Ansøgning Ny Nordisk Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning Ny Nordisk Skole"

Transkript

1 Ansøgning Ny Nordisk Skole Tværfaglig Ny Nordisk Skole- Netværksdannelse et helhedsorienteret udviklingsperspektiv målrettet børn og unge i Odenses Distrikt Øst. Ansøgere: Rising Ungdomsskole Tietgen Erhverv H.C. Andersen Skolen Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være en Ny Nordisk Skole- institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Hovedmotivationen bag denne ansøgning er den unikke mulighed for at kunne etablere et aktivt og tværfagligt netværk alene funderet på en lyst til at samarbejde ud fra Ny Nordisk Skole-tænkningen. Det er således lysten til at udvikle og forandre, som sætter dagsordenen for netværkssamarbejdet og ikke eventuelle snævert -definerede interesser, som ellers kan præge og virke svækkende på samarbejdet i øvrige partnerskaber. Det er her væsentligt at understrege, at Ny Nordisk Skole-netværket ikke erstatter allerede etablerede partnerskaber, men får den funktion at kunne kvalificere og optimere driften. Det drejer sig især om kvalificering og optimering af arbejdet i basispartnerskabet i øst bestående af: Skolerne i øst, Rising Ungdomsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense(UUO), University College Lillebælt (UCL), Vollsmose 2020, Syddansk Erhvervsskole, Mulernes Legatskole, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (SAF), CAMP U, Private partnerskaber og andre ungdomsuddannelser. Partnerskabet er indgået som led i at etablere og udvikle bæredygtige ungemiljøer i øst. Lysten som motivationsfaktor er afgørende, når det drejer sig om praksisudvikling og forandring på tværs af fagfællesskaber. Gennem NNS etableres den nødvendige common ground, som gør det muligt at skabe en dialogisk bro på tværs af fagfællesskaber, hvor fordomme om hinandens praksisser træder i baggrunden til fordel for ønsket om forandring og udvikling. Ny Nordisk Skole-Netværkets særlige berettigelse i et forandringsperspektiv For os har NNS- netværksdannelsen sin særlige berettigelse, når det drejer sig om at overvinde den aktuelle absolutte hovedudfordring: 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse På H.C. Andersen Skolen arbejder vi hovedsageligt med børn og unge fra Odenses Distrikt Øst, hvilket er forbundet med særlige udfordringer, eftersom to af distriktets områder Vollsmose og Påskeløkken, begge figurerer på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters liste over stærkt belastede områder med sociale problematikker som: 1

2 - Svage uddannelsestraditioner - Lavindkomstproblematikker - Rudimentær erhvervsudvikling - Betydelig etnisk diversitet. - Arbejdsmarkedsfremmedhed - Høj forekomst af kriminalitet Som folkeskole gør vi allerede meget for at imødekomme de sociale udfordringer i Distrikt Øst, men vi må erkende, at det ikke er nok! Som enkeltinstitution kan vi ikke udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige de kan og samtidig mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Vi må erkende, at hvis vi skal opnå en højere succesrate, når det gælder 95%-målsætningen er det nødvendigt med en holistisk tilgang, hvor vi tænker helhedsorienteret i forhold til det enkelte barns eller den enkelte unges uddannelsesliv for i højere grad kunne at skabe en naturlig kohærens og sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb. I dag bliver der talt meget om de vanskelige overgange fra folkeskole til ungdomsskole til ungdomsuddannelse, og det er måske dér, hunden ligger begravet! Vi skal måske ikke tænke i overgange, hvor der er en latent risiko for at falde, men nærmere i overlappende processer, som kan facilitere et naturligt uddannelsesflow uden abrupte overgange. Gennem NNS-netværket bestående af institutionerne: Rising Ungdomsskole, TietgenErhverv og H.C. Andersen Skolen samt fællesskabet med de formelle samarbejdspartnere i CAMP U: University College Lillebælt (UCL), Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense(UUO), Ungeenheden under Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (SAF), bliver det netop muligt at tænke i tværfaglige synergier, komplekse og dynamiske sammenhænge, når det drejer sig om at udvikle forudsætningerne for et naturligt uddannelsesflow for vores fælles primære målgruppe, dvs. børn og unge i Odenses Distrikt Øst. Netværket skal bevæge sig ikke i boksen, ikke ud ad boksen, men på kanten af NNS-boksen! Ved at have en grounded kontakt til boksen fasteholdes fokus på NNS-målene og hovedudfordringen samtidig med at bevægelsen på kanten skaber mulighed for overblik og evnen til at se nye sammenhænge. På den måde får vi en dialektisk tilgang, hvorved vi kan håndtere kompleksiteten ved kontinuertligt at kunne bevæge os hermeneutisk fra del til helhed, dvs. en dialektisk bevægelse mellem institutionsniveau og netværksniveau/ medarbejderniveau og institutionsniveau/ praksisniveau og abstraktionsniveau. CAMP U- grundlaget for at kunne handle Kardinalpunktet i NNS: vi kan selv og vi skal selv: Handling frem for ord er et dogme vi i høj grad kan tilslutte os. Derfor er det så vigtigt, at vi ikke bare taler om forandringen, men rent faktisk kan omsætte det i praksis. Her indgår uddannelsesklyngen CAMP U som en vigtig ressourceramme for en hurtig realisering af NNSnetværkets forandringsaktiviteter og udviklingspotentialer. CAMP U, som uddannelsesklynge er blevet skabt som et fristed og et mulighedsrum, der udfyldes af de medvirkende, der hver dag præger og tilfører klyngen vækst, udvikling og liv. Det er i det frirum Rising Ungdomsskole i fællesskab med UCL, SAF, UUO har sin daglige drift, og hvor der er grobund for faglig 2

3 vekselvirkning. Formålene som ligger til grund for udviklingen af CAMP U ligger klart i tråd med NNStænkningen, idet CAMP U som et attraktivt ungecenter skal sætte fokus på unges motivation og lyst til læring, udvikling og uddannelse. Samtidig har CAMP U det formål at være et: tiltrækkende uddannelsesog udviklingsmiljø, hvor forskning, viden, faglig opkvalificering, kompetenceudvikling og uddannelse er i fokus et miljø som skaber liv i Vollsmose Centrum, og som er meningsfuldt for uddannelses- og forskningsinstitutioner og skoler at indgå i på grund af stærke faglige fordele og muligheder for at eksperimentere og samarbejde på tværs. Disse CAMP U-formål understøtter således især NNS-manifestpunkterne 3,4, 7, 8, hvor man netop har fokus på: ( ) nysgerrighed og lyst til at lære ( ), at ( ) nå målet og fagligt løft af alle med anvendelse af fremmeste viden om pædagogisk praksis, undervisning ( ) at ( ) Arbejde systematisk undersøgende i samarbejde med andre professionelle( ), at ( )udvikle af rum og læringsmiljøer( ) ( S.10 Ny Nordisk Skole folder- Manifest). Da hovedsigtet med CAMP U netop er at samle forskellige aktører på unge- og uddannelsesområdet under ét tag så de i fællesskab kan udvikle samlede, helhedsorienterede og individuelle lærings- og uddannelsestilbud til ungemålgruppen, udgør CAMP U den ideelle ressourceramme. Udover at være en ressourceramme for aktivering af NNS-netværket kan CAMP U også have en brobyggende funktion både i forhold til samspillet mellem allerede etablerede fællesskaber i CAMP U dvs. Rising Ungdomsskole, UCL, UUO, SAF, men også i forhold til os H.C. Andersen Skolen, - som udgør én af de eksterne formelle samarbejdspartnere. CAMP U udgør således med sin placering i hjertet af Vollsmose et samlingspunkt og en kreativ legeplads for udvikling og afprøvning af tværfaglige NNS-metoder i Distrikt Øst. Samtidig vil den igangsatte proces i og omkring CAMP U vedr. etableringen af et videncenter for ungemiljøer og ungepædagogik danne grobund for udviklingen af et systematisk evaluerings- og udviklingsarbejde med henblik på at foretage følgeforskning og indhente evidensbaseret viden om forandringsprocessens samlede effekt og virkning, når det drejer sig om at skabe et sammenhængende uddannelsesflow og derved fremme processen mod opnåelse af 95%-målsætningen i Distrikt Øst. Udfordringen og forandringsprocessen 3

4 Hvilke(n) udfordring vi I løse med Ny Nordisk Skole? Hvordan vil jeres forandringsproces have et udviklende og lærende perspektiv for de professionelle på jeres institution? Hovedudfordring: - Hovedudfordringen, som vi vil imødekomme gennem NNS, er at fremme sammenhæng og uddannelsesflow i det enkelte barns og den enkelte unges uddannelsesliv, der ellers er opbrudt i overgange. Sub-udfordringer: - At sikre at hver enkelt tages alvorligt, udfordres og støttes, så alle får lige muligheder. Alle børn og unge skal mødes med ambitioner. De skal inddrages som medskabere af de fællesskaber, de indgår i. Deres nysgerrighed og lyst til at lære mere stimuleres. De skal erfare, at det nytter noget at anstrenge sig. Ovenstående NNS-dogme betragter vi som én af grundstenene, men også en af de væsentlige udfordringer i det pædagogiske og didaktiske udviklingsarbejde. - At nytænke forældresamarbejde. Forældreinddragelse er en gammel udfordring, men stadig yderst aktuel. Vi ved, hvor stor en indflydelse forældrene har på deres børns uddannelsesliv, og at det derfor er afgørende at involvere forældrene på alle uddannelsesniveauer: folkeskole, ungdomsskole, ungdomsuddannelse, - men der er brug for en nytænkning af dialogiske værktøjer til hvordan forældreopbakning fremmes. - At sikre tværfaglig og tværinstitutionel indsigt i og kendskab til samarbejdspartnernes praksisser på medarbejderniveau for ad den vej at kunne skabe den nødvendige synergi i udviklingsarbejdet. Forandringsprocessen et lærende perspektiv Forandringsprocessen vil blive foretaget ud fra et lærende perspektiv, idet samarbejdet netop er funderet på en lyst til udvikling. Styrken ved NNS-samarbejdet er netop muligheden for at kunne udfordre og forholde sig nysgerrigt til hinandens praksisser uden forbehold. De drøftelser og diskussioner, som frit kan udspille sig i et trygt læringsrum, giver anledning til udviklingstænkningen: tese- antitese syntese. Sammen gennem det multifacetterede perspektiv, som NNS-netværket tilbyder, kan vi kontinuerligt blive bedre til at løse de komplekse opgaver, som netop kræver flere perspektiver for at kunne blive løst mest hensigtsmæssigt. Konkrete mål for jeres årlige Ny Nordisk Skole-projekt / Forandring 4

5 Præsenter jeres konkrete mål i forhold til hver af de nævnte udfordringer, samt hvordan disse konkrete mål kan relateres til Ny Nordisk Skole. Mål: - At der gennem NNS-netværket- og samarbejdet er skabt flere overlappende processer, hvor overgangene er mindsket og hvor grundlaget for et sammenhængende uddannelsesflow er etableret. - At nytænke forældreinddragelse, således at forældreopbakning i højere grad sikres. - At NNS-samarbejdet aktiveres gennem iværksættelse af konkrete sammenbindende aktiviteter, forløb og projekter på tværs samtidig med at de tænkes ind i en evaluerings- og forskningssammenhæng. - At skabe et læringsrum for videndeling og fælles praksisudvikling gennem NNS-netværket både på ledelsesniveau og medarbejderniveau. - At kvalificere den øvrige drift gennem NNS-netværkets resultater og praksiserfaringer. Ovenstående mål ligger således klart i tråd med de tre NNS- mål, eftersom vi gennem udviklingen af overlappende helhedsorienterede processer har særligt fokus på mål 1, idet hensigtsmæssige overlap netop forudsætter, at vi udfordrer alle børn og unge, så de bliver så dygtige de kan. Samtidig vil vi gennem et nytænkt og intensivt forældresamarbejde stræbe mod at opfylde mål 2 og derigennem mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Endelig bliver mål 3 også et særligt fokusområde i vores målopfyldelse, fordi vi gennem NNS-netværket, hvor vi skaber tværfaglige læringsrum for videndeling, netop arbejder på at styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis. Lokal og Kommunal opbakning (afkrydsningspunkt) Jeres lokale Ny Nordisk Skole-netværk Angiv navne og adresser og evt. institutionsnummer på de institutioner, som I indgår i netværk med. 5

6 Nyttiggørelse af netværket - Beskriv, hvad I får ud af at arbejde på tværs i netværket - Hvordan vil I udnytte hinandens kompetencer på tværs i netværket? Når det drejer sig om at fremme overlappende processer og øge uddannelsesflow er det grundtanken, at NNS- netværket skal bringes i et tværfagligt samspil i forhold til følgende fokusområder: - Etablering af et NNS-dialogforum med mulig tilknytning til CAMP U- videncenter. - Nytænkning af forældresamarbejde - Opprioritering af UEA-vejledning - Brobygning Etablering af et NNS-dialogforum: Det er tanken, at et NNS-dialogforum etableres som et læringsrum eller videncenter for tværfaglig idegenerering og praksisudvikling. Forummet funderes på dogme 6, idet vi i vores samarbejde vil være engagerede, dedikerede og vedholdende. Vi vil arbejde for at gøre hinanden bedre. Vi står over for en fælles udfordring vedr. unges manglende uddannelsesparathed og derfor betragter vi udsagnet: Vi vil arbejde på at gøre hinanden bedre som en grundpræmis for NNS-netværkets samarbejde. Det er i dialogforummet, at medarbejdere som praksisudøvere og NNS-kulturbærere inddrages i tværfaglige teams/arbejdsgrupper og omsætter ord til handling. Dialogforummet som læringsrum gør det således muligt at tænke helhedsorienteret, i kompleksiteter og i vekselvirkninger gennem en medarbejderdreven forandrings- og udviklingsproces. Forældresamarbejde: Der er en klar enighed blandt samarbejdsparterne i NNS-netværket, at forældresamarbejdet er et afgørende fokuspunkt, når det drejer sig om børn og unges kendskab til og forestillinger om et uddannelsesliv. De medvirkende samarbejdspartnere har i deres individuelle praksisser allerede fokus på forældreinddragelse, men har samtidig opfattelsen af, at det er en vanskelig proces, og at det kan gøres bedre dvs. det er tid til at erfaringsudveksle, nytænke og metodeudvikle det nuværende forældresamarbejde i et tværfagligt NNS-samarbejde mellem parterne i NNS-Netværket. I den sammenhæng vil UCL kunne spille en særlig facilitatorrolle både, når det gælder ressourcer til metodeudvikling og eventuel følgeforskning på området. Opprioritering af UEA-Undervisning Endnu et fokusområde er opprioriteringen af UEA-undervisning i folkeskolerne. En opprioritering af UEAundervisnigen giver en særlig mulighed for at iværksætte en tidlig indsats allerede i 4. klasse, som vil kunne øge børnenes grundkendskab til uddannelse og arbejdsmarked væsentligt. Det er vigtigt tidligt at introducere børnene til den meget brede pallet af muligheder ikke mindst gennem praksisorienterede forløb. På den måde får de en fornemmelse af, hvad en jobfunktion rent faktisk går ud på, hvilket giver dem en nødvendig platform for kunne udvikle drømme om fremtiden. Platformen for at kunne drømme om fremtiden er navnlig vigtig for den store gruppe af børn og unge i øst, 6

7 hvis forældre ikke er uddannelsesvante. Det er i denne sammenhæng, at Ungeenheden under SAF vil kunne indgå som en vigtig sparringspartner med henblik på at kunne plante en konkret forestilling i de unges bevidsthed om deres vej fra ungdomsuddannelsen til arbejdsmarkedet. På den måde vil man kunne øge de unges incitament til at gennemføre og fastholdes i en given ungdomsuddannelse og derved være medvirkende til at reducere frafaldsprocenten. I den forbindelse vil H.C. Andersen Skolen og Rising Ungdomsskole især med sine 10.klasser kunne indgå i et frugtbart sammenspil med UUO, som bistår skolernes UEA-undervisning og Tietgen Erhverv som vil kunne stille relevante ressourcer til rådighed i forbindelse med mulige projektforløb. Samtidig vil UCL kunne inddrages i metodeudvikling vedrørende praksisorienterede pædagogik- og didaktiktilgange samt eventuel følgeforskning. Brobygning Brobygning er én af hovednøglerne til at øge de unges kendskab til ungdomsuddannelserne. I denne sammenhæng bliver det det især vigtigt at synliggøre, at der ikke kun findes en vej dvs.- gymnasievejen, men at erhvervsskolevejen også er en attraktiv uddannelsesmulighed! Børn og unge i øst vil gennem et tværfagligt udviklingssamarbejde mellem H.C. Andersen Skolen, Rising Ungdomsskole, UUO og SAF netop kunne øge deres kendskab til ungdomsuddannelserne, og ikke mindst øge deres kendskab til, hvordan en ungdomsuddannelse vil kunne styrke dem i det fremtidige arbejdsliv. Udviklingssamarbejdet vi fx kunne realiseres gennem konkrete aktiviteter som: Projektforløb, uddannelsesmesser, brobygningsforløb, praksisorienterede undervisningsforløb. Samtidig vil UCL kunne inddrages i metodeudvikling vedrørende praksisorienterede pædagogik- og didaktiktilgange samt eventuel følgeforskning. Arbejdet med fokusområderne skal hvile på NNS-dogme 2, idet vi gennem NNS-netværket vil bestræbe os på at være ambitiøse, sætte krævende mål og bruge dem. Gennem vores multifacetterede og helhedsorienterede perspektiv vil vi samtidig arbejde på at alle børn og unge mødes med udfordringer, så de kan lære mest uanset forudsætninger. 7

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Bliv en del af Ny Nordisk Skole

Bliv en del af Ny Nordisk Skole Bliv en del af Ny Nordisk Skole Redaktion og produktion: Iben Bryld Gaardmand og Mads Klindt, Ny Nordisk Skole-sekretariatet og Thomas Bech Hansen, Kommunikationssekretariatet alle i Undervisningsministeriet.

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere