INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 INDHOLD 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Forventninger til det kommende år Målrapportering Del 1 skematisk oversigt Del 2 uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Opfølgning på likviditetsordning samt lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning...19 Bilag: Noter til resultatopgørelse og balance...20 Note 1: Hensatte forpligtelser...20 Note 2: Personaleomkostninger...20 Note 3: Immaterielle anlægsaktiver...20 Note 4: Materielle anlægsaktiver...21 Note 5: Årets resultatopfyldelse...22 Note 6: Administrerede tilskudsordninger...23 Note 7: Oversigt over nøgletal...24 ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

3 1. Beretning 1.1 Præsentation af virksomheden Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) er en selvejende institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. ViFAB har til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. ViFABs mission er at bidrage til skabelsen af en effektiv og tilgængelig Vidensmarkedsplads for alternativ behandling og naturmedicin. Med Vidensmarkedsplads forstås etablering af fora, hvor viden om alternativ behandling og naturmedicin forankres, udvikles og formidles. Det er visionen, at ViFAB i de næste 4-6 år arbejder med områderne Vidensmarkedsplads for at sikre, at den viden, der skabes og eksisterer, er tilgængelig for alle, Kompetenceudbygning for at ruste de alternative behandlere til at deltage i og gennemføre forskningsprojekter, og Forskningsnetværk med eksterne forskere for at styrke og stimulere forskningen i alternativ behandling. Med visionen søger ViFAB at opnå følgende mål/effekter: forankring og formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin. Der er følgende sammenhæng mellem mål/effekter og resultatkrav: Hovedopgaver Resultatkrav Forankring og formidling af viden 1, 2, 3, 4, 5, 6 Udvikling af ny viden 7, 8, 9 Øvrige resultatkrav/koncernmål Årets faglige resultater Resultatkontrakten for 2007 omfatter ti resultatkrav. Tabel 1 viser målopfyldelsen af Resultatkontrakt 2007 opdelt på effekter/mål. Hovedparten af målene falder inden for hovedopgaverne forankring og formidling af viden og udvikling af ny viden. ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 3 AF 24

4 Tabel 1 Årets faglige resultater Produkt/ydelse Omkostninger Antal krav Opfyldte krav Delvist opfyldte krav Ikke opfyldte resultatkrav mio. kr. Antal Antal Antal Antal Forankring og formidling af viden 1, Udvikling af ny viden * 0, Øvrige resultatkrav/ koncernmål ** * inkl. skabe dialog mellem aktører på området ** kan ikke opgøres separat. ViFABs øvrige omkostninger (hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration) udgør 2,1 mio. kr. Forankring og formidling af viden sker primært via ViFABs hjemmeside. Opgaverne består i løbende at opdatere hjemmesiden med ny viden og udvikle siden i forhold til brugernes behov. Forankring og formidling af viden sker også via andre aktiviteter, f.eks. udarbejder ViFAB publikationer. I 2007 har ViFAB blandt andet udarbejdet en række nye tekster til hjemmesiden, foretaget analyser med henblik på videreudvikling af siden og udarbejdet løsningsforslag til forbedring af den tekniske tilgængelighed og elektroniske publikationer. Derudover er der indgået aftale om publikation af tre artikler om alternativ behandling og naturmedicin med Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Inden for udvikling af ny viden er opgaverne hovedsageligt relateret til uddeling af og administration af forskningsmidler. Derudover iværksætter ViFAB netværksaktiviteter, som skal medvirke til at udvikle de forskningsmæssige kompetencer hos alternative behandlere. ViFAB har i 2007 uddelt 1 million kr. til forskning i alternativ behandling og afholdt tre netværksmøder for alternative behandlere, hvor der i forlængelse af møderne blev holdt åbne foredrag/debatter blandt andet med henblik på at skabe dialog mellem aktørerne inden for området. Ud af ViFABs i alt 10 resultatmål for 2007, var der kun et enkelt mål, som ikke blev opfyldt. Målopfyldelsen er tilfredsstillende, da 90% af kravene vedrørende Resultatkontrakt 2007 er opfyldt (jf. note 5). På denne baggrund vurderes ressourceallokeringen i forhold til de fastsatte resultatkrav at være tilfredsstillende. ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 4 AF 24

5 1.3 Årets økonomiske resultat Tabel 2: ViFABs økonomiske hovedtal (mio. kr.) Millioner kroner Regnskab 2007 Ordinære driftsindtægter (eksklusiv bevillinger) - Ordinære driftsomkostninger 3,6 Heraf personaleomkostninger 2,1 Andre driftsposter, netto - Finansielle poster, netto 0,0 Ekstraordinære poster, netto - Årets resultat (eksklusiv bevillinger) - 0,3 Driftsbevilling/ statsvirksomhed Anlægsbevilling Indtægter - Indtægter - Udgifter 3,6 Udgifter - Årets nettoudgifter (eksklusiv bevillinger) 3,6 Bevilling (nettotal) inklusiv tillægsbevilling 3,3 Bevilling, indtægter, inklusiv - tillægsbevilling Bevilling, udgifter, inklusiv - tillægsbevilling Årets overskud - 0,3 - Til videreførelse 1,6 - Millioner kroner Status pr Anlægsaktiver i alt 1,0 Heraf immaterielle anlægsaktiver 0,9 Heraf materielle anlægsaktiver 0,1 Omsætningsaktiver i alt 2,2 Aktiver i alt 3,2 Egenkapital 0,0 Hensatte forpligtelser 0,3 Øvrige forpligtelser 1,9 Passiver i alt 3,2 ViFABs resultat for 2007 blev i det omkostningsbaserede regnskab et underskud på 0,3 millioner kroner jf. tabel 2, der viser en oversigt over ViFABs økonomiske hovedtal i Underskuddet er et resultat af et budgetteret merforbrug på knap 0,3 millioner kr. af opsparede driftsmidler fra tidligere år anvendt til omlægning af hjemmesiden og almindelig driftsopgaver. ViFABs aktiver og passiver fremgår af status pr. 31. december 2007, hvor balancen udgør 3,2 millioner kroner. ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 5 AF 24

6 Figur 1: Indtægter og omkostninger Mio. kr. 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger løn 1. Tallene for 2006 svarer til den omkostningsbaserede resultatopgørelse for årsrapport 2006 og er ekskl. den udgiftsbaserede bevilling på indtægtssiden. Alle statsinstitutioner er fra 2007 overgået til omkostningsbaserede bevillinger. Den omkostningsbaserede bevilling er en del af indtægtssiden i 2007 og Jf. figur 1 steg øvrige omkostninger i 2007 i forhold til 2006, hvilket blandt andet skyldes omkostninger til konsulenthjælp i forbindelse med omlægning af hjemmeside. Lønomkostningerne faldt derimod i 2007 i forhold til 2006, hvorfor de samlede omkostninger viser et lille fald fra 2006 til Figur 2: Balancens sammensætning Mio. kr. 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 Aktiver Passiver Kortfristet gæld Aktiver Passiver Omsætningsaktiver Aktiver Langfristet gæld Finansielle anlægsaktiver R-1 Hensatte forpligtelser R B Materielle anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver Passiver 1. Tallene for 2006 svarer til den endelige tilpassede balance primo 2007 / ultimo 2006, som er blevet udarbejdet i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger pr. 1. januar Efter den 31. december har der ikke kunnet foretages flytning mellem de enkelte likviditetskonti. De betalinger der afvikles efter den 31. december, og som vedrører det gamle år, afvikles i det nye år. Der kan derfor opstå afstemningsmæssige differencer mellem likviditetskontiene (FF4-FF7) og de konti, som disse skal afstemmes imod. ViFABs immaterielle anlægsaktiver omfatter ViFABs hjemmeside, I forbindelse med Finansloven for 2005 blev der reserveret midler til administration af forskningsmidler, som følge af en ekstrabevilling på 10 mio. kr. til forskning i alternativ behandling. ViFABs omsætningsaktiver udgøres primært af en likvid- ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 6 AF 24

7 beholdning som følge af denne reservationsbevilling, som tilsvarende udgør størstedelen af ViFABs hensatte forpligtelser. Figur 3: Egenkapitalens sammensætning. 0,40 0,30 Mio. kr. 0,20 0,10 - (0,10) Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital 1. Tallene for 2006 svarer til den endelige tilpassede balance primo 2007 / ultimo 2006, som er blevet udarbejdet i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger pr. 1. januar Efter den 31. december har der ikke kunnet foretages flytning mellem de enkelte likviditetskonti. De betalinger der afvikles efter den 31. december, og som vedrører det gamle år, afvikles i det nye år. Der kan derfor opstå afstemningsmæssige differencer mellem likviditetskontiene (FF4-FF7) og de konti, som disse skal afstemmes imod. ViFAB havde i 2007 en negativ egenkapital på kr., og derfor budgetteres der i 2008 med et mindreforbrug så egenkapitalen i 2008 igen bliver positiv. Den negative egenkapital er forårsaget af, at refusion af forskningsadministrationen blev mindre end de faktiske omkostninger, idet de indirekte omkostninger så som ferie, sygdom o.lign. ikke er medtaget i tidsforbruget og dermed ikke i refusionen. ViFAB vil i regnskabsåret 2008 søge at rette op på dette forhold. Figur 4: Låneramme og SKB-gæld Mio. kr. 2,00 1,50 1,00 0,50 - (0,50) Kassekredit Langfristet gæld Bygge- og IT-kredit Låneramme 1. Tallene for 2006 svarer til den endelige tilpassede balance primo 2007 / ultimo 2006, som er blevet udarbejdet i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger pr. 1. januar ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 7 AF 24

8 Tabel 3: ViFABs administrerede udgifter og indtægter (mio. kr.) Art Bevillingstyper Hovedkonti Bevilling Regnskab Administrerende tilskud og lovbundne ordninger Anden bevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling Udgifter Indtægter 1,0 0,3 Øvrige administrerede udgifter og indtægter Anden bevilling, anlægsbevilling, (eksklusiv anlægsbevilling til virksomhedens drift) Udgifter Indtægter Der blev i 2007 bevilliget tilsagn for 1 million kr. hvilket svarer til årets bevilling. Da der i 2007 er tilbageført uforbrugte midler fra tidligere års bevillingsmodtagere, betyder dette, at regnskabet for 2007 bliver på 0,3 millioner kr. 1.4 Forventninger til det kommende år ViFABs vision danner fortsat udgangspunkt for aktiviteterne i 2008, som vil være en forlængelse af aktiviteterne fra Da ViFABs bevilling i 2008 vil være 0,2 millioner kr. mindre end i 2007, vil der i 2008 være en reduktion i aktiviteterne, der tilbydes ViFABs brugere. Der vil således ikke blive tilbudt offentlige debatmøder/ foredrag i 2008, og omfanget af forskningsrelaterede aktiviteter for alternative behandlere reduceres. I 2007 fokuserede ViFAB på den generelle vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden. Dette vil fortsat være et fokusområde i 2008, så borgere og sundhedsfagligt personale altid kan få aktuel og relevant information om alternativ behandling og naturmedicin. Derudover vil ViFAB færdiggøre arbejdet med en tekniske omlægning af hjemmesiden, der blev påbegyndt i 2007 samt gennemføre en revision af den engelske version af siden. I 2008 har ViFAB 1 million kr. på finanslovskonto til at uddele til eksterne forskningsprojekter. Herudover vil ViFAB i 2008 fortsat koncentrere sig om at følge op på den forskning, som allerede er sat i gang, herunder de Større Tværgående Forskningsprojekter, hvortil der er uddelt i alt 10 millioner kr. til anvendelse i perioden Som et led i ViFABs vision om kompetenceopbygning vil arbejdet med Forskningsforum for de alternative behandlere fortsætte i Omfanget af aktiviteter er dog reduceret i forhold til 2007 pga. ViFABs reducerede bevilling. Den økonomiske ramme for ViFABs drift i 2008 er 3,2 millioner kr. på finanslovskonto ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 8 AF 24

9 2. Målrapportering 2.1 Del 1 skematisk oversigt ViFABs mål- og resultatkrav fremgår af ViFABs Resultatkontrakt 2007, der kan ses på Resultatkontrakten er indgået med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Tabel 4: sammenfatning af økonomi for ViFABs produkt/ydelser (1.000 kr.) Hovedopgaver Produkt/ ydelser Forankring og formidling af viden Øvrige indtægter Indtægtsført bevilling Omkostninger Andel af årets overskud Andel opfyldte resultatkrav Formidling af viden af 6 Udvikling af ny viden Uddeling af forskningsmidler af 2 Forskningsnetværk af 1 /-kompetenceudbygning 1. I alt 2., af 9 1. Inkl. posten skabe dialog mellem aktører på området jf. anmærkningerne til finanslov for I tillæg til ovenstående resultatkrav for 2007 havde ViFAB yderligere et resultatkrav (koncernmål), som ikke kan henføres til produkt/ydelse jf. bilag, note 5 3. Udgifter til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, i alt 2,1 mio. kr., er ikke fordelt ud på hovedopgaver Tabel 4 sammenfatter økonomien for ViFABs produkt/ydelser. Forankring og formidling af viden udgjorde langt størstedelen af ViFABs aktivitet i ViFAB valgte medio 2007 at påbegynde en teknisk omlægning af centerets hjemmeside, hvilket har medført, at omkostningerne til denne opgave blev større end budgetteret primo Andelen af opfyldte resultatkrav, der kan henføres til produkter/ydelser er 8 af 9, hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Den samlede målopfyldelse på ViFABs resultatkontrakt for 2007 var 90%. 2.2 Del 2 uddybende analyser og vurderinger Den tilfredsstillende målopfyldelse af Resultatkontrakt 2007 har bidraget til opfyldelse af ViFABs mission, da resultatmål og -krav er afledt af missionen. Blandt resultatkravene vurderer ViFAB, at arbejdet med hjemmesiden, herunder særligt omkring udarbejdelse/revision af tekster under menupunktet Alternativ ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 9 AF 24

10 Behandling (resultatkrav 2), analyse af menupunktet Sundhed og Sygdom (resultatkrav 1) og løsningsforslag til forbedring af teknisk tilgængelighed (resultatkrav 4) har været væsentligt strategiske. Et enkelt af resultatkravene er ikke opfyldt, det drejer sig om målet Offentliggørelse af tre artikler om alternativ behandling og naturmedicin målrettet praktiserende læger (resultatkrav 6). En nærmere analyse af ovennævnte mål foretages i de følgende afsnit Udvikling af ViFABs hjemmeside (resultatkrav 1, 2 og 4 opfyldt) ViFABs formidlingsindsats var i 2007 fokuseret på den generelle vedligeholdelse, opdatering og udvikling af hjemmesiden. For til stadighed at leve op til brugernes behov for information mv. er det vigtigt at sikre, at hjemmesiden løbende opdateres med ny viden og udvikles teknisk og formidlingsmæssigt i forhold til de behov, brugerne af hjemmesiden har. I 2007 har arbejdet blandt andet koncentreret sig om revision af menupunktet Alternativ Behandling (resultatkrav 2). En brugerundersøgelse i 2006 viste, at der var et stort behov for mere information om effekten af alternativ behandling. Det er netop den information, som mange brugere søger, og som de forventer at finde på ViFABs hjemmeside. I 2007 er beskrivelserne af alternative behandlingsformer blevet gennemgået, revideret og udbygget. Der er desuden oprettet særlige underpunkter for hhv. læger og alternative behandlere. Punkterne indeholder informationer, som er særligt relevante for disse faggrupper. Endelig er underpunktet Statistik blevet udbygget med tal fra de nyeste danske undersøgelser om alternativ behandling. ViFAB har endvidere udarbejdet tekster til et nyt underpunkt Det offentlige, der giver et overblik over de danske myndigheder, der beskæftiger sig med alternativ behandling. ViFAB har desuden arbejdet med hovedmenupunktet Sundhed og Sygdom (resultatkrav 1). Der er lavet en analyse og arbejdsplan for udarbejdelsen af nyt indhold og ny struktur til menupunktet. Menupunktets indhold er på nuværende tidspunkt meget begrænset, og ViFAB ønsker, at punktet fremover skal udbygges med information om alternativ behandling i forhold til nogle af de store folkesygdomme. De store folkesygdomme er ifølge regeringens sundhedsprogram ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 10 AF 24

11 "Sund hele livet" blandt andet aldersdiabetes, forebyggelige kræftformer, hjertekar-sygdomme, muskel- og skeletlidelser, overfølsomhedssygdomme og psykiske lidelser. Det er ViFABs hensigt i første omgang at udvikle indhold i forhold til sygdommene kræft og hjerte-kar-sygdom. ViFAB ønsker at sikre, at indholdet på hjemmesiden er i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov. Analysen og arbejdsplanen for menupunktet Sundhed og Sygdom er derfor i høj grad baseret på indsamling og udvikling af ideer og ønsker blandt brugere, relevante fagpersoner og patientrådgivninger. Udbygningen af menupunktet med de forskellige sygdomme vil ske gradvist over flere år. ViFAB har i 2007 analyseret muligheder for forbedring af hjemmesidens tekniske tilgængelighed (resultatkrav 4), og valgte derfor i 2007 at påbegynde en omlægning af hjemmesiden til et nyt CMS-system. Omlægningen forventes færdiggjort omkring april Offentliggørelse af tre artikler om alternativ behandling og naturmedicin målrettet praktiserende læger (resultatkrav 6, delvist opfyldt) Danskernes stigende brug af alternativ behandling afspejler sig i den praktiserende læges møde med patienten. Mange patienter supplerer eller ønsker at supplere den konventionelle behandling med alternativ behandling, og de søger ofte lægens råd og vejledning herom. Én af konsekvenserne for de praktiserende læger er, at deres behov for information og viden om alternativ behandling øges. Men det kan være vanskeligt for den enkelte læge at danne sig et overblik over dette omfangsrige og komplekse område. Da én af målgrupperne for ViFABs vidensformidling er sundhedsfagligt personale, udarbejdede ViFAB ultimo 2006 tre artikler målrettet praktiserende læger. Artiklerne blev udarbejdet i samarbejde med professor Bo Christensen, som også er praktiserende læge og medlem af ViFABs bestyrelse. Artiklerne handler blandt andet om effekten af alternativ behandling og om, hvordan naturmedicin kan have bivirkninger og interagere med lægeordineret medicin. Det primære mål med artiklerne er, at de publiceres i et tidsskrift direkte henvendt til praktiserende læger, og artiklerne blev således sendt til Månedsskrift for Praktisk Lægegerning med henblik på publikation i Månedsskriftet gav primo 2007 tilsagn om, at artiklerne vil kunne offentliggøres efter visse justeringer. Samtidigt med dette indledte ViFAB i 2007 et flerårigt samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling (KEA) ved Aarhus Universitet om at foretage en ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 11 AF 24

12 forskningsfaglig gennemgang og opdatering af resultaterne af de såkaldte Cochrane-oversigter om effekten af alternativ behandling, naturmedicin og kosttilskud. Cochrane-resultaterne videreformidles på ViFABs hjemmeside. ViFAB valgte derfor at afvente opdateringerne og indarbejde disse i artiklerne inden offentliggørelse, hvilket sammen med en medarbejders orlov forsinkede indsendelsen af artiklerne. Det forventes, at artiklerne publiceres i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning i Da det ikke var muligt at publicere artiklerne i 2007, valgte ViFAB i stedet at udbygge hjemmesiden med et undermenupunkt Til lægen for at tilgodese målgruppen praktiserende læger jf. afsnit Dette undermenupunkt forventes suppleret med yderligere tekster i 2008, når artiklerne er blevet publiceret i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Der er i 2007 reserveret midler til at forsætte samarbejdet med KEA til og med 2012 jf. tabel 5. Tabel 5: Reservation, hovedkonto Produkt/opgave Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Formidling af viden kr. - Faglig vurdering og opsummering vedr kr Cochrane reviews Uddeling af forskningsmidler kr kr kr. - Administration vedr og kr kr kr I alt kr kr kr. I forbindelse med en ekstrabevilling på 10 millioner kr. til uddeling af forskningsmidler via finanslovskonto blev der i 2004 og 2005 reserveret i alt 2 millioner kr. til administration af forskningsmidler via Forbruget af midler reserveret til administration vedrørende finanslovskonto har i 2007 været 0,2 millioner kr. mindre end forventet. Dette skyldes dels, at det budgetterede forbrug for 2007 var baseret på et skøn, da ViFAB først ultimo 2006 indførte et tidsregistreringssystem, dels begynderfejl i forbindelse med anvendelsen af tidsregistreringssystemet som grundlag for opgørelsen af forbrug i vejledningen vedrørende tidsregistreringen har det ikke været tilstrækkeligt tydeligt, at selv mindre opgaver vedrørende administration af skal registreres, ligesom der i beregningen af refusion for 2007 ikke blev taget højde for de indirekte omkostninger så som ferie, sygdom o.lign. ViFAB vil i regnskabsåret 2008 søge at rette op på dette forhold. ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 12 AF 24

13 3. Regnskab Regnskab for ViFABs driftskonto Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (driftsbevilling), aflægges efter de omkostningsbaserede principper. Regnskab for ViFABs reservationsbevillingskonto Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling) aflægges efter udgiftsbaserede principper. 3.1 Anvendt regnskabspraksis ViFAB overgik til omkostningsbaseret regnskab den 1. januar Årsrapporten er udarbejdet efter Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 8. januar Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med den af Folketingets Finansudvalg tiltrådte Akt 163 af 24. juni 2004 samt Finansministeriets retningslinier angivet i Økonomistyrelsens procesvejledninger. Der er ikke foretaget ændringer i regnskabspraksis i forhold til regnskabspraksis i åbningsbalancen. ViFAB har adgang til indtægtsdækket virksomhed og anden tilskudsfinansieret aktivitet i henhold til regler i Finansministeriets retningslinjer. 3.2 Resultatopgørelse Resultatopgørelsen viser regnskabstallene for 2006 og Samtidig angiver opgørelsen på et aggregeret niveau den budgetterede resultatopgørelse for 2008, hvor der forventes et resultat efter omkostningsprincipper i resultatopgørelsen på 0,1 millioner kr. ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 13 AF 24

14 Tabel 6. Resultatopgørelse ( ) (mio. kr.) Note Resultatopgørelse R-2006 R-2007 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Internt Budget 2008 Bevilling 3,4 3,2 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,1 0,3 Reserveret af indeværende års bevillinger -0,2 Indtægtsført bevilling i alt 3,3 3,5 Salg af vare og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt 3,3 3,5 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 0,3 0,3 0,3 Forbrugsomkostninger i alt 0,3 0,3 0,3 2 Personaleomkostninger Lønninger 2,1 1,8 2,1 Pension 0,3 0,2 0,3 Lønrefusion -0,1 0,1 Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt 2,3 2,1 2,4 Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 1,0 0,4 Af- og nedskrivninger 0,2 0,3 0,3 Ordinære driftsomkostninger i alt 3,4 3,3 3,1 Resultat af ordinær drift -3,7-0,3 0,2 Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster -3,7-0,3 0,2 Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster -3,7-0,3 0,1 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat -3,7-0,3 0,1 1. Der kan forekomme differencer grundet afrunding. 2. Tallet for 2006 svarer til den omkostningsbaserede resultatopgørelse fra årsrapport 2006 og er eksklusiv den udgiftsbaserede bevilling på indtægtssiden. Alle institutioner er fra 2007 overgået til omkostningsbaserede bevillinger. Den omkostningsbaserede bevilling er en del af indtægtssiden i 2007 og ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 14 AF 24

15 Regnskabet viser samlet et negativt resultat på 0,3 millioner kr. eksklusiv bevillinger. Personaleomkostningerne udgør 2,1 millioner kr. af de samlede driftsomkostninger, mens forbrugsomkostningerne til husleje og andet forbrug udgør 0,3 millioner kr. Afskrivningerne på 0,3 millioner kr. er foretaget på et færdiggjorte udviklingsprojekt med henblik på udvikling af ViFABs hjemmeside samt på nyanskaffet IT-udstyr, der er en del af ViFABs IT-moderniseringsplan. Tabel 7 Resultatdisponering (mio. kr.) Disponeret bortfald 0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0 Disponeret til udbytte til statskassen 0 Disponeret til overført overskud -0,3 3.3 Balance ViFABs balance pr. 31. december 2007 fremgår af tabel 8. ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 15 AF 24

16 Tabel 8 Balance ( og ) Note Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital 3 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 0,1 0,1 Færdiggjorte udviklingsprojekter 1,2 0,9 Opskrivninger Erhvervede koncessioner, patenter m.v. Reserveret egenkapital Udviklingsprojekter under opførelse Overført overskud 0,2-0,1 Immaterielle anlægsaktiver i alt 1,2 0,9 Egenkapital i alt 0,3 0 4 Materielle anlægsaktiver 1 Hensatte forpligtelser 0,2 0,3 Grunde, arealer og bygninger Langfristede gældsforpligtelser Infrastruktur Prioritetsgæld og anden langfristet gæld Transportmateriel FF4 Langfristet gæld 1,3 1 Produktionsanlæg og maskiner 0,1 0,1 FF6 Bygge- og IT-kredit Inventar og IT-udstyr Donationer Igangværende arbejder for Langfristede egen regning gældsforpligtelser i alt 1,3 1 Kortfristede Materielle anlægsaktiver i alt 0,1 0,1 gældsforpligtelser Leverandører af varer og Finansielle anlægsaktiver tjenesteydelser 0,1 Statsforskrivning 0,1 0,1 Anden kortfristet gæld 0,1 0,1 Øvrige finansielle anlægsaktiver Skyldige feriepenge 0,1 0,2 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,1 0,1 Reserveret bevilling 1,5 1,6 Anlægsaktiver i alt 1,4 1,0 Igangværende arbejder for fremmed regning Omsætningsaktiver Periodeafgrænsningsposter Varebeholdninger Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1,8 1,9 Tilgodehavender 0,1 0,1 Værdipapirer Likvide beholdninger 2,0 FF5 Uforrentet konto 1,9 2,0 FF7 Finansieringskonto 0,2 0,1 Andre likvider Likvide beholdninger i alt 2,1 2,1 Omsætningsaktiver i alt 2,1 2,2 Gældsforpligtelser i alt 3,0 2,9 Aktiver i alt 3,5 3,2 Passiver i alt 3,5 3,2 1. Der kan forekomme differencer grundet afrunding 2. Tallene for 2006 svarer til den endelige tilpassede balance primo 2007/ultimo 2006, som er blevet udarbejdet i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger pr. 1. januar Fra 2007 og frem kan der ikke foretages flytning mellem de enkelte likviditetskonti efter den 31. december. De betalinger, der afvikles efter den 31. december, og som vedrører det gamle år afvikles i det nye år. fra 2007 og frem kan der derfor opstå afstemningsmæssige differencer mellem likviditetskontiene (FF4-FF7) og de konti, som disse skal afstemmes imod. ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 16 AF 24

17 Generelt skal bemærkes, at VIFAB ikke har indtægter, og at aktivmassen er begrænset. Ved opstilling af åbningsbalancen blev ViFABs kontorudstyr og eksisterende IT-udstyr nulstillet. Derfor er det naturligt for ViFAB at have en egenkapital, der er lav eller negativ, da det ikke er muligt for ViFAB at lægge penge til side. Der er tilsvarende et relativt lavt beløb på posten for tilgodehavender, netop fordi ViFAB ikke oparbejder indtægter. Tabel 9 Egenkapitalforklaring Egenkapitalforklaring (1.000 kr.) Egenkapital primo Startkapital primo 62 +Ændring i startkapital - Startkapital ultimo 62 Opskrivninger primo - +Ændring i opskrivninger Opskrivninger - Reserveret egenkapital primo - +Ændring i reserveret egenkapital - Reserveret egenkapital ultimo Overført overskud primo Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse - +Regulering af det overførte overskud 1 +Overført fra årets resultat Bortfald af årets resultat - Overført overskud ultimo -74 Egenkapital ultimo Som nævnt i afsnit 1.3 havde ViFAB i 2007 en negativ egenkapital på kr. forårsaget af, at overførslen af midler reserveret til forskningsadministrationen blev mindre end de faktiske omkostninger, idet de indirekte omkostninger så som ferie, sygdom o.lign. ikke er medtaget forholdsvis i tidsforbruget og dermed ikke i refusionen. ViFAB vil i 2008 søge at rette op på dette forhold. ViFAB budgetterer i 2008 med et overskud på 0,1 millioner kr., således at egenkapitalen igen bliver positiv. Da ViFABs faste udgifter så som husleje, løn o.lign. forventes at stige i 2008 i forhold til 2007, kan ViFAB kun opnå dette overskud ved at reducere i tilbudet af ydelser med en stor andel af variable omkostninger (fx leje af eksterne lokaler, foredragsholdere), hvorfor disse ydelser reduceres kraftigt i ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 17 AF 24

18 3.4 Opfølgning på likviditetsordning samt lønsumsloft Da ViFAB ikke på noget tidspunkt i løbet af 2007 har overskredet disponeringsreglerne i likviditets- og finansieringsordningen, afrapporterer ViFAB ikke vedrørende disse. ViFAB havde i 2007 et lønsumsloft på 2,5 millioner kr. Da ViFABs lønforbrug var på 2,1 millioner kr., havde ViFAB i alt et mindreforbrug vedrørende løn på 0,4 millioner kr. hvorved lønsumsloftet er overholdt. 3.5 Bevillingsregnskabet Bevillingsregnskabet aflægges som hidtil efter de udgiftsbaserede principper. Bevillingsregnskabet aflægges for hovedkonto Tabel 10. Bevillingsregnskab ( ) (mio. kr.) Regnskab 2006 Budget 2007 Regnskab 2007 Difference Budget Nettoudgiftsbevilling 3,1 3,2 3,4 +0,2 3,2 Nettoforbrug af reserveret bevilling - 0,3 0,1-0,2 0,3 Indtægter Udgifter 3,7 3,7 3,6-0,1 3,4 Årets resultat -0,6-0,2-0,3 +0,1 0,1 Der kan forekomme differencer grundet afrunding. ViFAB har i 2007 afholdt udgifter for godt 3,6 millioner kr., hvilket er 0,1 millioner kr. mindre end i 2006, hvor udgifterne udgjorde 3,7 millioner kr. I forhold til ViFABs interne budget viser regnskabet, at ViFABs udgifter var 0,1 millioner kr. mindre end budgetteret, hvilket blandt andet skyldes orlov samt reduktion i årsværk. Nettoforbruget af reserveret bevilling blev 0,2 millioner kr. mindre end budgetteret, jf. bemærkningerne til tabel 5, hvilket er den primære årsag til, at årets resultat var et underskud på 0,3 million kr., 0,1 million kr. mere end budgetteret. I 2008 kalkuleres med et nettoresultat på 0,1 millioner kr. for at rette op på ViFABs negative egenkapital. ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 18 AF 24

19 4. Påtegning Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen. Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som ViFAB, CVR-nr , er ansvarlig for: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (driftsbevilling) Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling) herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. ViFAB Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 21. april 2008 den 22. april 2008 Helle L. Lønroth Centerchef Christian Schønau Departementschef ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 19 AF 24

20 Bilag: Noter til resultatopgørelse og balance Note 1: Hensatte forpligtelser ViFABs hensættelser udgjorde ultimo 2007 i alt kr. Heraf var kr. hensat til istandsættelse af lejemål ved fraflytning, og kr. var hensat til betaling i forbindelse med teknisk omlægning af hjemmeside. Note 2: Personaleomkostninger Budget 2008 Antal årsværk 4,9 5,4 5,9 4,7 4 Tilgang af medarbejdere 1 **3 ***3 1 0 Afgang af medarbejdere **2 1 *4 *1 *1 * heraf 1 tidsbegrænset ansættelse (ikke orlovsstilling) ** inkl. 1 tidsbegrænset ansættelse (orlovsstilling) *** heraf 2 tidsbegrænsede stillinger Note 3: Immaterielle anlægsaktiver Kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. Kostpris Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode / år 8 år I alt Udviklingsprojekter under udførelse Primosaldo pr. 1. januar Tilgang - Nedskrivninger - Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - Kostpris pr ViFAB har ikke udviklingsprojekter under udførelse i ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 20 AF 24

21 Note 4: Materielle anlægsaktiver Kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruk tur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode/år Saldo 50% I alt Primosaldo pr. 1. januar 2007 Tilgang Nedskrivninger Overført til færdige materielle anlægsaktiver Kostpris pr Igangværende arbejder for egen regning ViFAB har ikke igangværende arbejder for egen regning i ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 21 AF 24

22 Note 5: Årets resultatopfyldelse Opgaver Forankring og formidling af viden Analyse af menupunktet Sundhed og Sygdom Udarbejdelse/revision af tekster under menupunktet Alternativ Behandling Opdateringer af produktresuméer, menupunktet Naturmedicin Løsningsforslag til forbedring af teknisk tilgængelighed Løsningsforslag vedr. elektroniske publikationer Offentliggørelse af artikler om alternativ behandling & naturmedicin målrettet praktiserende læger Udvikling af ny viden Bekræftelse på modtagelse af ansøgning om forskningsmidler Svar til ansøgere af forskningsmidler Forskningsnetværk Øvrige Lederpolitik Resultatkrav At foretage analyse af menupunktet Udarbejdelse af minimum 12 tekster At foretage fire opdateringer At udarbejde forslag At udarbejde løsningsforslag til standardudformning af elektroniske publikationer Tre artikler offentliggøres At sende bekræftelse senest to uger efter ansøgningsfristen At sende svar senest to uger efter beslutning er godkendt Afholdelse af tre møder i netværket At udarbejde en lederpolitik Opnåede resultater Analysen er foretaget Mere end 12 tekster er udarbejdet Fire opdateringer er foretaget Forslaget er udarbejdet Forslaget er udarbejdet Ingen artikler er offentliggjort Bekræftelse sendt én dag efter ansøgningsfristen Svar sendt en uge efter beslutningen blev godkendt Tre møder afholdt Lederpolitikken er udarbejdet Grad af målopfyldelse (%) Vægt (%) Vægtet resultat (%) Samlet målopfyldelse 90 ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 22 AF 24

23 Note 6: Administrerede tilskudsordninger Tabel I: Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling, (reservationsbevilling) (mio. kr.) Videreførsel, primo Bevilling Disponibel ramme Regnskab (netto*) Resultat Videreførsel, ultimo Hensættelser, ultimo Videreførsel, primo Bevilling Disponibel ramme ,7 1,0 2,7 0,3 0,7 2,4 6,9 2,4 1,0 3,4 * afgivne tilsagn ekskl. tilbageførsel af ubrugte midler fra tidligere års bevillingsmodtagere ViFAB uddelte forskningsmidler for i alt 1 million kr. i 2007 via hovedkonto Følgende projekter blev støttet: Effekt af akupunktur som supplement til genoptræning af patienter opereret med knæalloplastik. En klinisk kontrolleret undersøgelse Bruk og utvikling i bruk av alternativ og integrert behandling på norske og danske helseinstitutsioner offentlige og private Oplevelse og virkning i behandling for funktionelle lidelser. En komparativ antropologisk analyse af konsultationer i almen praksis og spirituel healing som behandling for funktionelle lidelser Pilotprojekt om healing og senfølger af kræftbehandling Endvidere blev der tilbageført 0,7 millioner kr. i ubrugte midler fra tidligere års bevillingsmodtagere, der har afsluttet deres forskningsprojekter, hvorved nettoudgiften blev 0,3 millioner kroner, jf. tabel I. Ultimo 2007 havde ViFAB 2,4 millioner kr. til videreførelse på hovedkonto , jf. tabel I. Tabel II: Udestående tilsagn (mio. kr.) Hovedkonto Primobeholdning Tilgang i året Afgang i året* Ultimo beholdning ,1 1,0 4,3 6,9 Der kan forekomme differencer grundet afrunding * inkl. annullerede tilsagn samt tilbagebetalinger ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 23 AF 24

24 Note 7: Oversigt over nøgletal Hovedkonto Kommentar Negativ udsvingsrate 3,69-1,34 Akk. overskudsgrad 7,37-2,60 Udnyttelsesgrad af låneramme - 64,52 Overskudsgrad - 9,04 Bevillingsandel - - Ekstraordinære poster - - Tab på debitorer - - Kapitalandel - - Nedskrivningsrate - - Opretholdelsesgrad -15,00 Gns. årsværkspris kr Soliditetsgrad 8,26-0,66 Reservationsflow - 9,95 Reservationsandel - 4,87 Akk. reservationsandel 48,81 48,93 ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 24 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2007 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2007... 4 2.1 Forankring og formidling af viden... 5 2.1.1 Udvikling af hjemmeside... 5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden... 7 2.1.3 Information

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MADBULL RACING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2014 Grethe Andersen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 14. december 2005 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Forord...3 1. Indledning...4 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...4 1.2 Regelsæt...4

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere