Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv"

Transkript

1 Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 5 Februar 2014 Dette er projektets sidste nyhedsbrev og samler op på projektets resultater i hhv. Vejle og Slagelse kommuner

2 Det gode BUM-samarbejde i Vejle Kommune nu med etik Vejle Kommune har i et samarbejde med Slagelse Kommune i projektet Et styrket samarbejde på det specialiserede socialområde taget fat på en af de største udfordringer på det specialiserede socialområde nemlig øget effektivitet uden at slække på service og kvalitet. Dette kræver en prioritering af ressourcerne, så alle borgere med behov får relevant og rettidig støtte. I den forbindelse har den etiske BUM-model været en måde at anskue de enkelte etiske perspektiver i samarbejdet på. En etisk BUM-model Samarbejdet mellem myndighed og drift har siden kommunalreformen været udfordret af store kulturelle forskelle. Fordi driften tidligere selv havde ansvaret for at lave handleplanen sammen med borgeren. I dag er det myndighed, som bestiller opgaven hos udfører og sammen laver de den værdifulde handlingsplan. Det betyder, at myndighed og driften i langt højere grad end tidligere skal samarbejde. Det har været svært - og er det stadig. Myndighed Pligtetik Udfører Konsekvensetik Etiske principper: Integritet Sårbarhed Selvbestemmelse Værdighed Borgeren Nærhedsetik I Vejle Kommune tror vi på, at vejen til at imødekomme denne udfordring skal ske gennem en høj faglighed og motivation hos medarbejdere og ledere, innovation og udvikling - og ikke mindst en bedre koordination og samspil. På det specialiserede socialområde arbejder både udfører og myndighed derfor med det fælles mål at styrke BUM-samarbejdet og skabe et stærkt arbejdsfællesskab på tværs. Dette kræver kendskab til og respekt for hinandens faglige forudsætninger og opgaver. I projektet har vi derfor valgt at sætte fokus på BUM-samarbejdet i et etisk perspektiv. På den måde sikrer vi, at udfører og myndighed forstår hinanden og hinandens opfattelse af, hvad der er etisk forsvarligt, og hvad borgeren kan opnå. Modellen er en måde at anskue BUMsamarbejdet på og tager udgangspunkt i det etiske fundament, som ligger til grund for den etiske metode. Den etiske metode bygger på de tre etiske teorier og de fire principper. Modellen skal ikke forstås på den måde, at myndighed altid ser BUMsamarbejdet med pligtetikerens briller, men skal minde samarbejdspartnere om de forskellige etiske perspektiver. At vi har valgt etikken som omdrejningspunkt skyldes også, at vi gerne vil blive bedre til at samarbejde, lære af hinanden mv. Vi tror på, at vi bliver dygtigere og kan forbedre vores arbejde med borgerne, hvis vi har etikken med i vores målsætninger, indsatser og refleksioner sammen med borgeren, så vi 2

3 sammen kan udarbejde den værdifulde handle- og indsatsplan. ETISK Dialogforum Lederne skal gå forrest For at kunne nå målet skal lederne understøtte det gode samarbejde, og målet skal forankres i ledelsen. Projektdeltagerne har derfor lavet nogle opmærksomhedspunkter, som tager afsæt i de erfaringer, som de selv har gjort i forbindelse med BUM-projektet, og som kan være til inspiration for andre: Opmærksomhedspunkter 1. Vi arbejder med fastlagte dialogmøder mellem lederne i drift og myndighed. Det gør vi, fordi: vi vil sikre et gensidigt kendskab til hinanden vi vil afhjælpe mytedannelser vi i fællesskab vil geare organisationerne til fremtidens udfordringer 2. Vi har en fælles etisk referenceramme, som skal sikre: At vi har rum for fælles faglige og etiske refleksioner At vi har fokus på, at vi kan forbedre os At vi bliver bedre til at udfordre hinanden 3. Vi er bevidste om hinandens roller og opgaver. Det betyder: At vi respekterer, at vi er specialister på hvert vores felt At vi respekterer hinandens faglighed Vi vil bakke hinanden op og motivere hinanden til at yde vores allerbedste Som en del af projektet, er der også lavet et etisk forum, hvor medarbejdere i Velfærdsforvaltningen kan få drøfte etiske dilemmaer og udfordringer af et uvildigt forum. Det etiske dialogforum er inspireret af de etiske kommiteer, som man kender fra hospitalsverdenen. I Vejle Kommunes etiske dialogforum sidder medarbejdere fra forskellige områder i Velfærdsforvaltningen. Derudover har medarbejdere fra Familie og Forbyggelse og Jobcenteret også været inviteret med. Etisk sagsbehandling Det etiske dialogforum skal ses som en del af et etisk beredskab, som skal sikre, at det etiske perspektiv bliver en integreret del af praksis. I myndighed skal vi være klædt på til at handle etisk i mødet med borgerne. I særligt komplekse og dilemmafyldte sager, kan vi med fordel få det etiske dialogforums syn på dilemmaet. Det giver en sikkerhed for, at vi kommer omkring de etiske perspektiver, inden vi træffer en beslutning, fortæller myndighedschef Henrik Juul Kjær. 3

4 I 2013 var der fire møder, hvor der er behandlet dilemmaer fra hele velfærdsområdet. Projektleder Lotte Mikkelsen fortæller, at dilemmaerne ofte har kredset om borgernes ret til selvbestemmelse kontra de pårørende og medarbejderes bekymring for borgerens trivsel. Evaluering Tilbagemeldingerne og evalueringen har været, at forummets etiske overvejelser og refleksioner er gode, men kan blive endnu bedre med få justeringer. Bl.a. giver det bedst mening, hvis dilemmaerne bliver behandlet, mens de er helt aktuelle. Det er også et stort ønske, at dilemmaholderen deltager på forummets møder - for at forstå, hvad der ligger bag den skriftlige tilbagemelding, som dilemmaholderen får. Derfor inviterer vi nu dilemmaholderen med til vores møder, og vi kigger i øjeblikket på, om forummet kan træde sammen i akutte tilfælde, så vi kan behandle de aktuelle etiske dilemmaer, når en personalegruppe er kørt fast, siger Mette Møller Johannesen, socialfaglig konsulent og tovholder i Etisk Dialogforum. Etisk Dialogforum fortsætter i 2014 Det ligger fast, at Etisk Dialogforum kører videre - i første omgang i Velfærdsforvaltningen, og måske senere i andre dele af kommunen. Der er planlagt 4 møder i Etisk Dialogforum går filmens vej Der er i øjeblikket ved at blive lavet en film om Etisk Dialogforum. Filmen vises på en gallapremiere for ledere i Velfærdsforvaltning, hvor projektet formelt afsluttes. Derudover skal filmen sendes til andre kommuner som inspiration. Vejen til god velfærdsledelse i Slagelse Kommune Ambitionen med projekt Styrket samarbejde mellem Borger, Udførende virksomheder og Myndighed er at tage fat på en af de største udfordringer på det specialiserede socialområde, nemlig: at sikre prioriteringen af resurser, så alle borgere med behov får relevant og rettidig støtte fra systemet hverken mere eller mindre! Opgaveløsningen på det specialiserede socialområde foregår i dag i et komplekst samspil mellem borgerne, udførende virksomheder og myndighed. Projektets udgangspunkt er det spændingsfelt, der opstår i samarbejdet mellem myndighedsrådgiveren og den daglige ledelse på udførende virksomheder, når en borger skal visiteres og tildeles et individuelt forløb. Spændingsfeltet opstår, da myndighedsrådgiveren og den daglige leder på udførende virksomhed har hver deres faglige udgangspunkter og perspektiver på borgeren. Eksempelvis er myndighedsrådgiveren underlagt hensynet til lovgivningen og kommunens økonomi, mens den daglige leder er underlagt en pædagogisk antagelse om målgruppens behov og virksomhedens rammebetingelser. Selvom de to faggrupper vil borgen det bedste, kan der være betydelige forskelle i vurderingen af, hvad borgeren har behov for. Støj i det tværgående samarbejde mellem myndighedsrådgiverne og den daglige ledelse på udførende virksomhed er vigtig at komme til livs. Det er nemlig i dette tværgående samarbejde, at der træffes beslutning om niveauet for den støtte og hjælp, borgeren skal have tildelt. Men det er også i her, at den overordnede prioritering af resurser- 4

5 ne foregår. Udfordringen for fremtidens velfærdsledelse består derfor i at koordinere de mange hensyn og afbalancere de forskellige interesser og værdier, som hver part i samarbejdet repræsenterer. Projektet sætter spot på to problemstillinger på det specialiserede socialområde: 1. Hvordan det tværgående samarbejde mellem myndighedsrådgiverne og den daglige ledelse på tilbuddet kan styrkes. 2. Hvordan ledelsen kan mestre de mange modsatrettede interesser, hensyn og værdier, der opstår i samspillet mellem borgere, teamledere og myndighedsrådgivere. I projektet er der udviklet en række nye metoder, som indarbejder etikken og styrker dialogen og de tværgående samarbejdsrelationer inden for rammerne af den modificerede BUM-model. Som et bidrag til debatten om fremtidens velfærdsledelse har projektet videreudviklet den modificerede BUM-model med et etisk og relationelt perspektiv. Modellen Den etiske BUM-model har til formål at ruste fremtidens velfærdsledelse til at prioritere resurserne, så alle borgere får relevant og rettidig støtte fra systemet. Den etiske BUM-model præsenteres i slutningen af nyhedsbrevet. Projektets resultater I det følgende præsenteres projektets mål og resultater i Slagelse Kommune. Projektets metoder er beskrevet i faktaboksen på s. 3. Mål 1. Den etiske BUM-model har styrket samarbejdet mellem myndighed og udførende virksomheder. Slagelse Kommune har realiseret målet om implementering af den Sociale Værkstøjskasse, hvor dialogen mellem myndighed og udførende virksomheder om og med borgeren bygger på et fælles sprog. Implementeringen af den Sociale Værkstøjskasse har gjort op med tidligere tiders ofte mange forskellige tilgange til udredningen af borgerne. (Tidligere havde virksomhederne deres egne udredningssystemer, som var tilrettet tilbuddets målgruppe, og myndighederne deres. Med den sociale værktøjskasse er der indført et system, hvor drøftelserne om og med borgerne hviler på et fælles sprog og med en tydelig kompetencefordeling mellem myndighed og udførernes roller. Myndighed har den fulde kompetence for resursetildelingen, mens udredningsdelen er et delt samarbejde mellem myndighed, borger og udfører. Den Sociale Værktøjskasse har skabt rammebetingelserne for et godt og velfungerende tværgående samarbejde mellem myndighed, udførende virksomheder og borger. Men der er tale om et komplekst værktøj, som i høj grad griber ind i kulturen, holdningerne og rutinerne på området. Ligesom der er tale om et værktøj, som fortsat er under udvikling i forhold til at gøre det sprogligt mere forståeligt for borgerne, samt sikre borgerne en korrekt og ensartet resursetildeling. Effekten af den Sociale Værkstøjskasse er slået positivt igennem på myndighedsniveau, hvorimod der tegner sig et mere diffust billede på udførerniveau. Systemets kompleksitet og intervenerende karakter taget i betragtning, vurderer Slagelse Kommune imid- 5

6 lertid, at målet om et styrket tværgående samarbejde mellem myndighed og udførende virksomheder er realiseret. Over tid vil den positive effekt af den Sociale Værktøjskasse slå tydeligere igennem, når kulturen, holdningerne og rutinerne har tilpasset sig sproget, metoden og kompetencefordeling mellem myndighed og de udførende virksomheder. Mål 2. Udviklingen og tydeliggørelsen af ledelsesprofiler og perspektiver har klædt lederne bedre på til at gå i front som rollemodel og kommunikator i styrkelsen af det tværgående samarbejde mellem udfører og Myndighed. Konsulentfirmaet Gitte Haslebo har gennemført et kursus i relationel etik for virksomhedslederne og den øverste administrative ledelse. Uddannelsen har skabt et solidt grundlag for den fortsatte lederudvikling i Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug. I projektperioden har virksomhedslederne og den administrative ledelse mødtes cirka en gang om måneden i Lederforum, hvor de har drøftet ledelse ud fra forskellige vinkler. I særlig grad har der været fokus på ledelse gennem relationer, fortællinger og etikken. Effekten af lederuddannelsen og lederudviklingen i Lederforum har primært vist sig i ledernes relationer til hinanden. Hvorimod effekten på medarbejderniveau endnu ikke er slået igennem. Det tager tid, da ledelse gennem relationel etik kræver en ny tilgang til ledelsesopgaven, som kun kan opnås gennem øvelse i praksis, refleksion og sparring. I den kommende tid er der derfor fokus på at opbygge et refleksivt rum i Lederforum, hvor ledelsesdilemmaer og ledelsesmæssige problemstillinger søges afklaret ud fra en etisk ledelsesmodel. Formålet er at træne lederne i at træffe den gode beslutning ud fra flere valgmuligheder. Mål 3. Etisk Dialogforum har sat det etiske perspektiv i system i behandlingen af særlig komplekse borgersager og har styrket den etiske kvalitet i dialogerne, i beslutninger og handlinger samt den relationelle koordinering mellem aktørerne. Den etiske model, som er udviklet af konsulentfirmaet Etikos, er både implementeret på udfører- og myndighedsniveau samt i Etisk Dialogforum. Implementeringen af modellen har derved vundet langt større organisatorisk udbredelse end forudsat i projektets oprindelige mål, som kun vedrørte Etisk Dialogforum. Det samme gør sig gældende med typen af sager til drøftelse i Etisk Dialogforum. Disse er udvidet fra komplekse borgersager til også at omfatte politiske temaer. Frontpersonalets direkte arbejde med borgerne hviler ligeledes på refleksioner og drøftelser ud fra den etiske model. Målet om at sætte etikken i system er således realiseret. Arbejdet med den etiske model er imidlertid en kompetence, som det tager lang tid at tilegne sig. Her er ikke tale om et praktisk værktøj fx et økonomistyringssystem hvor læringen primært er faktuel. Etikken stiller derimod høje krav til den enkelte medarbejders evne til refleksion og analyse. At arbejde ud fra et etisk afsæt til styrkelse af den etiske kvalitet og tillid mellem aktørerne er således et fortløbende arbejde, hvor målet om etisk kvalitet altid vil være aktuelt. Den etiske kompetence udvikles over hele livet og består af en kombination af livsklogskab og teoretisk viden om de forskellige etiske perspektiver. 6

7 Udfører Bestiller Projektets tre spor i Slagelse Projektets metoder er opdelt i tre spor, der retter sig mod forskellige niveauer i organisationen: 1. spor: Den Sociale Værktøjskasse I samarbejde med konsulentfirmaet ISU+ har projektet udviklet metoden Den sociale værktøjskasse, som bygger sig på den internationale anerkendte funktionsudredningsmetode ICF. Den etiske BUM-model Den etiske BUM-model er en videreudvikling af den modificere BUM-model, hvis fokus primært hviler på visitation, styring af ressourcer og kvalitetssikring i opgaveløsningen. Den modificerede BUM-model Den sociale værktøjskasse består af en række værktøjer, som sikrer den røde tråd fra den politiske beslutning om serviceniveauer til myndighedsrådgiverens afgørelse om den ydelse, borgeren kan få tildelt. Det skaber fuld gennemsigtighed i sammenhængen mellem ydelse og pris samt dokumentation for effekten af indsatsen. Dialog Modtager af ydelsen Samtidig skal værktøjskassen tilvejebringe et fælles sprog, som skal styrke samarbejdet og tilliden mellem myndighedsrådgiverne og teamlederne i udredningen af borgeren. Dialogen og samarbejdet om borgeren foregår således ud på en på forhånd defineret ramme, hvor fokus er på borgerens resurser. 2. spor: Relationel etik Det øverste ledelseslag har gennemført en uddannelse i relationel etik. Tanken bag lederuddannelsen er, at ledelsen nødvendigvis på gå foran ved større forandringsprocesser. I forhold til projektet er der fokus på at styrke det tværgående samarbejde mellem myndighedsrådgiverne og de daglige ledere på udførende virksomheder. Den relationelle etik har fokus på relationerne i samarbejdet mere end på selve opgaveløsningen. Uddannelsen tager afsæt i en etisk blomst med 5 blade, som tydeliggør betydningen af social ansvarlighed, dialog, positionering, solidarisk refleksivitet og det at mødes som moralske aktører. Effekten af lederuddannelsen er en øget opmærksomhed blandt Den lederne etiske på etikken BUM-model og relationerne såvel i den ledelsesmæssige praksis som i arbejdet med og om borgerne. Den Etiske BUM-model er en videreudvikling af den modificerede BUM-model, hvis fokus 3. spor: Etisk Dialogforum primært hviler på visitation, styring af ressourcer og kvalitetssikring opgaveløsnin- Etableringen af et Etisk Dialogforum i Slagelse Kommune har til formål at skabe et refleksivt rum, hvor en borgersag eller gen. et politisk tema analyseres ud fra et etisk perspektiv. Grundlaget for analysen er en etisk model, som er udviklet af konsulentfirmaet Etikos. Modellen bygger på tre forskellige etiske teorier og fire etiske principper. Etisk dialogforum skal sikre borgerne en kvalificeret behandling af sagerne ud fra et etisk perspektiv, før der træffes en politisk beslutning, en myndighedsafgørelse eller en pædagogisk handling. Som figuren viser, er myndighedsfunktionen i den modificerede BUM- model skarpt adskilt fra udførerdelen. Men i en erkendelse af, at flere målgrupper er karakteriseret ved behovet for specialiseret viden i det sagsforberedende arbejde, har man i den modificerede udgave valgt at inddrage udførers specialviden, se modellens stiplede linje dialog mellem bestiller og udfører. En svaghed ved den modificerede BUMmodel er, at den ikke tager højde for, at der mellem bestiller og udfører, kan være betydelige forskelle eller ligefrem modsætninger i deres vurdering af borgerens behov. De to organisatoriske enheder har nemlig forskellige faglige tilgange og er underlagt forskellige hensyn. Det øger risikoen for uenighed i samarbejdet eller ligefrem en tillidskløft, hvilket kan forlænge sagsbehandlingstiden. I den etiske BUM-model suppleres modellens fokus på opgaveløsning med et relationelt og etisk perspektiv i dialogen mellem bestiller og udfører. Det vil sige at det er selve dialogen mellem bestiller og udfører der er central i den etiske BUM-model, se nedenstående figur Den etiske BUMmodel. 7

8 Figuren illustrerer dialogen mellem parterne i visitationen af borgeren. En væsentlig forudsætning for at dialogen forløber optimalt er at der er opbygget en relation mellem parterne, som hviler på anerkendelse, respekt og tillid. Etikken skaber det nødvendige refleksive rum som fungerer samlende for dialogen mellem bestiller og udfører. Således er det ikke udelukkende økonomi, jura og pædagogikken, som sætter rammerne for dialogen med og om borgeren. Dialogen løftes til at se borgeren ud fra et humanistisk værdisæt. omkring borgerens situation ud fra tre etiske teorier (nærheds-, pligt- og konsekvensetik) opbygger en argumentation for valget af den bedst mulige indsats i praksis. Den etiske BUM-model kvalificerer dialogen mellem bestiller og udfører i visitationen af borgeren ved at tilføre den modificerede BUM-model en humanistisk vinkel. Således betragtes borgeren ikke udelukkende fra en økonomisk, juridisk eller pædagogisk faglighed, men også ud fra en menneskelig synsvinkel. Den etiske BUM-model Den bedst mulige indsats Etisk BUM-model 4 etiske principper Mulige indsatser De dobbeltrettede pile mellem den bedst mulige handling, etiske principper og mulige handlinger i praksis illustrerer dialogprocessen mellem bestiller og udfører. Med afsæt i visitationen drøfter parterne de mulige indsatser (handlinger) overfor borgeren. Efterfølgende vurderes indsatserne i forhold til fire etiske principper, som handler om integritet, selvbestemmelse, værdighed og sårbarhed. Hvordan vælger man så den bedst mulige indsats for borgeren ud fra et etisk perspektiv? Bestiller og udførers fælles refleksion 8

9 Case på den Etiske BUM-model: Borgeren uden bolig-? Myndighed og udfører kan ikke umiddelbart finde en løsning på en 68-årig handicappet borgers boligsituation. Han er svær at placere i forhold til ældreområdets aktuelle botilbud både på grund af en afvigende adfærd og sit alkoholmisbrug. Han havde tidligere boet på forskellige forsorgshjem. Efter en større operation var han imidlertid blevet kørestolsbruger, og forsorgshjemmene var derfor ikke længere i stand til at have ham boende. Han er midlertidigt blevet placeret på et socialpsykiatrisk botilbud, men udtrykker selv ønske om at bo på gaden. Sagen kompliceres af, at borgeren i myndighedsrådgiverens øjne har en urealistisk forestilling om, hvordan han vil håndtere sit eget liv og den situation, han er kommet i. Hvilke muligheder har myndighed og udførende virksomheder for at tilbyde borgeren den rette indsats, som både tager højde for borgerens situation og borgerens eget ønske? Ved anvendelsen af den etiske BUM-model kan myndighedsrådgiveren i samarbejde med udførende virksomheder og borgeren afdække mulige indsatser. I en dialog opridses mulige indsatser. Disse sættes overfor de 4 etiske principper om integritet, værdighed, selvbestemmelse og sårbarhed samt de tre etiske teorier. Formålet er at få et overblik over de afledte konsekvenser af hver indsats for såvel borgeren som de økonomiske resurser. Valget af den bedste indsats sker ud fra en afvejning af færrest mulige konsekvenser for såvel borger som de økonomiske resurser. På baggrund af analysen af mulige indsatser og deres afledte konsekvenser træffer myndighedsrådgiveren til sidst den gode afgørelse om den bedst mulige indsats. 9

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

HVORDAN LEDER MAN SUNDHED? Et Ph.D. projekt om medarbejderinddragelse som innovativ drivkraft i sundhedsfremme. Af: Jeppe Lykke Møller

HVORDAN LEDER MAN SUNDHED? Et Ph.D. projekt om medarbejderinddragelse som innovativ drivkraft i sundhedsfremme. Af: Jeppe Lykke Møller HVORDAN LEDER MAN SUNDHED? Et Ph.D. projekt om medarbejderinddragelse som innovativ drivkraft i sundhedsfremme Af: Jeppe Lykke Møller OM PH.D.PROJEKTET Demokratisering som innovativ drivkraft i udviklingen

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Kommunalreformen og de specialiserede tilbud på handicapområdet set i et bruger- og institutionsperspektiv

Kommunalreformen og de specialiserede tilbud på handicapområdet set i et bruger- og institutionsperspektiv Kommunalreformen og de specialiserede tilbud på handicapområdet set i et bruger- og institutionsperspektiv Inge Storgaard Bonfils Projektets hjemmeside: www.akf.dk/handicap Side 1 Disposition for oplæg:

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Introduktion & spilleregler

Introduktion & spilleregler Introduktion & spilleregler - 1 - Indhold... 3 Sådan spilles spillet... 3 Forberedelse... 3 Afdækning... 4 Håndtering... 4 Refleksion... 4 Spillets formål... 5 Spillets tilblivelse... 5 Etiske dilemmaer...

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere