ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2008

2 INDHOLD 1. Indledning ViFABs aktiviteter i Forankring og formidling af viden Information om folkesygdomme og alternativ behandling Udvikling af hjemmeside Andre aktiviteter Udvikling af ny viden Uddeling af forskningsmidler Større tværgående forskergrupper Forskningsforum Bestyrelsen Fremtidige aktiviteter Bilag Præsentation af ViFAB Formål og opgaver Vision Bestyrelse Centerets medarbejdere Økonomi ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

3 1. Indledning 2008 var et år, hvor ViFAB med stor intensitet fortsatte sit oplysende arbejde. Informationerne om alternativ behandling og de store folkesygdomme blev udbygget og publikationsaktiviteten opretholdt. Dette til trods for at 2008 var et økonomisk vanskeligt år. ViFABs driftsbudget blev ved årsskiftet reduceret og det på et tidspunkt, hvor interessen og behovet for viden om komplementær og alternativ behandling aldrig har været større. Den ekstraordinære forskningsbevilling, der blev givet i 2005 til de to større tværgående forskergrupper, er opbrugt ved udgangen af 2008, og projekterne er nu under afslutning. ViFAB har ikke haft mulighed for at sikre de store forskningsmæssige satsningers fortsættelse, nu hvor de rigtig er kommet i gang, og hvor samfundet virkelig skulle til at høste frugterne af satsningerne. ViFABs prioritering af at kunne samle forskningskræfterne i et nyt felt, har vist sig at være vellykket og burde give anledning til, at man ikke blot sikrede fortsættelse, men også at andre grupper fik muligheden for at opbygge et forskningsmiljø omkring alternativ behandling. I den oprindelige ansøgningsrunde, hvor de to tværgående forskergrupper blev udvalgt til at modtage støtte, var der andre forskergrupper der også var kvalificerede til at opnå støtte. Det er derfor ViFABs håb, at der med finanslov 2010 vil blive nye muligheder for at støtte forskningen. ViFAB har i de seneste år haft en årlig bevilling på 1 million kr. til at støtte forskning i alternativ behandling, hvilket kun kan finansiere en beskeden mængde forskning. De forskningsoversigter over alternativ behandling, som eksisterer i dag, konkluderer ofte, at forskningen er for begrænset til at kunne sige noget sikkert om effekten af de forskellige behandlingsformer. Der er derfor fortsat et stort behov for mere forskning på området. Jens Christian Djurhuus Formand Helle L. Lønroth Centerchef ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 19

4 2. ViFABs aktiviteter i 2008 ViFABs aktiviteter i 2008 har ligget inden for rammerne af ViFABs vision (jf. afsnit 5.3). Aktiviteterne er gennemført i overensstemmelse med de resultatkrav og indsatsområder, som er fastlagt i Resultatkontrakt for ViFAB, Resultatkravene for 2008 er følgende: Tabel 1: ViFABs resultatkrav for 2008 Opgaver Forankring og formidling af viden Udarbejdelse af tekster under menupunktet Sundhed og sygdom Opdateringer af produktresumeer, menupunktet Naturmedicin Udarbejdelse/revision af tekster under den engelske version af Udvikling af ny viden Bekræftelse på modtagelse af ansøgning om forskningsmidler Svar til ansøgere af forskningsmidler Forskningsnetværk Øvrige Medarbejderudviklings-samtaler Arbejdspladsvurdering (APV) Resultatkrav Grad af målopfyldelse (%) Vægt (%) Vægtet resultat (%) At udarbejde minimum 12 tekster 100 % 20 % 20 % At foretage fire opdateringer 100 % 10 % 10 % Udarbejdelse/ revision af minimum 12 tekster At sende bekræftelse senest to uger efter ansøgningsfristen At sende svar senest to uger efter beslutning er godkendt Afholdelse af minimum to møder i netværket Fastansatte medarbejdere med min. et års anciennitet har gennemført udviklingssamtale indenfor det seneste år Der er gennemført APV inden for de seneste tre år 100 % 20 % 20 % 100 % 13 % 13 % 100 % 13 % 13 % 100 % 20 % 20 % 100 % 2 % 2 % 100 % 2 % 2 % Samlet målopfyldelse 100 % Som det fremgår af resultatkravene, har ViFAB i 2008 både fokuseret på aktiviteter, der forankrer og formidler viden, og på aktiviteter, der udvikler ny viden. 2.1 Forankring og formidling af viden ViFABs vision er at etablere en vidensmarkedsplads, hvor viden om alternativ behandling forankres og formidles. Med dette formål for øje har ViFAB i de seneste år haft som én af sine vigtigste aktiviteter at udvikle centerets hjemmeside. Hjemmesiden er omfattende, og det ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 3 / 19

5 er ressourcekrævende at udbygge og vedligeholde den. Da centeret har begrænsede ressourcer, må arbejdet derfor prioriteres og strækkes over flere år. I 2008 har fokus været rettet mod udbygning af information om alternativ behandling i forhold til nogle af de store folkesygdomme under hovedmenupunktet sundhed og sygdom. I 2008 blev der udarbejdet undermenupunkter med information om alternativ behandling i forhold til kræft og hjertekarsygdom. Punktet skal løbende udbygges med information om flere sygdomme. ViFAB har desuden arbejdet med udbygning af den engelske version af hjemmesiden. Endelig har ViFAB i 2008 arbejdet videre med omlægningen af den tekniske base for hjemmesiden til et nyt CMS-system. ViFAB ønsker at bidrage til en bedre dialog mellem læge og patient om alternativ behandling og har blandt andet arbejdet med information til lægerne om alternativ behandling via deres fagblad Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. ViFAB fik således publiceret tre artikler i månedsskriftet i Information om folkesygdomme og alternativ behandling I 2008 har ViFAB haft fokus på at udvikle menupunktet sundhed og sygdom på hjemmesiden. Dette arbejde er en videreførelse af den analyse og arbejdsplan, der i 2007 blev udarbejdet vedrørende nyt indhold og ny struktur til menupunktet. Punktet skal løbende udbygges med information om alternativ behandling i forhold til nogle af de store folkesygdomme. I 2008 er der oprettet underpunkter med information om alternativ behandling i forhold til sygdommene kræft og hjertekarsygdom. Punkterne indeholder blandt andet information om, hvad anerkendte videnskabelige undersøgelser konkluderer om effekten af alternativ behandling i forhold til henholdsvis kræft og hjertekarsygdom. Der er også information om usikre kombinationer af medicin og patientforeningernes overvejelser om brug af alternativ behandling i forhold til sygdommene. Man kan desuden finde statistikker om brugen af alternativ behandling i de respektive patientgrupper. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 4 / 19

6 Menupunkterne er blandt andet udviklet på baggrund af indsamling af ideer og ønsker blandt brugere, relevante fagpersoner og patientrådgivninger Udvikling af hjemmeside I 2008 har ViFAB arbejdet med udbygning og opdatering af den engelske version af hjemmesiden. Den engelske version er særligt målrettet udenlandske forskere med henblik på at synliggøre dansk forskning på området. ViFAB indledte i 2007 et samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitet om at foretage forskningsfaglig gennemgang og opdatering af resultaterne af de såkaldte Cochrane-oversigter om effekten af alternativ behandling, naturmedicin og kosttilskud. Samarbejdet fortsatte i 2008, og ViFAB videreformidler Cochrane-resultaterne på hjemmesiden fire gange årligt. I 2007 påbegyndte ViFAB en omlægning af hjemmesiden til et nyt CMS-system, og arbejdet fortsatte i Omlægningen er blandt andet foretaget for at forbedre den tekniske tilgængelighed. Desuden betyder omlægningen, at hjemmesiden har fået et mere brugervenligt design, som er lettere at navigere rundt på. ViFAB har også udbygget de menupunkter på hjemmesiden, som er særligt rettet mod læger. Endelig er hjemmesiden blevet udbygget med tal fra de nyeste danske undersøgelser om alternativ behandling Andre aktiviteter Som et led i at imødekomme lægernes stigende behov for viden om alternativ behandling og naturmedicin fik ViFAB i 2008 publiceret tre artikler i de praktiserende lægers fagblad Månedsskrift for Praktisk Lægegerning (MPL). Artiklerne blev udarbejdet i samarbejde med Bo Christensen, praktiserende læge, professor ved Almen Medicin, Aarhus Universitet og medlem af ViFABs bestyrelse. Emnerne for artiklerne er: Effekt af alternativ behandling offentliggjort i MPL nr. 5, maj ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 5 / 19

7 Artiklen giver et overblik over Cochrane-forskningen i alternativ behandling og naturmedicin. Dialogen mellem læge og patient offentliggjort i MPL nr. 6, juni Hensigten med artiklen er at give lægen inspiration til dialogen med patienterne om alternativ behandling. Naturmedicin og kosttilskud offentliggjort i MPL nr. 8, august Hensigten med artiklen er at give lægen baggrundsviden til brug for dialogen med patienterne om naturmedicin og kosttilskud. Artiklen fokuserer bl.a. specifikt på den risiko for interaktion, som er forbundet med udvalgte patientgruppers brug af natur- og kosttilskudspræparater. 2.2 Udvikling af ny viden Med henblik på at udvikle ny viden har ViFAB i 2008 som hovedaktivitet haft uddeling af 1,6 million kr. til forskning i alternativ behandling. Derud over har ViFAB arbejdet på at opbygge og styrke forskningsnetværk inden for det alternative behandlingsområde Uddeling af forskningsmidler I 2008 havde ViFAB på finansloven en økonomisk ramme til uddeling af forskningsmidler på 1 million kr. Da ViFAB har uforbrugte midler, som tidligere års tilskudsmodtagere har tilbageført, har ViFAB valgt at uddele 0,6 millioner kr. af disse uforbrugte midler i hvert af årene 2008 og Der blev i 2008 således uddelt forskningsmidler for i alt 1,6 million kroner. Forskningsmidlerne blev opslået januar ViFAB modtog i alt 19 ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd foretog den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne og vurderede, at 12 ansøgninger var støtteværdige. Blandt de støtteværdige ansøgninger valgte bestyrelsen at støtte følgende fem projekter: Akupunktur og insemination: Marianne Wiegandt Krogslund, anæstesisygeplejerske og diplomuddannet akupunktør, Fertilitetsklinikken Trianglen, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, om chancen for graviditet øges ved at give akupunktur til kvinder, som er i behandling med insemination. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 6 / 19

8 Hypnose som forberedelse til fødsel: Ingelise Andersen, chefjordemoder og MPO, Herlev Hospital, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, om man kan mindske behovet for smertestillende indgreb under fødsler ved at træne kvinder i selvhypnose. Projektet vil også undersøge, om selvhypnose kan hjælpe til at give kvinder en mere positiv fødselsoplevelse. Kinesiologi: Bo Jacobsen, professor, dr.phil., Københavns Universitet, fik støtte til et projekt, som skal klarlægge de antagelser, der danner basis for kinesiologien som behandlingsform. Projektet skal bidrage med en ny og samlet fremstilling af kinesiologien som disciplin. Meditation og motion rehabilitering af kræftpatienter: Thomas Skovgaard, cand.scient., ph.d., regionsleder, Kræftens Bekæmpelse, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, om meditation og motion kan modvirke de negative psykiske og fysiske følgevirkninger, der ofte rammer kræftpatienter, når de har afsluttet kræftbehandlingen. Sygeplejersker og alternativ behandling: Anita Lunde, videnskabelig assistent, sygeplejerske, cand.cur., Syddansk Universitet, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, hvilke forudsætninger danske sygeplejersker har for at tale med patienter om alternativ behandling. Baggrunden er, at sygeplejersker stadig oftere møder patienter, som bruger alternativ behandling som supplement til konventionel behandling, og som i den forbindelse ønsker at tale med sygeplejerskerne Større tværgående forskergrupper I 2004 fik ViFAB en ekstrabevilling på Finansloven på 10 millioner kr. ViFABs bestyrelse valgte, at disse midler skulle uddeles til større tværgående forskergrupper. Bestyrelsen ønskede med denne beslutning at fremme og udvikle forskningen i alternativ behandling på tværs af fagområder, institutioner og organisationer. Hensigten var desuden at styrke samspillet mellem etablerede forskningsinstitutioner, alternative behandlingsmiljøer, sundhedssektoren og ViFAB. Bevillingen af midlerne skete i 2005, hvor to forskergrupper blev tildelt knap fem millioner kr. hver. Forskergrupperne er forankret ved henholdsvis Københavns Universitet (KUFAB-gruppen) og Syddansk Universitet (CCESCAM-gruppen). ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 7 / 19

9 Projekterne undersøger blandt andet alternativ behandling i forhold til kræft og sclerose. De to projekter er ultimo 2008 under afslutning. Projekterne har understøttet bestræbelserne på at skabe et universitetsbaseret forskningsmiljø omkring alternativ behandling i Danmark. ViFABs årlige bevilling på en million kr. til forskning er desværre næppe tilstrækkeligt til at kunne fastholde forskerne i forskningsmiljøerne indenfor området alternativ behandling og slet ikke tilstrækkelig til at styrke og udbygge forskningsindsatsen indenfor området. Det er dog meget positivt, at leder af CCESCAM-gruppen professor, ph.d. Helle Johannessen, har fået bevilget godt 10 mio. kr. fra de statslige puljer under Det Strategiske Forskningsråd. Bevillingen er givet til et projekt om evaluering af individualiserede behandlingsforløb med healing til kræftpatienter som case. Både KUFAB- og CCESCAM-gruppen har i projektperioden offentliggjort flere artikler om resultaterne af deres projekter. Man kan finde information om resultaterne af gruppernes arbejde på deres hjemmesider og Forskningsforum Formålet med Forskningsforum er at skabe en kontakt- og inspirationskanal mellem alternative behandlerorganisationer og ViFAB, der kan motivere, inspirere og bidrage til en styrkelse af forskningsindsatsen i de alternative behandlerorganisationer. I Forskningsforum deltager repræsentanter fra alternative behandlerorganisationer med relation til den pågældende organisations forskningsmæssige aktiviteter. Deltagerne formidler information mellem netværket og deres organisation og fungerer som organisationens ressourceperson i forskningsmæssig henseende. 21 alternative behandlerorganisationer er blevet inviteret til at deltage med op til to repræsentanter. Mødernes indhold er tilrettelagt dels ud fra deltagernes ønsker og dels ud fra netværkets formål, at stimulere interessen for forskning blandt alternative behandlerorganisationer. Idet stadig flere forskningsprojekter foregår i et samarbejde mellem etablerede forskere og alternative behandlere har Forskningsforum i 2008 haft fokus på dette ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 8 / 19

10 samarbejde. Forumet har eksempelvis drøftet en række konkrete problemstillinger, som det er relevant at være opmærksom på, før et tværfagligt samarbejde etableres. På møderne har deltagerne holdt oplæg om egne erfaringer med forskningsprojekter. Forumet har endvidere været på besøg på Lungemedicinsk Afdeling på Århus Sygehus, hvor der arbejdes i et tværfagligt projekt om alternativ behandling af astmapatienter. I de foregående år blev der i forlængelse af møderne holdt et offentligt arrangement om forskning i alternativ behandling. Men da ViFABs budget ved årsskiftet 2007 / 2008 blev reduceret med godt 7% i forhold til budgettet i 2007, valgte centeret af ressourcemæssige årsager ikke at holde offentlige arrangementer. Et påtænkt kursus for alternative behandlere måtte ligeledes opgives. 3. Bestyrelsen Bestyrelsens treårige funktionsperiode udløb ultimo I forbindelse med at der skulle udpeges nye bestyrelsesmedlemmer, fik VIFAB nye vedtægter, der gav bestyrelsen en ny sammensætning. Kredsen af repræsenterede organisationer blev udvidet, så Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter og RAB-forum (Registrerede Alternative Behandlere) nu også er repræsenteret i ViFABs bestyrelse. Det samlede antal bestyrelsesmedlemmer er dog som hidtil 11 i alt, idet tre organisationer (DADL, Landsorganisationen NaturSundhedsrådet og SundhedsRådet) samtidig reducerede antallet af repræsentanter fra to til en. Bestyrelsens medlemmer og sammensætning fremgår af afsnit 5.4. Bestyrelsen holdt to møder i Et planlagt tredje møde i december 2008 måtte aflyses, idet ministeriets beskikkelse af den nye bestyrelse blev forsinket. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 9 / 19

11 4. Fremtidige aktiviteter ViFABs vision vil også de kommende år danne udgangspunkt for centerets aktiviteter. Det er således ViFABs mål ved udvikling, forankring og formidling af viden at skabe en vidensmarkedsplads, hvor befolkningen, sundhedsfagligt personale og aktører inden for det alternative behandlingsområde kan finde aktuel, relevant og saglig information om alternativ behandling. Fokusområderne vil i 2009 være: Synlighed: ViFAB vil gøre centerets aktiviteter og tilbud mere synlige for de forskellige målgrupper. Udsendelse af et elektronisk nyhedsbrev skal medvirke til at øge ViFABs synlighed blandt hjemmesidens brugere samt i pressen. ViFAB har tidligere udsendt et nyhedsbrev i papirformat, men produktionen af nyhedsbrevet blev efterfølgende opgivet, idet det var for ressourcekrævende at producere og ikke mindst distribuere nyhedsbrevet. I 2009 vil ViFAB genoptage udsendelsen af et nyhedsbrev, men denne gang i elektronisk version. Planen er at udsende to elektroniske nyhedsbreve i I relation til målgruppen alternative behandlere vil ViFAB søge at øge synligheden af centerets aktiviteter ved at udarbejde artikler målrettet alternative behandlerorganisationers medlemsblade. Endeligt har ViFAB til hensigt i 2009 at udarbejde en eller flere pjecer rettet mod specifikke målgrupper. Formidling af viden via centerets hjemmeside: ViFAB vil fortsat koncentrere sin formidlingsindsats omkring centerets hjemmeside. ViFAB er en lille institution med begrænsede ressourcer i forhold til opgavemængden, og derfor er hjemmesiden en meget vigtig kanal til at sikre, at formidlingen når ud til så stor en del af målgrupperne som muligt. Arbejdet med hjemmesiden vil i 2009 omfatte både udvikling af nyt indhold og generel vedligeholdelse og opdatering. Udvikling af nyt indhold vil være koncentreret om fortsat udbygning af menupunktet sundhed og sygdom. ViFAB er i starten af 2009 begyndt at opbygge et nyt undermenupunkt i forhold til sygdommen diabetes. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 10 / 19

12 Udvikling af ny viden: Med henblik på udvikling af ny viden om alternativ behandling vil ViFAB også i 2009 støtte og igangsætte forskning inden for området. ViFAB forventer i 2009 at uddele 1,6 million kroner til forskning i alternativ behandling. Derudover vil centeret fortsat følge op på den forskning, som allerede er sat i gang. Kompetence- og netværksopbygning hos alternative behandlere: ViFAB vil også fortsætte arbejdet med kompetenceopbygning hos alternative behandlere via Forskningsforum. Målet er, at de alternative behandlere skal kunne tilegne sig forskningsmæssige kvalifikationer og opbygge netværk inden for forskning. Dermed får behandlerne mulighed for at indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter eller gennemføre egne forskningsprojekter. Som et led i kompetenceopbygningen påtænker ViFAB desuden at holde et kursus i spørgeskemateknik målrettet alternative behandlere. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 11 / 19

13 5. Bilag 5.1 Præsentation af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) er en selvejende institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. ViFAB ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der repræsenterer såvel alternative behandlerorganisationer som det etablerede sundhedssystem. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centerets virksomhed. Den daglige administrative og økonomiske ledelse af centeret varetages af centerchefen med ansvar over for bestyrelsen. 5.2 Formål og opgaver ViFAB har til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt at fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. Med henblik på at realisere disse formål er det centerets opgave: at indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden om alternativ behandling og naturmedicin. at igangsætte forskning inden for området alternativ behandling og naturmedicin - enten i centerets regi eller i andre forskningsmiljøer, herunder at samarbejde med eksisterende forskningsmiljøer. at fremme en dialog mellem autoriseret sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. at øge kendskabet til det behandlingsfilosofiske grundlag bag alternativ behandling og naturmedicin. 5.3 Vision ViFAB formulerede i 2003 en vision for centerets arbejde: Med henblik på at opfylde den overordnede målsætning, at øge og udbrede viden om alternativ ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 12 / 19

14 behandling, vil ViFAB skabe en vidensmarkedsplads, hvor viden om alternativ behandling udvikles, formidles og forankres. En sådan vidensmarkedsplads involverer forskellige indsatsområder, der overlapper og understøtter hinanden. Visionen er ved hjælp af synergieffekt at opnå størst mulig kvalitet med færrest mulige ressourcer inden for disse indsatsområder. ViFABs vision er illustreret ved figur 2: Figur 2: ViFABs vision ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 13 / 19

15 ViFAB vil i løbet af de næste fem til syv år arbejde med de hovedområder, der indgår i ViFABs vision: Vidensmarkedsplads Gennem vidensforankring, vidensudvikling og vidensformidling vil ViFAB sikre, at den viden, der genereres i visionens øvrige delelementer, gøres tilgængelig såvel internt i ViFAB som eksternt. Kompetenceudbygning ViFAB vil udbyde og udvikle efteruddannelse, kurser og vejledning for alternative behandlere om forskning med henblik på at give alternative behandlere kvalifikationer, så de kan indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter og gennemføre egne forskningsprojekter. Forskningsnetværk ViFAB vil skabe forskningsnetværk inden for området alternativ behandling og naturmedicin, gerne med deltagelse af ph.d.-studerende. Det er hensigten, at forskerne skal være tilknyttet eksterne partnere, eksempelvis universiteter og sygehuse. Forskningsnetværket skal fungere som et tværinstitutionelt netværk, hvor der tilbydes kurser og workshops om relevante, tværfaglige emner med centrale, internationalt anerkendte forskere. Desuden vil ViFAB tilbyde erfaringsudveksling og vidensdeling. Formålet med at etablere alternative behandlernetværk og forskningsnetværk er at styrke og stimulere forskningen inden for området. Efteruddannelse ViFAB vil medvirke til, at der på relevante uddannelsesinstitutioner etableres efteruddannelse for sundhedsfagligt personale om alternativ behandling på kandidat- og efteruddannelsesniveau. Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at sundhedsfagligt personale har adgang til viden om alternativ behandling og naturmedicin på et højt fagligt og forskningsbaseret niveau. Uddannelsen skal have et niveau, der gør den attraktiv for sundhedsfagligt personale i Norden og evt. i Europa. Rådgivning ViFAB vil arbejde for, at borgerne har adgang til neutral, saglig og uafhængig rådgivning om alternativ behandling og naturmedicin. Den primære målgruppe er brugere af alternativ behandling, den sekundære målgruppe er sundhedsfagligt personale. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 14 / 19

16 5.4 Bestyrelse ViFAB ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse efter indstilling fra nedennævnte organisationer og myndigheder. Bestyrelsens sammensætning pr. januar 2009 er: To medlemmer udpeget personligt af ministeren for sundhed og forebyggelse: Jens Christian Djurhuus (formand) Birthe Skaarup Et medlem fra Aarhus Universitet: Bo Christensen Et medlem fra Landsorganisationen NaturSundhedsrådet: Søren Skogstad Nielsen Et medlem fra SundhedsRådet: Inge Kellermann Et medlem fra RAB-forum: Birte Nielsen Et medlem fra Den Almindelige Danske Lægeforening: Jørgen Rungby Et medlem fra Dansk Sygeplejeråd: Bodil Gyllembourg Lissau Et medlem fra Danske Patienter: Peter Kauffeldt Et medlem fra Sundhedsstyrelsen: Anne Mette Dons Et medlem fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Henrik Grosen Nielsen Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne er tre år. Bestyrelsen holdt i 2008 to ordinære møder. Referat af bestyrelsens møder findes på ViFABs hjemmeside. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 15 / 19

17 5.5 Centerets medarbejdere Centeret havde ved udgangen af 2008 følgende medarbejdere: Centerchef, cand.merc., ph.d. Helle L. Lønroth Sekretær, korrespondent, Hanne Secher Sørensen Vidensformidler, cand.mag. Anette I. S. Ranneries AC-fuldmægtig, cand.scient.pol. Ann Bloch Herudover havde ViFAB i perioden august december tilknyttet Else Johannesen, studerende i Folkesundhedsvidenskab, i praktik. Tabel 2: ViFABs personaleforhold Budget 2009 Antal årsværk 5,4 5,9 4,7 3,8 3,6 Tilgang af medarbejdere **3 *** Afgang af medarbejdere 1 ***4 ***1 ***2 1 * heraf 1 tidsbegrænset ansættelse (ikke orlovsstilling) ** heraf 2 tidsbegrænsede stillinger *** heraf 1 tidsbegrænset ansættelse (ikke orlovsstilling) 5.6 Økonomi Her redegøres der i hovedtræk for ViFABs økonomi i For en mere uddybende beskrivelse henvises til ViFABs årsrapport 2008 på ViFAB disponerer over to hovedkonti: Hovedkonto , der er ViFABs driftskonto. Hovedkonto , der er en reservationskonto, hvorfra midler til eksterne forskningsprojekter bevilges. For ViFABs hovedkonto aflægges regnskabet efter omkostningsbaserede principper. For ViFABs hovedkonto aflægges regnskab og bevillingsregnskab alene efter de udgiftsbaserede principper. ViFABs resultat for 2008 blev i det omkostningsbaserede regnskab et overskud på 0,6 millioner kr. jf. tabel 3, der viser resultatopgørelsen for I 2007 havde ViFAB en negativ egenkapital på kroner. Dette betød, at ViFAB i 2008 valgte at reducere udbuddet af de mest omkostningstunge aktiviteter. Herudover er antallet af årsværk i 2008 blevet reduceret med ca. 20 % i forhold til 2007 svarende til knap et årsværk. Sammen med en tillægsbevilling på 0,2 million ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 16 / 19

18 kroner tilført september 2008 har dette betydet, at ViFAB i 2008 fik et samlet overskud på 0,6 million kroner. Tabel 3: Resultatopgørelse ( ) (1.000 kr.) Resultatopgørelse R-2007 R-2008 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af vare og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion 56 - Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter - - Andre driftsomkostninger - - Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter -8-4 Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter - - Ekstraordinære omkostninger - - Årets resultat ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 17 / 19

19 Tabel 7: Balance ( og ) Aktiver (1.000 kr.) Passiver (1.000 kr.) Anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver Startkapital Færdiggjorte udviklingsprojekter Opskrivninger Erhvervede koncessioner m.v. Reserveret egenkapital Udviklingsprojekter under opførelse * Overført overskud Immaterielle anlægsaktiver i alt Egenkapital i alt Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Grunde, arealer og bygninger Langfristede gældsforpligtelser Infrastruktur Prioritetsgæld og anden langfristet gæld Transportmateriel FF4 Langfristet gæld Produktionsanlæg og maskiner FF6 Bygge- og IT-kredit Inventar og IT-udstyr Donationer Igangværende arbejder for Langfristede egen regning gældsforpligtelser i alt Kortfristede Materielle anlægsaktiver i alt gældsforpligtelser Leverandører af varer og Finansielle anlægsaktiver tjenesteydelser Statsforskrivning Anden kortfristet gæld Øvrige finansielle anlægsaktiver Skyldige feriepenge Finansielle anlægsaktiver i alt Reserveret bevilling Anlægsaktiver i alt Igangværende arbejder for fremmed regning Omsætningsaktiver Periodeafgrænsningsposter Varebeholdninger Kortfristede gældsforpligtelser i alt Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Gældsforpligtelser i alt Aktiver i alt Passiver i alt * Differencen i det overførte overskud ultimo 2007 på ,83 kr. mellem SB og regnskabet i det lokale økonomisystem skyldes Økonomistyrelsens usaldering af SKB FF1-konti i regnskabet, som ikke påvirker regnskabstallet i SB. Af hensyn til opstillingen af resultatopgørelsen vil angivelsen på det overførte overskud være tallet fra det lokale økonomisystem, mens tallet fra SB fremgå i tabel 9. ** Fra 2007 og frem kan der ikke foretages flytning mellem de enkelte likviditetskonti efter den 31. december. De betalinger, der afvikles efter den 31. december, og som vedrører det gamle år, afvikles i det nye år. Fra 2007 og frem kan der derfor opstå afstemningsmæssige differencer mellem likviditetskontiene (FF4- FF7) og de konti, som disse skal afstemmes imod. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 18 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2010 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2010... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 5 2.1.2 Information om

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 INDHOLD Forord... 3 1. ViFABs oprettelse... 4 1.1 Før ViFAB... 4 1.2 ViFAB bliver til... 4 2. Øge viden om og kendskabet til

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité J.nr.: 1300389 Dok. nr.: 1192580 PSE/SH Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Som følge af udmøntningen af handlingsplanen om

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2008 23.2. Miljøstyrelsen 2 Indhold 1 BERETNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF MILJØSTYRELSEN 5 1.2 VURDERING AF DE OVERORDNEDE FAGLIGE RESULTATER 6 1.2.1 Produktområde 1: Ministerieopgaver

Læs mere

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Årsrapport 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Marts 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapport 28 2/29 Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 23 København S Telefon 32669 Fax 326691 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapporten udgives kun i elektronisk form og kan gratis downloades fra www.forbrug.dk

Læs mere

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005

Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005 Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Mission... 3 1.2. Vision... 3 1.3. Hovedopgaver... 3 1.4. Overordnede resultater... 4 1.4.1 Årets finansielle resultater...

Læs mere

2013 Årsrapport. Foto: Carsten Hansen

2013 Årsrapport. Foto: Carsten Hansen Foto: Carsten Hansen 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER...

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

København, 29. marts 2007. Årsrapport 2006 for Danmarks Biblioteksskole

København, 29. marts 2007. Årsrapport 2006 for Danmarks Biblioteksskole København, 29. marts 2007 Årsrapport 2006 for Danmarks Biblioteksskole Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Danmarks Biblioteksskole... 1 1.2. Årets finansielle resultater...1 1.3.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 1 Beretning....5 1.1 Præsentation af

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere