side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 28.08.2007 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

2 side 2 Erling Knudsen og Marianne Machon. Indholdsfortegnelse: 55. Spørgetid Budgetopfølgning 2. kvartal Godkendelse af revisionsberetninger for 2006 vedrørende Sammenlægningsudvalget og de 3 tidligere kommuner Kerteminde, Langeskov og Munkebo samt endelig godkendelse af regnskaberne for Trafikplan omkring centerområdet i Langeskov Projekt for naturgasforsyning af nyt boligområde i Birkende Forslag til ny vedtægt for Klintholm I/S Helhedsplan - distrikt Langeskov By Ansøgning om udbetaling af tilgodehavende tilskud Mageskifte i forbindelse med etablering af rundkørsel og regnvandsbassin Sager og skrivelser til orientering... 16

3 side Spørgetid P24 sagsnr Byrådets møde punkt 55: Ingen spørgsmål. 56. Budgetopfølgning 2. kvartal Ø02 sagsnr Økonomiafdelingen har udarbejdet budgetopfølgning på økonomiudvalgets område. På økonomiudvalgets område søges der om tillægsbevilling på områderne: Drift: Mindreudgifter på driftsområdet Anlæg: Overførsel af anlægsindtægt til Ekstraordinært afdrag på leasingaftale i Renter: Renteindtægter på likvide midler. Renteudgifter på udlæg vedr. forsyningsvirksomhed. Afdrag på lån: Mindreudgift til afdrag Forskydning: Merindtægter på udligning og tilskud, delingsaftale og øvrige forskydninger. Finansiering: Mindreindtægt på låneoptagelse efter bl.a. overførsel af anlægsprojekter til Bilag: Opgørelse på økonomiudvalgets område er vedlagt. Opgørelse på udvalgenes område er vedlagt. Korrigeret anlægsbudget 2007 med opgørelse over overførsler til 2008 og øvrige foreslåede ændringer i rådighedsbeløb er vedlagt. I den elektroniske sag er indlagt rapporter på økonomiudvalgets område vedrørende: Drift, anlæg, renter, afdrag på lån og finansiering. Det samlede resultat af udvalgenes 2. budgetopfølgning pr. 30/ kan opgøres således:

4 side 4 DRIFT Udgift Indtægt Arbejdsmarkedsudvalget Børn- og skoleudvalget 0 0 Kultur- og fritidsudvalget Miljø- og teknikudvalget (skattefin.) Miljø- og teknikudvalget (brugerfin.) Ældre- og handicapudvalg Økonomiudvalget Drift - tillægsbevilling i alt ANLÆG Udgift Indtægt Børn- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Miljø- og teknikudvalget (skattefin.) Miljø- og teknikudvalget (brugerfin.) Økonomiudvalget Anlæg - tillæg til rådighedsbeløb i alt RENTER Udgift Indtægt Likvide aktiver og deponerede beløb Renter -udlæg forsyningsvirksomhed Renter - lån Renter - tillægsbevilling i alt AFDRAG PÅ LÅN Udgift Indtægt Afdrag på lån Afdrag på lån - tillægsbevilling i alt FORSKYDNING Udgift Indtægt Udligning og tilskud - midtvejsregulering Delingsaftale (amtet) modtaget fra regionen Øvrige forskydninger Forskydning - tillægsbevilling i alt FINANSIERING Udgift Indtægt Mindre låneoptagelse Finansiering - tillægsbevilling i alt SAMLET RESULTAT Forbrug af kassen 0 0 Forøgelse af kassen

5 side 5 Tillægsbevilling - vedrører alle udvalg. Der søges endvidere om godkendelse af følgende: Udgift Indtægt BARSEL BARSELSPULJER Fordeling er foretaget efter det vedtagne regelsæt FORSIKRING Fordeling af beløb til forsikringsudgifter Fordeling foretaget efter det vedtagne regelsæt EJENDOMME Fordeling af beløb til udvendig vedligeholdelse Fordeling foretaget efter det vedtagne regelsæt TJENESTEMANDSPENSIONER Med baggrund i nye konteringsregler gældende for 2007 flyttes Budget fra diverse driftskonti til ny funktion art Budget fra diverse driftskonti til ny funktion art Beløbene er omfordelt mellem driftskonti og totalsummen giver 0. Formelt skal der ske godkendelse heraf. Indstilling: Det indstilles, at økonomiudvalget godkender resultatet af den 2. budgetopfølgning Der meddeles tillægsbevillinger. Der gives tilladelse til overførsel af rådighedsbeløb fra 2007 til Der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i Økonomiudvalgets møde punkt 67: Anbefales godkendt som indstillet. Arne Krydsfeldt (A) Bilag: Regnskabsrapporter på ØK Byrådets møde punkt 56: Godkendt som anbefalet. Drift og anlæg på vej og park udtages og fremkommer senere fra Miljø- og Teknikudvalget.

6 side Godkendelse af revisionsberetninger for 2006 vedrørende Sammenlægningsudvalget og de 3 tidligere kommuner Kerteminde, Langeskov og Munkebo samt endelig godkendelse af regnskaberne for K01 sagsnr Kommunernes Revision fremsender med skrivelse af 14. august 2007 følgende afsluttende revisionsberetninger med tilhørende bilag vedrørende regnskabsåret 2006: Beretning og bilag nr. Vedrørende 143 Vedrørende tidligere Kerteminde Kommune 127 Vedrørende tidligere Langeskov Kommune 118 Vedrørende tidligere Munkebo Kommune 1 Vedrørende Sammenlægningsudvalget Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag 1 eksemplar af revisionsberetningerne udsendes fredag den 17. august Bemærkninger Det bemærkes at Byrådet på mødet den 15. maj 2007) som punkt 17 behandlede følgende: 1. behandling af årsregnskaberne for tidligere Kerteminde, Langeskov og Munkebo kommuner. (sagsnr og som punkt 18 Sammenlægningsudvalgets årsregnskab for 2006 (sagsnr ). Indstilling: Økonomiafdelingen anbefaler at revisionsberetningerne tages til efterretning og at årsregnskaberne for 2006 godkendes endeligt. Økonomiudvalgets møde punkt 69: Indstillingen anbefales godkendt. Arne Krydsfeldt (A)

7 side 7 Byrådets møde punkt 57: Godkendt som indstillet. 58. Trafikplan omkring centerområdet i Langeskov P16 sagsnr Fra Langeskov Kommune fortsættes sag P om forslag til ændring af lokalplan 46 Langeskov Centret fra juni Det tidligere Tekniske Udvalg i Langeskov Kommune besluttede på sit møde den 5. september 2006, at igangsætte en fornyet planlægning af centerområdet og af de trafikale forhold i bymidten. Forvaltningen har på den baggrund bedt det rådgivende ingeniørfirma COWI a/s om at vurdere fordele og ulemper ved følgende alternativer for afvikling af de trafikale forhold i Langeskov by: - Alternativ 1: Lokalplan nr. 46, Langeskov Kommune, juni 2006 samt en forlængelse mod vest af Centervej til Håndværkervej jf. kommuneplan for Langeskov. - Alternativ 2: Forslag fra tidligere byrådsmedlem Karl F. Krapalis (O), skitse af 4. september Alternativ 3: COWI's videre bearbejdning af alternativ 2. Forvaltningen og rådgiver har efterfølgende valgt at arbejde videre med alternativ 1 og 3. De to alternativer er nærmere beskrevet og vurderet i COWIs notat dateret 5. juli Økonomi: Forvaltningen har vurderet anlægsoverslag for alternativ 1 og 3. Der er vurderet på hvad der i givet fald bør etableres under en 1. etape samt for de samlede anlæg. Nedenstående er forvaltningens vurdering af, hvad der som minimum bør igangsættes for hvert alternativ, for at sikre en sammenhængende og trafiksikker løsning.

8 side 8 Alternativ 1 Overslag i mio. kr. - Forlængelse af Centervej mod vest til Håndværkervej (tilslutning ved Centervej er vurderet til et kanaliseringsanlæg) 5,5 - Forlængelse af Grønvangen med siveadgang til Håndværkervej 0,5 - Siveadgang til Håndværkervej fra Lavindsgårdsvej 0,5 - Ombygning af den skæve prioritet Grønvej/Grønvangen til en rundkørsel 2,5 - Stikrydsning på Grønvej Anlægsoverslag ca. 0,2 9,2 Alternativ 3 Overslag i mio. kr. - Ombygning af Centervejs "knæk" syd for jernbanen til en rundkørsel 5,0 - Forlængelse af Centervej fra "knækket" syd for jernbanen til Grønvangen 1,0 - Centervej tilsluttes Grønvangen i en rundkørsel 2,0 1,0 - Stikrydsning på Grønvej 0,2 - Niveaufri stikrydsning på Centervejs forlængelse 2,0 Anlægsoverslag ca. 11,2 Samlet er anlægsudgifterne for ovenstående anlæg inkl. ny stitunnel under jernbanen og forlængelse af Centervej mod øst vurderet til henholdsvis - Alternativ 1: Ca. 28,5 mio. kr og - Alternativ 3: Ca. 35,0 mio. kr. Indstilling: Det indstilles at følge rådgivers anbefaling om, at igangsætte alternativ 1 og at udarbejde skema til ny aktivitet i Budget 2008 på 9,2 mio. kr. Ny aktivitet MT-13 Park/Vej som vedrører projektet: Stitunnel under DSB s anlæg ved Centervej inkl. stier og fortov på kr. foreslås udskudt til Desuden er projekt: Rundkørsel ved Netto tilbageført kassen i 2007 svarende til kr., da det fremover er indeholdt i alternativ 1. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 40: Indstilling af alternativ 1 anbefales, dog udgår "forlængelse af Grønvangen med siveadgang til Håndværkervej" og "siveadgang til Håndværkervej fra Lavindsgårdsvej". Økonomiudvalgets møde punkt 70: Anbefales godkendt som indstillet. F.s.v. angår økonomien behandles dette i forbindelse med budgetlægningen Arne Krydsfeldt (A)

9 side 9 Byrådets møde punkt 58: Planen godkendt som indstillet. 59. Projekt for naturgasforsyning af nyt boligområde i Birkende P21 sagsnr Lokalplan nr. 68 samt varmeplanen angiver, at det nye boligområdet i Birkende skal naturgasforsynes. Kollektiv varmeforsyning af et område kan i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr af 13. december 2005, kun ske efter en forudgående planlægning og godkendelse af et anlægsprojekt af kommunalbestyrelsen. Naturgas Fyn har derfor udarbejdet et projektforslag, omfattende hele det nye boligområde, dateret , der er fremsendt til Kerteminde Kommune til godkendelse. Forslaget forudsætter, at der i forbindelse med godkendelsen træffes beslutning om tilslutningspligt over for ny bebyggelse i området og at byggemodneren betaler byggemodningsomkostningerne til Naturgas Fyn. Projektet påregnes etableret i løbet af De samlede ledningsomkostninger for hele området er beregnet til kr., mens byggemodningsomkostningerne forventes at udgøre kr. Byggemodneren er ejeren af området, Micla Byg ApS. Kerteminde Kommune oppebærer alene omkostningerne ved at få tinglyst tilslutningspligten samt den tilhørende sagsbehandling. Projektforslaget er sendt til Byrådet. Indstilling: At det fremsendte projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde i Birkende godkendes, herunder at der træffes beslutning om tilslutningspligt. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 31: Fremsendes med anbefaling.

10 side 10 Økonomiudvalgets møde punkt 71: Anbefales som indstillet. Arne Krydsfeldt (A) Byrådets møde punkt 59: Godkendt som anbefalet. 60. Forslag til ny vedtægt for Klintholm I/S P24 sagsnr Gennemgang af ændringer i forhold til den i sammenlægningsudvalget godkendte udgave. 6.1 For at få et indbyggertal i det første år, som dækker den nye ejerkreds er der tilføjet: dog således at for år 2007 udgør 1. januar 2007 skæringsdatoen i forhold til indbyggertallet. 6.5 Mængderne er ændret svarende til den endelige opgørelse for Beløbene er ændret i overensstemmelse med det godkendte regnskab for Hvor egenkapitalen er forøget med årets overskud på kr ,00 til i alt kr , Reglerne om regnskabets udfærdigelse er ført tilbage til den tekst, som er anført i de gældende vedtægter. Regnskabet er udfærdiges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Bestyrelsen kan beslutte, at regnskabsaflæggelse skal ske i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler under hensyntagen til eventuelle særligt for kommunale fællesselskaber gældende retsforskrifter Udeladt et der efter anbefaling af Statsforvaltningen Efter bemærkninger fra Statsforvaltningen er der sket en præcisering af teksten, som tager højde for den organisatoriske ændring i fra tilsynsråd til statsforvaltning Tilføjet Statsforvaltnings godkendelsespåtegning og bestyrelsens endelighedspåtegning.

11 side 11 Økonomi: De anførte ændringer giver ikke anledning til væsentlig forskydning af interessenternes økonomiske forpligtigelser i forhold til grundlagte for sammenlægningsudvalgets behandling af sagen. Lovgrundlag : Lov om kommunernes styrelse 60 Indstilling: Endelig godkendelse af nye vedtægter for Klintholm I/S - Fælleskommunalt affaldsselskab beliggende i Svendborg Kommune. Interessentselskabets ejere er følgende kommuner: Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland kommune, Nyborg Kommune, og Svendborg Kommune. Vedtægterne har været forelagt Statsforvaltningen for Region Syddanmark der udtaler sig i skrivelse af se vedlagte. Bestyrelsen for Klintholm I/S har møde den 31. maj 2007 godkendt den endelige udgave af vedtægterne. Med henvisning hertil og gældende vedtægts 26 forelægges de nye vedtægter til endelig godkendelse i interessentkommunerne. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 46: Anbefales Økonomiudvalgets møde punkt 72: Anbefales som indstillet. Arne Krydsfeldt (A) Byrådets møde punkt 60: Godkendt som anbefalet.

12 side Helhedsplan - distrikt Langeskov By A21 sagsnr Forvaltningen har d. 25. juni 2007 fra formanden for Børn og Skoleudvalget Annette Vilhelmsen modtaget forslag om, at der udarbejdes en helhedsløsning for så vidt angår institutioner, skoler og juniorklub/ungdomsklub i eksisterende bygninger i distrikt Langeskov by. Konkret er der stillet forslag om: Langeskov Skoles aktiviteter samles på Bakken Pilen omdannes til et børnehus med børnehave, gæstedagpleje, sundhedsplejerske m.m. Desuden undersøges muligheden for at lave klubaktiviteter for børn og unge Frydenlund indrettes som naturbørnehave med værksteds/laboratoriemulighed for både skoler, børnehaver, klubber m.m. Området ved Frydenlund er helt unikt, og ved afskærmning mod søen kan der sikres, at børnene i børnehaven ikke kommer for tæt på søen, samt at beboere i området stadig kan have fri adgang til området. Børnehaven Bulderby flyttes til Frydenlund Børnehaven Kræmmerhuset flyttes til Pilen Forvaltningen har d. 3. juli 2007 afholdt møde med arkitekt Michael Petersen fra C& W arkitekterne med henblik på at udarbejde foreløbige beregninger mv. i forhold til den stillede opgave. Beregninger mv. eftersendes til udvalgets medlemmer. Forvaltningen vurderer, at forslaget indeholder mange ændringer, der i sig selv omhandler mange interessenter, hvorfor der bør gives tid til en proces omkring de foreslåede ændringer, inden der træffes endelig beslutning. Samtidig vurderer forvaltningen at de sager, der på nuværende tidspunkt er i gang omkring distrikt Langeskov by, bør sættes i bero/lukkes, så længe en eventuel proces omkring en helhedsplan pågår. Konkret handler det om følgende sager: Organisering af Langeskov skole Pladskapacitet i distrikt Langeskov Institutionsstruktur i distrikt Langeskov Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for arbejdet med en helhedsplan for distrikt Langeskov by som vedlægges som bilag. Indstilling: Forvaltningen indstiller at der igangsættes en proces i henhold til den vedlagte tids- og procesplan, hvor der undersøges muligheder i forhold til en helhedsplan for distrikt Langeskov by for så vidt angår institutioner, skoler og juniorklub i eksisterende bygninger.

13 side 13 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 37: Ny sagsfremstilling udsendt pr. mail og udleveret på mødet. Indstilles godkendt. Økonomiudvalgets møde punkt 73: Anbefales godkendt som indstillet. Renoveringen af Bakkegårdsskolen forsætter i det omfang det ikke strider mod planen. Arne Krydsfeldt (A) Bilag: Tids- og Procesplan Vedr. SV: "udviklingsplan/helhedsplan distrikt Langeskov" Byrådets møde punkt 61: Godkendt som anbefalet tillige med bemærkningen om renoveringen af Bakkegårdsskolen. 62. Ansøgning om udbetaling af tilgodehavende tilskud Ø40 Ø40 sagsnr Med brev af 22. juni 2007 ansøger formanden for Fjord&Bælt, Driftsfonden, om udbetaling af tilgodehavende tilskud på kr. Baggrunden for ansøgningen er, at der i forbindelse med omlægning af tilskuddet til Fjord&Bælt i 2001 skete en forskydning i denne del af det samlede driftstilskud. Det fremgår af ansøgningen, at forskydningen indebærer, at centeret har et træk på kassekredit og

14 side 14 dermed mister renteindtægter. Der er således ikke tale om, at der er et driftsunderskud. Man kan dog forvente, at der i 2008 vil være et likviditetsbehov, som kræver finansiering. Bemærkninger: Den forskydning af tilskuddet, som er nævnt i henvendelsen fra Fjord&Bælt, blev behandlet i byrådet i gl. Kerteminde Kommune den 15. maj 2003, hvor konsekvensen af tilskudsomlægningen blev indarbejdet i kommunens regnskab med følgende beslutning: Enstemmigt vedtaget at give Driftsfonden et tilsagn om, at Driftsfonden vil modtage et tilskud fra Kommunen på kr., samtidig med at Ejendomsfonden indfrier et rente- og afdragsfrit lån fra Kommunen på kr., det vil sige senest den 1. april Tilskuddet optages i Kommunens regnskab som en langfristet gældspost. Det fremgår af notat fra Økonomiafdelingen, at der med beslutningen var lagt op til en samtidighed mellem afvikling af kommunens gæld til Driftsfonden og modtagelse af kommunens tilgodehavende hos Ejendomsfonden. Der var ikke på daværende tidspunkt et likviditetsmæssigt behov, som gav problemer med denne løsning. Det er således korrekt, at Driftsfonden har et tilgodehavende hos kommunen, som nu ansøges udbetalt af likviditetsmæssige årsager. Kommunen er ikke forpligtet til at ændre på den tidligere beslutning, men kan vælge at indgå aftale herom. Økonomi: Det fremgår af Økonomiafdelingens notat, at Kommunernes Revision angiver, at det vil være muligt at udbetale tilskuddet enten som et driftstilskud eller som et anlægstilskud. Idet det tilskud, som normalt gives til Driftsfonden, betragtes som et driftstilskud, som kommunen ikke blander sig i disponeringen af, vil det være mest naturligt også at yde det fremrykkede tilskud som et driftstilskud, der beløber sig til (som er det ansøgte beløb fratrukket momsrefusionen fra den kommunale momsudligningsordning). På den finansielle status vil samtidig kommunens gæld til Driftsfonden udgå. Bilag: Ansøgning af 22. juni 2007 fra Fjord&Bælt, Driftsfonden. Notat af 24. juli 2007 fra Kerteminde Kommunes Økonomiafdeling. Indstilling: Det indstilles at der udbetales et ekstraordinært tilskud til Fjord & Bælt, Driftsfonden på kr. i 2007, og at beløbet indarbejdes i den igangværende budgetopfølgning pr. 30. juni Status nedskrives samtidig for en gældspost på kr. Økonomiudvalgets møde punkt 65: Det anbefales, at bestyrelsen fremkommer med en langsigtet økonomisk plan. Indstillingen anbefales godkendt.

15 side 15 Byrådets møde punkt 62: Anbefalingen og indstillingen godkendt. 63. Mageskifte i forbindelse med etablering af rundkørsel og regnvandsbassin G01 sagsnr Forud for etableringen af rundkørsel og regnvandsbassin blev der forhandlet med ejer, Iuel, Lundsgård, om placering af anlæggene på markarealer under Lundsgård. Betingelsen for at etablere anlæggene på dyrkede landbrugsarealer, i alt ca m2, var en arealkompensation i form af mageskifte med et areal på ca m2, sidearealer (vejareal) til klintevej, idet arealerne arealoverføres til matrikel under Lundsgård. For afslutning af anlægssagerne fremlægges forslag til mageskifte hermed til godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget. Rundkørsel er delvis placeret i markareal øst for Revningevej ca. 900 m2, matr.nr. 1a Lundsgård Hovedgård, Revninge. Bassin er placeret i markareal vest for Revningevej ca m2, matr.nr. 1u Lundsgård Hovedgård, Revninge. Bilag: Kortudsnit af omhandlende arealer ved Klintevej ligger i sagsmappe. Økonomi: Værdien af omhandlende vejarealer opgøres med ca. 8 kr./m2 og fordeles andelsmæssigt efter størrelsen af de to anlæg + tillæg af landinspektørudgifter, til afholdelse på: Rundkørsel Konto anslåede udgifter kr ,- Regnvandsbassin Konto anslåede udgifter kr ,- Indstilling: Det indstilles at fremsatte forslag til mageskifte godkendes til gennemførelse. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 56: Anbefales som indstillet

16 side 16 Økonomiudvalgets møde punkt 77: Anbefales godkendt som indstillet. Arne Krydsfeldt (A) Byrådets møde punkt 63: Godkendt som anbefalet. 64. Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr Byrådets møde punkt 64: Taget til efterretning.

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 30 ONSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. februar 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning 2006 - Nørager Kommune 736 2. Beretning

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol Åben beslutningsprotokol 25. juni 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 246. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere