Musikfaget i undervisning og uddannelse: Status og perspektiver 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikfaget i undervisning og uddannelse: Status og perspektiver 2008"

Transkript

1 Musikfaget i undervisning og uddannelse: Status og perspektiver 2008 Konference 28. november kl på DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV (lokale D 169) Konferencen er arrangeret af Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning i samarbejde med DPUs Forskningsenhed Musikpædagogik. Foreløbige rapporter vedr. musikundervisning i folkeskole, gymnasium/hf og musikskole og vedr. musikpædagogisk uddannelse på pædagogseminarier, lærerseminarier, universiteter og musikkonservatorier Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

2 Indhold Forord Frede V. Nielsen s. 3 Musik i folkeskolen status og perspektiver Finn Holst s. 4 Musik i gymnasiet/hf. Status og perspektiver Claus Levinsen s. 16 Delrapport vedrørende musikskoler Sven-Erik Holgersen s. 28 Musik på pædagoguddannelsen udviklingstendenser Mikkel Snorre Boysen s. 32 Musikfaget i læreruddannelsen Steen Lembcke s. 45 Efteruddannelse af folkeskolelærere i musik Signe Adrian s. 55 Den musikvidenskabelige uddannelse med henblik på gymnasie-musikfaget Frederik Pio og Peder Kaj Pedersen s. 61 Efter- og videreuddannelse i musik på DLH og kandidatuddannelse i musikpædagogik på DPU Frede V. Nielsen s. 75 Delrapport om musikkonservatoriernes pædagogiske uddannelser Sven-Erik Holgersen og Finn Holst s.82 2

3 Forord De følgende tekster udgør foreløbige rapporter og arbejdspapirer vedr. musikundervisning og uddannelse i Danmark til brug ved en konference om Musikfaget i undervisning og uddannelse: Status og perspektiver Konferencen er arrangeret af Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning i samarbejde med DPUs Forskningsenhed Musikpædagogik og finder sted på DPU d. 28. november Konferencens formål er at belyse, dokumentere og drøfte musikfagets seneste historiske udvikling, dets nuværende situation samt dets fremtidsmuligheder i folkeskole, gymnasium/hf og musikskole. Og tilsvarende at undersøge musik i pædagog- og læreruddannelse rettet mod denne undervisning, d.v.s. musikpædagogisk uddannelse på pædagogseminarier, lærerseminarier, universiteter og musikkonservatorier. Det overordnede formål er således at anskue musikfaget og den igangværende udvikling ud fra et helhedsperspektiv på tværs af undervisningsområder og uddannelsesinstitutioner. Set i lyset af de senere års udvikling forekommer det at være både vigtigt og nødvendigt. Med henblik på at kvalificere dette arbejde har en række arbejdsgrupper undersøgt tendenser, perspektiver og problemer inden for de enkelte undervisnings- og uddannelsesområder. Arbejdsgrupperne samledes til et heldags seminar på DPU d. 22. maj 2008, hvor indledende rapporteringer og drøftelser på tværs fandt sted. Derefter er der arbejdet videre med henblik på at frembringe foreløbige rapporter til brug for drøftelse i en bredere kreds på en åben konference. Det er disse foreløbige rapporter, som nu foreligger. De udsendes elektronisk til alle, der har meldt sig til konferencen på DPU d. 28. november. Planen er nu at arbejde hen mod en mere endelig rapportering i form af en statusbeskrivelse og fremtidsperspektivering under indtryk af de drøftelser, der finder sted på konferencen. Jeg ønsker god fornøjelse med læsningen som, når alt kommer til alt, måske ikke er lige fornøjelig hele vejen set fra et musikpædagogisk og musikfagligt synspunkt. Ikke mindst derfor er de fælles drøftelser og bestræbelser på konferencen vigtige. Jeg vil hermed takke alle, der har bidraget til det omfattende arbejde. På vegne af Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning og DPUs Forskningsenhed Musikpædagogik Frede V. Nielsen

4 Musik i folkeskolen status og perspektiver Foreløbig rapport Finn Holst Den generelle udvikling af læreplan og timerammer Siden 1814 har faget været en del af den obligatoriske fagrække, først under betegnelsen sang og senere som musik. I perioden op til 1970 var sang/musik overvejende et et-times fag, men dækkede til gengæld alle klassetrin (1.-9.). Erkendelsen af, at det er problematisk, når faget i udbredt grad undervises som 1- times fag førte til, at man ændrede faget til et gennemgående 2-timers fag fra 1. til 6. Klasse. 1.kl 2.k l 3.kl 4.kl 5.kl 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Timer i alt Arbejdet med en ny læseplan, som blev påbegyndt i 1974 indeholdt en opgradering af fagets indholdsside med udgangspunkt i timetalsfordelingen fra Den nye læseplan med skiftet fra sang til musik - blev udgivet i Der foregår i denne periode en markant ændring af fagets formålsparagraf fra et sangfag med vægt på folke- og kirkesang og bevarelsen af vore mange gode folkelige sange til at et musikfag, hvor eleverne både som lyttende og som udøvende indgår i et aktivt forhold til musik i forskellige udtryksformer. På trods af de større indholdsmæssige krav, blev der i 1975 gennemført en ny timetalsfordeling 2, som reducerede timetallet, afhængigt af klassekvotient, samt beskar det obligatoriske forløb til 5. kl. 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. i alt (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) p-fag Valg-fag 8 1 Faghæfte '76. Undervisningsvejledning for Folkeskolen, 10. Musik. Undervisningsministeriet, København 2 Vejledning om udarbejdelse af timetalsfordelingsplaner i folkeskolen Undervisningsministeriet, København 4

5 En ny undervisningsplan for musik blev udarbejdet i med obligatorisk undervisning fra 1-5.kl, P-fagsordning i 6-7 kl. og musik som valgfag i kl. Her præciseres, at det vejledende timetal (1,2,2,2,1)må betragtes som minimum for gennemførelse af læseplanens intentioner uanset elevtal. KUP udvalget 4, som arbejdede med problematikken fra 1989 til 1991, anbefalede gradvist at udfylde hullet for den obligatoriske musikundervisning (det sorte hul) mellem 5. kl. og 1.g. I vejledningen fra 1988 formuleres at: Formålet med undervisningen er gennem udvikling af evnen til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik at bibringe eleverne forudsætninger for en livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for selvstændigt at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Denne formulering indgår stadig. Med folkeskoleloven af blev den obligatoriske undervisning udvidet til igen at omfatte sjette klasse. Faget har siden da været obligatorisk fra klasse med ikrafttræden fra den 1. august Det vejledende timetal har været 1,2,2,2,1,1 dvs. et samlet timetal igennem forløbet på 9 timer, som dog stadig ligger langt under udgangspunktet med et samlet timetal gennem forløbet på 13. Der er en valgfagsordning på Klassetrin, men P-fagsordningen forsvinder og efterlader 7. klassetrin uden formel tilvalgsmulighed. I indføres de såkaldte CKF er - Centrale kundskabs- og færdighedsområder - som udgør en centralt bestemt (Undervisningsministeriet), overordnet indholdsbeskrivelse for undervisningen i faget, og danner grundlag for det nye faghæfte i I forbindelse med projektet Klare Mål i gennemføres en revision af fagets hovedgrupper. De centralt fastsatte indholdsbestemmelser er CKF erne fra 1994 i uændret form, mens indholdsog målbeskrivelserne for læseplanen (forslag til læseplan) er reformuleret i de tre nye hovedområder musikudøvelse, musikforståelse og musikalsk skaben. Der indføres i Klare Mål kategorien delmål, som kan opfattes som en støtte og præcisering til CKF-beskrivelserne, som for nogle fags vedkommende har været kritiseret for at være vanskelige at forholde sig til (især debatten om Natur&teknik). Faghæftet udkommer i et begrænset oplag i det udgivelsen reelt indstilles i forbindelse med planer om at erstatte Klare Mål (2002) med Fælles Mål (2004) 9. I Fælles Mål udgår CKF erne som selvstændig kategori og erstattes med målbeskrivelser (slutmål) som herefter gælder som CKF er. Dette er en klar ændring fra indholdsbeskrivelse til målbeskrivelse ( outputstyring ). Kategorien delmål, som i Klare Mål (2002) er lokalt bestemt, bliver med Fælles Mål (2004) ændret til bindende trin- og slutmål, som er centralt bestemte (centralt bestemte detaljerede målbeskrivelser). 3 Faghæfte '88. Musik. Undervisningsvejledning for Folkeskolen. Undervisningsministeriet, København 4 Musik kvalitet i uddannelse og undervisning Undervisningsministeriet, København 5 Lov nr. 509 af 30/06/1993: Lov om Folkeskolen. 6 BEK nr. 482 af 06/06/1994: Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs og færdighedsområder. 7 Faghæfte nr. 7. Musik Undervisningsministeriet, København 8 Faghæfte nr. 7. Klare Mål Musik. 2002Undervisningsministeriet, København 9 Faghæfte Fælles Mål Musik Undervisningsministeriet, København 5

6 En sammenligning af læreplansstruktur gældende for alle fag (faghæftestruktur) viser tydeligt ændringerne i de centrale bestemmelser, som trinvist er indført (se figur): De nuværende timetalsregler indføres i 2003 med bekendtgørelse nr. 537, fulgt op af Bek.nr Musik er i dag et obligatorisk fag i 1. kl. til 6. kl. og der kan tilbydes valgfag i 8., 9. og 10. klasse. Sammenfatning af vejledende timetal: 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. i alt (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) p-fag ? valgfag ? 9 6

7 Det vejledende timetal i timer er aktuelt (gældende bekendtgørelse 10 ) per år for musik på (30, 60, 60,60, 30, 30), svarer i praksis til et skematimetal (lektioner per uge) på (1,2,2,2,1,1). Ved at angive timetal i lektioner per år opnås bl.a. en planlægnings fleksibilitet (fx i forhold til fag- og temauger). Bindende minimumstimetal er efter de gældende timetalsregler (Bek. nr. 537 og nr. 1131) ikke angivet for fag, men for faggrupper, hvor musik skal sammenregnes i en gruppe med de praktiskmusiske fag og dette over en periode på tre år. Reglerne for minimumstimetal skal imidlertid ses i forhold til Fælles Mål for Musik. Der skal, ifølge Undervisningsministeriets timetalsvejledning, naturligvis planlægges med et timetal, som vurderes at kunne sikre, at undervisningen lever op til de målbeskrivelser, der fremgår af bekendtgørelsen om Fælles Mål 11. Formålsparagraf for faget musik i folkeskolen Formålsparagraffen har fra 1960 til i dag ændret sig fra et fag orienteret mod sang og sangfaglighed (1960) til det moderne musikfag (1994 gældende). Dette er sket med gradvise revisioner i 1976 og : Formålet med folkeskolens undervisning i sang er: 1. at udvikle og styrke evnen til og den umiddelbare glæde ved at synge, spille og lytte til musik 2. gennem indøvelse af et fyldigt melodistof at give børnene kendskab til folke- og kirkesang. 3. at pleje stemmen og udvikle øret og den rytmiske fornemmelse. 4. i det hele at udvikle børnenes musikalske anlæg og derigennem bidrage til at berige deres tilværelse i og uden for skolen. Det fremhæves at arbejdet med fællessang må have en fremtrædende plads i undervisningen, idet dette er af afgørende betydning for, at vore mange gode folkelige sange synges og dermed bevares (gældende): Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Undervisningen skal bidrage dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for selvstændigt at kunne forhold sig til samfundets mangeartede musiktilbud. Stk. 2. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udviklingen af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv. Formålsparagraffen fra 1994 er den aktuelt gældende formålsparagraf. 10 BEK nr af 15/11/2006: Bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskolen for skoleårene 2006/ /11 samt efterfølgende skoleår. 11 VEJ nr af 20/09/2007: Vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen, punkt 18. 7

8 Hovedområder i oversigt Faghæfte '76 Bevægelse, hørelære, spil, musikalsk skaben, sang, stemmepleje, musikorientering Faghæfte '88 Sang, instrumentalspil, musiklære Faghæfte '95 Sang, instrumentalspil, bevægelse, musiklære Faghæfte 02 og 04 Musikudøvelse (sang, spil, bevægelse) Musikalsk skaben (skabende musikalsk arbejde) Musikforståelse (musiklytning, musiklære, musikforståelse) Sammenstilling: Faghæfte 1976 spil, sang, stemmepleje, bevægelse Fagområder musikalsk skaben musikorientering, hørelære 1988 sang, instrumentalspil musiklære 1995 sang, instrumentalspil, bevægelse Musikudøvelse - herunder sang, spil, bevægelse musikalsk skaben - forskellige former for skabende musikalsk arbejde musiklære musikforståelse - herunder musiklytning, musiklære, musikforståelse 8

9 Indholdsformer og omfang Indholds- og målformuleringer i læseplanen varierer gennem tiden i såvel omfang som karakter. Om indholdsformer De forskellige indholds- og målformuleringer kan på den ene side ses som mere eller mindre komplicerede eller komplekse, og på den anden side som vedrørende forskellige videns- eller kompetenceformer. Der anvendes en systematik for videns- og kundskabsformer (i en Bateson sk logik), som i sin enkle form udgør tre former for viden: Viden 1: Situationsbundet viden - færdigheder, elementære kundskaber, paratviden. Viden 2: Refleksiv, divergent viden - problemløsning, anvendt viden, kompetence. Viden 3: Kritisk refleksiv og selvrefleksiv viden - selvstændig tænkning, fortolkning, kreativitet V1 V2 V3 Figur 1: Fordeling mellem indholdsformer i læreplaner Det er påfaldende, at der i den første periode (især i læseplanen fra 88) har været en overvægt af Viden 1 i forhold til Viden 3. Det fremstår tydeligt (figur 1), at den indbyrdes balance mellem forskellige former for indhold (V1,V2 og V3) har ændret sig betydeligt i positiv retning (ikke mindst udviklingen af Viden 3) gennem læreplanerne fra 76 til 04. Der er et væsentligt skift i strukturen for læseplanen fra Faghæfte 7 (1995) til Klare Mål og Fælles Mål, i det læseplanen nu opdeles i første forløb (1.-2.kl.), andet forløb (3.-4.kl.) og tredje forløb (5.- 6.kl.). Samtidig indføres målbeskrivelser (delmål, trinmål, slutmål) læseplan mål per trin læseplan trinmål Figur 2a og b: Omfang af indholds- og målbeskrivelser 9

10 I figur 2a er antallet af læseplanspunkter og trinmål regnet per trin, dvs. grafen kan forstås som udviklingen sådan som det kan ses ud fra et bestemt klassetrin (i første-, andet-, eller tredje forløb). Ser man på antallet af læseplans-punkter ud fra et bestemt klassetrin, vil de relevante læseplanspunkter være reduceret i antal til kun 18 (figur 2a: læseplan ) og antallet af målformuleringer på et bestemt trin klassetrin, ligger (i gennemsnit) på 28 (figur 2a:'02-04'-mål per trin). Der kan her observeres en generel tendens til at reducere omfanget. I figur 2b indregnes det samlede antal læseplanspunkter og det samlede antal trinmål. Dermed stiger det samlede antal læseplanspunkter samlet set til næsten 60 (figur 2b: læseplan) og der er indført over 80 detaljerede målbeskrivelser (figur 2b:'02-04'-trinmål). Det meget høje antal målbeskrivelser ( fig. 2b: 02-04) hører i Klare Mål (2002) til de lokale bestemmelser, men i Fælles Mål(2004) bliver disse flyttet over til de centrale bestemmelser - samt indgå i udviklingen af det centrale styrings- og kontrolsystem (output-management). Der kan således iagttages to udviklingstendenser: 1. en løbende optimering i læreplanen i retning af bedre balance i indholdsformer og mod et mere overskueligt (dvs. praktisk anvendelig) omfang af indholds- og målbeskrivelser (Fig. 2a). 2. en tiltagende central styring og kontrol på et detaljeret, centralt bestemt mål-beskrivelsesniveau (fig. 2b), som indføres med Fælles Mål i Dette kunne modvirke praksisanvendeligheden som omtalt i punkt 1, samt stå i modsætning til folkeskolens lovkrav om undervisningsdifferentiering med udgangspunkt i den enkelte elev. Hvor førstenævnte tendens kan tilskrives en positiv fagdidaktisk udvikling, kan den anden betegnes som en modsatrettet managementdidaktisk tendens. Musikundervisningens rammer Der er gennemført en undersøgelse, Timetalsundersøgelsen 12, som blev rapporteret i april Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem Forskningsenhed Musikpædagogik, DPU, og Folkeskolens Musiklærerforening. Med denne undersøgelse var det ønsket at belyse fagets faktiske timetal i den obligatoriske musikundervisning, lærernes undervisningstimer og kvalifikationer, hvorvidt undervisningen varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kvalifikationer - samt timerammernes betydning i forhold til trin- og slutmål. Her følger undersøgelsens resultater: 1. Fagets timetal i den obligatoriske musikundervisning. Der er en meget stor spredning i Datamaterialet viser, at der er en meget stor spredning mellem skolernes samlede timetal i musik, som spænder fra 5 til 12 ugentlige lektioner (samlet i hele forløbet af den obligatoriske musikundervisning fra 1. til 6. klasse). 12 Holst, F. (2008):Timetalsundersøgelse Musik i Folkeskolen. DPU og folkeskolens Musiklærerforening. 10

11 En vurdering af fordelingen af samlede timetal i det obligatoriske forløb er at: 15 % af skolerne har et samlet timetal på ugentlige lektioner 42 % af skolerne har et samlet timetal på 9-10 ugentlige lektioner 33 % af skolerne har et samlet timetal på 7-8 ugentlige lektioner 10 % af skolerne har et samlet timetal på 5-6 ugentlige lektioner I denne fordeling ligger mere end 40 % af skolerne under det samlede anbefalede timetal 13. Selv i det segment fra undersøgelsen af skoler, som har en rimelig prioritering af faget, ligger gennemsnittet for det samlede timetal under det anbefalede timetal. Der observeres en tiltagende negativ tendens til at reducere faget til et overvejende en-timesfag med en typisk reduktion på 20 % under det anbefalede timetal. En analyse viser imidlertid, at det med en sådan ramme, ifølge lærernes vurdering, vil være problematisk - for ikke at sige umuligt - at gennemføre en undervisning, der i rimelig grad kan lede frem til, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der opfylder de enkelte trinmål. Ud fra timetalsmønstre i materialet kan det ses, at nedskæringer i timetal i første række rammer undervisningen i de små klasser samt undervisningen på 6. klassetrin. 2. Lærernes undervisningstimer I undersøgelsens besvarelser peges på, at det kan være problematisk, at nogle lærere bliver presset til at tage (for) mange timer pga. mangel på musiklærere på skolen. Dette kan føre til udbrændthed, som igen betyder, at der er endnu færre lærere til at dække faget på en skole. Udbrændthed kobles desuden ofte til manglende muligheder for kurser og efteruddannelse. Der bliver gentagne gange fra lærere og ledelse i besvarelserne givet udtryk for, at det ikke har været muligt at skaffe kvalificerede lærere, da der er et underskud af uddannede musiklærere. 3. Varetages undervisningen af lærere med linjefag eller tilsvarende kvalifikationer Dækningen med kvalificerede lærere (linjefag eller tilsvarende kvalifikation) er meget forskellig på de enkelte klassetrin. Der er påfaldende manglende dækning på første og delvist andet klassetrin. En fjerdedel af skolerne benytter sig af ikke kvalificerede musiklærere i første klasse og ca. en femtedel af skolerne i anden klasse. Der peges på, at få-lærerprincippet og den afdelingsopdelte skole er en medvirkende faktor hertil. Fordelingen af skolernes brug af kvalificerede hhv. ikke kvalificerede musiklærere vurderes på grundlag af datamaterialet samlet set således: 48 % af skolerne har fra 100 % til og med 90 %s dækning 28 % af skolerne fra 90 % til og med 40%s dækning 24 % af skolerne fra 40 % til og med 0 %s dækning Billedet der herigennem tegner sig er, at ca. halvdelen (48 %) af skolerne helt, eller i væsentlig grad, benytter kvalificerede musiklærere eller hvad de opfatter som kvalificerede musiklærere. 13 En undersøgelse af samme karakter dog af mindre omfang - som blev gennemført i 1998 (Peter Schiødt 1998) viser en helt anden fordeling af ugentlige timetal: Ca. 20% har 9 ugentlige lektioner, 45% har 10 ugentlige lektioner, 20 % har 11 ugentlige lektioner og 10% har 12 ugentlige lektioner. Der er her slet ikke tale om reduktioner til 5,6,7 og 8 ugentlige lektioner, men derimod en timetalsfordeling, som ikke går under det samlede vejledende timetal i det obligatoriske forløb, som svarer til 9 ugentlige lektioner gennem det obligatoriske forløb (1,2,2,2,1,1). 11

12 Sammenholdes dette med musiklærernes kvalifikationer, sådan som den tegnes af den undersøgte musiklærergruppe, så har musikundervisningen på den ene side et fundament i den danske folkeskole eller rettere sagt i halvdelen af den danske folkeskole - som både har et omfang og en kvalitet, som nok ofte ikke anerkendes. På den anden side er restgruppen imidlertid så stor (52 %), at det ikke reelt giver mening at tale om en restgruppe, men langt mere om en opdeling i et A-hold og et B-hold. Billedet af en markant opdeling i et A-hold og et B-hold tegner sig således både for spørgsmålet om fagets timetal og for, hvorvidt undervisningen varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kvalifikationer. 4. Lærernes kvalifikationer Det er et væsentligt resultat af undersøgelsen, at faget i betydelig udstrækning, så vidt det drejer sig om skoler fra A-holdet, tegnes af velkvalificerede og professionelle musiklærere. Dette bryder med et negativt billede, som ofte er blevet præget af folkeskolens musiklærere. Der påpeges, at det er et problem, at der er utilstrækkelige muligheder for efter- og videruddannelse. Ligeledes rejses spørgsmålet om, hvorvidt linjefagsuddannelsen i musik i sin nuværende form reelt er en tilstrækkelig kvalifikation. 5. Timerammernes betydning i forhold til trin- og slutmål. Analysen af lærerens vurdering i forhold til fagets tre hovedområder (musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse) viser generelt, at det med 1 ugentlig lektion i faget - vil være problematisk - for ikke at sige umuligt - at gennemføre en undervisning, der i rimelig grad kan lede frem til, at eleverne tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der forventes i de enkelte hovedområder. Det er centralt, at faget som en-times fag og som to-timers fag adskiller sig markant i forhold til hvilke kompetencer og hvilket dannelsesperspektiv faget bidrager med. Det store billede viser et en-timesfaget, som kan karakteriseres som et aktivitetsfag med sang- og musikaktiviteter. Det bliver yderligere tydeligt gennem analysen, at der er tale om en klar overvægt til situationsbunden viden, og kun en meget moderat kompetenceudvikling begrænset til tredje forløb (5.-6.klasse) i form af sammenspils-kompetence. Når det gælder den fuldstændige mangel på viden, som kan karakteriseres som selvstændig tænkning, fortolkning og kreativitet (viden 3), hvilket er afgørende for hovedområderne musikforståelse og musikalsk skaben, peger det på en-timesfaget musik som et kreativt fag uden kreativitet og et dannelsesfag uden dannelsesindhold. Det er tydeligt, at faget i denne ramme ikke kan forventes at fungere. Man kunne udtrykke det sådan, at faget med dette omfang ikke besidder den nødvendige kritiske masse. Modbilledet hertil er musik som to-timersfag i de tre forløb med kvalificerede musiklærere. Her er det generelle billede, som bygger på et bredt besvarelsesgrundlag, at man i vid udstrækning vil kunne opfylde trin- og slutmål i rimeligt omfang. En detaljeret analyse af de enkelte delmål i de tre hovedområder viser, at en forøgelse af timetal (input) i de tre forløb ( klasse; klasse; klasse) medfører en væsentlig større forøgelse af antallet af trinmål, der i rimelig grad kan forventes at blive opfyldt (out-put). Ved en lineær vækst i timetal (fra en-timesfag til to- timersfag) er der tale om en eksponentiel vækst i antallet af trinmål, der kan realiseres. 12

13 Det har været overraskende, at resultatet er så markant, og det lægger op til at overveje, hvad det er netop ved faget musik, der bevirker, at der her optræder noget, der eventuelt kunne beskrives som en slags kritisk tærskel. Undersøgelsen peger ikke på, at der kan sikres gode eller bedre resultater ved at periodelæse faget med to ugentlige timer i fx halvdelen af skoleåret. Spørgsmålet om kontinuitet vs. et fragmenteret forløb er ikke undersøgt. Der må advares mod at mistolke (overfortolke) undersøgelsens resultater i denne retning. Til afklaring af dette spørgsmål må det således anbefales at undersøge dette spørgsmål yderligere. 6. Indskolingen Det er igennem undersøgelsen blevet tydeligt, at musik i indskolingen indtager en særlig udsat position i kombinationen af lave timetal hhv. reduktion af timetal og en tendens til at timerne i højere grad bliver dækket af lærere uden linjefag i musik eller tilsvarende kvalifikationer. Set i forhold til trin- og slutmål og fagets progression i det obligatoriske forløb er dette at betragte som en kritisk situation. Derudover må det undre, at man så tydeligvis ikke udnytter det potentiale, faget har netop i indskolingen. 7. Musik som valgfag Dette spørgsmål undersøges separat i en ny del af timetalsundersøgelsen gennemføres i oktober/ november

14 Oversigt over læreplaner fra 76 til '02 04 Centrale tekster Formål Formål Formål CKF'er Formål CKF'er Formål slutmål -> CKF er Del- og slutmål Lokale tekster (Læseplan) (Læseplan) Læseplan Del- og slutmål Læseplan (beskrivelser) Læseplan Vejledende tekster UV-vejledning (27s.) UV-vejledning (96s.) UV-vejledning (18s.) UV-vejledning '95 ("12s" med småt) UV-vejledning (revision af '95) Bilag Vejledende forslag til læseplan Vejledende forslag til læseplan Forslag til Lokaleindretning Hovedområder Bevægelse Hørelære Musikalsk skaben Stemmepleje Musikorientering Sang Instrumentalspil Musiklære Sang Instrumentalspil Bevægelse Musiklære Musikudøvelse Musikalsk Skaben Musikforståelse Musikudøvelse Musikalsk Skaben Musikforståelse Indholdsformulering er Antal: 36 Færdigheds- og handlefokus (V1,V2) Antal: 32 Færdighedsfokus (V1) Antal: 32 Færdigheds- og handlefokus (V1,V2) Antal: 83 (kan) Balanceret V1,V2,V3 Antal: 83 (skal) Detaljeret central målstyring. Balanceret V1,V2,V3 Bemærknin g: Første faghæfte for 'Musik'. Vejledningen er metodisk foreskrivende ("manual") 1. CKF'er indføres 2. Revision af hovedområder 'Fagdiscipliner' forlades som 'basis'. Målstyring skærpes. CKF'er "afskaffet" som selvstændig kategori. 14

15 Referencer Schiødt, P. (1998): Med 9 englebørn en undersøgelse af vilkårene for folkeskolens musikundervisning. KDAS. Holst, F. (2008): Timetalsundersøgelse - Musik i Folkeskolen. DPU og folkeskolens Musiklærerforening. Faghæfter mm.: Faghæfte '76. Undervisningsvejledning for Folkeskolen, 10. Musik. Undervisningsministeriet, København Faghæfte '88. Musik. Undervisningsvejledning for Folkeskolen. Undervisningsministeriet, København Faghæfte nr. 7. Musik Undervisningsministeriet, København Faghæfte nr. 7. Klare Mål Musik. 2002Undervisningsministeriet, København Faghæfte Fælles Mål Musik Undervisningsministeriet, København Betænkning nr. 253 af "Den blå betænkning". Undervisningsministeriet, København Musik - kvalitet i uddannelse og undervisning 1991(KUP-udvalget) Undervisningsministeriet, København Formål og centrale kundskabs- og færdighedsområder. Folkeskolens fag Undervisningsministeriet, København Love, bekendtgørelser mm. (Undervisningsministeriet): Lov om ændring af lov om folkeskolen (faget ændres fra sang til musik) Lov nr. 235, Lov om ændring af lov om folkeskolen (musik obligatorisk 1.- til 6. kl.) Lov nr. 313 af 26/6/1975. Lov om folkeskolen Lovbekendtgørelse LBK nr. 541 af 21/8/1986 ( 7. Formål med musik). Lov nr. 509 af 30/06/1993: Lov om Folkeskolen. LBK nr af 28/08/2007: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen. LBK Bekendtgørelse af lov om folkeskolen per 21/8/1986. (musik obligatorisk i klasse) Bekendtgørelse nr. 518 af 24/9/1975. Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag. Bekendtgørelse nr. 24 af 19/1/1987. Bekendtgørelse om formålet med undervisning i folkeskolens fag. Bekendtgørelse nr. 81 af 16/2/1988. Ændring af bekendtgørelse om formålet med undervisning i folkeskolens fag. BEK nr. 482 af 06/06/1994: Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder. BEK nr. 537 af 18/06/2003: Bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskolen. BEK nr. 571 af 23/06/2003: Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål. BEK nr af 15/11/2006: Bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskolen for skoleårene 2006/ /11 samt efterfølgende skoleår. VEJ nr af 20/09/2007: Vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen. 15

16 Musik i gymnasiet/hf. Status og perspektiver Claus Levinsen, fagkonsulent UVM Nedenstående rapportering medtager kun i nogen grad udviklingen inden for musikundervisningen på hf. De bilag, der henvises til i rapporten, kan tilsendes ved henvendelse til Claus Levinsen. Officielle bestemmelser og retningslinjer Grengymnasiet Inden 1.g vælger eleverne om de ville være sproglige eller matematiske, og i 2.g vælger de, hvilke grene de ville studere. Musik er obligatorisk i 1.g. og med mulighed for at vælge det i 2.g (2 lektioner ugt.) og 3.g (1 lektion ugt.). ELLER som musik studiegren med 6 lektioner ugt. i 2.g og 7 lektioner ugt. i 3.g. I skriftlig musik skal eleverne til eksamen i to discipliner, koralharmonisering+ anden valgt opgavetype. A. Gymnasiereformen 1988 (valgfagsgymnasiet) Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (Gymnasiebekendtgørelsen) maj 1999 (Se bilag 1) A.1 Fagbilag for musik Gymnasiebekendtgørelsen maj 1999 bilag 24-musik (se bilag 2) A.2 Bilag til beretning 1999 om gymnasiet og hf. Fagene i gymnasiet og hf - en aktuel status. Uddannelsesstyrelsens Internetpublikationer nr Uddannelsesstyrelsen Området for de gymnasiale uddannelser. Oktober 1999 (se bilag 3) B. Gymnasiereformen 2005 (studieretningsgymnasiet) Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1.august 2008 er en revidering af gymnasieloven af (lov nr.590) (se bilag 4) B.1 Læreplaner for musik A, B, C/stx og C/hf, juni 2008 (se bilag 5) B.2 Vejledninger til læreplaner for musik august

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

revision af musikloven

revision af musikloven BETÆNKNING om revision af musikloven Afgivet af STATENS MUSIKRÅD BETÆNKNING NR. 1061 KØBENHAVN 1985 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5951-7 Stougaard Jensen/København KaOO-55-bet. Betænkning om revision

Læs mere

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen.

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. I N S T I T U T F O R F I L O S O F I P Æ D A G O G I K & R E L I G I O N S S T U D I E R I F P R Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapport udarbejdet

Læs mere

Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen

Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen Januar 2006 0. Indholdsfortegnelse: 1. Udvalgets nedsættelse og udmøntningen af kommissoriet 2 2. Rammerne for en handlingsplan

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet

Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet Foto Sonja Iskov Arnt Louw Vestergaard lsgymnasium Rikke Brown og Birgitte Simonsen Erhvervsskolernes Forlag Handelsgymnasium

Læs mere

Alle børns folkeskole

Alle børns folkeskole Alle børns folkeskole Copyright: SOPHIA tænketank for pædagogik og dannelse 1. udgave, 1. oplag, juni 2013 Omslag: Marie Holst Andersen Layout: Birte Holst Andersen Tryk: Vesterkopi, Aalborg ISBN 978-87-995279-2-2

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Musikkens amatører bør behandles professionelt Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Statens Musikråd 2002 2 Statens Musikråd Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Indhold 5 Forord 8 Kommissorium

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Tema: Reformerne og matematikken

Tema: Reformerne og matematikken M A T I L D E Tema: Reformerne og matematikken Universitet Gymnasium Foto: Københavns Universitet Foto: Viborg Katedralskole NYHEDSBREV FOR DANSK MATEMATISK FORENING NR. 18 OKTOBER 2003 18/03 1 Leder Af:

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

- et samarbejdsprojekt mellem folkeskole og musikskole i Horsens Kommune

- et samarbejdsprojekt mellem folkeskole og musikskole i Horsens Kommune MUSIK TIL ALLE - et samarbejdsprojekt mellem folkeskole og musikskole i Horsens Kommune Oversigt over analyser og resultater fra den eksterne evaluering af projektet Finn Holst, 2008 Denne publikation

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling.

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. - 1 - PUFF Skriftserie fra Vestjysk Musikkonservatorium

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Mangfoldighed og fællesskab

Mangfoldighed og fællesskab Indhold 1 Mangfoldighed og fællesskab en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på HF og VUC Steen Beck og Michael Paulsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig...

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... MUSIKSKOLEN Forslag til etablering af særlige musikklasser med inddragelse og beskrivelse af erfaringer fra

Læs mere