[Protokol udformet mhp. ansøgning i Hjerteforeningen]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Protokol udformet mhp. ansøgning i Hjerteforeningen]"

Transkript

1 Korttids- og langtidseffekt af intensiv, integreret hjerterehabilitering på morbiditet og mortalitet (DANREHAB) - et randomiseret, stratificeret, kontrolleret studie [Protokol udformet mhp. ansøgning i Hjerteforeningen]

2 Korttids- og langtidseffekt af intensiv, integreret hjerterehabilitering på morbiditet og mortalitet (DANREHAB) - et randomiseret, stratificeret, kontrolleret studie 1. Baggrund Internationale undersøgelser har overbevisende dokumenteret at rehabilitering af hjertepatiener forbedrer hjertepatienternes livskvalitet, forbedre sygdommens sværhedsgrad og forbedre overlevelsen, hvis de har gennemgået et hjerterehabiliteringsprogram (1,2,3). På trods af denne viden tilbydes langt fra alle hjertepatienter hjerterehabilitering skønsmæssigt kun hver tredje i forhold til de internationale rekommandationer. Blandt de patienter som får tilbud om hjertereha-bilitering opnås de fastsatte behandlingsmål langt fra hos alle. Dette gælder såvel i udlandet som i Danmark (4,5). 2. Formål Formålet med dette studie er at belyse det videnskabelige spørgsmål om, hvorvidt et intensivt integreret hjerterehabiliteringsprogram i ambu-lant regi har effekt på morbiditeten og mortaliteten på kort- og lang sigt sammenlignet med sædvanlig efterbehandling og hjerterehabilitering. 3. End-points Primært end-point (efter 12 måneder): Et kombineret endepunkt sammensat af: Samlet dødelighed, ikke-fatal infarkt, genindlæggelser under diagnosen iskæmisk hjertesygdom (IHD), hjerteinsufficiens (CHF) eller andre cardiovaskulære diagnoser. Sekundær end-points (efter 12 måneder): Samlet dødelighed, akut iskæmisk syndrom (AMI, ustabil angina pectoris), forværring i kronisk hjerteinsufficiens (genindlæggelser under diagnosen CHF eller øgning i diuretisk behandling), total gen-indlæggelser. Tertiære end-points (efter 12 måneder): Ændringer i helbredsrelateret livskvalitet, ændringer i livsstil (motion, rygning, kost), ændringer i samlede risiko vurderet ved PRE-CARD, brug af sociale ydelser. 4. Design Studiet gennemføres som et randomiseret, stratificeret, kontrolleret, åbent interventionsstudium blandt patienter udskrevet fra kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital. Studiet sammenligner behandling i en intensiv, integreret hjerterehabilitering i ambulant hospitalsregi sammenlignet med sædvanlig efterbehandling og hjerterehabilitering. Antal patienter Beregnet udfra antagelserne om at det totale antal af primære end-points i interventionsgruppen reduceres med 25% fra 20% til 15% sammenlignet med kontrolgruppen samt alfa = 5% og beta = 20% er der behov for i alt 1810 patienter i interventionsstudiet. På baggrund af præinterventionsstudiet blev det vurderet at skønsmæs-sigt 900 patienter årlig kunne indgå i studiet svarende til 1800 over 2 år. Dette har dog vist sig 1

3 ikke at være realistisk. Der er maksimalt inkluderet 350 patienter på et år. Præinterventionsstudiet blev gennemført som en prospektiv screening af 1177 konsekutive indlæggelser blandt 1006 patienter over ½ år i perioden fra til Inklusionen af patienter er afsluttet pr med et endeligt antal af 770 patienter. 5. Patientrekruttering Der indsamles systematisk oplysninger om diagnose og risikofaktorer for alle patienter som udskrives fra kardiologisk klinik Y. Oplysningerne indsamles fra patientjournalen og om nødvendigt ved interview. I nedenstående diagram skitseres patientrekrutteringen til DAN-REHAB-studiet. Alle patienter udkrevet fra kardiologisk klinik Y Eksklusionskriterier gennemgås (boks 1) oplysninger om diagnose og risikofaktorer (boks 2) - + Ingen yderligere information CHF IHD Høj-risiko Lav-risiko Kan indgå i DANREHAB-studiet Sub-studie Eksklusionskriterier Boks 1: Eksklusionskriterier 1. Bopæl uden for H:S optageom-råde 2. Plejehjemsbeboere 3. Udskrevet til geriatrisk afdeling 4. Alvorlig invaliderende eller livs-truende sygdom som: lungesygdom (FEV1<1 l/s), neurologisk lidelse (cerebrovascular insult), nyrelidelse (uræmi, se-kreatinin > 300), leverlidelse (cirroses), aktiv cancer som influerer på over- levelse, alvorlig funktionslimi-terende rheumatoid arthritis 5. NYHA VI 6. Psykologisk eller sociale forhold som forhindre deltagelse i et ambu-lant efterbehandlingsforløb (demens, narkomani, alkoholisme) 7. Patienter på venteliste til hjerte-operation eller PTCA 8. Tidligere inkluderet i studiet 9. Forstår og taler ikke det danske sprog 10. Ikke interesseret i at indgå i et registerstudie ved mundtlig tilsagn. Hvis en eller flere af disse kriterier er opfyldt indhentes ikke yderligere oplysninger. Fire stratificerede risikogrupper Blandt patienter uden eksklusionskriterier indsamles følgende oplys-ninger med patientens mundtlige tilsagn. 2

4 Boks 2: Oplysninger indsamlet blandt patienter som ikke er ekskluderet 1. Tidligere eller aktuel CHF: Baseret på oplysninger om pulmonal stase/-ødem ved stetoskopi eller røntgen af thorax, deklive ødemer, tidligere hvile eller natlig dyspnø, eller forværring af dyspnø under fysisk aktivitet og aktuel eller tidligere behandling med diuretika. 2. Tidligere eller aktuel IHD: AMI, ustabil angina, angina pectoris, PTCA, CABG, KAGm med signifikant stenose, myocardieskintigrafi eller arbejdstest med perfusionsdefekt. 3. Andre hjertesygdomme: Eksempelvis atrieflimmer, klapsygdomme 4. Medicin: Ved udskrivelsen 5. Klassiske IHD risiko faktorer: a) køn b) alder c) diabetes mellitus d) aktuel hypertension BP(d)>90 BP(s)>140 eller i behandling for hypertension 6. NYHA class:gruppe I-IV e) T-kolesterol > 5 mmol/l, HDL < 1 mmol/l eller i behandling for hyperkolesterolæmi f) aktuel ryger frem til indlæggelsen g) BMI > 35 (højde og vægt) h) inaktiv stillesiddende fysisk aktivitet i fritiden (baseret på spørgeskemabesvarelse) På baggrund af punkt 1, 2 og 5 ovenfor klassificeres patienterne i fire hierakisk ordnede grupper Boks 3: Fire risiko-grupper Grp. 1: CHF patienter boks 2, punkt 1 Grp. 2: IHD patienter boks 2, punkt 2 Grp.3: Høj-risiko patienter Patienter med 3 eller flere risikofaktorer boks 2, punkt 5 Grp.4: Resterende patienter, der betragtes som lav-risiko patienter Patienter i gruppe 1, 2 and 3 kan indgå i DAN-REHAB-studiet og skriftelig informeret samtykke indhentes fra disse patienter. Base-line screening Blandt patienter, som accepterer at indgå i DAN-REHAB-studiet, gen-nemføres en base-line screening før udskrivelse. En stor del af patient-erne tilknyttet Kardiologisk Klinik Y screenes dog ambulant. Base-line screeningen omfatter nedenstående elementer (boks 4). Screeningen gennemføres af klinisk assistent Anne Merete Boas Soja i samarbejde med 3 projektsygeplejersker. 3

5 Boks 4: Informationer som indsamles ved base-line screening før udskrivelse eller ambulant (journaloplysninger, interview og klinisk undersøgelse) Baggrundsoplysninger Alder, køn, uddannelse, erhverv, civilstand, social netværk, funktions-evne, kæledyr Anamnese Dispositioner, IHD, diabetes, andre kroniske sygdomme, kardiovaskulare symptomer, claudicatio, apoplexi Livsstil Motionsvaner, rygning, alkohol, spisevaner ved detaljeret kostinterview Psychosociale faktorer depressionsskala Helbredsrelateret livskvalitet (SF-36 (12)), angst og Klinisk undersøgelse Blodtryk, vægt, højde, talje-hofte ratio, CO-måling i udåndingsluft, døgn-blodtryksmåling, biotensiometri, ekkokardiografi, spoturinundersøgelse (mikroalbuminuri) og ABI-indeksmåling Kondition Arbejdstest, hvis muligt Paraklinisk parametre Ekg, hvile puls, ekko, blodsukker, plasmaglukose, hemoglobin A 1C, plasma lipider, thrombogene faktorer, hæmoglobin, plasma-insulin, OGTT (alle non-diabetikere), elektrolytter (Na, K, creatinin, carbamid, Mg) hs-creaktivt protein. Desuden fryses en blodprøve til senere B-NP, NT-pro-BNP, endothelin-1, TNF-α, Il-6, PAI-1 og clamydia titre bestemmelse. Randomisering Efter gennemførelsen af base-line screeningen og klinisk undersøgelse, arbejdstest og døgnblodtryksmåling samt ekkokardiografi, vil patient-erne blive randomiseret i følge en blindet randomiseringskode til enten sædvanlig efterbehandling og rehabilitering eller intensiv hjertere-habilitering i rehabiliteringsenheden. Indlagte patienter randomiseret til enheden vil, før udskrivelse, få tid til første lægesamtale en uge efter udskrivelse. 6. Sædvanlig efterbehandling og rehabilitering Den sædvanlige efterbehandling og rehabilitering omfatter de tilbud som findes i dag, og består af individuel patientvejledning, -rådgivning og klinisk kontrol foretaget i forbindelse med konsultation hos egen læge eller ambulatoriet i hjerteafdelingen. Patienter med iskæmisk hjerte-sygdom, som følges i ambulatoriet, har desuden mulighed for at mod-tage ikke systematiseret tilbud om kostvejledning ved diætist, støtte til rygeophør og deltagelse i hjertegymnastik. 7. Intensiv rehabilitering Den intensive rehabilitering i rehabiliteringsenheden omfatter nedenstående delelementer, som tilpasses individuelt efter den enkelte patients behov og muligheder. Programmet gennemføres over 6 uger, hvor patienten møder 2 gange om ugen. Efterfølgende ses patienten ved en 3, 6 og 12 måneders lægekontrol, hvorefter patienten afsluttes til opfølgning hos egen læge eller ved behov i afdelingens ambulatorium. Patientbehandlingen organiseres tværfagligt med inddragelse af special-læge, kardiologiske sygeplejersker, fysioterapeut, diætist, socialrådgiver og kliniksekretær. Delelementer i det intensive rehabiliteringsprogram: 4

6 1) Optimering af symptomatisk samt profylaktisk medikamentel behand-ling. 2) Fysisk træning 2 x ugentlig med forskellig protokol for CHF og IHD. 3) Patientundervisning 1 x ugentlig inklusiv psykosocial støtte. Patienterne motiveres til adfærdsændringer ved anvendelse af motiverende interview-teknik. 4) 24 timers åben telefonlinje. 5) Støtte til kostændringer i form af holdundervisning og træning i praktisk mad-lavning 3 gange i løbet af 6 uger. 6) Støtte til rygeophør i henhold til kliniske retningslinjer for rygeafvænning. 7) Løbende klinisk kontrol og evaluering af behandlingsindsats ved lægelig opfølgning. 8. Follow-up Alle randomiserede patienter Efter 12 måneder bliver base-line screeningen gentaget for alle randomiserede patienter i rehabiliteringsenheden. Screeningen gennemføres af klinisk assistent Anne Merete Boas Soja og projektleder, 1. reservelæge Marianne Frederiksen og 2 projektsygeplejersker. Information om død, reinfarkt og genindlæggelser vil blive indhentet fra hospitalets centrale patient register. Efter 5 år vil der blive gennemført et registerbaseret follow-up studie omfattende: 1) Total dødelighed (CPR-registret ). 2) Dødsårsager (Dødsårsags-registret). 3) Genindlæggelser og udskrivelsesdiagnoser (Landspatient-registret). Alle evaluerede patienter Svarende til de randomiserede patienter vil der for alle indlagte patienter (ca pr. år) blive gennemført et registerbaseret follow-up studie efter 12 måneder og 5 år, som for de randomiserede ovenfor. End-point komité Med henblik på evaluering af end-points er der nedsat en end-point komité bestående af 3 erfarne speciallæger i kardiologi, som ikke har berøring med studiet i øvrigt. 9. Data-registrering All data indsamlet under base-line screening bliver inddateres fortløbende i den elektroniske patient journal (EPJ), som udover at dække journal-funktion, vil fungere som projektdatabase. Hvor muligt registreres informationerne on-line eksempelvis ekg, BT, arbejdstest, blodprøvesvar og medicinændringer. Selvudfyldte spørgeskemaer og evalueringsskemaer vil blive registreret selvstændigt. EPJ vil være den eneste patientjournal i klinikken, og vil indeholde alle oplysninger vedrørende patientbehandling og det daglige kliniske arbejde i klinikken. 10. Statistik De to behandlingsgrupper vil blive sammenlignet med standard-statistiske tests med hensyn til baseline forskelle m.m. (eksempelvis chi 2 -test, Wilcox Mann-Whitney). Logrank test vil blive brugt i forbindelse med overlevelses analyser og event-kurver. Sammenligningerne vil blive foretaget på baggrund af intention-to treat vurdering. De statistiske test vil blive gennemført som 2-sidige med alfa=0,05. Overlevelseskurver vil blive produceret svarende til Kaplan-Meier-kurver. Hazard ratios vil blive beregnet ved hjælp af Cox-regression. 11. Publicering Resultaterne vil blive publiceret i internationale og nationale peer-review tidsskrifter. 5

7 12. Substudier Der er tilknyttet en række substudier til DAN-REHAB-hovedprojektet med henblik på en samlet og tværfaglig evaluering af en hjerterehablili-teringsindsats. 1. Sub-studie vedrørende prævalensen af hjertepatienter med diabetes mellitus og/eller metabolisk syndrom (DANSUK). Alle patienter inklu-deret i DAN-REHABstudiet screenes for diabetes mellitus og metabolisk syndrom og hvis der konstateres forstyrrelser i glukosetoleransen sam-ordnes interventionen af denne med den øvrige hjerterehabilitering. Der gennemføres til diagnosticering og til vurdering af risikofaktorkontrol bestemmelse af evt. mikroalbuminuri, ekkokardiografi, ABI-indeksmåling og døgnblodtryksmåling. Der udføres oral glukosetoleranstest på alle inkluderede, der ikke har kendt manifest diabetes mellitus. Der tillægges 3 timers holdundervisning i diabetes mellitus og individuel oplæring i blodsukkermåling samt individuel diabetes opfølgning. Klinisk assistent Anne Merete Boas Soja har fået tildelt et H:S ph.d.-stipendiat til at gennemføre sub-studiet. Studiet gennemføres under vejledning bl.a. af overlæge, dr. med. Jørgen Fischer Hansen og over-læge, dr. med. Eva Hommel. 2. Sub-studie vedrørende ændringer i den daglige fysiske aktivitet (DAN-MOVE). Er det muligt at måle adfærdsændringer i den daglige fysiske aktivitet? Projektet gennemføres af fysioterapeut Thomas Hvass Villadsen under vejledning af cand. scient. Lars Bo Andersen. Studiet vil omfatte alle inkluderede patienter i perioden (N=201). Der vil blive gennemført test og målinger til vurdering af den daglige fysiske aktivitet og kondition ved base-line, efter 6 ugers træning og efter henholdsvis 3 og 12 måneder. Der vil blive anvendt pedometer, accelerometer og arbejdstest. Oplysninger sammenholdes med patienternes selvoplyste motionsadfærd. 3. Sub-studie vedrørende rehabilitering af kvinder med AMI. Projektsygeplejerske, stud. scient. soc. Lone Schou gennemfører et sub-studie vedrørende efterbehandling af kvinder, der har haft en blodprop i hjertet. Studiet gennemføres ved anvendelse af såvel kvalitativ som kvantitativ dataindsamling. Studiet gennemføres under vejledning af Lis Wagner. 4. Sub-studie vedrørende arbejdsfastholdelse. Med henblik på vurdering af effekten af hjerterehablitering og arbejdsfastholdelse blandt gruppen af erhvervsaktive patienter gennemføres et substudie af scholar stu-derende Eva Margrethe Holst under vejleding af sociolog Lars Iversen og læge Ann-Dorthe Olsen Zwisler. Studiet er financieret af Københavns kommunes pulje til arbejdsfastholdelse og Apotekerforeningen. 5. Sub-studie vedrørende prospektiv risikoberegning, predikteringsværdi og validering. Studiet gennemføres af den tilknyttede læge og kliniske assistent Ann- Dorthe Zwisler og vil omfatte patienter i alt. Studiet gennemføres under vejledning af Jørgen Fischer Hansen. Desuden belyses organisatoriske og økonomiske aspekter ved indførelse af en hjerterehabiliteringsenhed i hospitalsregi. Dette gøres i samarbejde mellem læge og klinisk assistent Ann-Dorthe Olsen Zwisler, Pia Bruun-Madsen (MTV-instituttet) og Jürgen Erlers-Rohde (DSI). 6

8 13. Tidsplan for interventionsstudiet Rehabiliteringsenheden blev etableret i efteråret 1999 med opstart af interventionsstudiet pr Der er i alt inkluderet 770 patienter i år Den endelige afslutnig af patientopfølgning forventes ultimo januar Fem års register follow-up opstartes i år Interventionsundersøgelsen vil danne grundlag for udarbejdelsen af to ph.d.-afhandlinger for henholdsvis Ann-Dorthe Olsen Zwisler og Anne Merete Boas Soja under vejledning bl.a. af overlæge Bjarne Sigurd og overlæge Jørgen Fischer Hansen. 14. Etiske overvejelser vedrørende den samlede undersøgelse Interventionsundersøgelsen består alene af systematisering af allerede anerkendt behandlingsprincipper og omfatter ikke afprøvning af læge-midler. Undersøgelsen er godkendt ved videnskabsetisk komité (j.nr. (KF) /99 (DAN-REHAB) og j.nr. (KF) /01(DAN-SUK)) samt Datatilsynet ). 7

9 Litteratur 2) Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab. Rehabilitering af hjerte-patienter. Retningslinjer. København, Hjerteforeningen, ) Cardiac Rehabilitation Guideline Panel. Cardiac Rehabilitation as Secondary Prevention. Quick Reference Guide for Clinicians. Washington, DC, US Department of Health and Human Services, 1995;17: ) Wood D. European and American recommendations for coronary heart disease prevention. Eur Heart J 1998;280: ) Iversen L. Forebyggelse på hospitalet. Statusrapport København, Bispebjerg Hospital, ) Olsen AD, Degn L, Sigurd B. Hjerterehabilitering og -forebyggelse på Bispebjerg Hospital. København, Bispebjerg Hospital,

Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Redigeret af. Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen

Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Redigeret af. Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital Redigeret af Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital Redigeret af

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001

DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001 DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001 Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital April 2002 DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Sundhedschef Charlotte Kira Kimby Temadag for hjertefysioterapeuter d. 21. juni 2012 Formål med patientundersøgelsen

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Hjertepatienter med depression har signifikant højere morbiditet og mortalitet end hjertepatienter uden depression Depression

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1 Københavns Universitet Planlægning af RCT Opgave nr. 1 Holdleder: Kirstine Moll Harboe Afleveringsdato: 07-04-2010 Du planlægger at gennemføre en undersøgelse som skal afklare, om risikoen for symptomgivende

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Ulighed i sundhed? Udfordringer i forbindelse med rekruttering til et tværsektorielt telemedicinsk diabetes studie

Ulighed i sundhed? Udfordringer i forbindelse med rekruttering til et tværsektorielt telemedicinsk diabetes studie Ulighed i sundhed? Udfordringer i forbindelse med rekruttering til et tværsektorielt telemedicinsk diabetes studie Telemedicinsk indsats ved Type 2 Diabetes en metode til fastholdelse efter endt rehabilitering?

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Håndtering af hjertepatienters psykosociale reaktioner. Af Claudia Mercebach Rehabiliteringssygeplejerske Elsebeth Glipstrup Liaisonsygeplejerske

Håndtering af hjertepatienters psykosociale reaktioner. Af Claudia Mercebach Rehabiliteringssygeplejerske Elsebeth Glipstrup Liaisonsygeplejerske Håndtering af hjertepatienters psykosociale reaktioner Af Claudia Mercebach Rehabiliteringssygeplejerske Elsebeth Glipstrup Liaisonsygeplejerske Program for dagen Om hjerterehabiliteringen på Bispebjerg

Læs mere

Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99

Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99 Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99 Hjertekonference - om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Torsdag 28. oktober 2008, Store auditorium,

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Vores opgave At beskrive evidensen for træning, så det kan omsættes til praksis herunder træningsindhold,

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hjerterehabilitering på danske sygehuse

Hjerterehabilitering på danske sygehuse Hjerterehabilitering på danske sygehuse ISBN: 87-988376-5-6 Hjerterehabilitering på danske sygehuse er udarbejdet af netværksgruppen Hjerterehabilitering under Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark.

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Amadeus Speciallægerne HAR DU TJEK PÅ DIT HELBRED? - Helbredsundersøgelse for private og virksomheder

Amadeus Speciallægerne HAR DU TJEK PÅ DIT HELBRED? - Helbredsundersøgelse for private og virksomheder Amadeus Speciallægerne HAR DU TJEK PÅ DIT HELBRED? - Helbredsundersøgelse for private og virksomheder Helbredsundersøgelse Amadeus Speciallægerne er specialiseret i forebyggende helbredsundersøgelser og

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliterings Database Høringsrapport

Dansk Hjerterehabiliterings Database Høringsrapport Dansk Hjerterehabiliterings Database Høringsrapport November 2012 1 Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HJERTEREHABILITERING

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HJERTEREHABILITERING NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HJERTEREHABILITERING 2013 National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11-12 Aktiviteter

Læs mere

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Fødevareplatform Region Sjælland 14. januar 2010 Thomas Meinert Larsen, Lektor, Institut for Human Ernæring, Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere

Livet med hjertesygdom

Livet med hjertesygdom Livet med hjertesygdom et gruppebaseret efterbehandlingsforløb KKR SJÆLLAND Titel: Livet med hjertesygdom - et gruppebaseret efterbehandlingsforløb Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af: Region Sjælland,

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Hjerterehabilitering på danske sygehuse

Hjerterehabilitering på danske sygehuse Hjerterehabilitering på danske sygehuse Hjerterehabilitering på danske sygehuse er udarbejdet af netværksgruppen Hjerterehabilitering under Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark. Marts 2004 Udgivet

Læs mere

Evaluering af. Hjerterehabilitering i Kolding Kommune. Borgere med iskæmisk hjertesygdom i hjerterehabilitering fase III. August 2007 til marts 2009

Evaluering af. Hjerterehabilitering i Kolding Kommune. Borgere med iskæmisk hjertesygdom i hjerterehabilitering fase III. August 2007 til marts 2009 Evaluering af Hjerterehabilitering i Kolding Kommune Borgere med iskæmisk hjertesygdom i hjerterehabilitering fase III August 2007 til marts 2009 Evalueringsrapporten er udarbejdet af Anne Kolbye, Phizer

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Ansatte i TFE Lone Schou, ph.d. studerende Christina Emme, ph.d. studerende Anna Svarre Jakobsen, ph.d. studerende Steffen Hogg Christensen,

Læs mere

Hjerterehabilitering i Danmark

Hjerterehabilitering i Danmark Hjerterehabilitering i Danmark En oversigt over danske erfaringer og omkostninger Susanne Reindahl Rasmussen NOTAT / PROJEKT 2770 NOVEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

dårligt reguleret type 1 diabetes

dårligt reguleret type 1 diabetes Testning af fleksibelt forløb med Guided Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med dårligt reguleretforløb type 1 med diabetes Testning af fleksibel Guided Egen-Beslutning for unge voksne med Præsentation

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft MitHelbred Et opfølgningsprogram til kræftpatienter Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft P.t. er opfølgning af brystkræft

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF DET INDIVIDUELLE FORLØB Læge Marianne Frederiksen og Lægesekretær Pernille Kriegsbaum

TILRETTELÆGGELSE AF DET INDIVIDUELLE FORLØB Læge Marianne Frederiksen og Lægesekretær Pernille Kriegsbaum 2 ARBEJDSMETODE 47 HJERTEREHABILITERING Arbejdsmetode 48 Kapitel 4 TILRETTELÆGGELSE AF DET INDIVIDUELLE FORLØB Læge Marianne Frederiksen og Lægesekretær Pernille Kriegsbaum INTRODUKTION Et hovedprincip

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters Kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der Dette

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Program Præsentation Budskaber og den gravide modtager Forskningsprojektet Livsstil og graviditet Coaching Motivationssamtalen Forandringsspiralen Sammenfatning

Læs mere

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof 4 scenarier Digital tilbagemelding til borgeren på målinger Brugerbetalt Wellness Forebyggende / forsikring Borgeragent EEJ superhelt Praksisintegration? Jonna Jørn Ikke klinisk ansvar, borgerdrev et Hardy

Læs mere

KVINDER OG HJERTESUNDHED

KVINDER OG HJERTESUNDHED KVINDER OG HJERTESUNDHED - en rapport om sundhedsadfærd og hjertesygdom blandt kvinder UDGIVET AF HJERTEFORENINGEN OG STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kvinder og hjertesundhed - en rapport om sundhedsadfærd

Læs mere