side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 28.08.2007 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

2 side 2 Erling Knudsen og Marianne Machon. Indholdsfortegnelse: 55. Spørgetid Budgetopfølgning 2. kvartal Godkendelse af revisionsberetninger for 2006 vedrørende Sammenlægningsudvalget og de 3 tidligere kommuner Kerteminde, Langeskov og Munkebo samt endelig godkendelse af regnskaberne for Trafikplan omkring centerområdet i Langeskov Projekt for naturgasforsyning af nyt boligområde i Birkende Forslag til ny vedtægt for Klintholm I/S Helhedsplan - distrikt Langeskov By Ansøgning om udbetaling af tilgodehavende tilskud Mageskifte i forbindelse med etablering af rundkørsel og regnvandsbassin Sager og skrivelser til orientering... 16

3 side Spørgetid P24 sagsnr Byrådets møde punkt 55: Ingen spørgsmål. 56. Budgetopfølgning 2. kvartal Ø02 sagsnr Økonomiafdelingen har udarbejdet budgetopfølgning på økonomiudvalgets område. På økonomiudvalgets område søges der om tillægsbevilling på områderne: Drift: Mindreudgifter på driftsområdet Anlæg: Overførsel af anlægsindtægt til Ekstraordinært afdrag på leasingaftale i Renter: Renteindtægter på likvide midler. Renteudgifter på udlæg vedr. forsyningsvirksomhed. Afdrag på lån: Mindreudgift til afdrag Forskydning: Merindtægter på udligning og tilskud, delingsaftale og øvrige forskydninger. Finansiering: Mindreindtægt på låneoptagelse efter bl.a. overførsel af anlægsprojekter til Bilag: Opgørelse på økonomiudvalgets område er vedlagt. Opgørelse på udvalgenes område er vedlagt. Korrigeret anlægsbudget 2007 med opgørelse over overførsler til 2008 og øvrige foreslåede ændringer i rådighedsbeløb er vedlagt. I den elektroniske sag er indlagt rapporter på økonomiudvalgets område vedrørende: Drift, anlæg, renter, afdrag på lån og finansiering. Det samlede resultat af udvalgenes 2. budgetopfølgning pr. 30/ kan opgøres således:

4 side 4 DRIFT Udgift Indtægt Arbejdsmarkedsudvalget Børn- og skoleudvalget 0 0 Kultur- og fritidsudvalget Miljø- og teknikudvalget (skattefin.) Miljø- og teknikudvalget (brugerfin.) Ældre- og handicapudvalg Økonomiudvalget Drift - tillægsbevilling i alt ANLÆG Udgift Indtægt Børn- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Miljø- og teknikudvalget (skattefin.) Miljø- og teknikudvalget (brugerfin.) Økonomiudvalget Anlæg - tillæg til rådighedsbeløb i alt RENTER Udgift Indtægt Likvide aktiver og deponerede beløb Renter -udlæg forsyningsvirksomhed Renter - lån Renter - tillægsbevilling i alt AFDRAG PÅ LÅN Udgift Indtægt Afdrag på lån Afdrag på lån - tillægsbevilling i alt FORSKYDNING Udgift Indtægt Udligning og tilskud - midtvejsregulering Delingsaftale (amtet) modtaget fra regionen Øvrige forskydninger Forskydning - tillægsbevilling i alt FINANSIERING Udgift Indtægt Mindre låneoptagelse Finansiering - tillægsbevilling i alt SAMLET RESULTAT Forbrug af kassen 0 0 Forøgelse af kassen

5 side 5 Tillægsbevilling - vedrører alle udvalg. Der søges endvidere om godkendelse af følgende: Udgift Indtægt BARSEL BARSELSPULJER Fordeling er foretaget efter det vedtagne regelsæt FORSIKRING Fordeling af beløb til forsikringsudgifter Fordeling foretaget efter det vedtagne regelsæt EJENDOMME Fordeling af beløb til udvendig vedligeholdelse Fordeling foretaget efter det vedtagne regelsæt TJENESTEMANDSPENSIONER Med baggrund i nye konteringsregler gældende for 2007 flyttes Budget fra diverse driftskonti til ny funktion art Budget fra diverse driftskonti til ny funktion art Beløbene er omfordelt mellem driftskonti og totalsummen giver 0. Formelt skal der ske godkendelse heraf. Indstilling: Det indstilles, at økonomiudvalget godkender resultatet af den 2. budgetopfølgning Der meddeles tillægsbevillinger. Der gives tilladelse til overførsel af rådighedsbeløb fra 2007 til Der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i Økonomiudvalgets møde punkt 67: Anbefales godkendt som indstillet. Arne Krydsfeldt (A) Bilag: Regnskabsrapporter på ØK Byrådets møde punkt 56: Godkendt som anbefalet. Drift og anlæg på vej og park udtages og fremkommer senere fra Miljø- og Teknikudvalget.

6 side Godkendelse af revisionsberetninger for 2006 vedrørende Sammenlægningsudvalget og de 3 tidligere kommuner Kerteminde, Langeskov og Munkebo samt endelig godkendelse af regnskaberne for K01 sagsnr Kommunernes Revision fremsender med skrivelse af 14. august 2007 følgende afsluttende revisionsberetninger med tilhørende bilag vedrørende regnskabsåret 2006: Beretning og bilag nr. Vedrørende 143 Vedrørende tidligere Kerteminde Kommune 127 Vedrørende tidligere Langeskov Kommune 118 Vedrørende tidligere Munkebo Kommune 1 Vedrørende Sammenlægningsudvalget Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag 1 eksemplar af revisionsberetningerne udsendes fredag den 17. august Bemærkninger Det bemærkes at Byrådet på mødet den 15. maj 2007) som punkt 17 behandlede følgende: 1. behandling af årsregnskaberne for tidligere Kerteminde, Langeskov og Munkebo kommuner. (sagsnr og som punkt 18 Sammenlægningsudvalgets årsregnskab for 2006 (sagsnr ). Indstilling: Økonomiafdelingen anbefaler at revisionsberetningerne tages til efterretning og at årsregnskaberne for 2006 godkendes endeligt. Økonomiudvalgets møde punkt 69: Indstillingen anbefales godkendt. Arne Krydsfeldt (A)

7 side 7 Byrådets møde punkt 57: Godkendt som indstillet. 58. Trafikplan omkring centerområdet i Langeskov P16 sagsnr Fra Langeskov Kommune fortsættes sag P om forslag til ændring af lokalplan 46 Langeskov Centret fra juni Det tidligere Tekniske Udvalg i Langeskov Kommune besluttede på sit møde den 5. september 2006, at igangsætte en fornyet planlægning af centerområdet og af de trafikale forhold i bymidten. Forvaltningen har på den baggrund bedt det rådgivende ingeniørfirma COWI a/s om at vurdere fordele og ulemper ved følgende alternativer for afvikling af de trafikale forhold i Langeskov by: - Alternativ 1: Lokalplan nr. 46, Langeskov Kommune, juni 2006 samt en forlængelse mod vest af Centervej til Håndværkervej jf. kommuneplan for Langeskov. - Alternativ 2: Forslag fra tidligere byrådsmedlem Karl F. Krapalis (O), skitse af 4. september Alternativ 3: COWI's videre bearbejdning af alternativ 2. Forvaltningen og rådgiver har efterfølgende valgt at arbejde videre med alternativ 1 og 3. De to alternativer er nærmere beskrevet og vurderet i COWIs notat dateret 5. juli Økonomi: Forvaltningen har vurderet anlægsoverslag for alternativ 1 og 3. Der er vurderet på hvad der i givet fald bør etableres under en 1. etape samt for de samlede anlæg. Nedenstående er forvaltningens vurdering af, hvad der som minimum bør igangsættes for hvert alternativ, for at sikre en sammenhængende og trafiksikker løsning.

8 side 8 Alternativ 1 Overslag i mio. kr. - Forlængelse af Centervej mod vest til Håndværkervej (tilslutning ved Centervej er vurderet til et kanaliseringsanlæg) 5,5 - Forlængelse af Grønvangen med siveadgang til Håndværkervej 0,5 - Siveadgang til Håndværkervej fra Lavindsgårdsvej 0,5 - Ombygning af den skæve prioritet Grønvej/Grønvangen til en rundkørsel 2,5 - Stikrydsning på Grønvej Anlægsoverslag ca. 0,2 9,2 Alternativ 3 Overslag i mio. kr. - Ombygning af Centervejs "knæk" syd for jernbanen til en rundkørsel 5,0 - Forlængelse af Centervej fra "knækket" syd for jernbanen til Grønvangen 1,0 - Centervej tilsluttes Grønvangen i en rundkørsel 2,0 1,0 - Stikrydsning på Grønvej 0,2 - Niveaufri stikrydsning på Centervejs forlængelse 2,0 Anlægsoverslag ca. 11,2 Samlet er anlægsudgifterne for ovenstående anlæg inkl. ny stitunnel under jernbanen og forlængelse af Centervej mod øst vurderet til henholdsvis - Alternativ 1: Ca. 28,5 mio. kr og - Alternativ 3: Ca. 35,0 mio. kr. Indstilling: Det indstilles at følge rådgivers anbefaling om, at igangsætte alternativ 1 og at udarbejde skema til ny aktivitet i Budget 2008 på 9,2 mio. kr. Ny aktivitet MT-13 Park/Vej som vedrører projektet: Stitunnel under DSB s anlæg ved Centervej inkl. stier og fortov på kr. foreslås udskudt til Desuden er projekt: Rundkørsel ved Netto tilbageført kassen i 2007 svarende til kr., da det fremover er indeholdt i alternativ 1. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 40: Indstilling af alternativ 1 anbefales, dog udgår "forlængelse af Grønvangen med siveadgang til Håndværkervej" og "siveadgang til Håndværkervej fra Lavindsgårdsvej". Økonomiudvalgets møde punkt 70: Anbefales godkendt som indstillet. F.s.v. angår økonomien behandles dette i forbindelse med budgetlægningen Arne Krydsfeldt (A)

9 side 9 Byrådets møde punkt 58: Planen godkendt som indstillet. 59. Projekt for naturgasforsyning af nyt boligområde i Birkende P21 sagsnr Lokalplan nr. 68 samt varmeplanen angiver, at det nye boligområdet i Birkende skal naturgasforsynes. Kollektiv varmeforsyning af et område kan i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr af 13. december 2005, kun ske efter en forudgående planlægning og godkendelse af et anlægsprojekt af kommunalbestyrelsen. Naturgas Fyn har derfor udarbejdet et projektforslag, omfattende hele det nye boligområde, dateret , der er fremsendt til Kerteminde Kommune til godkendelse. Forslaget forudsætter, at der i forbindelse med godkendelsen træffes beslutning om tilslutningspligt over for ny bebyggelse i området og at byggemodneren betaler byggemodningsomkostningerne til Naturgas Fyn. Projektet påregnes etableret i løbet af De samlede ledningsomkostninger for hele området er beregnet til kr., mens byggemodningsomkostningerne forventes at udgøre kr. Byggemodneren er ejeren af området, Micla Byg ApS. Kerteminde Kommune oppebærer alene omkostningerne ved at få tinglyst tilslutningspligten samt den tilhørende sagsbehandling. Projektforslaget er sendt til Byrådet. Indstilling: At det fremsendte projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde i Birkende godkendes, herunder at der træffes beslutning om tilslutningspligt. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 31: Fremsendes med anbefaling.

10 side 10 Økonomiudvalgets møde punkt 71: Anbefales som indstillet. Arne Krydsfeldt (A) Byrådets møde punkt 59: Godkendt som anbefalet. 60. Forslag til ny vedtægt for Klintholm I/S P24 sagsnr Gennemgang af ændringer i forhold til den i sammenlægningsudvalget godkendte udgave. 6.1 For at få et indbyggertal i det første år, som dækker den nye ejerkreds er der tilføjet: dog således at for år 2007 udgør 1. januar 2007 skæringsdatoen i forhold til indbyggertallet. 6.5 Mængderne er ændret svarende til den endelige opgørelse for Beløbene er ændret i overensstemmelse med det godkendte regnskab for Hvor egenkapitalen er forøget med årets overskud på kr ,00 til i alt kr , Reglerne om regnskabets udfærdigelse er ført tilbage til den tekst, som er anført i de gældende vedtægter. Regnskabet er udfærdiges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Bestyrelsen kan beslutte, at regnskabsaflæggelse skal ske i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler under hensyntagen til eventuelle særligt for kommunale fællesselskaber gældende retsforskrifter Udeladt et der efter anbefaling af Statsforvaltningen Efter bemærkninger fra Statsforvaltningen er der sket en præcisering af teksten, som tager højde for den organisatoriske ændring i fra tilsynsråd til statsforvaltning Tilføjet Statsforvaltnings godkendelsespåtegning og bestyrelsens endelighedspåtegning.

11 side 11 Økonomi: De anførte ændringer giver ikke anledning til væsentlig forskydning af interessenternes økonomiske forpligtigelser i forhold til grundlagte for sammenlægningsudvalgets behandling af sagen. Lovgrundlag : Lov om kommunernes styrelse 60 Indstilling: Endelig godkendelse af nye vedtægter for Klintholm I/S - Fælleskommunalt affaldsselskab beliggende i Svendborg Kommune. Interessentselskabets ejere er følgende kommuner: Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland kommune, Nyborg Kommune, og Svendborg Kommune. Vedtægterne har været forelagt Statsforvaltningen for Region Syddanmark der udtaler sig i skrivelse af se vedlagte. Bestyrelsen for Klintholm I/S har møde den 31. maj 2007 godkendt den endelige udgave af vedtægterne. Med henvisning hertil og gældende vedtægts 26 forelægges de nye vedtægter til endelig godkendelse i interessentkommunerne. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 46: Anbefales Økonomiudvalgets møde punkt 72: Anbefales som indstillet. Arne Krydsfeldt (A) Byrådets møde punkt 60: Godkendt som anbefalet.

12 side Helhedsplan - distrikt Langeskov By A21 sagsnr Forvaltningen har d. 25. juni 2007 fra formanden for Børn og Skoleudvalget Annette Vilhelmsen modtaget forslag om, at der udarbejdes en helhedsløsning for så vidt angår institutioner, skoler og juniorklub/ungdomsklub i eksisterende bygninger i distrikt Langeskov by. Konkret er der stillet forslag om: Langeskov Skoles aktiviteter samles på Bakken Pilen omdannes til et børnehus med børnehave, gæstedagpleje, sundhedsplejerske m.m. Desuden undersøges muligheden for at lave klubaktiviteter for børn og unge Frydenlund indrettes som naturbørnehave med værksteds/laboratoriemulighed for både skoler, børnehaver, klubber m.m. Området ved Frydenlund er helt unikt, og ved afskærmning mod søen kan der sikres, at børnene i børnehaven ikke kommer for tæt på søen, samt at beboere i området stadig kan have fri adgang til området. Børnehaven Bulderby flyttes til Frydenlund Børnehaven Kræmmerhuset flyttes til Pilen Forvaltningen har d. 3. juli 2007 afholdt møde med arkitekt Michael Petersen fra C& W arkitekterne med henblik på at udarbejde foreløbige beregninger mv. i forhold til den stillede opgave. Beregninger mv. eftersendes til udvalgets medlemmer. Forvaltningen vurderer, at forslaget indeholder mange ændringer, der i sig selv omhandler mange interessenter, hvorfor der bør gives tid til en proces omkring de foreslåede ændringer, inden der træffes endelig beslutning. Samtidig vurderer forvaltningen at de sager, der på nuværende tidspunkt er i gang omkring distrikt Langeskov by, bør sættes i bero/lukkes, så længe en eventuel proces omkring en helhedsplan pågår. Konkret handler det om følgende sager: Organisering af Langeskov skole Pladskapacitet i distrikt Langeskov Institutionsstruktur i distrikt Langeskov Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for arbejdet med en helhedsplan for distrikt Langeskov by som vedlægges som bilag. Indstilling: Forvaltningen indstiller at der igangsættes en proces i henhold til den vedlagte tids- og procesplan, hvor der undersøges muligheder i forhold til en helhedsplan for distrikt Langeskov by for så vidt angår institutioner, skoler og juniorklub i eksisterende bygninger.

13 side 13 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 37: Ny sagsfremstilling udsendt pr. mail og udleveret på mødet. Indstilles godkendt. Økonomiudvalgets møde punkt 73: Anbefales godkendt som indstillet. Renoveringen af Bakkegårdsskolen forsætter i det omfang det ikke strider mod planen. Arne Krydsfeldt (A) Bilag: Tids- og Procesplan Vedr. SV: "udviklingsplan/helhedsplan distrikt Langeskov" Byrådets møde punkt 61: Godkendt som anbefalet tillige med bemærkningen om renoveringen af Bakkegårdsskolen. 62. Ansøgning om udbetaling af tilgodehavende tilskud Ø40 Ø40 sagsnr Med brev af 22. juni 2007 ansøger formanden for Fjord&Bælt, Driftsfonden, om udbetaling af tilgodehavende tilskud på kr. Baggrunden for ansøgningen er, at der i forbindelse med omlægning af tilskuddet til Fjord&Bælt i 2001 skete en forskydning i denne del af det samlede driftstilskud. Det fremgår af ansøgningen, at forskydningen indebærer, at centeret har et træk på kassekredit og

14 side 14 dermed mister renteindtægter. Der er således ikke tale om, at der er et driftsunderskud. Man kan dog forvente, at der i 2008 vil være et likviditetsbehov, som kræver finansiering. Bemærkninger: Den forskydning af tilskuddet, som er nævnt i henvendelsen fra Fjord&Bælt, blev behandlet i byrådet i gl. Kerteminde Kommune den 15. maj 2003, hvor konsekvensen af tilskudsomlægningen blev indarbejdet i kommunens regnskab med følgende beslutning: Enstemmigt vedtaget at give Driftsfonden et tilsagn om, at Driftsfonden vil modtage et tilskud fra Kommunen på kr., samtidig med at Ejendomsfonden indfrier et rente- og afdragsfrit lån fra Kommunen på kr., det vil sige senest den 1. april Tilskuddet optages i Kommunens regnskab som en langfristet gældspost. Det fremgår af notat fra Økonomiafdelingen, at der med beslutningen var lagt op til en samtidighed mellem afvikling af kommunens gæld til Driftsfonden og modtagelse af kommunens tilgodehavende hos Ejendomsfonden. Der var ikke på daværende tidspunkt et likviditetsmæssigt behov, som gav problemer med denne løsning. Det er således korrekt, at Driftsfonden har et tilgodehavende hos kommunen, som nu ansøges udbetalt af likviditetsmæssige årsager. Kommunen er ikke forpligtet til at ændre på den tidligere beslutning, men kan vælge at indgå aftale herom. Økonomi: Det fremgår af Økonomiafdelingens notat, at Kommunernes Revision angiver, at det vil være muligt at udbetale tilskuddet enten som et driftstilskud eller som et anlægstilskud. Idet det tilskud, som normalt gives til Driftsfonden, betragtes som et driftstilskud, som kommunen ikke blander sig i disponeringen af, vil det være mest naturligt også at yde det fremrykkede tilskud som et driftstilskud, der beløber sig til (som er det ansøgte beløb fratrukket momsrefusionen fra den kommunale momsudligningsordning). På den finansielle status vil samtidig kommunens gæld til Driftsfonden udgå. Bilag: Ansøgning af 22. juni 2007 fra Fjord&Bælt, Driftsfonden. Notat af 24. juli 2007 fra Kerteminde Kommunes Økonomiafdeling. Indstilling: Det indstilles at der udbetales et ekstraordinært tilskud til Fjord & Bælt, Driftsfonden på kr. i 2007, og at beløbet indarbejdes i den igangværende budgetopfølgning pr. 30. juni Status nedskrives samtidig for en gældspost på kr. Økonomiudvalgets møde punkt 65: Det anbefales, at bestyrelsen fremkommer med en langsigtet økonomisk plan. Indstillingen anbefales godkendt.

15 side 15 Byrådets møde punkt 62: Anbefalingen og indstillingen godkendt. 63. Mageskifte i forbindelse med etablering af rundkørsel og regnvandsbassin G01 sagsnr Forud for etableringen af rundkørsel og regnvandsbassin blev der forhandlet med ejer, Iuel, Lundsgård, om placering af anlæggene på markarealer under Lundsgård. Betingelsen for at etablere anlæggene på dyrkede landbrugsarealer, i alt ca m2, var en arealkompensation i form af mageskifte med et areal på ca m2, sidearealer (vejareal) til klintevej, idet arealerne arealoverføres til matrikel under Lundsgård. For afslutning af anlægssagerne fremlægges forslag til mageskifte hermed til godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget. Rundkørsel er delvis placeret i markareal øst for Revningevej ca. 900 m2, matr.nr. 1a Lundsgård Hovedgård, Revninge. Bassin er placeret i markareal vest for Revningevej ca m2, matr.nr. 1u Lundsgård Hovedgård, Revninge. Bilag: Kortudsnit af omhandlende arealer ved Klintevej ligger i sagsmappe. Økonomi: Værdien af omhandlende vejarealer opgøres med ca. 8 kr./m2 og fordeles andelsmæssigt efter størrelsen af de to anlæg + tillæg af landinspektørudgifter, til afholdelse på: Rundkørsel Konto anslåede udgifter kr ,- Regnvandsbassin Konto anslåede udgifter kr ,- Indstilling: Det indstilles at fremsatte forslag til mageskifte godkendes til gennemførelse. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 56: Anbefales som indstillet

16 side 16 Økonomiudvalgets møde punkt 77: Anbefales godkendt som indstillet. Arne Krydsfeldt (A) Byrådets møde punkt 63: Godkendt som anbefalet. 64. Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr Byrådets møde punkt 64: Taget til efterretning.

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere