Høringssvar: Harmoniseringsnotat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar: Harmoniseringsnotat."

Transkript

1 Skolebestyrelsen Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen ved Hotherskolen. Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at der skal være sammenhæng i Ny Stevns kommunes overordnede politik som primært bosætnings- og pendlerkommune. Dette betyder, at kommunens skole- og fritidstilbud skal være af høj kvalitet. Hotherskolens bestyrelse anbefaler derfor, at der opbygges et skolevæsen af mindst samme standard som det, vi har i dag, altså minimum en 100% løsning i forhold til notatet. Det er vigtigt at råde over et attraktivt skolevæsen i udvikling for både brugere og ansatte. Vælger man derimod nedskæringsmodellen på 98%, frygter vi en negativ effekt i forhold til kommunens målsætning, og stagnation, forfald og afvandring i skolerne. Man vil fristes til at bruge private skoletilbud, eller måske rent ud vælge at bosætte sig i en anden kommune. Om notatet overordnet er bestyrelsen desværre nødt til at gøre opmærksom på den manglende kvalitet. Det er mangelfuldt og fejlbehæftet, og det er yderst vanskeligt at foretage de relevante sammenligninger mellem de to nuværende kommuner. Derudover er det dybt beklageligt, at man ikke på et tidligt tidspunkt i processen har taget sig tid til at udtænke visioner for det nye skolevæsen. Det havde dog været oplagt, at man havde brugt denne enestående chance for at gennemtænke, hvordan vi får opbygget et rigtig godt og fremtidsorienteret skolevæsen i Ny Stevns kommune. Skulle man mod vores forventning vælge nedskæringsmodellen på 98%, er det skolebestyrelsens helt klare forventning, at vi inddrages i en dialog om at bringe skolen gennem følgerne af denne beslutning. Skolebestyrelsen ser naturligvis som altid sig selv som samarbejdspartner og forslagsstiller i forhold til forvaltningen og det politiske system, og vi går med åben pande i dialog om skolens forhold. Hotherskolens bestyrelse anbefaler, at 22,5 lektioner udløser en lærerstilling. der bevares en vikarkonto på skolen på 8%. I SFO 6 %. den centrale vikarpulje fortsætter i uændret form. 1

2 Retningslinier for styring og tildeling af ressourcer til Hotherskolen og Strøbyskolen. Vi anbefaler brugen af Vallø kommunes Ressourcetildeling med centrale og decentrale konti, og fuld gennemsigtighed i skolens tildeling og budget. Det er vigtigt for skolebestyrelsen, at skolen har mulighed for at koncentrere sig om at bruge hovedparten af kræfterne på kerneydelsen, undervisning. Vi anbefaler, at det fulde beløb til skolens drift og undervisning lægges på skolen ved årets start, således at vi ikke er henvist til at søge midler fra centrale puljer. Vi ser meget gerne, at man lægger skolebudget for en hel politisk valgperiode med alle de planlægningsmæssige muligheder, det ville give skolen. Skolebestyrelsen ser skolens økonomi, som omfatter normalundervisningen og specialundervisningen, som en helhed. Mål - og rammestyring Vi anbefaler, at man arbejder med mål og rammestyring i Ny Stevns kommune. Der vil minimum være to årlige kontakter mellem den enkelte skole og det politiske niveau. Der vil være en præsentation af skolens indsatsområder og udviklingsplaner (virksomhedsplan), og en årsberetning, hvor skolen skal godtgøre, hvordan resurserne er blevet anvendt, og om målene er blevet nået. Skoleledelse Skolerne ledes af en skoleleder med et overordnet ansvar for elever og personale. Skolens leder har en lærer- og lederuddannelse. Skolelederen arbejder primært med personalemæssige og pædagogiske forhold, herunder skolens udvikling. På hver skole ansættes en administrativ leder, der ikke nødvendigvis er læreruddannet. Denne arbejder med budget- og driftsmæssige forhold. Endelig råder hver skole over en pædagogisk afdelingsleder med særligt ansvar for arbejdet med skolens teams, elev- og forældresager m.m., samt en afdelingsleder for SFO. Vi anbefaler således 4 fuldtidsledere pr. skole. Det er ikke hensigtsmæssigt, at skolens personalenormering belastes med ledertiden. De fire ledere benævnes fra 2007 i ny Stevns kommune: skoleleder, viceskoleleder, pædagogisk afdelingsleder og afdelingsleder for SFO. 2

3 Sekretariat På hver skole ansættes to fuldtids skolesekretærer, hvoraf den ene varetager funktionen som daglig kontorleder. Skoleudvikling Stevns kommunes udviklingspulje foreslås afviklet, og midlerne i stedet lagt ud på skolerne, som det kendes i Vallø kommunes ordning Mål og principper. Dette behøver ikke være til hinder for en samlet kommunal skoleudvikling med afsæt i politiske beslutninger, men vil naturligvis give skolerne mulighed for at forfølge egne udviklingsprojekter under ansvar over for skoleforvaltningen og kommunalbestyrelsen. Specialundervisning På specialundervisningsområdet vægter vi primært nærhed og rummelighed, og der skal fortsat gives 0,15 lektion pr. elev. Det er vigtigt for os at understrege den nære sammenhæng mellem kvaliteten af normalundervisningen og specialundervisningsbehovet. En forringelse af normalundervisningen vil uomgængeligt medføre et behov for mere specialundervisning. Skolebestyrelsen er af den opfattelse at det er vigtigt at undervise børnene forebyggende i nærmiljøet, og at kun de meget svage børn visiteres til specialklasseundervisning på en anden skole i kommunen. Vi er opmærksomme på de markante forskelle på specialundervisningen i de to kommuner, og der skal nødvendigvis igangsættes et analysearbejde af de samlede specialundervisningsressourcer i Ny Stevns kommune i erkendelse af, at øjeblikkelig harmonisering ikke vil være mulig med den nuværende skæve vægtning af disse ressourcer. Vikardækning Nedskæring i vikarbudgettet vil betyde hjemsendelser af elever, klasser, der sidder alene og evt. aflysning af specialundervisningstilbud til skade for de svageste elever. På SFO-området vil belastningen af personalet øges markant ved reduktion af vikarressourcen. Børnehaveklasser. Skolebestyrelsen ønsker Vallø kommunes 20 : 20 timers model bevaret, da den har været en udpræget succes for skolen, børn og personale. Vi har intet ønske om harmonisering på børnehaveklasseområdet, men følger nøje og interesseret indskolingsprojektet på Strøbyskolen. Vi foreslår, at man afventer succesraten for dette projekt, inden man lægger sig fast på en indskolings- og dermed også SFO-model for Ny Stevns kommune. I det hele taget er der et stort behov for en visionsfase for hele indskolingsområdet, og skolebestyrelsen ser sig selv som deltager i denne. 3

4 Klassestørrelse Skolebestyrelsen anbefaler, at man anvender Vallø kommunes klassedannelsestal ( se RES-model ) i Ny Stevns kommune. Det er af yderste vigtighed, at man har opmærksomheden rettet mod dette forhold, især ved skolestart. Skolefritidsordningen I skolefritidsordningen arbejdes der med det hele barn med udgangspunkt i Den røde Tråd. Der skal således være afsat tid til brobygning: Børnehave SFO Skole og SFO klub. Åbningstiden i SFO skal mindst være 52 timer/uge i en pendlerkommune som Ny Stevns. Det skal være muligt for pendlerforældre at nå at aflevere og hente deres barn. Der skal være tid til at udføre kvalificeret pædagogisk arbejde. Det skal være muligt at oprette fuldtidsstillinger, der kan tiltrække kvalificeret, uddannet personale. Der skal ikke findes modulordninger, som rammer ressourcesvage familier, og som er meget tunge at arbejde med administrativt. Der skal kunne oprettes permanente specialgrupper i nærmiljøet. Vikarpuljen bevares på 6%. Det må på sigt være ambitionen, at personalet i skolefritidsordningen er pædagoguddannet og i stand til at indgå i et ligeværdigt samarbejde med skolens læreruddannede personale. ( Se i øvrigt bilag fra SFO Krudthuset ). Skolebiblioteker Vallø kommunes udgifter til skolebiblioteker ses at være indarbejdet i harmoniseringsforslaget under normalundervisning. Dette er ikke tilfældet for Stevns kommunes vedkommende, hvor kr er trukket ud af normalundervisningsbudgetterne og optræder separat, hvilket vi finder dybt kritisabelt. Vi anbefaler, at der tilføres Ellehøjskolen og Erikstrupskolen kr til skolebiblioteksdrift. Der ansættes en skolekonsulent med arbejdsområderne medier (AV), it og skolebibliotekskonsulentfunktion, og med ansvaret for samarbejdet med eksterne interessenter, især ACU erne. De resterende kr vil kunne finansiere løn til medie- og skolebibliotekskonsulenten. Det er naturligvis en forudsætning, at der udarbejdes en arbejdsbeskrivelse for konsulenten, og at denne har sin funktion i skolevæsenet. 4

5 Kantine Det foreslås, at hver skole råder over en kantineassistent i 0,6 stilling til betjening af elever, lærere og ledelse. (Modellen er i funktion i Vallø kommune, og virker tilfredsstillende). Det er vigtigt, at eleverne har adgang til at få sund mad og drikke i skoletiden, og der bør arbejdes på etablering af egentlig madordning i Ny Stevns kommune. ( Hotherskolen har nedsat et udvalg ). Vedligeholdelse Det forventes, at den nuværende ordning i Vallø kommune fortsætter. Der udlægges et tilstrækkeligt stort beløb til indvendig og udvendig vedligeholdelse, der bestyres af skolens ledelse (se RES- modellen), og en central pulje check up, der administreres i tæt samarbejde mellem forvaltning og skoleledelse. Førstnævnte pulje anvendes således typisk til akutte indsatser, mens check up planlægges år frem, og finansierer større vedligeholdelsesarbejder. Teknisk servicepersonale Der er forskellige opgaver for det tekniske servicepersonale i de to kommuner. Tallene i notatet er derfor usammenlignelige. Der forventes afklaring af området. Rengøring. Der ønskes genindført rengøringsordning med eget rengøringspersonale ledet af skolens serviceleder, da der ikke har været tilfredshed med den nuværende ordning med centralt styret rengøringskorps. Der er bedre kvalitet i rengøring foretaget af personale med tilhørsforhold til institutionen. Der skabes medejerskab og ansvarsfølelse. Budgetmidlerne til rengøring tilbageføres derfor til skolen. Der gennemføres analyse af området baseret på sammenlignelige tal. 5

6 Midler fra udligningsordningen Der ses hen til en styrkelse af skolevæsenet i Ny Stevns kommune med andel af midlerne, der tilføres via den nye udligningsordning. Det er en kendsgerning, at en fjerdedel af budgetterne anvendes på skoleområdet, og der vil være ønske om en overførsel i den størrelsesorden til undervisningsområdet. Skolebestyrelsen ser ligeledes frem til på sigt at få del i rationaliseringsgevinsten ved driften af den større kommune. Skolebestyrelsen ser frem til at deltage i anvendelsen af disse midler. Bilag. Udtalelse fra SFO Hotherskolen, Krudthuset. Hotherskolen, den 15. maj Karsten Jensen, Skoleinspektør. Michael Hjelmfort, Skolebestyrelsesformand 6

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009

Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009 Greve Kommune Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009 November 2009 Indholdsfortegnelse Endvidere skal det i forbindelse med en del høringssvar understreges, at skolernes

Læs mere

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder Vestre Skole kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 Indhold 1. Velkomst til skoleåret 2011-12 2. Kvalitetsrapport Redegørelse for specifikke områder 3 Udviklingsplan for indsatsområder

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5337 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. december 2011 Sagsnr.: 2011-008106-2 Birgit.Munk@middelfart.dk

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Oktober 2008 Oversigt over høringssvar fra skolerne Høringssvar fra skolebestyrelsen på Damagerskolen vedr. Kvalitetsrapporten...2

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering 1 Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Helhedsvurdering

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2008/09 Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Læsevejledning til rapporten...4 2. Rammebetingelser...5 2.1. Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede...

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beskrivelser af ny organisering

Beskrivelser af ny organisering Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010 Børnebyen Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Skødstrup Skole søger hermed om at få mulighed for at realisere en ny ledelsesstruktur. Indledning: Skødstrup skoles vilkår og opgaver har ændret sig væsentligt

Læs mere