Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Papir Brevfletning Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn med kommunerne 2015 Spørgeskemaundersøgelsen løber i perioden fra den 14. april 2015 til den 22. maj Det er af stor betydning for Rigsarkivets tilsyn, at kommunen udfylder skemaet så omhyggeligt som muligt. Du kan derfor i denne periode lge dig ind til enhver tid indtaste oplysninger, efterhånden som du får dem indsamlet. De indtastede oplysninger bliver gemt, når du lukker vinduet ned. Det er derfor vigtigt, at du husker at lukke ned, når du stopper med at arbejde i skemaet. Hvis I overskriver tidligere indtastninger, bliver de oprindelige oplysninger IKKE gemt. Hvis du ønsker at udskrive spørgeskemaet først derefter udfylde det elektronisk, kan du udskrive spørgsmålene ved at trykke på printerikonet nederst på siden. Skemaet ses bedst i en sideopsætning i 50% med en margenbredde på 1 cm. Husk d, at den endelige besvarelse af spørgeskemaet skal ske elektronisk. Rigsarkivet sender en kopi af besvarelsen til kommunaldirektøren med kopi til dig. Har du behov for yderligere rækker til indtastning af besvarelsen, kontakt da venligst Rigsarkivet. Det skal påpeges, at det udleverede link er et specifikt link til jeres kommune ikke må udleveres til andre kommuner. Vejledning til spørgeskemaet finder du undervejs i undersøgelsen. Har du spørgsmål i forbindelse med udfyldelsen af spørgeskemaet, kan du kontakte Rigsarkivet på mail: eller telefon Med venlig hilsen Rigsarkivet Tryk næste for at fortsætte I undersøgelsen skal der svares på følgende spørgsmål: Baggrundsspørgsmål 1. Navn på kommunen Kontaktperson vedr. it-systemer 2. Navn på kontaktperson i kommunen 3. Telefonnummer på kontaktperson i kommunen 4. E-post-adresse på kontaktperson Kontaktperson vedr. papirarkivalier 5. Navn på kontaktperson i kommunen 6. Telefonnummer på kontaktperson i kommunen 7. E-post-adresse på kontaktperson Offentlige arkiver oprettet efter arkivlovens 7 8. Har kommunen et offentligt arkiv? 9. Navn på kontaktperson:. Arkivets e-post-adresse: Vedtægter 11. Arkivets seneste udgave af vedtægter: datering 11a. Send vedtægterne til Strategi for arkivering af papirarkivalier 12. Hvilken strategi har kommunen valgt for papirarkivalier? 13. Hvordan vil kommunen stille papirarkivalier, som er tilgængelige i henhold til arkivloven, til rådighed for borgerne?

2 Side 2 af 17 Strategi for arkivering af it-systemer 14. Har kommunen en strategi for arkivering af it-systemer? 15. Har kommunen en arkiveringsplan for aflevering? Papirarkivalier Papirarkivalier i varetægt 16. Hvad har kommunen af papirarkivalier? Opbevaring af papirarkivalier 17. Lever kommunens arkivlokaler op til Rigsarkivets anbefalinger til indretning af arkivlokaler? 18. beskadigede arkivalier bestemt til bevaring? It-systemer Administrative systemer 19. ESDH-systemer med journalsager 20. Elektroniske journaler 21. Elektroniske sagshenvisnings- advissystemer er på økonomiområdet 22. Økonomisystemer er på social- sundhedsområdet 23. ESDH-systemer med personsager 24. Daginstitutions- børnepasningssystemer 25. Omsorgssystemer 26. er vedr. institutioner for handicappede herunder døgninstitutioner 27. er vedr. social- psykiatribehandling herunder døgninstitutioner 28. er vedr. forebyggelse genoptræning 29. Sundhedsplejesystemer 30. er vedr. misbrugsbehandling er på miljø- teknikområdet 31. ESDH-systemer med byggesager 32. ESDH-systemer med sager vedr. miljøgodkendelser miljøtilsyn er på undervisningsområdet 33. Elevadministrationssystemer 34. er vedr. specialundervisning 35. PPR-systemer Væsentlige nye systemer, som bør inddrages ved den kommende revision af den kommunale bekendtgørelse 36. Har I systemer, som I mener bør inddrages ved den kommende revision af den kommunale bekendtgørelse, som ikke indgår i tidligere spørgsmål? Samlinger af sags- eller behandlingsrelevante bestemt til bevaring på fagområderne, som kun ligger på fællesdrev, intranet mv. (dvs. ikke i it-systemerne) 37. Brug af fællesdrev, intranet mv. Forskningsdata 38. Hvilke institutioner har generelt forskningsdata i varetægt? 39. Findes der centrale fælles institutioner med forskningsdata i kommunen eller på tværs af kommuner? Tryk næste for at starte spørgeskemaundersøgelsen Baggrundsspørgsmål 1. Indtast navn på kommunen: Trundholm Kommune Kontaktperson vedr. it-systemer I spørgsmål 1-4 indtastes kommunens navn, samt navn, stilling, telefonnummer e-post på den person, der er kontaktperson vedr. it-systemer. Formålet er at sikre, at Rigsarkivet har mulighed for at henvende sig med uddybende spørgsmål til besvarelsen. 2. Indtast navn på kontaktperson i kommunen: Niels Nielsen 3. Indtast telefonnummer på kontaktperson i kommunen: Indtast e-postadresse på kontaktperson: Kontaktperson vedr. papirarkivalier

3 Side 3 af 17 I spørgsmål 5-7 indtastes navn, stilling, telefonnummer e-post på den person, der er kontaktperson vedr. papirarkivalier. Formålet er at sikre, at Rigsarkivet har mulighed for at henvende sig med uddybende spørgsmål til besvarelsen. 5. Indtast navn på kontaktperson i kommunen: Niels Nielsen 6. Indtast telefonnummer på kontaktperson i kommunen: Indtast e-postadresse på kontaktperson: Offentlige arkiver oprettet efter arkivlovens 7 Et offentligt arkiv efter arkivlovens 7 er et arkiv, der er oprettet efter en beslutning i kommunalbestyrelsen eller økonomiudvalget, som opbevarer kommunens arkivalier, stiller dem til rådighed for borgere myndigheder, samt vejleder i brugen af dem. Disse arkiver kaldes så stadsarkiver eller 7-arkiver varetager de samme funktioner som Rigsarkivet, hvad angår kommunens arkivalier. tvivl om arkivets status, skal dette afklares, inden der sker aflevering af kommunale arkivalier til arkivet. Man kan læse mere om offentlige arkiver i Rigsarkivets vejledning herom: Se her I spørgsmål 8 skal der svares på, om kommunen har et offentligt arkiv ( 7-arkiv). 8. Har kommunen et offentligt arkiv? Under oprettelse Offentlige arkiver oprettet efter arkivlovens 7 fortsat Hvis kommunen har et offentligt arkiv, skal der i spørgsmål 9- indtastes navn på kontaktperson samt e-post til arkivet. 9. Indtast navn på kontaktperson på det kommunale arkiv: Peter Persen. Indtast arkivets e-post adresse: 11. Datering af arkivets seneste udgave af vedtægter. Indsend vedtægterne til Strategi for arkivering af papirarkivalier I spørgsmål 12 ønskes oplyst, hvilken overordnet strategi kommunen har valgt for papirarkivalierne. Med strategi menes der en overordnet plan for, hvordan kommunen vil håndtere dens papirarkiver: Vil kommunen selv opbevare arkivalierne, vil kommunen aflevere til Rigsarkivet, eller skal der ske aflevering til kommunens offentlige arkiv? Strategien kan udmønte sig i en afleveringsplan, som rummer oplysninger, hvornår de konkrete afleveringer skal finde sted, hvem der har ansvaret for afleveringerne. 12. Hvilken strategi har kommunen valgt for papirarkivalier? Arkivalierne forbliver hos kommunen Aflevering til Rigsarkivet Aflevering til eget arkiv ( 7-arkiv) Ifølge arkivlovens 22 er kommunale arkivalier tilgængelige for enhver, når arkivalierne er 20 år gamle, kommunen har pligt til at stille arkivalierne til rådighed efter reglerne i arkivlovens Kommunen har endvidere pligt til, så vidt muligt, at behandle ansøgninger om arkivadgang inden for 30 dage. Kommunen skal derfor oplyse, hvordan den stiller papirarkivalier til rådighed for borgerne.

4 Side 4 af Hvordan vil kommunen stille papirarkivalier, som er tilgængelige i henhold til arkivloven, til rådighed for borgerne? (Sæt gerne kryds) Er afleveret til Rigsarkivet Selv fremfinde stille til rådighed på anvist sted Via egen læsesal (f.eks. på kommunens stadsarkiv) Beskriv Supplerende kommentarer Vi vil bruge vores eget stadsarkiv. Strategi for arkivering af it-systemer I spørgsmål ønskes oplyst, hvilken overordnet strategi kommunen har valgt for it-systemer. Med strategi menes der en overordnet plan for, hvordan kommunen vil håndtere dens it-systemer: Vil kommunen aflevere til Rigsarkivet, eller skal der ske aflevering til kommunens offentlige arkiv? Strategien kan udmønte sig i en afleveringsplan, som rummer oplysninger om, hvornår de konkrete it-afleveringer skal finde sted, hvem der har ansvaret for afleveringerne. 14. Har kommunen en strategi for arkivering af it-systemer? 15. Har kommunen en arkiveringsplan for aflevering? Supplerende kommentarer Der er udarbejdet en strategi med tilhørende afleveringsplan i samarbejde med EARKIVET, som vi er medlem af. Vejledning til besvarelse af papirarkivalier Vigtigt: læs vejledningen til disse spørgsmål grundigt inden besvarelsen. Rigsarkivet har i bekendtgørelserne nr. 00 af 28. september 2004 nr. 995 af 3. august 20 udpeget de typer af papirarkivalier, der indeholder bevaringsværdige data. Bekendtgørelserne med tilhørende vejledninger kan findes på Rigsarkivets hjemmeside: Se her. Formålet med spørgsmålene er, at kommunen Rigsarkivet får overblik over, hvilke papirarkivalier, som kommunerne har i varetægt. Besvarelsen skal ikke omfatte papirarkivalier, som er afleveret til offentligt arkiv. For papirarkivalier bestemt til bevaring angives: Kommune der har skabt arkivalierne. Både arkivalier fra den nuværende kommune forgængerkommunerne skal angives. Forvaltning: den forvaltning, afdeling eller udvalgt, som har skabt sagerne. Arkivserie: En række af arkivalier, f.eks. journalsager, byggesager, sociale klientsager. Adresse: Hvor opbevares arkivalierne idag? Periode: Her angives startår slutår for hver enkelt arkivserie. Omfang: Her skal kommunen angive, hvor mange hyldemeter hver enkelt arkivserie fylder.

5 Side 5 af 17 Papirarkivalier I spørgsmål skal kommunen svare på spørgsmål om de papirarkivalier, som kommunen har (dvs forvaltnings- mellemarkiver), som ikke er afleveret til offentligt arkiv. Kommunen skal både for den nuværende kommune for forgængerkommunerne oplyse, hvilke papirarkivalier kommunen, dvs. kommunens centrale forvaltning kommunens institutioner, har stående, hvem der har skabt arkivalierne, hvilke type arkivalier der er tale om, hvor de opbevares, hvilken periode arkivalierne dækker, hvor meget arkivalierne fylder. 16a. Hvad har kommunen af papirarkivalier? Kommune der har skabt sagerne/ne/protokollerne (forgængerkommuner nuværende kommune) Forvaltning/institution der har skabt sagerne/ne/protokollerne Arkivserie/type Hvis andet: beskriv Adresse for opbevaring Startår Slutår Hyldemeter Eksamens Forhandlingsprotokol Journalsager Personsager PersonalesagerByggesager Regnskabsmateriale Folkeregister Ægteskabsbøger Andet prøvebeviser Serie 1 Storeby Snerådet Højby Skole Serie 2 Storeby Hele kommunen Henlagt efter Odder-systemet Højby Skole ,3 Serie 3 Storeby Børneværnet Højby Skole ,4 Serie 4 Storeby Skattevæsenet Selvangivelser Højby Skole ,3 Serie 5 Lilleby Folkeregistret Rådhuset Serie 6 Nyby Hele kommune KL-sager Rådhuset ,7 Serie 7 Nyby Økonomiforvaltningen De godkendte budgetter regnskaber Rådhuset Serie 8 Nyby Socialtforvaltningen Rådhuset Serie 9 Nyby Aldersro Plejehjem Aldersro 1980 Serie Nyby Børnely Børnehave Børnehavens arkiv Børnely Serie 11 Nyby Højby Skole Højby Skole ,5 Serie 12 Serie 13 Serie 14 Serie 15 Har I papirarkivalier/behov for yderligere rækker? Opbevaring af papirarkivalier Kommunen bedes angive, om kommunens arkivlokaler lever op til Rigsarkivets anbefalinger til indretning af arkivlokaler til sikring mod fysisk nedbrydning af arkivalier. Man kan læse mere herom i Rigsarkivets vejledning om opbevaring af papirarkivalier: Se her 17. Lever kommunens arkivlokaler op til Rigsarkivets anbefalinger til indretning af arkivlokaler? 17a. Hvis kommunen ikke lever op til Rigsarkivets anbefalinger til indretning af arkivlokaler: Beskriv Der er et utæt loft på Højby Skole, hvor visse arkivalier opbevares. Vi er i gang med at reparere loftet.

6 Side 6 af 17 Hvis kommunen har bevaringsværdige arkivalier, der er blevet beskadiget af svamp, fugt m.v., skal kommunen beskrive, hvilke arkivalier der er tale om, hvordan de er beskadigede. 18. beskadigede bevaringsværdige arkivalier? F.eks. svamp, skadedyrsangreb, fugt, o.lign.? 18a. Hvis der er beskadigede bevaringsværdige arkivalier: beskriv? Nle gamle protokoller fik vand for nle år siden. Vi har haft sendt dem til konservator. IT-arkivalier Vigtigt: læs vejledningen til disse spørgsmål grundigt inden besvarelsen. Rigsarkivet har i bekendtgørelserne nr. 00 af 28. september 2004 nr. 995 af 3. august 20 udpeget de typer af it-systemer, der indeholder bevaringsværdige data. Bekendtgørelserne med tilhørende vejledninger kan findes på Rigsarkivets hjemmeside: Se her. Formålet med spørgsmålene er, at kommunen Rigsarkivet får overblik over, hvilke af kommunens it-systemer, bestemt til bevaring, der skal arkiveres hos et offentligt arkiv, inden data skal slettes persondatalovens bestemmelser. Et it-system er som oftest en database som f.eks.: et fagsystem eller et register med eller uden en e-journal (elektronisk journal), som indeholder oplysninger om sager, men hvor selve ne findes på papir et sags- dokumenthåndteringssystem (ESDH-system), hvor både oplysninger om sager samt selve ne findes i digital form. Flere it-systemer kan indgå i en serviceorienteret arkitektur (SOA-system) eller et systemlandskab. Et it-system er d ikke en applikation eller en hjemmeside. Spørgsmålene drejer sig både om de systemer, som kommunen anvender efter 1. januar 2007, om de systemer, som forgængerkommunerne annvendte før 1. januar Oplysningerne om forgængerkommunernes it-systemer findes i det regneark, som kommunen har fået sammen med link til spørgeskemaet (NNKommune_excelark2008). er indberettet ved Tilsyn 20 fra den nuværende kommune kan ses i pdf-filen (NNkommune_Bilag1). Vi beder jer indtaste oplysninger om alle systemer for at sikre, at alle systemer bestemt til bevaring før efter 2007 bliver arkiveret. Besvarelsen skal omfatte de it-systemer, som indeholder data bestemt til bevaring bekendtgørelse nr. 00 af 28. september 2004 nr. 995 af 3. august 20. Bemærk, at kommunens anvendelse af fælleskommunale systemer, herunder KMD-systemer, så skal medtages i besvarelsen. For hvert enkelt system bestemt til bevaring angives: Kommune der har skabt systemet ets navn. Hvornår systemet er oprettet, dvs. hvornår kommunen har taget systemet i brug. Angiv så præcis oprettelsesårstal som muligt. Sletningsfrister i henhold til. I anmeldelsen til har kommunen angivet, hvornår der skal slettes data. Det kan f.eks. være fem år efter, at en sag er afsluttet. Kommunen skal finde ud af, hvornår dette medfører, at der første gang skal slettes data (oplysninger). Sletningsfristen skal altså omsættes til en konkret dato, som angives dd-mm-yyyy eller et konkret år. Hvis systemet har fået data fra forskellige systemer fra forgængerkommunerne, er det det år, hvor de første konverterede data skal slettes, der skal angives. Inden der slettes data, skal der udarbejdes en systemuafhængig arkiveringsversion, som skal afleveres til et offentligt arkiv. systemleverandøren. Om der tidligere er udarbejdet en arkiveringsversion af data. Hvis der er udarbejdet en arkiveringsversion, skal det oplyses, hvilken periode arkiveringsversionen omfatter (ikke den enkelte arkiveringsversion, kun yderår) Om der fra et tidligere system ind i det nuværende system, hvilket system der er tale om, om alt er ind. Hvad vil kommunen gøre for at sikre, at data bliver arkiveret. Har I behov for yderligere rækker ved de enkelte it-systemer - kontakt venligst Rigsarkivet. Administrative systemer Et ESDH-system er et system, hvor både sager samt oplysninger herom findes i digital form. Eksempler: edoc, KMD Sag EDH, FICS, Acadre, Public360, SBSYS, ProFile. 19. ESDH-systemer med journalsager navn Hvis ja: Hvilket system er der til?

7 Side 7 af 17 : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby Acadre Storeby DokAjour Acadre Lilleby Doculive En elektronisk journal er et system, hvor oplysninger om sager findes i digital form, mens selve sagerne ne findes i papirform. Eksempler på elektroniske journaler: Doculive, FICS, KMD Journal, KMD Sag. 20. Elektroniske journaler navn i systemet data til et nyt Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby KMD Sag Basis Journal Eksempler på systemer: KMD Sag Basis Journal.

8 Side 8 af Elektroniske sagshenvisnings- advissystemer navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby KMD Sag Basis Journal er på økonomiområdet Eksempler på økonomisystemer: KMD ØS. Navision, KMD Opus Økonomi, Prisme. 22. Økonomisystemer navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby Prisme

9 Side 9 af 17 er på social- sundhedsområdet Et ESDH-system er et system, hvor både sager samt oplysninger herom findes i digital form. Eksempler: edoc, KMD Sag EDH, FICS, Acadre, Public360, SBSYS, ProFile. 23. ESDH-systemer med personsager navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Storeby DokAjour Acadre Kun de aktive sager blev overført 2 Eksempler: Extens, IDIS Dagpleje, KMD Institution 24. Daginstitutions- børnepasningssystemer navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby IDIS

10 Side af 17 Eksempler: CSC Vitae, Lyngsøe Omsorgssystem, KMD Care, Uniq Omsorg 25. Omsorgssystemer navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby Uniq Omsorg Storeby Rambøll Care Uniq Omsorg Alle sager blev ind I bedes udfylde skemaet med alle kommunens systemer. Både nuværende kommune fra forgængerkommunerne. Eksempler: Bostedsystemet, K-jour, BB Journal, DHUV, Kingo, DUBU. 26. er vedr. institutioner for handicappede herunder døgninstitutioner navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby Bostedsystemet Vi har taget kontakt til leverandøren. 2 Nyby DUBU Vi tror det sker fra centralt hold.

11 Side 11 af 17 Eksempler: Bostedsystemet, K-jour, BB Journal, DHUV, Kingo, DUBU. 26. er vedr. social- psykiatribehandling herunder døgninstitutioner navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby Kingo Storeby Accesdatabase Vi har lige indgået kontrakt med leverandøren Vi er i gang med at finde en leverandør, der kan lave en arkiveringsversion - der er tale om et egetudviklet system fra amtets tid Eksempler: CSC Sundhed, Novax Sundhed, Avaleo Sundhed, TM Sund. 28. er vedr. forebyggelse genoptræning navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby TM Sund

12 Side 12 af 17 Eksempler: Novax, TM Sund, Avaleo Sundhed. 29. Sundhedsplejesystemer navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby Novax Sundhed Der skal arkiveres i 2015, hvor så forgængerkommunernes data vil indgå 2 Storeby TM Sund Novas Sundhed Eksempler: BB Journal, CSC Social, PCD, Bostedsystemet. 30. er vedr. misbrugsbehandling navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at

13 Side 13 af 17 1 Nyby PCD er på miljø- teknikområdet Eksempler: KMD Structura Byggesag, GeoEnviron, ProFile Byggesag, FilArkiv. 31. ESDH-systemer med byggesager systemer både fra forgængerkommuner nuværende kommune) navn af data? ALLE i systemet til nyt Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at sikre, at der sker arkivering? 1 Nyby KMD Structura Byggesag 2007 KMD er i gang med arkiveringen 2 Eksempler: KMD Structura Miljø, GeoEnviron. 32. ESDH-systemer med sager vedr. miljøgodkendelser miljøtilsyn systemer både fra forgængerkommuner nuværende kommune) navn ALLE i systemet Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at sikre, at der sker arkivering?

14 Side 14 af 17 af data? til nyt 1 Nyby GeoEnviron 2009 Vi har lige indgået kontrakt 2 er på undervisningsområdet Eksempler: Tabulex Tea, KMD Elev. 33. Elevadministrationssystemer navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby KMD Elev Eksempler: PacerData.

15 Side 15 af er vedr. specialundervisning navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Storeby PacerData Acadre Indgår i arkiveringen af Acadre 2 Eksempler: WinPPR, Kingo. 35. PPR-systemer navn Hvis ja: Hvilket system er der til? : Hvad vil kommunen gøre for at 1 Nyby WinPPR 2007 Leverandøren laver arkiveringsrunde i

16 Side 16 af 17 Væsentlige nye systemer, som bør inddrages ved den kommende revision af den kommunale bekendtgørelse Kommunen kan have taget væsentlige, nye systemer i brug siden sidste tilsyn i 2011, som ikke er oplistet i de foregående spørgsmål. Kommunen har derfor mulighed for i spørgsmål 35 at nævne væsentlige, nye systemer, som bør inddrages i arbejdet med revision af de kommunale bevarings- kassationsbestemmelser. 36. Har I systemer, som I mener bør inddrages ved den kommende revision af den kommunale bekendtgørelse, som ikke indgår i tidligere spørgsmål? type Forvaltningsområde navn Beskriv Hvorfor er systemet bevaringsværdigt? 1 Byggeprojektstyringssytem Teknikområdet ibinder 2 Indeholder alt materiale om opførelsen af kommunens bygninger ejendomme, korrespondance, tegninger m.v. Der er tale om væsentligt materiale til dokumentation af kommunen som bygherre, materialet findes ikke i kommunens ESDHsystem Systen Samlinger af sags- eller behandlingsrelevante data, AV-medier, fotosamlinger, o.lign. bestemt til bevaring på fagområderne, som kun ligger på fællesdrev, intranet mv. (dvs. IKKE i it-systemerne) Kommunen skal her registrere de samlinger af, som kommunen har liggende på fællesdrev eller intranet o.lign., som ikke er lagret i et it-system. Kommunen skal altså ikke indberette, hvis ne så er journaliseret i et ESDH- eller fagsystem. En samling kan f.eks. være en projektgruppes materiale, som er gemt på et fællesdrev, for at alle medlemmer har haft adgang til de relevante oplysninger. Det kan så være mødereferater fra kommunens HSU eller arbejdsgruppen om kommunens nye kommunikationspolitik, som kun findes på intranettet. Eksempler: byrådsmøder optaget på video, fotosamling i teknisk forvaltning 37. Brug af fællesdrev, intranet mv. Navn på samlingen af Startår Indeholder samlingen? Hvor mange gigabyte fylder data/ i samlingen? Indhold (population) Hvor ligger samlingen (angiv f.eks. fællesdrev, intranet eller lagringsenhed) Ved ikke 1 Direktionsreferater Alle direktionsreferater med bilag siden 2007 På fællesdrevet 2 Organisationsprojektet ,3 Fotos Projektet om kommunens nye organisation i 2013 Kommunen fotraferede i 1998 alle kommunens bygninger Sharepointløsning På server i teknisk forvaltning Systen

17 Side 17 af 17 Forskningsdata Mange kommuner udfører forskning. Det kan enten være grundforskning, anvendt forskning eller udviklingsarbejde. Hos kommunerne foregår megen forskning på social- sundhedsområdet. Det kan f.eks. være forskningsprojekter om børns trivsel, om helhedsorienteret rehabiliteringsindsats eller om ældres kostvaner. I spørgsmål 38 skal kommunen svare på, om kommunen opbevarer data fra forskningsprojekter. I spørgsmål 39 skal der svares på, om der findes centrale forskningsenheder i kommunen eller på tværs af kommunerne, dvs. om kommunen indgår i en forskningsenhed sammen med andre kommuner. 38. Hvilke institutioner har generelt forskningsdata i varetægt? Kommunens center for børnesundhedsforskning vores sundhedsforvaltning 39. Findes der centrale fælles institutioner med forskningsdata i kommunen eller på tværs af kommuner? Ved ikke 39a. Hvis ja: Hvilke? Vores center for børnesundhed er så ejet af vores nabokommune Sønderby. Desuden indgår vi i et samarbejde med Aalborg Universitetshospital om ældres kostvaner. Du har nu været igennem spørgeskemaundersøgelsen. Tak, fordi du besvarede spørgsmålene. Vi beder dig tjekke, om du har fået besvaret alle spørgsmål. Til med d. 22. maj 2015 er der mulighed for at gå ind i skemaet rette i oplysningerne. Vi vender tilbage, når vi i løbet af sommeren 2015 har behandlet kommunens besvarelse.

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten )

Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten ) Vejledende bevarings- og kassationsliste for kommunernes it-systemer efter 1. januar 2007 ( D-guldlisten ) En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr. 2010-014829 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb...

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. 1. Bevaringsværdigt

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT?

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Christian Torp Markedsdirektør dpublic Copyright 2010 Fujitsu A/S Paradigmeskiftet for standardsystemerne I går: A B C D I morgen: A B Arbejdsproces 3 Arbejdsproces

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Referat. Statens Arkiver

Referat. Statens Arkiver Referat Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. august 2014 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: vicedirektør Kirsten Villadsen, specialkonsulent

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Rigsarkivet 2004 (revideret 2008, version 2014) Bevaring og kassation

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009)

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Aflevering af arkivalier fra statslige myndigheder til Statens Arkiver foregår i henhold

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Them Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL... 2 NEA MEDLEM... 4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 1 NEA MODEL januar

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningen sendes til: pijen@assens.dk 1. Projektnavn / betegnelse Angiv projektnavn/betegnelse: Det digitale Bibliotek (Danskernes digitale Bibliotek)

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Elev- og uddannelsesplaner

Elev- og uddannelsesplaner Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Revideret november 2012. Indhold Opgraderingspolitik... 2 BILAG 1 OVERSIGT OVER SYSTEMER... 4 Fælles tværgående

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN Arkivfonde er parallelt med genstande, fotografier, storformater mv. et af flere registreringsobjekter i en museumssag. Selv om registrering af arkivalier

Læs mere

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN?

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 Postboks 9080 2450 København SV T: 33 41 12 00 M: ast@ast.dk 1. Anbringelsesstatistikken For at styrke dokumentationen

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning

Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning Indholdsfortegnelse Slide 3: Baggrund beskrivelse af otte roller Slide 4: De otte forskellige roller Slide

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre. Social og Arbejdsmarked

1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre. Social og Arbejdsmarked 1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. I det følgende vil du blive stillet en række spørgsmål om, hvordan du oplever en række administrative arbejdsopgaver primært inden for økonomi - og personaleområdet.

Læs mere

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne.

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne. SLA Råd og vejledning Emne: Udlån Dato: 16.5.1994 Om udlån SLA anbefaler medlemsarkiverne at benytte de følgende regler ved ud-/indlån af materiale til andre institutioner eller enkeltpersoner. På side

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har hvert år reduceret antallet af administrative medarbejdere.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere