Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen"

Transkript

1 Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: arkivchef Kirsten Villadsen Kristmar, teamleder Lars Martin Petersen, sektionsleder Jan Dalsten Sørensen, arkivar Christian Larsen Eksterne: 45 deltagere fra 7-arkiverne og KL Dato: 3. september 2013 Journalnr: Referent: Christian Larsen Velkomst og præsentation af fagligt forum Arkivchef Kirsten Villadsen Kristmar bød velkommen og fortalte, at K-udvalget har besluttet, at der skal være en mere bred fundering af det kommunale samarbejde, så man kommer i kontakt med de 7-arkiver, der ikke hidtil har været repræsenteret i de forskellige samarbejdsfora. Hun præsenterede derpå K-udvalget og de øvrige samarbejdsfora, som man kan læse mere om på Statens Arkivers hjemmeside, hvor der også findes mødereferater fra disse fora: Hun gennemgik kommissoriet for det nyoprettede Faglige forum for 7-arkivernes medarbejdere, til hvilket man har hentet inspiration fra 7-temadagen i februar 2012, hvor Statens Arkiver havde lejlighed til at drøfte arkivfaglige forhold med et bredt udsnit af 7-arkiver. Formålet med det faglige forum er den fælles opgave, som Statens Arkiver og 7-arkiverne har, nemlig at bevare kommunernes arkivalier. I den forbindelse skal vi få forvaltningen i tale og få den kompetenceudviklet, men vi skal også huske løbende at kompetenceudvikle os selv. Forummet skal også bruges til at netværke og dele erfaringer. 1. Orientering fra K-udvalget Kirsten Villadsen Kristmar fortalte, at der har været afholdt to møder i år, hvor man dels har drøftet den nye samarbejdsstruktur, dels haft en indledende drøftelse af, hvad en it-arkivar skal kunne. Det er besluttet, at der skal ske en kortlægning af 7-arkivernes dækningsområder og kompetencer, og Statens Arkiver har derfor bedt om ODA om en række oplysninger til brug for kortlægningen. 1

2 Statens Arkivers arkivnetværk Christian Larsen berettede kort om mødet i Odense 19. juni 2013, som især havde handlet om digitalisering af byggesager og de erfaringer, som kommunerne havde gjort sig i den forbindelse, og som kunne være nyttige for kommuner, som står over for en digitalisering af deres byggesagsarkiv. Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Statens Arkiver Christian Larsen fortalte om det første møde i netværket, der fandt sted 23. april 2013 med 31 deltagere. Her havde man drøftet bevaring og kassation af it-systemer, kassation af dokumenter i itsystemer, aflevering af it-systemer, herunder slettefrister og udbud af afleveringsopgaven, adgang til afleverede sager og digitaliseringsbekendtgørelsen. KMD-gruppen KMD-gruppen er et samarbejdsforum mellem KMD på den ene side og de offentlige arkiver (Statens Arkiver, København/NEA, Aalborg/KOMDA og Haderslev) på den anden. Christian Larsen sagde, at der har været holdt møde 14. august 2013 med de nye folk på KMD Arkiv: Steen Østergaard og Kasper Gubi Petersen, hvor fokus var paradigmesag for KMD Care. Der blev fra en tilhører spurgt til, hvornår KMD forventer at aflevere KMD Care, og Daniel Bøgsted- Møller fra Københavns Stadsarkiv svarede, at KMD Care er sat på i anden halvdel af Når Care er kommet godt i gang, går KMD i gang med EKJ. 2. Bevarings- og kassationsbestemmelser papir og it Christian Larsen fortalte om KMD Valgopgørelse, at Region Nordjylland på vegne af regionerne skal have møde med KMD og Statens Arkiver 2. september 2013 om aflevering af regionernes valgdata, og at det tegner til et godt forløb. Hvad angår de kommunale valgdata, hviler sagen hos KL. Pernille Grouleff Poulsen fra København spurgte til revision af dataflowsanalyserne, bl.a. set i lyset af KOMBIT, Udbetaling Danmark og de nye socialtilsyn. Statens Arkiver gav tilsagn om at ajourføre analyserne i løbet af efteråret 2013 og bad i den forbindelse 7-arkiverne om oplysninger om ressortændringer af betydning for ajourføringen.. Lars Martin Petersen spurgte til erfaringer med kassation af dokumenter i it-systemer med dokumenter (både ESDH- og fagsystemer). Fra deltagerne blev der sagt, at mange vælger at merbevare alle dokumenter på grund af en uens journaliseringspraksis, som især har gjort sig gældende i de nye kommuners første år, men at man også fremadrettet vil kigge på kassation, især af økonomiske årsager. Det er især fejlede dokumenter, som giver udfordringer og er med til at forhøje prisen. På den anden side kan en merbevaring af alle dokumenter også være med til at vanskeliggøre senere fremfindelse, sagde Mie Andersen fra Næstved, når man skal lede i mange hundredtusinde dokumenter. 2

3 Der udspandt sig en drøftelse af leverandørernes prismodeller, herunder om det kan betale sig at fjerne dokumenter, eller om leverandøren skal have mere for at fjerne dokumenter end for at medtage dem, ligesom deltagerne diskuterede de forskellige forhold, man skal huske på i forbindelse med en arkiveringsopgave (business case for arkivering). Det vil derfor være rart med en model/huskeliste, og deltagerne drøftede, hvem der skal lave den: K-udvalget, KL, en arbejdsgruppe blandt 7-arkiverne eller Statens Arkiver. Kirsten Villadsen Kristmar sagde, at hun i første omgang nok skal sammenskriver de bidrag, der bliver sendt til hende, inden næste K-udvalgsmøde. En af forudsætningerne for udskillelse af dokumenter er korrekt journalisering, hvor 7-arkiverne kan være med til at gøre sin indflydelse gældende, men det afhænger også af, om man sidder tæt på forvaltningen og er involveret i kommunens ESDH-system (som f.eks. i Gladsaxe) eller langt fra forvaltningen (som f.eks. i Aalborg). Christian Frederiksen fra Guldborgsund sagde, at det bl.a. drejer sig om at komme kontakt med ESDH-koordinator, jurister osv., hvis man vil have indflydelse på journaliseringspraksis, mens Finn Guldbæk fra Fredensborg talte om nødvendigheden af ledelsesmæssig opbakning. Uffe Thyssen fra Vejle udtalte, at man skal bruge forvaltningslov, offentlighedslov osv. som løftestang over for forvaltning og ikke arkivloven. Statens Arkiver gjorde opmærksom på de ni pjecer om god forvaltningsskik ( KlarRet ), som Københavns Borgerrådgiver har udgivet: samt konferencen om God forvaltningsskik - hvorfor og hvordan 6. november 2013: ngsskik Lars Martin Petersen spurgte også til erfaringer med at tiffe vanskelige dokumenter. Charlotte Voss fra Gladsaxe fortalte, at de havde lavet en beskrivelse af problemet, som indgik i arkiveringsversionens geninfo, men man havde ikke placeret et dummy-dokument. Mie Jönsson fra Aalborg sagde, at de har haft en arkiveringsversion med en hel del vanskelige dokumenter, hvor de efter bk-vurdering havde kunnet udskille hovedparten og kun endte med dokumenter bevaringsværdige dokumenter, der ikke kunne tiffes. Der var indlagt dummy-dokument. Christoph Klingert fra Frederikssund nævnte problematikken med tiffning af eksempelvis CAD-filer og det datatab, der sker, fordi teknisk forvaltning ikke kan bruge tiff-filerne. Christian Larsen fortalte om Statens Arkivers procedure, som er en gennemgang af nettolisten over fejlede dokumenter, som munder ud i to dokumenter til kontekstdokumentation: dels et notat om problemets omfang og årsag, dels en fortegnelse over de fejlede dokumenter. På det fejlede dokuments plads indlægges der et dummydokument. 3

4 Lars Bo Hansen fra Gentofte sagde, at man i KMD regnede med 3-5 min. til at manuel håndtering af et fejlet dokument, og han anbefale derfor løbende konvertering. Statens Arkiver og KL har udarbejdet FORM-koder til ESDH-systemer og til klassifikation af fagsystemer. Begge dele kan rekvireres hos Statens Arkiver. 3. Vejledningsmateriale papir og it a. Digitaliseringsbekendtgørelse Lars Martin Petersen fortalte om det skema til anmeldelse, der findes på Statens Arkivers hjemmeside: Statens Arkiver har endnu ikke modtaget en anmeldelse. b. Øvrigt Der blev efterlyst nyhedsbrev med orientering om ændringer på hjemmesider og/eller i vejledninger, ligesom man gerne vil have de samme kurser, som tilbydes statslige myndigheder. Lars Martin Petersen udtalte, at Statens Arkiver gerne sender orientering ud, men at man heller ikke skal spamme 7-arkiverne med meddelelser hele tiden. Kirsten Villadsen Kristmar sagde, at Statens Arkiver gerne hører om ideer til kurser, men de selvfølgelig skal kunne løbe rundt. Ellers kan et 7-arkiv altid købe et kursus eller en konsulent hos Statens Arkiver. 4. Næste møde forslag til dagsorden Videndeling om kassation af dokumenter Sletninger sletter kommunerne data efter arkivering? Offentlighedsloven og den nye arkivlov Datatilsynets udmelding om tilgængeliggørelse af data på nettet via tilgængeliggørelsesværktøjer Skoleintra Opdatering af d-guldlisten Opdatering af dataflowsanalyser Deling af afleveringsbestemmelser på digitaliser.dk 5. Bevaring og aflevering af it-arkivalier a. Bitmagasinet Jan Dalsten Sørensen fortalte, at der hos Statens Arkiver findes to slags digitalt materiale: dels 40 tb digitalt skabte arkivalier (udtræk fra forvaltningens it-systemer), dels tb digitaliserede arkivalier, primært digitaliseret af hensyn til tilgængeliggørelse, men også sikkerhedsskanninger m.v. Statens 4

5 Arkiver har store mængder data, der skal opbevares, men man står imidlertid ikke alene med udfordringen, og derfor har man samen med Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket lavet en fornuftig bevaring af digitalt materiale: Bitmagasinet. Han fortalte om udfordringer/trusler i forbindelse med at sikre fortrolighed, tilgængelighed og integritet og de deraf afledte omkostninger. Bitmagasinet giver mulighed for at gemme data i uafhængige kopier på forskellige lokationer, under anvendelse af forskellige teknologier, i forskellige organisationer, og som samtidig tjekker, at data er og forbliver identiske. Jan Dalsten Sørensen sagde, at man er velkommen til at kontakte Statsbiblioteket for at få et tilbud på opbevaring. Se kontaktoplysning på digitalbevaring.dk: Der blev spurgt til, hvordan Statens Arkiver tjekker, om Statsbiblioteket, hvor Statens Arkivers data opbevares, lever op til dets forpligtelser ifølge den indgåede databehandleraftale. Jan Dalsten Sørensen svarede, at man laver stikprøver ved hjælp af tjeksummer en gang i kvartalet, ligesom man foretager fysiske inspektioner. Finn Guldbæk fra Fredensborg spurgte til, om der kan udvikles en standardaftale, som kommunerne kan anvende. 6. Afleveringsregler og erfaringsudveksling mht. bekendtgørelse 1007 Daniel Bøgsted-Møller fra København rejste spørgsmålet om tomme tabeller, som udsprang af en diskussion i KMD-gruppen. Jan Dalsten Sørensen svarede, at tomme tabeller ikke som sådan udgør et teknisk problem, men at Statens Arkiver har valgt, at de ikke må medtages i arkiveringsversioner, der skal afleveres til Statens Arkiver. Det sker primært af hensyn til den senere tilgængeliggørelse, hvor tomme tabeller kan udgøre støj, når man skal finde rundt i et it-system for at finde oplysninger. Daniel Bøgsted-Møller sagde, at man kan vælge at udelade tomme tabeller som værende støj, eller man kan tage tomme tabeller med for at få et komplet billede af systemet. Finn Guldbæk fra Fredensborg spurgte til erfaringer med aflevering efter 1007, især hvornår vi kan få billigere priser. Hertil kommenterede Daniel Bøgsted-Møller, at man skal bede om konkurrerende bud. Filippa Dam Fledelius fra Helsingør sagde, at man har fået skrevet arkivering ind i ESDH-kontrakten som en option, men ikke en forpligtelse, og Christian Frederiksen fra Guldborgsund fortalte om deres udbudsrunde, hvor man har sparet kommunen for kr. 7. Tilgængeliggørelse, hvad og hvordan Kirsten Villadsen Kristmar fortalte om Statens Arkivers tilgængeliggørelsesværktøj Sofia, hvor man arbejder på online-adgang til afleverede arkiveringsversioner. I den forbindelse har man været i dialog med Datatilsynet, som har bragt sagen op i Datarådet. Rådet har besluttet, at man kun kan stille data til rådighed, hvis der søges om adgang hos det modtagende arkiv, og hvis Datatilsynet høres. Christoph 5

6 Klingert fra Frederikssund sagde, at der med Datatilsynets lange svarfrister in mente kan blive en modsætning mellem borgerens krav om svar inden for 10 dage og Datatilsynets svarfrist. 8. Hjælpeværktøjer (inkl. ADA) Jan Dalsten Sørensen fortalte om status på ADA, som er Statens Arkivers testværktøj til test af arkiveringsversioner. Man er nu nået frem til en stabil udgave af ADA takket været et intenst udviklingsarbejde henover foråret. Der vil ikke ske videreudvikling af ADA resten af året grundet andre arbejdsopgaver, men man retter løbende fejl, der gør, at arkiveringsversioner ikke kan godkendes, ligesom man opsamler ønsker til funktionalitet m.v. med henblik på videreudvikling i Der er lavet en issue tracker, hvor man kan indmelde fejl og ønsker: Man kan også skrive en e-post til: Han gjorde opmærksom på, at man altid skal huske at hente de seneste versioner af skemaerne på at man skal være opmærksom på 32-bit/64-bit-problematikken, og at man skal læse ADA-dokumentation og release note for nærmere beskrivelse. Christian Frederiksen fra Guldborgsund spurgte, om det er et krav, at der bliver testet med ADA, hvortil Jan Dalsten Sørensen svarede, at det ikke er et krav, men at Statens Arkiver anbefaler det. Jan Dalsten Sørensen har lavet en liste over typiske fejl ved afleveringer af arkiveringsversioner, og listen viser sig at være uafhængig af, om det er bekendtgørelse 342 eller 1007: Kodeværdier er ikke dokumenteret korrekt Mangelfulde tabel- og feltbeskrivelser, herunder manglende enhedsangivelser Overensstemmelse mellem beskrivelse af dataindhold og faktisk dataindhold Anvendelse af forkerte datatyper Manglende overensstemmelse mellem afleveringsbestemmelse og arkiveringsversionens indhold Arbejdet skal munde ud i en vejledning til leverandørerne og som forventes publiceret i løbet af september Problematikken vil blive drøftet på leverandørmødet 2. september

7 9. Afleveringer fra standardsystemer/paradigmesager Christian Larsen sagde, at Statens Arkiver har udarbejdet paradigmesager for Acadre ESDH-system DocuLive ESDH-system SBSYS ESDH-system Captia ESDH-system CSC Vitae omsorgssystem Lyngsø omsorgssystem Novax sundhedsplejesystem KMD Journal og Notatark KMD Børn og Voksne KMD S&A KMD Structura Miljø KMD Structura Byggesag Under udarbejdelse er Digitaliserede byggesager/filarkiv IST Extens i samarbejde med Københavns Stadsarkiv KMD Care i samarbejde med KMD-gruppen KMD Elev KMD Institution KMD Opus Økonomi KMD Sag KMD Valgopgørelse KMD ØS Hvad angår KOMBIT, har Statens Arkiver besvaret spørgsmål på et overordnet plan om prøvearkivering af DUBU. Endvidere har man korresponderet med KOMBIT om Kommunernes Ydelsessystem (KY), der ikke er bevaringsværdigt i forhold til bekendtgørelse 995/2010. Statens Arkiver har sagt, at udskillelse af dokumenter i KY er en mulighed, men ikke en pligt. Det kan betyde, at nogle kommuner vælger at udskille alle kontanthjælpssagerne fra deres it-systemer, mens andre kommuner vælger at bevare alle sagerne. 10. Eventuelt Charlotte Voss fra Gladsaxe spurgte til de nye sikkerhedstiltag fra Statens Arkivers side, der bl.a. medfører, at der ikke længere udlånes til arkiver eller biblioteker. Kirsten Villadsen Kristmar bekræftede, at der nu bliver lukket for denne mulighed, men at man stadig kan låne arkivalier fra en 7

8 enhed i Statens Arkiver til brug på en anden enheds læsesal, f.eks. arkivalier fra Landsarkivet for Nørrejylland til brug på Rigsarkivets læsesal. Endvidere kan mod betaling få lavet skanning af arkivalier. Pernille Grouleff Poulsen gjorde opmærksom på digitaliseringsmessen i Odense, hvor bl.a. KOMBIT har en stand: 8

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2011 2012 1 Indledning... 3 Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier... 4 Digital bevaring...

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL... 2 NEA MEDLEM... 4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 1 NEA MODEL januar

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL...2 NEA MEDLEM...4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 Januar 2013 1 NEA MODEL

Læs mere

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning Delrapport i Teknologirådets projekt om Privatlivets livets fred i digital forvaltning 1 Delrapport i Teknologirådets projekt om: "Sikkerhed og privatlivets fred i digital forvaltning" projektleder: Ida

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet

Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet D R EJEBOG FOR TÆLLEUG ER Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet 2.0 02-04-2012 Offentliggjort på www.kl.dk/komhenvejledninger 2.1 23-04-2012 Tidsplan for foråret 2012 er opdateret. 2.2 14-08-2012

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere