i retning mod København eller Kø-

7 ge. Under normale forhold var der ingen problemer med skiltningen for kørsel i retning mod Køge, men det var der til gengæld for kørsel i retning mod København. På fire ud af fem almindelige hverdage, var der således været fejlvisninger i perioder på mellem 15 og 33 minutter, svarende til mellem 8 og 18 % af den samlede morgenmyldretid. Det så i flere tilfælde ud som om, at der opstod problemer når systemet skulle gå fra en situation med køafvikling, og videre tilbage i neutral stilling. På to udvalgte dage hvor trafikken brød sammen som følge af trafikuheld, var der problemer med fejlvisninger for kørsel i begge retninger. Den samlede varighed af fejlvisningerne for kørsel i retning mod København var på ca. 26 minutter, svarende til ca. 14 % af morgenmyldretiden. Tallet for kørsel i retning mod Køge var 19 minutter, svarende til ca. 9 % af eftermiddagsmyldretiden. Det viste sig desuden, at logningen af tavlevisningerne ikke altid skete helt efter bogen, hvilket kan give anledning til forvirring ved evt. efterfølgende brug af de loggede oplysninger. Vedr. trafikanternes mening om hastighedsreguleringssystemet: ca. 94 % af de trafikanter der deltog i spørgekortundersøgelsen havde lagt mærke til de dynamiske hastighedsvisninger, men ifølge de indkomne kommentarer, var det kun meget få som overholder begrænsningerne medmindre der var synlig kødannelse. På spørgsmål om hvorvidt trafikanterne følte sig mere trygge efter systemet er blevet etableret eller ej, var det da også mindre end hver anden respondent der svarede at de følte sig mere trygge. Der har desuden været klager over fejlagtige visninger, samt over at tavlerne lyser for kraftigt i mørke. Til trods for div. pro- overfor blemer, svarede 81 % af trafikanterne at de alt i alt var positivt eller meget positivt indstillet systemet. 8. Samlet vurdering af dynamisk hastighedsreguleringssystem Formålet med at opstille det dynamiske hastighedsreguleringssystem var både at øge trafiksikkerheden og forbedre trafikafviklingen i forbindelse med anlægsarbejdet på Køge Bugt Motorvejen. Det kan ikke med sikkerhed siges at trafiksikkerheden blev forbedret, dertil havde systemet ikke virket længe nok på evalueringstidspunktet. Der var faktorer der trak i den rigtige retning, men der var desværre også faktorer der trak i den forkerte retning. I tilfælde af kødannelse, modtog trafikanterne i god tid oplysninger om at der var kødannelser længere fremme ad strækningen, og de reagerede tilsyneladende på advarslen. Advarslen blev givet i form af gradvise reduktioner af hastighedsbegrænsningen. At trafikanterne ikke fulgte de skiltede hastighedsbegrænsninger medmindre de fysiske forhold tvang dem til det, betyder ikke at de ikke opfatter advarslen, for hastighedsniveauet blev trods alt reduceret. Trafikanterne var altså opmærksomme på at de indenfor kort tid skulle reducere hastigheden markant, hvilket er positivt. Spørgekortundersøgelsen har imidlertid vist, at der var problemer med trafikanter som ignorerer de dynamiske hastighedsbegrænsninger, mens andre forsøger at overholde dem. Det betød, at der opstod farlige situationer, hvor nogle trafikanter (mere eller mindre pludseligt) reducerede hastigheden som følge af en dynamisk visning, mens de bagfrakommende måske valgte at ignorere visningen fordi de ikke kunne se fornuften i den. Sådanne situationer øger selvsagt risikoen for trafikuheld, og trækker derfor systemets indvirkning på trafiksikkerheden i den forkerte retning. Det tæller imidlertid også på positivsiden at hastighedsniveauet i de enkelte kørespor tilsyneladende blev mere homogent i situationer med tydelig kødannelse. Jo mere ensartede hastighederne i de enkelte kørespor er, desto større er chancen for at undgå chokbølger i trafikstrømmen. Hvis antallet af chokbølger reduceres, reduceres risiko-

8 en for bagendekollisioner med al sandsynlighed også. Hvorvidt systemet samlet set har ført til en forbedring af trafiksikkerheden eller ej kunne ikke afgøres set over så kort en periode. Ud fra ovenstående må systemet betegnes som en delvis succes. Der er imidlertid flere forhold der trækker i den forkerte retning. Først og fremmest de længerevarende fejlvisninger på de dynamiske tavler i retning mod København. Trafikanter der oplever ulogiske eller ufuldendte tavlevisninger vil sandsynligvis miste en del af respekten for systemet, hvilket på længere sigt kan føre til at de opnåede resultater minimeres. Problemet ser ud til at have været størst i situationer hvor længerevarende kødannelse har været under afvikling, svarende til at den værste del af myldretid var overstået. Der var dog også tilfælde af fejlvisninger indenfor myldretiden, nogle gange i form af slukkede tavler. Endelig har der været tilfælde hvor systemet øjensynlig er gået helt ned, samt tilfælde hvor trafikanter har oplevet at tavlerne i et tavlesnit har vist to forskellige hastighedsbegrænsninger. Situationen forværredes yderligere i tilfælde med trafiksammenbrud, hvor der var længerevarende problemer med fejlvisninger for kørsel i retning mod både København og Køge. Systemet virkede således ikke helt stabilt. 9. Evalueringsresultater for dynamisk rejsetidsmålesystem Evalueringen af rejsetidsmålesystemet førte til nedenstående konklusioner. Systemet har tilsyneladende kun effekt på trafikfordelingen ad de to ruter i situationer med store forskelle på de to ruters forsinkelsesvisninger. I tilfælde med små forsinkelser, og dermed små forskelle i de skiltede forsinkelser, har visningerne tilsyneladende ingen effekt. Denne konklusion forudsætter imidlertid, at den registrerede omfordeling af trafikken er sket pga. informationstavlerne, og ikke pga. andre faktorer som f.eks. trafikmeldinger fra Københavns Radio eller tilfældige variationer i sammenligningsgrundlaget. Der blev dog også udsendt trafikmeldinger før etableringen af rejsetidsmålesystemet, hvorfor situationer med omfordeling vurderes at kunne tilskrives rejsetidsmålesystemet. Ser man på størrelsesordenen af den omfordelte trafik, har det vist sig at det i korte perioder har været muligt at omfordele op mod 12 % af den samlede trafikmængde mod København, set i forhold til situationen inden systemet blev etableret. Men det er vel at mærke i de perioder hvor trafikanterne har været mest villige til at følge de skiltede anbefalinger - der er tale om ganske store variationer i de overflyttede trafikmængder fra dag til dag, svarende til variationerne i de skiltede forsinkelser. Det tilsvarende tal for trafikken i eftermiddagsmyldretiden er på næsten 14 %, men også her er der tale om ganske store variationer i de overflyttede trafikmængder. Ovenstående tyder på at trafikanterne kun skifter rute, når der er store forskelle på forsinkelsesvisningerne for de to ruter, hvorfor det ikke har været muligt at opnå gennemgående rejsetidsbesparelser. Det skal dog understreges, at analysen af rejsetider for kørsel i retning mod Køge ikke har været til megen gavn, da der kun var et meget spinkelt datagrundlag til rådighed for sydruten (via Køge Bugt Motorvejen) i situationen før systemet blev taget i brug. Uden data for sydruten, er data for nordruten (Holbækmotorvejen/Motorring 4) selvsagt heller ikke meget bevendt. Der har desuden været kortere eller længerevarende mangel på data på flere af de øvrige dage før systemets ibrugtagning. Det kan dog konstateres, at der er potentiale for mærkbare rejsetidsbesparelser, hvis blot trafikanterne kan bringes til at bruge systemets oplysninger mere aktivt. Det har således vist sig, at der næsten hver dag er længerevarende perioder, hvor forskellen på forsinkelserne ad de to ruter er på fire minutter eller mere. En forskel i forsinkelserne på fire minutter lyder måske ikke af meget, men på ruter der

9 under frie forhold tager mellem ca. 5,6 og ca. 7,5 minutter at gennemkøre, er en forsinkelse på fire minutter endog særdeles mærkbar. Det er imidlertid ikke sikkert at trafikanterne er klar over dette, hvilket kan være årsagen til at det kun er få trafikanter som skifter rute, og tilsyneladende kun ved endnu større forskelle i de skiltede forsinkelser. Det har desuden vist sig, at der ofte opstod situationer, hvor trafikanter modtog oplysninger om forsinkelser, der senere hen viste sig at afvige betragteligt fra hvad de reelt kom til at opleve. Problemet opstod i situationer med pludselige ændringer i forsinkelserne, svarende til at trafikanter der passerede informationstavlerne under køopbygning eller afvikling modtog fejlagtige oplysninger. Med andre ord: systemet har problemer med at forudsige ændringer i forsinkelserne. Årsagen til problemet er, at systemet altid vil skulle vente på rejsetidsmålinger inden det kan opstille en forsinkelsesprognose. Derved må der nødvendigvis opstå en forsinkelse mellem skiltevisningen og den reelt oplevede forsinkelse, når der sker ændringer i de målte forsinkelser. Tidsforskydningen vokser selvsagt med størrelsen af forsinkelsen ad den pågældende rute. Problemet kan kun undgås, hvis der kan opstilles mere nøjagtige prognoser for den pågældende morgen/eftermiddag. Dette er dog næppe muligt, eftersom der ikke opstår lige store forsinkelser på ruterne hver morgen og eftermiddag. Der vil således altid blive tale om kvalificerede bud. Vedr. trafikanternes mening om rejsetidsmålesystemet: ca. 94 % af de trafikanter der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, havde lagt mærke til informationstavlerne ved Hundige og/eller Glostrup, men mellem 10 og 21 % svarede at de havde svært ved at forstå den viste information. Den væsentligste årsag til problemet var at trafikanterne ikke kendte vejnettet/rutenumrene tilstrækkelig godt. Andre anførte at meddelelsen simpelthen er for indviklet, mens andre igen mente at der stod for meget på tavlen eller at tavlen og/eller teksten på tavlen er for lille. En gennemgang af trafikanternes kommentarer til systemet viser da også, at mange oplever kødannelse ved informationstavlerne fordi der er bilister som bremser for at læse. Det har ikke været muligt at måle tavlernes effekt på hastighedsniveau og trafikafvikling, men derfor kan trafikanterne godt opleve at der bremses for at læse. Til trods for div. problemer med nedbremsninger og fejlagtige forsinkelsesvisninger, har 82 % af trafikanterne svaret at de alt i alt er positivt eller meget positivt indstillet overfor systemet. Det skal i øvrigt tilføjes, at T.I.C. i slutningen af evalueringsforløbet konstaterede problemer med fejlvisninger på informationstavlen ved Glostrup. Dertil kommer, at informationstavlen ved Hundige blev taget helt ud af drift i en periode på ca. to uger i januar/februar Årsagen var tekniske problemer med selve tavlen. 10. Samlet vurdering af dynamisk rejsetidsmålesystem Formålet med det dynamiske rejsetidsmålesystem var at få trafikanter mellem København og Køge til at benytte den mindst belastede rute til og fra Glostrup hhv. Hundige. Det har vist sig at rejsetidsmålesystemet kun har effekt ved store forskelle i de skiltede forsinkelser, svarende til at trafikanterne ikke er særlig villige til at skifte rute medmindre de kan se en stor fordel ved det. Trafikanternes manglende lyst til at skifte rute kan til dels skyldes, at de ikke forstår de oplysninger der vises på informationstavlerne, men direkte adspurgt har 68 % svaret at der skal være tale om forskelle på fem minutter eller mere før de vil skifte rute. Det tæller således på positivsiden, at der trods alt har været kritiske perioder hvor systemet har været i stand til at fordele trafikken mere hensigtsmæssigt, men det er uheldigt at det tilsyneladende kun er sket i forbindelse med store forsinkelser. Systemets potentiale er langt fra at være fuldt udnyttet.

10 Det må desuden betragtes som værende meget uheldigt, at en stor del af trafikanterne har oplevet kødannelse frem mod informationstavlerne, i situationer hvor systemet har vist forsinkelser. Kødannelserne har sandsynligvis skyldtes problemer med at forstå oplysningerne på tavlerne. Vedr. sammenligningen af skiltede og reelt oplevede hastigheder er det meget uheldigt at der i perioder med ændringer i forsinkelserne har været perioder, hvor trafikanterne risikerer at modtage endog meget fejlagtige oplysninger om, hvilke forsinkelser de vil komme til at opleve. Trafikanter der oplever mærkbart fejlagtige forsinkelsesvisninger vil sandsynligvis miste en del af respekten for systemet, hvilket næppe kan være tilfredsstillende, når man tager den beskedne udnyttelse af systemet i betragtning. Problemet skyldes imidlertid ikke en systemfejl, men derimod at prognosemodellen for forsinkelserne i myldretiderne ikke er tilstrækkelig nøjagtig. På baggrund af ovenstående må rejsetidsmålesystemet betragtes som en betinget succes, med et ganske stort potentiale. Vejdirektoratet har da også besluttet at der i forlængelse af anlægsarbejdet på Køge Bugt Motorvejen skal følges yderligere op på det dynamiske rejsetidsmålesystem, så der fremover kan opnås mere pålidelige forsinkelsesvisninger. 11. Evaluering af processerne i projektet Udover den tekniske og trafikale evaluering blev der foretaget en evaluering med fokus på udvalgte emner som har reference til de processer trafikledelses- og beredskabsdelen af anlægsprojekterne har gennemgået. Evalueringen blev gennemført ved at afholde et møde som var struktureret som en brainstorming indenfor udvalgte emner. Mødet var opdelt i 3 dele, hvor 1. del omhandlede projektledelses og organisatoriske emner, mens 2. del omhandlede de mere tekniske emner og 3. del omhandlede information og trafikanternes opfattelse. I mødet deltog personer, som har haft tilknytning til projektet. Under en række overskrifter fik mødedeltagerne lejlighed til at videregive de erfaringer de havde gjort - såvel positive som negative - i forbindelse med etablering og drift af systemerne, samt at stille forslag og anbefalinger til fremtidige anlæg af denne karakter. Resultatet er rapporteret i et internt notat og vil blive benyttet i forbindelse med de kommende anlægsarbejder på Motorring 3 og den sydlige del af Køge Bugt Motorvejen. Det er desuden planlagt at gennemføre en evaluering af selve den systemtekniske drift af trafikledelsessystemerne. Evalueringen vil blive gennemført umiddelbart efter at systemerne har været i drift i 1 år, det vil sige i juni 2004.

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe fik@vd.dk og jens@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Trafikproblemerne har de seneste år bredt sig til en større del af det overordnede vejnet i Danmark, bl.a. til Trekantsområdet

Læs mere

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober 2005 Trafikafvikling på Motorring 3 - herunder erfaringer med brug af trafikledelsessystem under anlægsarbejdet. Af koordinator for trafikafvikling, Charlotte

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Intelligent vejudstyr

Intelligent vejudstyr TEMA Vejudstyr Skilteportal på M3 med afdækkede skilte under test. Intelligent vejudstyr på Motorring 3 I forbindelse med udbygningen af Motorring 3 (M3) etableres en række trafikledelsessystemer (TL-systemer)

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7.

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. Evaluering af variable tavler på Motorring 3 Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. december 2016 Indhold Baggrund og rammer for evalueringen Resultater Kapacitet

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen

Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen STE Dato: 19. november 1998 Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen 1. Baggrund I perioden fra maj 1996 til december 1997 blev Helsingørmotorvejen ombygget fra 4 til 6 spor

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer. Agenda

Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer. Agenda Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer Charlotte Vithen Vejdirektoratet Teknologisk Institut 4. marts 2009 Agenda Behovet for trafikledelse Hvad er

Læs mere

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012 ITS - Aalborg Trafikant- og brugertilfredshed Per Bruun Madsen Poul V. Greibe November 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Resumé og konklusion... 5 1. Baggrund og indledning...

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Variable hastighedstavler

Variable hastighedstavler Variable hastighedstavler Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land Af: Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet Nøgleord: Variable hastighedstavler,

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen.

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Til TMU og ØU NOTAT 22-09-2011 Trængselsindeks for perioden 2001-2010 Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7 Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Status og arbejdsnotat Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed

ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed trafiksikkerhed ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed I forbindelse med et trafiksikkerhedsprojekt har Vejdirektoratet som et forsøg etableret et mindre trafikledelsesanlæg på Helsingørmotorvejen

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Effekten af anvendelse af adaptivt styringssystem til gadesignaler.

Effekten af anvendelse af adaptivt styringssystem til gadesignaler. Effekten af anvendelse af adaptivt styringssystem til gadesignaler. I forbindelse med udbygningen af Motorring 3 forventes anlægsarbejderne at medføre en omlejring af trafik til bl.a. (se figur 1). For

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af trafikledelse. Opstilling af metoderamme og centrale forudsætninger.

Samfundsøkonomisk vurdering af trafikledelse. Opstilling af metoderamme og centrale forudsætninger. Samfundsøkonomisk vurdering af trafikledelse. Opstilling af metoderamme og centrale forudsætninger. Økonom Flemming Clausen, Vej- og trafikplanafdeling, Vejdirektoratet Civiling. Finn Krenk, Trafikal Drift,

Læs mere

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport - Evalueringsrapport Teknik og Miljø; Vej- og Parkafdelingen Thomas Meier juni 2004 Sammenfatning På den stærkt befærdede Usserød Kongevej, er der i et samarbejde imellem og Usserød Skole opstillet variable

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Køge Bugt Motorvejen Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej 25. september 2003 Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Baggrund Køge Bugt Motorvejen har i de seneste år været præget

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr.

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr. Til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Bilag 3 Øvrige indsatser Med udgangspunkt i den netop modtagne trafiksikkerhedsrevision, beskriver dette notat hvad Københavns

Læs mere

Beskrivelse af rejsetiden

Beskrivelse af rejsetiden Forudsigelse af forsinkelse på Helsingørmotorvejen Jens Møller-Pedersen, TetraPlan ApS Vejdirektoratet har etableret et rejsetidsinformationsssystem (RIS) på Helsingørmotorvejen, der permanent døgnet rundt

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner NOTAT Projekt Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn Kunde Byregion Fyn og Region Syddanmark Notat nr. 02 Dato 24. august 2017 Til Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn Erik Ørskov, Region

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 1 Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses (BKMB) vurdering NR Navn og adresse på indsiger Opsummering

Læs mere

Gladsaxe COWI Kommune

Gladsaxe COWI Kommune Gladsaxe COWI Kommune Trafikdage AUC 96 Hastighedsplanlægning i Gladsaxe Paper af: Emnerelation: Indholdsklassificering: Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune, Vej- og forsyningsafdelingen Karen Marie Lei,

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT Til Vejdirektoratet Dato September 205 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT Revision Dato 205-09-04 Udarbejdet af MDY Kontrolleret af MAP Godkendt af Beskrivelse LJ Effekt af de variable vejtavler

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere