IT-udvikling på Randers HF & VUC Kronologi 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015. Kronologi 2010"

Transkript

1 BEGIVENHED IT-udvikling på Randers HF & VUC Kronologi 2010 ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER FAG interviews viser i efteråret 2010, at IT i begrænset omfang benyttes i undervisning som læringsredskab Fremgår af Beck og Paulsen: mangfoldighed og fællesskab, jan 2011 Både IT Fællesskabet og vores lokale IT-udvalg sætter mere fokus på IT og læring, det pædagogiske aspekt starter i efteråret 2010 På strategiseminar i oktober 2010 med deltagelse af 25 medarbejdere og kursister vælges IT ud som et kommende indsatsområde. BEGIVENHED 2011 ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER Vi får fat i IT strategi for VUC Nordjylland og Efterslægten, hvilket giver ideer til at skærpe opmærksomheden om vores eget papir. IT udvalget udarbejder i foråret 2011 en IT strategi for 2011/12 IT- strategier for Efterslægten, VUC Nordjylland og Randers HF & VUC IT strategi for 2011/12 En del af strategien for 2011/12 vedrører forsøg med 2 PCklasser og papirløst Mat B undervisning. Vi får kr. via Hold Fast projektet, der hører Interne beskrivelser for de to PC klasser (FHF og 1j) Godkendt ansøgning til Hold Fast

2 under garantiskolesamarbejdet Forår 2011 I løbet af 2010/2011 udarbejdes IT strategi for de kommende 4 år som et af indsatsområderne. Strategiseminar med bestyrelsen I maj Bestyrelsen bakker stærkt op om, at IT skal være et hovedindsatsområde i de kommende år IT strategi for I august 2011 besluttes endelig IT strategi frem mod 2015 IT-strategien som ét af fire indsatsområder Det indgår i IT strategien, at der afholdes et IT seminar i efteråret 2011, hvorefter IT strategien uddybes yderligere Ledelsen fastlægger det helt overordnede mål for IT udviklingsprojektet i august 2011 Vigtigt at medarbejderne er med i den øvrige proces Ledelsen laver i august 2011 kortfattet beskrivelse af den overordnede ide med IT som pædagogisk hjælpemiddel Pædagogisk IT projekt på Randers HF & VUC Beskrivelsen bruges til at hverve følgeforskere og ansøge midler Der informeres om den overordnede ide og om IT seminar i IT udvalg, på fælles PU og på afdelingsmøder, aug. sep Oplæg til afdelingsmøder 7. sep. 2011/ BV Ledelsen drøfter forandringsledelse På baggrund af kursusdeltagelse (AB, JJ) om emnet for at gribe processen bedst muligt an

3 BV, BEN og ZJ planlægger IT seminar efterår 2011 Program i mappen IT seminar Efterår 2011 Forud for vores IT seminar er en halv snes lærere + leder af sted på forskellige IT seminarer, og der afleveres beskrivelser efterfølgende som optakt til IT seminaret i Rebild Beskrivelser vedlagt i mappen IT seminar IT seminar nov i Rebild. Der deltager 16 medarbejdere, 2 kursister og 2 forskere (i starten) November 2011 BEN, ZJ og BV laver opsamling I masterpapir efter IT seminar BV laver kortere beskrivelse til behandling i IT udvalg, ledermøde, afdelingsmøder, SU, bestyrelse Masterpapir af nov., 2011 Oplægspapir med hovedtræk og økonomi for 2012 IT udvalg enig i oplægget, på afdelingsmøder enighed i store træk, der gives tilbagemeldinger på 4 konkrete spørgsmål Kort før bestyrelsesmødet d. 8. dec bliver vi oplyst om ændrede afskrivningsregler, hvilket fordyrer projektet med ca kr i 2012 og i IT strategi for 2012 justeres og ekstraudgifterne beløber sig til ca. 1,5 mio Bestyrelsen godkender oplægget I december 11 laves ansøgning til UVM om udvikling af pædagogisk IT anvendelse. Ansøgt beløb kr. (efterfølgende imødekommes denne ikke) Ansøgning med specificering af udgifter I denne ansøgning medtages for en stor del områder, vi alligevel skulle arbejde med. Hvis det går igennem, kobles vi på en eller anden måde til det store Helle Mathiesen projekt.

4 Umiddelbart før jul 2011 sendes Udbudsmateriale Indkøb af 28 elektroniske tavler I udbud efter samarbejde med ITS og i begyndelsen af januar tilsvarende udbud vedr. Indkøb af små 100 bærbare pc`er til medarbejdere. Der var ikke nogen SKI aftale på bærbare pc på det tidspunkt. Vi rettede konkret henvendelse til en række leverandører. Forår 2012 BEGIVENHED I jan 12 deltager BV i ansættelsessamtaler i ITS m.h.p. at finde en ny fuldtidssupporter, der både dækker den tekniske og pædagogiske side. ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER Og det lykkedes i høj grad AH ansat i marts Jan-april indgås aftaler om køb af bærbare PC(HP) og whiteboards og EPSON projektorer. Justeret budgetpapir med specifikationer. April-juni Der arbejdes med at finde en løsning med dockingstation, så det er let at tilkoble de bærbare lokalerne. Ender med at blive USB3. Endvidere skal arbejde med at opdatere netværk til 16 byte samt nye routere til det trådløse net. Jan-feb 2012 BV, BEN, ZJ (BIT-banden) Forbereder oplæg om - forsøg i 2012/13 - organisering af BIT - superbrugere Oplæg behandles på ledermøde og IT-udvalg. Bilag Bilag bilag IT projektet blev døbt BIT, Bredde IT.

5 Marts 2012 BIT banden arbejder videre med at finde superbrugere og modtage forsøgsansøgninger. Endeligt valg af begge områder blev endeligt besluttet på ledermøde. Marts 2012 BL og PS laver oplæg om brug af sociale medier og podcast i undervisningen på pædagogisk dag. Oplæg om pædagogisk anvendelse af IT på pædagogisk dag April 2012 BIT banden laver oplæg om - strategi (dynamisk udgave) - IT kompetencer for lærerne - IT kompetencer for kursisterne Behandles på ledermøde, IT- udvalg og afdelingsmøder i april. IT strategien besluttes på bestyrelsesmøde juni Bilag Bilag Bilag Oplæg på afdelingsmøder Ikke alle møder nævnes særskilt der afholdes 5-6 IT udvalgsmøder og 6-8 BIT bande møder om året April 2012 Der etableres kursus for superbrugerne og pædagogisk ITsupporter i elektroniske tavler, afholdt af ITS over to halve dage. BIT-banden afholder møde med superbrugerne d. 24.april 12, Hvor vi drøfter kompetencer, opgaver, kurser, praktiske forhold April 2012 Der indgås kontrakt med de 2 forskere Jesper Tække fra Århus Universitet og Michael Paulsen fra Ålborg Universitet om at følgeforskning i årene kontrakt Op til 2 heldagsmøder pr. semester. BIT-banden afholder det første indledende møde med forskerne d.

6 20. april, hvor vi starter drøftelserne om IT kultur, evalueringsdesign, IT strategi og organisering. Forår 2012 Der etableres en række underkonferencer vedrørende BIT under UDC_Pædagogig, fx vedrørende forsøg, BIT-møder, forskerbesøg, følgegruppe, IT strategi m.m. Ligeledes etableres en Google site for superbrugerne, hvor der efterhånden placeres forskelligt materiale og vejledninger Maj - juni 2012 BIT-banden arbejder med formidling, økonomi overblik, årsplan for næsteskoleår, start for lærere og kursister i august, tilretning af strategi, ansøgning til ministeriet, for evaluering for kursister, opsamling af kompetencebehov for lærerne April maj juni 2012 Der opsættes EPSON projektorer og whiteboards i ca 30 lokaler, og netværket opjusteres, og der sker udskiftning af alle access points til typer med større kapacitet. Der opsættes dockingstation og USB3- kabler i ca. 40 lokaler. Der klargøres bærbar PC til alle lærere, delvis ledelse/adm. Disse udleveres kort før ferien. Trods planlægning om tidlig opsætning, når alt ikke at blive afprøvet før kursusstart, grundet misforståelser vedr. tilkoblinger. Endvidere betød vanskeligheder med opdateringer af Lynx programmet forsinkelser i brug af tavlerne. Juni 2012 Der bevilges kr fra MBU til digitale forsøg det kommer

7 til at rumme de forsøg, vi i forvejen havde bevilget vedrørende videndelings medier samt IT og differentieret undervisning for flere matematikklasser. Vi skal deltage i flere seminarer, hvor der udveksles viden om mange forsøg i landet, jf. tidligere rapporter af Helle Mathiesen. Efterår august 2012 Introduktionsdage for lærerne med superbrugere, de første 5 kursustimer i elektroniske tavler samt oplæg af forskere om IT kultur. Forskeroplæg aug Der Afholdes introkurser for alle kursister i fagpakker og klasser, øvrige tilbydes intro i festsalen eller i værkstedet. AH og 3 lærere afholder kurserne. 21. aug BIT-banden afholder møde med superbrugerne om tavlekursus, kursusbehov, arbejdsopgaver, opsamling kursusbehov,m.m. Referat 24.aug Jævnlig udsendes intern information med status for BIT projektet, her udsender BV således BIT nyt nr. 10 BIT Nyt(10) udsendes 12. sept Forskerne afholder to fællestimer for i alt ca. 700 kursister. Kursisterne fik kun begrænset udbytte, mange fattede ikke pointerne

8 Følgegruppemøde med forskerne om evalueringsdesign og IT kultur. Okt I tilknytning til det overordnede mål laves for evaluering hos kursisterne vedrørende deres IT kompetencer. Ideen er kort at registrere, hvor meget kursisterne flytter sig i løbet af et år og i løbet af hele BIT perioden. Evalueringsrapport Evalueringen sammenkobles med skemaet fra FAG om faglig og social integration, således at vi differentierer i forhold til de forskellige kursistgrupper Aug. - okt Der registreres behov hos lærerne om kurser ud fra de minimumskrav, vi har stillet til lærer kompetencer. Der laves en plan for IT kurser hen Over skoleåret: ocr-scanning, Word, Billedbehandling, præsentation, regneark, Filbehandling, informationssøgning,. Mange lærere tilmeldes. BEGIVENHED ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER Efteråret 2012 Superbrugerne er i fuld gang med at støtte og vejlede kolleger. Der laves Oplæg på faggruppemøder eller mere generelt, men mest af alt virker enkeltmandsvejledningen. Lærere opsøger superbrugeren med et konkret problem. En del tid går i starten med tekniske problemer. På superbruger møde i november aftales, at hver superbruger laver 2 beskrivelser til superbrugernes hjemmeside om pædagogiske ideer eller erfaringer. Disse emner planlægges også til pæd. dag i Vi dropper vores ide om faste træffetider for superbrugerne, da de ikke benyttes.

9 januar 2013 i forbindelse med workshops. 27. nov, 2012 Besøg af forskerne, der overværer undervisning hos to forsøgslærer med efterfølgende møde. Endvidere møde med følgegruppen. Der drøftes blandt andet I-bøger, og forskerne anbefaler, at vi selv arbejder med at lave dem sammen med kursister. Det besluttes at gå mere i retning af overværelse af undervisning ved forsker besøg Efteråret 2012 Der er en del tekniske problemer med især brug af de elektroniske tavler, hvorfor de fleste ikke får fulgt op efter første tavlekursus fra august. Der laves en mangelliste med deadlines, som justeres et par gange i løbet af efteråret, og der opstår et nyt problem med ustabile dockingstationer. Målet er at få alt på plads senest uge 7, 2013, og tavlekurser planlægges til at fortsætte i begyndelsen af Der er informeret løbende via BIT-NYT, og nr. 16 sendes ud lige før jul nov Der arbejdes konkret med ITkultur på afdelingsmøderne. 29. nov HM og BV til møde i Regionen om mulighederne for at søge midler til udviklingsprojekter om digitalisering. Vi taler for et område, som vi i forvejen har planer om: udvikling af

10 elektronisk materialer, med kursistinvolvering. Der nedsættes en skrivegruppe, og næste møde er 10. januar Vi forventer at deltage med et afgrænset delelement af det overordnede projekt. Okt.-nov Der arbejdes med at justere skolens strategi, og der afholdes et strategiseminar med bl.a. de to PU. Der sker ikke de store ændringer vedrørende BIT, og BV justerer afsnittet ind i det nye strategipapir, som vedtages af bestyrelsen på decembermødet. Det har været omkring IT udvalget og BIT banden. Ligeledes udarbejdes der et detaljeret forslag til IT budget 2013 før bestyrelsens decembermøde. Også her har der været input forud fra IT udvalg, BIT bande og IT supportere. Samlet strategipapir for Udviklingspapir inkl. IT strategi for Kursisttrivselsundersøgelse 2012 viser, at Randers HF & VUC på mange områder vedrørende IT har det bedste resultat sammenholdt med landets VUCer. Kursisttrivselsundersøgelse 2012, Ennova Forår 2013 BEGIVENHED ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER Efterhånden er der styr på det tekniske undervejs i efteråret har vi arbejdet med en mangelliste, som løbende er ajourført og lagt ud internt Pædagogisk dag, den 17. januar, hvor alle superbrugere etablerer workshops, som lærere kan tilmelde sig to stk. kan man nå plus efterfølgende opsamling i beskrivelse fx 42 deltaget i Google Docs, 31 i Socratives, 20 i screencast, 13 i E-bøger,

11 faggrupperne. Det var en god form for videregivelse af indsamlet viden hos superbrugerne. 12 i Photostory og 26 i Quizzer Tavlekursus nr. to i februar 2013, således i alt 8 klokketimer indtil nu. Vores forsøg under MBU kører noget ustruktureret mange er involveret, besøg af forskere, vores del lille; men det er en del af noget større. Internt kunne vi ikke sikre en skemalægning, der skulle til for at afprøve vores ideer med samspil på tværs af hold. Møde med forskerne, den 4. april, denne gang alene med fokus på undervisning og interview med lærere og kursister. Arbejdseftermiddag, den 30.4., med superbrugerne, hvor man deler viden med hinanden og tænker frem mod indsatsområder for næste skoleår fra opsamling gode iagttagelser, som kastede en del anbefalinger af sig videndeling om bl.a. Google Docs, interaktive quizzer, Vodkast, Egne E- bøger, Socrative Beskrivelse af nye forsøgsmuligheder for det kommende år. Vi vælger at tage udgangspunkt i de kompetencer, som vi ønsker for kursisterne: indsamling, udtryk, kommunikation, refleksion inspireret af forskerne. Desværre viser det sig vanskeligt at få tilmeldinger fra lærerne p.g.a. OK13 usikkerheder. Der laves i april evaluering af vores interne IT forsøg, inkl. opsamling af flere forskerudtalelser Der laves evaluering af superbrugernes funktion, generelt positivt. Undervejs har beskrivelse papir Ideen er at komme væk fra den instrumentelle tilgang og i stedet tage udgangspunkt i dannelsesmål. Så kan man vælge forskellige medier og tekniske værktøjer til at nå dem.

12 vi fundet frem til, at 1-1 vejledning fungerer bedst. Vi mangler at få en Goggle Site hensigtsmæssigt indrettet her skal opsamles viden, instruktion og henvisninger Det lykkes ved opsøgende indsats at få engageret 11 lærere med forsøg for det kommende skoleår, herunder fire vedrørende udvikling af i-bog i mat B og samfundsfag (AVU og HF C). De andre forsøg vedrørede de fire kompetencemål. Vi får støtte fra Regionen på ca kr til forsøget med i-bøger, der kører over tre år. Forskerbesøg, den 28. maj, opdelt i et stort følgegruppemøde og i møde med de kommende forsøgslærere. Her drøftes evaluering af superbrugere, IT forsøg og BITevaluering blandt kursisterne. Endvidere inspiration til arbejdet næste år med forsøg, justering af kompetenceplan for kursister og lærere. Opsamling på de efteruddannelseskurser, vi har afholdt for lærere i 2012/13. Oplæg til justering af IT strategien, juni 13 Dagsorden og en række bilag bilag papir fx har 20 deltaget i dokumenthåndtering, 15 i Ludus Web, 15 i billeder i word, 15 i CD-ord, 10 i elektronisk retning, 14 i informations-søgning, 10 i tabeller og 6 i regneark IT udvalgsmøde, den 27. juni med punkter vedrørende kompetenceplaner, IT strategi og forsøg. Efterår 2013 BEGIVENHED ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER Herefter ligger justeret strategi og justerede kompetencekrav fast for det kommende skoleår BEMÆRKNINGER

13 Vi laver fortsat 3 timers intro for kursisterne med særlig vægt på godkendelse af regler, filhåndtering, Ludus Web, mail og installation af relevante programmer papir På introdagene for lærerne i august blev der afholdt IT workshops og i teamene arbejdet med IT dannelse Der afholdes superbrugermøde den 19. aug. med årsplan, efteruddannelsesplan, ITdannelse, workshops, IT-forum m.m. på programmet Den såkaldte BIT-evaluering hos kursisterne afvikles, og denne gang lykkes det med større deltagelse. Besøg af forskerne, den 19. sept., hvor dagen er reserveret til besøg på forsøgslærernes hold, efterfulgt af opsamling på møder. Denne gang vedrørende IT dannelse. Der udbydes små kurser for lærerne i efteråret indenfor One Note, regneark, tekstbehandling, CD-ord, tavler for øvede, at gemme i skyen, Imovie, tabeller og billeder i word og informationssøgning opsamling oversigt Det er superbrugerne og IT supporter/ vejleder, der afholder de interne kurser/ workshops. IT forum er en hjemmeside, hvor superbrugerne samler beskrivelser af gode IT redskaber m.m. Gav et godt billede af kursisternes IT kompetencer. Kursisterne har svært ved at overføre fra et system til et andet. Ca. 90% af kursisterne medbrunger dagligt deres bærbare PC. forskerne bemærkede, at det var eksemplarisk brug af IT i undervisningen og uden forstyrrende effekt Der arbejdes med det nye IT budget for Indkøb af endeligt budget findes i udviklingspapir, der

14 hardware er efterhånden meget begrænset. Der foreslås reduktion af superbrugerindsats til det halve og lidt reduktion i efteruddannelsesbehov forsøg forbliver på samme niveau. IT udvalgsmøde, den 24. okt., hvor der er oplæg til lettere justering af strategien for det kommende år, budget 2014, forskermøde, BIT evaluering, efteruddannelses kurser, IT forsøg og IT i det nye personaleområde Superbrugermøde, den 11. nov., om næste års superbrugerindsats, IT-forum, IT kompetenceudvikling, IT dannelse, budget IT supportere arbejder med et problem med vores dockingsstationer, som præger visse lokaler mere end andre: der opstår ustabilitet, når en bærbar PC kobler sig på, noget med modstrid imellem forskellige indstillinger. Der laves forsøg med nye udgaver og nyt software. Har skabt en del bøvl for lærerne. Besøg af forskerne, den 21. nov., som igen besøgte flere hold med efterfølgende samtaler. Endvidere afholdtes følgegruppemøde med bl.a. BIT evaluering og læringsnetværk på dagsordenen nov. Rektor Bertel Pedersen og superbruger/lærer Anders Bloch giver oplæg om vores BIT projekt på international konference i Bratislava besluttes på bestyrelsesmøde i dec På dette møde var der støtte til justering af strategien samt forslag til superbrugerniveau for næste år Konference under European Trade Union Commitee for Education med et projekt om, hvordan brug af IT kan medvirke til at forhindre frafald

15 BEGIVENHED ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER BV, 30. dec. 2013

IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015. Kronologi 2010

IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015. Kronologi 2010 BEGIVENHED IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015 Kronologi 2010 ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, FAG interviews viser i efteråret 2010, at IT i begrænset omfang benyttes i undervisning som læringsredskab

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8.

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. Efter BIT Baggrund Ændret fokus Forskernes erfaringer fra FAG De

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring?

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring? Evaluering af superbrugerfunktionen Lidt under 80 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de workshops som superbrugerne har afholdt og tilsvarende mange svarer at workshoppene er væsentlige

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Kompetenceudvikling 2012

Kompetenceudvikling 2012 Kompetenceudvikling Personalegruppe Det teknisk-/administrative personale Sekretariatet Under forudsætning af at der ikke sker personaleudskiftninger i sekretariatet udover elevpladsen forventes et reduceret

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

LÆRERNES KOMPETENCEUDVIKLING PÅ IT-OMRÅDET 2013-14. Overordnede principper for kompetenceudviklingsplanen:

LÆRERNES KOMPETENCEUDVIKLING PÅ IT-OMRÅDET 2013-14. Overordnede principper for kompetenceudviklingsplanen: LÆRERNES KOMPETENCEUDVIKLING PÅ IT-OMRÅDET 2013-14 Overordnede principper for kompetenceudviklingsplanen: Generelt set skal planen forstås som en dynamisk størrelse, som løbende må justeres. Planen skal

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 STRATEGIENS FORMÅL Strategien udtrykker en langsigtet og tydelig målsætning omkring brugen af it i undervisningen. Den udtrykker at skolens ambitionsniveau

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Tilføjelser pr. 29. maj er markeret med ++ (#) angiver at der findes et bilag Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs.

Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs. De praktiske erfaringer med et forløb med Google sites. Nedenfor er beskrevet arbejdet med at lave et forløb i samfundsfag på G niveau på AVU på Randers HF & VUC. Målet har været at gøre kursisterne til

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

VUC Koldings it-strategi

VUC Koldings it-strategi VUC Koldings it-strategi Vedtaget på SU den 4.9.2009 Side 1 Indhold 1. Generelt... 3 2. It infrastruktur... 3 Målsætninger:... 3 Brugerfokuseret infrastruktur... 3 Netværk fysisk... 3 Netværk trådløst...

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

E-DIDAKTIK Kursuskatalog

E-DIDAKTIK Kursuskatalog E-DIDAKTIK Kursuskatalog Workshops IKT støttet undervisning Kurserne retter sig mod anvendelsen af IKT i undervisningen og er i tråd med skolens strategi for området. UDBUD AF WORKSHOPS: Google Drive Interaktive

Læs mere

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse Læse- og skriveteknologi til ordblinde Erik Arendal i skole og uddannelse Specialkonsulent, Rådgivnings- og støtteenheden, Aarhus Universitet Team for Læse- og skrivevejledning Tidligere Hjælpemiddelinstituttet

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet Drejebog for Pop Up Eksperimentariet - kildekritik og digitale forskere Aktivitetens mål: Kildekritik på nettet Dette Pop Up Eksperimentarium sætter fokus på kildekritik på nettet som en del af digital

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC - kursister Randers HF & VUC 2014 Brug af skolens netværk Som kursist er du blevet oprettet på skolens netværk og har fået tildelt et brugernavn og

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC for kursister Randers HF & VUC 2013 Information til kursister om: Brug af skolens netværk o Brugernavn og kode o Manglende brugernavn eller adgangskode

Læs mere

IT-Supportcentret og itoutsourcing

IT-Supportcentret og itoutsourcing IT-Supportcentret og itoutsourcing Erfaringer og overvejelser på institutionerne og i it-drifts-fællesskaber i forbindelse med forberedelse til hel eller delvis outsourcing af it-drift. IT-chef, Mads Konge

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere