BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering"

Transkript

1 BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004 BvB BYGGETEKNIK byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering

2 Denne publikation sammenfatter nogle af BvB s vigtigste byggetekniske erfaringer og anbefalinger. På vores hjemmeside findes et mere omfattende og løbende ajourført materiale om byggeteknik på renoveringsområdet. Brug til at blive opdateret, gå yderligere i dybden eller downloade aktuelle byggetekniske publikationer.

3 BvB BYGGETEKNIK revideret 2004 byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering 1

4 BvB BYGGETEKNIK revideret 2004 Layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Fotos: BvB Illustrationer: Sven Müller Tryk: From & Co Oplag: ISBN: Gengivelse af materiale er tilladt med angivelse af kilde. BvB december

5 INDHOLD Introduktion... 5 BYGNING logbog... 6 her går det især galt... 8 TAG introduktion typiske svigt svigt i undertag registrering projektvalg løsninger dokumentation KÆLDER introduktion typiske svigt registrering projektvalg løsninger dokumentation FACADER introduktion typiske svigt løsninger VÅDRUM introduktion typiske svigt registrering projektvalg løsninger dokumentation Checkliste med oversigt over typiske svigt er indlagt bagest i publikationen. INSTALLATIONER introduktion typiske svigt projektvalg løsninger dokumentation

6 4 Foto: Jens V. Nielsen

7 INTRODUKTION BvB BYGGETEKNIK revideret 2004 Dette er 6. udgave af BvB s formidling af byggetekniske erfaringer og anbefalinger på byfornyelsesområdet. BvB har nu gennemført mere end eftersyn. Erfaringerne fra disse sager viser, at det fortsat er de samme bygningsdele, der har de største problemer med svigt og skader. Hovedparten af de byggetekniske problemer er således knyttet til: tage, kælder (grundfugt), vådrum og installationer. Erfaringerne fra de sidste år viser samtidig, at der på en række områder sker en positiv udvikling. Bedre løsninger bliver gradvis til almindelig praksis der udføres f.eks. et meget begrænset antal lette vådrum og et stigende antal faste undertage i dag i forhold til tidligere. BvB BYGGETEKNIK er opbygget efter en struktur, hvor hvert bygningsemne behandles under overskrifterne: introduktion typiske svigt registrering projektvalg løsninger dokumentation. Der er tilstræbt en systematik, som er let at gå til, som kan udbygges hen ad vejen, og som samtidig har tæt sammenhæng med BvB s hjemmeside BvB s mål er ikke at etablere et konkurrerende alternativ til de byggetekniske databaser, som i forvejen findes på området. BvB BYGGETEKNIK er en prioriteret og dermed afgrænset erfaringsopsamling med det formål at sætte fokus på de særligt kritiske områder. Det er BvB s håb, at BvB BYGGETEKNIK kan give bygherrer og rådgivere et sammenhængende redskab til at træffe de rigtige valg, og dermed sikre en højere kvalitet i byfornyelsen. BvB december

8 BYGNING logbog Kravene til kvalitetssikring og dokumentation i byfornyel ses ombygninger kan virke uoverskuelige. Mange bygherrer og rådgivere har svært ved at afgøre, hvilket materiale der skal afleveres til BvB, og hvilken udformning det skal have. I mange tilfælde opleves papirarbejdet både forvirrende og meget ressourcebelastende. Forenklet dokumentation Logbog er en forenklet metode til dokumentation i byforny elsessager. Metoden giver bygherrer og rådgivere i byforny elsen en lille og overskuelig model for udarbejdelse og aflevering af kvalitetssikringsmateriale. Tanken bag er at lette papirarbejdet og samtidig styrke kvalitetssikringen på de erfaringsmæssigt kritiske områder i byfornyelsen. Med logbogen kan byggesagens aktiviteter beskrives og opdateres i et gen nemgående system fra start til aflevering. Metoden vil være velegnet til at honorere kravene i bekendtgørelsen om kva li tetssikring. Hovedprincippet i metoden er, at der til BvB afleveres langt færre papirer end ellers, men at disse papirer til gen gæld ud arbejdes efter en ensartet sy stematik. I stedet for de nuvæ ren de forskellige typer af dokumenter og papirer afleveres med logbogsmetoden kun 15 faste dokumenter ( 3+5+7) til BvB. Logbogsmetoden er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af BvB og en række rådgivere. Metoden anbefales anvendt ved alle byfornyelsessager af blandt andre Københavns, Frederiksberg, Århus, Odense og Aalborg kommuner. Vejledning med CD-rom og ringbind Logbogsmetoden er beskrevet i en kortfattet vejledning. Til vejledningen hø rer en CD-rom med elektroniske paradigmer i forskel li ge formater til de dokumenter, som indgår i logbogen. Der er til logbogen udarbejdet et ringbind med skilleblade, så der er styr på dokumenterne både i ombygningsforløbet og ved afleveringen til BvB. Ringbindet kan rekvireres gratis hos BvB af bygherrer, der skal i gang med en byfornyelsessag. BvB Logbog Publikation med vejledning i BvB s Logbog kan ses, downloades eller bestilles fra Vejledning i driftsplanlægning Som supplement til logbogen findes en vejledning i udarbej delse af driftsplaner. Også denne kan ses, downloades eller bestilles fra www. bvb.dk. 6

9 BYGNING logbog Traditionel dokumentation Byfornyelsesbeslutning Bygherreprogram Det materiale, som bygherren helt eller delvist afleverer til BvB uden brug af Logbog systemet. Rådgivningsaftale Adresseliste Bygherremødereferater Ejendomsforsikring Førregistrering Ejendomsdata Fotoregistreringer Bygningsopmåling Undersøgelsesrapporter Prissat projektforslag Tegninger Beregninger Beskrivelser Godkendelsesnotater Projektrevision Udbudskontrolplan Myndighedsgodkendelser Fællesbetingelser Udbudsgrundlag Rettelsesblade Tilbudslister Licitationsresultat Støttetilsagn Byggetilladelse Godkendelsesskrivelse Projektmødereferater Entrepriseaftaler Tilsynsplan KS kontrolplan Aftalesedler Tilsynsnotater Byggemødereferater Mertilsagn Mangelliste Afleveringsprotokol Byggeregnskab Driftsplan Ibrugtagningstilladelse BvB Logbog Rådgiveraftale Det begrænsede materiale, Førregistrering Entrepriseaftaler som bygherren afleverer til BvB ved brug af Logbog systemet. Adresseoversigt Dokumentoversigt Fotoregistreringer + Kontrolplan + Beskrivelser Beregninger Bygningsdelsoversigt Mangelliste Tegninger Afleveringsprotokol Undersøgelser Driftsplan 7

10 BYGNING her går det især galt SVIGTENES TOP 20 De væsentligste svigt og skader, der ofte forekommer i byfornyelsen Tag manglende ventilation af tagrum og isolerede tagkonstruktioner for store åbninger i tagdækning med vingetegl fejl ved undertages tilslutning til tilstødende bygningsdele ukorrekt og ustabil opretning af spær utætte inddækninger og tagrender med bagfald Kælder utilstrækkelig sikring mod kritisk opfugtning af grundmurede kældervægge opfugtning af træbjælkelag Facader sætningsrevner fra bygningsændringer altaner med bagfald afvanding ind på facaden Vådrum svigt i flisefuger i vådzone manglende fald på gulv overflader uden korrekt vandtætning i hele vådzonen Installationer ingen mulighed for inspektion af skjulte rørsamlinger utætheder og sammenblanding af forskellige materialer i installationer forkerte gennemføringer ved rør i vådrum og etageadskillelser funktionssvigt på tekniske anlæg manglende ventilation af boligen Generelt manglende eller utilstrækkelig dokumentation for lukkede konstruktioner (kvalitetssikring) brandkrav er ikke opfyldt Det er ikke alle de opstillede svigt og skader, der hidrører fra det udførte arbejde under byfornyelsen. Der ses mange svigt på grund af manglende tiltag, der enten er udgået under arbejdets udførelse eller som ikke var med i projektet eller driftsplanen. Nogle svigt kan være skæmmende på bygningen eller til gene for brugerne, uden at der er tale om egentlige skader, der dækkes af BvB. 8

11 udvalgte bygningsdele Foto: sbs 9

12 TAG 10

13 TAG introduktion Ældre ejendomme er traditionelt forsynet med et tagværk af fuldtømmer og en tagdækning af tegl eller skifer. Tagfladerne er ofte karakteriseret ved komplicerede former, gennembrudt af brandkamme, skorstene, installationsgennemføringer, kviste og trappehuse. Tagetagerne er i et vist omfang udnyttet til beboelse. Mange tagkonstruktioner har været i stand til at holde i mere end 100 år. Forklaringen på det er især, at de relativt åbne tagdækninger har sikret en god udluftning, og at de ubeboede og uisolerede tagrum har givet god adgang for opsyn og vedligehold. Men hvor vedligeholdelsen har været forsømt i en årrække ses råd- og svampeskader med nedbrydning af tagværket som resultat. Efter renovering stilles større krav I forbindelse med isolering og indretning af tagetagen til boligformål lukkes konstruktionerne inde. Herved fjernes mulighederne for let adgang til konstruktionerne indefra, og der stilles derfor skærpede krav til tagets tæthed. Det er derfor blevet almindelig byggeskik at forsyne tagopbygningen med et vandafvisende undertag. Undertaget stiller imidlertid særlige krav til omhyggelig udførelse ved oplægningen, samt krav om tæt tilslutning ved tilstødende bygningsdele, som brandkamme og kviste. Indbygning af tætte membraner i konstruktionen (undertag og dampspærre) stiller særlige krav til ventilering af såvel tagopbygning som tagrum og tagboliger. Øget opmærksomhed på undertagene Det er BvB s erfaring, at der fortsat registreres et meget stort antal svigt i tagene som følge af mangelfuld projektering eller fejlagtig udførelse. Korrekt udførelse af tagopbygninger og specielt undertage er således fortsat et af BvB s højest prioriterede områder. BvB har samtidig noteret sig, at forskellige branchforeninger, institutter og organisationer gør opmærksom på, at det er vigtigt med et robust undertag. Dette ligger i forlængelse af BvB s anbefalinger. 11

14 TAG typiske svigt Problemer og svigt i tage Billederne viser nogle af de mest almindelige problemer, som BvB registrerer i forbindelse med tage. En samlet oversigt over typiske svigt findes i den checkliste, som er indlagt bagest. Tagdækning med utilstrækkelige overlæg som følge af stor lægteafstand. Dette medfører øget påvirkning på taget af sol og vand. Når inddækninger mangler eller har svigt kan vand trænge ind og opfugte træværket. Utæthed er her forsøgt repareret med korttidsholdbar fugemasse. 12

15 TAG typiske svigt Omfattende opfugtning af træværk på grund af utæt tagdækning eller inddækning. Dampspærre i tagets skrå tagflader har utætte samlinger. Dette medfører risiko for skadelige kondensdannelser i tagkonstruktionen. Kraftig opfugtning på grund af kondens. Fugten stammer i dette tilfælde fra en defekt udluftning. Efterisolering opsat med utætte samlinger. Dette forringer isoleringsevnen og medfører risiko for synlige sortsværtninger på indvendige overflader ved kuldebroer. 13

16 TAG svigt i undertag Svigt i lette undertage Tagopbygninger renoveret med såkaldte lette undertage uden underlag viser ved BvB s eftersyn et meget stort antal svigt i projektering og udførelse. Svigtene viser sig, hvor der anvendes produkter, som er for svage til at modstå håndværkernes håndtering under udførelsen. Hvor går det galt De største problemer vedrører: Utætheder fra ukorrekte samlinger mellem baner og ved tilstødende bygningsdele gavle, skorstene, ovenlys osv. Huller i forbindelse med udførelsen. Huller i undertag fra tagbindere. Huller i undertag langs taglægter. Skimmelvækst på undertage på grund af mangelfuld ventilation. Hvorfor går det galt Årsagerne til det store antal svigt skal efter BvB s opfattelse især søges i: Materialet er for svagt til at modstå de almindelige belastninger ved udførelsen manglende robusthed ved håndværkernes håndtering. Materialet mangler styrke, hvor vinden får undertaget til at blafre mod lægter og tagbindere. Undertaget er ikke tilstrækeligt bygbart. Det er vanskeligt at stramme banerne ensartet op, og de hænger derfor med åbninger i overlæggene. Producenternes anvisninger er ofte utilstrækkelige, når det gælder undertagets tæthed ved samlinger med tilstødende bygningsdele. Taget er blevet åbnet for en særlig undersøgelse af undertaget. Undersøgelsen viser et stort antal perforeringer i det lette undertag - ved tagbindere og langs taglægternes over- og underkanter. 14

17 TAG registrering Førregistrering Det er et krav, at der udføres en såkaldt førregistrering af de byggetekniske forhold før en ombygning. Førregistreringen anvendes som grundlag for udarbejdelse af projektforslag og tilsagn, og kan senere i BvB danne grundlag for sammenligning af forholdene før og efter ombygningen. Grundlaget for en korrekt projektbeslutning er præcise informationer om konstruktioner og materialers tilstand. De bygningsdele, som befinder sig skjult i konstruktionerne, udgør et særligt problem. Registreringen bør som minimum omfatte en undersøgelse af: Træværkets dimensioner samlinger og forankringer. Evt. svækkelser pga. råd, svamp. Svækkelser i murværk, gesimser, brandkamme, skorstene og gavle. Tagdækninger og inddækninger. Brandkrav. Statistik om tage I forbindelse med eftersyn af ejendomme opsamler BvB statistiske oplysninger om svigt på de forskellige bygningsdele. På denne baggrund udarbejdede BvB i maj 2004 en folder med statistiske oplysninger om udviklingen i svigt på tage og i anvendelsen af undertagsmaterialer mv. Folderen kan ses, downloades eller bestilles fra BvB s hjemmeside. Nogle hovedkonklusioner fra materialet er: at vingetegl er den primære tagdækning (51 %) på byfornyede ejendomme at der er svigt og skader i ca. 34 % af tage med vinge- og økonomitegl, primært på grund af fejl i oplægningen og fastholdelsen at undertaget er det bygningselement på taget, der har flest svigt og skader, nemlig 71 % at der er svigt og skader i % af undertage af banevarer, men kun i 32 % af de faste undertage at anvendelsen af undertage af banevarer er reduceret markant fra 84 til 56 % i perioden; medens faste undertage i samme periode tilsvarende er øget fra 3 til 31 % at det største problem ved faste undertage er mangelfuld ventilation over isolering (14 %). Høje svigtprocenter på tage Diagram 1. Svigt og skader på tage (i % af 674 ombygninger ) Registreringen bør derudover omfatte en vurdering af : Tagrummets fremtidige anvendelse. Følgevirkninger ved efterisoleringer. Krav til udluftning. Behov for dampspærre. Adgangsmulighed for opsyn og vedligehold. Behov for statiske beregninger års eftersyn 1-års eftersyn Undersøgelser for svampeangreb kræver en særlig systematik og analyser de udføres af konsulenter fra special Svigt og skader Udbedres Risiko Dækningsberettiget firmaer. 15

18 TAG projektvalg Byggetekniske forudsætninger Valget af tagløsninger afhænger i vid udstrækning af de konkrete forudsætninger: Ejendommens geografiske beliggenhed og højde stiller forskellige krav til tagets stabilitet og tæthed. Tagets form - komplicerede sammenskæringer og gennembrydninger i tagfladen stiller skærpede krav til sikre løsninger. Tagets hældning - en høj rejsning giver en bedre og mere sikker vandafvisning end en lav taghældning. Tagdækningstype - mindre tætte tagdækninger, som f.eks. økonomitegl, stiller større krav til undertagets robusthed. Hanebåndsspær Tagetagens fremtidige anvendelse En afgørende forudsætning for valg af tagløsninger er tagetagens fremtidige anvendelse. Der skelnes mellem: Uudnyttet tagetage (uopvarmet og uisoleret i tagfladen), hvor taget kan holdes under opsyn indefra. Udnyttet tagetage til beboelse (opvarmet og med isoleret tagflade). Her stilles større krav til tagfladens tæthed, til sikring af ventilering af tagopbygningen samt til udluftning af beboelsesrummene. Valg af hele løsninger Det er vigtigt, at projektvalg sker ud fra en helhedsbetragtning, som inddrager alle relevante forhold: stabilitet, tæthed, sikkerhed, udførelse, arbejdsgange, bygbarhed, byggepladsforhold, samt økonomi, drift og levetid. Der bør ligeledes foretages en vurdering af restlevetider på de bygningsdele, som ikke bliver omfattet af byggesagen. Paralleltag Adgang for opsyn og vedligehold Ved efterisolering skjules spærkonstruktionerne i de skrå tagflader. Ved hanebåndsspær skal der være adgang for opsyn via spidsloft og skunkrum. Ved paralleltage er der ingen mulighed for adgang. Lemme og døre skal være tætte, så der ikke sker kondensdannelser via indtrængning af luft fra tilstødende opvarmede rum. 16

19 TAG projektvalg Anvisninger og publikationer BYG-ERFA Har udgivet en række vigtige erfablade, der behandler undertage og tagopbygninger. Diffusionstæt undertag Krav til ventilation og udluftning Taget kræver flere former for udluftning. Der er forskellige krav til henholdsvis tagdækning, tagopbygning og tagrum. Se BYG-ERFA blad (27) Diffusionsåbent undertag Krav til forskellige undertage Et diffusionstæt undertag (a) kræver udluftning mellem undertag og isolering. Et diffusionsåbent undertag (b) kræver principielt ikke udluftning. Se BYG-ERFA blad (27) og MURO Tegl 36, august 1999, indeholder anvisning på oplægning af tegltage. En ny udgave er under udarbejdelse og den indeholder blandt andet revisioner omkring: afstandslister oplægningstæthed krav til undertag dimension på lægter DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Aps DUKO opdeler undertagsmaterialer i fire anvendelsesklasser. Hvilken klasse man skal vælge afhænger af det tag, som undertaget indgår i. Der er fem forhold, som afgør, hvilke krav man bør stille til undertaget: 1) Tagdækning 2) Taghældning 3) Kompleksitet 4) Tilgængelighed 5) Klimapåvirkning For hvert af de fem forhold beregner man et antal points (et såkaldt kravniveau). Det samlede antal points (det samlede kravniveau) afgør anvendelsesklassen. De fire anvendelsesklasser er: Lav, Middellav, Middelhøj og Høj. Der stilles de største krav til produkter i anvendelsesklasse Høj. Samlet kravniveau (points) Anvendelsesklasse L ML MH H DUKO Er etableret med det formål at skabe et klassifikationssystem for undertage. De første undertagsprodukter er klassificeret ultimo Der kan læses om DUKO på og på BvB s hjemmeside. TOR Har udgivet Vejledning 3, 4. udgave om fast undertag. BPS Publikation 103 Renovering af etageejendomme - tage indeholder praktiske erfaringer på byggeskik, tilstandsvurdering og anvisninger på renovering af traditionelle tage. 17

20 TAG løsninger Billigt kan blive dyrt Med udgangspunkt i de høje svigtprocenter på tag ved BvB s eftersyn er erfaringer og anbefalinger samlet i Billigt kan blive dyrt. To projekter med fast undertag og tung banevare blev udarbejdet og prissat. Konklusionen er, at det på langt sigt kan blive meget dyrt at vælge en billig, let banevare. BvB anbefaler: 1. At der vælges produkter med størst mulig parallel levetid. Det er uhensigtsmæssigt at have et undertag med kortere levetid end tagdækningen. Eksempel: Tegltag har en typisk levetid på år, et let undertag uden underlag måske kun det halve. 2. At der ikke anvendes nye ukendte produkter på et udokumenteret grundlag. 3. At der udføres tilstrækkelig indbygningshøjde, specielt ved ventilerede tagopbygninger. 4. At der ikke isoleres under eksisterende tagdækninger uden undertag, da dette umuliggør en efterfølgende vedligeholdelse. 5. At der i udnyttede tagetager udføres undertag under såvel tegl som skifertag (kitning af skiferplader kan undlades, hvorved den periodiske vedligeholdelse - herunder udskiftning af inddækninger - lettes). 6. At der i uudnyttede tagetager udføres undertag langs tagkant og andre steder, hvor der mangler adgang til opsyn og vedligeholdelse. 7. At vurdering af et undertags bygbarhed indgår ved valg af produkt. 8. At der er en forsvarlig dokumentation (kvalitetssikring) af skjult beliggende dele i tagopbygningen. Udførelse af sikkert undertag Undertaget er det mest kritiske element i tagopbygningen. Det traditionelle tags detaljer og samlinger stiller her særlige krav til både produkt og udførelse. I følge BYG-ERFA bladene (27) og (27) om undertage skal alle samlinger mellem undertag og tilstødende bygningsdele sikres med underlag af 18 mm tagkrydsfinér nedfældet mellem spærhoveder. Efter BvB s vurdering opnås det bedste resultat ved anvendelse af et fast undertag. Det faste undertag lægges over hele tagfladen som underlag for enten tagsten eller skiferdækning. Et fast undertag består f.eks. af brædder, krydsfinerplader eller anden godkendt plade med belægning af undertag. Udførelse af fast undertag Med et fast undertag opnås : Størst mulig sikkerhed for en vandtæt tagopbygning med tætte samlinger til tilstødende bygningsdele. Størst mulig sikkerhed i håndværkerudførelsen. Størst mulig sikkerhed mod skader i undertag ved vedligeholdelsesarbejder, som kræver adskillelser i tagdækningen. Statisk stivhed på grund af skivevirkning. Parallel levetid for hele tagopbygningen. Merudgiften ved at bruge et fast undertag modsvares endvidere af en bedre totaløkonomi. 18

21 TAG løsninger Gode Tage Projekt Gode Tage er et større formidlingsprojekt, der ved hjælp af blandt andet brochurer, mock-ups, multimedia cd-rom er og internettet vil sætte fokus på god byggeskik ved renovering af tage. Materialet er baseret på en viden om byggeskader indsamlet gennem mange år af BvB. Samlet forventes projektet at resultere i følgende produkter: Publikation med gode råd om valg af tagløsninger primært rettet mod bygherrer og tekniske rådgivere. Web-side + cd-rom med gode råd om planlægning, projektering, udførelse og kvalitetssikring af de udvalgte tagløsninger, illustreret ved hjælp af 3D-illustrationer, fotos og videoklips suppleret med tekniske og administrative anvisninger/henvisninger. Web-siden + cdrom en er målrettet mod tekniske rådgivere og håndværkere, og kan fungere uafhængigt af publikationen, men denne udformes således, at cd-rom en kan indsættes som tillæg hertil. Mobil mock-up (demonstrationsmodel) af et udsnit af en af de udvalgte tagkonstruktioner med fast undertag. Mock-up en vil vise alle væsentlige byggetekniske detaljer, og vil kunne opstilles i et tidsrum forskellige steder i landet. En række illustrerede overheads i PowerPoint og en videofilm af mock-up ens udførelse, som vil kunne anvendes ved undervisning mv. Projektet udføres i samarbejde mellem blandt andre BvB, sbs, Fogh & Følner Arkitekter og Kvorning Design og støttes af Grundejernes Investeringsfond. Projektet forventes publiceret primo I projekt Gode Tage anvendes blandt andet demonstrationsmodel i skala 1:1 og 3D-illustrationer. Illustration: Fogh & Følner Arkitekter. 19

22 TAG dokumentation Krav til kvalitetetssikring Dokumentation af kvalitetskontrollen bør være specielt omhyggelig ved de forhold, som befinder sig skjult i konstruktioner. Ved store tagflader med helt lukkede konstruktioner, uden adgang for opsyn, skal der stilles skærpede krav til kontrol og dokumentation for korrekt udførelse, før konstruktionerne lukkes inde. I tilfælde af skade kan det blive nødvendigt at adskille store dele af tagopbygningen, før fejlen findes. De vigtigste forhold at få dokumenteret er: Førregistrering Tagværk tilstandsvurdering, eventuelle fugtkilder, råd, svamp, styrke og stabilitet i samlinger og forankringer, eventuelle statiske beregninger. Projekt Levetid for hele tagkonstruktionen, tagdækning og undertag. Materialer og detaljer, der er afpasset til tagets kompleksitet. Undertag med tilstrækkelig robusthed. Udførelse Tag- og inddækninger - tæthed og fastholdelse. Undertag - vandafledning, styrke og tæthed i samlinger og gennemføringer. Dampspærre - placering, tæthed i samlinger og gennemføringer. Udluftning - af tagdækning, tagopbygning og indeliggende rum. Afhjælpning af svampeangreb Ved afhjælpning af svampeangreb i tagkonstruktioner udskiftes de angrebne dele af træværket. Ofte befinder svampeangreb sig langs murkronen og i høje trempler - konstruktioner, som efter afhjælpning er skjult i murværk og etageadskillelser. BvB anbefaler, at der foreligger dokumentation for : Hvilke angreb, der er lokaliseret ved førregistrering eller eventuelt senere under arbejdernes gennemførelse - med præcis beskrivelse af lokalitet. Hvilke undersøgelsesmetoder (destruktiv eller non-destruktiv), der er anvendt. Hvilke svampeangreb, der er blevet artsbestemt ved laboratorieundersøgelse. Hvilke fugtkilder, der er lokaliseret og fjernet. Udbedringsarbejdernes omfang. Hvilke opfølgende kontrolopsyn, der er anvist i driftsplanen. Dokumentation ved aflevering Bygherren anbefales at stille krav til rådgiver og entreprenør om, at der ved manglende eller utilfredsstillende dokumentation for skjulte forhold på afleveringstidspunktet må søges tilvejebragt den nødvendige dokumentation ved åbning af konstruktionen. BvB anbefaler, at der ved afleveringen foreligger : Præcis opstilling af hvilke arbejder, der er omfattet af afleveringen. Revideret projektmateriale. Udførelseskontrol svarende til de arbejder, der afleveres. Skærpede krav til dokumentation af skjulte forhold i konstruktioner. Driftsplan. 20

23 TAG dokumentation 21

24 KÆLDER 22

25 KÆLDER introduktion Ældre ejendomme, traditionelt opført med grundmurede fundamenter og kældervægge, er ikke fugtbeskyttet mod jord. Det ubeskyttede murværk kan derfor ofte være fugtbelastet. Fugtkilden kan være grundvand, men overfladevand eller utætte forsynings- eller afløbsledninger i jord kan også forårsage opfugtning af fundamentet. Grundfugt kan have alvorlige følger Murværk er særligt modtageligt for fugtopstigning på grund af kapillarvirkningen (hårrørsvirkningen) i murstenenes porer. Under visse omstændigheder ses fugtopstigning i ydervægge helt op til 1. sal. Fugtopstigningen kan beskadige murværket i form af frostsprængninger på udvendige overflader eller forvitringer som følge af saltophobning og -udfældning i overfladen. Hvis grundfugten får mulighed for at opfugte tilstødende træværk, er der risiko for, at der opstår råd- og svampeskader, som kræver meget omfattende og dyre udbedringer. De fleste fugtmålinger udføres utilstrækkeligt BvB registrerer en del ejendomme med fugtbelastet murværk. Fugten viser sig i form af større eller mindre skjolder, afskalninger eller skruk i pudsede overflader i kældre og på facader over terrænhøjde. Der kan ofte måles høje fugtprocenter i tilstødende træværk (f.eks. etagedæk og kældertrapper). En gennemgang af den foreliggende dokumentation viser, at der ikke er udført grundige registreringer af grundfugtens udbredelse før ombygningen. Undersøgelserne begrænses som regel til en visuel vurdering af fugtforholdene i murværket ( der ses fugtopstigning i den eller den væg ) og er sjældent suppleret med en fugtmåling af tilgængeligt træværk. En fastlæggelse af fugtprofilen i murværket angives ikke. Selv om der er udført en omfattende renovering af de øvrige dele af ejendommen, er der i mange tilfælde ikke samtidig udført fugtstandsende arbejder. I andre tilfælde er de fugtstandsende arbejder ikke udført korrekt, eller er utilstrækkelige, og har derfor ikke haft den forventede effekt. Salt i murværk I gamle kældre uden vandrette og lodrette fugtspærrer kan man ofte se både udblomstringer og forvitringer, som er fremkaldt af salte. Saltene kan være indeholdt i den grundfugt som kan blive transporteret op i væggene, men kan også være tilført murværket af tøsalte sammen med nedsivende overfladevand. Saltudblomstringer har som oftest kun betydning for udseendet, men hvis fuger eller mursten er forvitrede kan det være nødvendigt at udskifte de skadede sten og fuge om. 23

26 KÆLDER typiske svigt Problemer og svigt i kældre Billederne viser nogle af de mest almindelige problemer, som BvB registrerer i forbindelse med kældre. En samlet oversigt over typiske svigt findes i den checkliste, som er indlagt bagest. På grundmurede kældervægge ses tydelige afslag på berappede overflader som følge af fugt i murværket. Vægoverflade med afskallet puds og maling på grund af krystalliseret salt. Hvis opfugtningen går op i træbjælkelaget over kælderen, er der risiko for angreb af råd og svamp. 24

27 KÆLDER registrering Krav om fugtregistrering Det er et krav, at der foreligger en registrering af eventuelle fugtproblemer og deres udbredelse (By- og Boligministeriets Bekendtgørelse nr af 17. december 1997). Fugt Fugtundersøgelser kan udføres på to niveauer: a) En simpel undersøgelse - der kan udføres af den lokale rådgiver og projektansvarlige - med simpelt måleudstyr for fastlæggelse af, om der er fugtproblemer, som kræver en særlig undersøgelse. b) En særlig undersøgelse udført af en specialist på området. Undersøgelsen skal dokumentere fugtens udbredelse i murværket (yder- og indervægge) og i tilstødende træværk og fugtkilden. Målemetoder og måleinstrumenter De måleinstrumenter, der typisk anvendes ved fugtregistrering, er kapacitive fugtmålere og stikbensmålere til træ. Instrumenterne har den fordel, at de er nemme at håndtere og giver svar på målinger med det samme. Man skal være opmærksom på, at begge instrumenttyper kan blive påvirket og forstyrret af blandt andet salte, herunder imprægneringsmidler, ledende materialer mv., så måleresultaterne i mange tilfælde kan være misvisende. Desuden vil overfladefugt give et stort udslag på den kapacitive fugtmåler, så det kan tolkes som om der er et stort fugtindhold i konstruktionen. En anden metode til fugtmåling er at placere et stykke isoleret træ i konstruktionen, hvor træet ikke har berøring med vægge i det udhuggede hul. Når træet efter flere dage er kommet i ligevægt med omgivelserne, kan man bestemme dets fugtindhold. Den mest nøjagtige metode er veje-tørre -metoden, hvor der udtages en prøve, og hvor fugtindholdet beregnes ud fra vægten af henholdsvis det fugtige og det tørre materale.målemetoden tager dog op til flere dage. Fugtmålinger med neutronkilde anses ligeledes for at være sikker, men instrumentet må kun anvendes af personer med specialuddanelse. Som supplement til fugtmålinger er det altid værdifuldt at iagttage, hvordan kælderen i øvrigt ser ud: er kælderen eksempelvis ventileret, opvarmet, eller lugter den af fugt? ses der fugtskjolder eller pudsafskalninger? er overfladerne behandlet med diffusionstætte materialer? er utætheder repareret? er overgang mellem terræn og kælder rimelig tæt? er der fugtspærrende belægning på kældergulv? fungerer tag- og rensebrønde? er der fald på terrænnet væk fra bygningen (min 1:50)? er der oplysninger om omfangsdræn? Årsagen til opfugtninger kan mange gange findes ved simple visuelle registreringer. 25

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 UNDGÅ BYGGESKADER i byfornyelsen Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden WWW.BVB.DK BvB

Læs mere

BvB CHECKLISTE revideret 2004

BvB CHECKLISTE revideret 2004 BvB CHECKLISTE revideret 2004 OM CHECKLISTEN Checklisten kan bruges af bygherrer og rådgivere ved planlægning og kvalitetssikring af ombygninger. Checklisten indeholder ikke løsningsforslag. Alle henvisninger/normer

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål

Diverse. Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Diverse Dansk Byggeri GI projekter Gode vådrum Nye materialer Kabiner af stål Frit efter Dansk Byggeri Totaløkonomi anlæg + drift & vedligehold Tung / let konstruktion? Altid lovlig konstruktion, jf. anvisningens

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER

BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2002 1 BILLIGT KAN BLIVE DYRT Erfaringerne fra BvB s eftersyn viser, at der er svigt og skader i mellem 70 og

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070.

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070. - Sag nr. 2002 0070 Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård 5-ÅRS EFTERSYN Eftersynsfirmaet (andet eftersyn) rapport Udført af: Wissenberg A/S Dato: 19. juni 2008 Bv B Indholdsfortegnelse Illustration

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Kravet om niveaufri adgang har været gældende i mere end 3 årtier Kravet opfyldes ofte ved uigennemtænkte og håbløse byggetekniske løsninger

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger 1. udgave, 2009 Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE

Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE Tirsdag den 3. juni 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere