Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. for. Ulykkesforsikring"

Transkript

1 Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon Telefax Coverholder for Købstædernes Forsikring Reg.nr and Alpha Insurance A/S. Reg.nr Betingelser for, Version

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle betingelser 1. Hvem kan forsikres og hvem er dækket? Hvor dækker forsikringen? Risikoforandring Ved skade Generelle undtagelser Krigs-, jordskælvs- og atomskade Opkrævning af præmie og afgifter Regulering af summer og præmier Forsikringens varighed og opsigelse Ved uoverensstemmelse Dækningsskema Dækninger Nr. 1. Erstatning ved død... 6 Nr. 2. Erstatning ved invaliditet... 6 Nr. 3. Erstatning ved tandskade... 6 Nr. 6. Fritidsulykkesforsikring... 7 Nr. 7. Børneulykkesforsikring... 7 Nr. 9. Motorcykelrisiko... 7 Nr. 10. Flyverisiko... 7 Betingelser for, Version

3 Fortrydelsesret Efter Forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren fortrydelsesret. Forsikringstageren er den person, som har indgået forsikringsaftalen med IDL Forsikring Assurance Agentur A/S, idet det følgende kaldet IDL 1. Hvem kan forsikres? Personer der er bosiddende i Danmark og som har ret til at modtage den offentlige sygesikrings ydelser, jfr. Sygesikringsloven i Danmark 1.1 Hvem er dækket? Forsikringen dækker den/de sikrede person(er) der er nævnt i policen og på hvis liv og helbred forsikringen er tegnet. 2. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker: 2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland I resten af verden dækkes under rejser og ved midlertidigt ophold i indtil et år. Forsikringen kan forlænges til at dække ved midlertidigt ophold i op til to år. Det er en forudsætning, at IDL har modtaget henvendelse fra den forsikrede herom. IDL tager stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. 3. Risikoforandring Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles IDL, når der sker ændring i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse: - Ved heltidsforsikring, når der sker ændring af ens erhverv, herunder bierhverv. - Ved fritidsforsikring, ved overgang til hel eller delvis selvstændig erhvervsvirksomhed. Endvidere skal følgende altid meddeles: - Arbejdsløshed hvis denne strækker sig over seks måneder. - Overgang til offentlig førtidspension Undladelse af at give ovennævnte meddelelser kan medføre, at erstatningen nedsættes eller bortfalder. Disse forhold kan endvidere få betydning for en ændring af præmien i opeller nedadgående retning. 4. Ved skade Enhver skade skal hurtigst muligt - ved død senest 48 timer efter dødsfaldet - anmeldes skriftligt til IDL. Ved dødsfald er IDL berettiget til at kræve obduktion. Erstatningspligten er betinget af, at forsikrede er under nødvendig behandling af læge og følger dennes forskrifter indtil raskmelding foreligger. Så snart lægebehandlingen eller genoptræningen er afsluttet og ulykkestilfældets ménprocent kan vurderes, skal IDL informeres. 5. Generelle undtagelser Undtaget fra forsikringen er: 5.1. Udgifter til medicin eller hjælpemidler Udgifter til transport, se dog afsnit 3 Dækninger punkt Udgifter til behandling på privathospital, hospice eller lignende Udgifter til advokat eller andre omkostninger til en sags førelse eller prøvelse. 6. Krigs-, jordskælvs- og atomskade Undtaget fra forsikringen er skade som følge af: 6.1. Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for Danmark i indtil en måned efter konfliktens udbrud. Erstatningspligten er betinget af, at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland) 6.3. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 7. Opkrævning af præmie og afgifter 7.1. Betingelser for, Version

4 Præmien opkræves på FI1 kort eller over betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender IDL en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag. Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der kan være beregnet renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter, IDL er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve. Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen IDL er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og yderligere ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. 8. Regulering af summer og præmier Forsikringssummer og præmier reguleres på baggrund af indekstal offentliggjort af Danmarks Statistik: 8.1. De i policen anførte forsikringssummer på første forfaldsdag i det efterfølgende kalenderår. Erstatning for ulykkestilfælde beregnes efter de på skadedagen gældende forsikringssummer (gældende indeks) Præmien på første forfaldsdag i det efterfølgende kalenderår Reguleringen ophører ved udgangen af det kalenderår, hvor forsikrede fylder 60 år Forsikringssummer nedsættes uden præmieregulering med 50 % fra det fyldte 70. år. 9. Forsikringens varighed og opsigelse 9.1. Forsikringen er tegnet for et-årige perioder og den fortsætter, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst en måneds varsel til en hovedforfaldsdag IDL kan ændre betingelser og/eller præmie med en måneds varsel til en forfaldsdag. Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen. 9.3 Forsikringen ophører på første forfaldsdag efter den forsikrede er fyldt 75 år. Børneulykkesforsikringen ophører på første forfaldsdag efter det forsikrede barn er fyldt 18 år Efter en anmeldt skade er begge parter berettiget til - indtil 14 dage efter skadesagens afslutning, erstatningens betaling, eller efter afvisning af skaden - skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 10. Ved uoverensstemmelse Ankenævn og yderligere oplysninger Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og IDL, og har sikrede ikke opnået et tilfredsstillende resultat efter fornyet henvendelse til IDL, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema inkl. girokort kan rekvireres hos: Ankenævnet for Forsikring - Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Telefon: (mellem kl og 13.00) Der kan fås yderligere oplysninger hos: Forbrugerrådet - Fiolstræde 17, 1171 København K. Telefon: Forsikringsoplysningen - Amaliegade 10, 1256 København K. Telefon: (mellem kl og 16.00) Arbejdsskadestyrelsen Er sikrede ikke enig i IDL s fastsættelse af ménprocenten, kan spørgsmålet om ménprocentens fastsættelse indbringes for Arbejdsskadestyrelsen. Når sikrede ønsker Arbejdsskadestyrelsen vurdering, betales det af Arbejdsskadestyrelsen fastsatte gebyr af sikrede. Hvis Arbejdsskadestyrelsen fastsætter en højere ménprocent end den af IDL fastsatte, betales gebyret til sikrede af IDL Svig Svig, fortielser eller forsætlige vildledende udsagn fremsat i ansøgningsskemaet, hvorpå denne forsikring er baseret eller i relation til andre spørgsmål, der måtte påvirke denne forsikring eller i forbindelse med erstatningskrav som gøres gældende i henhold hertil, medfører, at denne forsikring anses for ugyldig og alle erstatningskrav i henhold hertil bortfalder. Betingelser for, Version

5 Forsikringen dækker 12. Ulykkestilfælde Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse der forårsager personskade. Der er dog særlige regler for sport, motorcykel og fly punkt 13., 14. og 15.) Ovennævnte definition på et ulykkestilfælde er lempet på følgende område: Som ulykkestilfælde anses også drukning, ihjelfrysning og insektstik Endvidere dækker forsikringen følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsagen er besvimelse eller ildebefindende, som ikke skyldes sygdom For at opnå dækning er det et krav at der er årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurdering bliver der blandt andet lagt vægt på, om ulykkestilfældet er egnet til at forårsage personskaden. Det vil sige om ulykkestilfældet i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden. Forsikringen dækker ikke 12. Sygdom, lændedel, beruselse, m.v Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom Sygdom og udløsning af bestående sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom Følger af læge eller kiropraktor behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde Endvidere undtages smitte fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin herunder overfølsomhedsreaktioner Ulykkestilfælde der skyldes smitte med vira (virus), bakterier og andre mikroorganismer eller lignende Ulykkestilfælde, der - uanset sindstilstand eller tilregnelighed - er fremkaldt af forsikrede med forsæt, ved grov uagtsom herunder selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika og andre lignende giftstoffer, samt ved slagsmål eller håndgemæng, medmindre det godtgøres, at sikrede var sagesløs Ulykketilfælde sket i forbindelse med fødsler Ulykketilfælde, der sker i tilskadekomnes (forsikredes) forsæt herunder selvmord. Dette gælder, uanset tilskadekomnes (forsikredes) sindstilstand eller tilregnelighed Ulykketilfælde, der opstår i forbindelse med den forsikredes aktive deltagelse i slagsmål. Denne undtagelse gælder dog ikke for børn under 15 år. 13. Sport Ulykkestilfælde, der sker under udøvelse af eller i forbindelse med sport, der ikke undtages i skemaets modsatte side i punkt til Ulykkestilfælde, der indtræffer under de i Danmark lovligt afholdte orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt rally uden for bane. 14. Motorcykel Ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører under kørsel på motorcykel dog kun med halv erstatning, medmindre forsikringen er udvidet til at omfatte kørsel på motorcykel. En scooter med en motor på over 50 cc (kubikcentimeter) betragtes som motorcykel. En firhjulet terræncykel med en motor på over 50 cc anser IDL i denne sammenhæng også som motorcykel. 15. Flyverisiko Ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som pilot eller besætningsmedlem under flyvning i nationalitetsbetegnede luftfartøjer, som anvendes til transport af passagerer og/eller gods, dog kun med halv erstatning. Passagerer er dækket i fuldt omfang. 13. Sport Ulykkestilfælde, der indtræffer under deltagelse eller træning i professionel sport. Herudover dækkes ikke under deltagelse eller træning i cykel- eller hestevæddeløb på bane, boksning, karate og lignende kampsport, bjergbestigning, udendørs klatrevæg, faldskærmsudspring, drageflyvning og lignende samt dykning med anvendelse af andet udstyr end almindelig snorkel Ulykkestilfælde, der indtræffer ved motorcross- og speedwaykørsel og under deltagelse eller træning i motorløb af enhver art Begrænsningerne i punkt til er også gældende for denne dækning. 14. Motorcykel Ulykkestilfælde, der rammer forsikrede under kørsel på motorcykel, hvor forsikrede ikke har lovligt kørekort. Forsikringen dækker kun hovedlæsion, hvis den forsikrede har benyttet en fastspændt styrthjelm under kørslen i overensstemmelse med færdselslovens 56 og Begrænsningerne i punkt til er også gældende for denne dækning. 15. Flyverisiko Ulykkestilfælde, der indtræffer under anden flyvning end den, der anføres i punkt Begrænsningerne i punkt til er også gældende for denne dækning. Betingelser for, Version

6 Nr. 1. Erstatning ved død Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes død inden der er gået et år efter ulykkesdagen, betales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum til de/den nævnte begunstigede i policen. Er der i anledning af ulykkestilfældet betalt erstatning for invaliditet, jf. dækning nr. 2 Erstatning ved invaliditet, udbetales kun det beløb, hvormed erstatningen ved død overstiger den allerede skete udbetaling. Nr. 2. Erstatning ved invaliditet 2.1. Hvornår betales der erstatning? Når et ulykkestilfælde har medført varig og ikke ubetydelig skade af medicinsk art, har forsikrede, som ved invaliditet er den sikrede, ret til erstatning, hvis den medicinske invaliditet fastsættes til mindst 5 % varigt mén, jf. dog punkt 2.4. Erstatningen ved invaliditet beregnes af forsikringssummen med den fastsatte ménprocent Fastsættelse af ménprocenten Ménprocenten fastsættes efter Arbejdsskadesstyrelsens vejledende méntabel uden hensyn til forsikredes erhverv. Hvis ménprocenten ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel, fastsættes den medicinske ménprocent skønsmæssigt efter tilsvarende principper, som er lagt til grund for méntabellen på baggrund af den fysiske funktionshæmning. I alle tilfælde fastsættes erstatningen ved invaliditet på et rent medicinsk grundlag, uden hensyntagen til erhvervsevnetab, erhverv eller andre individuelle forhold. Ménprocenten kan normalt ikke overstige 100, dog kan der i ganske særlige tilfælde fastsættes ménprocent på indtil 120. Ved fastsættelse af ménprocenten i forbindelse med et ulykkestilfælde, foretages der fradrag for allerede bestående mén/legemsfejl. Ligeledes kan sådanne bestående mén/legemsfejl ikke bevirke, at ménprocenten fastsættes højere, end hvis ménet/legemsfejlen ikke havde været til stede. Ved skade på parvise organer medfører dette, at ménprocenten uanset en allerede bestående invaliditet fastsættes, som om der kun foreligger invaliditet på det senest beskadigede organ, medmindre andet fremgår af policen. Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel kan ses på Tillægserstatning For ulykkestilfælde, som rammer personer, der ikke er fyldt 60 år på skadetidspunktet, betales følgende tillægserstatning: Ménprocent Tillægserstatning Bemærkninger Fra 5 til og med 19 Fra 20 til og med 24 Fra 25 til og med 29 Fra 30 til og med 120 Ingen 5 % af forsikringssummen 8 % af forsikringssummen Dobbelt erstatning Den fastsatte ménprocent er afgørende for størrelsen af tillægserstatningen 2.4. Særlig fingererstatning For ulykkestilfælde, der kun medfører knogleamputation af hele det yderste led på enten ringfinger eller lillefinger, ydes en erstatning på kr. Denne særlige fingererstatning gælder kun, hvis den samlede ménprocent for ulykkestilfældet fastsættes til mindre end Behandlings- og transportudgifter Som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde betales rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor. Endvidere betales rimelige nødvendige udgifter til anden behandling som er lægeordineret eller lægeanbefalet. Erstatning for behandlingsudgifter dækkes med maksimalt kr. pr. ulykkestilfælde, og kun hvis udgiften ikke erstattes fra anden side. Erstatning ydes indtil ménprocenten er fastsat, dog højst i to år fra skadedatoen. Udgifter til medicin og hjælpemidler er ikke dækket. Transportudgifter dækkes kun i Danmark og kun fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted, og kun hvis udgiften ikke erstattes fra anden side. Nr. 3. Erstatning ved tandskade Forsikringen dækker nødvendige og rimelige udgifter til forsikredes tandbehandling efter ulykkestilfælde, i det omfang forsikrede ikke har ret til dækning af udgifterne fra anden side herunder fra syge-/ulykkesforsikring eller arbejdsskadeforsikring. Ved vurdering af, hvad rimelige udgifter er, tages udgangspunkt i, at forsikringen dækker de udgifter til tandbehandling, som er nødvendige for opnåelse af samme tandstatus som før ulykken, dvs. hvad det normalt vil koste at få den pågældende behandling udført. Det betyder at der ikke nødvendigvis ydes fuld erstatning, hvis behandlende tandlæges honorarniveau afviger væsentligt fra det normale. Forsikringen dækker på samme måde skader på aftagelige tandproteser, når disse beskadiges mens de er i munden. Var tænderne forringet inden ulykkestilfældet (f.eks. som følge af fyldninger, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygelige forandringer) reduceres eller bortfalder erstatningen, svarende til forringelsens omfang, i forhold til velbevarede tænder.

7 Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotænder mangler eller er svækkede, dækker forsikringen ikke de ekstra omkostninger ved behandlingen, som sådanne forhold medfører. Når udgiften til tandbehandling efter anmeldt skade er dækket af forsikringen, betragtes denne behandling som endelig, og der ydes ikke erstatning til en eventuel udskiftning eller reparation på et senere tidspunkt. Tandskader eller proteseskader opstået ved tygning er ikke omfattet af forsikringen. Dette gælder uanset årsag til beskadigelsen. Nr. 6. Fritidsulykkesforsikring Forsikringen omfatter ulykkestilfælde, der sker i forsikredes fritid, bortset fra: 6.1. Ulykkestilfælde, der er omfattet af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles hermed, dvs. under arbejde for andre Ulykkestilfælde, der sker under betalt fritidsarbejde (herunder selvstændig erhvervsvirksomhed). Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles IDL, hvis forsikrede helt eller delvis påtager sig beskæftigelse som selvstændig erhvervsdrivende eller ophører - dog ikke ved midlertidig arbejdsløshed - med at være heltidsbeskæftiget (mindst 30 timer ugentlig arbejdstid) som lønmodtager, jf. afsnit 1 Fællesbestemmelser punkt 3. Forsikringen omfatter ikke erstatning for ulykkestilfælde, der er omfattet af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles hermed, dvs. under arbejde for andre. Erstatningen anbringes i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af umyndiges midler. Nr. 9. Motorcykelrisiko Uanset bestemmelsen i afsnit 2 Dækningsskema punkt er forsikrede som fører af motorcykel dækket med de fulde forsikringssummer. Dækningen er dog betinget af, at forsikrede har lovligt kørekort og har anvendt fastspændt styrthjelm under kørslen jf. afsnit 2 Dækningsskema punkt De almindelige begrænsninger i afsnit 2 Dækningsskema punkt og til gælder fortsat. Nr. 10. Flyverisiko Uanset bestemmelsen i afsnit 2 Dækningsskema punkt er forsikrede som pilot eller besætningsmedlem under flyvning i nationalitetsbetegnede luftfartøjer, som anvendes til transport af passagerer og/eller gods, dækket med de fulde forsikringssummer. Forsikringen dækker dog ikke drageflyvning og lignende jf. afsnit 2 Dækningsskema punkt og De almindelige begrænsninger i afsnit 2 Dækningsskema punkt til gælder fortsat. Nr. 7. Børneulykkesforsikring 7.1. Forsikringen dækker de forsikredes nuværende og fremtidige børn og adoptivbørn indtil første forfaldsdag efter det forsikrede barn er fyldt 18 år. Plejebørn er ikke omfattet af børneulykkesforsikringen. Fremtidige børn og adoptivbørn er ikke dækket af forsikringen, hvis de lider af medfødt fysisk eller psykisk handicap eller sygdom, herunder nedsat syn og/eller hørelse Forsikringen omfatter: For børn udbetales ikke erstatning ved død, men i tilfældes at død som følge af ulykkestilfælde ydes der begravelseshjælp på ,- kr. (ikke indeksreguleret) Erstatning ved invaliditet som følge af ulykkestilfælde, børnelammelse eller epidemisk meningitis (meningokok), jf. afsnit 3, dækning nr. 2 Erstatning ved invaliditet Betingelser for, Version

8

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring. Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude 2012 Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring Dansk El-Forbund har indgået aftale med Alka om kollektiv ulykkesforsikring

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Bilforsikring 1502121

Bilforsikring 1502121 Bilforsikring 1502121 Indhold FÆLLESBETINGELSER... 3 MOTORANSVAR... 8 MOTORKASKO... 9 MOTORBRAND... 11 ERSTATNINGSREGLER MOTOR... 13 MOTORULYKKE DØD/INVALIDITET... 16 ERSTATNINGSREGLER MOTORULYKKE... 18

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere