Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013"

Transkript

1 Tilsynsrapport Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn

2 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet er et velorganiseret tilbud. Det vurderes, at medarbejderne er velkvalificerede og besidder relevante faglige kompetencer set i lyset af beboergruppens behov. Det vurderes, at personalegruppen er stabil og velfungerende ovenpå en periode, hvor medarbejderne har oplevet udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø. Det er tilsynets vurdering, at den nylige indførelse af et elektronisk journaliseringssystem kan bidrage til at sikre, at det daglige pædagogiske arbejde kan dokumenteres mere systematisk. Det kan også bidrage til videreudvikling og systematisering af arbejdet med de socialpædagogiske handleplaner. Tilsynet bemærker dog, at der ikke føres elektronisk dagbog/journal på stedet og anbefaler, at man snarest går i gang med dette. Sikkerheden i bofællesskabet vurderes tilfredsstillende. Fysiske rammer De fysiske rammer vurderes velegnede til målgruppen. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er i OK stand, man må dog påregne udgifter til renovering. Pædagogisk metode og praksis Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for deres pædagogiske praksis, og at medarbejderne forholder sig reflekterende til deres pædagogiske praksis Med hensyn til de socialpædagogiske handleplaner, anerkender tilsynet tilbudsstedets fyldige statusbeskrivelser og konkrete målformulering. Tilsynet vurderer, at handleplanerne i nogen udstrækning beskriver, hvordan målene skal nås og bemærker, at tilbudsstedet med fordel generelt kan arbejde videre med at uddybe dette samt formulere inden for hvilken tidsramme, der skal arbejdes med målene. Det vurderes, at dette kan bidrage til at videreudvikle arbejdet med handleplanerne, sådan at de i højere grad bliver et dynamisk arbejdsredskab. Det kan også efterfølgende være en god hjælp for personalet, når der skal evalueres på, hvorvidt målene er nået. Tilsynet noterer sig, at beboernes bemærkninger til deres socialpædagogiske handleplan og mål ikke fremgår af handleplanerne. Tilsynet vurderer, at det bør sikres, at beboerne fremover så vidt muligt inddrages og høres i forbindelse med udarbejdelse af handleplanerne. Hverdagsliv og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes aktiviteter og beskæftigelse, der er i overensstemmelse med deres behov og ønsker. Tilsynet vurderer, at beboerne i bofællesskabet har indflydelse på deres hverdag, bl.a. via de ugentlige husmøder. Tilsynet noterer sig, at personalet er særligt opmærksomt på beboernes ret til selvbestemmelse og medindflydelse og anbefaler, at dette også fremover er et fokuspunkt for stedet. Tilsynet vurderer, at kommunikation og omgangsform med beboerne er respektfuld. Det vurderes desuden, at tilbudsstedet er opmærksomt på, at beboerne vil kunne profitere af en større brug af visuelle kommunikationshjælpemidler. Tilsynet vurderer, at der er et godt fokus på sund kost og motion i bofællesskabet. Brugeroplevet kvalitet og mulighed for medbestemmelse På baggrund af tilsynets iagttagelser og beboeres og pårørendes udtalelser vurderer tilsynet, at beboerne generelt er godt tilfredse med tilbudsstedet og personalet. Det vurderes også, at beboerne har indflydelse på deres hverdag og at der bliver lyttet til deres mening og ønsker. Tilsynet vurderer, at beboerne har et godt socialt fællesskab, som de alle profiterer af, samt at de kan trække på hinandens stærke sider. Medicinhåndtering Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen på tilbudsstedet foregår forsvarligt. Personalet bør dog sikre, at medicinen hos beboerne opbevares i et (aflåst) skab, så risikoen for, at der sker fejl eller at udenforstående får adgang til medicinen, minimeres. 2/14

3 Magtanvendelse Tilsynet vurderer, at der er kendskab til magtanvendelsesreglerne samt relevante procedurer for, hvordan personalet skal handle efter en magtanvendelse. Det vurderes desuden, at personalet er i stand til at handle forebyggende, sådan at magtanvendelser undgås. Brugerøkonomi Tilsynet vurderer, at håndteringen af brugernes økonomi foregår forsvarligt. Skriftlige retningslinjer Det er tilsynets vurdering, at der er relevante skriftlige retningslinjer. 3/14

4 Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Definition på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger: Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger: Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Påbud: Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor en angivet tidsfrist fremsender en redegørelse til tilsynet om, hvordan de har taget hånd om problemet. Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at beboerne har et godt, socialt fællesskab, som de alle profiterer af, samt at de kan trække på hinandens stærke sider. Tilsynet bemærker, at kommunikation og omgangsform med beboerne er respektfuld. Med hensyn til de socialpædagogiske handleplaner, anerkender tilsynet tilbudsstedets fyldige statusbeskrivelser og konkrete målformulering. Tilsynet vurderer, at handleplanerne i nogen udstrækning beskriver, hvordan målene skal nås og bemærker, at tilbudsstedet med fordel kan arbejde videre med at uddybe dette samt formulere inden for hvilken tidsramme, der skal arbejdes med målene. Det bemærkes, at tilbudsstedet er opmærksomt på, at beboerne vil kunne profitere af en større brug af visuelle kommunikationshjælpemidler. Tilsynet bemærker, at der ikke føres elektronisk dagbog/journal på stedet. Anbefalinger Tilsynet noterer sig, at personalet er særligt opmærksomt på beboernes ret til selvbestemmelse og medindflydelse og anbefaler, at dette også fremover er et fokuspunkt for stedet. Tilsynet noterer sig, at beboernes bemærkninger til deres socialpædagogiske handleplan og mål ikke fremgår af handleplanerne. Det anbefales, at beboerne fremover så vidt muligt inddrages og høres i forbindelse med udarbejdelse af handleplanerne. Tilsynet anbefaler, at man fremover i højere grad inddrager visuelle kommunikationsredskaber i det daglige pædagogiske arbejde. Det anbefales, at tilbudsstedets pædagogiske metoder opdateres på Tilbudsportalen. 4/14

5 Tilsynet anbefaler, at man snarest går i gang med at føre elektronisk journal/dagbog med henblik på mulighed for større systematik i dokumentationen af det pædagogiske arbejde. Det anbefales, at personalet sikrer, at medicinen hos beboerne opbevares i et (aflåst) skab, så risikoen for, at der sker fejl, eller at udenforstående får adgang til medicinen, minimeres. Påbud Der udstedes ingen påbud Oplysninger Navn og hjemsted Leder Bofællesskabet Egeparken Egeparken Jægerspris Randi Skovgaard Andersen Tilbudstype og lovgrundlag Oprettet efter Servicelovens 107 Antal pladser og belægningsgrad Der er 6 beboere i bofællesskabet. Belægningsgraden er 100 %. Takst Målgruppebeskrivelse Antal ansatte og personalesammensætning Taksten er ifølge Tilbudsportalen 953,- kr/døgn Ifølge Tilbudsportalen: Voksne med udviklingshæmning Den nuværende personalesammensætning: En funktionsleder, 37 timer (uddannet socialpædagog). Tre hjemmevejledere (alle uddannede pædagoger på hhv. 34, 32 og 30 timer). Tre løstansatte vikarer (en uddannet sygeplejerske, en social- og sundhedsassistent samt en pædagoguddannet). En af medarbejderne har iht. SEL 85 hjemmevejlederpgaver uden for bofællesskabet to dage om ugen. Sidste tilsyn 25. februar 2013 (BDO) Dato og tidspunkt for tilsyn 3. september 2013, kl Deltagere i tilsynet Leder Randi Skovgaard Andersen Tre medarbejdere (de tre fastansatte hjemmevejledere) Fem beboere 5/14

6 Fire pårørende Tilrettelæggelse af tilsynet, herunder metodevalg Tilsynet havde inden besøget orienteret sig i tilgængelig dokumentation. Planlægning af tilsynsbesøget er sket i samarbejde med tilbuddets personale og ledelse. I forbindelse hermed har tilsynet fremsendt interviewramme til leder, personale og beboere/pårørende. På anmodning har leder desuden udfyldt spørgeskema, som beskriver en række driftsmæssige forhold. På dagen for tilsynsbesøget var der interview med hhv. beboere, medarbejdere, ledere og pårørende i bofællesskabet. En af beboerne viste tilsynet rundt i bofællesskabet og i alt tre beboere viste tilsynet deres lejligheder. Tilsynsførende Thommi Nielsen, tilsynskonsulent Solvej Mose Mailund, tilsynskonsulent Opfølgning fra seneste tilsynsbesøg Tilbudsportalen Anbefaling fra seneste tilsynsrapport: Tilsynet anbefaler, at den pædagogiske tilgang og de metoder, der anvendes på Bofællesskabet Egeparken, beskrives på Tilbudsportalen. De pædagogiske metoder er fortsat ikke opdateret på Tilbudsportalen, og tilsynet anbefaler derfor, at dette sker. Visualisering af hhv. handleplaner samt dagsorden og referater fra beboermøder Anbefaling fra seneste tilsynsrapport: Tilsynet anbefaler, at den pædagogiske handleplan bliver visualiseret for de beboere, der ikke kan læse, for derved at lette forståelsen og gøre den pædagogiske handleplan let tilgængelig for disse beboere. Tilsynet anbefaler, at dagsorden og referat fra de ugentlige beboermøder bliver visualiseret for på denne måde at understøtte og tydeliggøre kommunikationen. Det oplyses, at de pædagogiske handleplaner ikke er blevet visualiserede, mens man har visualiseret dagsordenen for det ugentlige husmøde. Skriftlig procedure og retningslinjer for medicinhåndtering Anbefaling fra seneste tilsynsrapport: Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes nedskrevne procedurer og retningslinjer for medicinhåndtering Tilsynet konstaterer, at der siden sidste tilsyn er udarbejdet relevante skriftlige retningslinjer for medicinhåndtering. Skriftlig procedure for magtanvendelse samt drøftelse af emnet Anbefaling fra seneste tilsynsrapport: Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes nedskrevne procedurer og retningslinjer for håndtering af magtanvendelser og gråzonetilfælde, og at disse drøftes i 6/14

7 personalegruppen. Deltagerne i tilsynet oplyser, at man følger de kommunale retningslinjer vedr. magtanvendelse, og at magtanvendelse som emne har været drøftet på et personalemøde. Bl.a. fortæller personalet, at man som et led i dette har benyttet rollespil i personalegruppen. Organisation, ledelse og personale Tilbuddets organisering Bofællesskabet Egeparken ligger i Frederikssund Kommunes distrikt Vest 2. Funktionsleder varetager, udover ledelsen af Egeparken, ledelsen af kommunens ledsagerordning for voksne med særlige behov. Der er personaledækning i bofællesskabet i tidsrummet mellem kl (19.00) Om onsdagen, hvor der er personalemøde fra kl klarer beboerne sig selv om eftermiddagen/aftenen. Personalet arbejder hver 4. weekend. Arbejdsplanen justeres løbende, alt efter beboernes behov, f.eks. har beboerne, som er blevet ældre, fået større behov for hjælp og støtte om morgenen, hvor de tidligere klarede sig selv. Derfor er der nu personale, der møder ind om morgenen. Nogle af beboerne har også fået behov for en ekstra ugentlig fridag fra deres beskæftigelsestilbud, hvilket arbejdsplanen også indrettes efter. Derudover kan der være dage, hvor personalet bliver lidt længere, hvis der opstår et behov på dagen. Leder oplyser, at der i planlægningen af arbejdstiden også tages hensyn til personalets ønsker. Leder er efter en længere sygdomsperiode nu vendt tilbage som leder af bofællesskabet. I perioden har stedet været ledet af en ledervikar. Personalesituation Internt samarbejde og kommunikation Personalegruppen er stabil og har således været ansat på stedet i 8-13 år. Om onsdagen afholdes teammøde. Leder deltager hver anden onsdag, hvor mødet har karakter af et personalemøde, mens teammøderne er mere fagligt orienterede de onsdage, hvor det udelukkende er personalet der mødes. Der er både dagsorden og referatskrivning. Der afholdes et ugentligt husmøde i bofællesskabet. Deltagerne i tilsynet beskriver, at mødet bl.a. bruges til at planlægge ferier og ture samt de daglige aftaler og opgaver vedrørende rengøring og madlavning. Der benyttes en visualiseret dagsorden og der skrives desuden referat af mødet. Beboerne medbringer egen kalender til møderne. For personalets vedkommende, er der udarbejdet en brugermanual, der beskriver de faste opgaver, der skal løses hver dag i bofællesskabet. Overlevering af information medarbejderne imellem foregår via hhv. mundtlig overlevering samt via en kinabog til daglig information og en kalender til praktiske aftaler. På tilsynsbesøget tales om, at kinabogen ikke må benyttes til at skrive dagbogsnoter vedrørende den enkelte beboer. Det elektroniske journaliseringssystem, EKJ, er blevet installeret og personalet har været på kursus i systemet før sommerferien. Man er dog endnu ikke be- 7/14

8 gyndt at bruge det, og der føres derfor ikke individuel, daglig journal for beboerne. Kompetenceudvikling og Faglig udvikling Arbejdsmiljø og sikkerhed To medarbejdere har den fire-ugers uddannelse i neuropædagogik, mens den sidste medarbejder er i gang med dette. En medarbejder er desuden i gang med en uddannelse som sansemotorisk instruktør. Medarbejderne har desuden alle deltaget i et kursus på fire moduler vedrørende ældre og demens samt været på kursus vedrørende ADHD. Personalet beskriver, at perioden, hvor bofællesskabets leder har været sygemeldt, har været en hård periode, som bl.a. har medført utryghed for medarbejderne og et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med, at leder nu er tilbage. De har fået ekstern supervision med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet og komme videre. Personalet beskriver, at bofællesskabet er en god arbejdsplads og at det indbyrdes samarbejde er godt. Medarbejderne har desuden en oplevelse af, at de supplerer hinanden godt. Leder og en medarbejder har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen og APVen bliver ifølge leder løbende revideret i samarbejde med personalet. På fællesarealet er ophængt en flugtplan og beboerne er instrueret i, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Der er desuden brandslukningsmateriale i bofællesskabet i form af brandtæppe og brandslukker, og personalet har været på førstehjælps- og hjertestarterkursus. Eksternt samarbejde Der samarbejdes med beboernes aktivitets- og beskæftigelsestilbud, idrætsforeninger, klubtilbud m.fl. Samarbejdet med de pårørende vægtes højt, og de pårørende oplever at kontakten til personale og leder er tæt og god. Man har tidligere samarbejdet en del med Bofællesskabet Nordmandshusene, men efter at Nordmandshusene ikke længere hører under distrikt Vest 2, er dette samarbejde ophørt. Deltagerne i tilsynet giver udtryk for, at de to beboergrupper ikke matcher hinanden, og at et nærmere samarbejde ikke forekommer relevant. Tilsynet vurderer, at bofællesskabet er et velorganiseret tilbud. Det vurderes, at medarbejderne er velkvalificerede og besidder relevante faglige kompetencer set i lyset af beboergruppens behov. Det vurderes, at personalegruppen er stabil og velfungerende ovenpå en periode, hvor medarbejderne har oplevet udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø. Det er tilsynets vurdering, at den nylige indførelse af et elektronisk journaliseringssystem kan bidrage til at sikre, at det daglige pædagogiske arbejde kan dokumenteres mere systematisk. Det kan også bidrage til videreudvikling og systematisering af arbejdet med de socialpædagogiske handleplaner. Tilsynet bemærker dog, at der ikke føres elektronisk dagbog/journal på stedet og anbefaler, at man snarest går i gang med dette. Sikkerheden i bofællesskabet vurderes tilfredsstillende. 8/14

9 Fysiske rammer Beliggenhed, bygninger indretning m.m. Frederikssund Kommune købte bofællesskabets bygninger af Domea i Bofællesskabet er beliggende i et roligt rækkehus-kvarter i Jægerspris, tæt på handlemuligheder og offentlig transport. Bofællesskabet består af seks etværelseslejligheder på ca. 38 kvadratmeter. Lejlighederne ligger i stueplan og har alle udgang til egen lille terrasse. De indeholder en stue/soveværelse, køkken og badeværelse. Til boligerne er der knyttet en fælleslejlighed, som rummer fælles køkken/opholdsrum samt vaskerum. I køkken/opholdsrummet er der en sofagruppe og en kondicykel, som én af beboerne fortæller, at hun benytter. I fælleslejligheden findes desuden kontorlokaler til personale og leder samt badeværelse til personalet. Der er synligt brandmateriel på stedet. Leder oplyser, at der er behov for at renovere taget, som er utæt, samt at man er generet af lugtgener på badeværelset. Blandt de pårørende gives udtryk for, at byggeriet ikke er af god kvalitet, bl.a. er nogle af væggene revnet. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er i OK stand, man må dog påregne udgifter til renovering. De fysiske rammer vurderes velegnede til målgruppen. Den faglige og pædagogiske praksis Pædagogisk referenceramme, - metoder og praksis Tilsynet oplyses om, at Tilbudsportalen ikke er opdateret, hvad angår beskrivelse af stedets pædagogiske metoder. Deltagerne i tilsynet beskriver dog, at den pædagogiske tilgang i høj grad er baseret på neuropædagogisk viden og tilgang. Tre ud af seks beboere har fået udført en neuropædagogisk screening mens en screening er i gang. Personalet beskriver, hvordan screeningerne ofte er en øjenåbner og kan afstedkomme vigtig viden om beboernes ressourcer og funktionsniveau. Dermed opnår personalet viden om, hvilke krav de kan tillade sig at stille til beboerne samt viden om, hvor beboerne har det svært og hvor personalet må kompensere for beboernes vanskeligheder. Medarbejderne oplever det neuropædagogiske netværk i kommunen som et givtigt samarbejde og som en mulighed for at få inspiration udefra til det neuropædagogiske arbejde. Pædagogiske handleplaner Medarbejderne beskriver, at der i sammenhæng til den neuropædagogiske metode, arbejdes med sansemotorisk træning. Der er udarbejdet socialpædagogiske handleplan for alle beboere og tilbudsstedet benytter Frederikssund Kommunes skabelon for disse. Tilsynet har fået udleveret tre eksempler på en socialpædagogisk handleplan. De pædagogiske mål, der er beskrevet i de socialpædagogiske handleplaner 9/14

10 tilsynet har fået udleveret, er i overvejende grad konkret formuleret. I handleplanerne er desuden i nogen udstrækning beskrevet, hvordan der skal arbejdes med at nå målene. Borgerens bemærkninger til handleplan og mål fremgår ikke af handleplanerne. Der afholdes årligt handleplansmøde med deltagelse af beboer, sagsbehandler og pårørende. Repræsenter fra beboernes dagtilbud inviteres også, hvis beboeren ønsker det. Tilbudsportalen Oplysningerne på Tilbudsportalen stemmer overens med tilsynets oplysninger. De pædagogiske metoder skal dog opdateres, jævnfør anbefaling fra seneste tilsyn. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for deres pædagogiske praksis, og at medarbejderne forholder sig reflekterende til deres pædagogiske praksis Med hensyn til de socialpædagogiske handleplaner, anerkender Tilsynet tilbudsstedets fyldige statusbeskrivelser og konkrete målformulering. Tilsynet vurderer, at handleplanerne i nogen udstrækning beskriver, hvordan målene skal nås og anbefaler, at tilbudsstedet arbejder videre med at uddybe dette samt formulerer inden for hvilken tidsramme, der skal arbejdes med målene. Det vurderes, at dette kan bidrage til at videreudvikle arbejdet med handleplanerne, sådan at de i højere grad bliver et dynamisk arbejdsredskab. Det kan også efterfølgende være en god hjælp for personalet, når der skal evalueres på, hvorvidt målene er nået. Tilsynet noterer sig, at beboernes bemærkninger til deres socialpædagogiske handleplan og mål ikke fremgår af handleplanerne. Det anbefales, at det fremover sikres, at beboerne så vidt muligt inddrages og høres i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner. Det anbefales, at stedets pædagogiske metoder opdateres på Tilbudsportalen. Hverdagsliv og aktiviteter Hverdag og aktiviteter Beboerne arbejder på forskellige arbejdspladser, hhv. AKUcenter Ejegod, Sølager og en lokal landmand. Beboerne benytter offentlig transport til at transportere sig mellem bofællesskabet og arbejdspladsen. Beboerne har hjemmedag en dag om ugen. To beboere har derudover en fridag fra arbejdspladsen, da de med tiden har fået behov for mere ro i hverdagen. På hjemmedagen vaskes tøj og gøres rent. Her foretages også indkøb samt læge- og tandlægebesøg. Beboerne laver mad til fællesspisning. Der tages individuelle hensyn, da nogle beboere laver mad en dag om ugen, mens andre har en maddag hver anden uge. 10/14

11 De sidste år har man været på en fælles ferie i Danmark. Man indhenter nogle feriekataloger og -brochurer, som lægges frem for beboerne, som herefter har indflydelse på, hvor ferien skal gå hen. Personalet beskriver, at beboerne har helt bestemte ønsker for ferierne, som man så vidt muligt opfylder. F.eks. vil de ikke selv lave mad på ferien. Beboerne har skiftende praktiske opgaver i bofællesskabet, som er afpasset efter deres funktionsniveau. Beboerne tager på fælles ture og på sommerferie sammen, oftest i Danmark. Medindflydelse På husmøderne taler man om ugen der er gået samt om den kommende uge og weekend. Der tales om hvad der sker i Klub Stjerneskud og i Team På husmødet kommer beboerne med forslag til madplan og der aftales indkøb samt huslige pligter og evt. behov for at bytte disse for den kommende uge. Det er også på husmødet man diskuterer mulige feriemål. Personalet giver udtryk for, at beboernes holdninger respekteres, og at der er fokus på deres ret til at sige fra i forhold til at deltage i fællesaktiviteter i og uden for bofællesskabet. Leder og pårørende oplever, at der fra fritidstilbuddenes side stilles for høje krav og forventninger om beboernes deltagelse i forskellige arrangementer. Leder, personale og pårørende beskriver desuden, at de ikke altid oplever, at arrangørerne respekterer, hvis bofællesskabets beboere siger fra over for deltagelse i arrangementerne. Kommunikation og omgangsformer Personalet og de pårørende ser beboergruppen som en harmonisk gruppe og giver udtryk for, at beboerne fungerer godt sammen både funktionsmæssigt og socialt. De tager vare på og hjælper hinanden, hvis der er behov for det. Tilsynet bemærker på tilsynsbesøget, at kommunikationen og omgangsformen med beboerne er respektfuld. Beboerne klarer sig ifølge personalet fint verbalt og de fleste kan læse og skrive, men personalet vurderer dog også, at beboerne kan profitere af visuelle kommunikationshjælpemidler, bl.a. har man investeret i en Ipad, som man har erfaret kan være et godt middel til at inddrage beboerne mere i f.eks. ferieplanlægning eller i forbindelse med at vejrudsigten skal tjekkes. Man overvejer i det hele taget i højere grad at indføre visuelle kommunikationshjælpemidler, idet man vurderer, at beboerne i takt med, at de bliver ældre i større udstrækning vil kunne profitere af dette. Sundhed, kost og motion Tilbudsstedet har en nedskrevet kostpolitik. Her beskrives bl.a. at der lægges vægt på, at kosten er sund, grøn og varieret og til dels økologisk. Der drikkes oftest vand til maden og der spares på fedt og sukker. Desuden opfordres beboerne til at røre sig 30 minutter dagligt. Målsætningen er at forebygge overvægt og underernæring samt livsstilssygdomme. Beboerne fortæller, at nogle af deres fritidsinteresser er fodbold, petanque, svømning, motionscykel, gåture og hockey. De fortæller også, at de får sund mad med grønsager. Det er også de pårørendes indtryk, at der er fokus på sund kost og motion i bofællesskabet. Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes beskæftigelse og aktiviteter, der er i overensstemmelse med deres behov og ønsker. 11/14

12 Tilsynet vurderer, at beboerne i bofællesskabet har indflydelse på deres hverdag, bl.a. via de ugentlige husmøder. Tilsynet noterer sig, at personalet er særligt opmærksomt på beboernes ret til selvbestemmelse og medindflydelse og anbefaler, at dette også fremover er et fokuspunkt for stedet. Det bemærkes, at tilbudsstedet er opmærksomt på, at beboerne vil kunne profitere af en større brug af visuelle kommunikationshjælpemidler, og tilsynet anbefaler, at man fremover inddrager visuelle redskaber i det daglige pædagogiske arbejde. Tilsynet vurderer, at kommunikation og omgangsform med beboerne er respektfuld. Tilsynet vurderer, at der er et godt fokus på sund kost og motion i bofællesskabet. Den brugeroplevede kvalitet Bostedet generelt Interesser, aktiviteter mv. Medbestemmelse og selvbestemmelse Personale Beboerne giver udtryk for, at de synes det er rart at bo i bofællesskabet. Adspurgt hvad der er det bedste ved at bo der, fortæller de, at det er at snakke med de andre. Beboerne fortæller, at de er glade for deres beskæftigelsestilbud/arbejdspladser, at de dyrker forskellige former for sport i fritiden, og at de i weekenden hygger sig med venner, kæreste eller familie. Beboerne beskriver, at de har indflydelse på hvordan deres lejligheder er indrettet, og at gøremål på hjemmedage og madplan aftales på husmødet. Det er de pårørendes indtryk, at personalet er lydhøre over for beboerne, og at den struktur personalet har opsat for hverdagen og for de praktiske opgaver beboerne udfører i bofællesskabet, fungerer godt og giver beboerne tryghed i hverdagen. Beboerne giver udtryk for, at de er glade for personalet; De er søde og sjove. De pårørende, der deltager i tilsynet, giver udtryk for at de er godt tilfredse med personalet og at de har et godt og tæt samarbejde med dem. Sociale relationer Kommunikation og omgangsform Beboerne fortæller, at de har det godt med hinanden. De pårørende bekræfter dette og beskriver beboergruppen som en harmonisk gruppe. De fleste beboere har tæt kontakt til forældre eller søskende og er ofte på besøg hos forældre i weekenderne. Tilsynet observerer på tilsynsbesøget, at der er en god omgangstone mellem beboerne, og at den enkeltes synspunkt og plads i gruppen respekteres. Beboerne fortæller desuden, at de hjælper og støtter hinanden i forskellige situationer. 12/14

13 På baggrund af tilsynets iagttagelser og beboeres og pårørendes udtalelser vurderer tilsynet, at beboerne generelt er godt tilfredse med tilbudsstedet og personalet. Det vurderes også, at beboerne har indflydelse på deres hverdag og at der bliver lyttet til deres mening og ønsker. Tilsynet vurderer, at beboerne har et godt, socialt fællesskab, som de alle profiterer af, samt at de kan trække på hinandens stærke sider. Medicinhåndtering Intern instruks/vejledning Medicinkursus Opbevaring Der er udarbejdet retningslinjer for medicinhåndtering. Leder og én af medarbejderne har medicinkursus. Borgerne opbevarer deres medicin i egen lejlighed og sørger selv for medicindosering og indtagelse. Hvis beboerne har behov for hjælp hertil, stiller medarbejderen med medicinkursus sig til rådighed ved at overvære doseringen. Ved yderligere behov, er det apoteket der doserer. Den enkelte borgers medicin er noteret i medicinskema i EKJ. Tilsynet observerer, at en del medicin står fremme på natbordet hos to af beboerne. Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen på tilbudsstedet foregår forsvarligt. Det anbefales dog, at personalet sikrer, at medicinen hos beboerne opbevares i et (aflåst) skab, så risikoen for, at der sker fejl, eller at udenforstående får adgang til medicinen, minimeres. Magtanvendelse Kendskab til regler og skemaer Forebyggelse af magtanvendelser samt konflikthåndtering Medarbejdere og leder oplyser, at der ikke har været nogen magtanvendelser på tilbudsstedet. Medarbejderne kender reglerne for magtanvendelse og har procedure for, hvordan de skal agere i forbindelse med, at der har været en magtanvendelse. Medarbejderne kender desuden til indberetningsskemaerne og hvor de findes. Medarbejderne giver eksempler på, hvordan magtanvendelser forebygges ved forskellige metoder til nedtrapning af konflikter. Eventuelle konflikter tages altid op efterfølgende med beboerne og/eller på personalemøder. Tilsynet vurderer, at der er kendskab til magtanvendelsesreglerne samt relevante procedurer for, hvordan personalet skal handle efter en magtanvendelse. Det vurderes desuden, at personalet er i stand til at handle forebyggende, sådan at magtanvendelser undgås. 13/14

14 Brugernes økonomi Brugerøkonomi Der er faste procedurer for håndtering af beboernes økonomi. For nogle beboeres vedkommende er det pårørende eller værger, der hjælper beboerne med deres økonomi. For de øvrige beboeres vedkommende er det personalet, der støtter dem i at føre regnskab, hæve penge osv. Beboerne betaler et månedligt beløb til en fælles kostkasse. Kassebeholdningen og saldo registreres løbende. Personalet fortæller, at det er blevet besværligt at hæve kontanter, da der ikke længere er en fysisk bank i Jægerspris. De pårørende fortæller, at beboernes husleje har været meget høj, men at den er blevet halveret i sommeren Tilsynet vurderer, at håndteringen af brugernes økonomi foregår forsvarligt. Skriftlige retningslinjer Medicinhåndtering Magtanvendelse Kriseplan Utilsigtede hændelser Funktionsbeskrivelser Sundhedspolitik Andet Der er udarbejdet interne retningslinjer. Der henvises til kommunens fælles retningslinjer. Tilsynet gør opmærksom på, at disse kan findes på kommunens hjemmeside på tilsynsenhedens side Der er udarbejdet en kriseplan ved krisesituationer og dødsfald UTH registreres ikke. Tilsynet oplyser om den lovmæssige pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser og udleverer pjece vedrørende dette. Der er udarbejdet beskrivelse af arbejdsopgaver for primærpædagog og for hjemmedagen. Tilbudsstedet har en kostpolitik. Der er fast og visualiseret dagorden til det ugentlige husmøde. Der er retningslinjer for borgeres ind- og udflytning. Der er en vikarvejledningsmappe, der beskriver den fælles daglige struktur samt den enkeltes dagsrytme. Det er tilsynets vurdering, at der er relevante skriftlige retningslinjer. 14/14

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Bofællesskabet har fem ledige pladser. I samarbejde med bestyrelsen har

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af hhv. aktivitet i beskæftigelsestilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynets vurdering Vurdering På baggrund af brugernes udtalelser, er det tilsynets vurdering, at brugerne på Klub

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Birkemosevej 9 H. 12. marts 2013

Tilsynsrapport. Birkemosevej 9 H. 12. marts 2013 Tilsynsrapport Birkemosevej 9 H 12. marts 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velfunderet og velorganiseret. Der er relevante retningslinjer. Organiseringen og mødeaktiviteten

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Nordmandshusene Anmeldt tilsyn 4. september 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Nordmandshusene Anmeldt tilsyn 4. september 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Nordmandshusene Anmeldt tilsyn 4. september 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet Nordmandshusene er et velorganiseret tilbud. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD 21. juni 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Møllehaven. Uanmeldt tilsyn 27. august 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Møllehaven. Uanmeldt tilsyn 27. august 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Møllehaven Uanmeldt tilsyn 27. august 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af tryghed og individuelle hensyn,

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Anmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Anmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bofællesskabet Linde Allé Anmeldt tilsyn 09.04.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet Linde Allé overordnet set er et velfungerende og velorganiseret

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Boenheden Line Marie. Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013

Tilsynsrapport. Boenheden Line Marie. Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013 Tilsynsrapport Boenheden Line Marie Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af aktivitet, tryghed og individuelle

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Tilsynsrapport. Rosenfeldthusene Anmeldt tilsyn 17. september 2013

Tilsynsrapport. Rosenfeldthusene Anmeldt tilsyn 17. september 2013 Tilsynsrapport Rosenfeldthusene Anmeldt tilsyn 17. september 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at botilbuddet Rosenfeldthusene er et velorganiseret tilbud. Tilsynet bemærker, at

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 1A 28. februar 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Ungdomskollektivet Bregnerødvej Bregnerødvej 1A 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Kongshøj Allé. 12. marts 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Kongshøj Allé. 12. marts 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Kongshøj Allé 12. marts 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velfunderet og velorganiseret. Der er relevante retningslinjer. Organiseringen

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding.

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Det sociale område Handicap- og socialpsykiatriafdelingen 16. februar 2009 09/2464 Side 1 / 5 Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Uanmeldt tilsyn foretaget

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde. 19. juni

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde. 19. juni Uanmeldt tilsyn Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde 19. juni Tilsynet er udført af: Peter Ege og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af botilbuddet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Støttecentret Hjørnehuset er et tilbud for 7 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hjørnehuset er beliggende på Stationsvej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET

Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Tilsynsrapport. Støttecenter Under Elmen. Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015

Tilsynsrapport. Støttecenter Under Elmen. Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015 Tilsynsrapport Støttecenter Under Elmen Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015 Tilsynets vurdering Vurdering Det er tilsynets vurdering, at brugerne på Støttecenter Under Elmen bliver hørt, respekteret og anerkendt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2A, 2730 Herlev 9. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2A, 2730 Herlev 9. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Center for

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne Tilsynsrapport Lejre Kommune Bofællesskaberne Anmeldt tilsyn Februar 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Kellersvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Under Elmen Uanmeldt tilsyn 07.02.2013 Tilsynsenheden i Frederikssund Kommune har foretaget et uanmeldt tilsyn på Støttecentret Under Elmen. Nedenstående vurdering er foretaget på baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 18. september 2013

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 18. september 2013 Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Anmeldt tilsyn 18. september 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Klub Stjerneskud er et velorganiseret tilbud. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Adresse: Auktionsvej 41, 7760 Hurup Leder: Lene Mouritsen Telefon: 99172666 E-mail: Limfjorden@thisted.dk Fax: 99172674 Indhold Hvad kan vi

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne. Kulturhuset

Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne. Kulturhuset Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne Kulturhuset Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Kulturhuset, Levisonsvej 22, st., 6000 Kolding Tlf.: 75 54 34 43 E-mail: kulturhuset@kolding.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander Karsten Grubert

TILSYNSRAPPORT: Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander Karsten Grubert Center for Særlig Social Indsats Dato: 10. marts 2016 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Diverse datoer for tilsynet Indledning Konklusion Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbuddet Parkvej 12. Anmeldt tilsyn 16. april 2013

Tilsynsrapport. Botilbuddet Parkvej 12. Anmeldt tilsyn 16. april 2013 Tilsynsrapport Botilbuddet Parkvej 12 Anmeldt tilsyn 16. april 2013 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Det faglige niveau og personalets kompetencer vurderes som udmærket. Organiseringen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Syd

Servicedeklaration Katrinehaven Syd Servicedeklaration Katrinehaven Syd Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Syd Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Konstitueret leder: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2008 Kingstrup bo- og beskæftigelsestilbud Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted.

Uanmeldt tilsyn 2008 Kingstrup bo- og beskæftigelsestilbud Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted. Det sociale område Handicap- og socialpsykiatriafdelingen D. 17. november 2008 08/6992 Side 1 / 5 Uanmeldt tilsyn 2008 Kingstrup bo- og beskæftigelsestilbud Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted. Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 21. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet Tjørnegade 6 Tilbudstype og form Socialpædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011

Uanmeldt tilsyn 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18905 Dato: 10. oktober 2011 Udarbejdet af: Jan Bolvinkel E-mail: Jan.Bolvinkel@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631059 Uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem J.nr. 4-17-151/3 P nr. 1003253007 Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem Adresse: Helsingborggade 16, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Margit Lundager Dato for tilsynet: 9. juli 2008 Telefon:

Læs mere