ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2008

2 INDHOLD 1. Indledning ViFABs aktiviteter i Forankring og formidling af viden Information om folkesygdomme og alternativ behandling Udvikling af hjemmeside Andre aktiviteter Udvikling af ny viden Uddeling af forskningsmidler Større tværgående forskergrupper Forskningsforum Bestyrelsen Fremtidige aktiviteter Bilag Præsentation af ViFAB Formål og opgaver Vision Bestyrelse Centerets medarbejdere Økonomi ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

3 1. Indledning 2008 var et år, hvor ViFAB med stor intensitet fortsatte sit oplysende arbejde. Informationerne om alternativ behandling og de store folkesygdomme blev udbygget og publikationsaktiviteten opretholdt. Dette til trods for at 2008 var et økonomisk vanskeligt år. ViFABs driftsbudget blev ved årsskiftet reduceret og det på et tidspunkt, hvor interessen og behovet for viden om komplementær og alternativ behandling aldrig har været større. Den ekstraordinære forskningsbevilling, der blev givet i 2005 til de to større tværgående forskergrupper, er opbrugt ved udgangen af 2008, og projekterne er nu under afslutning. ViFAB har ikke haft mulighed for at sikre de store forskningsmæssige satsningers fortsættelse, nu hvor de rigtig er kommet i gang, og hvor samfundet virkelig skulle til at høste frugterne af satsningerne. ViFABs prioritering af at kunne samle forskningskræfterne i et nyt felt, har vist sig at være vellykket og burde give anledning til, at man ikke blot sikrede fortsættelse, men også at andre grupper fik muligheden for at opbygge et forskningsmiljø omkring alternativ behandling. I den oprindelige ansøgningsrunde, hvor de to tværgående forskergrupper blev udvalgt til at modtage støtte, var der andre forskergrupper der også var kvalificerede til at opnå støtte. Det er derfor ViFABs håb, at der med finanslov 2010 vil blive nye muligheder for at støtte forskningen. ViFAB har i de seneste år haft en årlig bevilling på 1 million kr. til at støtte forskning i alternativ behandling, hvilket kun kan finansiere en beskeden mængde forskning. De forskningsoversigter over alternativ behandling, som eksisterer i dag, konkluderer ofte, at forskningen er for begrænset til at kunne sige noget sikkert om effekten af de forskellige behandlingsformer. Der er derfor fortsat et stort behov for mere forskning på området. Jens Christian Djurhuus Formand Helle L. Lønroth Centerchef ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 19

4 2. ViFABs aktiviteter i 2008 ViFABs aktiviteter i 2008 har ligget inden for rammerne af ViFABs vision (jf. afsnit 5.3). Aktiviteterne er gennemført i overensstemmelse med de resultatkrav og indsatsområder, som er fastlagt i Resultatkontrakt for ViFAB, Resultatkravene for 2008 er følgende: Tabel 1: ViFABs resultatkrav for 2008 Opgaver Forankring og formidling af viden Udarbejdelse af tekster under menupunktet Sundhed og sygdom Opdateringer af produktresumeer, menupunktet Naturmedicin Udarbejdelse/revision af tekster under den engelske version af Udvikling af ny viden Bekræftelse på modtagelse af ansøgning om forskningsmidler Svar til ansøgere af forskningsmidler Forskningsnetværk Øvrige Medarbejderudviklings-samtaler Arbejdspladsvurdering (APV) Resultatkrav Grad af målopfyldelse (%) Vægt (%) Vægtet resultat (%) At udarbejde minimum 12 tekster 100 % 20 % 20 % At foretage fire opdateringer 100 % 10 % 10 % Udarbejdelse/ revision af minimum 12 tekster At sende bekræftelse senest to uger efter ansøgningsfristen At sende svar senest to uger efter beslutning er godkendt Afholdelse af minimum to møder i netværket Fastansatte medarbejdere med min. et års anciennitet har gennemført udviklingssamtale indenfor det seneste år Der er gennemført APV inden for de seneste tre år 100 % 20 % 20 % 100 % 13 % 13 % 100 % 13 % 13 % 100 % 20 % 20 % 100 % 2 % 2 % 100 % 2 % 2 % Samlet målopfyldelse 100 % Som det fremgår af resultatkravene, har ViFAB i 2008 både fokuseret på aktiviteter, der forankrer og formidler viden, og på aktiviteter, der udvikler ny viden. 2.1 Forankring og formidling af viden ViFABs vision er at etablere en vidensmarkedsplads, hvor viden om alternativ behandling forankres og formidles. Med dette formål for øje har ViFAB i de seneste år haft som én af sine vigtigste aktiviteter at udvikle centerets hjemmeside. Hjemmesiden er omfattende, og det ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 3 / 19

5 er ressourcekrævende at udbygge og vedligeholde den. Da centeret har begrænsede ressourcer, må arbejdet derfor prioriteres og strækkes over flere år. I 2008 har fokus været rettet mod udbygning af information om alternativ behandling i forhold til nogle af de store folkesygdomme under hovedmenupunktet sundhed og sygdom. I 2008 blev der udarbejdet undermenupunkter med information om alternativ behandling i forhold til kræft og hjertekarsygdom. Punktet skal løbende udbygges med information om flere sygdomme. ViFAB har desuden arbejdet med udbygning af den engelske version af hjemmesiden. Endelig har ViFAB i 2008 arbejdet videre med omlægningen af den tekniske base for hjemmesiden til et nyt CMS-system. ViFAB ønsker at bidrage til en bedre dialog mellem læge og patient om alternativ behandling og har blandt andet arbejdet med information til lægerne om alternativ behandling via deres fagblad Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. ViFAB fik således publiceret tre artikler i månedsskriftet i Information om folkesygdomme og alternativ behandling I 2008 har ViFAB haft fokus på at udvikle menupunktet sundhed og sygdom på hjemmesiden. Dette arbejde er en videreførelse af den analyse og arbejdsplan, der i 2007 blev udarbejdet vedrørende nyt indhold og ny struktur til menupunktet. Punktet skal løbende udbygges med information om alternativ behandling i forhold til nogle af de store folkesygdomme. I 2008 er der oprettet underpunkter med information om alternativ behandling i forhold til sygdommene kræft og hjertekarsygdom. Punkterne indeholder blandt andet information om, hvad anerkendte videnskabelige undersøgelser konkluderer om effekten af alternativ behandling i forhold til henholdsvis kræft og hjertekarsygdom. Der er også information om usikre kombinationer af medicin og patientforeningernes overvejelser om brug af alternativ behandling i forhold til sygdommene. Man kan desuden finde statistikker om brugen af alternativ behandling i de respektive patientgrupper. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 4 / 19

6 Menupunkterne er blandt andet udviklet på baggrund af indsamling af ideer og ønsker blandt brugere, relevante fagpersoner og patientrådgivninger Udvikling af hjemmeside I 2008 har ViFAB arbejdet med udbygning og opdatering af den engelske version af hjemmesiden. Den engelske version er særligt målrettet udenlandske forskere med henblik på at synliggøre dansk forskning på området. ViFAB indledte i 2007 et samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitet om at foretage forskningsfaglig gennemgang og opdatering af resultaterne af de såkaldte Cochrane-oversigter om effekten af alternativ behandling, naturmedicin og kosttilskud. Samarbejdet fortsatte i 2008, og ViFAB videreformidler Cochrane-resultaterne på hjemmesiden fire gange årligt. I 2007 påbegyndte ViFAB en omlægning af hjemmesiden til et nyt CMS-system, og arbejdet fortsatte i Omlægningen er blandt andet foretaget for at forbedre den tekniske tilgængelighed. Desuden betyder omlægningen, at hjemmesiden har fået et mere brugervenligt design, som er lettere at navigere rundt på. ViFAB har også udbygget de menupunkter på hjemmesiden, som er særligt rettet mod læger. Endelig er hjemmesiden blevet udbygget med tal fra de nyeste danske undersøgelser om alternativ behandling Andre aktiviteter Som et led i at imødekomme lægernes stigende behov for viden om alternativ behandling og naturmedicin fik ViFAB i 2008 publiceret tre artikler i de praktiserende lægers fagblad Månedsskrift for Praktisk Lægegerning (MPL). Artiklerne blev udarbejdet i samarbejde med Bo Christensen, praktiserende læge, professor ved Almen Medicin, Aarhus Universitet og medlem af ViFABs bestyrelse. Emnerne for artiklerne er: Effekt af alternativ behandling offentliggjort i MPL nr. 5, maj ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 5 / 19

7 Artiklen giver et overblik over Cochrane-forskningen i alternativ behandling og naturmedicin. Dialogen mellem læge og patient offentliggjort i MPL nr. 6, juni Hensigten med artiklen er at give lægen inspiration til dialogen med patienterne om alternativ behandling. Naturmedicin og kosttilskud offentliggjort i MPL nr. 8, august Hensigten med artiklen er at give lægen baggrundsviden til brug for dialogen med patienterne om naturmedicin og kosttilskud. Artiklen fokuserer bl.a. specifikt på den risiko for interaktion, som er forbundet med udvalgte patientgruppers brug af natur- og kosttilskudspræparater. 2.2 Udvikling af ny viden Med henblik på at udvikle ny viden har ViFAB i 2008 som hovedaktivitet haft uddeling af 1,6 million kr. til forskning i alternativ behandling. Derud over har ViFAB arbejdet på at opbygge og styrke forskningsnetværk inden for det alternative behandlingsområde Uddeling af forskningsmidler I 2008 havde ViFAB på finansloven en økonomisk ramme til uddeling af forskningsmidler på 1 million kr. Da ViFAB har uforbrugte midler, som tidligere års tilskudsmodtagere har tilbageført, har ViFAB valgt at uddele 0,6 millioner kr. af disse uforbrugte midler i hvert af årene 2008 og Der blev i 2008 således uddelt forskningsmidler for i alt 1,6 million kroner. Forskningsmidlerne blev opslået januar ViFAB modtog i alt 19 ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd foretog den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne og vurderede, at 12 ansøgninger var støtteværdige. Blandt de støtteværdige ansøgninger valgte bestyrelsen at støtte følgende fem projekter: Akupunktur og insemination: Marianne Wiegandt Krogslund, anæstesisygeplejerske og diplomuddannet akupunktør, Fertilitetsklinikken Trianglen, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, om chancen for graviditet øges ved at give akupunktur til kvinder, som er i behandling med insemination. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 6 / 19

8 Hypnose som forberedelse til fødsel: Ingelise Andersen, chefjordemoder og MPO, Herlev Hospital, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, om man kan mindske behovet for smertestillende indgreb under fødsler ved at træne kvinder i selvhypnose. Projektet vil også undersøge, om selvhypnose kan hjælpe til at give kvinder en mere positiv fødselsoplevelse. Kinesiologi: Bo Jacobsen, professor, dr.phil., Københavns Universitet, fik støtte til et projekt, som skal klarlægge de antagelser, der danner basis for kinesiologien som behandlingsform. Projektet skal bidrage med en ny og samlet fremstilling af kinesiologien som disciplin. Meditation og motion rehabilitering af kræftpatienter: Thomas Skovgaard, cand.scient., ph.d., regionsleder, Kræftens Bekæmpelse, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, om meditation og motion kan modvirke de negative psykiske og fysiske følgevirkninger, der ofte rammer kræftpatienter, når de har afsluttet kræftbehandlingen. Sygeplejersker og alternativ behandling: Anita Lunde, videnskabelig assistent, sygeplejerske, cand.cur., Syddansk Universitet, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, hvilke forudsætninger danske sygeplejersker har for at tale med patienter om alternativ behandling. Baggrunden er, at sygeplejersker stadig oftere møder patienter, som bruger alternativ behandling som supplement til konventionel behandling, og som i den forbindelse ønsker at tale med sygeplejerskerne Større tværgående forskergrupper I 2004 fik ViFAB en ekstrabevilling på Finansloven på 10 millioner kr. ViFABs bestyrelse valgte, at disse midler skulle uddeles til større tværgående forskergrupper. Bestyrelsen ønskede med denne beslutning at fremme og udvikle forskningen i alternativ behandling på tværs af fagområder, institutioner og organisationer. Hensigten var desuden at styrke samspillet mellem etablerede forskningsinstitutioner, alternative behandlingsmiljøer, sundhedssektoren og ViFAB. Bevillingen af midlerne skete i 2005, hvor to forskergrupper blev tildelt knap fem millioner kr. hver. Forskergrupperne er forankret ved henholdsvis Københavns Universitet (KUFAB-gruppen) og Syddansk Universitet (CCESCAM-gruppen). ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 7 / 19

9 Projekterne undersøger blandt andet alternativ behandling i forhold til kræft og sclerose. De to projekter er ultimo 2008 under afslutning. Projekterne har understøttet bestræbelserne på at skabe et universitetsbaseret forskningsmiljø omkring alternativ behandling i Danmark. ViFABs årlige bevilling på en million kr. til forskning er desværre næppe tilstrækkeligt til at kunne fastholde forskerne i forskningsmiljøerne indenfor området alternativ behandling og slet ikke tilstrækkelig til at styrke og udbygge forskningsindsatsen indenfor området. Det er dog meget positivt, at leder af CCESCAM-gruppen professor, ph.d. Helle Johannessen, har fået bevilget godt 10 mio. kr. fra de statslige puljer under Det Strategiske Forskningsråd. Bevillingen er givet til et projekt om evaluering af individualiserede behandlingsforløb med healing til kræftpatienter som case. Både KUFAB- og CCESCAM-gruppen har i projektperioden offentliggjort flere artikler om resultaterne af deres projekter. Man kan finde information om resultaterne af gruppernes arbejde på deres hjemmesider og Forskningsforum Formålet med Forskningsforum er at skabe en kontakt- og inspirationskanal mellem alternative behandlerorganisationer og ViFAB, der kan motivere, inspirere og bidrage til en styrkelse af forskningsindsatsen i de alternative behandlerorganisationer. I Forskningsforum deltager repræsentanter fra alternative behandlerorganisationer med relation til den pågældende organisations forskningsmæssige aktiviteter. Deltagerne formidler information mellem netværket og deres organisation og fungerer som organisationens ressourceperson i forskningsmæssig henseende. 21 alternative behandlerorganisationer er blevet inviteret til at deltage med op til to repræsentanter. Mødernes indhold er tilrettelagt dels ud fra deltagernes ønsker og dels ud fra netværkets formål, at stimulere interessen for forskning blandt alternative behandlerorganisationer. Idet stadig flere forskningsprojekter foregår i et samarbejde mellem etablerede forskere og alternative behandlere har Forskningsforum i 2008 haft fokus på dette ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 8 / 19

10 samarbejde. Forumet har eksempelvis drøftet en række konkrete problemstillinger, som det er relevant at være opmærksom på, før et tværfagligt samarbejde etableres. På møderne har deltagerne holdt oplæg om egne erfaringer med forskningsprojekter. Forumet har endvidere været på besøg på Lungemedicinsk Afdeling på Århus Sygehus, hvor der arbejdes i et tværfagligt projekt om alternativ behandling af astmapatienter. I de foregående år blev der i forlængelse af møderne holdt et offentligt arrangement om forskning i alternativ behandling. Men da ViFABs budget ved årsskiftet 2007 / 2008 blev reduceret med godt 7% i forhold til budgettet i 2007, valgte centeret af ressourcemæssige årsager ikke at holde offentlige arrangementer. Et påtænkt kursus for alternative behandlere måtte ligeledes opgives. 3. Bestyrelsen Bestyrelsens treårige funktionsperiode udløb ultimo I forbindelse med at der skulle udpeges nye bestyrelsesmedlemmer, fik VIFAB nye vedtægter, der gav bestyrelsen en ny sammensætning. Kredsen af repræsenterede organisationer blev udvidet, så Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter og RAB-forum (Registrerede Alternative Behandlere) nu også er repræsenteret i ViFABs bestyrelse. Det samlede antal bestyrelsesmedlemmer er dog som hidtil 11 i alt, idet tre organisationer (DADL, Landsorganisationen NaturSundhedsrådet og SundhedsRådet) samtidig reducerede antallet af repræsentanter fra to til en. Bestyrelsens medlemmer og sammensætning fremgår af afsnit 5.4. Bestyrelsen holdt to møder i Et planlagt tredje møde i december 2008 måtte aflyses, idet ministeriets beskikkelse af den nye bestyrelse blev forsinket. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 9 / 19

11 4. Fremtidige aktiviteter ViFABs vision vil også de kommende år danne udgangspunkt for centerets aktiviteter. Det er således ViFABs mål ved udvikling, forankring og formidling af viden at skabe en vidensmarkedsplads, hvor befolkningen, sundhedsfagligt personale og aktører inden for det alternative behandlingsområde kan finde aktuel, relevant og saglig information om alternativ behandling. Fokusområderne vil i 2009 være: Synlighed: ViFAB vil gøre centerets aktiviteter og tilbud mere synlige for de forskellige målgrupper. Udsendelse af et elektronisk nyhedsbrev skal medvirke til at øge ViFABs synlighed blandt hjemmesidens brugere samt i pressen. ViFAB har tidligere udsendt et nyhedsbrev i papirformat, men produktionen af nyhedsbrevet blev efterfølgende opgivet, idet det var for ressourcekrævende at producere og ikke mindst distribuere nyhedsbrevet. I 2009 vil ViFAB genoptage udsendelsen af et nyhedsbrev, men denne gang i elektronisk version. Planen er at udsende to elektroniske nyhedsbreve i I relation til målgruppen alternative behandlere vil ViFAB søge at øge synligheden af centerets aktiviteter ved at udarbejde artikler målrettet alternative behandlerorganisationers medlemsblade. Endeligt har ViFAB til hensigt i 2009 at udarbejde en eller flere pjecer rettet mod specifikke målgrupper. Formidling af viden via centerets hjemmeside: ViFAB vil fortsat koncentrere sin formidlingsindsats omkring centerets hjemmeside. ViFAB er en lille institution med begrænsede ressourcer i forhold til opgavemængden, og derfor er hjemmesiden en meget vigtig kanal til at sikre, at formidlingen når ud til så stor en del af målgrupperne som muligt. Arbejdet med hjemmesiden vil i 2009 omfatte både udvikling af nyt indhold og generel vedligeholdelse og opdatering. Udvikling af nyt indhold vil være koncentreret om fortsat udbygning af menupunktet sundhed og sygdom. ViFAB er i starten af 2009 begyndt at opbygge et nyt undermenupunkt i forhold til sygdommen diabetes. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 10 / 19

12 Udvikling af ny viden: Med henblik på udvikling af ny viden om alternativ behandling vil ViFAB også i 2009 støtte og igangsætte forskning inden for området. ViFAB forventer i 2009 at uddele 1,6 million kroner til forskning i alternativ behandling. Derudover vil centeret fortsat følge op på den forskning, som allerede er sat i gang. Kompetence- og netværksopbygning hos alternative behandlere: ViFAB vil også fortsætte arbejdet med kompetenceopbygning hos alternative behandlere via Forskningsforum. Målet er, at de alternative behandlere skal kunne tilegne sig forskningsmæssige kvalifikationer og opbygge netværk inden for forskning. Dermed får behandlerne mulighed for at indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter eller gennemføre egne forskningsprojekter. Som et led i kompetenceopbygningen påtænker ViFAB desuden at holde et kursus i spørgeskemateknik målrettet alternative behandlere. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 11 / 19

13 5. Bilag 5.1 Præsentation af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) er en selvejende institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. ViFAB ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der repræsenterer såvel alternative behandlerorganisationer som det etablerede sundhedssystem. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centerets virksomhed. Den daglige administrative og økonomiske ledelse af centeret varetages af centerchefen med ansvar over for bestyrelsen. 5.2 Formål og opgaver ViFAB har til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt at fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. Med henblik på at realisere disse formål er det centerets opgave: at indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden om alternativ behandling og naturmedicin. at igangsætte forskning inden for området alternativ behandling og naturmedicin - enten i centerets regi eller i andre forskningsmiljøer, herunder at samarbejde med eksisterende forskningsmiljøer. at fremme en dialog mellem autoriseret sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. at øge kendskabet til det behandlingsfilosofiske grundlag bag alternativ behandling og naturmedicin. 5.3 Vision ViFAB formulerede i 2003 en vision for centerets arbejde: Med henblik på at opfylde den overordnede målsætning, at øge og udbrede viden om alternativ ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 12 / 19

14 behandling, vil ViFAB skabe en vidensmarkedsplads, hvor viden om alternativ behandling udvikles, formidles og forankres. En sådan vidensmarkedsplads involverer forskellige indsatsområder, der overlapper og understøtter hinanden. Visionen er ved hjælp af synergieffekt at opnå størst mulig kvalitet med færrest mulige ressourcer inden for disse indsatsområder. ViFABs vision er illustreret ved figur 2: Figur 2: ViFABs vision ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 13 / 19

15 ViFAB vil i løbet af de næste fem til syv år arbejde med de hovedområder, der indgår i ViFABs vision: Vidensmarkedsplads Gennem vidensforankring, vidensudvikling og vidensformidling vil ViFAB sikre, at den viden, der genereres i visionens øvrige delelementer, gøres tilgængelig såvel internt i ViFAB som eksternt. Kompetenceudbygning ViFAB vil udbyde og udvikle efteruddannelse, kurser og vejledning for alternative behandlere om forskning med henblik på at give alternative behandlere kvalifikationer, så de kan indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter og gennemføre egne forskningsprojekter. Forskningsnetværk ViFAB vil skabe forskningsnetværk inden for området alternativ behandling og naturmedicin, gerne med deltagelse af ph.d.-studerende. Det er hensigten, at forskerne skal være tilknyttet eksterne partnere, eksempelvis universiteter og sygehuse. Forskningsnetværket skal fungere som et tværinstitutionelt netværk, hvor der tilbydes kurser og workshops om relevante, tværfaglige emner med centrale, internationalt anerkendte forskere. Desuden vil ViFAB tilbyde erfaringsudveksling og vidensdeling. Formålet med at etablere alternative behandlernetværk og forskningsnetværk er at styrke og stimulere forskningen inden for området. Efteruddannelse ViFAB vil medvirke til, at der på relevante uddannelsesinstitutioner etableres efteruddannelse for sundhedsfagligt personale om alternativ behandling på kandidat- og efteruddannelsesniveau. Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at sundhedsfagligt personale har adgang til viden om alternativ behandling og naturmedicin på et højt fagligt og forskningsbaseret niveau. Uddannelsen skal have et niveau, der gør den attraktiv for sundhedsfagligt personale i Norden og evt. i Europa. Rådgivning ViFAB vil arbejde for, at borgerne har adgang til neutral, saglig og uafhængig rådgivning om alternativ behandling og naturmedicin. Den primære målgruppe er brugere af alternativ behandling, den sekundære målgruppe er sundhedsfagligt personale. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 14 / 19

16 5.4 Bestyrelse ViFAB ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse efter indstilling fra nedennævnte organisationer og myndigheder. Bestyrelsens sammensætning pr. januar 2009 er: To medlemmer udpeget personligt af ministeren for sundhed og forebyggelse: Jens Christian Djurhuus (formand) Birthe Skaarup Et medlem fra Aarhus Universitet: Bo Christensen Et medlem fra Landsorganisationen NaturSundhedsrådet: Søren Skogstad Nielsen Et medlem fra SundhedsRådet: Inge Kellermann Et medlem fra RAB-forum: Birte Nielsen Et medlem fra Den Almindelige Danske Lægeforening: Jørgen Rungby Et medlem fra Dansk Sygeplejeråd: Bodil Gyllembourg Lissau Et medlem fra Danske Patienter: Peter Kauffeldt Et medlem fra Sundhedsstyrelsen: Anne Mette Dons Et medlem fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Henrik Grosen Nielsen Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne er tre år. Bestyrelsen holdt i 2008 to ordinære møder. Referat af bestyrelsens møder findes på ViFABs hjemmeside. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 15 / 19

17 5.5 Centerets medarbejdere Centeret havde ved udgangen af 2008 følgende medarbejdere: Centerchef, cand.merc., ph.d. Helle L. Lønroth Sekretær, korrespondent, Hanne Secher Sørensen Vidensformidler, cand.mag. Anette I. S. Ranneries AC-fuldmægtig, cand.scient.pol. Ann Bloch Herudover havde ViFAB i perioden august december tilknyttet Else Johannesen, studerende i Folkesundhedsvidenskab, i praktik. Tabel 2: ViFABs personaleforhold Budget 2009 Antal årsværk 5,4 5,9 4,7 3,8 3,6 Tilgang af medarbejdere **3 *** Afgang af medarbejdere 1 ***4 ***1 ***2 1 * heraf 1 tidsbegrænset ansættelse (ikke orlovsstilling) ** heraf 2 tidsbegrænsede stillinger *** heraf 1 tidsbegrænset ansættelse (ikke orlovsstilling) 5.6 Økonomi Her redegøres der i hovedtræk for ViFABs økonomi i For en mere uddybende beskrivelse henvises til ViFABs årsrapport 2008 på ViFAB disponerer over to hovedkonti: Hovedkonto , der er ViFABs driftskonto. Hovedkonto , der er en reservationskonto, hvorfra midler til eksterne forskningsprojekter bevilges. For ViFABs hovedkonto aflægges regnskabet efter omkostningsbaserede principper. For ViFABs hovedkonto aflægges regnskab og bevillingsregnskab alene efter de udgiftsbaserede principper. ViFABs resultat for 2008 blev i det omkostningsbaserede regnskab et overskud på 0,6 millioner kr. jf. tabel 3, der viser resultatopgørelsen for I 2007 havde ViFAB en negativ egenkapital på kroner. Dette betød, at ViFAB i 2008 valgte at reducere udbuddet af de mest omkostningstunge aktiviteter. Herudover er antallet af årsværk i 2008 blevet reduceret med ca. 20 % i forhold til 2007 svarende til knap et årsværk. Sammen med en tillægsbevilling på 0,2 million ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 16 / 19

18 kroner tilført september 2008 har dette betydet, at ViFAB i 2008 fik et samlet overskud på 0,6 million kroner. Tabel 3: Resultatopgørelse ( ) (1.000 kr.) Resultatopgørelse R-2007 R-2008 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af vare og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion 56 - Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter - - Andre driftsomkostninger - - Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter -8-4 Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter - - Ekstraordinære omkostninger - - Årets resultat ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 17 / 19

19 Tabel 7: Balance ( og ) Aktiver (1.000 kr.) Passiver (1.000 kr.) Anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver Startkapital Færdiggjorte udviklingsprojekter Opskrivninger Erhvervede koncessioner m.v. Reserveret egenkapital Udviklingsprojekter under opførelse * Overført overskud Immaterielle anlægsaktiver i alt Egenkapital i alt Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Grunde, arealer og bygninger Langfristede gældsforpligtelser Infrastruktur Prioritetsgæld og anden langfristet gæld Transportmateriel FF4 Langfristet gæld Produktionsanlæg og maskiner FF6 Bygge- og IT-kredit Inventar og IT-udstyr Donationer Igangværende arbejder for Langfristede egen regning gældsforpligtelser i alt Kortfristede Materielle anlægsaktiver i alt gældsforpligtelser Leverandører af varer og Finansielle anlægsaktiver tjenesteydelser Statsforskrivning Anden kortfristet gæld Øvrige finansielle anlægsaktiver Skyldige feriepenge Finansielle anlægsaktiver i alt Reserveret bevilling Anlægsaktiver i alt Igangværende arbejder for fremmed regning Omsætningsaktiver Periodeafgrænsningsposter Varebeholdninger Kortfristede gældsforpligtelser i alt Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Gældsforpligtelser i alt Aktiver i alt Passiver i alt * Differencen i det overførte overskud ultimo 2007 på ,83 kr. mellem SB og regnskabet i det lokale økonomisystem skyldes Økonomistyrelsens usaldering af SKB FF1-konti i regnskabet, som ikke påvirker regnskabstallet i SB. Af hensyn til opstillingen af resultatopgørelsen vil angivelsen på det overførte overskud være tallet fra det lokale økonomisystem, mens tallet fra SB fremgå i tabel 9. ** Fra 2007 og frem kan der ikke foretages flytning mellem de enkelte likviditetskonti efter den 31. december. De betalinger, der afvikles efter den 31. december, og som vedrører det gamle år, afvikles i det nye år. Fra 2007 og frem kan der derfor opstå afstemningsmæssige differencer mellem likviditetskontiene (FF4- FF7) og de konti, som disse skal afstemmes imod. ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 18 / 19

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2010 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2010... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 5 2.1.2 Information om

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2011 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. Aktiviteter i 2011... 3 2.1 Formidling... 3 2.1.1 Information om alternative behandlingsformer... 5 2.1.2 Hvad viser international

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4 7 Indhold 1. Indledning... 3 2. Om ViFAB... 4 2.1 Formål, opgaver og mission... 4 2.2 Vision... 5 2.3 Bestyrelse... 7 2.4 Centerets medarbejdere... 8 2.5 Økonomi... 9 3. ViFABs aktiviteter i 2004... 13

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere