Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening. Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening. Bilag"

Transkript

1 Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Bilag Mogens Stendrup & Anne C. Bech 2011

2

3 BILAG BILAG 1. METODE OG PROFIL AF DELTAGERNE I DEL BILAG 2. MEDARBEJDER OG LEDERUNDERSØGELSE JULI BILAG 3. TELEFONISK GÆSTEUNDERSØGELSE MAJ

4

5 Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Bilag 1 Metoder mm. Mogens Stendrup & Anne C. Bech September 2011

6 Bilag 1. Metoder mm. METODE Generelt er undersøgelsen forbundet med nogle metodiske udfordringer, dels fordi det begreb, der skal belyses, ikke er defineret på forhånd, dels fordi virksomhedskultur med tilhørende værdier og adfærd heller ikke nødvendigvis er bevidst for de involverede personer. En stor del af den viden, der ønskes belyst, kan betegnes som tavs viden. Det er ikke noget gæster, medarbejdere og ledere i særlig udstrakt grad sætter ord på og taler om. Derimod er service og værtskab noget, der praktiseres i hverdagen, en form for viden der kaldes procedural viden - måden tingene gøres på. En stor del af denne viden er automatiseret. I modsætning hertil er produktkendskab, for eksempel viden om vin, der betegnes som deklaratorisk viden. En tredje form for viden er episodisk viden, der er erfaringsbaseret og selvoplevet og knytter sig til bestemte episoder. Tilsvarende gælder det for virksomhedens kultur med tilhørende værdier og adfærd, at det er en del af hverdagen på de enkelte hoteller og restauranter, men ikke nødvendigvis noget der er skrevet ned eller tales om. Virksomhedskulturen vil derfor også i en eller anden udstrækning være tavs viden. De metoder, der inddrages ud fra et teoretisk og praktisk perspektiv, skal derfor være velegnede til at tage højde for og belyse tavs viden i form af bagvedliggende værdier, viden og behov samt adfærd. Virksomhedernes kerneydelser, der inden for hotel- og restaurantområdet er overnatning, møder, konferencer, fester eller et måltid mad, er ikke det centrale i undersøgelsen og behandles derfor ikke i dybden. TEORI I forhold til at se service og værtskab i gæstebetjeningen både i et kompetenceperspektiv, i et helhedsperspektiv og som en konkurrenceparameter er der brugt to relevante modeller. Det drejer sig dels om modellen for Total Quality Management (TQM), dels om modellen for The Service Profit Chain (SPC). I forhold til undersøgelse af virksomhedskultur i form af værdier og adfærd er Scheins kulturmodel anvendt. TQM og SPC er delvist overlappende modeller, men de har forskelligt fokus og er derfor relevante til at anskue forskellige dele af service og værtskab i gæstebetjeningen. Der er ikke direkte modstrid eller uoverensstemmelser mellem de to modeller. TQM modellen er især relevant, fordi den opererer direkte med gæsternes (kundernes) forventninger, oplevelse og tilfredshed. Lønsomhed skabes ved, at tilfredse gæster er langt mere tilbøjelige til at besøge stedet igen og anbefaler stedet til andre via mund til mund metoden. Medarbejdertilfredshed hænger sammen med kundetilfredshed. TQM modellen har dannet grundlag for kunde- og medarbejdertilfredsmålinger på en lang række områder. SPC modellen er især relevant, fordi den har direkte fokus på servicevirksomheder og tager udgangspunkt i, at det er medarbejderne og det interne servicesystem, der giver værdi i den service, der leveres, hvilket fører til tilfredse og loyale kunder. Det interne servicesystem handler om, hvordan medarbejderne indgår i servicekæden, der leverer servicekvalitet og produktivitet, baseret på tilfredse og loyale medarbejdere. Dette opnås gennem den måde arbejdspladsen og jobbet designes på, udvælgelse og udvikling af medarbejdere, belønning og anerkendelse, information og kommunikation samt værktøjer til servicering af kunder. SPC modellen har sammenlignet med TQM modellen større internt fokus på, hvad der i virksomheden skaber kvalitet på serviceområdet herunder udvikling af medarbejderne. I undersøgelsen har TQM modellen dannet ramme for at undersøge gæsternes opfattelse af service og værtskab. Det gælder både deres forventninger og efterfølgende oplevelse af tilfredshed, om der er forbedringsmuligheder, og om de vil anbefale stedet til andre. Modellen har også været styrende i forhold til at belyse samspil mellem medarbejdere og gæster i forhold til kvalitet af service og værtskab. Tilsvarende er SPC modellen ramme for belysning af de interne faktorer, der skaber servicekvalitet, herunder medarbejderudvikling, kompetencer og afdækning af kompetencebehov. Scheins kulturmodel har isbjerget som metafor for, at det kun er en del af virksomhedens kultur, der er synlig i form af virksomhedens fremtoning og medarbejdernes adfærd, hvorimod de bagvedliggende værdier ikke umiddelbart er 5

7 Bilag 1. Metoder mm. synlige og dermed vanskelige at afkode. Værdier kan som nævnt være mere eller mindre bevidste. Fokus har været på adfærden, og de bagvedliggende værdier er herefter afkodet direkte eller indirekte. DATAINDSAMLING (EMPIRI) De metodiske udfordringer søges løst ved i undersøgelsen at sikre en stor bredde i de virksomheder og i den personkreds, der deltager, og gennem metodevalg. Indledningsvis gennemføres kvalitative undersøgelser med udgangspunkt i ni vidt forskellige virksomheder i hotel- og restaurantbranchen (del 1). I virksomhederne gennemføres dybdeinterview med ledere og medarbejdere på forskellige niveauer, samt interview med virksomhedernes gæster. Med udgangspunkt i resultaterne fra del 1 gennemføres kvantitative undersøgelser med de samme respondentgrupper (del 2): Medlemmer af 3F (medarbejdere) og Horesta (ledere), samt tilfældigt udvalgte gæster. På den måde sættes de kvalitative undersøgelser og resultater ind i et større perspektiv, og der skabes et bredere grundlag for analysen. Ved at inddrage både gæster, ledere og medarbejdere i undersøgelsen belyses både gæsternes oplevelser (eksterne forhold) og virksomhedernes synspunkter (de interne forhold). Projektets delundersøgelser er er nærmere beskrevet i figur 1.1. Figur 1.1. Oversigt over de gennemførte empiriske undersøgelser. Del 1. Indledende kvalitative analyser Del 2. Opfølgende kvantitative analyser Primær respondentmålgruppe: Ledere og medarbejdere på hoteller og restauranter Personlige dybdeinterview på stedet i 9 forskellige hoteller og restauranter fordelt over hele landet, varierende type og størrelse. Figur 1.2. viser faktorer, der har indgået i udvælgelsen med henblik på at få så stor variation, som muligt. Hvert sted interviewes ledere og medarbejdere med forskellig funktion og alder: Ledere, receptionister, tjenere, kokke, faglærte og ikke faglærte, profil af deltagerne vises i figur 1.3. I alt er der gennemført 29 interview. En internetundersøgelse blandt medarbejdere (1000 medlemmer af 3F inviteres til at deltage via ). Fokus er på målgruppen for efteruddannelserne fag- og ikke faglærte tjenere og receptionister, de udgør hver 35 % af de inviterede deltagere efter arbejdsfunktion, mens kokke og andre udgør 30 % medlemmer har besvaret hele eller dele af i undersøgelsen. En internetundersøgelse blandt ledere (alle 800 A- medlemmer af Horesta inviteres til at deltage via ) medlemmer har besvaret hele eller dele af undersøgelsen. Resultaterne er samlet i bilag 2. Sekundær respondentmålgruppe: Personer der bruger hotel/restaurant privat eller arbejdsrelateret. Personlige gæsteinterview på stedet før besøg med opfølgende telefonisk interview. I alt gennemført 24 interview. En repræsentativ telefonisk undersøgelse med gæsteinterview om oplevelse af seneste besøg på hotel eller restaurant i løbet af 2010 eller foråret Gennemført 144 telefoniske interview, hvoraf 60 vedrører restaurantbesøg og 61 vedrører hotelbesøg, de resterende har ikke benyttet hotel eller restaurant i perioden (de seneste mdr. svarende til foråret 2011 eller hele 2010). Resultaterne er samlet i bilag 3. INTERVIEWTEKNIKKER DEL 1 Laddering interview teknikken er velegnet til at afdække bagvedliggende værdier. Der stilles spørgsmål af typen: Hvorfor er det vigtigt for dig, Hvad betyder det for dig eller Kan du uddybe det, spørgsmålene gentages, indtil emnet er uddebatteret, og der ikke kommer flere meningsfulde svar. Interviewteknikken sigter mod at komme op på et højere abstraktionsniveau ved mere eller mindre at gentage spørgsmålene og opnå uddybende besvarelser for til sidst at ende på værdiniveauet. Spørgeteknikken bygger på Means End Chain tankegangen, hvor det antages, at der for den enkelte person er en sammenhæng mellem adfærd og værdier, der kan begrundes. Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om denne sammenhæng for den enkelte er givet på forhånd eller opstår efterfølgende, i forbindelse med interviewet. I praksis kan der meget vel være eksempler på begge dele, alternativt kan det også være noget, den pågældende ikke tidligere har sat ord på. 6

8 Bilag 1. Metoder mm. Historiefortælling er brugt til at belyse forskellige former for episodisk viden og erfaring, for eksempel med henvisning til konkrete succeshistorier, episoder og klager. Generelt bygger undersøgelsen metodisk på det kvalitative dybdeinterview, der er velegnet til opnåelse af forståelse for begreber som service og værtskab, kultur og kompetencebehov, samt deres indbyrdes relationer. Der er lagt vægt på at lytte til deltagerne og begrænse påvirkningen ved at stille få og åbne spørgsmål. Endvidere er der gennemført observationer i forbindelse med interviewene, ligesom der er gennemført interview med gæster før og efter deres besøg i de udvalgte hoteller og restauranter. Alle personlige interview er gennemført af undersøgelsens konsulenter, og deltagerne er anonyme i undersøgelsen. KOMPETENCEBEHOV SET I FORHOLD TIL METODE Målet med denne undersøgelse er at afdække hotel- og restaurantbranchens kompetencebehov inden for service og værtskab. Kompetenceudvikling handler om at uddanne og udvikle medarbejderne, så de har de nødvendige forudsætninger for at løse deres arbejdsopgaver i dag men i lige så høj grad fremover. Behov for kompetenceudvikling kan på den ene side defineres som den afstand, der er mellem de krav, gæsterne stiller til virksomhederne i branchen og de kompetencer, der er til stede. På den anden side kan behovet for kompetenceudvikling også ses i forhold til praksis, hvor uudnyttede muligheder som følge af manglende kompetencer, også repræsenterer et behov for kompetenceudvikling. Kompetencebehov kan ligeledes være et udtryk for at ville være på forkant med udviklingen og løbende arbejde med kompetenceudvikling. Afdækning af kompetencebehov kan foregå på flere forskellige måder, og der tales typisk om to forskellige typer behov: 1) De umiddelbare udtalte behov, der kan komme direkte til udtryk, for eksempel gennem dybdeinterview og 2) de bagvedliggende (latente) behov, som kommer indirekte til udtryk. Det kan være observation eller interview med andre personer eller flere personer om samme emne. Det kan også være behov, der kommer til udtryk i den måde, som tingene gennemføres på i praksis, og hvor denne måde ikke er på niveau med best pratice, eller åbenlyst kan gøres bedre. Alt i alt handler afdækning af kompetencebehov både om, hvad der bliver sagt og hvad der ikke bliver sagt, samt om måden det bliver sagt på, sammenholdt med observationer og interview med flere forskellige personer. Det kan i mange tilfælde være åbenlyst for andre, at der er forbedringsmuligheder, mens den enkelte kan have en blind plet, som udtrykt i ordsproget: Vi kan ikke se skoven for bare træer. Det handler derfor om erkendelse, synliggørelse og bevidstgørelse om kompetencebehov. UDVÆLGELSE AF VIRKSOMHEDER DEL 1 Figur 1.2. viser nogle forskelle og ligheder mellem de virksomheder, der er udvalgt til de indledende undersøgelser, og i bilag 1 er vist en profil af deltagerne i de gennemførte dybdeinterview. I de enkelte virksomheder er gennemført dybdeinterview med typisk en leder og et par medarbejdere med forskellige funktioner. I forhold til at belyse den positive sammenhæng mellem service og værtskab, kultur og adfærd er virksomhederne udvalgt efter, at de overordnet set udefra kan betegnes som veldrevne og lønsomme. Det er baseret på, at virksomhederne har været i branchen i en længere periode med stabile ejerforhold og et generelt godt ry. Der er dog ikke tale om et detaljeret kendskab til virksomhederne. Dette skal ses i lyset af, at det i forbindelse med den økonomiske krise generelt har været en meget vanskelig periode, hvor det har været svært at skabe overskud i branchen. 7

9 Bilag 1. Metoder mm. Figur 1.2. Karakteristika for rekrutterede restauranter og hoteller, hvor der er foretaget dybdeinterview. Virksomheder Region By Type Kæde Årlig omsætning 9 Hovedstaden (3) Herning Hotel (5) Ja (3) < 10 mil. kr. (3) Hillerød København (2) Midt (2) Nej (6) mil. kr. (3) Ringsted Nord (1) Svendborg Restaurant (4) Sjælland (1) Aabenraa > 100 mil. kr. (3) Syd (2) Aalborg Aarhus Figur 1.3. Profil af informanter i de gennemførte dybdeinterviews. Virksomhed Informant Ejer / Informant Uddan. / i Køn Alder Kommentarer (9) Funktion (29) ansat uddannelse virk. årstal 1 Souschef Ansat Receptionist 1998/1998 M 37 år Har gjort karriere i virksomheden Room division Ansat Serviceøkonom K 30 år manager Konference værtinde Ansat Tjener K 38 år Fra Norge, uddannet fra hotelskolen der Banket og Ansat Tjener K 43 år restaurant chef Elev Ansat Receptionist elev /2009 K Elev Ansat Kokkeelev /2009 K 19 år 2 Direktør Ejer HD 1. del /2006 K 57 år Selvlært Leder Ansat Gymnasial /2005 K 35 år Selvlært Adm. medarbejder Ansat Faglært /2008 K 43 år 3 Direktør / leder Ejer Tjener M 34 år Overtaget efter forældre Leder Medejer Tjener K Ca. 30 Kort interview - begyndte som reservetjener Kok Ansat Kok K 23 år Udlært på stedet, kom tilbage efter en kort ansættelse andet sted. Stuepige Ansat Industri laborant K 38 år Hjælper også i opvasken 4 Direktør Ansat HH + merkonom /2004 K 41 år Rejseleder Leder Ansat HH /2000 K 41 år Arb på hotel i London Kok Ansat Kok M 21 år 5 Direktør - vært Ejer Kok /1997 M 43 år Tjener Ansat Tjener 2004/2010 M 25 år Har været elev i vinterperioden 6 Direktør Ansat Universitets M 53 år bachelor Leder HR Ansat Universitets bachelor K 30 år Har også arb i restaurant i virksomheden Leder Ansat Gymnasial M 30 år Trainee i virksomheden Kok Ansat Kok M 24 år Trainee i virksomheden 7 Direktør Ansat Tjener /1998 M 45 år Receptionist Ansat Serviceøkonom K Ca. 25 Tjener Ansat Tjener 1999/ M 33 år 8 Direktør Ejer Kok, underviser M 62 år Har undervist 9 Adm. direktør Ejer Handelsskole M 56 år Leder/tjener Ansat Kok 1987/ M 44 år Kok Ansat Kok /tjener 1984/1999 M 49 år 8

10 Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Bilag 2 Medarbejder- og lederundersøgelse på Internettet juli 2011 Mogens Stendrup & Anne C. Bech 2011

11

12 Bilag 2 Medarbejder- og lederundersøgelser BILAG 2. MEDARBEJDER- OG LEDERUNDERSØGELSER PÅ INTERNETTET JULI 2011 På baggrund af undersøgelsens del 1 med dybdeinterview med medarbejdere, ledere og korte interview med gæster er der udarbejdet spørgeskema, til afdækning af definitionen af værtskab, den kultur der er forbundet med det gode værtskab og kompetencebehov i forbindelse med værtskab og gæstebetjening. Undersøgelsen er af semi-kvalitativ karakter, der er derfor også stillet åbne spørgsmål, hvor deltagerne skal svare med deres egne ord. Det har været muligt at springe spørgsmål over, således at ingen har været tvunget til at svare på noget. Fordi det vurderes at give de mest meningsfulde besvarelser. Målgrupper (undersøgelses population): Medlemmer af 3F, der er sendt invitation til 1000 medlemmer med adresser fordelt på 35 %, der arbejder som tjenere, 35% der arbejder som receptionister og 30%, der arbejder med andre områder fx kokke, smørrebrødsjomfruer med mere. Denne del refereres som medarbejderundersøgelsen. Medlemmer uden i medlemsbasen, har ikke kunnet deltage i denne undersøgelsen. For 3F medlemmer er der mulighed for at deltage i en lodtrækning om en uges ophold i en af foreningens ferielejligheder. Der er besvarelser for 103 medlemmer af 3F, hvoraf 85 har gennemført hele undersøgelsen. Medlemmer af Horesta, der er sendt invitation ud til alle A-medlemmer, ca. 800 medlemmer. Denne del refereres om lederundersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført i juli måned, der for mange er en feriemåned og derfor ikke den mest ideelle periode, men for hotel- og restaurantområdet er det for mange en helt almindelig arbejdsmåned. Der er besvarelser for 79 medlemmer af Horesta, hvoraf 66 har gennemført hele undersøgelsen. Spørgeramme Spørgsmålene fremgår af det efterfølgende tabelmaterialet. Der er tale om to næsten identiske spørgerammer, der dog er formuleret, så de er relevante for medarbejder/ledere. Derfor er der udarbejdet to sæt af tabeller. Baggrundsspørgsmål er dog samlet for begge grupper. Signifikans Med en undersøgelse af denne størrelse er der en usikkerhed på ca. +/- 10%, svarende til at en forskel på 20% er signifikant på 5% niveau. Det gælder groft sagt uanset om der sammenlignes mellem de to delundersøgelser eller indenfor den enkelte delundersøgelse. Undersøgelsen er som nævnt af semikvalitativ karakter, derfor er det ikke kun spørgsmål om resultaterne, herunder ligheder og forskelle statistisk set er signifikante eller ikke. Tidsrum Undersøgelsen er gennemført i juli måned, der for mange er en feriemåned og derfor ikke den mest ideelle periode, men for hotel- og restaurantområdet er det for mange en helt almindelig arbejdsmåned. Tabeller Tabeller om datamaterialets sammensætning (fælles for medarbejdere og ledere) Tabeller om medarbejderundersøgelsen på internettet (Bilag 2-1) Tabeller om lederundersøgelsen på internettet (Bilag 2-2) 11

13 Bilag 2 Medarbejder- og lederundersøgelser TABELLER OM DATAMATERIALETS SAMMENSÆTNING Datamaterialets sammensætning: Deltagere inviteret via Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta Deltagere inviteret via % % Respondenten besvarer 10% % 79 Respondenten vælger ikke at besvare 90% % 721 Total 100% % 800 Datamaterialets sammensætning: Alder (Spørgsmål 26) Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta Alder: % % Til og med 29 år 12% 7 13% år 22% 13 11% år 23% 14 25% år 8% 5 20% år + 35% 21 31% 19 Total 100% % 61 Datamaterialets sammensætning: Køn (Spørgsmål 25) Er du mand eller kvinde? Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta Køn: % % Mand 30,6% 26 43,9% 29 Kvinde 68,2% 58 56,1% 37 Ønsker ikke at oplyse 1,2% 1 0,0% 0 Total 100% % 66 Datamaterialets sammensætning: Alder (Spørgsmål 26) Hvad er din alder? Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta Alder: % % Til og med 19 år 1,2% 1 0% år 27,1% 24 4,5% år 24,7% 21 27,3% år 22,4% 19 31,8% år 18,8% 16 22,7% år + 5,9% 5 13,6% 9 Ønsker ikke at oplyse 0,0% 0 0,0% 0 Total 100% % 66 Datamaterialets sammensætning: Faglært (Spørgsmål 21 3F/22Horesta) Er du faglært indenfor hotel- og restaurantbranchen? Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta Faglært: % % Ja 61,3%* 49 39,4%** 26 Nej 38,8% 31 60,6% 40 Total 100% % 66 *Heraf 39% tjenere, 29% receptionister og 33% kokke det er muligt at have flere uddannelser. **Heraf 42% tjenere, 31% receptionister og 42% kokke det er muligt at have flere uddannelser. 12

14 Bilag 2 Medarbejder- og lederundersøgelser Datamaterialets sammensætning: Region (Spørgsmål 23 3F og 24 Horesta) Hvornår afsluttede du din uddannelse? Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta % % % 25 27% % 7 19% % 7 19% % 9 19% % 0 15% 4 Ønsker ikke at oplyse 2% 1 0% 0 Total 100% % 26 Note: Betingelse er fagudlært i branchen Datamaterialets sammensætning: Region (Spørgsmål 10) Hvor mange medarbejdere er der på din arbejdsplads/ i din virksomhed? Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta Fuldtid : % % Op til 10 39% 32 39% op til 20 20% 17 23% op til % 24 27% op til % 9 8% 5 Ej besvaret 1% 1 3% 2 Total 100% % 66 Deltid: Op til 10 61% 51 53% op til 20 10% 8 23% op til % 17 17% op til 600 2% 2 2% 1 Ej besvaret 6% 5 6% 4 Total 100% % 66 Datamaterialets sammensætning: Region (Spørgsmål 27 og 28) Hvilket postnummer ligger din bopæl/arbejdsplads i? Medlemmer af 3F Medlemmer af Horesta Bopæl : % % Hovedstad 25% 21 21% 14 Sjælland 11% 9 14% 9 Syddanmark 21% 18 32% 21 Midtjylland 31% 26 24% 16 Nordjylland 13% 11 9% 6 Total 100% % 66 Arbejdsplads: Hovedstad 27% 23 24% 16 Sjælland 8% 7 11% 7 Syddanmark 21% 18 33% 22 Midtjylland 31% 26 23% 15 Nordjylland 13% 11 9% 6 Total 100% % 66 13

15 Bilag 2-1. Medarbejderunderundersøgelse TABELLER OM MEDARBEJDERUNDERSØGELSEN PÅ INTERNETTET (BILAG 2-1) Spørgsmål 1. Når du tænker på din arbejdsplads, og hvordan du arbejder, hvilken betydning har følgende så for dig? Sæt venligst én markering i hver række. 1 = Slet ingen betydning = Meget stor betydning Ved ikke Ikke relevant Gennemsnit Smil 0% 0% 3% 13% 84% 0% 0% 102 4,81 Humor 0% 0% 8% 22% 70% 0% 1% 102 4,62 Arbejdsglæde 0% 0% 3% 13% 84% 0% 0% 102 4,81 At vi tager hånd om gæsterne lige fra de kommer 0% 0% 2% 21% 77% 0% 0% 102 4,75 Imødekommenhed - lytte til og fornemme gæstens udgangspunkt 0% 0% 4% 22% 75% 0% 0% 102 4,71 Venlig betjening 0% 0% 3% 18% 79% 0% 0% 102 4,76 Anerkendelse fra gæster 0% 0% 8% 31% 61% 0% 0% 102 4,53 Anerkendelse fra kolleger 0% 0% 6% 30% 64% 0% 0% 102 4,58 Anerkendelse fra lederen 0% 0% 6% 26% 68% 0% 0% 102 4,62 Servicemindede kolleger 0% 0% 0% 27% 73% 0% 0% 102 4,73 Et godt samarbejde kolleger imellem 0% 0% 0% 17% 83% 0% 0% 101 4,83 Et godt samarbejde mellem forskellige personalegrupper 0% 0% 2% 25% 72% 2% 0% 102 4,71 Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere 0% 1% 1% 19% 79% 0% 0% 103 4,76 besvaret 103 ikke besvaret 0 14

16 Bilag 2-1. Medarbejderunderundersøgelse Spørgsmål 2. Når du tænker på din arbejdsplads, og hvordan du arbejder, hvilken betydning har følgende så for dig? Sæt venligst én markering i hver række. 1 = Slet ingen betydning = Meget stor betydning Ved ikke Ikke relevant Gennemsnit Hjælpsomhed på arbejdspladsen 0% 0% 4% 43% 53% 0% 0% 102 4,49 Planlægning af arbejdstider 0% 0% 11% 38% 51% 0% 0% 101 4,41 Uddelegering af ansvar til medarbejderne 0% 0% 9% 39% 52% 0% 0% 100 4,43 Uddelegering af arbejdsopgaver til medarbejderne 0% 1% 15% 39% 45% 0% 0% 100 4,28 Personalehåndbog eller lignende skriftlig information 2% 11% 26% 31% 26% 2% 1% 99 3,71 At der er en stor andel af faguddannet personale 3% 5% 24% 32% 33% 2% 1% 100 3,90 Min personlighed 0% 0% 7% 41% 50% 1% 2% 101 4,44 Uddannelse af elever 3% 2% 17% 31% 41% 1% 6% 101 4,12 Den faglige stolthed 0% 0% 6% 27% 63% 2% 2% 100 4,59 At vi har mulighed for at give gæsten en kompensation, hvis der er sket en beklagelig fejl 0% 2% 10% 37% 50% 0% 1% 101 4,37 besvaret 102 ikke besvaret 1 15

17 Bilag 2-1. Medarbejderunderundersøgelse Spørgsmål 3. Når du tænker på din arbejdsplads, og hvordan du arbejder, hvilken betydning har følgende så for dig? Sæt venligst én markering i hver række. 1 = Slet ingen betydning = Meget stor betydning Ved ikke Ikke relevant Gennemsnit Afklaring af gæsternes forventninger 1% 0% 13% 40% 46% 0% 0% 100 4,30 At der er skriftlige retningslinjer for, hvordan de enkelte arbejdsrutiner skal udføres 2% 19% 33% 28% 13% 1% 4% 100 3,33 At jeg bidrager til, at der er en god stemning 0% 0% 4% 28% 68% 0% 0% 100 4,64 Rotation mellem arbejdsopgaver 2% 10% 24% 32% 26% 2% 4% 100 3,74 Rotation mellem ansvarsområder 2% 14% 26% 29% 23% 2% 4% 100 3,61 Oplæring af nye kolleger 0% 4% 12% 33% 51% 0% 0% 100 4,31 Efteruddannelse 0% 3% 18% 29% 47% 3% 0% 100 4,24 En fast medarbejderstab 0% 4% 16% 30% 48% 2% 0% 100 4,24 Sikre at alle er informeret om gæsternes forventninger 0% 1% 10% 25% 63% 0% 1% 101 4,52 Betaling foregår uden ventetid for gæsten 1% 3% 14% 33% 45% 0% 4% 100 4,23 besvaret 101 ikke besvaret 2 16

18 Bilag 2-1. Medarbejderunderundersøgelse Spørgsmål 4. Når du tænker på din arbejdsplads, og hvordan du arbejder, hvilken betydning har følgende så for dig? Sæt venligst én markering i hver række. 1 = Slet ingen betydning = Meget stor betydning Ved ikke Ikke relevant Gennemsnit At alle tager initiativ til at afdække gæsternes forventninger 0% 1% 11% 33% 55% 0% 0% 99 4,41 At der er et højt tempo 2% 2% 28% 39% 26% 0% 2% 99 3,88 At der er tilstrækkelig bemanding 0% 0% 7% 24% 68% 1% 0% 99 4,61 Skriftlige retningslinjer for hvordan gæsterne skal behandles 6% 13% 32% 25% 16% 3% 4% 99 3,35 At alle koncentrerer sig om at give gæsten en god oplevelse 0% 0% 3% 28% 69% 0% 0% 99 4,66 At vi er opmærksomme på gæsternes tilfredshed under deres besøg 0% 0% 5% 30% 65% 0% 0% 100 4,60 At måle kundetilfredshed 0% 4% 20% 42% 30% 0% 3% 99 4,02 At måle medarbejdertilfredshed 0% 2% 13% 43% 40% 1% 1% 98 4,23 At vi til stadighed arbejder på at blive bedre til at løse opgaverne 0% 0% 6% 31% 62% 1% 0% 99 4,56 besvaret 100 ikke besvaret 3 17

19 Bilag 2-1. Medarbejderunderundersøgelse Spørgsmål 5. Når du tænker på din arbejdsplads, og hvordan du arbejder, hvilken betydning har følgende så for dig? Sæt venligst én markering i hver række. 1 = Slet ingen betydning = Meget stor betydning Ved ikke Ikke relevant Gennemsnit At jeg er opmærksom på gæsternes behov i bred forstand 0% 0% 11% 29% 60% 0% 0% 98 4,49 At jeg har et godt overblik 0% 0% 2% 26% 72% 0% 0% 98 4,70 En god tone kolleger i mellem 0% 0% 3% 23% 73% 0% 0% 98 4,70 At vi fejrer succeser i virksomheden 0% 3% 17% 37% 40% 1% 2% 98 4,17 Et godt arbejdsmiljø 0% 0% 3% 15% 82% 0% 0% 98 4,79 At vi i virksomheden løbende arbejder med udvikling 0% 0% 6% 39% 53% 2% 0% 98 4,48 At jeg udfordres med nye opgaver 0% 0% 10% 42% 48% 0% 0% 98 4,38 At skabe mersalg 1% 2% 14% 34% 44% 3% 2% 98 4,24 At alle medarbejdere kender virksomhedens værdier 0% 3% 5% 37% 52% 2% 1% 98 4,42 Frihed under ansvar 0% 1% 3% 26% 70% 0% 0% 98 4,65 At vi fejrer mærkedage i virksomheden 3% 7% 28% 27% 26% 4% 5% 97 3,72 besvaret 98 ikke besvaret 5 18

20 Spørgsmål 6. Hvad skal der efter din mening til for, at gæsterne kommer igen? god atmosfære, god service, godt køkken, gode omgivelser Bilag 2-1. Medarbejderunderundersøgelse at alle får en lige behandling om man er rig eller fattig, en god oplevelse, at man holder hvad man lover i annoncer etc. Gæsterne skal føle sig hjemme fra de træder ind af døren. De skal føle sig forkælet og i trygge hænder og at de kan henvende sig med hvad som helst. Gode og glade medarbejdere god service, opfylde gæsternes behov og overgår forventninger. At de føler at der bliver taget hånd om dem i ethvert henseende. Opmærksomhed fra de ansatte. oplevelser og tilfredshed God service og det ekstra udover som gør at man interesserer sig for gæsterne og deres grund til besøget at de kan mærke at vi kan lide at arbejde der, smil og service og man skal ikke arbejde på hotel hvis man ikke kan lide mennesker omkring sig og kan lide at snakke med dem. Jeg nyder hver dag, men er alligevel glad for at have en dygtig fagforening i ryggen. En god betjening, en god menu, professionel ledelse En afslappet og personlig atmosfære, der gør at gæsten kan slappe af og føle sig set på en anerkendende måde. imødekommenhed, smil og god behandling Personlig, glad tjener, der husker stamgæster. service, service og service Hvis de oplever at de får en god service som er ud over det forventede. At man får noget man som gæst ikke forventede og som gik udover den service man forventede af hotellet. At det er god service og at hotellet er up to date ifm standard på værelser osv. at de har haft en go oplevelse og at de får en god afsked, når de går. At de føler de kan relatere til stedet og de mennesker der arbejder der, derunder også at de har haft en oplevelse at have fået en god service. At gæsterne oplever, at de får mere end de betaler for. At de har fået sig en super oplevelse fra de træder ind af døren til de går ud af den igen.. value for money beliggenhed - god service opmærksomhed - hjælpsomhed En god oplevelse - hvor man oplever det uventede... En god oplevelse, smidig betjening og god mad Høflighed. smilende. imødekommen. positiv. at de kan se at der er styr på tingene, og at der ikke er alt for mange der ikke taler dansk, og ikke forstår kunderne, at de kan mærke at der er en god stemning mellem personalet, er der det smiler personalet mere, har man det ikke godt på sin arbejdsplads jamen så smiler man heller ikke Gode oplevelser og indtrykket af at være blevet behandlet som en velkommen gæst At de har haft en god oplevelse og går derfra med en bedre service en forventet god service, et godt produkt og hjælpsomhed de får en god oplevelse, valuta for pengene, og at de har en følelse af de fik mere end en vare At de føler de har fået en god oplevelse God, hurtig og ordentlig service. Man skal være venlig og skabe en god oplevelse for kunden, så kunden er sikker på at komme igen. gode oplevelser Et vellykket besøg eller arrangement, hvor gæsterne har en oplevelse af, at specielt deres behov er blevet opfyldt, samt at de har fået oplevelsen af, at de får lidt mere end de forventer. Genkendelsen af faste gæster, og deres behov spiller også en vigtig rolle for relationerne, i forhold til virksomheden. Så de ved, at deres behov bliver varetaget på en professionel måde, hvor de også bliver tilgodeset som mennesker. smil god service og at gæsten er velkommen En god oplevelse! Smilende, kompetent personale som sætter gæsternes velbefindende i højsædet. En god oplevelse at vi genkender gæsterne ved navn, og ved hvad de gerne vil have, samt at atmosfæren her er god. At de får indfriet deres forventninger og gerne mere til samt at det har været hyggeligt. Både service og kvalitet går op i en højre enhed.. en god service Vi kender deres forventninger og lever op til dem samt giver dem så god service, at de får lyst til at komme igen Renlighed, venlighed, hurtigt og god betjening, stort valg af mad og drikkevarer, ved passende pris. gæsterne skal opliv en unik aften, rigtig god kontakt med tjener, fantastik mad, god atmosfære, en aften som gæsterne kan ikke glemmer God mad, god og afslappet service af kompetente og opmærksomme medarbejdere, i nogle lækre omgivelser. tilfreds mad At vi lytter til kunden og interesserer os for hver enkelt person. Og hvis noget er gået galt er det vigtigt at vi sammen finder en god løsning, så kunden tør tage os en anden gang at vi kan vores kram, - og har tid til at vise det??????????????+ smil, en god oplevelse, god service, god mad eller drinks... gode oplevelser, kvalitet og personlighed. 19

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Afdækning af kompetencebehovet for medarbejdere inden for hotel- og restaurantområdet i relation til gæstebetjening Projektnummer: 136146 Projektpulje: EVUK6915

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen

14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen Program 14.00-14.20 Velkomst og intro til Mobication 14.20-14.45 Hvilke uddannelser og job finder der på hoteller Ved projektleder Marianne Kent Christensen 14.45-15.15 Programmet for de to dage ved skolekonsulent

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service og værtskab på hotel og restaurant Nr. 47 693 Udviklet af: Hanne Koblauch Christensen Ole Robert Hansen HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1 Virksomheden kan står over for udfordringer der skal løses, ved at I arbejder sammen opnås bedre resultater, udvikle virksomheds medarbejder på teambuilding kursus på Marketenderiet med Lantz. Teambuildings

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser Vision Vi har en vision om at alle nationalparkens interessenter, herunder frivillige værter med personlig kontakt til gæster i nationalparken arbejder bevidst med værtskab. 1 Værtskab i Nationalpark Thy

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Seminar for censorer Svendeprøven i Tjeneruddannelsen

Seminar for censorer Svendeprøven i Tjeneruddannelsen Seminar for censorer Svendeprøven i Tjeneruddannelsen 9. september 2014 Kold College 12-09-2014 1 12-09-2014 2 Fornyelse af tjeneruddannelsen Struktur De 2 skoleperiode på hver 10 uger på hovedforløbet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Tag en uddannelse som serviceøkonom

Tag en uddannelse som serviceøkonom Tag en uddannelse som serviceøkonom Velkommen til Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen er en erhvervsskole med speciale inden for hotel-, restaurant- og køkkenområdet. Herudover består

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 40914 Kalkulation ved gæstebetjening Udviklet af: Thomas Buhelt Hotel- og Restaurantskolen, København Oktober 2009 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation Bilagssamling Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? - Analyse af rekrutteringen til Regional Udvikling i Region Syddanmark Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Maj 2015. glasværket A/S Norvangen 3D, opg. A, 2. sal 4220 Korsør Tlf. 5837 5010 Fax 5835 1010

Nyhedsbrev. Maj 2015. glasværket A/S Norvangen 3D, opg. A, 2. sal 4220 Korsør Tlf. 5837 5010 Fax 5835 1010 Nyhedsbrev Maj 2015 Nyhedsbrev Maj 2015 Side 2 Nyhedsbrev Arbejdet med at profilere glasværket som det levende hus i Korsør er i gang og vi arbejder med en bred og mangefarvet pensel. Der vil på gavlen

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Professionel rengøring og serviceydelser

Professionel rengøring og serviceydelser Professionel rengøring og serviceydelser Hvad kan vi tilbyde? Renice service er et rengøringsfirma der tilbyder serviceydelser til alle former for virksomheder. Vores kunder skal opleve os som en stabil,

Læs mere

Hvad er effekten af efteruddannelse

Hvad er effekten af efteruddannelse Hvad er effekten af efteruddannelse Kursus-og Udviklingsafdelingen tilbyder effektevaluering af rekvirerede uddannelsesforløb på arbejdspladsen. En kvantitativ undersøgelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere