I'OR I(OIIEI(TIV UTYKKESFORSII{RING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I'OR I(OIIEI(TIV UTYKKESFORSII{RING"

Transkript

1 I'OR I(OIIEI(TIV UTYKKESFORSII{RING Forsikringstager : FDF-FPF RYSENSTEENSGADE 3 L564 KOBENI{AVN v Forsikr.nr.: L672-9s31--9 OMF.AI{G: Forsikringen omfatter samtlige registrerede kredsledere, ledere, seniorer, bestyrelsesmedlenunmer og ovrlge medhjalpere over 15 &r, samt samtlige medlemmer under l-5 Ar. Disse er forsikret pr. person for: Ved dad/forsargere (klausul L)... kr ,- ved dad/ ikke-forsargere (kiausul 1-) kr. 15. OO0, - Ved invaliditet (k1ausul 2)... kr , - Forsikringen dakker de ulykkestilfalde, der matte indtraffe under deltagelse i arrangementer, der finder sted indenfor spejderkorpset, e1ler nar de pagaldende reprasenterer dette. Endvidere dakkes under kotlektiv transport, arrangeret af korpset eller troppen. Forsikringen dekker ikke ulykkestilfalde, der er omfattet af Lov om Arbejdsskadeforsikring, eller under den enkeltes farden ti1 og fra moder, lejre m.v. PR.E{TE: Pramien opkraves helarligt den l-. januar. Terminspramien andrager kr , 0O. Pramien er beregnet efter medlemmer. GYI,DIG: Fra den l-8. oktober 2004 efter ALM. BRAND's forsikrinqsbet.ingelser for kollektiv ulykkesforsikring nr. 5051, dog er pkt i klausul 2 ikke galdende for denne police. Dato: L8. oktober 2004 Stempelafgiften berigtiges efter stempellovens S Forsikringen er tegnet i Alm. Brand Skade A/S.

2 Kor rekriv,,ww,%ww ffiwffi www o Kollektiv ulykkesforsikring T4r" ffiffiffiy

3 fu^t mmtk 3 " ffi' w\&wmfu ww,t"wrnmm# wwr Side 2 Fortrydelsesret ved nytegning Efter kapitel 4 a i Lov om visse forbrugsaftaler, jf. lovbekendtgorelse nr. 886 af 23. december 1987, som andret ved lov nr. 262 at 6. maj 1993, har forsikringstageren fortrydelsesret. Se side Forsikrede Forsikringen dakker de i policen anlarle forsikrede personer. 2. Geografisk omrade Forsikringen dakker: 2.1. I Norden og igronland, 2.2. under rejser og midlertidigt ophold i indtil 12 maneder i den ovrige del af verden. 3. Anmeldelse af skade Enhver skade skal hurtigst muligt - ved dod senest 48 timer efter dsdsfaldet - anmeldes til Alm, Brand. Ved dsdsfald er Alm. Brand berettiget til at kreve obduktion. Erstatningspligten er betinget af, at forsikrede straks bliver behandlet af lege og i ovrigt er under lagetilsyn, indtil raskmelding foreligger. SA snart legebehandlingen er endt - eller skadens blivende folger kan bedsmmes - skal lagens slutattest indsendes til Alm. Brand. 4. Krigs-, jordskalvs- og atomskade Undtaget fra forsikringen er skade som folge af 4.1. Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrankelser, opror eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dakker dog, hvis sidanne forhold indtraffer i det land, hvori forsikrede opholder sig pd rejse uden for Danmark i indtil 1 maned fra konflihens udbrud. Erstatningspligten er betinget af, at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anlsrle situationer forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, 4.2. jordskelv eller andre naturtorstynelser i Danmark (ekskl. Feroerne og Gronland), 4.3. udlosning af atomenergi eller radioawive krefter. 5. Opkrevning af pramie og stempelafgift Premien opkreves over giro eller betalingsservice. Betales premien ikke inden den pa girokortet anlsfte betalingsdag, sender Alm. Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdakningen ophorer, hvis pramien ikke er betalt senest pa en ny anla ri betal ingsdag. Erindringsskrivelsen vil vere palagt et opkravningsgebyr. Hvis pramien fsrst betales efter, at dekningen er ophort, beregnes et ekspeditionsgebyr, som opkreves sammen med naste pramie Stempelafgiften berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkreves sammen med premien. 6. Regulering af pramier og summer PA baggrund af indekstal offentliggjort af Danmarks Statistik reguleres 6.1. de i policen antsfte forsikringssummer hver 1. januar. Erstatning for ulykkestilfalde beregnes efter de pa skadedagen galdende forsikringssummer (galdende indekstal) premien pr. forfaldsdag. Ved forsikringens fornyelse beregnes og opkreves en til antallet af forsikrede svarende forskudspramie, der henstar til premiebetalingsperiodens udlsb. Ved udlsbet af pramiebetalingsperioden skal forsikringstageren afgive oplysninger om antallet af forsikrede i den forlobne periode. PA dette grundlag reguleres den endelige pramie, 7. Forsikringens varighed og opsigelse 7.1. Forsikringen er tegnet for 1-Arige perioder og den fortsatter, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 maneds varsel til en hovedforfaldsdag Alm. Brand kan andre betingelser og/eller premie med 1 maneds varsel til en forfaldsdag. Kan forsikringstageren ikke godkende andringerne, har denne ret til at lade forsikringen udga fra forfaldsdagen 7.3. Efter anmeldt skade er begge parter berettigetil - indtil 14 dage efter en skadesags afslutning, erstatningens betaling eller efter atuisning af skaden - skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel.

4 ffi.,,s r*r*ee 1 " W w\&wmfu mwkwmmryt, wmr Side 3 8. Ankenavn Alm. Brand er tilsluttet Ankenevnet for Forsikring. Klageskema og ankenavnets vedtegter kan rekvireres hos Alm, Brands lokale afdeling. Ankenavnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2,1572 Ksbenhavn K. Telefon Forbrugerridet, Kobmagergade 7, 1150 Ksbenhavn K. Telefon Forsikri ngsoplysningen Amaliegade 10, 1256 Ksbenhavn K. Telefon Lov og vedtagt For forsikringen gelder i ovrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed samt Alm. Brands til enhver tid geldende vedtegt.

5 fur "mraz% ffi " f,.#v.r. :Z fu,fuww m r Wt w;r zr*ry Side Hvilke skader er dekket Forsikringen dakker ulykkestilfalde, hvorued forstas en tiffaldig, af forsikredes vilje uafhengig, pludselig, udefra kommende indvirkning pa legemet med en paviselig beskadigelse af dette tilfolge bortset fra Ulykkestilfelde, der skyldes sygdom, enhver sygdom og udlasning af latente sygdomsanleg, selv om sygdommen er opstaet eller forverret ved et ulykkestilfelde, foruerring af folgerne af ulykkestilfalde, der skyldes en tilstedevarende eller tilfeldig tilstodende sygdom, folger af legelig behandling, som ikke er nsdvendiggjort af et af lorsikringen omfattet ulykkestilfalde ulykkestilfelde, der - uanset sindstilstand eller tih regnelighed - er fremkaldt af forsikrede med forset, ved grov uagtsomhed, slagsmal, under selvforskyldt beruselse eller under pdvirkning af nakotika og andre lignende giftstoffer, ulykkestilfalde indtruffet under deltagelse eller traning i professionel sport, cykel- eller hesteveddelob pa bane, boksning, karate og lignende kampsport, bjergbestigning, faldskermsudspring samt dykning med anvendelse af serligt dykker - eller frsmandsudstyr, ulykkestiffelde der indtraffer ved motorcross- og speedwaykorsel samt under deltagelse eller trening i motorlob af enhver art. Forsikringen dakker dog ulykkestilfelde indtruffet under de i Danmark lovligt afholdte orienterings-, palideligheds- og okonomilob samt ralies uden for bane eller andet til formalet afsperret omrade, ulykkestilfelde indtruffet under anden flyvning end den i punfi i afsnit 2 anfsrte Sarlige regler for motorcykelrisiko Forsikringen dakker falger al ulykkestilfelde, der rammer forsikrede som fsrer under korsel pa motorcykel eller scooter med halvdelen af de for ulykkesforsikringen aftalte forsikringssummer, dagpenge og opgjort tandskadeerstatning. Erstatningspligten er betinget af, at forsikrede har lovligt korekort til den pagaldende korsel og i ovrigt har anvendt fastspaendt styrthjelm under ksrslen, se ferdselslovens SS 56 og Serlige regler for flyverisiko , Passager Forsikringen dekker falger af ulykkestilfelde, der rammer forsikrede som passager under flyvning i nationalitetsbetegnede luftfartojer. Erstatningen inkl. tillegserstatning kan ikke overstige kr. ved dod og kr. ved invaliditet, selv om forsikrede ved denne og andre ulykkesforsikringer i alt matte vare forsikret med stgrre summer Besetningsmedlem, herunder pilot Forsikringen dekker lolger at ulykkestilfelde, der rammer forsikrede som besetningsmedlem under flyvning i nationalitetsbetegnede luftfartojer, som anvendes til transport af passagerer og/eller gods, med halvdelen af de for ulykkesforsikringen aftalte forsikringssummer. Erstatningen inkl. tillegserstatning kan ikke overstige kr. ved dod og kr. ved invaliditet, selv om forsikrede ved denne og andre ulykkesforsikringer i alt mdrtte vere forsikret med stgrre summer.

6 {.h;a,yr,rzztifa"'{r"xmz;wz,s'to*'t Det fremgar af policen, hvilke klausulnumre (dakninger) der galder for forsikringen. Side 5 Nr.1. Dsdserstatning S&fremt et ulykkestilfalde er direkte Arsag til forsikredes dsd, betales den for dsdsfaldet fastsatte forsikringssum. Begunstiget er forsikredes egtefelle, livsarvinger eller stedborn. Er der i anledning af ulykkestilfaldet betalt invaliditetserstatning (m6n), udbetales alene det belsb, hvormed dsdsfaldserstatningen overstiger den allerede skete udbetaling. Nr. 2. Invaliditetserstatning (M6nerstatning) SAfremt et ulykkestilfalde har medfsrt varig og ikke ubetydelig skade af medicinsk art, har forsikrede ret til erstatning. Den medicinske invaliditet skal til mindst 5o/" m6n, tsr der betales erstatning. M6ngraden fastsattes efter Arbejdsskadestyrelsens m6ntabel pa skadetidspunktet efter folgende i uddrag aftrykte tabel og uden hensyn til forsikredes erhverv: Tab af begge ojne ellersynet pa begge ojne 100% Tab af synet pa et oje 20% Tab af harelsen pa begge srcr.. 75% Tab af hsrelsen oa et src... 10% Tab af tommelfinger. Tab af tommelfingers yderste stk.... Tab af pegefinger. Tab af pegefingers to yderste stk. Tab af pegefingers yderste stk.... Tab af langfinger... Tab af langfingers to yderste stk... Tab af ringfinger.. Tab af ringfingers to yderste stk.... Tabaf lillefinger... Tab af lillefingers to yderste stk o 12% 10% 10% 57o 10% 87" 87" s% 8o/o 5Y" Tab af hele benet. 650/" Tabaffod med godprotesefunkion... 30% Tab af alle taer oa en fod. 10Y" Tab af storeta og mellemfodsben. 8% Tab af storeta 5% Hoire Venstre Tabafhelearmen....10y"... 65o/" Tab af en hand..607"... 55% Tab af tommelfinger og mellemhdndsben...3o%... 25Y" for m6ntabellen, pa baggrund af den fysiske funktionshamning. I alle tilfalde fasts ttes invaliditetserstatningen pa et rent medicinsk grundlag, uden hensyntagen til et erhvervsevnetab, ens erhverv eller andre individuelle forhold. M6ngraden kan normalt ikke overstige 100%, dog kan der i ganske sarlige tilfelde en hojere m6ngrad pi indtil 120%. M6ngradens storrelse skal - hvis en af parterne forlanger det - fastsattes af Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgarelse er bindende for begge parter. Gebyret til Arbejdsskadestyrelsen betales af den part, der snsker styrelsens udtalelse En fo r ulykkestilfeldet tilstedeverende invaliditet (m6n) bereftiger ikke til erstatning. En bestaende invaliditet (m6n) kan derfor ikke bevirke, at m6ngraden fastsettes hojere, end hvis en sadan m6n ikke havde veret til stede Tillagserstatning For ulykkestilfelde, som medfsrer en m6ngrad pa 30% eller derover, og som rammer personer, der ikke er fyldt 60 Ar, betales dobbelt erstatning, dog hsjst 200%. 3. Tandskadeerstatnin g Forsikringen betaler nodvendige og rimelige udgifter til sikredes tandbehandling efter ulykkestilfeelde, i det omfang sikrede ikke har ret til godtgorelse fra anden side. SAfremt tandskadeerstatningen er maksimeret, vil maksimumbelsbet fremga af policen. Forsikringen betaler pa samme made skader pa aftagelige tandproteser nar disse beskadiges mens de er i munden, og ulykkestilfaldet i ovrigt har medfsrt legemsbeskadigelse. Var tanderne forringet inden ulykkestilfaldet (f.eks. som lalge at fyldninger, rodbehandling, slid, f stetab, paradentose, eller andre sygelige forandringer) reduceres eller bortfalder erstatningen, svarende til forringelsens omfang, i forhold til velbevarede tander. Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotender mangler eller er svakkede, dekker forsikringen ikke de ekstra omkostninger ved behandlingen, som sadanne forhold mdtte medfore. Ndr forsikringen har betalt udgiften til tandbehandling efter en anmeldt skade, betragtes denne behandling som endelig, og der ydes ikke erstatning til en eventuel udskiftning pd et senere tidspunkt. Tandskader eller proteseskader opstdet ved tygning er ikke omfattet af forsikringen. Dette gelder uanset 6rsag til beskadigelsen. Invaliditetserstatningen udgor den til m6ngraden svarende procent af den fastsatte forsikringssum. Hvis m6ngraden ikke direkte kan fastsettes efter Arbejdsskadestyrelsens m6ntabel, fastsattes den medicinske m6ngrad efter tilsvarende principper som er lagt til grund 4. Fritidsu lykkesforsi krin g 4.1. Forsikringen omfatter ulykkestilfelde, som indtreffer i forsikredes fritid

7 fr2.;quwrraz% T&" '{r"frrz.:+x u*"frwr Side 6 bortset fra ulykkestilfelde, der er omfattet af Lov om forsikring mod folger af Arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles hermed, dvs. under arbejde for andre, ulykkestilfelde, der indtreffer under betalt fritidsarbejde (herunder selvstendig erhverusvirksomhed) Forsikringen omfatter den eller de grupper af ansatte, som er antsfti policen. Ansatte indtrader i forsikringen fra det tidspunkt, de starter i virksomheden. Ansatte udtreder af forsikringen fra det tidspunkt, de oohsrer i virksomheden. Ved indtradelse og ophor forst6s det tidspunkt, hvor der reelt er tale om arbejdsstart og arbejdsophsr. Man er derfor f.eks. ikke dekket af forsikringen i en fritstillet opsigelsesoeriode. 5. Heltidsu lykkesforsi kring Forsikringen omfatter den eller de grupper af ansatte, som et anlsft i policen. Ansatte indtrader i forsikringen fra det tidspunkt, de starter i virksomheden. Ansatte udtreder af forsikringen fra det tidspunkt, de ophsrer i virksomheden. Ved indtradelse og ophor forstds det tidspunkt, hvor der reelt er tale om arbejdsstart og arbejdsophsr. Man er derfor f.eks. ikke dekket af forsikringen i en fritstillet opsigelsesperiode. 6. Bsrneu lykkesforsi kring 6.1. Forsikringen omfatter erstatning ved dod som folge af ulykkestilfelde med kr., erstatning ved invaliditet (m6n) som folge al ulykkestilfalde, bsrnelammelse eller epidemisk meningitis (meningokok). Forsikringen dekker ulykkestilfalde, der rammer bsrn under ophold i institutionen. Ulykkestilfalde indtruffet i forbindelse med udflugter eller rejser under tilsyn af institutionens personale er ligeledes dakket af forsikringen. Erstatningen anbringes i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af umyndiges midler Forsikringen omfatter den eller de grupper af bsrn, som er anfsrl i policen. Born indtreder i forsikringen fra det tidspunk, de starter i institutionen. Bsrn udtreder af forsikringen fra det tidspunkt, de opharer i institutionen. 7. Sportsu lykkesforsi krin g 7,1. Forsikringen omfatter erstatning ved dsd som folge af ulykkestilfelde, safremt klausul 1 er pilfort policen. Efterlader aldsde ikke agtefelle, livsarvinger eller stedbsrn, betales alene kr erstatning ved invaliditet (m6n) som folge af ulykkestilfalde. Forsikringen dakker ulykkestilfelde, der rammer ahive medlemmer under enhver af foreningen/klubben indrettet, foranstaltet eller godkendt trening eller konkurrence uden hensyn til, om traningen eller konkurrencen finder sted pa foreningens/klubbens egen ovelsesplads. Ulykkestilfelde indtruffet i forbindelse med ud- eller hjemrejse til andre sportspladser pa foreningens/klubbens foranstaltning eller anden af foreningen/klubben foranstaltet sammenkomst, er ligeledes dekket af forsikringen Forsikringen omfatter den eller de grupper af medlemmer, som er anlsft i policen. Medlemmer indtrader i forsikringen fra det tidspunk, de starter i foreningen/klubben. Medlemmer udtreder af forsikringen fra det tidspunk, de ophorer i foreningen/klubben. 8. Dagpengeerstatning ved ulykkestilfelde SAfremt et ulykkestilfelde medfsrer arbejdsudygtighed, betales dagpengeerstatning fra dagen for lagebehandlingens begyndelse og indtil raskmelding finder sted, dog hojst det ipolicen anlsfte antaldage. Ved delvis arbejdsudygtighed betales delvis dagpengeerstatning.

8 Kof rektiv ^ffimk,ww:e*w Wrffi mm Fortrydelsesret ved nytegn i ng Fortrydelsesf risten Efter kapitel 4 a i Lov om visse forbrugsaftaler, jf. lovbekendtgorelse nr. 886 af 23. december 1987, som andret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har forsikringstageren fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor forsikringstageren har faet forsikringsbetingelserne i hende. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor der er modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgaet, hvis forsikringsbetingelserne er modtaget fsr dette tidspunkt. Hvis man f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., erfristen til og med mandag den 15. Hvis fristen udlsber pd en helligdag, en sondag, en lordag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan man vente til den folgende hverdag. Hvordan fortryder man? lnden fortrydelsesfristens udlsb skal forsikringstageren underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen. Gives underretning pr. post, er det tilstrekkeligt, at brevet sendes inden fristens udlob. Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er rettidig, kan brevet sendes anbefalet og postkvitteringen opbevares. Underretning om fortrydelse af aftalen skal gives til Alm. Brand. '",r!;,t*.,r;4a,f:v,.f,ir*?,.,'l,g*fa?n2"{:ztz1,f;,r*.2 Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Kollektiv ulykkesforsikring Aftalen af: :"n mor. Der henvises til policenummer Policenummer Forsikringstager Postnummer :' Underskrift Underskritt Denne blanket indsendes til Alm. Brand, Lyngby Hovedgade 4,28OO Kgs. Lyngby

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 5099. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 5099. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 5099 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit 3 Klausuler Det fremgår af policen, hvilke

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang...2 2. Erstatning ved dødsfald...2 3. Erstatning ved mèn...2

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 6002 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforandring 3 14 Ved skade

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Vilkår for. Ulykke. (standard)

Vilkår for. Ulykke. (standard) Vilkår for Ulykke (standard) 6368-1 November 1995 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 13 Betingelser Nr. 5257 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social service) inkl. tandskadedækning

samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social service) inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 201504 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet i skoler/institutioner,plejeanbragte samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring PLUS Senior for Ældre Sagens medlemmer Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser Ulykke 65 Forsikringsbetingelser 1 2 POLICEBETINGELSER FOR ULYKKE 65 1 Hvor dækker forsikringen 1.1 Forsikringen dækker - overalt i EU's medlemslande og i Norden, herunder Færøerne og Grønland - under

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 5995-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere