CANCERREGISTERET 2002 og 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CANCERREGISTERET 2002 og 2003"

Transkript

1 CANCERREGISTERET 2002 og 2003 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 17

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: URL: Udgivelser Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kategori: Udredning Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISSN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. 1

3 Cancerregisteret Nye kræfttilfælde i 2002 og 2003 Forord Cancerregisteret er et vigtigt element i overvågningen af kræftudvikling i Danmark. Registeret anvendes som grundlag for sundhedsfaglige, administrative, økonomiske og politiske beslutninger. Desuden benyttes Cancerregisteret intensivt i kræftforskningen. Tallene i Cancerregisteret udgør også fundamentet for udarbejdelse og opfølgning af Kræftplan II og er beslutningsgrundlag for de kommende års indsats i bekæmpelsen af kræft. Siden 1. januar 2004 er alle indberetninger fra sygehussektoren foretaget elektronisk via Landspatientregisteret (LPR) til Sundhedsstyrelsen. Fra 1. januar 2005 er det obligatorisk for primærsektoren at indsende cancerindberetninger til Sundhedsstyrelsen i elektronisk form (SEI Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem. De nye indberetningsformer kombineret med en automatiseret håndtering af de indkomne data, der er under udvikling, vil betyde, at Sundhedsstyrelsens Cancerregister fremover vil blive hurtigere opdateret. Indledning og resumé Tabellerne i denne publikation er den endelige opgørelse for de to årgange og erstatter således de tidligere publicerede foreløbige tal for disse to år. I tekstafsnittene er 2002-tallet angivet i parentes efter det tilsvarende tal nye kræfttilfælde i 2003 Generel stigning i anmeldte kræfttilfælde I 2003 (2002) blev der i Cancerregisteret registreret i alt (33.631) nye tilfælde af kræft i Danmark, heraf (16.165) tilfælde hos mænd og (17.466) hos kvinder. Den aldersstandardiserede incidensrate pr indbyggere var henholdsvis 690 (677) for mænd og 590 (592) for kvinder. Over den seneste 10 års periode har det samlede antal af nye kræfttilfælde for både mænd og kvinder været stigende fra i alt i 1994 fordelt på nye tilfælde for mænd og nye tilfælde for kvinder. Korrigeret for alderssammensætningen i befolkningen er der samlet set tale om en stigning for både mænd og kvinder. For kvinderne ses der dog en stagnation i slutningen af perioden. Den generelle stigning kan dog tilskrives nogle få større ændringer, som dels skyldes ændret diagnostik (kræft i blærehalskirtlen), dels en mere komplet anmeldelse (især hudkræft og til dels modermærkekræft). Sygdomsmønsteret har udviklet sig over de seneste 10 år, således at visse kræftformer optræder sjældnere og andre hyppigere. For mænd skal den kraftige stigning i antallet af nye tilfælde af kræft i blærehalskirtlen (prostatacancer) især ses som et udtryk for ændret diagnostik, men befolkningens ændrede alderssammensætning har også en effekt. 2

4 Forekomsten af lungekræft hos mænd er fortsat faldende. For kvinder ses over de seneste 10 år en stigende incidens af brystkræft frem til I 2003 ses et lille fald. Den generelle stigning i antallet af nye tilfælde af lungekræft viser ligeledes for kvinder et lille fald fra 2002 til Antallet af tilfælde af livmoderhalskræft har været faldende i hele 10 års perioden, men der er nogle årlige variationer ( ), der gør det svært at se, om tendensen fortsætter. For både mænd og kvinder ses fortsatte stigninger i den anmeldte tilfælde af såvel almindelig hudkræft (ikke-melanomer) som modermærkekræft. Især bemærkes for kvinder en markant stigning (17%) i anmeldt modermærkekræft i Kommentarer til de enkelte udviklinger og tendenser findes efter de enkelte tabelgrupper. Kilder og metoder Indsamling af data Indsamling af oplysninger sker i henhold til Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.. Anmeldelserne er til og med 2003 foretaget på blanket. Fra 2004 sker indberetningen fra sygehuse sket gennem Landspatientregisteret (LPR) og for primærsektoren fra 2005 gennem et dertil indrettet indberetningssystem (SEI). Ved afslutningen af et år og inden offentliggørelse foretages en samkørsel med henholdsvis Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og det centrale Patologiregister. I det omfang der ved disse procedurer identificeres personer med anmeldelsespligtige sygdomme, som ikke er anmeldt til Cancerregistreret, rettes henvendelse til de relevante afdelinger eller speciallæger, og registeret opdateres på baggrund af de yderligere indkomne anmeldelser. Der går ofte lang tid med disse sidste indhentninger, men det er vigtigt, at registeret gøres så komplet som muligt. I forhold til de tidligere udgivne foreløbige tal for Cancerregisteret tilfælde for mænd, for kvinder er de endelige tal suppleret med 38 (mænd) hhv. 33 (kvinder) tilfælde. De tidligere estimater var således meget tæt på de faktiske tal. Incidensregister Aldersstandardisering Cancerregisteret er et incidensregister, hvilket betyder, at årsopgørelsen viser antal nye kræfttilfælde i året og ikke antal personer, som har fået kræft. Den samme person kan således optræde flere gange med forskellige anmeldelsespligtige diagnoser. De anmeldelsespligtige sygdomme optræder oftest med stigende hyppighed med stigende alder. Derfor vil ændringer i befolkningens alderssammensætning være af betydning for antallet af nye tilfælde. En øgning af antallet af ældre vil betyde flere kræfttilfælde. For at kunne sammenligne både over tid og geografiske områder anvendes aldersstandardisering. Herved korrigeres der for forskelle i befolkningens alderssammensætning og ændringer i denne. Der er i nærværende publikation foretaget en standardisering (DK-2000) til den danske befolkningssammensætning i

5 Opdatering Cancerregisteret opdateres løbende ved samkøring med andre registre. Sammenlignes antal nye kræfttilfælde indenfor de forskellige grupper i nærværende publikation med de tilsvarende tal i tidligere publikationer ses, at der for de fleste kræftformer er sker en øgning i antallet af nye tilfælde. De største ændringer sker typisk i de første år efter en årgangs offentliggørelse. Tabel 1 viser det samlede antal nye kræfttilfælde, der er tilført de tidligere årgange efter offentliggørelse og årgangenes samlede antal ved opgørelsen af Cancerregisteret De nye metoder til indsamling af data vil betyde, at registeret i fremtiden vil blive mere komplet ved første opgørelse. Tabel 1 Nye kræfttilfælde tilført efter første offentliggørelse og årgangenes udgangsværdi Nye tilfælde Nye tilfælde tilføjet efterfølgende Total Nye tilfælde (incidens) Forekomsten i befolkningen (prævalens) Historisk udvikling Hyppigheden af anmeldelsespligtige sygdomme opgøres i nærværende publikation som antal nye tilfælde fordelt på diagnosegrupper, køn og alder og som incidensrater, dvs. nye tilfælde pr (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i Prævalensen opgøres som antallet af personer i live med en given kræftsygdom ved udgangen af kalenderåret. I dette tilfælde ved udgangen af Udviklingstendenser for perioderne og gennemgås. 4

6 Incidens nye tilfælde Nye kræfttilfælde i Danmark 2002 og 2003 I tabel 2 og 3 ses de absolutte antal henholdsvis de aldersstandardiserede incidensrater for forskellige kræftformer opdelt efter køn og overordnede hovedgrupper i ICD-7 klassifikationen for årgangene 2002 og En detaljeret oversigt over antallet i de enkelte grupper samt rater findes i bilagstabel 1. Gruppenumrene (GRP/gruppe) refererer til ICD-7 klassifikationen jf. Bilagstabel 1. Tabel 2 Grp. Gruppe tekst Nye kræfttilfælde (incidens) i 2002 og 2003 fordelt på hovedgrupper Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Alle kræfttilfælde Mundhule og svælg Fordøjelsesorganer og bughinde Luftveje Bryst Kvindelige kønsorganer Mandlige kønsorganer Urinveje Hud Kræft andre specificerede steder Metastaser og kræft uspec. steder Lymfe og bloddannende væv For yderligere opdeling se Bilagstabel 6 Tabel 3 Grp. Gruppe tekst Aldersstandardiserede incidensrater i 2003 fordelt på hovedgrupper Mænd Kvinder Mænd Kvinder Alle kræfttilfælde Mundhule og svælg Fordøjelsesorganer og bughinde Luftveje Bryst Kvindelige kønsorganer Mandlige kønsorganer Urinveje Hud Kræft andre specificerede steder Metastaser og kræft uspec. steder Lymfe og bloddannende væv

7 De hyppigst forekommende kræftformer Tabel viser de ti hyppigste kræftformer, summen af øvrige og det totale antal af nye tilfælde, opdelt efter køn, aldersklasse og ICD-7 gruppe. Endvidere angives kræftformens placering i det foregående år. Tabel 4.1 De hyppigst forekommende kræftformer for mænd 2002; nye tilfælde aldersfordelt Grp. Mænd Placering Total Anden hud Blærehalskirtel Lunge og bronkier Tyk- og endetarm Urinblære Modermærkekræft Hjerne, hinder og nerver , 202 Lymfeknude, Non-Hodgkin Nyre og øvrige urinveje Blodkræft (leukæmi) Øvrige Alle kræfttilfælde Tabel 4.2 De hyppigst forekommende kræftformer for mænd 2003; nye tilfælde aldersfordelt Grp. Mænd Placering Total Anden hud Blærehalskirtel Lunge og bronkier Tyk- og endetarm Urinblære Modermærkekræft , 202 Lymfeknude, Non-Hodgkin Hjerne, hinder og nerver Nyre og øvrige urinveje Blodkræft (leukæmi) Øvrige Alle kræfttilfælde Tabel 5.1 De hyppigst forekommende kræftformer for kvinder 2002; nye tilfælde aldersfordelt Placering Total Grp. Kvinder Bryst Anden hud Tyk- og endetarm Lunge og bronkier Livmoder Æggestok Modermærkekræft Hjerne, hinder og nerver Urinblære Bugspytkirtel Øvrige Alle kræfttilfælde

8 Tabel 5.2 De hyppigst forekommende kræftformer for kvinder 2003; nye tilfælde aldersfordelt Grp. Kvinder Placering Total Bryst Anden hud Tyk- og endetarm Lunge og bronkier Modermærkekræft Livmoder Æggestok Hjerne, hinder og nerver Urinblære Livmoderhals Øvrige Alle kræfttilfælde Hyppigste kræftformer For mænd er de 10 hyppigst forekommende kræftformer i 2003 ikke ændret i forhold til hverken 2002 eller Der ses betydende absolutte stigninger i grupperne modermærkekræft og kræft i lymfeknuder og non- Hodgkin lymfom fra 2001 til 2002 og især fra 2002 til For kvinder er de 10 hyppigst forekommende kræftformer i 2002 ikke ændret i forhold til I 2003 overhaler antallet af kræft i livmoderhals tallet for kræft i bugspytkirtel, uden at dette skal tages til udtryk for betydende tendenser. Kræft og alder Tabel 4 og 5 viser, at de fleste kræftformer rammer ældre mennesker over 60 år på diagnosetidspunktet. Af de anmeldte tilfælde står de +60-årige for 74% hos mændene og 66% hos kvinderne årige Blandt børn, unge og yngre voksne er det især modermærkekræft, kræft i hjerne/nervesystem, kræft i lymfesystemet (non-hodgkin lymfom) og i bloddannende væv (leukæmi), der er dominerende. Non-Hodgkin lymfomer og leukæmi optræder dog ikke samlet set blandt de 10 hyppigste kræftformer hos kvinder. Samlet set udgør kræft hos de yngre (under 30 år) kun en meget beskeden del af det samlede antal kræft tilfælde 1,7% for begge køn årige Mænd under 45 år rammes især af kræft i testiklerne, hjerne- og nervesystemssvulster og modermærkekræft. Antallet af nye tilfælde af testikelkræft var 274, hvilket placerer denne gruppe udenfor de hyppigst forekommende kræftformer blandt mænd. Kvinder under 45 år rammes især af brystkræft, modermærkekræft, livmoderhalskræft samt hjerne- og nervesystemssvulster. For brystkræfts vedkommende er det dog kun en lille del (under 10%) af det samlede antal tilfælde af brystkræft hos kvinder, hvor det for livmoderhalskræft er ca. 40%. Landsfordelingen I bilagstabellerne 2 til 3 findes henholdsvis de absolutte antal og de standardiserede rater for de ti hyppigste kræftformer opdelt efter køn og fordelt på amter respektive Københavns og Frederiksbergs kommune. Da det drejer sig om relativt små tal, når de enkelte kræftformer deles ud på 16 amter og kommuner, kan der være ret stor variation fra år til år alene ud fra tilfældigheder. Man skal derfor være varsom med at fortolke de 7

9 små tal og sammenligne, også selv om tallene er standardiserede. Udviklingen i nye kræfttilfælde Hyppigste kræftformer Figur 1 og tabel 6-7 viser udviklingen i nye kræfttilfælde i perioden fra 1994 til 2003 i absolutte tal for de 10 hyppigste kræftformer i Figur 1 Antal nye kræfttilfælde (incidens), fordelt efter køn mænd kvinder Tabel 6 Nye kræfttilfælde (incidens) for mænd pr. år Grp. Mænd Anden hud Blærehalskirtel Lunge og bronkier Tyk- og endetarm Urinblære Modermærkekræft , 202 Lymfeknude, Non-Hodgkin Hjerne, hinder og nerver Nyre og øvrige urinveje Blodkræft (Leukæmi) Øvrige Alle kræfttilfælde

10 Tabel 7 Nye kræfttilfælde (incidens) for kvinder pr. år Grp. Kvinder Bryst Anden hud Tyk- og endetarm Lunge og bronkier Modermærkekræft Livmoder Æggestok Hjerne, hinder og nerver Urinblære Livmoderhals Øvrige Alle kræfttilfælde Figur 2 Aldersstandardiseret incidensrate, fordelt efter køn mænd kvinder Tabel 8 Figur 2 (samt tabel 8-9 viser udviklingen i nye kræfttilfælde i perioden fra 1994 til 2003 som standardiserede rater for de 10 hyppigste kræftformer i Nye kræfttilfælde pr mænd, standardiseret til DK-2000 Grp. Mænd Anden hud Blærehalskirtel Lunge og bronkier Tyk- og endetarm Urinblære Modermærkekræft , 202 Lymfeknude, Non-Hodgkin Blodkræft (leukæmi) Hjerne, hinder og nerver Nyre og øvrige urinveje Alle kræfttilfælde

11 Tabel 9 Nye kræfttilfælde pr kvinder, standardiseret til DK-2000 Grp. Kvinder Bryst Anden hud Tyk- og endetarm Lunge og bronkier Modermærkekræft Livmoder Æggestok Hjerne, hinder og nerver Urinblære Livmoderhals Alle kræfttilfælde Kommentarer til udviklingen i nye kræfttilfælde for de hyppigste kræftformer Generel stigning i incidens og prævalens Over den seneste 10 års periode er der samlet set sket en stigning i antal nye kræfttilfælde og incidensrater hos begge køn. De 10 hyppigste kræftformer (tabellerne 4.1 til 9) udgør for begge køn konstant ca. 4/5 (77-81%) af alle nye kræfttilfælde målt på såvel incidens som incidensrater. Indenfor de enkelte hyppigt forekommende kræftformer er ændringerne beskedne. Da kræftsygdomme udvikles over lang tid, er det heller ikke forventeligt, at man indenfor en relativ kort observationsperiode som 10 år vil kunne finde større udsving. Der er dog enkelte tendenser og mulige tendenser, der kan bemærkes. Anden hudkræft Gruppen omfatter hudkræft eksklusive ondartet modermærkekræft (malignt melanom) og indeholder overvejende hudsvulster af typen basocellulært karcinom, der især breder sig lokalt og meget sjældent metastaserer. Til gengæld er det meget almindeligt, at den samme person får flere svulster af samme type over årene. Dette afspejles ikke i Cancerregisteret, hvor hver type af hudkræft kun optræder én gang. For begge køn ses stærke stigninger gennem hele perioden. Hudkræft inklusive modermærkekræft er først og fremmest relateret til soleksponering, men også erhvervsmæssig eksponering med kræftfremkaldende kemikalier har en betydning. Stigningen skal dog vurderes i lyset af, at anmeldelserne er blevet mere komplette ved indhentning af manglende anmeldelser på baggrund af registreringen i Patologiregisteret. Modermærkekræft (malignt melanom) Brystkræft (mammacancer) Som øvrige (anden) hudkræft stigende i hele perioden. Brystkræft er fortsat den hyppigste kræftform hos kvinder. Antallet af nye tilfælde er set over hele perioden stigende, men der er muligvis en faldende tendens, idet 2003-tallet er noget mindre end 2002-tallet, der på den anden side var højere end 2001, hvilket kan skyldes tidligere opsporing (screening) i nogle områder. Et fald kan forventes i de kommende år, hvis Danmark følger tendensen i andre lande, f.eks. USA. 10

12 Kræft i blærehalskirtlen Næsthyppigste kræftform hos mænd, der især ses efter 60 år. Incidensen (prostat acancer) er over hele perioden jæv nt stigende (mere end 50% på 10 år). Stigningen skal ses som et udtryk fo r en ændret aldersfordeling men især også for en øg et diagnostik. PSA (prostataspecifikt anti gen) anvendes i stigende grad, også i asymptomatiske tilfælde, hvor det urologiske specialeselskab anbe- faler, at man har en afventende holdning til diagnostik. Tyk - og endetarmskræft Kræft i tyk- og endetarm er hos begge køn blandt de hyppigst forekom- (col on- og rectumcancer) mende kræftformer. Set over hele perioden er tallene stabil e. Den hyppigere forekomst af kræft i ty k- og endetarm hos mænd sammen- lignet med kvinder genfin des s om tidligere og hold er sig stab il. Mænd har ca. 30% større incide ns i forh old til kvin der. Kræft i lunge og Lungekræft (inkl. bronkier og luftrør) er en af de hyppigst forekommende bronkier kræftformer for både mænd og kvinder. Hovedårsagen er tobaksrygning. (cancer pulmonis, bronchii Tidligere forekom sygdommen helt overvejende hos mænd. et trachealis) Incidensen viser en faldende tendens for mænd, der fortsætter en udvik- effekt i forhold til indsatstidspunktet, anslået afspejler den aktuelle fore- ling, der startede midt i 80-erne, mens der over 10 års perioden ses en stigning hos kvinder. Mænd ligger fortsat (ca. ½ gang) højere end kvinder, men kønsforskellen indsnævres, hvilket korrelerer til tobaksforbrugsmønsteret hos kvinder i forhold til mænd. Forebyggelse har en sen komst tobaksforbruget for ca. 15 år siden. Kræft i urinblære (cancer vesicae urinariae) Opgørelsen omfatter såvel godartede som ondartede svulster. Tallene er for begge køn konstante i perioden. Den hyppigere forekomst af kræft i urinblære hos mænd sammenlignet med kvinder genfindes som tidligere og holder sig stabil. Kræft i hjerne, hinder og nerver Livmoderhalskræft (cancer cervix uteri) Øvrige hyppigt forekommende kræftformer Svulster i hjerne, hinder og nerver inkluderer såvel ondartede som godartede former. Over 10 års perioden ses en svag stigning for begge køn. Der ses en lille nedgang i 2003-tallene, men det er ikke klart, om dette er udtryk for en sikker tendens. Forekomsten af livmoderhalskræft har været jævnt faldende i de seneste 10 år som en fortsættelse af udviklingen, der startede i 60 erne med den gradvise indføring af amtskommunal opsporing (screening) af forstadier til livmoderhalskræft. Der er ingen betydende ændringer i observationsperioden for de øvrige hyppige kræftformer. Dette er for mænd kræft i lymfeknuder og non- lymfom, blodkræft (leukæmi) og kræft i nyre og øvrige urinve- Hodgkin je, samt for kvinder kræft i livmoder og æggestokke. Kræftplanens grupper Kræftudviklingen Tabel viser udviklingen i antal kræfttilfælde fra 1974 til 2003 for de kræftformer og kræftgrupper, som er udvalgt i henhold til den nationale kræftplan. Der er vist gennemsnitlige antal nye tilfælde for femårs intervaller. Aldersstandardisering er til den danske befolkning år 2000 (DK-2000). 11

13 Den nationale kræftplan har fokuseret på enkelte kræftformer som særlige indsatsområder. I lighed med tidligere er disse kræftformer her behandlet separat med henblik på en beskrivelse af udviklingen i forekomsten af disse sygdomme. Kræftformerne er grupperet efter ICD-10 klassifikationen. Den længere observationstid gør udviklingstendenserne tydeligere og mindre følsomme for små tilfældige ændringer. Over de seneste 30 år er det gennemsnitlige årlige antal nye kræfttilfælde steget med godt 50 pct. hos begge køn. Dette betyder, at der i perioden var gennem- materiale kan ikke snitligt over 11 tusinde flere nye kræftpatienter pr. år sammenlignet med perioden Selvom det samlede antal kræftpatienter er steget, er stigningen over tid ikke jævnt fordelt. Nærværende anvendes til at vurdere, hvorvidt den påviste stigning skyldes ændret biologisk forekomst, ændrede registreringsprocedurer, ændret diagnostik eller screening. Tabel 10 Mænd Udviklingen i antallet af nye kræfttilfælde (incidens) hos mænd fordelt på grupperne i den nationale kræftplan. Gennemsnitligt antal nye tilfælde pr. år Hoved-halskræft Tyk- og endetarmskræft Kræft i lunge og bronkier Modermærkekræft i hud Anden hudkræft Brystkræft Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Uspec. kræft i lymfeknuder og metastaser Anden kræft Alle kræftformer Alle kræftplangrupper i % af al kræft 81% 83% 83% 84% 84% 85% Tabel 11 Kvinder Anden kræft Udviklingen i antallet af nye kræfttilfælde (incidens) hos kvinder fordelt på grupnationale kræftplan. Gennemsnitligt antal nye tilfælde pr. perne i den år Hoved-halskræft Tyk- og endetarmskræft Kræft i lunge og bronkier Modermærkekræft i hud Anden hudkræft Brystkræft Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestok Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Uspec. kræft i lymfeknuder og metastaser Alle kræftformer Alle kræftplangrupper i % af al kræft 82% 83% 84% 85% 86% 86% 12

14 Tabel 12 Udviklingen i incidensrater hos mænd fordelt på grupperne i den nationale kræftplan. Gennemsnitlige incidensrater, dvs. nye tilfælde pr , standardiseret til DK-2000 Mænd Hoved-halskræft Tyk- og endetarmskræft Kræft i lunge og bronkier Modermærkekræft i hud Anden hudkræft Brystkræft Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Uspec. kræft i lymfeknuder og metastaser Anden kræft Alle kræftformer Tabel 13 Udviklingen i incidens rater hos kvinder fordelt på grupperne i den nationale kræft-plan. Gennemsnitlige incidensrater, dvs. nye tilfælde pr , standard. til DK-2000 Kvinder Hoved-halskræft Tyk- og endetarmskræft Kræft i lunge og bronkier Modermærkekræft i hud Anden hudkræft Brystkræft Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestok Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Uspec. kræft i lymfeknuder og metastaser Anden kræft Alle kræftformer Kommentarer til udviklingen i grupperne under den nationale kræftplan (5 års perioder ) Generel stigning i incidens og prævalens Over den seneste 30 års perio de er der s amlet set sket en jævn stigning i antal nye kræfttilfæl de og incidensrater hos begge køn. Mere end 1/3-del (36%) af den generelle stigning kan dog tilskrives stigningen i den mindre alvorlige hudkræft (anden hudkræft). Anmeldte tilfælde af anden hudkræft er steget med 190% fra første til sidste periode, dvs. næst en en 3-dobling fra 2114 til 6125 tilfælde. 20% af stigni ngen hos mænd skyldes et i de senere år voldsomt sti- anmeldte ti lfælde af kræft i blærehalski rtlen se nedenfor gende antal 13

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for bygge- og anlægsområdet i Danmark

Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for bygge- og anlægsområdet i Danmark Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for bygge- og anlægsområdet i Danmark Johnni Hansen Michaela Tinggaard Pernille Mikkelsen Karen Rasmussen Anne Petersen Andrea Meersohn

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte indenfor finans, forsikring, offentlig kontor og administration mv.

Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte indenfor finans, forsikring, offentlig kontor og administration mv. Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte indenfor finans, forsikring, offentlig kontor og administration mv. i Danmark Johnni Hansen Michaela Tinggaard Pernille Mikkelsen Karen Meier

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK

STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK Denne publikation kan købes gennem Sundhedsstyrelsens Publikationer c/o Schultz Information Herstedvang 12 2620 Albertslund

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kræft en folkesygdom?

Kræft en folkesygdom? 1327 18. Boyle CA, Dobson AJ. The accuracy of hospital records death certificates for acute myocardial farction. Aust N Z J Med 1995;25:316-23. 19. Madsen M, Davidsen M, Rasmussen S et al. The validity

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025 tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 27-225 21 Tandplejeprognose 21 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Emneord: Tandpleje, prognose, udbud, tandlæger,

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

til at forværre den i forvejen svære situation.

til at forværre den i forvejen svære situation. Nr. 8 / Marts 2013 Forsikring ved kritisk sygdom er et vigtigt element i Pension- Danmarks tilbud til medlemmerne. Udbetalingen kan være med til at sikre ro om familiens økonomi i en situation, hvor der

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

ETNISKE MINORITETER - SYGDOM OG BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET. Et registerstudie

ETNISKE MINORITETER - SYGDOM OG BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET. Et registerstudie ETNISKE MINORITETER - SYGDOM OG BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET 2006 Et registerstudie Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsvæsenet Et registerstudie Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsvæsenet

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere