Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013"

Transkript

1 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn

2 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet tilknyttet bofællesskabet er fagligt velkvalificerede, samt at der er et godt fokus på udvikling og nye faglige tiltag i tilbuddet. Tilsynet bemærker, at medarbejderne oplever, at deres SKP-opgaver går ud over strukturen og aftalerne i bofællesskabet. Tilsynet foreslår, at leder og medarbejdere ser nærmere på, hvordan SKP-opgaverne kan løses uden at det risikerer at have negative konsekvenser for tilbuddet i bofællesskabet. Tilsynet bemærker desuden, at personalet i Skibet oplever behov for at prioritere den indbyrdes faglige sparring i det lille team. Tilsynet foreslår derfor, at leder og medarbejderne i samarbejde afklarer det nærmere behov og mulighed herfor. Tilsynet bemærker, at der ikke føres individuel dagbog/elektronisk journal på stedet. Det er tilsynets vurdering, at den kommende indførelse af det elektroniske journaliseringssystem, EKJ, vil bidrage til at sikre, at det daglige pædagogiske arbejde kan dokumenteres mere systematisk. Det kan også bidrage til videreudvikling og systematisering af arbejdet med handleplaner og forandringskompas. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne beskriver, at der går meget tid med at gå frem og tilbage mellem bofællesskabet og kontorpladsen i Basen, hvilket de oplever som stressende. Tilsynet er af den opfattelse, at en kontorplads på tilbudsstedet kan hhv. effektivisere arbejdet, give bedre arbejdsbetingelser samt understøtte journaliserings- og dokumentations-arbejdet i bofællesskabet. I forbindelse med den kommende indførelse af EKJ, kan det også være en fordel, at der er indrettet kontorplads i bofællesskabet. Tilsynet opfordrer derfor til, at der lyttes til medarbejdernes ønsker, og at man indretter en kontorplads i bofællesskabet, f.eks. i samtalerummet, som så vil skulle rumme flere funktioner. Sikkerheden i bofællesskabet vurderes tilfredsstillende. Fysiske rammer Tilsynet vurderer, at bygningen, der huser bofællesskabet, er i pæn stand, og at de fysiske rammer stemmer overens med beboernes behov. Indretningen er dog utidssvarende, idet beboerne ikke har eget toilet og bad. Dette skal ses i lyset af, at nogle af beboerne har opholdt sig i bofællesskabet i mere end 10 år. Økonomiske rammer Tilsynet vurderer, at der er iværksat relevante procedurer for beboernes/bofællesskabets fælles regnskabsføring og økonomi. Pædagogisk metode og praksis Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder Recovery-orienteret, og at de er godt i gang med at tilegne sig de nye arbejdsredskaber, der er knyttet hertil. Tilsynet bemærker, at medarbejderne forholder sig reflekterende til deres pædagogiske praksis, samt at de udvikler deres pædagogiske praksis igennem kollegial sparring. Tilsynet anerkender tilbudsstedets arbejde med at formulere konkrete og relevante mål i beboernes pædagogiske handleplaner. Det er tilsynets vurdering, at arbejdet kan videreudvikles ved i højere grad at beskrive, hvordan målene skal nås, sådan at handleplanerne bliver et dynamisk arbejdsredskab. Det kan også efterfølgende være en god hjælp for personalet, når der skal evalueres på, hvorvidt målene er nået. Hverdagsaktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes aktiviteter, der er i overensstemmelse med deres behov og ønsker. Tilsynet vurderer desuden, at beboerne i bofællesskabet har indflydelse på deres hverdag, både i form af de ugentlige husmøder og via inddragelse og ansvarliggørelse i forhold til hverdagens gøremål og beslutninger. Tilsynet vurderer, at der er et godt fokus på sund kost og motion i bofællesskabet. Brugeroplevet kvalitet og mulighed for medbestemmelse På baggrund af tilsynets iagttagelser, beboeres og pårørendes udtalelser vurderer tilsynet, at beboerne generelt er godt tilfredse med tilbudsstedet og personalet. Tilsynet vurderer desuden, at beboerne i bofællesskabet har indflydelse på deres hverdag, både i form af deltagelse i og ansvarliggørelse i forhold til hverdagens gøremål og beslutninger samt via husmøderne. Det er tilsynets indtryk, at beboerne fungerer godt sammen socialt, samt at de profiterer af det fællesskab, de oplever at have med hinanden. Magtanvendelse Tilsynet vurderer, at der er kendskab til magtanvendelsesreglerne samt relevante procedurer for, hvordan personalet skal handle efter en magtanvendelse. Medicinhåndtering Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen på tilbudsstedet foregår forsvarligt. Skriftlige retningslinjer Det er tilsynets vurdering, at der er relevante skriftlige retningslinjer. 2/15

3 Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Definition på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger: Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger: Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Påbud: Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor en angivet tidsfrist fremsender en redegørelse til tilsynet om, hvordan de har taget hånd om problemet. Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at medarbejderne forholder sig reflekterende til deres pædagogiske praksis, og at de udvikler deres praksis gennem faglig, kollegial sparring. Tilsynet bemærker, at der er et særligt fokus på sund kost og motion i bofællesskabet, og at både beboere og personale har været engagerede i et ernæringsprojekt gennemført på tilbudsstedet. Tilsynet bemærker, at medarbejderne oplever, at deres SKP-opgaver går ud over strukturen og aftalerne i bofællesskabet. Tilsynet foreslår, at leder og medarbejdere ser nærmere på, hvordan SKP-opgaverne kan løses uden at det risikerer at have negative konsekvenser for tilbuddet i bofællesskabet. Tilsynet bemærker, at personalet i Skibet oplever behov for at prioritere den indbyrdes faglige sparring i det lille team. Tilsynet foreslår derfor, at leder og medarbejderne i samarbejde afklarer det nærmere behov og mulighed herfor. Tilsynet bemærker, at der ikke føres individuel dagbog/elektronisk journal på stedet. Det er tilsynets vurdering, at indførelsen af det elektroniske journaliseringssystem, EKJ, vil bidrage til at sikre, at det daglige pædagogiske arbejde kan dokumenteres mere systematisk. Det kan også bidrage til videreudvikling og systematisering af arbejdet med handleplaner og forandringskompas. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne beskriver, at der går meget tid med at gå frem og tilbage mellem bofællesskabet og kontorpladsen i Basen, hvilket de oplever som stressende. Tilsynet af den opfattelse, at en kontorplads på tilbudsstedet kan hhv. effektivisere arbejdet, give bedre arbejdsbetingelser samt understøtte journaliserings- og dokumentations-arbejdet i bofællesskabet. Også i forbindelse med den kommende indførelse af EKJ, kan det være en fordel, at der er indrettet kontorplads i bofællesskabet. Tilsynet noterer sig, at 3/15

4 funktionsleder beskriver, at der også er udfordringer og ulemper forbundet med at indrette kontor i Skibet. Tilsynet opfordrer dog til, at der lyttes til medarbejdernes ønsker, og at man indretter en kontorplads i bofællesskabet, f.eks. i samtalerummet, som så vil skulle rumme flere funktioner. Anbefalinger Påbud Der gives ingen anbefalinger Der udstedes ingen påbud Oplysninger Navn og hjemsted Leder Bofællesskabet Skibet Havnegade Frederikssund Annette Tram Tilbudstype og lovgrundlag Oprettet efter Servicelovens 107 Antal pladser og belægningsgrad Der er 7 beboere i bofællesskabet. Belægningsgraden er 100 %. Takst Målgruppebeskrivelse Antal ansatte og personalesammensætning Taksten er 852,- kr/døgn Ifølge Tilbudsportalen: Voksne mellem år med funktionsnedsættelse i form af angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse. Den nuværende personalesammensætning: En funktionsleder, 37 timer Fire støtte- og kontaktpersoner: To uddannede social- og sundhedsassistenter på hhv. 30 og 13 timer En socialpædagog på 30 timer En ufaglært medarbejder med mangeårig erfaring fra arbejde i socialpsykiatrien på 30 timer. To af medarbejderne har udover de ovenfor beskrevne timer, hver 5 timers 85-opgaver. En tredje af medarbejderne har 2,5 timer til 85-opgaver. I alt har medarbejderne 12,5 timer ugentligt til 85-opgaver. 13-timers stillingen er besat af en medarbejder i fleksjob, hvor de 13 timer er omkonverterede vikartimer. Stillingen ophører pr. 1. november Sidste tilsyn 24. juni Dato og tidspunkt for 4/15

5 tilsyn 17. juni, kl Interview med leder Annette Tram afholdtes d. 29. maj kl Den efterfølgende opsamling med leder fandt sted d. 19. juni kl Deltagere i tilsynet Tilrettelæggelse af tilsynet, herunder metodevalg Leder Annette Tram Tre medarbejdere Fem beboere En pårørende Tilsynet havde inden besøget orienteret sig i tilgængelig dokumentation. Den nærmere afvikling af tilsynsbesøget er blevet planlagt i samarbejde med tilbuddets ledelse. I forbindelse hermed har tilsynet fremsendt interviewramme til leder, personale og beboere/pårørende. På anmodning har stedet desuden fremsendt udfyldt spørgeskema, som beskriver en række driftsmæssige forhold. Interview og opfølgning med leder afholdtes på leders kontor i Havnegade 26 B d. 29. maj samt d. 19. juni. På førstnævnte dato var tilsynet desuden på rundvisning i bofællesskabet. På dagen for besøget i bofællesskabet var der interview med beboerne i bofællesskabets opholdsstue. Efterfølgende viste to af beboerne deres værelser frem for tilsynet. Herefter afholdtes interview med hhv. medarbejdere og pårørende på fælleskontoret - basen - i Havnegade 26 B. Tilsynsførende Thommi Nielsen, tilsynskonsulent Solvej Mose Mailund, tilsynskonsulent 5/15

6 Organisation, ledelse og personale Tilbuddets organisering Bofællesskabet Skibet er en del af distrikt Øst 3, der også rummer Støttecentret Under Elmen, Mødestedet Kingo samt Kompetenceteamet. Der er 1-2 medarbejdere i bofællesskabet ad gangen. I hverdagene er der personaledækning i bofællesskabet mellem kl /20.00, dog ikke om torsdagen, hvor der ikke er personale efter kl Her deltager en del af beboerne i fælles spisning i Støttecentret Under Elmen. Om onsdagen og torsdagen er der afsat tid til møder hhv. om eftermiddagen og om formiddagen. Om lørdagen er der personaledækning fra kl , om søndagen fra kl / Medarbejderne arbejder fast hver 3. weekend. Tre af Skibets fire medarbejdere har udgående SKP-opgaver ved siden af deres arbejdstid i bofællesskabet. Medarbejderne koordinerer selv SKP-opgaverne, som udføres på forskellige dage i løbet af ugen. Medarbejderne giver udtryk for, at det er vanskeligt at planlægge SKP-opgaverne sådan, at de ligger uden for deres arbejdstid på Skibet; de oplever at det går ud over strukturen og aftalerne på Skibet. Medarbejderne mener derfor at det kunne være hensigtsmæssigt at reorganisere løsningen af SKP-opgaverne. Funktionsleder oplyser, at hun har forsøgt at give personalet, der er tilknyttet Skibet, nogle relativt enkle SKP-opgaver. Funktionsleder giver desuden udtryk for, at løsning af SKP-opgaver er et grundvilkår for de ansatte i distrikt Øst 3, og at der ikke er mulighed for at ændre på dette. Funktionsleder beskriver supplerende, at personalet har sagt ja til at have 85 opgaver samtidig med at de udfører støttefunktionsopgaver i Skibet. Funktionsleder oplyser desuden, at der tages hensyn til personalets opgaver i Skibet, når nye borgeropgaver visiteres til 85. Personalesituation Medarbejderne, der er tilknyttet bofællesskabet, har været ansat i hhv. 4, 4, 1½ år og ½ år. Leder oplyser, at alle nyansatte i socialpsykiatrien fremover skal have en relevant grunduddannelse. Internt samarbejde og kommunikation Medarbejderne har afsat ½ time dagligt til administrativt arbejde. Det foregår på Øst 3 s fælleskontor Basen, som ligger 200 meter fra bofællesskabet. Her er der opsat pc ere til medarbejderne i distrikt Øst 3. Beboernes handleplaner m.m. ligger på Basen. Medarbejderne beskriver, at de derfor går en del frem og tilbage mellem bofællesskabet og kontorpladsen, hvilket de oplever som stressende. Medarbejderne er af den opfattelse, at det ville lette deres hverdag, hvis de havde mulighed for at udføre administrativt arbejde i bofællesskabet. Funktionsleder ser dog placeringen af kontorpladser på Basen som en mulighed for at personalet kan have et fristed, samtidig med at det giver hende mulighed for at se personalet. Når personalet kommer på Basen, oplever funktionslederen således, at hun kan sikre god ledelse og triv- 6/15

7 sel for medarbejderne. Desuden sikres den fornødne tid til det administrative arbejde, og der er mulighed for faglig sparring uden beboernes tilstedeværelse. Funktionsleder nævner desuden, at det vil være problematisk at anvende det omtalte lokale på Skibet som kontorlokale, da det er en del af beboernes område som anvendes til gæsterum, fælles telefon samt andre funktioner. Det er således en del af beboernes huslejeudgift, hvilket betyder at medarbejderne ikke vil kunne have råderet over lokalet. Om onsdagen afholdes fælles personale- og teammøde for medarbejderne fra hele distrikt Øst 3. Mødets indhold kan være fælles læring, drøftelse af APV eller ny viden, der skal formidles til medarbejderne. En gang månedligt afløses dette møde af supervision. Om torsdagen afholdes et 2,5 timers team-møde for medarbejderne i Skibet. Her deltager funktionsleder også, og der skrives referat af møderne. Medarbejderne oplever behov for at bruge mere tid på mødeaktivitet i det lille team frem for det 1½ timers onsdagsmøde, som er fælles for medarbejdere fra hele distriktet. Medarbejderne giver udtryk for, at det er en udfordring at holde fast i den pædagogiske røde tråd i tilbuddet og oplever på den baggrund et behov for at have en hyppigere mødefrekvens/overleveringsmulighed end det er tilfældet p.t. De har også et ønske om at kunne afholde en årlig pædagogisk dag i det lille team. Funktionsleder mener fortsat, at de fælles ugentlige møder er vigtige bl.a. med henblik på fælles vidensdeling samt udvikling af en læringskultur på tværs af distriktet. I 2012 har man på onsdagsmødet arbejdet med videndeling på den måde, at alle medarbejdere har skullet lave et oplæg om deres opgaver og kompetencer. P.t. overvejer leder dog at lade relevante dele af de fælles onsdagsmøder være team-opdelte. Overlevering af information medarbejderne imellem foregår via en fælles bog, der noteres i hver aften. Øvrig overlevering foregår til teammødet om torsdagen samt om mandagen, hvor medarbejderne spiser frokost sammen, hvis det er muligt. Ifølge funktionsleder har man imødekommet et ønske fra medarbejderne i distrikt Øst 3 om ikke at få tilsendt referater fra samtlige enheders møder. Leder fortæller, at det elektroniske journaliseringssystem, EKJ, skal implementeres. Indtil da benyttes et fællesdrev til handleplaner o.lign. Der afholdes husmøde hver anden mandag. Her tager man forskellige emner op; det kan være noget nyt, der skal købes til bofællesskabet, ændring af maddage eller planlægning af den teambuilding-tur man netop har været af sted på. Der skrives referat fra møderne. Kompetenceudvikling og Faglig udvikling Alle faste medarbejdere i bofællesskabet har gennemført Recoveryuddannelsen. Desuden fungerer én af medarbejderne som Recoveryressourceperson. Der afholdes to fagtemadage årligt i distriktet. Dagene er fælles med socialpsykiatriens distrikt Vest. 7/15

8 Særlige udviklingsaktiviteter Beboerne har ultimo 2012 og primo 2013 deltaget i et fælles ernæringsprojekt, tilrettelagt og gennemført af en ernæringskonsulent i samarbejde med personalet. Projektet har haft fokus på sund kost, indkøb og hygiejne. Leder fortæller, at man i socialpsykiatrien i høj grad er blevet orienteret imod gruppeforløb i sine støtte- og aktivitetstilbud. Dels har man erfaring for, at gruppeforløb virker og kan være mere effektive end individuelle tilgange, dels er det også et ressourcespørgsmål. Medarbejderen der fungerer som Recovery-ressourceperson skal arbejde med udvikling og faglig sparring i den forbindelse. Én af bofællesskabets medarbejdere er i gang med at starte en stemmehører-gruppe op. Medarbejderen beskriver, at erfaringer fra andre kommuner viser, at det kan være virkningsfuldt for mennesker, der hører stemmer at tale med andre i samme situation. Det at høre stemmer kan på den måde blive mindre invaliderende og mindre skamfuldt. Arbejdsmiljø og sikkerhed Personalet som er tilknyttet bofællesskabet beskriver, at de har et godt samarbejde, og at der er en god kultur i huset. Distrikt Øst 3 har en fælles arbejdsmiljørepræsentant som indgår i lokal MEDorganisation sammen med funktionsleder. Distriktets personalehåndbog er blevet revideret med inddragelse af medarbejderne. Tilsynet konstaterer, at der er relevant brandslukningsmateriale i form af brandtæpper og brandslukkere i bofællesskabet. Der findes desuden en førstehjælpskuffert samt evakueringsplan. Der afholder brandøvelse hvert 2. år i bofællesskabet. Hvis beboerne har behov for hjælp om aftenen, når der ikke er personale, kan de kontakte funktionsleder, deres støttekontaktperson eller akutteamet. Tilsynet konstaterer, at de fem beboere tilsynet har talt med, kender disse muligheder, samt at relevante kontaktoplysninger findes på en oversigt på tilbudsstedet. Eksternt samarbejde Der samarbejdes med beboernes aktivitets- og beskæftigelsestilbud, pårørende, idrætsforeninger, støttecenter m.fl. Tilsynet vurderer, at personalet tilknyttet bofællesskabet er fagligt velkvalificerede, samt at der er et godt fokus på udvikling og nye faglige tiltag i tilbuddet. Tilsynet bemærker, at medarbejderne oplever, at deres SKP-opgaver går ud over strukturen og aftalerne i bofællesskabet. Tilsynet foreslår, at leder og medarbejdere ser nærmere på, hvordan SKP-opgaverne kan løses uden at det risikerer at have negative konsekvenser for tilbuddet i bofællesskabet. 8/15

9 Tilsynet bemærker, at personalet i Skibet oplever behov for at prioritere den indbyrdes faglige sparring i det lille team. Tilsynet foreslår derfor, at leder og medarbejderne i samarbejde afklarer det nærmere behov og mulighed herfor. Tilsynet bemærker, at der ikke føres individuel dagbog/elektronisk journal på stedet. Det er tilsynets vurdering, at indførelsen af det elektroniske journaliseringssystem, EKJ, vil bidrage til at sikre, at det daglige pædagogiske arbejde kan dokumenteres mere systematisk. Det kan også bidrage til videreudvikling og systematisering af arbejdet med handleplaner og forandringskompas. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne beskriver, at der går meget tid med at gå frem og tilbage mellem bofællesskabet og kontorpladsen i Basen, hvilket de oplever som stressende. Selvom der også vil være udfordringer og ulemper forbundet med at indrette kontorplads på Basen, jf. funktionsleders beskrevne forbehold, er Tilsynet af den opfattelse, at en kontorplads på tilbudsstedet kan hhv. effektivisere arbejdet, give bedre arbejdsbetingelser samt understøtte journaliserings- og dokumentations-arbejdet i bofællesskabet. Også i forbindelse med den kommende indførelse af EKJ kan det være en fordel, at der er indrettet kontorplads i bofællesskabet. Tilsynet opfordrer derfor til, at der lyttes til medarbejdernes ønsker, og at man indretter en kontorplads i bofællesskabet, f.eks. i samtalerummet, som så vil skulle rumme flere funktioner. Sikkerheden i bofællesskabet vurderes tilfredsstillende. Fysiske rammer Beliggenhed, bygninger indretning m.m. Bofællesskabet blev etableret i 1997 og er beliggende i en ældre villa tæt på Frederikssund Havn, handlemuligheder og offentlig transport. Bofællesskabet er indrettet med syv værelser i to etager. Værelserne er af forskellig størrelse. Der er fælles køkken, samtalerum/gæsteværelse, dagligstuer, toiletter og baderum. Dertil kommer en kælder til opbevaring, gårdhave, en stor træterrasse samt cykelskur. Beboernes lejligheder er indrettet individuelt og personligt. Der er synligt brandmateriel på stedet. Tilsynet vurderer, at bygningen, der huser bofællesskabet, er i pæn stand stand, og at de fysiske rammer stemmer overens med beboernes behov. Indretningen er dog utidssvarende, idet beboerne ikke har eget toilet og bad. Dette skal ses i lyset af, at nogle af beboerne har opholdt sig i bofællesskabet i mere end 10 år. Økonomi Brugernes egen økonomi Beboerne betaler hver måned til fællesudgifter til bl.a. mad og rengøring. Én af beboerne er sammen med kontaktperson ansvarlig for at føre regnskab. 9/15

10 Der føres således regnskab en gang ugentligt, hvor regnskabet også sammenholdes med kassebeholdningen. En gang månedligt fremlægges regnskabet på husmødet. Tilsynet vurderer, at der er iværksat relevante procedurer for beboernes/bofællesskabets fælles regnskabsføring og økonomi. Den faglige og pædagogiske praksis Pædagogisk referenceramme, - metoder og praksis Ifølge Tilbudsportalen benyttes en Recovery-orienteret, anerkendende og psykodynamisk tilgang til beboerne. Der er desuden fokus på kroppen, idræt og bevægelse. Tilbuddet yder støtte til praktiske opgaver i boligen samt til personlig udvikling, som beskrives efter Forandringskompasset og understøttes af en handleplan. På Tilbudsportalen beskrives desuden, at beboernes ressourcer søges afklaret, og at de motiveres til at anvende dem. Recovery-metoden er i gang med at blive implementeret i socialpsykiatrien i Frederikssund Kommune. Leder oplyser, at metoden sammen med de tilhørende redskaber, efterhånden benyttes af medarbejderne. Medarbejderne beskriver, at uddannelsen har betydet, at de som kolleger i højere grad har opnået fælles sprog og tænkning. De er også blevet mere opmærksomme på at inddrage beboernes eget perspektiv f.eks. i udarbejdelse af handleplaner samt på etikken omkring dette. Hvad angår den nye handleplan, beskriver personalet, at de ser selve processen, hvor handleplanen udarbejdes, og dialogen de har med beboerne undervejs, som meget givtig og som en væsentlig del af selve den Recoveryorienterede indsats. Medarbejderne beskriver, hvordan beboerne støttes og motiveres til at tage medansvar for de fælles opgaver i bofællesskabet og for deres egen tilværelse. Pædagogiske handleplaner Leder oplyser, at der årligt udarbejdes en socialpædagogisk handleplan for hver beboer. Efter medarbejdernes deltagelse i kursusforløb i Recoverymetoden er man påbegyndt at benytte en ny handleplansskabelon samt Forandringskompasset, som visuelt beskriver borgerens personlige udvikling. Leder oplyser, at handleplanen fortsat er under udvikling. Medarbejderne synes det er udfordrende at bruge den nye handleplan og har efterspurgt en opfølgning på kurset. Tilsynet har fået udleveret to eksempler på en socialpædagogisk handleplan. De pædagogiske mål, der er beskrevet i de socialpædagogiske handleplaner tilsynet har fået udleveret, er konkret formuleret. I handleplanen er i mindre grad beskrevet, hvordan der skal arbejdes med at nå målene. Beboerne, der deltager i tilsynet fortæller, at de har deltaget i udarbejdelsen af mål i deres handleplan. I processen med udarbejdelse af planen, fortæller medarbejderne, at kollegerne så vidt muligt inddrages med henblik på sparring. 10/15

11 Tilbudsportalen Oplysningerne på Tilbudsportalen stemmer overens med tilsynets oplysninger samt leders og medarbejderes beskrivelser. Tilsynet bemærker, at medarbejderne forholder sig reflekterende til deres pædagogiske praksis, samt at de udvikler deres pædagogiske praksis igennem kollegial sparring. Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder Recoveryorienteret, samt at de er godt i gang med at tilegne sig de nye arbejdsredskaber, der er knyttet hertil. Tilsynet anerkender tilbudsstedets arbejde med at formulere konkrete og relevante mål i beboernes pædagogiske handleplaner. Det er tilsynets vurdering, at arbejdet kan videreudvikles ved i højere grad at beskrive, hvordan målene skal nås. Det vurderes, at dette kan bidrage til, at handleplanerne i højere grad bliver et dynamisk arbejdsredskab. Det kan også efterfølgende være en god hjælp for personalet, når der skal evalueres på, hvorvidt målene er nået. Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Beboerne arbejder på forskellige beskæftigelsestilbud og arbejdspladser, hvilke de giver udtryk for at være godt tilfredse med. Beboerne benytter offentlig transport/cykel til at transportere sig mellem bofællesskabet og arbejdspladsen. Medarbejderne beskriver, at hverdagen er ret struktureret mange aktiviteter er fastlagt i program. Beboerne har faste praktiske opgaver og ansvarsområder i bofællesskabet, som f.eks. rengøring af fællesarealer, fælles indkøb, kontakt til vicevært, udarbejdelse af månedligt fælles regnskab, rensning af maskiner m.m. Beboerne har 1-2 faste hjemmedage om ugen. Hjemmedagen bruges sammen med støtte-kontaktpersonen til f.eks. at gå i banken, handle og gøre rent. Rengøring af toiletter og bad varetages af et privat rengøringsfirma. Dette har beboerne selv besluttet. Om torsdagen er der fællesspisning på Støttecentret Under Elmen. Her deltager nogle af beboerne. De øvrige dage spiser de fælles aftensmad i bofællesskabet. Beboerne har netop været på den fælles, årlige teambuilding tur sammen med personalet. Man var af sted i fire dage og de fleste beboere der deltager i tilsynet giver udtryk for, at det har været en rigtig god tur, hvor de er blevet rystet godt sammen. I fritiden fortæller beboerne, at de dyrker idræt i Vikingerne, bl.a. svømning. Der er også beboere, der træner i fitnesscenter eller går til korsang. Alle beboere har en ugentlig samtale med deres tilknyttede støttekontaktperson. Medindflydelse Beboere og medarbejdere beskriver, at beboerne har medbestemmelse i hverdagen, f.eks. hvad angår organisering af praktiske opgaver, kost og aktiviteter. En del af disse forhold tages op på husmøderne, hvor beboerne - med støtte 11/15

12 fra den deltagende medarbejder - selv tager referat og varetager ordstyrerfunktionen. Beboerne har deltaget i planlægningen af teambuilding-turen. Beboerne deltager desuden i målformuleringen i deres handleplaner. Kommunikation og omgangsformer Tilsynet iagttager, at der er en god og respektfuld tone mellem beboerne. Både beboere, pårørende og personale beskriver, at beboerne har det rart sammen, at de har meget ud af hinanden, og at der er et godt socialt fællesskab i bofællesskabet. Sundhed, kost og motion Deltagerne i tilsynet beskriver, at bofællesskabet har fokus på sund kost, og der arbejdes pædagogisk med motivering i forhold til sund kost og motion. Bofællesskabet har deltaget i et ernæringsprojekt og har ultimo 2012 og primo 2013 haft to x seks besøg af en ernæringskonsulent, som bl.a. har vejledt om indkøb og tilberedning af sund kost. Med udgangspunkt i beboernes favoritretter, er der bl.a. kommet en række nye opskrifter ud af projektet. Beboerne fortæller, at de ofte laver mad efter opskrifterne. Beboerne fortæller, at de bl.a. har lært om nøglehulsmærket og fuldkornsmærket, og at de i projektet er blevet inspireret til at lave sund mad. Medarbejderne fremhæver, at også hygiejne i forbindelse med madlavning er blevet forbedret efter undervisningsforløbet. Én af beboerne er efterfølgende påbegyndt at udarbejde en kostpolitik for bofællesskabet. Alle beboere dyrker motion (se afsnit om hverdag og aktiviteter). Med hensyn til alkohol, har man på stedet en regel om, at der ikke drikkes alkohol i hverdagen. Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes aktiviteter, der er i overensstemmelse med deres behov og ønsker. Tilsynet vurderer, at beboerne i bofællesskabet har indflydelse på deres hverdag, både i form af de ugentlige husmøder og via inddragelse og ansvarliggørelse i forhold til hverdagens gøremål og beslutninger. Tilsynet bemærker, at der er et særligt fokus på sund kost og motion i bofællesskabet, og at både beboere og personale har været engagerede i et ernæringsprojekt afholdt på tilbudsstedet. Den brugeroplevede kvalitet Bostedet generelt Beboerne, der deltager i tilsynet, udtrykker generelt tilfredshed med at bo i bofællesskabet og fortæller, at opholdet i tilbuddet er godt og udviklende for dem. Den pårørende, der deltager i tilsynet beskriver, at bostedet fungerer fint. 12/15

13 Nogle af beboerne nævner, at de på sigt godt kunne tænke sig at flytte i et opgangsfællesskab. De savner, at der er denne mulighed i Frederikssund. Interesser, aktiviteter mv. Medbestemmelse og selvbestemmelse Beboerne fortæller, at de dyrker forskellige former for sport i fritiden, og at de hygger sig med venner eller familie. Beboerne beskriver, at de har indflydelse på deres hverdag, f.eks. med hensyn til, hvordan de huslige opgaver organiseres. Husmøderne er det forum, hvor man tager fælles beslutninger og hvor man tager op, hvis man gerne vil have ændret noget. Beboerne skriver selv referat, fører kalender og fungerer som ordstyrere på husmødet. Både beboere og medarbejdere fortæller, at husmøderne fungerer godt og som regel er meget hyggelige. Der findes et sæt husregler, der gælder for Skibet. Beboerne fortæller, at de har været med til at revidere reglerne. Nogle af beboere nævner, at de sætter pris på friheden på stedet, andre synes at personalet stiller for mange krav til dem om f.eks. at dyrke motion eller at gøre rent og lave mad på bestemte tidspunkter. Den pårørende der deltager i tilsynet, giver udtryk for, at hun oplever tilbuddets faste rammer og kravene der stilles til beboerne som positivt. Personale Sociale relationer Beboerne giver udtryk for, at de er glade for personalet. Beboerne nævner det sociale som det bedste ved bofællesskabet. De hjælper og støtter hinanden. De fleste beboere har tæt kontakt til forældre, søskende, venner og evt. kærester og er ofte på besøg eller har besøg i weekenderne. Den pårørende, der deltager i tilsynet, fortæller at hun føler sig velkommen når hun kommer i bofællesskabet som pårørende. De pårørende inviteres til et årligt arrangement til jul. Kommunikation og omgangsform Tilsynet observerer på tilsynsbesøget, at der er en god omgangstone mellem beboerne, og at den enkeltes synspunkter respekteres. Den pårørende der deltager i tilsynet fortæller, at beboerne er søde og hensynsfulde overfor hinanden. Hun oplever desuden, at beboerne har en særlig forståelse for hinanden. På baggrund af tilsynets iagttagelser og beboeres og pårørendes udtalelser vurderer tilsynet, at beboerne generelt er godt tilfredse med tilbudsstedet og personalet. Det vurderes også, at beboerne har indflydelse på deres hverdag og at der bliver lyttet til deres mening og ønsker. Det er tilsynets indtryk, at beboerne har et godt socialt fællesskab, som de alle profiterer af, samt at de kan trække på hinandens stærke sider. 13/15

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af hhv. aktivitet i beskæftigelsestilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet er et velorganiseret tilbud. Det vurderes, at medarbejderne er velkvalificerede

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Anmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Anmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bofællesskabet Linde Allé Anmeldt tilsyn 09.04.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet Linde Allé overordnet set er et velfungerende og velorganiseret

Læs mere

Tilsynsrapport. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Under Elmen Uanmeldt tilsyn 07.02.2013 Tilsynsenheden i Frederikssund Kommune har foretaget et uanmeldt tilsyn på Støttecentret Under Elmen. Nedenstående vurdering er foretaget på baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport. Birkemosevej 9 H. 12. marts 2013

Tilsynsrapport. Birkemosevej 9 H. 12. marts 2013 Tilsynsrapport Birkemosevej 9 H 12. marts 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velfunderet og velorganiseret. Der er relevante retningslinjer. Organiseringen og mødeaktiviteten

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Nordmandshusene Anmeldt tilsyn 4. september 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Nordmandshusene Anmeldt tilsyn 4. september 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Nordmandshusene Anmeldt tilsyn 4. september 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet Nordmandshusene er et velorganiseret tilbud. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Møllehaven. Uanmeldt tilsyn 27. august 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Møllehaven. Uanmeldt tilsyn 27. august 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Møllehaven Uanmeldt tilsyn 27. august 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af tryghed og individuelle hensyn,

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbuddet Parkvej 12. Anmeldt tilsyn 16. april 2013

Tilsynsrapport. Botilbuddet Parkvej 12. Anmeldt tilsyn 16. april 2013 Tilsynsrapport Botilbuddet Parkvej 12 Anmeldt tilsyn 16. april 2013 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Det faglige niveau og personalets kompetencer vurderes som udmærket. Organiseringen

Læs mere

Tilsynsrapport. Boenheden Line Marie. Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013

Tilsynsrapport. Boenheden Line Marie. Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013 Tilsynsrapport Boenheden Line Marie Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af aktivitet, tryghed og individuelle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Bofællesskabet har fem ledige pladser. I samarbejde med bestyrelsen har

Læs mere

Tilsynsrapport. Rosenfeldthusene Anmeldt tilsyn 17. september 2013

Tilsynsrapport. Rosenfeldthusene Anmeldt tilsyn 17. september 2013 Tilsynsrapport Rosenfeldthusene Anmeldt tilsyn 17. september 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at botilbuddet Rosenfeldthusene er et velorganiseret tilbud. Tilsynet bemærker, at

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbuddet Lunden Anmeldt tilsyn 23.04.2013

Tilsynsrapport. Botilbuddet Lunden Anmeldt tilsyn 23.04.2013 Tilsynsrapport Botilbuddet Lunden Anmeldt tilsyn 23.04.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at botilbuddet er et velfungerende og velorganiseret tilbud. Tilsynet bemærker, at der

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport. Støttecenter Under Elmen. Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015

Tilsynsrapport. Støttecenter Under Elmen. Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015 Tilsynsrapport Støttecenter Under Elmen Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015 Tilsynets vurdering Vurdering Det er tilsynets vurdering, at brugerne på Støttecenter Under Elmen bliver hørt, respekteret og anerkendt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Kongshøj Allé. 12. marts 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Kongshøj Allé. 12. marts 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Kongshøj Allé 12. marts 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velfunderet og velorganiseret. Der er relevante retningslinjer. Organiseringen

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Støttecenter Parkvej Anmeldt tilsyn 18. august 2015

Tilsynsrapport. Støttecenter Parkvej Anmeldt tilsyn 18. august 2015 Tilsynsrapport Støttecenter Parkvej Anmeldt tilsyn 18. august 2015 Tilsynets vurdering Vurdering Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter brugernes medinddragelse og indflydelse på beslutninger,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport. AKUcenter Ejegod Uanmeldt tilsyn 21.08.2013

Tilsynsrapport. AKUcenter Ejegod Uanmeldt tilsyn 21.08.2013 Tilsynsrapport AKUcenter Ejegod Uanmeldt tilsyn 21.08.2013 Tilsynets vurdering Opfølgning fra seneste tilsyn Tilsynet vurderer, at AKUcentret siden sidste tilsyn har arbejdet målrettet og fokuseret med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsynet foretaget 21. april 2015 Tilsynskonsulenter Laila Olsen og Lise Pade Side 1 Opfølgning på sidste års tilsyn: Sidste års anbefaling var: * Der skal rettes stort fokus

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 18. september 2013

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 18. september 2013 Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Anmeldt tilsyn 18. september 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Klub Stjerneskud er et velorganiseret tilbud. Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 12. maj 2011 Acadre nr.: 11/10674 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Tilbuddets navn Bofællesskabet Bybjerggård Bybjerggård

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Skibet. Uanmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Skibet. Uanmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Skibet Uanmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynets vurdering Vurdering På baggrund af brugernes udtalelser, er det tilsynets vurdering, at brugerne på Klub

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Mandag den 12. december 2016 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Social- og sundhedsassistent Karina - ansat siden 2006. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Rådgiver

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Støttecentret Møllegade Tilbudstype Klub tilbud efter 85 samt aktivitetstilbud efter 104 Adresse Møllegade, Skanderborg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 23. november 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bofællesskabet Skejbyhave, Center for Bostøtte i eget

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget den 10. december 2012. December 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Støttecenter Hjørnehuset 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Hjørnehuset er beliggende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Afrapporteringsskema. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Søborg Onsdag 11.december Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013

Afrapporteringsskema. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Søborg Onsdag 11.december Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Enhed for Analyse- og Udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 Træningscenter Gladsae

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

Tilsynsrapport. Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 3. april 2013

Tilsynsrapport. Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 3. april 2013 Tilsynsrapport Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 3. april 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velorganiseret. Der er relevante retningslinjer. Organiseringen og mødeaktiviteten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune Torsdag den 19. maj 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Trækbanen. Generelt er formålet

Læs mere