Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening. Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening. Bilag"

Transkript

1 Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Bilag Mogens Stendrup & Anne C. Bech 2011

2

3 BILAG BILAG 1. METODE OG PROFIL AF DELTAGERNE I DEL BILAG 2. MEDARBEJDER OG LEDERUNDERSØGELSE JULI BILAG 3. TELEFONISK GÆSTEUNDERSØGELSE MAJ

4

5 Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Bilag 1 Metoder mm. Mogens Stendrup & Anne C. Bech September 2011

6 Bilag 1. Metoder mm. METODE Generelt er undersøgelsen forbundet med nogle metodiske udfordringer, dels fordi det begreb, der skal belyses, ikke er defineret på forhånd, dels fordi virksomhedskultur med tilhørende værdier og adfærd heller ikke nødvendigvis er bevidst for de involverede personer. En stor del af den viden, der ønskes belyst, kan betegnes som tavs viden. Det er ikke noget gæster, medarbejdere og ledere i særlig udstrakt grad sætter ord på og taler om. Derimod er service og værtskab noget, der praktiseres i hverdagen, en form for viden der kaldes procedural viden - måden tingene gøres på. En stor del af denne viden er automatiseret. I modsætning hertil er produktkendskab, for eksempel viden om vin, der betegnes som deklaratorisk viden. En tredje form for viden er episodisk viden, der er erfaringsbaseret og selvoplevet og knytter sig til bestemte episoder. Tilsvarende gælder det for virksomhedens kultur med tilhørende værdier og adfærd, at det er en del af hverdagen på de enkelte hoteller og restauranter, men ikke nødvendigvis noget der er skrevet ned eller tales om. Virksomhedskulturen vil derfor også i en eller anden udstrækning være tavs viden. De metoder, der inddrages ud fra et teoretisk og praktisk perspektiv, skal derfor være velegnede til at tage højde for og belyse tavs viden i form af bagvedliggende værdier, viden og behov samt adfærd. Virksomhedernes kerneydelser, der inden for hotel- og restaurantområdet er overnatning, møder, konferencer, fester eller et måltid mad, er ikke det centrale i undersøgelsen og behandles derfor ikke i dybden. TEORI I forhold til at se service og værtskab i gæstebetjeningen både i et kompetenceperspektiv, i et helhedsperspektiv og som en konkurrenceparameter er der brugt to relevante modeller. Det drejer sig dels om modellen for Total Quality Management (TQM), dels om modellen for The Service Profit Chain (SPC). I forhold til undersøgelse af virksomhedskultur i form af værdier og adfærd er Scheins kulturmodel anvendt. TQM og SPC er delvist overlappende modeller, men de har forskelligt fokus og er derfor relevante til at anskue forskellige dele af service og værtskab i gæstebetjeningen. Der er ikke direkte modstrid eller uoverensstemmelser mellem de to modeller. TQM modellen er især relevant, fordi den opererer direkte med gæsternes (kundernes) forventninger, oplevelse og tilfredshed. Lønsomhed skabes ved, at tilfredse gæster er langt mere tilbøjelige til at besøge stedet igen og anbefaler stedet til andre via mund til mund metoden. Medarbejdertilfredshed hænger sammen med kundetilfredshed. TQM modellen har dannet grundlag for kunde- og medarbejdertilfredsmålinger på en lang række områder. SPC modellen er især relevant, fordi den har direkte fokus på servicevirksomheder og tager udgangspunkt i, at det er medarbejderne og det interne servicesystem, der giver værdi i den service, der leveres, hvilket fører til tilfredse og loyale kunder. Det interne servicesystem handler om, hvordan medarbejderne indgår i servicekæden, der leverer servicekvalitet og produktivitet, baseret på tilfredse og loyale medarbejdere. Dette opnås gennem den måde arbejdspladsen og jobbet designes på, udvælgelse og udvikling af medarbejdere, belønning og anerkendelse, information og kommunikation samt værktøjer til servicering af kunder. SPC modellen har sammenlignet med TQM modellen større internt fokus på, hvad der i virksomheden skaber kvalitet på serviceområdet herunder udvikling af medarbejderne. I undersøgelsen har TQM modellen dannet ramme for at undersøge gæsternes opfattelse af service og værtskab. Det gælder både deres forventninger og efterfølgende oplevelse af tilfredshed, om der er forbedringsmuligheder, og om de vil anbefale stedet til andre. Modellen har også været styrende i forhold til at belyse samspil mellem medarbejdere og gæster i forhold til kvalitet af service og værtskab. Tilsvarende er SPC modellen ramme for belysning af de interne faktorer, der skaber servicekvalitet, herunder medarbejderudvikling, kompetencer og afdækning af kompetencebehov. Scheins kulturmodel har isbjerget som metafor for, at det kun er en del af virksomhedens kultur, der er synlig i form af virksomhedens fremtoning og medarbejdernes adfærd, hvorimod de bagvedliggende værdier ikke umiddelbart er 5

7 Bilag 1. Metoder mm. synlige og dermed vanskelige at afkode. Værdier kan som nævnt være mere eller mindre bevidste. Fokus har været på adfærden, og de bagvedliggende værdier er herefter afkodet direkte eller indirekte. DATAINDSAMLING (EMPIRI) De metodiske udfordringer søges løst ved i undersøgelsen at sikre en stor bredde i de virksomheder og i den personkreds, der deltager, og gennem metodevalg. Indledningsvis gennemføres kvalitative undersøgelser med udgangspunkt i ni vidt forskellige virksomheder i hotel- og restaurantbranchen (del 1). I virksomhederne gennemføres dybdeinterview med ledere og medarbejdere på forskellige niveauer, samt interview med virksomhedernes gæster. Med udgangspunkt i resultaterne fra del 1 gennemføres kvantitative undersøgelser med de samme respondentgrupper (del 2): Medlemmer af 3F (medarbejdere) og Horesta (ledere), samt tilfældigt udvalgte gæster. På den måde sættes de kvalitative undersøgelser og resultater ind i et større perspektiv, og der skabes et bredere grundlag for analysen. Ved at inddrage både gæster, ledere og medarbejdere i undersøgelsen belyses både gæsternes oplevelser (eksterne forhold) og virksomhedernes synspunkter (de interne forhold). Projektets delundersøgelser er er nærmere beskrevet i figur 1.1. Figur 1.1. Oversigt over de gennemførte empiriske undersøgelser. Del 1. Indledende kvalitative analyser Del 2. Opfølgende kvantitative analyser Primær respondentmålgruppe: Ledere og medarbejdere på hoteller og restauranter Personlige dybdeinterview på stedet i 9 forskellige hoteller og restauranter fordelt over hele landet, varierende type og størrelse. Figur 1.2. viser faktorer, der har indgået i udvælgelsen med henblik på at få så stor variation, som muligt. Hvert sted interviewes ledere og medarbejdere med forskellig funktion og alder: Ledere, receptionister, tjenere, kokke, faglærte og ikke faglærte, profil af deltagerne vises i figur 1.3. I alt er der gennemført 29 interview. En internetundersøgelse blandt medarbejdere (1000 medlemmer af 3F inviteres til at deltage via ). Fokus er på målgruppen for efteruddannelserne fag- og ikke faglærte tjenere og receptionister, de udgør hver 35 % af de inviterede deltagere efter arbejdsfunktion, mens kokke og andre udgør 30 % medlemmer har besvaret hele eller dele af i undersøgelsen. En internetundersøgelse blandt ledere (alle 800 A- medlemmer af Horesta inviteres til at deltage via ) medlemmer har besvaret hele eller dele af undersøgelsen. Resultaterne er samlet i bilag 2. Sekundær respondentmålgruppe: Personer der bruger hotel/restaurant privat eller arbejdsrelateret. Personlige gæsteinterview på stedet før besøg med opfølgende telefonisk interview. I alt gennemført 24 interview. En repræsentativ telefonisk undersøgelse med gæsteinterview om oplevelse af seneste besøg på hotel eller restaurant i løbet af 2010 eller foråret Gennemført 144 telefoniske interview, hvoraf 60 vedrører restaurantbesøg og 61 vedrører hotelbesøg, de resterende har ikke benyttet hotel eller restaurant i perioden (de seneste mdr. svarende til foråret 2011 eller hele 2010). Resultaterne er samlet i bilag 3. INTERVIEWTEKNIKKER DEL 1 Laddering interview teknikken er velegnet til at afdække bagvedliggende værdier. Der stilles spørgsmål af typen: Hvorfor er det vigtigt for dig, Hvad betyder det for dig eller Kan du uddybe det, spørgsmålene gentages, indtil emnet er uddebatteret, og der ikke kommer flere meningsfulde svar. Interviewteknikken sigter mod at komme op på et højere abstraktionsniveau ved mere eller mindre at gentage spørgsmålene og opnå uddybende besvarelser for til sidst at ende på værdiniveauet. Spørgeteknikken bygger på Means End Chain tankegangen, hvor det antages, at der for den enkelte person er en sammenhæng mellem adfærd og værdier, der kan begrundes. Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om denne sammenhæng for den enkelte er givet på forhånd eller opstår efterfølgende, i forbindelse med interviewet. I praksis kan der meget vel være eksempler på begge dele, alternativt kan det også være noget, den pågældende ikke tidligere har sat ord på. 6

8 Bilag 1. Metoder mm. Historiefortælling er brugt til at belyse forskellige former for episodisk viden og erfaring, for eksempel med henvisning til konkrete succeshistorier, episoder og klager. Generelt bygger undersøgelsen metodisk på det kvalitative dybdeinterview, der er velegnet til opnåelse af forståelse for begreber som service og værtskab, kultur og kompetencebehov, samt deres indbyrdes relationer. Der er lagt vægt på at lytte til deltagerne og begrænse påvirkningen ved at stille få og åbne spørgsmål. Endvidere er der gennemført observationer i forbindelse med interviewene, ligesom der er gennemført interview med gæster før og efter deres besøg i de udvalgte hoteller og restauranter. Alle personlige interview er gennemført af undersøgelsens konsulenter, og deltagerne er anonyme i undersøgelsen. KOMPETENCEBEHOV SET I FORHOLD TIL METODE Målet med denne undersøgelse er at afdække hotel- og restaurantbranchens kompetencebehov inden for service og værtskab. Kompetenceudvikling handler om at uddanne og udvikle medarbejderne, så de har de nødvendige forudsætninger for at løse deres arbejdsopgaver i dag men i lige så høj grad fremover. Behov for kompetenceudvikling kan på den ene side defineres som den afstand, der er mellem de krav, gæsterne stiller til virksomhederne i branchen og de kompetencer, der er til stede. På den anden side kan behovet for kompetenceudvikling også ses i forhold til praksis, hvor uudnyttede muligheder som følge af manglende kompetencer, også repræsenterer et behov for kompetenceudvikling. Kompetencebehov kan ligeledes være et udtryk for at ville være på forkant med udviklingen og løbende arbejde med kompetenceudvikling. Afdækning af kompetencebehov kan foregå på flere forskellige måder, og der tales typisk om to forskellige typer behov: 1) De umiddelbare udtalte behov, der kan komme direkte til udtryk, for eksempel gennem dybdeinterview og 2) de bagvedliggende (latente) behov, som kommer indirekte til udtryk. Det kan være observation eller interview med andre personer eller flere personer om samme emne. Det kan også være behov, der kommer til udtryk i den måde, som tingene gennemføres på i praksis, og hvor denne måde ikke er på niveau med best pratice, eller åbenlyst kan gøres bedre. Alt i alt handler afdækning af kompetencebehov både om, hvad der bliver sagt og hvad der ikke bliver sagt, samt om måden det bliver sagt på, sammenholdt med observationer og interview med flere forskellige personer. Det kan i mange tilfælde være åbenlyst for andre, at der er forbedringsmuligheder, mens den enkelte kan have en blind plet, som udtrykt i ordsproget: Vi kan ikke se skoven for bare træer. Det handler derfor om erkendelse, synliggørelse og bevidstgørelse om kompetencebehov. UDVÆLGELSE AF VIRKSOMHEDER DEL 1 Figur 1.2. viser nogle forskelle og ligheder mellem de virksomheder, der er udvalgt til de indledende undersøgelser, og i bilag 1 er vist en profil af deltagerne i de gennemførte dybdeinterview. I de enkelte virksomheder er gennemført dybdeinterview med typisk en leder og et par medarbejdere med forskellige funktioner. I forhold til at belyse den positive sammenhæng mellem service og værtskab, kultur og adfærd er virksomhederne udvalgt efter, at de overordnet set udefra kan betegnes som veldrevne og lønsomme. Det er baseret på, at virksomhederne har været i branchen i en længere periode med stabile ejerforhold og et generelt godt ry. Der er dog ikke tale om et detaljeret kendskab til virksomhederne. Dette skal ses i lyset af, at det i forbindelse med den økonomiske krise generelt har været en meget vanskelig periode, hvor det har været svært at skabe overskud i branchen. 7

9 Bilag 1. Metoder mm. Figur 1.2. Karakteristika for rekrutterede restauranter og hoteller, hvor der er foretaget dybdeinterview. Virksomheder Region By Type Kæde Årlig omsætning 9 Hovedstaden (3) Herning Hotel (5) Ja (3) < 10 mil. kr. (3) Hillerød København (2) Midt (2) Nej (6) mil. kr. (3) Ringsted Nord (1) Svendborg Restaurant (4) Sjælland (1) Aabenraa > 100 mil. kr. (3) Syd (2) Aalborg Aarhus Figur 1.3. Profil af informanter i de gennemførte dybdeinterviews. Virksomhed Informant Ejer / Informant Uddan. / i Køn Alder Kommentarer (9) Funktion (29) ansat uddannelse virk. årstal 1 Souschef Ansat Receptionist 1998/1998 M 37 år Har gjort karriere i virksomheden Room division Ansat Serviceøkonom K 30 år manager Konference værtinde Ansat Tjener K 38 år Fra Norge, uddannet fra hotelskolen der Banket og Ansat Tjener K 43 år restaurant chef Elev Ansat Receptionist elev /2009 K Elev Ansat Kokkeelev /2009 K 19 år 2 Direktør Ejer HD 1. del /2006 K 57 år Selvlært Leder Ansat Gymnasial /2005 K 35 år Selvlært Adm. medarbejder Ansat Faglært /2008 K 43 år 3 Direktør / leder Ejer Tjener M 34 år Overtaget efter forældre Leder Medejer Tjener K Ca. 30 Kort interview - begyndte som reservetjener Kok Ansat Kok K 23 år Udlært på stedet, kom tilbage efter en kort ansættelse andet sted. Stuepige Ansat Industri laborant K 38 år Hjælper også i opvasken 4 Direktør Ansat HH + merkonom /2004 K 41 år Rejseleder Leder Ansat HH /2000 K 41 år Arb på hotel i London Kok Ansat Kok M 21 år 5 Direktør - vært Ejer Kok /1997 M 43 år Tjener Ansat Tjener 2004/2010 M 25 år Har været elev i vinterperioden 6 Direktør Ansat Universitets M 53 år bachelor Leder HR Ansat Universitets bachelor K 30 år Har også arb i restaurant i virksomheden Leder Ansat Gymnasial M 30 år Trainee i virksomheden Kok Ansat Kok M 24 år Trainee i virksomheden 7 Direktør Ansat Tjener /1998 M 45 år Receptionist Ansat Serviceøkonom K Ca. 25 Tjener Ansat Tjener 1999/ M 33 år 8 Direktør Ejer Kok, underviser M 62 år Har undervist 9 Adm. direktør Ejer Handelsskole M 56 år Leder/tjener Ansat Kok 1987/ M 44 år Kok Ansat Kok /tjener 1984/1999 M 49 år 8

10 Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Bilag 2 Medarbejder- og lederundersøgelse på Internettet juli 2011 Mogens Stendrup & Anne C. Bech 2011

11

12 Bilag 2 Medarbejder- og lederundersøgelser BILAG 2. MEDARBEJDER- OG LEDERUNDERSØGELSER PÅ INTERNETTET JULI 2011 På baggrund af undersøgelsens del 1 med dybdeinterview med medarbejdere, ledere og korte interview med gæster er der udarbejdet spørgeskema, til afdækning af definitionen af værtskab, den kultur der er forbundet med det gode værtskab og kompetencebehov i forbindelse med værtskab og gæstebetjening. Undersøgelsen er af semi-kvalitativ karakter, der er derfor også stillet åbne spørgsmål, hvor deltagerne skal svare med deres egne ord. Det har været muligt at springe spørgsmål over, således at ingen har været tvunget til at svare på noget. Fordi det vurderes at give de mest meningsfulde besvarelser. Målgrupper (undersøgelses population): Medlemmer af 3F, der er sendt invitation til 1000 medlemmer med adresser fordelt på 35 %, der arbejder som tjenere, 35% der arbejder som receptionister og 30%, der arbejder med andre områder fx kokke, smørrebrødsjomfruer med mere. Denne del refereres som medarbejderundersøgelsen. Medlemmer uden i medlemsbasen, har ikke kunnet deltage i denne undersøgelsen. For 3F medlemmer er der mulighed for at deltage i en lodtrækning om en uges ophold i en af foreningens ferielejligheder. Der er besvarelser for 103 medlemmer af 3F, hvoraf 85 har gennemført hele undersøgelsen. Medlemmer af Horesta, der er sendt invitation ud til alle A-medlemmer, ca. 800 medlemmer. Denne del refereres om lederundersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført i juli måned, der for mange er en feriemåned og derfor ikke den mest ideelle periode, men for hotel- og restaurantområdet er det for mange en helt almindelig arbejdsmåned. Der er besvarelser for 79 medlemmer af Horesta, hvoraf 66 har gennemført hele undersøgelsen. Spørgeramme Spørgsmålene fremgår af det efterfølgende tabelmaterialet. Der er tale om to næsten identiske spørgerammer, der dog er formuleret, så de er relevante for medarbejder/ledere. Derfor er der udarbejdet to sæt af tabeller. Baggrundsspørgsmål er dog samlet for begge grupper. Signifikans Med en undersøgelse af denne størrelse er der en usikkerhed på ca. +/- 10%, svarende til at en forskel på 20% er signifikant på 5% niveau. Det gælder groft sagt uanset om der sammenlignes mellem de to delundersøgelser eller indenfor den enkelte delundersøgelse. Undersøgelsen er som nævnt af semikvalitativ karakter, derfor er det ikke kun spørgsmål om resultaterne, herunder ligheder og forskelle statistisk set er signifikante eller ikke. Tidsrum Undersøgelsen er gennemført i juli måned, der for mange er en feriemåned og derfor ikke den mest ideelle periode, men for hotel- og restaurantområdet er det for mange en helt almindelig arbejdsmåned. Tabeller Tabeller om datamaterialets sammensætning (fælles for medarbejdere og ledere) Tabeller om medarbejderundersøgelsen på internettet (Bilag 2-1) Tabeller om lederundersøgelsen på internettet (Bilag 2-2) 11

13 Bilag 2 Medarbejder- og lederundersøgelser TABELLER OM DATAMATERIALETS SAMMENSÆTNING Datamaterialets sammensætning: Deltagere inviteret via Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta Deltagere inviteret via % % Respondenten besvarer 10% % 79 Respondenten vælger ikke at besvare 90% % 721 Total 100% % 800 Datamaterialets sammensætning: Alder (Spørgsmål 26) Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta Alder: % % Til og med 29 år 12% 7 13% år 22% 13 11% år 23% 14 25% år 8% 5 20% år + 35% 21 31% 19 Total 100% % 61 Datamaterialets sammensætning: Køn (Spørgsmål 25) Er du mand eller kvinde? Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta Køn: % % Mand 30,6% 26 43,9% 29 Kvinde 68,2% 58 56,1% 37 Ønsker ikke at oplyse 1,2% 1 0,0% 0 Total 100% % 66 Datamaterialets sammensætning: Alder (Spørgsmål 26) Hvad er din alder? Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta Alder: % % Til og med 19 år 1,2% 1 0% år 27,1% 24 4,5% år 24,7% 21 27,3% år 22,4% 19 31,8% år 18,8% 16 22,7% år + 5,9% 5 13,6% 9 Ønsker ikke at oplyse 0,0% 0 0,0% 0 Total 100% % 66 Datamaterialets sammensætning: Faglært (Spørgsmål 21 3F/22Horesta) Er du faglært indenfor hotel- og restaurantbranchen? Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta Faglært: % % Ja 61,3%* 49 39,4%** 26 Nej 38,8% 31 60,6% 40 Total 100% % 66 *Heraf 39% tjenere, 29% receptionister og 33% kokke det er muligt at have flere uddannelser. **Heraf 42% tjenere, 31% receptionister og 42% kokke det er muligt at have flere uddannelser. 12

14 Bilag 2 Medarbejder- og lederundersøgelser Datamaterialets sammensætning: Region (Spørgsmål 23 3F og 24 Horesta) Hvornår afsluttede du din uddannelse? Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta % % % 25 27% % 7 19% % 7 19% % 9 19% % 0 15% 4 Ønsker ikke at oplyse 2% 1 0% 0 Total 100% % 26 Note: Betingelse er fagudlært i branchen Datamaterialets sammensætning: Region (Spørgsmål 10) Hvor mange medarbejdere er der på din arbejdsplads/ i din virksomhed? Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta Fuldtid : % % Op til 10 39% 32 39% op til 20 20% 17 23% op til % 24 27% op til % 9 8% 5 Ej besvaret 1% 1 3% 2 Total 100% % 66 Deltid: Op til 10 61% 51 53% op til 20 10% 8 23% op til % 17 17% op til 600 2% 2 2% 1 Ej besvaret 6% 5 6% 4 Total 100% % 66 Datamaterialets sammensætning: Region (Spørgsmål 27 og 28) Hvilket postnummer ligger din bopæl/arbejdsplads i? Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta Bopæl : % % Hovedstad 25% 21 21% 14 Sjælland 11% 9 14% 9 Syddanmark 21% 18 32% 21 Midtjylland 31% 26 24% 16 Nordjylland 13% 11 9% 6 Total 100% % 66 Arbejdsplads: Hovedstad 27% 23 24% 16 Sjælland 8% 7 11% 7 Syddanmark 21% 18 33% 22 Midtjylland 31% 26 23% 15 Nordjylland 13% 11 9% 6 Total 100% % 66 13

15 Bilag 2-1. Medarbejderunderundersøgelse TABELLER OM MEDARBEJDERUNDERSØGELSEN PÅ INTERNETTET (BILAG 2-1) Spørgsmål 1. Når du tænker på din arbejdsplads, og hvordan du arbejder, hvilken betydning har følgende så for dig? Sæt venligst én markering i hver række. 1 = Slet ingen betydning = Meget stor betydning Ved ikke Ikke relevant Gennemsnit Smil 0% 0% 3% 13% 84% 0% 0% 102 4,81 Humor 0% 0% 8% 22% 70% 0% 1% 102 4,62 Arbejdsglæde 0% 0% 3% 13% 84% 0% 0% 102 4,81 At vi tager hånd om gæsterne lige fra de kommer 0% 0% 2% 21% 77% 0% 0% 102 4,75 Imødekommenhed - lytte til og fornemme gæstens udgangspunkt 0% 0% 4% 22% 75% 0% 0% 102 4,71 Venlig betjening 0% 0% 3% 18% 79% 0% 0% 102 4,76 Anerkendelse fra gæster 0% 0% 8% 31% 61% 0% 0% 102 4,53 Anerkendelse fra kolleger 0% 0% 6% 30% 64% 0% 0% 102 4,58 Anerkendelse fra lederen 0% 0% 6% 26% 68% 0% 0% 102 4,62 Servicemindede kolleger 0% 0% 0% 27% 73% 0% 0% 102 4,73 Et godt samarbejde kolleger imellem 0% 0% 0% 17% 83% 0% 0% 101 4,83 Et godt samarbejde mellem forskellige personalegrupper 0% 0% 2% 25% 72% 2% 0% 102 4,71 Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere 0% 1% 1% 19% 79% 0% 0% 103 4,76 besvaret 103 ikke besvaret 0 14

16 Bilag 2-1. Medarbejderunderundersøgelse Spørgsmål 2. Når du tænker på din arbejdsplads, og hvordan du arbejder, hvilken betydning har følgende så for dig? Sæt venligst én markering i hver række. 1 = Slet ingen betydning = Meget stor betydning Ved ikke Ikke relevant Gennemsnit Hjælpsomhed på arbejdspladsen 0% 0% 4% 43% 53% 0% 0% 102 4,49 Planlægning af arbejdstider 0% 0% 11% 38% 51% 0% 0% 101 4,41 Uddelegering af ansvar til medarbejderne 0% 0% 9% 39% 52% 0% 0% 100 4,43 Uddelegering af arbejdsopgaver til medarbejderne 0% 1% 15% 39% 45% 0% 0% 100 4,28 Personalehåndbog eller lignende skriftlig information 2% 11% 26% 31% 26% 2% 1% 99 3,71 At der er en stor andel af faguddannet personale 3% 5% 24% 32% 33% 2% 1% 100 3,90 Min personlighed 0% 0% 7% 41% 50% 1% 2% 101 4,44 Uddannelse af elever 3% 2% 17% 31% 41% 1% 6% 101 4,12 Den faglige stolthed 0% 0% 6% 27% 63% 2% 2% 100 4,59 At vi har mulighed for at give gæsten en kompensation, hvis der er sket en beklagelig fejl 0% 2% 10% 37% 50% 0% 1% 101 4,37 besvaret 102 ikke besvaret 1 15

17 Bilag 2-1. Medarbejderunderundersøgelse Spørgsmål 3. Når du tænker på din arbejdsplads, og hvordan du arbejder, hvilken betydning har følgende så for dig? Sæt venligst én markering i hver række. 1 = Slet ingen betydning = Meget stor betydning Ved ikke Ikke relevant Gennemsnit Afklaring af gæsternes forventninger 1% 0% 13% 40% 46% 0% 0% 100 4,30 At der er skriftlige retningslinjer for, hvordan de enkelte arbejdsrutiner skal udføres 2% 19% 33% 28% 13% 1% 4% 100 3,33 At jeg bidrager til, at der er en god stemning 0% 0% 4% 28% 68% 0% 0% 100 4,64 Rotation mellem arbejdsopgaver 2% 10% 24% 32% 26% 2% 4% 100 3,74 Rotation mellem ansvarsområder 2% 14% 26% 29% 23% 2% 4% 100 3,61 Oplæring af nye kolleger 0% 4% 12% 33% 51% 0% 0% 100 4,31 Efteruddannelse 0% 3% 18% 29% 47% 3% 0% 100 4,24 En fast medarbejderstab 0% 4% 16% 30% 48% 2% 0% 100 4,24 Sikre at alle er informeret om gæsternes forventninger 0% 1% 10% 25% 63% 0% 1% 101 4,52 Betaling foregår uden ventetid for gæsten 1% 3% 14% 33% 45% 0% 4% 100 4,23 besvaret 101 ikke besvaret 2 16

18 Bilag 2-1. Medarbejderunderundersøgelse Spørgsmål 4. Når du tænker på din arbejdsplads, og hvordan du arbejder, hvilken betydning har følgende så for dig? Sæt venligst én markering i hver række. 1 = Slet ingen betydning = Meget stor betydning Ved ikke Ikke relevant Gennemsnit At alle tager initiativ til at afdække gæsternes forventninger 0% 1% 11% 33% 55% 0% 0% 99 4,41 At der er et højt tempo 2% 2% 28% 39% 26% 0% 2% 99 3,88 At der er tilstrækkelig bemanding 0% 0% 7% 24% 68% 1% 0% 99 4,61 Skriftlige retningslinjer for hvordan gæsterne skal behandles 6% 13% 32% 25% 16% 3% 4% 99 3,35 At alle koncentrerer sig om at give gæsten en god oplevelse 0% 0% 3% 28% 69% 0% 0% 99 4,66 At vi er opmærksomme på gæsternes tilfredshed under deres besøg 0% 0% 5% 30% 65% 0% 0% 100 4,60 At måle kundetilfredshed 0% 4% 20% 42% 30% 0% 3% 99 4,02 At måle medarbejdertilfredshed 0% 2% 13% 43% 40% 1% 1% 98 4,23 At vi til stadighed arbejder på at blive bedre til at løse opgaverne 0% 0% 6% 31% 62% 1% 0% 99 4,56 besvaret 100 ikke besvaret 3 17

19 Bilag 2-1. Medarbejderunderundersøgelse Spørgsmål 5. Når du tænker på din arbejdsplads, og hvordan du arbejder, hvilken betydning har følgende så for dig? Sæt venligst én markering i hver række. 1 = Slet ingen betydning = Meget stor betydning Ved ikke Ikke relevant Gennemsnit At jeg er opmærksom på gæsternes behov i bred forstand 0% 0% 11% 29% 60% 0% 0% 98 4,49 At jeg har et godt overblik 0% 0% 2% 26% 72% 0% 0% 98 4,70 En god tone kolleger i mellem 0% 0% 3% 23% 73% 0% 0% 98 4,70 At vi fejrer succeser i virksomheden 0% 3% 17% 37% 40% 1% 2% 98 4,17 Et godt arbejdsmiljø 0% 0% 3% 15% 82% 0% 0% 98 4,79 At vi i virksomheden løbende arbejder med udvikling 0% 0% 6% 39% 53% 2% 0% 98 4,48 At jeg udfordres med nye opgaver 0% 0% 10% 42% 48% 0% 0% 98 4,38 At skabe mersalg 1% 2% 14% 34% 44% 3% 2% 98 4,24 At alle medarbejdere kender virksomhedens værdier 0% 3% 5% 37% 52% 2% 1% 98 4,42 Frihed under ansvar 0% 1% 3% 26% 70% 0% 0% 98 4,65 At vi fejrer mærkedage i virksomheden 3% 7% 28% 27% 26% 4% 5% 97 3,72 besvaret 98 ikke besvaret 5 18

20 Spørgsmål 6. Hvad skal der efter din mening til for, at gæsterne kommer igen? god atmosfære, god service, godt køkken, gode omgivelser Bilag 2-1. Medarbejderunderundersøgelse at alle får en lige behandling om man er rig eller fattig, en god oplevelse, at man holder hvad man lover i annoncer etc. Gæsterne skal føle sig hjemme fra de træder ind af døren. De skal føle sig forkælet og i trygge hænder og at de kan henvende sig med hvad som helst. Gode og glade medarbejdere god service, opfylde gæsternes behov og overgår forventninger. At de føler at der bliver taget hånd om dem i ethvert henseende. Opmærksomhed fra de ansatte. oplevelser og tilfredshed God service og det ekstra udover som gør at man interesserer sig for gæsterne og deres grund til besøget at de kan mærke at vi kan lide at arbejde der, smil og service og man skal ikke arbejde på hotel hvis man ikke kan lide mennesker omkring sig og kan lide at snakke med dem. Jeg nyder hver dag, men er alligevel glad for at have en dygtig fagforening i ryggen. En god betjening, en god menu, professionel ledelse En afslappet og personlig atmosfære, der gør at gæsten kan slappe af og føle sig set på en anerkendende måde. imødekommenhed, smil og god behandling Personlig, glad tjener, der husker stamgæster. service, service og service Hvis de oplever at de får en god service som er ud over det forventede. At man får noget man som gæst ikke forventede og som gik udover den service man forventede af hotellet. At det er god service og at hotellet er up to date ifm standard på værelser osv. at de har haft en go oplevelse og at de får en god afsked, når de går. At de føler de kan relatere til stedet og de mennesker der arbejder der, derunder også at de har haft en oplevelse at have fået en god service. At gæsterne oplever, at de får mere end de betaler for. At de har fået sig en super oplevelse fra de træder ind af døren til de går ud af den igen.. value for money beliggenhed - god service opmærksomhed - hjælpsomhed En god oplevelse - hvor man oplever det uventede... En god oplevelse, smidig betjening og god mad Høflighed. smilende. imødekommen. positiv. at de kan se at der er styr på tingene, og at der ikke er alt for mange der ikke taler dansk, og ikke forstår kunderne, at de kan mærke at der er en god stemning mellem personalet, er der det smiler personalet mere, har man det ikke godt på sin arbejdsplads jamen så smiler man heller ikke Gode oplevelser og indtrykket af at være blevet behandlet som en velkommen gæst At de har haft en god oplevelse og går derfra med en bedre service en forventet god service, et godt produkt og hjælpsomhed de får en god oplevelse, valuta for pengene, og at de har en følelse af de fik mere end en vare At de føler de har fået en god oplevelse God, hurtig og ordentlig service. Man skal være venlig og skabe en god oplevelse for kunden, så kunden er sikker på at komme igen. gode oplevelser Et vellykket besøg eller arrangement, hvor gæsterne har en oplevelse af, at specielt deres behov er blevet opfyldt, samt at de har fået oplevelsen af, at de får lidt mere end de forventer. Genkendelsen af faste gæster, og deres behov spiller også en vigtig rolle for relationerne, i forhold til virksomheden. Så de ved, at deres behov bliver varetaget på en professionel måde, hvor de også bliver tilgodeset som mennesker. smil god service og at gæsten er velkommen En god oplevelse! Smilende, kompetent personale som sætter gæsternes velbefindende i højsædet. En god oplevelse at vi genkender gæsterne ved navn, og ved hvad de gerne vil have, samt at atmosfæren her er god. At de får indfriet deres forventninger og gerne mere til samt at det har været hyggeligt. Både service og kvalitet går op i en højre enhed.. en god service Vi kender deres forventninger og lever op til dem samt giver dem så god service, at de får lyst til at komme igen Renlighed, venlighed, hurtigt og god betjening, stort valg af mad og drikkevarer, ved passende pris. gæsterne skal opliv en unik aften, rigtig god kontakt med tjener, fantastik mad, god atmosfære, en aften som gæsterne kan ikke glemmer God mad, god og afslappet service af kompetente og opmærksomme medarbejdere, i nogle lækre omgivelser. tilfreds mad At vi lytter til kunden og interesserer os for hver enkelt person. Og hvis noget er gået galt er det vigtigt at vi sammen finder en god løsning, så kunden tør tage os en anden gang at vi kan vores kram, - og har tid til at vise det??????????????+ smil, en god oplevelse, god service, god mad eller drinks... gode oplevelser, kvalitet og personlighed. 19

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening PROJEKTBESKRIVELSE Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening 1. Baggrund Inden for hotel- og restaurantområdet ses god service ved gæstebetjeningen

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 46 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 35% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev tiltalt ved navn 16. Hvis du

Læs mere

løbende fremme og udvikle kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau

løbende fremme og udvikle kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau Patienttilfredshedsundersøgelse på Hejmdal Privathospital 2017 Nærværende patientundersøgelse er fra året 2017, hvor patienter og pårørende er blevet tilbudt at deltage via vores hjemmeside samt med spørgeskemaer

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantbranchen set i forhold til gæstebetjening November 2011 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration!

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Her får du hjælp og guidelines til at give dine medarbejdere gode og præcise redskaber til at forberede sig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Oktober 2016 Side 1 af 7 1. Indledning Jobcenter Esbjerg ønsker til stadighed, at levere den bedst mulige service

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt privatansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Er jeres kantineløsning den bedste? Der var en gang, hvor maden i kantinen kom fra frostposer, dåser og halvfabrikata. Sådan er det heldigvis sjældent i dag. Nu forventer

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 74 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 57% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken?

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Uddyb gerne dit samlede indtryk af besøget har været kunde i mange år og fået rette hjælp Altid positivt mødt. venligt personale et dejlig steg

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit

Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit SIDE Sp. Hvor tilfreds er du med..4..8..4..8 Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit Aktiviteterne i dagligdagen 9,% 8,%,%,%,%, Omfanget af natur og skov

Læs mere

Det skrevne ord bliver husket det talte bliver glemt

Det skrevne ord bliver husket det talte bliver glemt 1 VELKOMMEN HOS HAVANA CLUB Du vil på de følgende sider blive præsenteret for en mængde holdninger, ideer, filosofier og ikke mindst retningslinier, som er nedfældet på papir, fordi vi mennesker har en

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Gæstemåling, dansk (engelsk)

Gæstemåling, dansk (engelsk) Danhostel gæsteevaluering. Kopi af online-spørgeskema. Maj 2011 Tak for dit besøg på Danhostel. I forbindelse dit ophold på Danhostel vil vi bede dig om at hjælpe os at give dig og andre gæster en endnu

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Inklusion og Eksklusion

Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion via billeder! Vælg et billede der får dig til at tænke inklusion og et der får dig til at tænke eksklusion. Fortæl dit hold hvorfor! Giver god debat. Billederne

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere