Fremtidens skolesekretær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens skolesekretær"

Transkript

1 Fremtidens skolesekretær Nye opgaver og kompetencer KOMMUNAL

2 Fremtidens Skolesekretærens nye opgaver og kompetencer 2

3 skolesekretær n Skolesekretæren er det kit, der binder folkeskolen sammen. Lærere, forældre og elever er alle klar over, hvem skolesekretæren er, og det er ofte ham eller hende, der kender skolen bedst og ved, hvem man skal kontakte i forskellige tilfælde. Skolesekretærens faglige stolthed brænder igennem, og han eller hun løser sine opgaver effektivt og fleksibelt. Skolesekretæren kan med andre ord finde svar på alt i løbet af ganske kort tid. Men jobbet som skolesekretær ændrer sig også i takt med den omstilling, som kommunerne gennemgår. Skolesekretæren er fx gået fra at være en administrativ hjælpefunktion primært for skoleledelsen og lærerne til at være en vigtig del af skolernes udvikling. Det betyder, at der nu lander administrations-, it-, kommunikations- og økonomiopgaver på skolesekretærens skrivebord. Nye opgaver som sætter nye kompetencer i spil. Lovændringer, reformer, lokale politiske prioriteter og digitalisering betyder samtidig, at vilkårene for skolesekretærens arbejde forandrer sig. Folkeskolereformen betyder fx, at der er sket en glidning af administrative og praktiske opgaver fra skolens ledelse/medarbejdere til skolesekretæren. Samtidig betyder reguleringen af lærernes arbejdstid, at både lærere og elever er længere tid på skolen. Et andet eksempel er den digitale udvikling. It er blevet en præmis for de flestes arbejde, men skolesekretæren skal både kunne navigere i mange forskellige it-systemer og guide eksempelvis lærere og forældre, når de har problemer med it-løsninger som forældreintra. Dette er blot nogle af de nye kontekster, som har betydning for skolesekretærens arbejde og rolle. De sætter samtidig nye krav til organisering og kompetencer, hvis skolesekretæren fortsat skal være med til at understøtte udviklingen af folkeskolen. Derfor har HK og KL besluttet at kigge nærmere på skolesekretærens rolle, opgaver og kompetencer med projektet Skolesekretærens kompetenceprofil i lyset af folkeskolereformen. Projektets resultater er samlet i denne publikation, der primært er målrettet skolesekretæren, men skoleledelsen og de øvrige medarbejdere som lærere, pædagoger og vejledere er ligeledes velkomne til at lade sig inspirere af projektets resultater. God læselyst KL og HK Kommunal 3

4 Nye tider ny rolle n Der er sket meget med skolesekretærens rolle de seneste fem til ti år. Skoler er blevet slået sammen, opgaver er blevet lagt ud fra centralt hold, og digitaliseringen giver nye muligheder. Hvad enten det er samfundsmæssige tendenser, lovændringer eller lokalpolitiske beslutninger, har de alle stor betydning for skolesekretærens hverdag. De fleste kommuner har valgt at lægge skoler sammen. Det giver i visse tilfælde en større administration, der dækker flere skoler. Når de administrative enheder bliver større, bliver de forskellige opgaver nogle steder spredt ud, så skolesekretærerne går fra blæksprutter til specialister på et givent område. Én arbejder fx primært med økonomi, mens en anden står for de administrative opgaver. Der er også flere kommuner, der har valgt at samle administrationen for skoler og institutioner under ét tag. Det betyder, at skolesekretæren både sidder med de opgaver, der følger med driften af en institution, og de opgaver, der hører til driften af en skole. Der er imidlertid stor forskel på, hvor mange skolesekretærer der er på de enkelte skoler, om der er en administrativ leder, og hvilke opgaver den enkelte skolesekretær sidder med. I de tilfælde, hvor der er en administrativ leder, sidder denne typisk med eksempelvis budgetansvar, økonomiopgaver, vikardækning og andre administrative opgaver. Hvis skolen ikke har en administrativ leder, vil de nævnte opgaver imidlertid ligge under skolesekretærens portefølje. Når skolesekretærens opgaver på flere områder specialiseres på grund af større administrative enheder, risikerer skolesekretæren at miste noget af kontakten til elever, forældre, lærere, pædagoger og det tekniske personale, som ellers har været kendetegnende for skolesekretærens funktion. Folkeskolereform og lærernes arbejdstid Uagtet den enkelte skoles organisering er der en række vilkår, der præger skolesekretærens arbejdsdag. Folkeskolereformen og Lov 409 om lærernes arbejdstidsregler medfører fx, at både lærere og elever er længere tid på skolerne. Den øgede tilstedeværelse på skolerne giver flere opgaver og henvendelser i åbningstidens ydertimer. Der er ikke længere et par timers ro til koncentreret arbejde om eftermiddagen. Det er dog et grundlæggende og ofte værdsat vilkår for skolesekretærens arbejde at blive forstyrret. Der er meget uro på kontoret. Vi har indført stilletid en time om dagen på vores kontor. Det hjælper lidt, men der kommer stadig forskellige samarbejdspartnere i stilletiden fx forældre, psykologer, vognmænd osv., forklarer en skolesekretær. Samspillet med forældrene Forældre har altid spillet en central rolle i skolesekretærens arbejde. Det er langt fra alle forældre, der opbygger en relation til skolesekretæren, men de kan alligevel opdeles i to grupper, som bruger skolesekretæren vidt forskelligt. De ressourcestærke forældre ved, hvad de vil have. De kender regler og love, og de stiller spørgsmål og krav. De ressour- 4

5 cesvage har til gengæld brug for hjælp i forhold til eksempelvis digitale løsninger samt henvendelser fra kommunen og skolen. Det spændingsfelt skal skolesekretæren navigere i. Forældrene er generelt mere velinformerede end tidligere, så vi skal have sat sig ind i tingene. De prøver ting af og køber ikke nødvendigvis et svar. Så vi skal vide, hvad vi taler om, siger en skolesekretær. Samtidig er arbejdsdagen i skolernes administration i stigende grad fyldt op af opgaver, der tidligere lå centralt hos kommunernes forvaltninger eller hos skolelederen. Opgaver som HR, budgetter, løn, regnskaber, vikardækning og information på intranetnet ligger nu ofte hos skolesekretæren. Tidligere handlede sekretæropgaven lidt forenklet om at tage telefonen og sætte plaster på. Nu er skolesekretærerne centrale personer ift. opgaver, der er lagt ud fra centralt hold. Fx løn, ansættelser, registrering af arbejdsulykker, osv., siger en skoleleder. Den digitale udvikling Digitalisering er på dagsordenen i alle landets kommuner, og det påvirker selvfølgelig også skolesekretærernes arbejde. Flere og flere arbejdsgange bliver digitale, og der bliver løbende udviklet nye selvbetjeningsløsninger. Det primære arbejdsredskab er computeren, og den primære kommunikationskanal er elektronisk fx digital post. Det betyder, at skolesekretæren dagligt håndterer hundredvis af mails og en række forskellige it-systemer. Der er kommet mere elektronisk arbejde frem for papir. Fx elektronisk arkivering, tilmelding til arrangementer, beskedsystem, nyhedsbrev, infofolder, lokaleudlån, prøver, osv., siger en skolesekretær. Samtidig betyder nye kommunikationskanaler som Facebook, at skolesekretæren skal være i stand til bruge forskellige sociale medier aktivt og have et vist kendskab til arbejdet med hjemmesider. Elever med særlige behov De fleste folkeskoler har også elever med særlige behov fx ADHD, autisme eller et handicap. De giver nogle opgaver for skolesekretæren, der rækker ud over den almindelige elevadministration. Der er bl.a. en logistisk opgave i forbindelse med prøver og eksaminer, hvor der kan være brug for specielt udstyr, prøvemateriale til elever med særlige behov eller kontakt til en døvekonsulent. Derudover kan der være opgaver i forhold til betalingen fra andre kommuner, hvis de har elever, der går på den pågældende skole, og eleverne kan have forskellige behov i forhold til transport. 5

6 Kompetencer n Skolesekretæren har en varierende arbejdsdag, hvor hun er i kontakt med mange forskellige personer. Der er elever, som skal trøstes, forældre, som skal guides, og lærere, som skal hjælpes. Det kræver, at skolesekretærens kompetencer favner bredt fra relationer til it og han eller hun skal være i stand til at omstille sig og arbejde med flere opgaver på samme tid. Nogle opgaver - fx i forbindelse med eksaminer - hører til en bestemt årstid, mens andre opgaver skal løses hver dag eller uge. Selv om skolesekretærens opgaver kan være forskellige fra skole til skole, er der en del overskrifter, der går igen. Det ligger fx i skolesekretærens DNA at være indgangen til skolen, og han eller hun skal derfor være imødekommende og i stand til at vurdere, hvordan hver enkel henvendelse skal håndteres, hvad enten det er en elev på kontoret, en besked på intranettet eller et firma, der vil sælge noget via en mail. Fra at være meget all-round er opgaverne blevet meget mere fagligt udfordrende og kræver indgående kendskab til fx økonomi, budget, overenskomster og lovgivning. Jeg er sparringspartner for ledelsen og den fagperson, der konsulteres på mange områder. Jeg koordinerer mange opgaver på tværs i organisationen og har meget en rådgivende funktion også overfor personale og forældre, siger en skolesekretær. I takt med at skolesekretærens opgaver har udviklet sig, er kravene til kompetencerne også steget. Der er dog ingen tvivl om, at kompetencebehovene spænder vidt og løbende udvikler sig. Derfor er både efter- og videreuddannelse og villighed til at byde ind på nye opgaver afgørende i fremtiden. Frontmedarbejderen n Frontmedarbejderen er skolens ansigt udadtil. Det er ham eller hende, der tager imod henvendelser på kontoret og håndterer mail, telefon og post. Frontmedarbejderen agerer filter i forhold til henvendelser, guider forældre, lærere og elever videre til de relevante personer og svarer forståeligt og på korrekt dansk på skriftlige henvendelser. Post fylder meget og tager meget tid. Sekretæren er filter og sorterer i posten. Der kommer fx mange spørgsmål om evalueringer og undersøgelser. Det er bagsiden af informationssamfundet. Det er blevet let at sende breve og gratis, siger en skolesekretær. Frontmedarbejderen er god til at formulere sig og dyrke relationer. På det ene tidspunkt håndterer han eller hun fx en potentiel konflikt med forældre, mens det på et andet tidspunkt kan handle om at yde førstehjælp i tilfælde af en ulykke. Selv om frontmedarbejderen sætter en ære i at være imødekommende mod eksempelvis forældre, sker det, at en samtale eskalerer og udvikler sig til en konflikt. Her har skolesekretæren en opgave i forhold til at håndtere situationen professionelt. Konflikthåndtering og den vanskelige samtale er også en vigtig opgave. Man skal kunne håndtere krisesituationer og kunne førstehjælp. Det er vigtigt at bevare roen, siger en skolesekretær. Centrale kompetencer: n Serviceminded n God til relationer n Mundtlig og skriftlig kommunikation n Konflikthåndtering n Pædagogisk indsigt Typiske arbejdsopgaver n Læse og sortere post og mails n Besvare mails n Besvare telefonopkald n Tage imod henvendelser på kontoret n Konflikthåndtering n Sparring 6

7 Man skal kunne multitaske og være god til it-programmer, økonomi og meget mere. Sekretærrollen er udfaset, så man nu er administrativ medarbejder eller koordinator, forklarer en skolesekretær. Selv om skolesekretæren har en bred vifte af opgaver, tegner der sig et klart billede i forhold til, hvilke kompetencer der primært er i spil i rollen som skolesekretær. Ifølge projektets konklusioner er det især disse kompetencer, der er brug for som skolesekretær: n Service n Økonomi n Kommunikation og it På baggrund af skolesekretærens opgaver har vi fundet frem til fem kompetenceprofiler, der er karakteristiske for skolesekretærjobbet. De er på ingen måde tænkt som jobprofiler eller en facitliste, men som et bud på, hvilke kompetencer der primært er brug for som skolesekretær. De fleste skolesekretæres job vil bestå af elementer fra flere af kompetenceprofilerne, og fremover vil jobbet som skolesekretær i større eller mindre grad forudsætte kompetencer inden for kompetenceprofilerne. De kan fx bruges til at overveje, om skolesekretærfunktionen er dækket ind kompetencemæssigt, og hvor den enkelte medarbejder kan have kompetencebehov. n Administration n Personale/HR Økonomimedarbejderen n Kompetencer inden for økonomi er blevet helt centrale for flere skolesekretærer i takt med, at skolerne har overtaget en række økonomiopgaver. Det stiller ekstra krav til skolesekretærerne. De skal ikke blot mestre basal bogføring men have indgående kendskab til økonomistyring og forskellige økonomisystemer. Økonomimedarbejderen er god til at skabe overblik, analysere og arbejde struktureret. Han eller hun har et tæt samarbejde med kommunens administration og følger op på budget og regnskab i samarbejde med skolens ledelse og sørger for, at deadlines bliver overholdt. Centrale kompetencer: n Bogholderi og regnskabsforståelse n Budgetlægning og økonomistyring n Indkøb n Analytisk n Organisatorisk forståelse Typiske arbejdsopgaver n Regnskab n Budget n Indkøb n Forsikringer n Løn n Ferie n Barsel n Refusioner n Tillægsbevillinger n Betaling af regninger 7

8 Formidleren Skolesekretærjobbet indeholder en række kommunikations- og it-opgaver - fra opdatering af hjemmesider og sociale medier til hjælp til forældre og lærere, der har problemer med itløsninger. Det skyldes ikke mindst, at intranettet herunder forældreintra - er blevet en vigtig kommunikationskanal og den primære kontakt til og med forældre og lærere. Uanset om det er en samtale med en lærer eller forældre, er sparring en vigtig del af dagligdagen for skolesekretæren. Det ene øjeblik skal hun fx hjælpe en lærer med at bestille noget via en indkøbsportal. Det næste øjeblik skal hun vejlede en forælder i at bruge en digital selvbetjeningsløsning. Jeg bruger mere tid som superbruger og hjælper det øvrige personale med nye it-systemer, forklarer en skolesekretær. Formidleren arbejder hjemmevant i de forskellige it-systemer - fra Microsoft Office til økonomidatabaser -, der bruges til eksempelvis besvarelse af mails, regnskab, varebestilling, udtræk af nøgletal og lønudbetaling. Centrale kompetencer: n Superbruger af it-systemer og intranet n Superbruger af sociale medier n Kan vejlede kolleger, lærere og forældre om it-systemer og intranet n Projektledelse n Innovation Typiske arbejdsopgaver n Opdatere intranet både skoleintra og forældreintra n Opdatere hjemmeside n Opdatere sociale medier n Indberetninger af tal og statistik til styrelser, kommunen, m.v. n Koordinere med frivillige og foreninger, der bruger lokaler n Vejlede og guide brugere af forskellige it-systemer 8

9 Administratoren Administratoren løser alle de administrative opgaver, der følger med driften af en skole. Det er primært opgaver i forbindelse med elevadministration og eksaminer, men det kan fx også være kontakten til det tekniske personale på skolen, hvis et af toiletterne er i stykker, eller der er problemer med en printer. Det er ligeledes administratoren, der har kontakten til fx psykologer, talepædagoger og UU-vejledere samt de frivillige og foreninger, der bruger skolens faciliteter, hvad enten det er badmintonspillere eller et aftenskolehold, som skal lave mad. Der skal bl.a. koordineres møder og udleveres nøgler. Administratoren skal samtidig have styr på diverse love og paragraffer samt vide noget om forvaltningsret, og hvordan man behandler personfølsomme oplysninger i forbindelse med elevsager samt journaliserer og arkiverer juridisk korrekt. Der er kommet meget mere administration som indberetninger af statistikker, underretninger m.m., digital post, osv., siger en skolesekretær. Skolernes administration er en del af kommunens samlede administration og favner bredt fra økonomi- og børn og ungeforvaltningen til social- samt teknik- og miljøforvaltningen. Centrale kompetencer: n Administration n Koordinering og planlægning n Lovgivning fx folkeskoleloven og persondataloven n Journalisering n Politisk tæft og tværfaglighed Typiske opgaver n Indskrivning af elever n Bestilling af bustransport og behandling af buskort n Kørsel af børn med særlige behov n Forberede eksaminer n Diverse elevadministration n Koordination med det tekniske personale n Udtalelser om børn til fx sagsbehandlere n Forplejning til møder n Tage referat til møder n Koordination med frivillige og foreninger, der bruger lokaler n Visitation Derfor er det også vigtigt, at skolesekretæren har forståelse for det at arbejde i en politisk styret organisation. 9

10 HR- og personalemedarbejderen HR- og personalemedarbejderen dækker bl.a. HR-opgaverne på den enkelte skole oftest dog i et tæt samarbejde med kommunens centrale HR-funktion afhængigt af opgaven. HR- og personalemedarbejderen står blandt andet for de administrative opgaver ved ansættelser og afskedigelser samt viser nye medarbejdere rundt og introducerer dem til it-systemer og arbejdsgange. Det er ligeledes ham eller hende, der har styr på overenskomster og juraen, når skolens medarbejdere skal på barsel eller have orlov. Der er en tendens til, at ledelserne har trukket skolesekretærerne tættere på sig. På nogle områder er skolesekretæren nærmest blevet skolelederens forlængede arm. Det betyder, at HR- og personalemedarbejderen træffer beslutninger og yder situationsbestemt ledelse, når skoleledelsen ikke er tilstede. Jeg oplever, at der er kommet mere pres på ledelsen, som betyder, at vi er mere fraværende på skolen, og det giver flere og mere komplekse opgaver til skolesekretæren. Jeg er nok væk fra kontoret i 80 pct. af tiden og kun tilgængelig i 20 pct. af arbejdstiden, siger en skoleleder. Centrale kompetencer n Styr på relevant lovgivning og overenskomster n Situationsbestemt ledelse når lederen fx er til møder eller ude i klasserne n Rådgivning n Sparring og samarbejde n Anerkendende kommunikation/coaching Typiske opgaver n Ansættelser n Rekruttering n Afskedigelser n Ferieplanlægning n Vikardækning n Lønspørgsmål n Spørgsmål om barselsregler n Indhente straffeattester n Indberette arbejdsskader 10

11 Konklusion og perspektivering n Skolesekretærens arbejde har forandret sig en del de seneste par år. Nye opgaver er kommet til, mens eksempelvis den digitale udvikling og lokalpolitiske prioriteringer har stor indflydelse på, hvordan opgaverne skal løses. Opgaveporteføljen indeholder stadig klassisk administration og sekretæropgaver, men decentraliseringen betyder samtidig, at skolesekretæren har overtaget mange økonomiopgaver fra forvaltningen. Der er ikke to skoler, der er ens, og derfor er der også mange bud på, hvordan skolens sekretariat skal organiseres, og hvilke opgaver skolesekretæren skal løse. Det ser imidlertid ud til, at skolesekretærens profil vil være en kombination af dele fra følgende kompetenceprofiler: n Frontmedarbejderen, der er skolens ansigt udadtil. Det er ham eller hende, der besvarer mails og tager imod telefonopkald og henvendelser på kontoret. Det er frontmedarbejderen, der sorterer i henvendelserne til skolens ledelse, og det er ham eller hende, der hjælper forældre, lærere og elever, når de har spørgsmål. n Økonomimedarbejderen, der bl.a. arbejder med regnskab, løn og budgetopfølgning. Han eller hun arbejder struktureret og er i tæt dialog med kommunens administration i forhold til den løbende økonomistyring. n Formidleren, der står for arbejdet med hjemmesider, sociale medier og de forskellige intrasider. Han eller hun har stærke digitale kompetencer og kan hjælpe både forældre og lærere, når teknikken driller. n Administratoren, der koordinerer med det tekniske personale, taster oplysninger ind i forskellige systemer, og som har styr på diverse love i arbejdet med personfølsomme oplysninger. n HR- og personalemedarbejderen, der håndterer opgaver i forbindelse med lønspørgsmål, ansættelser, afskedigelser og barsel. Det er også HR- og personalemedarbejderen, der sørger for vikardækning, når lærerne er syge, og som kan udøve situationsbestemt ledelse, hvis lederen er væk, og der skal træffes en beslutning. Samtidig er der ingen grund til at tro, at udviklingen stopper her. Digitaliseringen vil fortsætte, og politikerne vil få nye ideer, mens samfundsudviklingen fortsat vil have stor indflydelse på skolesekretærens opgaver. Forældre og lærere vil formentlig komme til at indberette endnu flere ting via selvbetjeningsløsninger, og politikerne kan vælge at satse på endnu større og færre skoler. Når borgere og organisationer inviteres inden for i kommunens maskinrum i samskabelse af velfærdsløsninger, kan det også få betydning for skolesekretærerne, fordi borgerne får en ny og mere aktiv rolle. Det er ligeledes en mulighed, at tendensen med at lave administrative enheder tager til, eller at kommuner i endnu højere grad vælger at samle administrative funktioner i centrale fællesskaber på tværs af enheder, hvor man har specialistroller. Begge scenarier vil spille ind på skolesekretærens arbejde. Det kan samtidig betyde, at flere skoleledere vil prioritere at ansætte sekretariatsledere eller administrative ledere, som bl.a. skal tage sig af nogle af økonomiopgaverne, m.v. Det vil imidlertid være forskelligt, om det er skolesekretærer, skoleledere eller en helt tredje faglighed, som den enkelte skoleleder satser på til den rolle. Skolelederne har allerede uddelegeret en del opgaver til skolesekretærerne. Skolelederne er samtidig mere og mere væk fra skolen, og de vil derfor formentlig i endnu højere grad bruge skolesekretærerne til sparring. Derfor kan de med fordel styrke relationen til skolesekretæren og bruge ham eller hende endnu mere. Skolerne er på mange måder en minikommune. Det er derfor en nærliggende tanke, at de i fremtiden får flere borgerrelaterede opgaver. Det vil i så fald også betyde nye opgaver for skolesekretæren. Uanset hvad, der sker, har du som skolesekretær en vigtig opgave i forhold til at se mulighederne og blive ved med at udvikle jobbet. Hvordan blev resultaterne til? Billedet af skolesekretærens opgaver og kompetencer er skabt på baggrund af en spørgeskemaundersøgelsen med svar fra flere end 400 skolesekretærer blandt HK Kommunals medlemmer i april og maj 2016 samt en række interviews med skoleledere og skolesekretærer i Odense, Faaborg-Midtfyn, Aarhus, Langeland, Gribskov, Høje-Taastrup og Skanderborg Kommuner. Desuden er der gennemført en workshop med yderligere fem kommuner. De centrale spørgsmål i undersøgelse og interview har været ændringer i opgaver, brugere og kompetencer. 11

12 Fremtidens skolesekretær Nye opgaver og kompetencer HK Kommunal Bettina Chimera KL Rasmus Onslev Kremmer Foto: Tom Ingvardsen Design: Ann-Britt Broström HK Kommunal KOMMUNAL December 2016

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole HK LANDSKLUBBEN DANMARKS DOMSTOLE J O B P R O F I L E R for Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole Procesbevillingsnævnet December 2015 - 2 Jobprofiler for kontorfunktionærer ved Procesbevillingsnævnet

Læs mere

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil Platanhaven Platanhavens pædagogiske profil 1 I forbindelse med ansættelser, afskedigelser, medarbejdersamtaler mm. har Platanhaven i samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter udarbejdet en Pædagogisk

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Synlig rengøring efter folkeskolereformen

Synlig rengøring efter folkeskolereformen 1 SYNLIG RENGØRING EFTER FOLKESKOLEREFORMEN Synlig rengøring efter folkeskolereformen Et inspirationskatalog til bl.a. rengøringsledere, rengøringsassistenter og skoleledere Torben Milandt, 3F torben.milandt@3f.dk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

Der er følgende ledende stillinger på skolen (stillinger med personaleledelsesansvar):

Der er følgende ledende stillinger på skolen (stillinger med personaleledelsesansvar): Ledelsesgrundlag på Bork Skole. Der er følgende ledende stillinger på skolen (stillinger med personaleledelsesansvar): Skoleleder Stedfortræder for skoleleder SFO-leder Vi 3 ledere er organiseret i et

Læs mere

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 3: Skoler og klynger før og efter fællesskaber Etableringen af fællesskaber for skoler og klynger medfører, at der bliver

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune

SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune September 2016 Jobprofil SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune 1. Indledning Lyngby Taarbæk Kommune har bedt Genitor om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny SFO og klubleder

Læs mere

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer Kommunernes økonomifunktion Opgaver, brugere og kompetencer 1 2 Indhold Indledning Økonomifunktionens rolle Det strategiske samspil Sæt ord på tallene I spændingsfeltet mellem direktion og fagcentre Brugere

Læs mere

Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever

Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever Center for Trafik og Ejendomme Vej og Park Som elev i Vej og Park kommer du til at have følgende opgaver: Betal regninger i OPUS Færdiggør kontrakter

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vil du være med til at videreføre og skærpe skolens faglige og pædagogiske profil, og sikre udvikling og implementering af tiltag, der fremmer musikskolen? Så er

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Gør tanke til handling VIA University College Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Præsentation Danmarks største professionshøjskole (Danmarks tredje største uddannelsesinstitution) VIA uddanner

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Pædagogisk leder distrikt Havrehed. Job- og Kravprofil

Pædagogisk leder distrikt Havrehed. Job- og Kravprofil Pædagogisk leder distrikt Havrehed Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 7 1 Pædagogisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud

Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud BØRN OG UNGEFORVALTNINGEN Oktober 2008 Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud Områdeleder overordnet leder i områdeinstitutionen Områdelederen har det samlede, overordnede ledelsesansvar for

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Frivillige - hvorfor og hvordan. Rie Frilund Skårhøj

Frivillige - hvorfor og hvordan. Rie Frilund Skårhøj Frivillige - hvorfor og hvordan Rie Frilund Skårhøj ? Særlige udfordringer, tanker eller forventninger til emnet? Frivillighed - definition Frivilligt arbejde er ulønnet udføres ikke overfor nærmeste familie

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

ORGANISATION. Stensagerskolen

ORGANISATION. Stensagerskolen ORGANISATION Stensagerskolen OKTOBER 2011 Organisering Skoledelen er organiseret såvel i aldersopdelte enheder som enheder på tværs af alder. For hjemmeboende elever til og med 7. klassetrin er der SFO

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Specialist i borgerkontakt. Fremtidens kompetencer

Specialist i borgerkontakt. Fremtidens kompetencer Specialist i borgerkontakt Fremtidens kompetencer 2 Titel: Specialist i borgerkontakt Fremtidens kompetencer Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Kontakt: Chefkonsulent

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Teori: Forandringsledelse & Motivation Stadie-teorier - fx I spidsen for forandring af John Kotter. Hvorfor opstår modstand mod forandring? - fx

Læs mere

Job- og personprofil. Lønkonsulent til Løn og Personale. i HR-Centret

Job- og personprofil. Lønkonsulent til Løn og Personale. i HR-Centret NOTAT HR-Centret 22-12-2016 Job- og personprofil Lønkonsulent til Løn og Personale i HR-Centret Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LeneFr 307000/16 16/25713 1. Indledning og baggrund En af Høje-Taastrup Kommunes

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET

INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Ejendomscenter Guldborgsund side 3 Hvem er vi? - side 4 Organisationsdiagram - side 4 Leder af Ejendomscenter Guldborgsund

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

HR-survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR-survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR-survey 2016 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelsen Igen i år tager COK pulsen på bevægelser i den kommunale HR s opgaveportefølje og oplevede styrker

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen.

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen. Kvalitetsstandard: Gæste-dagpleje I forbindelse med Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje er der opstået behov for at tydeliggøre, hvilke krav der stilles i forbindelse med placering af børn,

Læs mere

En fælles portal som vigtigt redskab

En fælles portal som vigtigt redskab En fælles portal som vigtigt redskab Helsingør Kommune har skabt en portal, hvor skoler og foreninger kan mødes om skole- og foreningssamarbejder. Kommunen har sørget for, at kommunikationen og kvaliteten

Læs mere

Kommunernes HR- og personalefunktion. Opgaver, brugere og kompetencer

Kommunernes HR- og personalefunktion. Opgaver, brugere og kompetencer Kommunernes HR- og personalefunktion Opgaver, brugere og kompetencer 1 2 Indhold Indledning Opgaver Fra administrativ ekspert til rådgiver og sparringspartner En mere proaktiv og implementerende rolle

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer.

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer. Udkast til strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelserne i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede

Læs mere

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERG's indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune

Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune 1 Introduktion Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland som nabo til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg - og tæt på jernbane

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K Det handler om dig hjælp og vejledning til din BPA Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed, som hjælper

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Pædagogisk leder distrikt Havrehed. Job- og Kravprofil

Pædagogisk leder distrikt Havrehed. Job- og Kravprofil Pædagogisk leder distrikt Havrehed Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 7 1 Pædagogisk

Læs mere