side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

2 side 2 Ingen Indholdsfortegnelse: 151. Sager og skrivelser til orientering Fleksibel normering i dagsinstitutionerne Kerteminde Kommune 2008/ Forslag til dagtilbudsstruktur Munkebo Helhedsplan - distrikt Langeskov By Budget Budgetopfølgning pr. 31. marts Frigivelse af rådighedsbeløb Daginstitutioner renovering og udbygning Frigivelse af rådighedsbeløb Folkeskoler renovering og udbygning Betaling til andre kommunr for 10. klasse undervisningstilbud i Ungdomsskoler Udvidelsesareal ved Grønnegården Eventuelt Punkter på lukket møde: 162. Omkonventering af midler - gæstedagplejen Godkendelse af a'jourført lejeaftale mellem Kerteminde Kommune og Østfyns Produktionsskole, fra Liste over entreprenører til fagentreprise - Langeskov Skole

3 side Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr Kommunalt specialklassetilbud placeret på Nymarksskolen 2. Regnskab Udpegning af repræsentant til ansættelsesudvalget (leder Mølleløkkens børnehave) 4. Skema over høringssvar vedr. 10. klasse Til orientering. BSU_bemrk_ doc Sektorbeskrivelse Notat vedr. kommunalt specialklassetilbud placeret på Nymarksskolen Skema med høringssvar vedr. 10. klasse vil blive eftersendt. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 151: 1) Til efterretning 2) Til efterretning 3) Annette Vilhelmsen udpeget 4) Til efterretning. Fremtidig organisering afventer beslutning vedrørende organisering af specialundervisningen i Kerteminde Kommune Fleksibel normering i dagsinstitutionerne Kerteminde Kommune 2008/ sagsnr Normering af pladsantallet i de enkelte børnehaver fastlægges en gang årligt for perioden august juli på baggrund af den registrerede efterspørgsel pr. 17. april Børn- og Skoleforvaltningen har derfor udarbejdet forslag til middeltal for de enkelte dagtilbud for perioden 1. august 2008 til 31. juli 2009 jfr. nedenstående oversigt fordelt på skoledistrikter.

4 side /09 behov nuv. forslag nyt sk.dir. dagtilbud - navn gensn. max middeltal max 1 Naturbørnehaven Bøgebjerg 39, Børnehuset Tangloppen 36, I alt Hindsholm 76, Børnehaven Fyrrevænget 36, Børnehaven Mølleløkken 38, Børnehaven Balder 43, Børnehaven Fjordvang 46, Grønnegården - børneh.pl. 31, I alt Kerteminde By 195, Børnehuset Nymarken 58, Børnehaven Rynkeby 38, I alt Kølstrup/Rynkeby 96, Børnehaven Bulderby 54, Børnehaven Kræmmerhuset 67, Børnehaven Pileby 43, I alt Langeskov By 165, Børnehaven Birkeby, Birkende 41, Børnehaven Rumleby, Marslev 65, Børnehaven Rosendalen 38, Børnehaven Solbakken 59, Naturbørnehaven Himmelblå 55, Børnehuset Munkebo 56, I alt Munkebo By 209, I alt Kerteminde Kommune 849, Model for øvrige tildelingsfaktorer for normeringen i daginstitutionerne vedlægges som bilag. I forhold til fastsættelse af normeringen skal Børn- og Skoleforvaltningen oplyse følgende: Når det ikke har været muligt at ramme tæt på gennemsnitsbehovet i enkelte distrikter skyldes det primært, at der ikke er fysisk kapacitet nok. Dette er især gældende for institutionerne i Langeskov by, Birkende og Marslev. Generelt for hele kommunen gælder det at vi mangler pladser til 38 børn i perioden maj juli Der er udvidelses muligheder i de fysiske rammer på Holmen, i Rynkeby, Fjordvangen og i Børnehuset Munkebo, svarende til 38 pladser, men behovet er koncentreret i Langeskov institutionerne, hvor der samlet for de fem institutioner mangler plads til 40 børn ( se bilag ): Langeskov by : Institutionerne kan ikke udvides i de fysiske rammer der pt. er og der mangler 27 pladser i perioden februar juli Birkende, Birkeby : Institutionen kan udvides ved renovering af nærliggende satellit. Kræver udvidelse af toiletforhold, garderobe mm. Der mangler 5 pladser i perioden juni juli 2009.

5 side 5 Marslev, Rumleby : Mangler 8 pladser i perioden marts juli Der kan tænkes i alternativer i den nye landsbymodel, som skole og børnehaver har organiseret sig i pr. 1. august I perioden 1.aug juli 2009 er der behov for et samlet optag af 219 børn. Stigningen går fra 745 børn til 961 børn over de tolv måneder. ( se bilag ) Forvaltningen indstiller at udvalget godkender de foreslåede middeltal, samt drøfter de manglende pladser i institutionerne i Langeskov by, Birkende og Marslev. bilag - tildelingsmodel normering.doc middeltal Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 152: Udvalget indstiller de foreslåede middeltal godkendt. Pladssituationen i Langeskov, Birkende og Marslev drøftet Forslag til dagtilbudsstruktur Munkebo sagsnr Med udgangspunkt i det manglende gæstedagplejetilbud i Munkebo, traf Børn og skoleudvalget d. 4.feb.08 beslutning om at igangsætte en arbejdsproces omhandlende den fremtidig organisering af dagtilbudsstrukturen i Munkebo. Arbejdsgrupper med repræsentanter fra både forældrebestyrelse, personale og ledelse blev nedsat, og fik til opgave at beskrive fremtidige modeller ud fra en fælles skabelon. Opgaven bestod også i at indtænke fleksibilitet i forhold til svingende børnetal, samt at indtænke den stigende efterspørgsel på vuggestue pladser. Elementer som renoveringsplan for Børnehaven Rosendalen og vakant lederstilling i Børnehaven Himmelblå har ligeledes været til debat i arbejdsgrupperne. Fra arbejdsgrupperne er der stillet tre forslag til organisering: (se vedlagte bilag) Model 1 - Det sammenhængende børneliv. Modellen baserer sig på salg af de fire eksisterende institutioner og nybyggeri af to institutioner i tilknytning til Møllekærskolen og Skolen v. Noret afd. Toften.

6 side 6 Model 2 Sammenlægning og oprettelse af to integrerede institutioner Børnehuset og Himmelblå sammenlægges og udvides med vuggestuepladser og spiregruppe / knast for børn med særlige behov. Rosendalen og Solbakken sammenlægges på Solbakkens grund, som udvides, og hvorpå der bygges ny institution, som sammen med den eksisterende Solbakken rummer både knast, vuggestue, gæstedagpleje og børnehave. Rosendalen sælges. Model 3 Parken Et alternativt forslag som supplement til de to øvrige forslag. Etablering af en stor natur-park til fritidslivet i Munkebo, samt til brug for institutioner og skoler. Gæstedagpleje: Organisering af gæstedagplejehus / gruppe Ejendomsvurderinger af de fire institutioner Forvaltningen bemærker at der er indkommet opsigelse fra leder af Børnehuset. Leder går på efterløn pr Dertil kommer at lederstillingen i Børnehaven Himmelblå er vakant fra Souschefen har her været konstitueret i lederstillingen siden Forvaltningen vurderer at der er behov for politisk stillingtagen til ledelsessituationen på både kort og lang sigt, set i lyset af den fremtidige dagtilbudsstruktur i distrikt Munkebo. Økonomi: Det har ikke været muligt for arbejdsgrupperne at lave konkrete beregninger for alle elementer i modellerne. Forvaltningen vil kunne lave konkrete beregninger afhængigt af hvilke elementer udvalget ønsker at få nærmere beskrevet. Forvaltningen indstiller at udvalget træffer beslutning vedr. fremtidig organisering af dagtilbuddene i Munkebo, samt drøfter den nuværende situation med vakante stillinger i to af institutionerne. Bilag til modeller - dagpleje.doc ejendomsvurderinger Munkeboinst 2008.doc Model 1 - Det sammenhængende børneliv.doc Model 2 - Sammenlagte institutioner.doc Model 3 - Parken.doc Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 153: Ledelsessituationen drøftet. Forvaltningen anmodes om at fremkomme med forudsætninger og regelgrundlag for så vidt angår sammenlægning af institutioner. Udvalget indstiller at der afholdes et dialogmøde med alle intressenter den 3. juni 2008, kl i Børnehuset i Munkebo.

7 side Helhedsplan - distrikt Langeskov By A21 sagsnr Byrådet besluttede i august 2007, at igangsætte et udviklingsarbejde med henblik på at synliggøre langsigtede løsninger i forhold til Kerteminde Kommunes tilbud til de 0-18 årige i distrikt Langeskov By. Overordnet set, er der et ønske om, at skabe kommunale tilbud, som er præget af kvalitet, helhed og sammenhæng i barnets/den unges institutions- og skoleliv. Byrådets beslutning udspringer af flere forhold: På daginstitutionsområdet er der i Langeskov By mangel på institutionspladser Der er et ønske om nye tilbud i form af eksempelvis vuggestuepladser samt etablering af tilbud til børn med særlige behov Langeskov Skoles organisering på én eller to matrikler Etablering af tidssvarende tilbud til børnene / de unge i fritiden juniorklub/ungdomsklub Proces: Børn og skoleudvalget inviterede alle interesserede interessenter til et indledende møde d. 1. november 2007, hvor baggrunden for igangsætning af arbejdet blev præsenteret herunder forslag til tids- og procesplan. På mødet blev det aftalt at der i perioden frem til 10. januar 2008 skulle arbejdes i baglandet med henblik på at fremkomme med mulige modelforsalg. Jf. tids- og procesplanen inviterede Børn og Skoleudvalget til nyt møde d. 10. januar På dette møde blev alle modelforslag præsenteret og det blev besluttet at der skulle arbejdes videre med 3 modeller. Efterfølgende er to modeller slået sammen. Forvaltningen udarbejdede skabelon til beskrivelse af modellerne, og der blev aftalt 2 milepælsmøder, hvor repræsentanter fra grupperne mødtes med forvaltningen, med henblik på at sikre fremdrift i processen, samt sikre afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål undervejs. Der har jf. tids- og procesplanen været afholdt offentligt møde d. 25. marts 2008, hvor grupperne fremlagde deres modelforslag. Til mødet var alle interessenter samt Byrådet inviteret. Formålet med mødet var gennem i dialog at sikre at modellernes udfordringer, fordele og ulemper blev synliggjort. Skitser samt fulde modelbeskrivelser vedlægges som bilag. Sagen genoptaget Børn- og Skoleforvaltningens bemækrning af 22/4-08: Med baggrund i Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 31.marts 2008 punkt 143 har forvaltningen udarbejdet økonomiske overslagsberegninger for de ønskede modeller: 1. En skole på én matrikel. Samling af dagpasning incl. 2 vuggestuegrupper og 1 skovgruppe på afdeling Pilen. 2. En skole på 2 matrikler. Etablering af skovgruppe i forbindelse med Pileby Børnehave. En samling af Kræmmerhuset og Bulderby på Kræmmerhusets grund i kombination med etablering af 2 vuggestuegrupper. 3. En skole på 2 matrikler. Etablering af en fælles daginstitution på Kræmmerhusets grund incl. 2 vuggestuegrupper og skovgruppe. De økonomiske overslagsberegningenr fremgår af vedlagte bilag.

8 side 8 Børn- og Skoleudvalget anmodes om at indstille forslag til helhedsplan for distrikt Langeskov by med henblik på godkendelse i Byrådet. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 143: Udsat til næste møde. Forvaltningen anmodes om at lave økonomiske beregninger på: 1) en skole på én matrikel. Samling af dagpasning incl. 2 vuggestuegrupper og skovgruppe på afdeling Pilen. 2) en skole på 2 matrikler. Etablering af skovgruppe i forbindelse med Pileby Børnehave. En samling af Kræmmerhuset og Bulderby på Kræmmerhusets grund i kombination med etablering af 2 vuggestuegrupper. 3) en skole på 2 matrikler. Etablering af en fælles daginstitution på Kræmmerhusets grund incl. 2 vuggestuegrupper og skovgruppe. Gruppe 2's oplæg Kommissorium helhedsplan - distrikt Langeskov By Oplæg til Børne unge området samlet udgave nr 1 Sammendrag helhedsplan modeller Skabelon Tids- og Procesplan Økonomiske beregninger distrikt Langeskov Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 154: Et flertal i udvalget (F og A) indstiller model 1. V og C indstiller model Budget Ø02 sagsnr Der foreligger foreløbigt teknisk budgetforslag samt forslag til tekniske ændringer.

9 side 9 Børn- og Skoleudvalgets nettodriftsudgifter i basisbudget for 2008 udgør: kr. Tekniske ændringer vedr. specialpædagoger vedtaget i Byråd 18/ kr. Regulering vedr. afregninger med Englegårdsskolen kr. Børn- og Skoleudvalgets netto driftsbudget for kr. Hertil kommer tekniske ændringer jfr. skema over tekniske ændringer kr. Børn- og Skoleudvalgets foreløbige basisbudget udgør herefter kr. Prioriteringsramme / Perspektivnotater I forbindelse med budgetlægningen for 2009 er det et politisk ønske, at der bliver skabt et økonomisk råderum for at sikre politikerne mulighed for omprioriteringer og budgettilpasninger. Derfor skal Børn- og Skoleudvalget fremlægge regneeksempler på, hvordan serviceudgifter kan reduceres med 4% i såvel 2009 som i de kommende overslagsår. Børn- og Skoleudvalgets skal bidrage til prioriteringsrammen med i alt på 15,8 mill. kr. Der er derfor udarbejdet forslag Perspektivnotater for følgende områder: Undervisning Dagtilbud til børn og unge Børn og unge med særlige behov m.v. Sundhedsområdet Perspektivnotaterne indeholder Status/udvikling Handlemuligheder Overordnede mål Regneeksempler med forslag til reduktionsmål Perspektivnotaterne og regneeksemplerne er ikke endelige, men skal tilrettes efter drøftelse i Børn- og Skoleudvalget. Opgørelse over tekniske ændringer. Foreløbigt teknisk budget for 2009 samt overslagsårene Perspektivnotater for de 4 områder Det indstilles, at udvalget godkender de tekniske ændringer og videresender dem til Økonomiudvalget. perspektivnotaterne gennemgås og drøftes i Børn- og Skoleudvalget med henblik på udarbejdelse af budget herunder konkretisering af de områder i perspektivnotaterne, der skal arbejdes videre med. Børn- og Skoleudvalget anmodes om at udpege de områder, der skal udarbejdes regneeksempler på til brug ved den kommende budgetbehandling. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 155: Udvalget tager de tekniske ændringer til efterretning og videresender dem med anbefaling til økonomiudvalget. Perspektivnotaterne blev gennemgået og drøftet. Udvalget udpegede områder, der skal arbejdes videre med i forhold til den kommende budgetbehandling.

10 side Budgetopfølgning pr. 31. marts Ø09 sagsnr Med baggrund i økonomirapport pr. 31/ viser det samlede forbrug for Børn- og Skoleudvalgets område 22,65 % for 1. kvartal Budgetopfølgningen viser, at der på specifikke områder både er mer- og mindreforbrug, som vil blive korrigeret med budgetomplaceringer indenfor Børn- og Skoleudvalgets område, Herudover bemærkes, at på visse områder giver forbruget ikke et retvisende billede af udgiftsfordelingen, idet der på nogle områder ikke er bogført udgifter svarende til et kvartals forbrug. Det skyldes bl.a. at regninger til og fra kommuner og regioner fremsendes bagud. Till.bev./ ompl. Forbrug 31/ Forventet forbrug Note Konto Tekst Budget Korr.budget Drift Folkeskoler PPR Skolefritidsordn Befordr. af elever Spec.uv.-region Komm. specialskoler Sprogstimulering Bidrag priv.skoler Efterskoler/ungd.sk UUO Produktionsskoler EGU Ungdomsskole Kommunal tandpleje Ergoterapi/ b&u Sundhedspleje Dagtilbud, fælles udg Dagpleje Børnehaver Integr. inst Klubber mm Særlige dagtilbud Tilskud puljeordn Plejefam., oph.steder Forebygg. foranst Døgninstitutioner Sikrede døgninst Kontante ydelser Tjenestemandspension I alt drift og refusion

11 side 11 Anlæg Skoler Kommunal Tandpleje Børnehaver Døgninstitutioner I alt anlæg Noter: Drift og anlæg i alt Løn til ledere: Ved budgetlægningen er der anvendt gennemsnitslønninger. Det har i regnskab for 2007 vist sig, at løn til ledere er budgetteret for lavt i alt kr for ledere i Børn- og Skoleudvalgets regi. Det må forventes, at løn til ledere også i 2008 er budgetteret for lavt, men det er først muligt at udregne det nøjagtige beløb, når lønnen for april 2008 er udbetalt. Budgetopfølgning 31/3 2008: Alle områder er gennemgået og det er forvaltningens vurdering, at der på nogle områder ses et merforbrug og andre et mindre forbrug. Grundet usikkerhedsfaktorer, vil der først ved næste budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 blive nærmere vurderet, om der vil blive tale om en budgetoverskridelse på området. Det vurderes derfor, at der ikke ansøges om tillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. 31. marts Anlægsprojekter: Forvaltningen har foretaget en gennemgang over forventet aktivitet af anlægsbevillinger for Bilag på sagen: Økonomirapport pr. 31/ Anlægsoversigt pr. 31/ Økonomirapporten pr. 31. marts 2008 indstilles til Børn- og Skoleudvalgets godkendelse og videre anbefaling til Økonomiudvalget. anlægsoversigt pr 31 marts 2008 til udvalget.xls BSU rapport funktion3_ xls Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 156: Indstilles godkendt.

12 side Frigivelse af rådighedsbeløb Daginstitutioner renovering og udbygning S05 sagsnr På forvaltningens foranledning har daginstitutionerne fremsendt ansøgninger om mindre anlægsønsker. Der er indkommet ansøgninger fra: Himmelblå Rosendalen Bøgebjerg Grønnegården Børnehuset, Munkebo Kræmmerhuset Balder Nymarken Solbakken Fyrrevængets Børnehave Derudover er der en ansøgning fra døgninstitutionen Dyrehaven Samtlige ønsker beløber sig til kr Økonomi: På sted nr Daginstitutioner renovering og udbygning er der i 2008 et restbeløb på kr Børn- og Skoleforvaltningen indstiller, at Børn- og Skoleudvalget beslutter hvilke ønsker, der skal imødekommes der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på kr Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 157: Udsat.

13 side Frigivelse af rådighedsbeløb Folkeskoler renovering og udbygning S05 sagsnr På forvaltningens foranledning har skolerne fremsendt ansøgninger om mindre anlægsønsker. Der er indkommet ansøgninger fra: Fjordvangsskolen Marslev Skole Skolen ved Noret Mølkærskolen Langeskov Skole Kerteminde Skole Ungdomsskolen Samtlige ønsker beløber sig til kr Fortegnelse over de enkelte anlægsønsker Økonomi: På sted nr Folkeskoler renovering og udbygning er er i 2008 et restbeløb på kr Børn- og Skoleforvaltningen indstiller, at Børn- og Skoleudvalget beslutter hvilke ønsker, der skal imødekommes der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på kr Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 158: Udsat Betaling til andre kommunr for 10. klasse undervisningstilbud i Ungdomsskoler Ø36 sagsnr

14 side 14 Forvaltningen har modtaget en ansøgning om betaling for elevs skolegang i 10. klasse på Dalum Ungdomsskole i skoleåret 2008/09. Skolegang i 10. klasse på en Ungdomsskole er ikke omfattet af folkeskolelovens bestemmelser om frit skolevalg indenfor og over kommunegrænsen. Folkeskolelovens bestemmelser er kun gældende for frit valg i folkeskoler. Økonomi: 10. klasse på Dalum Ungdomsskole koster for skoleåret 2008/2009 kr ,00 pr. elev. Taksten svarer til den almindelige mellemkommunale takst på folkeskoleområdet. På baggrund af den konkrete henvendelse ønsker Børn og Skoleforvaltningen en generel stillingtagen til, hvorvidt der skal ydes betaling til elevers skolegang i 10. klasse på Ungdomsskoler. Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at etablere en ny 10. klassestruktur i Kerteminde Kommune. Med arbejdstitlen: taltentfabrikken arbejder en nedsat arbejdsgruppe med at etablere et attraktivt og konkurrencedygtigt 10. klassetilbud i Kerteminde Kommune. Skal et nyt kommunalt 10. klassetilbud være attraktivt for de unge og samtidigt være konkurrencedygtigt med andre kommuners 10. klassetilbud, mener forvaltningen ikke, at der også kan findes finansiering til at indføre frit skolevalg i andre kommuners ungdomsskoletilbud. Børn og Skoleforvaltningen anbefaler at den konkrete ansøgning ikke imødekommes. Børn og Skoleforvaltningen anbefaler at der ikke gives adgang til frit skolevalg på 10. klassetrin på andre kommuners Ungdomsskoler. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 159: Indstilling godkendt Udvidelsesareal ved Grønnegården P15 sagsnr I kommuneplanen er reserveret et areal på 1,1 ha (A) + 0,55 ha (C) til evt. fremtidig udvidelse af den integrerede institution Grønnegården. Kommunen ejer et areal på godt 1,1 ha nord for Grønnegården (B), som MT-udvalget har vedtaget at sætte til salg, når lokalplanlægningen er færdiggjort.

15 side 15 Aktivgruppen, der gerne i gang med lokalplanlægningen for området, har indgået aftale med ejeren af landbrugsejendommen Hans Schacksvej 240, der er nabo til Grønnegården mod vest og har spurgt om kommunen vil være indstillet på at ændre kommuneplanen sådan, at arealet (A) byttes med det kommunalt ejede areal (B). Inden planprocessen sættes i gang forelægges forslaget til udtalelse og eventuel accept i Børn- og Skoleudvalget. kort over Grønnegården Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 160: Udvalget indstiller mageskiftet godkendt Eventuelt G01 sagsnr Eventuelt. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 161: Intet.

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 31.03.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Ingen Ingen Indholdsfortegnelse: 139. Orientering om planlægning af gennemførelsen af udviklingsplan

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.05.2007 kl. 15:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.05.2007 kl. 15:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.05.2007 kl. 15:00 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse: 11. Dialogmøder... 3 12. Sager og skrivelser til orientering....

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 30.03.2009 kl. 16:00 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen side 2 Ingen Ingen Indholdsfortegnelse: 296. Fremtidig skolestruktur i Munkebo

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 13.08.2007 kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 13.08.2007 kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 13.08.2007 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Ingen Indholdsfortegnelse: 36. Renoverings- og udbygningsplan for skoler, daginstitutioner, legestuer

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Sekretariat

KERTEMINDE KOMMUNE Sekretariat Side 1 18.13 G01 sagsnr. 1439-27405 Sagsfremstilling: Børn og Skoleudvalget besluttede ultimo 2006 at igangsætte et udviklingsarbejde med henblik på at synliggøre mulige fremtidsperspektiver for dagpasnings-

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 09.08.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 315. Børn og Skoleudvalg: Budget 2012-2015...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 16.04.2007 kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 16.04.2007 kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 16.04.2007 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Jesper Schmidt-Nielsen og Hans Luunbjerg forlod mødet kl. 17.45. Afbud: Ingen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 02.06.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 165. IT strategi 2008 2013 for skolevæsenet i Kerteminde Kommune... 3

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Den gl. byrådssal - Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Den gl. byrådssal - Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 30.11.2010 kl. 14:00 Den gl. byrådssal - Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 172. Drøftelse af erhverv og turisme i planstrategien...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Børn- og Skoleudvalgets møde den 5. februar 2007 Kl. 16.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Jesper Schmidt-Nielsen Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sager og skrivelser

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 15:30 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 15:30 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 02.02.2009 kl. 15:30 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 262. Kommuneplan 2009... 3 263. Grønnegården... 4

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 10.11.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område.... 3 554.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 05.02.2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 527. Budgetopfølgning 0-2013 på Børn og Skoleudvalgets

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.04.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 130. Budgetopfølgning 1-2011 - Kultur- og Fritidsudvalgets område...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 19.01.2010 kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Økonomiudvalget 2010-2013... 3 2. Budgetopfølgning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 04.02.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 115. Dialogmøder.... 3 116. Udviklingsprojekt på Mølkærskolen - "Fremtidssikret

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 Side 1 af 12 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagplejen - Leje af barnevogne 4. Skolestrukturdebat

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn- og Ungeudvalget 13. december 1999 Side 1 af 11 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 13. december 1999 kl. 13.00 i mødelokale 7 Mødedeltagere: Per Bille Henriksen, Finn Vester, Bente

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 05.11.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 290. Ansøgninger fra Jubilæumskomiteen... 3 291. Oprettelse af den

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 42 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Familieudvalget 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Hjælpemidler til handicappede børn XG

Hjælpemidler til handicappede børn XG 3. Budgetopfølgning BFKU Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 2014 regnskab 2014 Sektor: 3 Folkeskole Afregning med

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 31.01.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 77. Sager og skrivelser til orientering... 3 78.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 07.05.2009 kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Jan Johansen deltog ikke i punkt 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring. 223933 Indstilling: at Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 26. august 2003

Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 26. august 2003 Dagsorden til S S SU Side 1 af 6 Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 26. august 2003 Medlemmer: Niels Jørgen Pedersen Hanne Kyvsgaard Birgit Bangshof Mortensen Kristian Moberg Jens Timm Jensen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 28.08.2007 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 28.08.2007 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 28.08.2007 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Erling Knudsen og Marianne Machon. Indholdsfortegnelse: 55. Spørgetid... 3 56. Budgetopfølgning 2. kvartal

Læs mere