RA VÆ R T IL NÆ RVÆ R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RA VÆ R T IL NÆ RVÆ R"

Transkript

1 NYHEDSBREVET F ra F RA VÆ R T IL NÆ RVÆ R Ny h e d sb re v o m a rb e jd e t m e d sy g e fra v æ r i re g io n e rn e Nr 2 fe b ru a r Op med nærværet Regionerne står sammen med Danske Regioner bag et fælles inspirationskatalog, der skal give gode ideer til, hvordan der kan arbejdes systematisk med at skabe mere nærvær på de regionale arbejdspladser Op med nærværet er titlen på inspirationskataloget, der bygger videre på de mange gode tiltag for at øge trivslen og nærværet, der er iværksat regionalt og lokalt. Grundlæggende har tilgangen til arbejdet med sygefravær været præget af en tankegang om at arbejde sig væk fra noget uønsket, mens arbejdet med nærvær er et arbejde mod en fælles ønsket fremtid. Ved at stræbe efter at skabe nærværskulturer lokalt tilføres arbejdet med at nedbringe sygefraværet en ny dimension, hvor fokus på fravær bliver suppleret med fokus på nærvær. Hvorfor fokus på nærvær? Sygefravær kan have forskellige årsager. Det kan skyldes helbredsproblemer, det kan være et udslag af mistrivsel på jobbet eller det kan have sin rod i mistrivsel i privatlivet. Ideen med at arbejde for at skabe en nærværskultur er at tage fat på trivslen for den enkelte på arbejdspladsen. En nærværskultur kan i sagens natur ikke forebygge, at ansatte bliver syge med influenza eller andre mere alvorlige lidelser, men hvis der lokalt er skabt en stærk nærværskultur minimeres sandsynligheden for, at ansatte er fraværende på grund af mistrivsel på jobbet. Når fokus på at nedbringe sygefraværet med de forskellige redskaber som samtaler, gradvis tilbagevenden til arbejdet mv., suppleres med en ihærdig indsats for at skabe nærvær, er det altså muligt at gå tæt på årsagen til fraværet og skabe rammer for, at fravær bliver til nærvær. Og der er meget vundet ved at satse på nærvær. Den enkeltes trivsel bliver højere og arbejdsglæden større, hvilket har stor og positiv betydning for kvaliteten af den kerneydelse, som skal leveres til brugerne og for samarbejdet med kollegerne. Samtidig sparer regionerne mange ressourcer ved ansatte, der er nærværende i stedet for fraværende i form af løn under sygdom, tabt arbejdsfortjeneste og et større pres på de raske kolleger, der skal varetage den sygemeldtes opgaver. Hvad kendetegner en nærværskultur? Karakteristisk for en nærværskultur er det, at medarbejdere og ledere sammen skaber en ramme, som er præget af en fælles forståelse, som giver mening og retning for det daglige arbejde. En hverdag, hvor praksis er, at alle bliver set, hørt og forstået. Det kan 1

2 lyde abstrakt, men i Op med nærværet konkretiseres det, hvordan der regionalt kan arbejdes frem mod en nærværskultur. I pjecen tages der udgangspunkt i de seks guldkorn, der udspringer af mange års arbejdsmiljøforskning, og som er de seks faktorer, der kendetegner arbejdspladser, hvor den enkelte trives. Det er ganske banale faktorer, som at have indflydelse på sit eget arbejde, at blive anerkendt og belønnet samt at blive stillet over for passende krav i arbejdet. Men selv om de er banale, er de seks faktorer helt centrale for, at den enkelte trives på sin arbejdsplads og er til stede og nærværende. I Op med nærværet gives der inspiration til, hvordan man kan arbejde med og fremme hvert af de seks guldkorn. Som det fremgår af pjecen skal indsatsen ske på flere niveauer for den enkelte medarbejder, for afdelingen og for organisationen som sådan - og det er vigtigt, at alle involverede er engagerede, tager ansvar for processen og at indsatsen sker på alle niveauer samtidig. Pjecen bliver allerede brugt! - Vi synes pjecen Op med nærværet giver god inspiration til vores arbejde med trivsel. Det gør den, fordi de værktøjer, der præsenteres, er konkrete, handlingsorienterede og giver en god indføring i emnet. Derfor vil vi arbejde videre med nogle af konklusionerne i vores arbejde med at udforme en digital Trivselshåndbog, siger Tina Vistisen, arbejdsmiljøkonsulent i Region Nordjylland inden for psykisk arbejdsmiljø. Læs mere: Sygefraværssamtalen og mulighedserklæringen Den 4. januar 2010 trådte den nye lovgivning om sygefraværssamtaler i kraft. Lovgivningen medfører, at regionerne som arbejdsgivere har pligt til at indkalde en ansat med længerevarende sygefravær til en sygefraværssamtale senest fire uger efter første sygedag Arbejdsgivers pligt til at indkalde til sygefraværssamtaler gælder for alle medarbejdere, der har første sygedag den 4. januar 2010 eller senere. Medarbejderen har ikke pligt til at deltage i samtalen. Ansatte med længerevarende sygefravær havde allerede før den 4. januar ret til en sygefraværssamtale det nye er, at der nu ifølge sygedagpengeloven er sat en frist for, hvornår sygefraværssamtalen senest skal afholdes. Formålet med samtalen er, som det også var før 4. januar, at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdet og fastholde medarbejdere i job. 2

3 På baggrund af samtalen skal regionen som arbejdsgiver videregive nogle få oplysninger til den sygemeldtes kommune. Det kan enten ske på en særskilt blanket kaldet dp333 eller på den blanket, der alligevel udfyldes, når regionen anmelder sygefravær til kommunen dp201. Kommunen skal have oplysning om, hvornår samtalen blev afholdt, om det forventes, at sygeperioden varer mere end 8 uger, og om der på det foreliggende grundlag er mulighed for, at den sygemeldte kan genoptage arbejdet gradvist. Danske Regioner er i samarbejde med KTO undervejs med en vejledning om sygefraværssamtalen, der forventes færdig i løbet af foråret. Tilsvarende vejledning vil blive udarbejdet med Sundhedskartellet. Mulighedserklæringen og friattesten hvornår kan de bruges? Som en nyskabelse afløste mulighedserklæringen den hidtidige lægeerklæring om uarbejdsdygtighed i oktober Der har været en del debat om, hvordan mulighedserklæringen kan bruges i praksis, og hvornår arbejdsgiver bør benytte sig af en mulighedserklæring samt hvornår det er passende med en såkaldt friattest. Arbejdsmarkedsstyrelsen har nu udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvornår de forskellige erklæringer kan bruges. Budskaberne i vejledningen læner sig op af intentionen med den nye lovgivning. Tanken er her, at opfølgning på sygefravær først og fremmest skal håndteres ved hjælp af en dialog mellem leder og medarbejder om, hvornår og hvordan den sygemeldte medarbejder kan vende tilbage i arbejde. Arbejdsmarkedsstyrelsens anbefaling er derfor, at arbejdsgiver som udgangspunkt bør anvende mulighedserklæringen ved medarbejders sygdom. Samtidig anerkendes det i vejledningen, at arbejdsgiver stadig har mulighed for at bede medarbejderen om at indhente lægelig dokumentation i form af en friattest, der bekræfter, at vedkommendes fravær skyldes sygdom eksempelvis ved sygemelding i opsigelsesperioden eller sygemelding under ferie. Således er der altså to spor i forhold til lægeerklæringer, og det vil bero på en konkret vurdering af, hvilket spor det er hensigtsmæssigt at følge. Nedenfor finder du links til Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside og de publikationer, der vedrører sygefraværssamtalen og mulighedserklæringen. Læs mere på: 3

4 Skarpt fokus og lyst til forandring bragte sygefraværet ned I løbet af 2008 er det lykkes at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær på Jordemodercentret på Regionshospital Silkeborg fra 20,5 sygedage pr. fuldtidsansat i 2007 til 6,9 sygedage i Det betyder et øget nærvær svarende til 1,5-2 fuldtidsstillinger De gode resultater er ikke kommet af sig selv. De har krævet et skarpt fokus fra ledelsen og samarbejdsvilje og lyst til forandring hos medarbejderne. Værdier og anerkendelse har været udgangspunktet for dialogen om nedbringelsen af sygefraværet. Den enkelte medarbejder har været inddraget og givet gode ideer og inspiration til at starte en opadgående spiral af trivsel på arbejdspladsen. Afdelingsledelsen har oplevet, at jo mere jordemødrenes ønsker og individuelle behov er imødekommet, jo lavere sygefravær. Fokus på langtidsfravær Konkret har medarbejdere og ledelse taget en række initiativer i fællesskab. Der har været fokus på langtidsfravær, idet de ekstraordinære indkald på grund af sygefravær har været en stor belastning. Der er derfor blevet udformet en ny strategi med to hovedpunkter, hvor første del omhandler anerkendende støtte til den langtidssyge. For det andet er det blevet besluttet, at alle ledige vagter bliver dækket med vikar, hvilket er oplevet meget positivt af medarbejderne og har medført et dramatisk fald i antallet af overarbejdstimer. Afdelingsledelsen vidste godt det kostede, men vores overvejelser på daværende tidspunkt var, at det var det billigste i længden. Løsningen har vist sig at være særdeles god, og i dag er der så meget overskud i afdelingen, at det ikke er noget problem at dække ledige vagter. Individuelle aftaler om arbejdstid og indhold På fødegangen tilrettelægges arbejdet, så vidt det er muligt ud fra medarbejdernes ønsker til arbejdstid og form. Således kan der være medarbejdere, der i perioder ønsker at komme op eller ned i tid, og disse ønsker bliver stort set altid efterkommet. I forlængelse af beslutningen om at dække alle ledige vagter med vikar, har afdelingsledelsen bevidst talt om sygefravær ud fra værdier og anerkendelse. På møder, hvor alle har været til stede, har afdelingen taget en dialog under mottoet Så syge er vi heller ikke med fokus på, at der faktisk også var mange medarbejdere, der kun havde mellem 0-5 sygedage pr. år. Dialogen om sygefravær og den enkeltes ansvarlighed for at planlægge arbejdsliv og privatliv har givet gode ideer og inspiration til alle i gruppen og været med til at starte den opadgående spiral trivsel på arbejdspladsen. Kend din jordemor Afdelingen har desuden indført projekt Kendt Jordemoderordning, som består i, at otte jordemødre sammen to og to dækker ca. 500 fødende. De har kontakt til kvinderne fra første besøg i ambulatoriet/konsultationen til selve fødslen. De arbejder således en uge med vagt og en uge fri. 4

5 Denne ordning har imødekommet jordemødrenes ønske om at tilrettelægge arbejdet bl.a. således, at den fødende kun møder to jordemødre i deres forløb, og for de flestes vedkommende har mulighed for at have en af de to jordemødre med til selve fødslen. Alt i alt vurderes det, at denne ordning har skabt bedre service for de fødende og større arbejdsglæde blandt jordemødrene. Faglig udvikling og dygtiggørelse Endelig har afdelingen prioriteret faglig udvikling og dygtiggørelse ved bl.a. at etablere faglige fora, hvor jordemødrene kan dele deres erfaringer og viderebringe gode faglige ideer til hinanden. Ligeledes har der været et projekt med følordning, som blev prioriteret i forbindelse med konsultationen. Jordemødrene arbejder fortrinsvis alene, og det kan derfor være svært at få en kollega med ind og kigge med. Derfor var det en bevidst strategi, at der i en periode skulle skabes plads i vagtplanen til at følge kollega. Efterfølgende er arbejdet i jordemoderkonsultationerne blevet organiseret anderledes, idet jordemødrene nu arbejder sammen to og to, og dermed kan trække på hinandens kompetencer. De gode resultater på fødegangen på Regionshospitalet Silkeborg er ikke kommet af sig selv. De har krævet skarpt fokus fra ledelsen og stor vilje og lyst til forandring hos medarbejderne. Oplevelsen af, at alle tager hinanden alvorligt og arbejder mod samme mål, har været det væsentligste element. Som en jordemoder beskriver det: Det er den udefinerbare ånd, som giver en utrolig arbejdsglæde. Vi vil det her sammen. Vagtplanlægning der batter På Kirurgisk afsnit 106 på Sygehus Vendsyssel har medarbejderne stor indflydelse på deres egen arbejdstid. Det har betydet et meget lavt sygefravær og en næsten ikke eksisterende medarbejderomsætning. Den unikke ordning betød, at Sygehus Vendsyssel vandt årets Balancepris 2009 Vagtplanlægningen på afsnit 106 på Sygehus Vendsyssel er næsten den rene juleaften. Her er det de 43 ansattes ønsker til arbejdstid og mødetid, der dikterer vagtrullet og selvom kabalen er stor og svær at få til at gå op, lykkes det. Og det er lykkedes hver gang i de 11 år, afdelingssygeplejerske Grethe Nørgaard sammen med souschef Susanne Bæk har skruet vagtplanen sammen på en lidt usædvanlig facon: - Jamen, vagtplanen tager udgangspunkt i medarbejdernes ønsker: Hvor mange timer om ugen, de vil arbejde, hvilken slags vagter, de gerne vil have, hvor lang en arbejdsdag, de ønsker og så videre, forklarer Grethe Nørgaard. 5

6 Den fleksible vagtplanlægning betyder, at medindflydelse og medarbejdertrivsel er noget, der går hånd i hånd på afsnit 106. Sygefraværet for afsnittet var i 2008 på 1,78 %, og medarbejderomsætningen er nærmest ekstremt lav: Ti medarbejdere har sagt deres stilling op i løbet af de sidste 11 år seneste opsigelse kom for halvandet år siden. Og på trods af, at medarbejderne har individuelle arbejdsønsker og på trods af, at afsnittet bruger en fast afløser, der tager forskellige typer af vagter, har afsnit 106 økonomisk overskud. - Alt glider glat, man kan altid få fri eller byttet sin vagt. Jeg tror, alle på denne måde føler et medansvar for at få tingene til at gå op. Hvis man selv får det, som man gerne vil, må man også giver lidt tilbage ved at byde ind på andre vagter, siger souschef Susanne Bæk og suppleres af sin kollega Lene Toft, der mener, at man selv bliver mere fleksibel på en fleksibel arbejdsplads: Når afdelingen forsøger at opfylde ens ønsker, så vil man også gøre noget for afdelingen. Alt kan lade sig gøre Grethe Nørgaard går langt i hensynet til individuelle ønsker, når der skal lægges vagtplan: Der er medarbejdere, der foretrækker at arbejde 7-14 for at give børnene kortere dage i institutionen. Andre møder En har fri om mandagen, mens en anden hver onsdag møder kl. 10. Der er seniorer i afdelingen, der arbejder på nedsat tid og en anden, der kun må arbejde 3 dage i træk. Alt sammen lader sig gøre. Men, indrømmer Grethe Nørgaard, det er ikke nødvendigvis nogen helt enkel opgave: - Det er da lidt af et arbejde, når så mange forskellige ønsker skal indfries og arbejdet skal passes. Men omvendt: Hvem har sagt, at der absolut skal være to i vagt frem til kl. 7 og 12 i vagt efter 7? Vi er fleksible i vagtplanlægningen, og det giver ro og kontinuitet i afdelingen. I mine 11 år på afdelingen har jeg ikke brugt et vikarbureau én eneste gang. Vi dækker for hinanden, når der en sjælden gang er sygdom. Lavpraktisk og funktionelt Når der er ønsker om ændringer til planen, så sætter medarbejderne den vagt, de gerne vil af med, til salg ved at klistre en gul lap på det ringbind, der rummer de næste fire-fem måneders vagtplaner. Uhyre lavpraktisk og simpelt men også funktionelt. Grethe Nørgaard bruger ca. en time om dagen på at justere vagtplan og rykke rundt på de vagter, som medarbejderne bytter rundt mellem sig. Men tiden er givet godt ud, understreger hun: - Jeg tror godt, vi kan sige, at vi har god trivsel på arbejdspladsen. Og eftersom vi aldrig bruger vikarer, så giver det også overskud på budgettet, siger Grethe Nørgaard. 6

7 Unik indsats gav Balancepris Balanceprisen gives til en offentlig arbejdsplads, som har gjort en særlig indsats for at skabe sammenhæng mellem arbejds- og familieliv, og i kategorien Offentlige virksomheder var Sygehus Vendsyssel oppe imod 44 andre virksomheder. I sidste ende løb Sygehus Vendsyssel dog med prisen, hvilket blandt andet blev begrundet med, at Kirurgisk afsnit 106 er en arbejdsplads med komplekse udfordringer, som de har været i stand til at løse ved at sætte fokus på arbejdstidsplanlægning - initiativet skiller sig ud som noget særligt, og kan tjene til inspiration for lignende arbejdspladser. Vil du vide mere om vagtplanlægningen på Sygehus Vendsyssel, så kontakt afdelingssygeplejerske Grethe Nørgaard på telefon eller pr. mail Arbejdsmiljøet får syv med pil opad! At opnå bedre trivsel og fastholde personalet på et sengeafsnit har vist sig at kræve en indsats på flere fronter. God kommunikation, synlig ledelse og ændrede arbejdsgange har været opskriften for Geriatrisk Afdeling på Roskilde Sygehus. En undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne var første fase i projektet for at øge arbejdsglæden og trivslen på sengeafsnittet. Kvalitative interviews med medarbejderne viste stor tilfredshed med arbejdspladsen. På en skala fra et til ti blev arbejdsmiljøet vurderet til syv med en pil opad. De gode karakterer blev givet for gode kolleger, spændende faglige udfordringer, åben og synlig ledelse samt et unikt samarbejde mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Fra negativt til positivt Men selv om de fleste medarbejdere kunne fortælle positive historier om deres kolleger og arbejdsplads, var det ofte det negative, der blev talt højt om. Derfor blev målet med projektet at fokusere på det positive og blive bedre til at tale sammen og gå fra en fejlfinderkultur til en kultur, hvor læring og udvikling er i højsædet. - Vi har fået større viden om og opmærksomhed på, hvordan vi kan tale med hinanden ud fra en anerkendende tilgang, forklarer Cecilia Rimmer, der er klinisk udviklingssygeplejerske på afdelingen. Afdelingen har arbejdet med forskellige metoder til god dialog og konflikthåndtering, for eksempel er det vigtigt at stå ved og kunne argumentere for sine bevæggrunde og fastholde de velfungerende processer. Tag godt imod nye kolleger Ud over god kommunikation har afdelingen også indført nye arbejdsgange og indrettet de fysiske rammer, så elever og studerende har let ved at komme i kontakt med deres 7

8 vejledere. For at tage godt imod nyansatte er der er indført makkerpar, så en mere erfaren kollega har ansvar for at give den nye kollega en god faglig introduktion til afsnittet. Tidligere foregik afrapporteringen ved vagtskifte i det rum, hvor sekretærerne sidder. Men for at skabe mere ro om opgaven, foregår afrapporteringen nu i grupperum. På afsnittet har sygeplejerskerne uddelegeret en del kompetencer til social- og sundhedsassistenterne. For eksempel er nogle blevet oplært i at give patienterne medicin, og nogle kan gå stuegang ved nogle af patienterne. Synlig ledelse Personalet har også ønsket, at afsnitsledelsen skulle være mere synlig, fortæller Cecilia Rimmer: - Når personalet spørger om noget, er det vigtigt at få klare svar. Det er vigtigt, at man føler sig tryg og kan spørge, hvis der er noget, man undrer sig over, uden at det bliver taget negativt op. Kollegerne gør også meget ud af at mødes til sociale arrangementer, tage på virksomhedsbesøg eller spise sammen. - Vi har travlt i dagligdagen, og vi må være opmærksomme på at passe på hinanden. Det kan godt lykkes at skabe større trivsel, men at ændre en hel kultur er en proces, der tager tid, siger Cecilia Rimmer. Fakta om projektet Geriatrisk Afdeling på Roskilde Sygehus ansatte Dorrit West som leder af projektet. Dorrit West er uddannet sygeplejerske, har arbejdet som leder og har en master i offentlig ledelse og konflikthåndtering. Ledelsen og det lokale MED-udvalg tog initiativ til projektet, som blev støttet af sygehusledelsen med kroner. Virtuel værktøjskasse sikrer fastholdelse I Region Syddanmark har HR-afdelingen lavet en virtuel værktøjskasse med sygefraværsværktøjer, som de regionale ledere kan bruge, når en af deres medarbejdere bliver sygemeldt. Håbet er, at værktøjskassen kan medvirke til en ensartet og målrettet indsats for at fastholde medarbejderne Værktøjskassen er udarbejdet for at imødekomme behovet hos ledere for hjælp til at skrive indkaldelser til for eksempel sygefraværssamtaler og samtaler om fastholdelsesplaner og mulighedserklæringer. Resultatet er blevet, at lederne på Region Syddanmarks intranet kan gå ind på en side om sygefravær, hvor det kort er beskrevet, hvornår man i nogle tilfælde skal og bør gøre brug af de forskellige værktøjer. Der er direkte links til de konkrete skabeloner, der kan kopieres over i lederens eget tekstbehandlingsprogram til videre behandling. 8

9 På Sygefraværs-siden findes informationsmaterialer om stort set alle muligheder i håndteringen af sygefravær, og om hvilke ordninger, der kan etableres i en konkret sag, og hvem der skal kontaktes mv. Lederne inddraget i processen Det blev besluttet at inddrage nogle af regionens ledere for at afstemme HR-afdelingens ideer i forhold til de praktiske behov. Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af 3 ledere samt en medarbejder fra lønafdelingen, en fra arbejdsmiljøafdelingen og en fra jura/overenskomstafdelingen. Der blev udarbejdet et skelet over hvilke skabeloner og hvilket informationsmateriale, der skulle være i værktøjskassen. Trivselssamtaler indkaldelse og samtaleskema Sygefraværssamtaler - indkaldelse og samtaleskema, fastholdelsesplaner, indberetning af svar på spørgsmål til Jobcenteret pjecer om, hvad må man spørge om Fastholdelse fastholdelsesplaner og information om rundbordssamtaler og ansættelse på særlige vilkår ( 56-aftaler, delvis raskmelding, virksomhedspraktik og mentorordning, personlig assistance osv.) Mulighedserklæringer og almindelige lægeerklæringer Information i øvrigt Herefter blev der i et samarbejde med de involverede ledere udarbejdet forskellige skabeloner til indkaldelser, skemaer og informationsmateriale. På grund af sammensætningen af arbejdsgruppen blev teksterne formuleret med inddragelse af de praktiske hensyn som en afdelingsleder i en konkret sag vil kunne komme ud for. Samtidig blev der på baggrund af arbejdsgruppens drøftelser tale om en målrettet indsats rettet mod at fastholde medarbejderne på arbejdspladsen og med inddragelse af de hensyn, som den nærmeste leder i virkelighedens verden vil støde på i forhold til en sygemeldt medarbejder. Halvering af forflytningsskader på halvandet år Bornholms Hospital i Region Hovedstaden har i halvandet år haft særligt fokus på forflytninger og risikoen for arbejdsskader som følge af forkerte forflytninger. Det har givet bonus -antallet af skader er halveret Specielt social- og sundhedsassistenter og portører er i farezonen for at få forflytningsskader på grund af deres daglige arbejde; Det er de to grupper, der tegner sig for flest af denne type arbejdsskade i sundhedsvæsnet. Men på bare halvandet år er det lykkedes at halvere antallet af forflytningsskader blandt personalet på Bornholms Hospital. 9

10 E-learning giver ensartet undervisning Helt fra starten stod det klart, at vi ville udvikle et e-learningsprogram til personalet. Først og fremmest fordi, det kan være svært at tilbyde alle den samme undervisning på et hospital, hvor en stor del af personalet arbejder i skiftende vagter. Dén problematik kan e-learning være med til at løse, siger daglig sikkerhedsleder på Bornholms Hospital Laila Mortensen. Forebyggelsesfonden bevilligede os midler til at udvikle et e-learningsprogram i korrekt forflytningsteknik. Den opgave valgte vi at løse i samarbejde med Teknologisk Institut. Vi arrangerede bl.a. en række workshops med alle hospitalets portører og social- og sundhedsassistenter for at finde frem til kernen i vores forflytninger, forklarer Laila Mortensen. På vej ud i regionen I dag er det nye program færdigudviklet og implementeret på Bornholms Hospital. Alle medarbejdere med patientkontakt skal fremover gennemgå kurset en gang årligt, og samtidig er programmet på vej ud i resten af regionen; Tre instruktører fra Bornholms Hospital rejser nemlig rundt til de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden for at demonstrere programmet. Vil du vide mere om projektet kan du kontakte Laila Mortensen fra Bornholms Hospital på telefon eller epost på 10

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Kære medarbejdere og ledere i regionerne

Kære medarbejdere og ledere i regionerne op med nærværet Kære medarbejdere og ledere i regionerne Der er regionalt og lokalt iværksat mange gode tiltag for at øge trivslen og nærværet. Det er dette arbejde, disse gode tanker, ideer og initiativer

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Rudersdals kommunes sygepolitik

Rudersdals kommunes sygepolitik Sygepolitik Rudersdals kommunes sygepolitik Rudersdal Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor balancen mellem arbejdsliv og privatliv prioriteres Ved sygdom

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social Sygefraværspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social Sygefraværspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning I Psykiatri og Social stræber

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Personalepolitiske retningslinjer Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Indledning Det er i alles interesse, at der gøres en målrettet og vedvarende indsats for at begrænse sygefravær,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb. 29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 09.03.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Sygefravær og trivsel 2015

Sygefravær og trivsel 2015 Personaleinformation Sygefravær og trivsel 2015 - hvad taler lederen med den sygemeldte om? (1-5 - 15) Velkommen til Sygehus Lillebælt HR-afdelingen Sygefravær & Trivsel 2015 Sygefravær & trivsel 2015

Læs mere

Regeringens Handlingsplan

Regeringens Handlingsplan Regeringens Handlingsplan Sygefravær - en fælles udfordring Juni 2008 Region Syddanmark 7. maj 2009 Rammerne Sygefravær en fælles udfordring Handlingsplan juni 2008 Lovforslaget har været til høring og

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version Guide til arbejdsgivere Brug k Fast tikroafocr ved ris sygeige langvar ger meldin KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Hvis en medarbejder bliver syg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 020715

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær Notat Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær 1. Arbejdet med nedbringelse af sygefravær Indsatsen for et lavere sygefravær har i flere år stået højt på den kommunale dagorden, for emnet er

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Sygefravær er et problem for den syge medarbejder, men det er også et problem for kollegerne og arbejdsstedet.

Sygefravær er et problem for den syge medarbejder, men det er også et problem for kollegerne og arbejdsstedet. GLADSAXE KOMMUNE Strategi, Kommunikation og HR Sygefravær - Vejledning NOTAT Dato: 23. november 2016 Af: Jens Finn Christensen og Lisa Pedersen Det fremgår af Gladsaxe Kommunes personalepolitik, at det

Læs mere

Retningslinier for håndtering af sygdom

Retningslinier for håndtering af sygdom 2011 Retningslinier for håndtering af sygdom Lene Anitta Kærgaard Banedanmark 24 08 2011 INDHOLD Forord...3 Hv orfor arbejde med fravær?...4 Hå ndtering af sygemeldte medarbejdere...4 Me darbejderens 1.

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Socialforvaltningens sygefraværspolitik september 2013 1 Forord Københavns Kommunes Socialforvaltning vil være en social ansvarlig, attraktiv og velfungerende arbejdsplads, som sikrer rum til faglighed

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Lederen og sygefraværet

Lederen og sygefraværet Lederen og sygefraværet - om at arbejde med sygefravær som leder Onsdag den 29. september 2010 Furesø Kommune Arbejdsmiljøkonsulent Malene Salskov Amby Lederne www.lederne.dk Indhold Holdninger om lederen

Læs mere

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen

Læs mere