Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Anmeldt tilsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Anmeldt tilsyn"

Transkript

1 Tilsynsrapport Bofællesskabet Linde Allé Anmeldt tilsyn

2 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet Linde Allé overordnet set er et velfungerende og velorganiseret tilbud. Tilsynet bemærker dog, at der ikke er afsat tid til overlevering af information mellem medarbejderne i forbindelse med, at de afløser hinanden. Sikkerhed Sikkerheden vurderes tilfredsstillende, og tilsynet bemærker, at der er blevet fulgt op på anbefaling fra sidste tilsyn om afholdelse af brandøvelse. Tilsynet bemærker desuden, at beboerne kender evakueringsplanen, og at de tilbydes undervisning i brandsikkerhed i løbet af Fysiske rammer Tilsynet vurderer, at bygningen, der huser bofællesskabet, er i fin stand, og at de fysiske rammer stemmer overens med beboernes behov. Tilsynet vurderer dog, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis personalet har mulighed for at foretage administrativt arbejde i et kontorlokale på tilbudsstedet frem for på funktionsleders kontor i Ny Østergade. Desuden vil et kontorlokale kunne bruges ved overlevering og til møder. Pædagogisk metode og praksis Tilsynet bemærker, at medarbejderne forholder sig reflekterende til deres pædagogiske praksis. Tilsynet anbefaler, at tilbudsstedet indfører større skriftlighed i arbejdet, herunder elektronisk journalisering. Det er tilsynets vurdering, at dette vil bidrage til at sikre, at det daglige pædagogiske arbejde dokumenteres, samt at der sker faglig videndeling. Det er desuden tilsynets vurdering, at der med fordel kan arbejdes med at konkretisere de beskrevne mål i beboernes socialpædagogiske handleplaner. På trods af, at personale og beboere kender hinanden godt, og der dermed ikke opleves et behov for hjælpemidler i forbindelse med kommunikationen, anbefaler tilsynet, at stedet overvejer, om man i højere grad kan anvende f.eks. visuelt understøttende kommunikation eller Tegn Til Tale. Tilsynet vurderer, at dette vil kunne bidrage til en fremtidssikring af hhv. stedets faglige niveau og beboernes trivsel og tryghed. Brugeroplevet kvalitet og mulighed for medbestemmelse På baggrund af tilsynets iagttagelser, beboeres og pårørendes udtalelser vurderer tilsynet, at beboerne generelt er godt tilfredse med tilbudsstedet og personalet. Tilsynet vurderer, at beboerne i bofællesskabet har indflydelse på deres hverdag, både i form af de ugentlige husmøder og via inddragelsen i hverdagens gøremål og beslutninger. Tilsynet vurderer, at beboernes understøttet af personalet, fungerer godt sammen i bofællesskabet. Tilsynet bemærker, at de pårørende giver udtryk for, at de gerne vil bruges mere som en aktiv ressource. Sundhed Tilsynet vurderer, at der er et godt fokus på sund kost og motion i bofællesskabet. Kommunikation og omgangstone På baggrund af medarbejderes, beboere og pårørendes udtalelser og tilsynets iagttagelser vurderer tilsynet, at kommunikation og omgangsform med beboerne er ligeværdig og respektfuld. På trods af, at personale og beboere kender hinanden godt og der dermed ikke opleves et behov for hjælpemidler i forbindelse med kommunikationen opfordrer tilsynet til, at stedet overvejer, om der i højere grad kan anvendes f.eks. visuelt understøttende kommunikation eller Tegn Til Tale. Tilsynet vurderer, at dette vil kunne bidrage til en fremtidssikring af hhv. stedets faglige niveau, beboernes mulighed for indflydelse på eget liv samt deres tryghed. Magtanvendelse og medicinhåndtering Tilsynet vurderer, at der er kendskab til magtanvendelsesreglerne samt relevante procedurer for, hvordan personalet skal handle efter en magtanvendelse. Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen på tilbudsstedet foregår forsvarligt 2/13

3 Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Definition på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger: Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger: Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Påbud: Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor en angivet tidsfrist fremsender en redegørelse til tilsynet om, hvordan de har taget hånd om problemet. Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at medarbejderne forholder sig reflekterende til deres pædagogiske praksis. Tilsynet bemærker, at kommunikation og omgangsform med beboerne er ligeværdig og respektfuld. Tilsynet bemærker, at der er blevet fulgt op på anbefaling fra sidste tilsyn om afholdelse af brandøvelse. Tilsynet bemærker desuden, at beboerne kender evakueringsplanen, og at de tilbydes undervisning i brandsikkerhed i løbet af Tilsynet bemærker, at der ikke er afsat tid til overlevering af information mellem medarbejderne i forbindelse med, at de afløser hinanden. Tilsynet bemærker, at der (fortsat) ikke findes kontorfaciliteter til personalet på tilbudsadressen. Selvom personalet ikke giver udtryk for behov for et kontor, vurderer tilsynet, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis personalet har mulighed for at udføre administrativt arbejde i et personale-/kontorlokale på tilbudsstedet. Med hensyn til de pædagogiske mål, der er beskrevet i de socialpædagogiske handleplaner, foreslår tilsynet, at der sættes en tidsramme op for målene, samt at der, især for de kortsigtede måls vedkommende, arbejdes mere konkret med målene: hvordan skal sproget stimuleres, hvilke kompetencer skal udvikles. Tilsynet opfordrer til, at tilbudsstedet overvejer, om man i højere grad kan anvende f.eks. visuelt understøttende kommunikation eller Tegn Til Tale. Tilsynet vurderer, at dette vil kunne bidrage til en fremtidssikring af hhv. stedets faglige niveau, beboernes mulighed for indflydelse på eget liv samt deres tryghed. Tilsynet bemærker, at de pårørende giver udtryk for, at de gerne vil bruges mere som en aktiv ressource. 3/13

4 Anbefalinger Tilsynet bemærker, at der ikke føres elektronisk journal på stedet og anbefaler, at stedet indfører større skriftlighed i arbejdet, med henblik på dokumentation og videndeling. Det anbefales, at tilbudsstedet udarbejder en skriftlig procedure, der beskriver, hvordan medicindosering og -kontrol foregår. Tilsynet anbefaler, at stedets hjemmeside opdateres. Påbud Der udstedes ingen påbud Oplysninger Navn og hjemsted Leder Bofællesskabet Linde Allé Linde Allé Frederikssund Henriette Fals Tilbudstype og lovgrundlag Organiseret efter Almenboligloven 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 (som et 107-lignende tilbud) Antal pladser og belægningsgrad Der er 5 beboere på Linde Allé. Belægningsgraden er 100 %. Takst Målgruppebeskrivelse Taksten er 762,- kr/døgn Målgruppen ifølge Tilbudsportalen: Voksne med funktionsnedsættelse, herunder udviklingshæmning, synsnedsættelse, hørenedsættelse og mobilitetsnedsættelse. Antal ansatte og personalesammensætning Sidste tilsyn Den nuværende personalesammensætning: En funktionsleder, 37 timer (uddannet socialpædagog og sygeplejerske). Tre hjemmevejledere (heraf en 37-timers uddannet sosu-assistent, en 37- timers uuddannet medarbejder samt en uuddannet medarbejder på 15,5 timer, som starter på merituddannelsen som pædagog i løbet af 2013) 18. oktober 2011 (uanmeldt tilsyn) Dato og tidspunkt for tilsyn 9. april 2013, kl og Efterfølgende opsamling med leder Henriette Fals d. 10. april kl /13

5 Deltagere i tilsynet Tilrettelæggelse af tilsynet, herunder metodevalg Leder Henriette Fals To medarbejdere (de to fuldtidsansatte hjemmevejledere) De fem beboere To pårørende Tilsynet havde inden besøget orienteret sig i tilgængelig dokumentation. To uger før besøget planlagdes den nærmere afvikling af tilsynsbesøget i samarbejde med tilbuddets ledelse. I forbindelse hermed har tilsynet fremsendt interviewramme til leder, personale og beboere/pårørende. På anmodning har stedet desuden fremsendt udfyldt spørgeskema, som beskriver en række driftsmæssige forhold. På dagen for tilsynsbesøget var der interview med funktionsleder og medarbejdere. Efterfølgende var der rundvisning på botilbuddet samt interview med hhv. de fem beboere samt to af deres pårørende. Tilsynsførende Thommi Nielsen, tilsynskonsulent Solvej Mose Mailund, tilsynskonsulent Opfølgning på tidligere tilsyn Personalefaciliteter Seneste tilsyn. d samt forrige tilsyn, gennemført maj 2008, gav anledning til en bemærkning om, at der ikke er personalefaciliteter i form af kontor, på tilbudsstedet. Der er fortsat ikke indrettet kontorfaciliteter til personalet på tilbudsstedet. Pædagogiske planer Seneste tilsyn, d , gav anledning til en anbefaling om, at de pædagogiske planer revurderes mindst en gang årligt. Tilsynet vurderer, at anbefalingen er imødekommet, idet leder og medarbejdere redegør for, hvordan arbejdet med udarbejdelse/revidering af de pædagogiske handleplaner er organiseret. Tilsynet konstaterer desuden, at de udleverede handleplaner er fra hhv. januar 2013 og juli De er dermed udarbejdet inden for den påkrævede tidsramme. Skriftlighed Seneste tilsyn, d gav anledning til en anbefaling om, at der indføres højere grad af skriftlighed omkring arbejdet, med henblik på dokumentation og videndeling. Tilsynet anbefaler fortsat, at der indføres højere grad af skriftlighed i arbejdet (se anbefaling) Brandinstruks Seneste tilsyn, d , gav anledning til en anbefaling om, at beboerne deltager i brandøvelse og introduceres til brandinstruktion samt at der ophænges synligt brandslukningsudstyr. Tilsynet vurderer, at anbefalingen er imødekommet. Der er ophængt synligt 5/13

6 brandslukningsudstyr og der har været gennemført brandøvelse. Der er planlagt undervisning/øvelser på brandstationen. Magtanvendelser Seneste tilsyn, d , gav indledning til en anbefaling om, at magtanvendelser indgår som tema på personalemøder for at skærpe opmærksomheden på gråzonerne med henblik på, at relevante, nødvendige pædagogiske tiltag diskuteres. Tilsynet vurderer, at leder og medarbejdere kender reglerne for magtanvendelse, og at emnet tages op på personalemøder. 6/13

7 Organisation, ledelse og personale Tilbuddets organisering Bofællesskabet Linde Allé er en del af distrikt Øst 1, der også rummer bofællesskabet Vangedevej. Der er personaledækning i bofællesskabet fra kl i hverdagene, dog ikke om onsdagen, hvor der ikke er personale til stede, da samtlige beboere denne dag er i deres dag/beskæftigelsestilbud. Desuden benytter de fleste beboere sig af et klubtilbud onsdag aften. Om lørdagen er der ingen personaledækning, mens der er otte timers personaledækning om søndagen. De otte timer placeres fleksibelt afhængigt af beboernes behov og ønsker om aktiviteter. Der er én medarbejder på arbejde ad gangen. Medarbejderen, der er på arbejde fra , afløses af medarbejderen, der møder kl Der er ikke afsat tid til overlevering. De tre medarbejdere arbejder desuden hver 3. søndag. Personalesituation Internt samarbejde og kommunikation Der er ikke sket ændringer i personalesammensætningen siden seneste tilsyn, og det nuværende personale har været på stedet i hhv. 11, 5 og 1 år. Medarbejderne har afsat tid til administrativt arbejde hver onsdag. Det kan foregå både på funktionsleders kontor, hvor der er to ekstra pc ere til medarbejderne i distrikt Øst 1. Arbejdet kan også foregå på tilbudsstedet, hvor der i beboernes stue er en medarbejder-pc til rådighed. Om onsdagen afholdes desuden fælles personale- og teammøde for medarbejderne fra hhv. bofællesskabet Linde Allé og Vangedevej. Hver anden onsdag bruges mødet til faglig sparring i forhold til de enkelte beboere. Medarbejderne beskriver således, at man på dette møde gør brug af muligheden for at få nye perspektiver på en bestemt problematik eller for at inspirere hinanden, f.eks. i forhold til det neuropædagogiske. Der afholdes ugentligt husmøde om torsdagen. Her tales om ugen der er gået, om praktiske opgaver i huset, og den kommende weekend planlægges. Der føres ikke daglig journal eller dagbog for den enkelte beboer. Overlevering af information medarbejderne imellem foregår ved, at den ene medarbejder møder ind lidt før arbejdstiden starter. Hvis der skal tales om noget, der har fortrolig karakter, går medarbejderne udenfor. Medarbejderne fortæller, at overleveringen også kan ske pr. telefon. I bofællesskabet findes desuden en kalender, som bruges til at skrive aftaler og praktiske informationer. Vikarer kan orientere sig i Vikarmappen, som er udarbejdet med henblik på, at vikarer tilknyttet stedet kan få nødvendig information og orientere sig i forskellige dokumenter. Hver 6./8. måned afholdes statusmøder omkring den enkelte beboer. Her inviteres de pårørende med. 7/13

8 Kompetenceudvikling og Faglig udvikling Alle medarbejdere har gennemført det to-dages introkursus til den neuropædagogiske metode. Leder oplyser, at medarbejderne har været på kursus i Tegn Til Tale. Én af medarbejderne skal gennemføre det neuropædagogiske fire-ugers uddannelsesforløb i løbet af Arbejdsmiljø og sikkerhed Der er afholdt brandøvelse i februar, og beboerne skal i løbet af 2013 have undervisning på den lokale brandstation. Beboerne er desuden instrueret i at de skal samles på p-pladsen i tilfælde af brand. Stedet har direkte brandalarm hos Falck. Alarmen er et par gange gået i gang ved en fejl, og i begge tilfælde reagerede beboerne ifølge leder i overensstemmelse med instrukserne. Der er brandslukningsmateriale på stedet i form af brandtæppe i køkkenet, to pulverslukkere samt en CO2-slukker. For personalets vedkommende er der udarbejdet en ambulanceplan. Eksternt samarbejde Ifølge leder samarbejdes der i høj grad med bofællesskabet Vangedevej. De to bofællesskaber tager bl.a. til musikfestival sammen, bowler sammen, arrangerer fællesspisning og samarbejder også omkring gennemførelse af neuropædagogiske screeninger. Der samarbejdes desuden med pårørende, beboernes aktivitets- og beskæftigelsestilbud, idrætsforeninger, klubtilbud m.fl. Tilsynet vurderer, at Linde Allé er et velorganiseret tilbud. Tilsynet bemærker dog, at der ikke er afsat tid til overlevering af information mellem medarbejderne i forbindelse med, at de afløser hinanden. Tilsynet bemærker desuden, at der ikke føres elektronisk journal. Sikkerheden vurderes tilfredsstillende, og tilsynet bemærker, at der er blevet fulgt op på anbefaling fra sidste tilsyn om afholdelse af brandøvelse. Tilsynet bemærker desuden, at beboerne kender evakueringsplanen og at de tilbydes undervisning i brandsikkerhed i løbet af Fysiske rammer Beliggenhed, bygninger indretning m.m. Bofællesskabet er beliggende i et villakvarter i Frederikssund, tæt på S-tog, busforbindelser og handlemuligheder. Beboernes lejligheder er på 55m2 og indeholder stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Der er hæve-sænke borde i køkkenafdelingen. Én af beboerne er kørestolsbruger, og beboeren fortæller, at der er god plads til kørestolsbrug både i lejligheden og i huset generelt. Beboernes lejligheder er indrettet personligt, og fællesarealerne er bl.a. udsmykket med beboernes egne malerier og broderier. Udover lejlighederne og gangarealer rummer bofællesskabet et stort, fælles 8/13

9 køkken- og opholdsrum. Der er synligt brandmateriel på stedet. Der er et personaletoilet men ellers ikke nogen personalefaciliteter i form af kontor el. lign. på tilbudsstedet. Personaletoilettet er aflåst og benyttes til opbevaring af medicin og forskellige administrative papirer. Personalet giver udtryk for, at de ikke oplever behov for et egentligt kontor. Tilsynet vurderer, at bygningen, der huser bofællesskabet, er i fin stand, og at de fysiske rammer stemmer overens med beboernes behov. Tilsynet bemærker, at der (fortsat) ikke findes kontorfaciliteter til personalet på tilbudsadressen. Selvom personalet ikke giver udtryk for behov for et kontor, vurderer tilsynet, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis personalet har mulighed for at foretage administrativt arbejde i et personale-/kontorlokale på tilbudsstedet frem for på fælleskontoret i Ny Østergade. Desuden vil et kontorlokale på tilbudsstedet kunne bruges ved overlevering og til møder. Den faglige og pædagogiske praksis Pædagogisk referenceramme, - metoder og praksis Ifølge Tilbudsportalen bygger Linde Allés pædagogiske tilbud på den neuropædagogiske metode: Man søger at kompensere for beboernes handicap og give beboerne støtte og vejledning i hverdagen. Man ønsker at styrke og vedligeholde den enkelte beboers selvudfoldelse og sociale udvikling samt at medvirke til at vedligeholde og skabe netværk for beboerne. Medarbejderne beskriver, at der arbejdes ud fra neuropædagogiske principper, hvilket bl.a. betyder, at der er fokus på beboernes ressourcer. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den viden, der er opnået igennem de neuropædagogiske screeninger af beboerne. Udover den neuropædagogiske metode arbejdes også med adfærdsmodifikation, hvor negativ adfærd ignoreres, mens ønsket adfærd roses. Med afsæt i den kendte og trygge struktur og de tætte relationer til medarbejderne, arbejdes desuden med beboernes motivation til udvikling, til f.eks. større selvhjulpenhed eller i forhold til sund kost og motion. Medarbejderne oplever, at der sker udvikling, selvom den sker med små skridt. Pædagogiske handleplaner Leder oplyser, at der udarbejdes socialpædagogisk handleplan for alle beboere hvert år inden 1. maj. Tilbudsstedet benytter Frederikssund Kommunes skabeloner for socialpædagogiske handleplaner. De pædagogiske mål, der er beskrevet i de socialpædagogiske handleplaner tilsynet har fået udleveret, er formuleret i generelle vendinger som: at stimulere sproget, videreudvikle kompetencer eller ændre uhensigtsmæssig adfærd. Der er ikke beskrevet, hvordan der skal arbejdes med at nå målene og heller ikke angivet nogen tidsramme for, hvornår målene forventes nået eller i hvilken periode, der arbejdes med målene. Ifølge medarbejderne inddrages beboerne i udarbejdelse af den socialpæda- 9/13

10 gogiske handleplan ved, at de enten selv formulerer mål eller at medarbejderen foreslår mål og samtaler med beboeren om disse. Herefter skrives handleplanen, som efterfølgende læses op for beboeren. Beboerne bekræfter, at de medvirker i udarbejdelsen af handleplanerne. Den enkelte beboers kontaktperson indkalder til det årlige handleplansmøde med deltagelse af sagsbehandler, dagtilbud og pårørende og står for koordinering af mødet. Før afholdelse af handleplansmødet, sender kontaktpersonen den udarbejdede socialpædagogiske handleplan til beboernes sagsbehandler. Tilbudsportalen og hjemmeside Oplysningerne på Tilbudsportalen stemmer overens med tilsynets oplysninger og leders og medarbejderes beskrivelser. Hjemmesiden er ikke opdateret. Tilbudsleder oplyser, at stedet skal have udarbejdet en ny hjemmeside/platform tilknyttet kommunens hjemmeside. Tilsynet bemærker, at medarbejderne forholder sig reflekterende til deres pædagogiske praksis. Tilsynet bemærker, at der ikke føres dagbog/elektronisk journal på stedet og anbefaler, at stedet indfører større skriftlighed i arbejdet. Det er tilsynets vurdering, at dette vil bidrage til at sikre, at det daglige pædagogiske arbejde dokumenteres og at der sker faglig videndeling. Med hensyn til de pædagogiske mål, der er beskrevet i de socialpædagogiske handleplaner, foreslår tilsynet, at der sættes en tidsramme op for målene, samt at der især for de kortsigtede måls vedkommende generelt arbejdes mere med målene: hvordan skal sproget stimuleres, hvilke kompetencer skal udvikles. Det er således tilsynets vurdering, at der med fordel kan arbejdes med at konkretisere målene. Det vil formentlig også efterfølgende være en god hjælp for personalet, når der skal evalueres på, hvorvidt målene er nået. Tilsynet anbefaler, at tilbuddets hjemmeside opdateres. Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Beboerne arbejder på forskellige arbejdspladser, som de giver udtryk for, at de selv har valgt og er godt tilfredse med. Fire af beboerne benytter offentlig transport til at komme til arbejdspladsen, mens den femte beboer kører med handicaptransport. Beboerne har hjemmedag en dag om ugen. Denne dag bruges til f.eks. at gå i banken, handle, gøre rent. På hjemmedagen står man for madlavning og indkøb til dette. Menuen besluttes på baggrund af de idéer man får, når man sammen med en medarbejder, går i supermarkedet for at købe ind. Om aftenen, når der ikke er medarbejdere på stedet, opholder beboerne sig oftest i deres egne lejligheder. Stedet har en reklamefinansieret bus, som benyttes til ture mv. Bofællesskabet her tradition for at tage på en fælles vinterferie i Norge og en fælles sommerferie, som i år går til Tyrkiet. Medarbejderne fortæller, at man 10/13

11 så vidt muligt inddrager beboerne i valg af feriested og beskriver, hvordan man forsøger at tilgodese deres ønsker for ferien. Medarbejderne vurderer, at de fælles ferieture bidrager til at styrke fællesskabet. Medindflydelse Kommunikation og omgangsformer Beboerne inddrages i udarbejdelsen af socialpædagogiske handleplaner. På husmøderne er der mulighed for at deltage i forskellig praktisk planlægning, f.eks. af søndagsaktiviteter. Beboerne har også medbestemmelse f.eks. hvad angår indkøb til aftensmaden og aktiviteter i hverdagen. De fleste beboere har verbalt sprog, mens enkelte beboere er udfordrede på dette punkt. Medarbejderne, der er tilknyttet bofællesskabet, har dog et indgående kendskab til beboerne, og derfor opleves der ingen problemer i forbindelse med kommunikation. Det opleves derfor heller ikke som nødvendigt at benytte f.eks. Tegn Til Tale eller visuelt understøttet kommunikation. Tilsynet bemærker under tilsynsbesøget, at kommunikationen og omgangsformen mellem medarbejdere og beboere er ligeværdig og respektfuld. Leder oplyser, at der udsendes et nyhedsbrev til pårørende/forældre 1-2 gange årligt. Sundhed, kost og motion Leder, medarbejdere og pårørende beskriver, at bofællesskabet har fokus på sund kost, og der arbejdes pædagogisk med motivering i forhold til sund kost og motion. Det nævnes dog også, at den sunde kost i høj grad er medarbejdernes og de pårørendes prioritering, mens nogle af beboerne ikke ønsker eller ikke er i stand til selv at træffe sunde valg i det tidsrum, hvor der ikke er medarbejdere til stede i bofællesskabet. Beboerne dyrker forskellige former for motion, herunder svømning, fitness, ridning, gåture, håndbold og fodbold. Tilsynet vurderer, at beboerne i bofællesskabet har indflydelse på deres hverdag, både i form af de ugentlige husmøder og via inddragelsen i hverdagens gøremål og beslutninger. Tilsynet vurderer, at kommunikation og omgangsform med beboerne er ligeværdig og respektfuld. På trods af, at personale og beboere kender hinanden godt, og der dermed ikke opleves et behov for hjælpemidler i forbindelse med kommunikationen, opfordrer tilsynet til, at stedet overvejer, om man i højere grad kan anvende f.eks. visuelt understøttende kommunikation eller Tegn Til Tale. Tilsynet vurderer, at dette vil kunne bidrage til en fremtidssikring af hhv. stedets faglige niveau, beboernes mulighed for indflydelse på eget liv samt deres tryghed. Tilsynet vurderer, at der er et godt fokus på sund kost og motion i bofællesskabet. 11/13

12 Den brugeroplevede kvalitet Bostedet generelt Beboerne udtrykker tilfredshed med at bo i bofællesskabet og viser stolt deres lejligheder frem. De pårørende, der deltager i tilsynet, fortæller at de oplever, at deres pårørende trives på stedet. De pårørende giver udtryk for, at de meget gerne vil bruges mere og gerne vil inddrages som en ekstra ressource på stedet. Interesser, aktiviteter mv. Beboerne fortæller, at de dyrker forskellige former for sport i fritiden, og at de også kan lide at spille Wii og se TV. De pårørende efterlyser flere aktiviteter i hverdagen og kunne ønske sig nye initiativer iværksat i forhold til at motivere beboerne til at dyrke mere motion. Leder giver dog udtryk for, at man på baggrund af den opnåede neuropædagogiske viden har vurderet, at beboerne ikke har behov for et større udbud af aktivitetsmuligheder end der er p.t. Medbestemmelse og selvbestemmelse Personale Beboerne fortæller, at de er med til at bestemme, - de har f.eks. været inddraget i at udarbejde socialpædagogiske handleplaner og i hvordan deres lejligheder er indrettet og udsmykket. Beboerne oplever at der bliver lyttet til dem, hvad angår arbejds/beskæftigelsestilbud, og på husmøderne er der mulighed for at deltage i planlægning af f.eks. søndagsaktiviteter. Beboerne har også medbestemmelse i hverdagen, f.eks. hvad angår indkøb til aftensmaden. Beboerne udtrykker tilfredshed med personalet, og én af beboerne fortæller, at personalets kan alt. De pårørende giver udtryk for, at de har et godt samarbejde og en god dialog med personalet. Sociale relationer En af beboerne fortæller, at beboerne for det meste er gode venner. De fleste beboere har desuden tæt kontakt til forældre, som de ofte besøger. Når personalet er til stede, fungerer de som facilitatorer for beboernes kontakt til og samvær med hinanden. Når personalet er gået hjem, opholder beboerne sig mest for sig selv i deres egne lejligheder. Kommunikation og omgangsform Tilsynet observerer på tilsynsbesøget, at der er en god omgangstone mellem beboerne. På baggrund af tilsynets iagttagelser og beboeres og pårørendes udtalelser vurderer tilsynet, at medarbejderne generelt er godt tilfredse med tilbudsstedet og personalet. Det vurderes også, at medarbejderne har indflydelse på deres hverdag og at der bliver lyttet til deres mening og ønsker. Tilsynet vurderer, at beboerne understøttet af personalet, fungerer godt sammen i bofællesskabet. Det er dog også indtrykket, at nogle af beboerne kan have vanskeligt ved selv at tage initiativer til aktiviteter af social karakter om aftenen, hvor personalet ikke er til stede efter kl Hertil oplyser leder, at beboerne ikke ønsker et højere aktivitetsniveau om aftenen, og at de fore- 12/13

13 trækker at opholde sig i deres lejligheder. En årsag til dette er, ifølge leder, at beboerne er trætte og har behov for fred og ro om aftenen; til hverdag står de således op kl om morgenen, og et par gange om ugen deltager de i fritids/sportsaktiviteter efter arbejdstid. Tilsynet bemærker, at de pårørende giver udtryk for, at de gerne vil bruges mere som en aktiv ressource. Medicinhåndtering Opbevaring Intern instruks/vejledning Medicinkursus Den ene af de tre medarbejdere har medicinkursus. Beboernes medicin opbevares i et aflåst rum. Den medicinansvarlige medarbejder doserer medicinen sammen med beboerne, og en af de øvrige medarbejder kontrollerer efterfølgende doseringen. På tilsynsbesøget bemærker tilsynet, at medicinen skal opbevares særskilt for de enkelte beboere. Under tilsynet tales desuden om, at hvis der skal udleveres håndkøbsmedicin, skal den være lægeordineret til den enkelte beboer. Tilbudsleder oplyser, at man fremover vil opbevare medicinen i beboernes egne lejligheder. Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen på tilbudsstedet foregår forsvarligt men anbefaler, at tilbudsstedet udarbejder en skriftlig procedure, der beskriver, hvordan dosering og kontrol foregår. Magtanvendelse og retssikkerhed Kendskab til regler og skemaer Antal og art af magtanvendelser Medarbejderne kender reglerne for magtanvendelse og har procedure for, hvordan de skal agere i forbindelse med, at der har været en magtanvendelse. Medarbejderne kender desuden til indberetningsskemaerne og hvor de findes. De beskriver, at der er fast procedure for, hvordan man agerer i forbindelse med, at der har været en magtanvendelse. Medarbejdere og leder oplyser, at der ikke har været nogen magtanvendelser på tilbudsstedet. Tilsynet vurderer, at der er kendskab til magtanvendelsesreglerne samt relevante procedurer for, hvordan personalet skal handle efter en magtanvendelse. 13/13

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af hhv. aktivitet i beskæftigelsestilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Nordmandshusene Anmeldt tilsyn 4. september 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Nordmandshusene Anmeldt tilsyn 4. september 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Nordmandshusene Anmeldt tilsyn 4. september 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet Nordmandshusene er et velorganiseret tilbud. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet er et velorganiseret tilbud. Det vurderes, at medarbejderne er velkvalificerede

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Møllehaven. Uanmeldt tilsyn 27. august 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Møllehaven. Uanmeldt tilsyn 27. august 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Møllehaven Uanmeldt tilsyn 27. august 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af tryghed og individuelle hensyn,

Læs mere

Tilsynsrapport. Boenheden Line Marie. Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013

Tilsynsrapport. Boenheden Line Marie. Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013 Tilsynsrapport Boenheden Line Marie Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af aktivitet, tryghed og individuelle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Birkemosevej 9 H. 12. marts 2013

Tilsynsrapport. Birkemosevej 9 H. 12. marts 2013 Tilsynsrapport Birkemosevej 9 H 12. marts 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velfunderet og velorganiseret. Der er relevante retningslinjer. Organiseringen og mødeaktiviteten

Læs mere

Tilsynsrapport. Rosenfeldthusene Anmeldt tilsyn 17. september 2013

Tilsynsrapport. Rosenfeldthusene Anmeldt tilsyn 17. september 2013 Tilsynsrapport Rosenfeldthusene Anmeldt tilsyn 17. september 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at botilbuddet Rosenfeldthusene er et velorganiseret tilbud. Tilsynet bemærker, at

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbuddet Lunden Anmeldt tilsyn 23.04.2013

Tilsynsrapport. Botilbuddet Lunden Anmeldt tilsyn 23.04.2013 Tilsynsrapport Botilbuddet Lunden Anmeldt tilsyn 23.04.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at botilbuddet er et velfungerende og velorganiseret tilbud. Tilsynet bemærker, at der

Læs mere

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 18. september 2013

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 18. september 2013 Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Anmeldt tilsyn 18. september 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Klub Stjerneskud er et velorganiseret tilbud. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Under Elmen Uanmeldt tilsyn 07.02.2013 Tilsynsenheden i Frederikssund Kommune har foretaget et uanmeldt tilsyn på Støttecentret Under Elmen. Nedenstående vurdering er foretaget på baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport. AKUcenter Ejegod Uanmeldt tilsyn 21.08.2013

Tilsynsrapport. AKUcenter Ejegod Uanmeldt tilsyn 21.08.2013 Tilsynsrapport AKUcenter Ejegod Uanmeldt tilsyn 21.08.2013 Tilsynets vurdering Opfølgning fra seneste tilsyn Tilsynet vurderer, at AKUcentret siden sidste tilsyn har arbejdet målrettet og fokuseret med

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Kongshøj Allé. 12. marts 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Kongshøj Allé. 12. marts 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Kongshøj Allé 12. marts 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velfunderet og velorganiseret. Der er relevante retningslinjer. Organiseringen

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Bofællesskabet har fem ledige pladser. I samarbejde med bestyrelsen har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Møllehaven. Anmeldt tilsyn 26. februar 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Møllehaven. Anmeldt tilsyn 26. februar 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Møllehaven Anmeldt tilsyn 26. februar 2013 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velfunderet og velorganiseret, i det overordnede

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 12. maj 2011 Acadre nr.: 11/10674 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Tilbuddets navn Bofællesskabet Bybjerggård Bybjerggård

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Afrapporteringsskema. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Søborg Onsdag 11.december Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013

Afrapporteringsskema. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Søborg Onsdag 11.december Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Enhed for Analyse- og Udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 Træningscenter Gladsae

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbuddet Parkvej 12. Anmeldt tilsyn 16. april 2013

Tilsynsrapport. Botilbuddet Parkvej 12. Anmeldt tilsyn 16. april 2013 Tilsynsrapport Botilbuddet Parkvej 12 Anmeldt tilsyn 16. april 2013 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Det faglige niveau og personalets kompetencer vurderes som udmærket. Organiseringen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen

TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk og Socialfagligt team Den 16. december 2011 Acadre: 11/30600 TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen Tilbuddets

Læs mere

Tilsynsrapport. AKUcenter Ejegod. Anmeldt tilsyn 19.02.2013

Tilsynsrapport. AKUcenter Ejegod. Anmeldt tilsyn 19.02.2013 Tilsynsrapport AKUcenter Ejegod Anmeldt tilsyn 19.02.2013 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velorganiseret. Organiseringen og mødeaktiviteten giver

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 Onsdag den 24. juli 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Hørsholm Kommune. Rapport. Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge

Hørsholm Kommune. Rapport. Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge Hørsholm Kommune Rapport Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge 26. september 2013 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det anmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Højmose

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Tilsynsrapport. Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 3. april 2013

Tilsynsrapport. Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 3. april 2013 Tilsynsrapport Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 3. april 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velorganiseret. Der er relevante retningslinjer. Organiseringen og mødeaktiviteten

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bofællesskabet Harlev

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bofællesskabet Harlev Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bofællesskabet Harlev 22. august 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bocenter Vest, Bofællesskabet Harlev.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Sydvest, Afdeling Bocenter Tranbjerg

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Sydvest, Afdeling Bocenter Tranbjerg Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bocenter Sydvest, Afdeling Bocenter Tranbjerg 23. maj 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bocenter Sydvest

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynets vurdering Vurdering På baggrund af brugernes udtalelser, er det tilsynets vurdering, at brugerne på Klub

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej. Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14.

Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej. Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bo-og Naboskab

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne i Ørum den 14. september 2011. November 2011 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Enhed for Analyse- og Udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 Den selvejende institution

Læs mere

Tilsynsrapport. Frederikssund Krisecenter Uanmeldt tilsyn 3. oktober 2013

Tilsynsrapport. Frederikssund Krisecenter Uanmeldt tilsyn 3. oktober 2013 Tilsynsrapport Frederikssund Krisecenter Uanmeldt tilsyn 3. oktober 2013 Tilsynets vurdering Personale, brugere og aktiviteter Siden sidste tilsyn er der sket en øgning i de aktiviteter, der tilbydes kvinder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Tilsynsrapport. AKUcenter Højagergaard Anmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. AKUcenter Højagergaard Anmeldt tilsyn Tilsynsrapport AKUcenter Højagergaard Anmeldt tilsyn 19.03.2013 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at AKUcenter Højagergaard er et velfunderet og velorganiseret tilbud.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Torsdag den 30. december 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsynet foretaget 21. april 2015 Tilsynskonsulenter Laila Olsen og Lise Pade Side 1 Opfølgning på sidste års tilsyn: Sidste års anbefaling var: * Der skal rettes stort fokus

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere