Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013"

Transkript

1 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn

2 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet tilknyttet bofællesskabet er fagligt velkvalificerede, samt at der er et godt fokus på udvikling og nye faglige tiltag i tilbuddet. Tilsynet bemærker, at medarbejderne oplever, at deres SKP-opgaver går ud over strukturen og aftalerne i bofællesskabet. Tilsynet foreslår, at leder og medarbejdere ser nærmere på, hvordan SKP-opgaverne kan løses uden at det risikerer at have negative konsekvenser for tilbuddet i bofællesskabet. Tilsynet bemærker desuden, at personalet i Skibet oplever behov for at prioritere den indbyrdes faglige sparring i det lille team. Tilsynet foreslår derfor, at leder og medarbejderne i samarbejde afklarer det nærmere behov og mulighed herfor. Tilsynet bemærker, at der ikke føres individuel dagbog/elektronisk journal på stedet. Det er tilsynets vurdering, at den kommende indførelse af det elektroniske journaliseringssystem, EKJ, vil bidrage til at sikre, at det daglige pædagogiske arbejde kan dokumenteres mere systematisk. Det kan også bidrage til videreudvikling og systematisering af arbejdet med handleplaner og forandringskompas. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne beskriver, at der går meget tid med at gå frem og tilbage mellem bofællesskabet og kontorpladsen i Basen, hvilket de oplever som stressende. Tilsynet er af den opfattelse, at en kontorplads på tilbudsstedet kan hhv. effektivisere arbejdet, give bedre arbejdsbetingelser samt understøtte journaliserings- og dokumentations-arbejdet i bofællesskabet. I forbindelse med den kommende indførelse af EKJ, kan det også være en fordel, at der er indrettet kontorplads i bofællesskabet. Tilsynet opfordrer derfor til, at der lyttes til medarbejdernes ønsker, og at man indretter en kontorplads i bofællesskabet, f.eks. i samtalerummet, som så vil skulle rumme flere funktioner. Sikkerheden i bofællesskabet vurderes tilfredsstillende. Fysiske rammer Tilsynet vurderer, at bygningen, der huser bofællesskabet, er i pæn stand, og at de fysiske rammer stemmer overens med beboernes behov. Indretningen er dog utidssvarende, idet beboerne ikke har eget toilet og bad. Dette skal ses i lyset af, at nogle af beboerne har opholdt sig i bofællesskabet i mere end 10 år. Økonomiske rammer Tilsynet vurderer, at der er iværksat relevante procedurer for beboernes/bofællesskabets fælles regnskabsføring og økonomi. Pædagogisk metode og praksis Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder Recovery-orienteret, og at de er godt i gang med at tilegne sig de nye arbejdsredskaber, der er knyttet hertil. Tilsynet bemærker, at medarbejderne forholder sig reflekterende til deres pædagogiske praksis, samt at de udvikler deres pædagogiske praksis igennem kollegial sparring. Tilsynet anerkender tilbudsstedets arbejde med at formulere konkrete og relevante mål i beboernes pædagogiske handleplaner. Det er tilsynets vurdering, at arbejdet kan videreudvikles ved i højere grad at beskrive, hvordan målene skal nås, sådan at handleplanerne bliver et dynamisk arbejdsredskab. Det kan også efterfølgende være en god hjælp for personalet, når der skal evalueres på, hvorvidt målene er nået. Hverdagsaktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes aktiviteter, der er i overensstemmelse med deres behov og ønsker. Tilsynet vurderer desuden, at beboerne i bofællesskabet har indflydelse på deres hverdag, både i form af de ugentlige husmøder og via inddragelse og ansvarliggørelse i forhold til hverdagens gøremål og beslutninger. Tilsynet vurderer, at der er et godt fokus på sund kost og motion i bofællesskabet. Brugeroplevet kvalitet og mulighed for medbestemmelse På baggrund af tilsynets iagttagelser, beboeres og pårørendes udtalelser vurderer tilsynet, at beboerne generelt er godt tilfredse med tilbudsstedet og personalet. Tilsynet vurderer desuden, at beboerne i bofællesskabet har indflydelse på deres hverdag, både i form af deltagelse i og ansvarliggørelse i forhold til hverdagens gøremål og beslutninger samt via husmøderne. Det er tilsynets indtryk, at beboerne fungerer godt sammen socialt, samt at de profiterer af det fællesskab, de oplever at have med hinanden. Magtanvendelse Tilsynet vurderer, at der er kendskab til magtanvendelsesreglerne samt relevante procedurer for, hvordan personalet skal handle efter en magtanvendelse. Medicinhåndtering Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen på tilbudsstedet foregår forsvarligt. Skriftlige retningslinjer Det er tilsynets vurdering, at der er relevante skriftlige retningslinjer. 2/15

3 Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Definition på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger: Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger: Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Påbud: Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor en angivet tidsfrist fremsender en redegørelse til tilsynet om, hvordan de har taget hånd om problemet. Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at medarbejderne forholder sig reflekterende til deres pædagogiske praksis, og at de udvikler deres praksis gennem faglig, kollegial sparring. Tilsynet bemærker, at der er et særligt fokus på sund kost og motion i bofællesskabet, og at både beboere og personale har været engagerede i et ernæringsprojekt gennemført på tilbudsstedet. Tilsynet bemærker, at medarbejderne oplever, at deres SKP-opgaver går ud over strukturen og aftalerne i bofællesskabet. Tilsynet foreslår, at leder og medarbejdere ser nærmere på, hvordan SKP-opgaverne kan løses uden at det risikerer at have negative konsekvenser for tilbuddet i bofællesskabet. Tilsynet bemærker, at personalet i Skibet oplever behov for at prioritere den indbyrdes faglige sparring i det lille team. Tilsynet foreslår derfor, at leder og medarbejderne i samarbejde afklarer det nærmere behov og mulighed herfor. Tilsynet bemærker, at der ikke føres individuel dagbog/elektronisk journal på stedet. Det er tilsynets vurdering, at indførelsen af det elektroniske journaliseringssystem, EKJ, vil bidrage til at sikre, at det daglige pædagogiske arbejde kan dokumenteres mere systematisk. Det kan også bidrage til videreudvikling og systematisering af arbejdet med handleplaner og forandringskompas. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne beskriver, at der går meget tid med at gå frem og tilbage mellem bofællesskabet og kontorpladsen i Basen, hvilket de oplever som stressende. Tilsynet af den opfattelse, at en kontorplads på tilbudsstedet kan hhv. effektivisere arbejdet, give bedre arbejdsbetingelser samt understøtte journaliserings- og dokumentations-arbejdet i bofællesskabet. Også i forbindelse med den kommende indførelse af EKJ, kan det være en fordel, at der er indrettet kontorplads i bofællesskabet. Tilsynet noterer sig, at 3/15

4 funktionsleder beskriver, at der også er udfordringer og ulemper forbundet med at indrette kontor i Skibet. Tilsynet opfordrer dog til, at der lyttes til medarbejdernes ønsker, og at man indretter en kontorplads i bofællesskabet, f.eks. i samtalerummet, som så vil skulle rumme flere funktioner. Anbefalinger Påbud Der gives ingen anbefalinger Der udstedes ingen påbud Oplysninger Navn og hjemsted Leder Bofællesskabet Skibet Havnegade Frederikssund Annette Tram Tilbudstype og lovgrundlag Oprettet efter Servicelovens 107 Antal pladser og belægningsgrad Der er 7 beboere i bofællesskabet. Belægningsgraden er 100 %. Takst Målgruppebeskrivelse Antal ansatte og personalesammensætning Taksten er 852,- kr/døgn Ifølge Tilbudsportalen: Voksne mellem år med funktionsnedsættelse i form af angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse. Den nuværende personalesammensætning: En funktionsleder, 37 timer Fire støtte- og kontaktpersoner: To uddannede social- og sundhedsassistenter på hhv. 30 og 13 timer En socialpædagog på 30 timer En ufaglært medarbejder med mangeårig erfaring fra arbejde i socialpsykiatrien på 30 timer. To af medarbejderne har udover de ovenfor beskrevne timer, hver 5 timers 85-opgaver. En tredje af medarbejderne har 2,5 timer til 85-opgaver. I alt har medarbejderne 12,5 timer ugentligt til 85-opgaver. 13-timers stillingen er besat af en medarbejder i fleksjob, hvor de 13 timer er omkonverterede vikartimer. Stillingen ophører pr. 1. november Sidste tilsyn 24. juni Dato og tidspunkt for 4/15

5 tilsyn 17. juni, kl Interview med leder Annette Tram afholdtes d. 29. maj kl Den efterfølgende opsamling med leder fandt sted d. 19. juni kl Deltagere i tilsynet Tilrettelæggelse af tilsynet, herunder metodevalg Leder Annette Tram Tre medarbejdere Fem beboere En pårørende Tilsynet havde inden besøget orienteret sig i tilgængelig dokumentation. Den nærmere afvikling af tilsynsbesøget er blevet planlagt i samarbejde med tilbuddets ledelse. I forbindelse hermed har tilsynet fremsendt interviewramme til leder, personale og beboere/pårørende. På anmodning har stedet desuden fremsendt udfyldt spørgeskema, som beskriver en række driftsmæssige forhold. Interview og opfølgning med leder afholdtes på leders kontor i Havnegade 26 B d. 29. maj samt d. 19. juni. På førstnævnte dato var tilsynet desuden på rundvisning i bofællesskabet. På dagen for besøget i bofællesskabet var der interview med beboerne i bofællesskabets opholdsstue. Efterfølgende viste to af beboerne deres værelser frem for tilsynet. Herefter afholdtes interview med hhv. medarbejdere og pårørende på fælleskontoret - basen - i Havnegade 26 B. Tilsynsførende Thommi Nielsen, tilsynskonsulent Solvej Mose Mailund, tilsynskonsulent 5/15

6 Organisation, ledelse og personale Tilbuddets organisering Bofællesskabet Skibet er en del af distrikt Øst 3, der også rummer Støttecentret Under Elmen, Mødestedet Kingo samt Kompetenceteamet. Der er 1-2 medarbejdere i bofællesskabet ad gangen. I hverdagene er der personaledækning i bofællesskabet mellem kl /20.00, dog ikke om torsdagen, hvor der ikke er personale efter kl Her deltager en del af beboerne i fælles spisning i Støttecentret Under Elmen. Om onsdagen og torsdagen er der afsat tid til møder hhv. om eftermiddagen og om formiddagen. Om lørdagen er der personaledækning fra kl , om søndagen fra kl / Medarbejderne arbejder fast hver 3. weekend. Tre af Skibets fire medarbejdere har udgående SKP-opgaver ved siden af deres arbejdstid i bofællesskabet. Medarbejderne koordinerer selv SKP-opgaverne, som udføres på forskellige dage i løbet af ugen. Medarbejderne giver udtryk for, at det er vanskeligt at planlægge SKP-opgaverne sådan, at de ligger uden for deres arbejdstid på Skibet; de oplever at det går ud over strukturen og aftalerne på Skibet. Medarbejderne mener derfor at det kunne være hensigtsmæssigt at reorganisere løsningen af SKP-opgaverne. Funktionsleder oplyser, at hun har forsøgt at give personalet, der er tilknyttet Skibet, nogle relativt enkle SKP-opgaver. Funktionsleder giver desuden udtryk for, at løsning af SKP-opgaver er et grundvilkår for de ansatte i distrikt Øst 3, og at der ikke er mulighed for at ændre på dette. Funktionsleder beskriver supplerende, at personalet har sagt ja til at have 85 opgaver samtidig med at de udfører støttefunktionsopgaver i Skibet. Funktionsleder oplyser desuden, at der tages hensyn til personalets opgaver i Skibet, når nye borgeropgaver visiteres til 85. Personalesituation Medarbejderne, der er tilknyttet bofællesskabet, har været ansat i hhv. 4, 4, 1½ år og ½ år. Leder oplyser, at alle nyansatte i socialpsykiatrien fremover skal have en relevant grunduddannelse. Internt samarbejde og kommunikation Medarbejderne har afsat ½ time dagligt til administrativt arbejde. Det foregår på Øst 3 s fælleskontor Basen, som ligger 200 meter fra bofællesskabet. Her er der opsat pc ere til medarbejderne i distrikt Øst 3. Beboernes handleplaner m.m. ligger på Basen. Medarbejderne beskriver, at de derfor går en del frem og tilbage mellem bofællesskabet og kontorpladsen, hvilket de oplever som stressende. Medarbejderne er af den opfattelse, at det ville lette deres hverdag, hvis de havde mulighed for at udføre administrativt arbejde i bofællesskabet. Funktionsleder ser dog placeringen af kontorpladser på Basen som en mulighed for at personalet kan have et fristed, samtidig med at det giver hende mulighed for at se personalet. Når personalet kommer på Basen, oplever funktionslederen således, at hun kan sikre god ledelse og triv- 6/15

7 sel for medarbejderne. Desuden sikres den fornødne tid til det administrative arbejde, og der er mulighed for faglig sparring uden beboernes tilstedeværelse. Funktionsleder nævner desuden, at det vil være problematisk at anvende det omtalte lokale på Skibet som kontorlokale, da det er en del af beboernes område som anvendes til gæsterum, fælles telefon samt andre funktioner. Det er således en del af beboernes huslejeudgift, hvilket betyder at medarbejderne ikke vil kunne have råderet over lokalet. Om onsdagen afholdes fælles personale- og teammøde for medarbejderne fra hele distrikt Øst 3. Mødets indhold kan være fælles læring, drøftelse af APV eller ny viden, der skal formidles til medarbejderne. En gang månedligt afløses dette møde af supervision. Om torsdagen afholdes et 2,5 timers team-møde for medarbejderne i Skibet. Her deltager funktionsleder også, og der skrives referat af møderne. Medarbejderne oplever behov for at bruge mere tid på mødeaktivitet i det lille team frem for det 1½ timers onsdagsmøde, som er fælles for medarbejdere fra hele distriktet. Medarbejderne giver udtryk for, at det er en udfordring at holde fast i den pædagogiske røde tråd i tilbuddet og oplever på den baggrund et behov for at have en hyppigere mødefrekvens/overleveringsmulighed end det er tilfældet p.t. De har også et ønske om at kunne afholde en årlig pædagogisk dag i det lille team. Funktionsleder mener fortsat, at de fælles ugentlige møder er vigtige bl.a. med henblik på fælles vidensdeling samt udvikling af en læringskultur på tværs af distriktet. I 2012 har man på onsdagsmødet arbejdet med videndeling på den måde, at alle medarbejdere har skullet lave et oplæg om deres opgaver og kompetencer. P.t. overvejer leder dog at lade relevante dele af de fælles onsdagsmøder være team-opdelte. Overlevering af information medarbejderne imellem foregår via en fælles bog, der noteres i hver aften. Øvrig overlevering foregår til teammødet om torsdagen samt om mandagen, hvor medarbejderne spiser frokost sammen, hvis det er muligt. Ifølge funktionsleder har man imødekommet et ønske fra medarbejderne i distrikt Øst 3 om ikke at få tilsendt referater fra samtlige enheders møder. Leder fortæller, at det elektroniske journaliseringssystem, EKJ, skal implementeres. Indtil da benyttes et fællesdrev til handleplaner o.lign. Der afholdes husmøde hver anden mandag. Her tager man forskellige emner op; det kan være noget nyt, der skal købes til bofællesskabet, ændring af maddage eller planlægning af den teambuilding-tur man netop har været af sted på. Der skrives referat fra møderne. Kompetenceudvikling og Faglig udvikling Alle faste medarbejdere i bofællesskabet har gennemført Recoveryuddannelsen. Desuden fungerer én af medarbejderne som Recoveryressourceperson. Der afholdes to fagtemadage årligt i distriktet. Dagene er fælles med socialpsykiatriens distrikt Vest. 7/15

8 Særlige udviklingsaktiviteter Beboerne har ultimo 2012 og primo 2013 deltaget i et fælles ernæringsprojekt, tilrettelagt og gennemført af en ernæringskonsulent i samarbejde med personalet. Projektet har haft fokus på sund kost, indkøb og hygiejne. Leder fortæller, at man i socialpsykiatrien i høj grad er blevet orienteret imod gruppeforløb i sine støtte- og aktivitetstilbud. Dels har man erfaring for, at gruppeforløb virker og kan være mere effektive end individuelle tilgange, dels er det også et ressourcespørgsmål. Medarbejderen der fungerer som Recovery-ressourceperson skal arbejde med udvikling og faglig sparring i den forbindelse. Én af bofællesskabets medarbejdere er i gang med at starte en stemmehører-gruppe op. Medarbejderen beskriver, at erfaringer fra andre kommuner viser, at det kan være virkningsfuldt for mennesker, der hører stemmer at tale med andre i samme situation. Det at høre stemmer kan på den måde blive mindre invaliderende og mindre skamfuldt. Arbejdsmiljø og sikkerhed Personalet som er tilknyttet bofællesskabet beskriver, at de har et godt samarbejde, og at der er en god kultur i huset. Distrikt Øst 3 har en fælles arbejdsmiljørepræsentant som indgår i lokal MEDorganisation sammen med funktionsleder. Distriktets personalehåndbog er blevet revideret med inddragelse af medarbejderne. Tilsynet konstaterer, at der er relevant brandslukningsmateriale i form af brandtæpper og brandslukkere i bofællesskabet. Der findes desuden en førstehjælpskuffert samt evakueringsplan. Der afholder brandøvelse hvert 2. år i bofællesskabet. Hvis beboerne har behov for hjælp om aftenen, når der ikke er personale, kan de kontakte funktionsleder, deres støttekontaktperson eller akutteamet. Tilsynet konstaterer, at de fem beboere tilsynet har talt med, kender disse muligheder, samt at relevante kontaktoplysninger findes på en oversigt på tilbudsstedet. Eksternt samarbejde Der samarbejdes med beboernes aktivitets- og beskæftigelsestilbud, pårørende, idrætsforeninger, støttecenter m.fl. Tilsynet vurderer, at personalet tilknyttet bofællesskabet er fagligt velkvalificerede, samt at der er et godt fokus på udvikling og nye faglige tiltag i tilbuddet. Tilsynet bemærker, at medarbejderne oplever, at deres SKP-opgaver går ud over strukturen og aftalerne i bofællesskabet. Tilsynet foreslår, at leder og medarbejdere ser nærmere på, hvordan SKP-opgaverne kan løses uden at det risikerer at have negative konsekvenser for tilbuddet i bofællesskabet. 8/15

9 Tilsynet bemærker, at personalet i Skibet oplever behov for at prioritere den indbyrdes faglige sparring i det lille team. Tilsynet foreslår derfor, at leder og medarbejderne i samarbejde afklarer det nærmere behov og mulighed herfor. Tilsynet bemærker, at der ikke føres individuel dagbog/elektronisk journal på stedet. Det er tilsynets vurdering, at indførelsen af det elektroniske journaliseringssystem, EKJ, vil bidrage til at sikre, at det daglige pædagogiske arbejde kan dokumenteres mere systematisk. Det kan også bidrage til videreudvikling og systematisering af arbejdet med handleplaner og forandringskompas. Tilsynet noterer sig, at medarbejderne beskriver, at der går meget tid med at gå frem og tilbage mellem bofællesskabet og kontorpladsen i Basen, hvilket de oplever som stressende. Selvom der også vil være udfordringer og ulemper forbundet med at indrette kontorplads på Basen, jf. funktionsleders beskrevne forbehold, er Tilsynet af den opfattelse, at en kontorplads på tilbudsstedet kan hhv. effektivisere arbejdet, give bedre arbejdsbetingelser samt understøtte journaliserings- og dokumentations-arbejdet i bofællesskabet. Også i forbindelse med den kommende indførelse af EKJ kan det være en fordel, at der er indrettet kontorplads i bofællesskabet. Tilsynet opfordrer derfor til, at der lyttes til medarbejdernes ønsker, og at man indretter en kontorplads i bofællesskabet, f.eks. i samtalerummet, som så vil skulle rumme flere funktioner. Sikkerheden i bofællesskabet vurderes tilfredsstillende. Fysiske rammer Beliggenhed, bygninger indretning m.m. Bofællesskabet blev etableret i 1997 og er beliggende i en ældre villa tæt på Frederikssund Havn, handlemuligheder og offentlig transport. Bofællesskabet er indrettet med syv værelser i to etager. Værelserne er af forskellig størrelse. Der er fælles køkken, samtalerum/gæsteværelse, dagligstuer, toiletter og baderum. Dertil kommer en kælder til opbevaring, gårdhave, en stor træterrasse samt cykelskur. Beboernes lejligheder er indrettet individuelt og personligt. Der er synligt brandmateriel på stedet. Tilsynet vurderer, at bygningen, der huser bofællesskabet, er i pæn stand stand, og at de fysiske rammer stemmer overens med beboernes behov. Indretningen er dog utidssvarende, idet beboerne ikke har eget toilet og bad. Dette skal ses i lyset af, at nogle af beboerne har opholdt sig i bofællesskabet i mere end 10 år. Økonomi Brugernes egen økonomi Beboerne betaler hver måned til fællesudgifter til bl.a. mad og rengøring. Én af beboerne er sammen med kontaktperson ansvarlig for at føre regnskab. 9/15

10 Der føres således regnskab en gang ugentligt, hvor regnskabet også sammenholdes med kassebeholdningen. En gang månedligt fremlægges regnskabet på husmødet. Tilsynet vurderer, at der er iværksat relevante procedurer for beboernes/bofællesskabets fælles regnskabsføring og økonomi. Den faglige og pædagogiske praksis Pædagogisk referenceramme, - metoder og praksis Ifølge Tilbudsportalen benyttes en Recovery-orienteret, anerkendende og psykodynamisk tilgang til beboerne. Der er desuden fokus på kroppen, idræt og bevægelse. Tilbuddet yder støtte til praktiske opgaver i boligen samt til personlig udvikling, som beskrives efter Forandringskompasset og understøttes af en handleplan. På Tilbudsportalen beskrives desuden, at beboernes ressourcer søges afklaret, og at de motiveres til at anvende dem. Recovery-metoden er i gang med at blive implementeret i socialpsykiatrien i Frederikssund Kommune. Leder oplyser, at metoden sammen med de tilhørende redskaber, efterhånden benyttes af medarbejderne. Medarbejderne beskriver, at uddannelsen har betydet, at de som kolleger i højere grad har opnået fælles sprog og tænkning. De er også blevet mere opmærksomme på at inddrage beboernes eget perspektiv f.eks. i udarbejdelse af handleplaner samt på etikken omkring dette. Hvad angår den nye handleplan, beskriver personalet, at de ser selve processen, hvor handleplanen udarbejdes, og dialogen de har med beboerne undervejs, som meget givtig og som en væsentlig del af selve den Recoveryorienterede indsats. Medarbejderne beskriver, hvordan beboerne støttes og motiveres til at tage medansvar for de fælles opgaver i bofællesskabet og for deres egen tilværelse. Pædagogiske handleplaner Leder oplyser, at der årligt udarbejdes en socialpædagogisk handleplan for hver beboer. Efter medarbejdernes deltagelse i kursusforløb i Recoverymetoden er man påbegyndt at benytte en ny handleplansskabelon samt Forandringskompasset, som visuelt beskriver borgerens personlige udvikling. Leder oplyser, at handleplanen fortsat er under udvikling. Medarbejderne synes det er udfordrende at bruge den nye handleplan og har efterspurgt en opfølgning på kurset. Tilsynet har fået udleveret to eksempler på en socialpædagogisk handleplan. De pædagogiske mål, der er beskrevet i de socialpædagogiske handleplaner tilsynet har fået udleveret, er konkret formuleret. I handleplanen er i mindre grad beskrevet, hvordan der skal arbejdes med at nå målene. Beboerne, der deltager i tilsynet fortæller, at de har deltaget i udarbejdelsen af mål i deres handleplan. I processen med udarbejdelse af planen, fortæller medarbejderne, at kollegerne så vidt muligt inddrages med henblik på sparring. 10/15

11 Tilbudsportalen Oplysningerne på Tilbudsportalen stemmer overens med tilsynets oplysninger samt leders og medarbejderes beskrivelser. Tilsynet bemærker, at medarbejderne forholder sig reflekterende til deres pædagogiske praksis, samt at de udvikler deres pædagogiske praksis igennem kollegial sparring. Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder Recoveryorienteret, samt at de er godt i gang med at tilegne sig de nye arbejdsredskaber, der er knyttet hertil. Tilsynet anerkender tilbudsstedets arbejde med at formulere konkrete og relevante mål i beboernes pædagogiske handleplaner. Det er tilsynets vurdering, at arbejdet kan videreudvikles ved i højere grad at beskrive, hvordan målene skal nås. Det vurderes, at dette kan bidrage til, at handleplanerne i højere grad bliver et dynamisk arbejdsredskab. Det kan også efterfølgende være en god hjælp for personalet, når der skal evalueres på, hvorvidt målene er nået. Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Beboerne arbejder på forskellige beskæftigelsestilbud og arbejdspladser, hvilke de giver udtryk for at være godt tilfredse med. Beboerne benytter offentlig transport/cykel til at transportere sig mellem bofællesskabet og arbejdspladsen. Medarbejderne beskriver, at hverdagen er ret struktureret mange aktiviteter er fastlagt i program. Beboerne har faste praktiske opgaver og ansvarsområder i bofællesskabet, som f.eks. rengøring af fællesarealer, fælles indkøb, kontakt til vicevært, udarbejdelse af månedligt fælles regnskab, rensning af maskiner m.m. Beboerne har 1-2 faste hjemmedage om ugen. Hjemmedagen bruges sammen med støtte-kontaktpersonen til f.eks. at gå i banken, handle og gøre rent. Rengøring af toiletter og bad varetages af et privat rengøringsfirma. Dette har beboerne selv besluttet. Om torsdagen er der fællesspisning på Støttecentret Under Elmen. Her deltager nogle af beboerne. De øvrige dage spiser de fælles aftensmad i bofællesskabet. Beboerne har netop været på den fælles, årlige teambuilding tur sammen med personalet. Man var af sted i fire dage og de fleste beboere der deltager i tilsynet giver udtryk for, at det har været en rigtig god tur, hvor de er blevet rystet godt sammen. I fritiden fortæller beboerne, at de dyrker idræt i Vikingerne, bl.a. svømning. Der er også beboere, der træner i fitnesscenter eller går til korsang. Alle beboere har en ugentlig samtale med deres tilknyttede støttekontaktperson. Medindflydelse Beboere og medarbejdere beskriver, at beboerne har medbestemmelse i hverdagen, f.eks. hvad angår organisering af praktiske opgaver, kost og aktiviteter. En del af disse forhold tages op på husmøderne, hvor beboerne - med støtte 11/15

12 fra den deltagende medarbejder - selv tager referat og varetager ordstyrerfunktionen. Beboerne har deltaget i planlægningen af teambuilding-turen. Beboerne deltager desuden i målformuleringen i deres handleplaner. Kommunikation og omgangsformer Tilsynet iagttager, at der er en god og respektfuld tone mellem beboerne. Både beboere, pårørende og personale beskriver, at beboerne har det rart sammen, at de har meget ud af hinanden, og at der er et godt socialt fællesskab i bofællesskabet. Sundhed, kost og motion Deltagerne i tilsynet beskriver, at bofællesskabet har fokus på sund kost, og der arbejdes pædagogisk med motivering i forhold til sund kost og motion. Bofællesskabet har deltaget i et ernæringsprojekt og har ultimo 2012 og primo 2013 haft to x seks besøg af en ernæringskonsulent, som bl.a. har vejledt om indkøb og tilberedning af sund kost. Med udgangspunkt i beboernes favoritretter, er der bl.a. kommet en række nye opskrifter ud af projektet. Beboerne fortæller, at de ofte laver mad efter opskrifterne. Beboerne fortæller, at de bl.a. har lært om nøglehulsmærket og fuldkornsmærket, og at de i projektet er blevet inspireret til at lave sund mad. Medarbejderne fremhæver, at også hygiejne i forbindelse med madlavning er blevet forbedret efter undervisningsforløbet. Én af beboerne er efterfølgende påbegyndt at udarbejde en kostpolitik for bofællesskabet. Alle beboere dyrker motion (se afsnit om hverdag og aktiviteter). Med hensyn til alkohol, har man på stedet en regel om, at der ikke drikkes alkohol i hverdagen. Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes aktiviteter, der er i overensstemmelse med deres behov og ønsker. Tilsynet vurderer, at beboerne i bofællesskabet har indflydelse på deres hverdag, både i form af de ugentlige husmøder og via inddragelse og ansvarliggørelse i forhold til hverdagens gøremål og beslutninger. Tilsynet bemærker, at der er et særligt fokus på sund kost og motion i bofællesskabet, og at både beboere og personale har været engagerede i et ernæringsprojekt afholdt på tilbudsstedet. Den brugeroplevede kvalitet Bostedet generelt Beboerne, der deltager i tilsynet, udtrykker generelt tilfredshed med at bo i bofællesskabet og fortæller, at opholdet i tilbuddet er godt og udviklende for dem. Den pårørende, der deltager i tilsynet beskriver, at bostedet fungerer fint. 12/15

13 Nogle af beboerne nævner, at de på sigt godt kunne tænke sig at flytte i et opgangsfællesskab. De savner, at der er denne mulighed i Frederikssund. Interesser, aktiviteter mv. Medbestemmelse og selvbestemmelse Beboerne fortæller, at de dyrker forskellige former for sport i fritiden, og at de hygger sig med venner eller familie. Beboerne beskriver, at de har indflydelse på deres hverdag, f.eks. med hensyn til, hvordan de huslige opgaver organiseres. Husmøderne er det forum, hvor man tager fælles beslutninger og hvor man tager op, hvis man gerne vil have ændret noget. Beboerne skriver selv referat, fører kalender og fungerer som ordstyrere på husmødet. Både beboere og medarbejdere fortæller, at husmøderne fungerer godt og som regel er meget hyggelige. Der findes et sæt husregler, der gælder for Skibet. Beboerne fortæller, at de har været med til at revidere reglerne. Nogle af beboere nævner, at de sætter pris på friheden på stedet, andre synes at personalet stiller for mange krav til dem om f.eks. at dyrke motion eller at gøre rent og lave mad på bestemte tidspunkter. Den pårørende der deltager i tilsynet, giver udtryk for, at hun oplever tilbuddets faste rammer og kravene der stilles til beboerne som positivt. Personale Sociale relationer Beboerne giver udtryk for, at de er glade for personalet. Beboerne nævner det sociale som det bedste ved bofællesskabet. De hjælper og støtter hinanden. De fleste beboere har tæt kontakt til forældre, søskende, venner og evt. kærester og er ofte på besøg eller har besøg i weekenderne. Den pårørende, der deltager i tilsynet, fortæller at hun føler sig velkommen når hun kommer i bofællesskabet som pårørende. De pårørende inviteres til et årligt arrangement til jul. Kommunikation og omgangsform Tilsynet observerer på tilsynsbesøget, at der er en god omgangstone mellem beboerne, og at den enkeltes synspunkter respekteres. Den pårørende der deltager i tilsynet fortæller, at beboerne er søde og hensynsfulde overfor hinanden. Hun oplever desuden, at beboerne har en særlig forståelse for hinanden. På baggrund af tilsynets iagttagelser og beboeres og pårørendes udtalelser vurderer tilsynet, at beboerne generelt er godt tilfredse med tilbudsstedet og personalet. Det vurderes også, at beboerne har indflydelse på deres hverdag og at der bliver lyttet til deres mening og ønsker. Det er tilsynets indtryk, at beboerne har et godt socialt fællesskab, som de alle profiterer af, samt at de kan trække på hinandens stærke sider. 13/15

Tilsynsrapport. Botilbuddet Parkvej 12. Anmeldt tilsyn 16. april 2013

Tilsynsrapport. Botilbuddet Parkvej 12. Anmeldt tilsyn 16. april 2013 Tilsynsrapport Botilbuddet Parkvej 12 Anmeldt tilsyn 16. april 2013 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Det faglige niveau og personalets kompetencer vurderes som udmærket. Organiseringen

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbuddet Lunden Anmeldt tilsyn 23.04.2013

Tilsynsrapport. Botilbuddet Lunden Anmeldt tilsyn 23.04.2013 Tilsynsrapport Botilbuddet Lunden Anmeldt tilsyn 23.04.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at botilbuddet er et velfungerende og velorganiseret tilbud. Tilsynet bemærker, at der

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Dato for tilsyn: 24. september 2009 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Finn Rasmussen, viceforstander Birgit Hansen, og afdelingsledere

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Tilsynsrapport. Skibbyhøj. Anmeldt tilsyn 24. 27. juni 2013

Tilsynsrapport. Skibbyhøj. Anmeldt tilsyn 24. 27. juni 2013 Tilsynsrapport Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 24. 27. juni 2013 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velorganiseret. Organiseringen og mødeaktiviteten giver

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere