IT-udvikling på Randers HF & VUC Kronologi 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-udvikling på Randers HF & VUC 2011 2015. Kronologi 2010"

Transkript

1 BEGIVENHED IT-udvikling på Randers HF & VUC Kronologi 2010 ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER FAG interviews viser i efteråret 2010, at IT i begrænset omfang benyttes i undervisning som læringsredskab Fremgår af Beck og Paulsen: mangfoldighed og fællesskab, jan 2011 Både IT Fællesskabet og vores lokale IT-udvalg sætter mere fokus på IT og læring, det pædagogiske aspekt starter i efteråret 2010 På strategiseminar i oktober 2010 med deltagelse af 25 medarbejdere og kursister vælges IT ud som et kommende indsatsområde. BEGIVENHED 2011 ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER Vi får fat i IT strategi for VUC Nordjylland og Efterslægten, hvilket giver ideer til at skærpe opmærksomheden om vores eget papir. IT udvalget udarbejder i foråret 2011 en IT strategi for 2011/12 IT- strategier for Efterslægten, VUC Nordjylland og Randers HF & VUC IT strategi for 2011/12 En del af strategien for 2011/12 vedrører forsøg med 2 PCklasser og papirløst Mat B undervisning. Vi får kr. via Hold Fast projektet, der hører Interne beskrivelser for de to PC klasser (FHF og 1j) Godkendt ansøgning til Hold Fast

2 under garantiskolesamarbejdet Forår 2011 I løbet af 2010/2011 udarbejdes IT strategi for de kommende 4 år som et af indsatsområderne. Strategiseminar med bestyrelsen I maj Bestyrelsen bakker stærkt op om, at IT skal være et hovedindsatsområde i de kommende år IT strategi for I august 2011 besluttes endelig IT strategi frem mod 2015 IT-strategien som ét af fire indsatsområder Det indgår i IT strategien, at der afholdes et IT seminar i efteråret 2011, hvorefter IT strategien uddybes yderligere Ledelsen fastlægger det helt overordnede mål for IT udviklingsprojektet i august 2011 Vigtigt at medarbejderne er med i den øvrige proces Ledelsen laver i august 2011 kortfattet beskrivelse af den overordnede ide med IT som pædagogisk hjælpemiddel Pædagogisk IT projekt på Randers HF & VUC Beskrivelsen bruges til at hverve følgeforskere og ansøge midler Der informeres om den overordnede ide og om IT seminar i IT udvalg, på fælles PU og på afdelingsmøder, aug. sep Oplæg til afdelingsmøder 7. sep. 2011/ BV Ledelsen drøfter forandringsledelse På baggrund af kursusdeltagelse (AB, JJ) om emnet for at gribe processen bedst muligt an

3 BV, BEN og ZJ planlægger IT seminar efterår 2011 Program i mappen IT seminar Efterår 2011 Forud for vores IT seminar er en halv snes lærere + leder af sted på forskellige IT seminarer, og der afleveres beskrivelser efterfølgende som optakt til IT seminaret i Rebild Beskrivelser vedlagt i mappen IT seminar IT seminar nov i Rebild. Der deltager 16 medarbejdere, 2 kursister og 2 forskere (i starten) November 2011 BEN, ZJ og BV laver opsamling I masterpapir efter IT seminar BV laver kortere beskrivelse til behandling i IT udvalg, ledermøde, afdelingsmøder, SU, bestyrelse Masterpapir af nov., 2011 Oplægspapir med hovedtræk og økonomi for 2012 IT udvalg enig i oplægget, på afdelingsmøder enighed i store træk, der gives tilbagemeldinger på 4 konkrete spørgsmål Kort før bestyrelsesmødet d. 8. dec bliver vi oplyst om ændrede afskrivningsregler, hvilket fordyrer projektet med ca kr i 2012 og i IT strategi for 2012 justeres og ekstraudgifterne beløber sig til ca. 1,5 mio Bestyrelsen godkender oplægget I december 11 laves ansøgning til UVM om udvikling af pædagogisk IT anvendelse. Ansøgt beløb kr. (efterfølgende imødekommes denne ikke) Ansøgning med specificering af udgifter I denne ansøgning medtages for en stor del områder, vi alligevel skulle arbejde med. Hvis det går igennem, kobles vi på en eller anden måde til det store Helle Mathiesen projekt.

4 Umiddelbart før jul 2011 sendes Udbudsmateriale Indkøb af 28 elektroniske tavler I udbud efter samarbejde med ITS og i begyndelsen af januar tilsvarende udbud vedr. Indkøb af små 100 bærbare pc`er til medarbejdere. Der var ikke nogen SKI aftale på bærbare pc på det tidspunkt. Vi rettede konkret henvendelse til en række leverandører. Forår 2012 BEGIVENHED I jan 12 deltager BV i ansættelsessamtaler i ITS m.h.p. at finde en ny fuldtidssupporter, der både dækker den tekniske og pædagogiske side. ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER Og det lykkedes i høj grad AH ansat i marts Jan-april indgås aftaler om køb af bærbare PC(HP) og whiteboards og EPSON projektorer. Justeret budgetpapir med specifikationer. April-juni Der arbejdes med at finde en løsning med dockingstation, så det er let at tilkoble de bærbare lokalerne. Ender med at blive USB3. Endvidere skal arbejde med at opdatere netværk til 16 byte samt nye routere til det trådløse net. Jan-feb 2012 BV, BEN, ZJ (BIT-banden) Forbereder oplæg om - forsøg i 2012/13 - organisering af BIT - superbrugere Oplæg behandles på ledermøde og IT-udvalg. Bilag Bilag bilag IT projektet blev døbt BIT, Bredde IT.

5 Marts 2012 BIT banden arbejder videre med at finde superbrugere og modtage forsøgsansøgninger. Endeligt valg af begge områder blev endeligt besluttet på ledermøde. Marts 2012 BL og PS laver oplæg om brug af sociale medier og podcast i undervisningen på pædagogisk dag. Oplæg om pædagogisk anvendelse af IT på pædagogisk dag April 2012 BIT banden laver oplæg om - strategi (dynamisk udgave) - IT kompetencer for lærerne - IT kompetencer for kursisterne Behandles på ledermøde, IT- udvalg og afdelingsmøder i april. IT strategien besluttes på bestyrelsesmøde juni Bilag Bilag Bilag Oplæg på afdelingsmøder Ikke alle møder nævnes særskilt der afholdes 5-6 IT udvalgsmøder og 6-8 BIT bande møder om året April 2012 Der etableres kursus for superbrugerne og pædagogisk ITsupporter i elektroniske tavler, afholdt af ITS over to halve dage. BIT-banden afholder møde med superbrugerne d. 24.april 12, Hvor vi drøfter kompetencer, opgaver, kurser, praktiske forhold April 2012 Der indgås kontrakt med de 2 forskere Jesper Tække fra Århus Universitet og Michael Paulsen fra Ålborg Universitet om at følgeforskning i årene kontrakt Op til 2 heldagsmøder pr. semester. BIT-banden afholder det første indledende møde med forskerne d.

6 20. april, hvor vi starter drøftelserne om IT kultur, evalueringsdesign, IT strategi og organisering. Forår 2012 Der etableres en række underkonferencer vedrørende BIT under UDC_Pædagogig, fx vedrørende forsøg, BIT-møder, forskerbesøg, følgegruppe, IT strategi m.m. Ligeledes etableres en Google site for superbrugerne, hvor der efterhånden placeres forskelligt materiale og vejledninger Maj - juni 2012 BIT-banden arbejder med formidling, økonomi overblik, årsplan for næsteskoleår, start for lærere og kursister i august, tilretning af strategi, ansøgning til ministeriet, for evaluering for kursister, opsamling af kompetencebehov for lærerne April maj juni 2012 Der opsættes EPSON projektorer og whiteboards i ca 30 lokaler, og netværket opjusteres, og der sker udskiftning af alle access points til typer med større kapacitet. Der opsættes dockingstation og USB3- kabler i ca. 40 lokaler. Der klargøres bærbar PC til alle lærere, delvis ledelse/adm. Disse udleveres kort før ferien. Trods planlægning om tidlig opsætning, når alt ikke at blive afprøvet før kursusstart, grundet misforståelser vedr. tilkoblinger. Endvidere betød vanskeligheder med opdateringer af Lynx programmet forsinkelser i brug af tavlerne. Juni 2012 Der bevilges kr fra MBU til digitale forsøg det kommer

7 til at rumme de forsøg, vi i forvejen havde bevilget vedrørende videndelings medier samt IT og differentieret undervisning for flere matematikklasser. Vi skal deltage i flere seminarer, hvor der udveksles viden om mange forsøg i landet, jf. tidligere rapporter af Helle Mathiesen. Efterår august 2012 Introduktionsdage for lærerne med superbrugere, de første 5 kursustimer i elektroniske tavler samt oplæg af forskere om IT kultur. Forskeroplæg aug Der Afholdes introkurser for alle kursister i fagpakker og klasser, øvrige tilbydes intro i festsalen eller i værkstedet. AH og 3 lærere afholder kurserne. 21. aug BIT-banden afholder møde med superbrugerne om tavlekursus, kursusbehov, arbejdsopgaver, opsamling kursusbehov,m.m. Referat 24.aug Jævnlig udsendes intern information med status for BIT projektet, her udsender BV således BIT nyt nr. 10 BIT Nyt(10) udsendes 12. sept Forskerne afholder to fællestimer for i alt ca. 700 kursister. Kursisterne fik kun begrænset udbytte, mange fattede ikke pointerne

8 Følgegruppemøde med forskerne om evalueringsdesign og IT kultur. Okt I tilknytning til det overordnede mål laves for evaluering hos kursisterne vedrørende deres IT kompetencer. Ideen er kort at registrere, hvor meget kursisterne flytter sig i løbet af et år og i løbet af hele BIT perioden. Evalueringsrapport Evalueringen sammenkobles med skemaet fra FAG om faglig og social integration, således at vi differentierer i forhold til de forskellige kursistgrupper Aug. - okt Der registreres behov hos lærerne om kurser ud fra de minimumskrav, vi har stillet til lærer kompetencer. Der laves en plan for IT kurser hen Over skoleåret: ocr-scanning, Word, Billedbehandling, præsentation, regneark, Filbehandling, informationssøgning,. Mange lærere tilmeldes. BEGIVENHED ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER Efteråret 2012 Superbrugerne er i fuld gang med at støtte og vejlede kolleger. Der laves Oplæg på faggruppemøder eller mere generelt, men mest af alt virker enkeltmandsvejledningen. Lærere opsøger superbrugeren med et konkret problem. En del tid går i starten med tekniske problemer. På superbruger møde i november aftales, at hver superbruger laver 2 beskrivelser til superbrugernes hjemmeside om pædagogiske ideer eller erfaringer. Disse emner planlægges også til pæd. dag i Vi dropper vores ide om faste træffetider for superbrugerne, da de ikke benyttes.

9 januar 2013 i forbindelse med workshops. 27. nov, 2012 Besøg af forskerne, der overværer undervisning hos to forsøgslærer med efterfølgende møde. Endvidere møde med følgegruppen. Der drøftes blandt andet I-bøger, og forskerne anbefaler, at vi selv arbejder med at lave dem sammen med kursister. Det besluttes at gå mere i retning af overværelse af undervisning ved forsker besøg Efteråret 2012 Der er en del tekniske problemer med især brug af de elektroniske tavler, hvorfor de fleste ikke får fulgt op efter første tavlekursus fra august. Der laves en mangelliste med deadlines, som justeres et par gange i løbet af efteråret, og der opstår et nyt problem med ustabile dockingstationer. Målet er at få alt på plads senest uge 7, 2013, og tavlekurser planlægges til at fortsætte i begyndelsen af Der er informeret løbende via BIT-NYT, og nr. 16 sendes ud lige før jul nov Der arbejdes konkret med ITkultur på afdelingsmøderne. 29. nov HM og BV til møde i Regionen om mulighederne for at søge midler til udviklingsprojekter om digitalisering. Vi taler for et område, som vi i forvejen har planer om: udvikling af

10 elektronisk materialer, med kursistinvolvering. Der nedsættes en skrivegruppe, og næste møde er 10. januar Vi forventer at deltage med et afgrænset delelement af det overordnede projekt. Okt.-nov Der arbejdes med at justere skolens strategi, og der afholdes et strategiseminar med bl.a. de to PU. Der sker ikke de store ændringer vedrørende BIT, og BV justerer afsnittet ind i det nye strategipapir, som vedtages af bestyrelsen på decembermødet. Det har været omkring IT udvalget og BIT banden. Ligeledes udarbejdes der et detaljeret forslag til IT budget 2013 før bestyrelsens decembermøde. Også her har der været input forud fra IT udvalg, BIT bande og IT supportere. Samlet strategipapir for Udviklingspapir inkl. IT strategi for Kursisttrivselsundersøgelse 2012 viser, at Randers HF & VUC på mange områder vedrørende IT har det bedste resultat sammenholdt med landets VUCer. Kursisttrivselsundersøgelse 2012, Ennova Forår 2013 BEGIVENHED ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER Efterhånden er der styr på det tekniske undervejs i efteråret har vi arbejdet med en mangelliste, som løbende er ajourført og lagt ud internt Pædagogisk dag, den 17. januar, hvor alle superbrugere etablerer workshops, som lærere kan tilmelde sig to stk. kan man nå plus efterfølgende opsamling i beskrivelse fx 42 deltaget i Google Docs, 31 i Socratives, 20 i screencast, 13 i E-bøger,

11 faggrupperne. Det var en god form for videregivelse af indsamlet viden hos superbrugerne. 12 i Photostory og 26 i Quizzer Tavlekursus nr. to i februar 2013, således i alt 8 klokketimer indtil nu. Vores forsøg under MBU kører noget ustruktureret mange er involveret, besøg af forskere, vores del lille; men det er en del af noget større. Internt kunne vi ikke sikre en skemalægning, der skulle til for at afprøve vores ideer med samspil på tværs af hold. Møde med forskerne, den 4. april, denne gang alene med fokus på undervisning og interview med lærere og kursister. Arbejdseftermiddag, den 30.4., med superbrugerne, hvor man deler viden med hinanden og tænker frem mod indsatsområder for næste skoleår fra opsamling gode iagttagelser, som kastede en del anbefalinger af sig videndeling om bl.a. Google Docs, interaktive quizzer, Vodkast, Egne E- bøger, Socrative Beskrivelse af nye forsøgsmuligheder for det kommende år. Vi vælger at tage udgangspunkt i de kompetencer, som vi ønsker for kursisterne: indsamling, udtryk, kommunikation, refleksion inspireret af forskerne. Desværre viser det sig vanskeligt at få tilmeldinger fra lærerne p.g.a. OK13 usikkerheder. Der laves i april evaluering af vores interne IT forsøg, inkl. opsamling af flere forskerudtalelser Der laves evaluering af superbrugernes funktion, generelt positivt. Undervejs har beskrivelse papir Ideen er at komme væk fra den instrumentelle tilgang og i stedet tage udgangspunkt i dannelsesmål. Så kan man vælge forskellige medier og tekniske værktøjer til at nå dem.

12 vi fundet frem til, at 1-1 vejledning fungerer bedst. Vi mangler at få en Goggle Site hensigtsmæssigt indrettet her skal opsamles viden, instruktion og henvisninger Det lykkes ved opsøgende indsats at få engageret 11 lærere med forsøg for det kommende skoleår, herunder fire vedrørende udvikling af i-bog i mat B og samfundsfag (AVU og HF C). De andre forsøg vedrørede de fire kompetencemål. Vi får støtte fra Regionen på ca kr til forsøget med i-bøger, der kører over tre år. Forskerbesøg, den 28. maj, opdelt i et stort følgegruppemøde og i møde med de kommende forsøgslærere. Her drøftes evaluering af superbrugere, IT forsøg og BITevaluering blandt kursisterne. Endvidere inspiration til arbejdet næste år med forsøg, justering af kompetenceplan for kursister og lærere. Opsamling på de efteruddannelseskurser, vi har afholdt for lærere i 2012/13. Oplæg til justering af IT strategien, juni 13 Dagsorden og en række bilag bilag papir fx har 20 deltaget i dokumenthåndtering, 15 i Ludus Web, 15 i billeder i word, 15 i CD-ord, 10 i elektronisk retning, 14 i informations-søgning, 10 i tabeller og 6 i regneark IT udvalgsmøde, den 27. juni med punkter vedrørende kompetenceplaner, IT strategi og forsøg. Efterår 2013 BEGIVENHED ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER Herefter ligger justeret strategi og justerede kompetencekrav fast for det kommende skoleår BEMÆRKNINGER

13 Vi laver fortsat 3 timers intro for kursisterne med særlig vægt på godkendelse af regler, filhåndtering, Ludus Web, mail og installation af relevante programmer papir På introdagene for lærerne i august blev der afholdt IT workshops og i teamene arbejdet med IT dannelse Der afholdes superbrugermøde den 19. aug. med årsplan, efteruddannelsesplan, ITdannelse, workshops, IT-forum m.m. på programmet Den såkaldte BIT-evaluering hos kursisterne afvikles, og denne gang lykkes det med større deltagelse. Besøg af forskerne, den 19. sept., hvor dagen er reserveret til besøg på forsøgslærernes hold, efterfulgt af opsamling på møder. Denne gang vedrørende IT dannelse. Der udbydes små kurser for lærerne i efteråret indenfor One Note, regneark, tekstbehandling, CD-ord, tavler for øvede, at gemme i skyen, Imovie, tabeller og billeder i word og informationssøgning opsamling oversigt Det er superbrugerne og IT supporter/ vejleder, der afholder de interne kurser/ workshops. IT forum er en hjemmeside, hvor superbrugerne samler beskrivelser af gode IT redskaber m.m. Gav et godt billede af kursisternes IT kompetencer. Kursisterne har svært ved at overføre fra et system til et andet. Ca. 90% af kursisterne medbrunger dagligt deres bærbare PC. forskerne bemærkede, at det var eksemplarisk brug af IT i undervisningen og uden forstyrrende effekt Der arbejdes med det nye IT budget for Indkøb af endeligt budget findes i udviklingspapir, der

14 hardware er efterhånden meget begrænset. Der foreslås reduktion af superbrugerindsats til det halve og lidt reduktion i efteruddannelsesbehov forsøg forbliver på samme niveau. IT udvalgsmøde, den 24. okt., hvor der er oplæg til lettere justering af strategien for det kommende år, budget 2014, forskermøde, BIT evaluering, efteruddannelses kurser, IT forsøg og IT i det nye personaleområde Superbrugermøde, den 11. nov., om næste års superbrugerindsats, IT-forum, IT kompetenceudvikling, IT dannelse, budget IT supportere arbejder med et problem med vores dockingsstationer, som præger visse lokaler mere end andre: der opstår ustabilitet, når en bærbar PC kobler sig på, noget med modstrid imellem forskellige indstillinger. Der laves forsøg med nye udgaver og nyt software. Har skabt en del bøvl for lærerne. Besøg af forskerne, den 21. nov., som igen besøgte flere hold med efterfølgende samtaler. Endvidere afholdtes følgegruppemøde med bl.a. BIT evaluering og læringsnetværk på dagsordenen nov. Rektor Bertel Pedersen og superbruger/lærer Anders Bloch giver oplæg om vores BIT projekt på international konference i Bratislava besluttes på bestyrelsesmøde i dec På dette møde var der støtte til justering af strategien samt forslag til superbrugerniveau for næste år Konference under European Trade Union Commitee for Education med et projekt om, hvordan brug af IT kan medvirke til at forhindre frafald

15 BEGIVENHED ARBEJDSPAPIRER FORMIDLING, UDGIVELSER BEMÆRKNINGER BV, 30. dec. 2013

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

FORORD. I centrale dele af institutionsprofilen for 2004-05 kan indsatsen samles under 3 fokusområder:

FORORD. I centrale dele af institutionsprofilen for 2004-05 kan indsatsen samles under 3 fokusområder: FORORD I centrale dele af institutionsprofilen for 2004-05 kan indsatsen samles under 3 fokusområder: Reform Faglighed - en HF-reform er lige om hjørnet og næste skridt bliver reform eller justering af

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Nytænkning i praksis. AU Center for Undervisningsudvikling

Nytænkning i praksis. AU Center for Undervisningsudvikling Nytænkning i praksis - Lærererfaringer med it i de gymnasiale uddannelser AU Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Christian Winther Bech Mette Brinch Christian Dalsgaard

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS INITIATIV VEDRØRENDE STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT 2014 TEORI OG METODECENTRET Teori og Metodecentret, UCC

Læs mere

E(lektronisk)-læring i SiD

E(lektronisk)-læring i SiD E(lektronisk)-læring i SiD Perioden august december 2001 Projektrapport Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation og strategi 5 Beskrivelse af projektets forløb og resultater 6 Omfang 7 Arbejdsgrupper

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere