CANCERREGISTERET 2002 og 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CANCERREGISTERET 2002 og 2003"

Transkript

1 CANCERREGISTERET 2002 og 2003 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 17

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: URL: Udgivelser Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kategori: Udredning Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISSN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. 1

3 Cancerregisteret Nye kræfttilfælde i 2002 og 2003 Forord Cancerregisteret er et vigtigt element i overvågningen af kræftudvikling i Danmark. Registeret anvendes som grundlag for sundhedsfaglige, administrative, økonomiske og politiske beslutninger. Desuden benyttes Cancerregisteret intensivt i kræftforskningen. Tallene i Cancerregisteret udgør også fundamentet for udarbejdelse og opfølgning af Kræftplan II og er beslutningsgrundlag for de kommende års indsats i bekæmpelsen af kræft. Siden 1. januar 2004 er alle indberetninger fra sygehussektoren foretaget elektronisk via Landspatientregisteret (LPR) til Sundhedsstyrelsen. Fra 1. januar 2005 er det obligatorisk for primærsektoren at indsende cancerindberetninger til Sundhedsstyrelsen i elektronisk form (SEI Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem. De nye indberetningsformer kombineret med en automatiseret håndtering af de indkomne data, der er under udvikling, vil betyde, at Sundhedsstyrelsens Cancerregister fremover vil blive hurtigere opdateret. Indledning og resumé Tabellerne i denne publikation er den endelige opgørelse for de to årgange og erstatter således de tidligere publicerede foreløbige tal for disse to år. I tekstafsnittene er 2002-tallet angivet i parentes efter det tilsvarende tal nye kræfttilfælde i 2003 Generel stigning i anmeldte kræfttilfælde I 2003 (2002) blev der i Cancerregisteret registreret i alt (33.631) nye tilfælde af kræft i Danmark, heraf (16.165) tilfælde hos mænd og (17.466) hos kvinder. Den aldersstandardiserede incidensrate pr indbyggere var henholdsvis 690 (677) for mænd og 590 (592) for kvinder. Over den seneste 10 års periode har det samlede antal af nye kræfttilfælde for både mænd og kvinder været stigende fra i alt i 1994 fordelt på nye tilfælde for mænd og nye tilfælde for kvinder. Korrigeret for alderssammensætningen i befolkningen er der samlet set tale om en stigning for både mænd og kvinder. For kvinderne ses der dog en stagnation i slutningen af perioden. Den generelle stigning kan dog tilskrives nogle få større ændringer, som dels skyldes ændret diagnostik (kræft i blærehalskirtlen), dels en mere komplet anmeldelse (især hudkræft og til dels modermærkekræft). Sygdomsmønsteret har udviklet sig over de seneste 10 år, således at visse kræftformer optræder sjældnere og andre hyppigere. For mænd skal den kraftige stigning i antallet af nye tilfælde af kræft i blærehalskirtlen (prostatacancer) især ses som et udtryk for ændret diagnostik, men befolkningens ændrede alderssammensætning har også en effekt. 2

4 Forekomsten af lungekræft hos mænd er fortsat faldende. For kvinder ses over de seneste 10 år en stigende incidens af brystkræft frem til I 2003 ses et lille fald. Den generelle stigning i antallet af nye tilfælde af lungekræft viser ligeledes for kvinder et lille fald fra 2002 til Antallet af tilfælde af livmoderhalskræft har været faldende i hele 10 års perioden, men der er nogle årlige variationer ( ), der gør det svært at se, om tendensen fortsætter. For både mænd og kvinder ses fortsatte stigninger i den anmeldte tilfælde af såvel almindelig hudkræft (ikke-melanomer) som modermærkekræft. Især bemærkes for kvinder en markant stigning (17%) i anmeldt modermærkekræft i Kommentarer til de enkelte udviklinger og tendenser findes efter de enkelte tabelgrupper. Kilder og metoder Indsamling af data Indsamling af oplysninger sker i henhold til Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.. Anmeldelserne er til og med 2003 foretaget på blanket. Fra 2004 sker indberetningen fra sygehuse sket gennem Landspatientregisteret (LPR) og for primærsektoren fra 2005 gennem et dertil indrettet indberetningssystem (SEI). Ved afslutningen af et år og inden offentliggørelse foretages en samkørsel med henholdsvis Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og det centrale Patologiregister. I det omfang der ved disse procedurer identificeres personer med anmeldelsespligtige sygdomme, som ikke er anmeldt til Cancerregistreret, rettes henvendelse til de relevante afdelinger eller speciallæger, og registeret opdateres på baggrund af de yderligere indkomne anmeldelser. Der går ofte lang tid med disse sidste indhentninger, men det er vigtigt, at registeret gøres så komplet som muligt. I forhold til de tidligere udgivne foreløbige tal for Cancerregisteret tilfælde for mænd, for kvinder er de endelige tal suppleret med 38 (mænd) hhv. 33 (kvinder) tilfælde. De tidligere estimater var således meget tæt på de faktiske tal. Incidensregister Aldersstandardisering Cancerregisteret er et incidensregister, hvilket betyder, at årsopgørelsen viser antal nye kræfttilfælde i året og ikke antal personer, som har fået kræft. Den samme person kan således optræde flere gange med forskellige anmeldelsespligtige diagnoser. De anmeldelsespligtige sygdomme optræder oftest med stigende hyppighed med stigende alder. Derfor vil ændringer i befolkningens alderssammensætning være af betydning for antallet af nye tilfælde. En øgning af antallet af ældre vil betyde flere kræfttilfælde. For at kunne sammenligne både over tid og geografiske områder anvendes aldersstandardisering. Herved korrigeres der for forskelle i befolkningens alderssammensætning og ændringer i denne. Der er i nærværende publikation foretaget en standardisering (DK-2000) til den danske befolkningssammensætning i

5 Opdatering Cancerregisteret opdateres løbende ved samkøring med andre registre. Sammenlignes antal nye kræfttilfælde indenfor de forskellige grupper i nærværende publikation med de tilsvarende tal i tidligere publikationer ses, at der for de fleste kræftformer er sker en øgning i antallet af nye tilfælde. De største ændringer sker typisk i de første år efter en årgangs offentliggørelse. Tabel 1 viser det samlede antal nye kræfttilfælde, der er tilført de tidligere årgange efter offentliggørelse og årgangenes samlede antal ved opgørelsen af Cancerregisteret De nye metoder til indsamling af data vil betyde, at registeret i fremtiden vil blive mere komplet ved første opgørelse. Tabel 1 Nye kræfttilfælde tilført efter første offentliggørelse og årgangenes udgangsværdi Nye tilfælde Nye tilfælde tilføjet efterfølgende Total Nye tilfælde (incidens) Forekomsten i befolkningen (prævalens) Historisk udvikling Hyppigheden af anmeldelsespligtige sygdomme opgøres i nærværende publikation som antal nye tilfælde fordelt på diagnosegrupper, køn og alder og som incidensrater, dvs. nye tilfælde pr (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i Prævalensen opgøres som antallet af personer i live med en given kræftsygdom ved udgangen af kalenderåret. I dette tilfælde ved udgangen af Udviklingstendenser for perioderne og gennemgås. 4

6 Incidens nye tilfælde Nye kræfttilfælde i Danmark 2002 og 2003 I tabel 2 og 3 ses de absolutte antal henholdsvis de aldersstandardiserede incidensrater for forskellige kræftformer opdelt efter køn og overordnede hovedgrupper i ICD-7 klassifikationen for årgangene 2002 og En detaljeret oversigt over antallet i de enkelte grupper samt rater findes i bilagstabel 1. Gruppenumrene (GRP/gruppe) refererer til ICD-7 klassifikationen jf. Bilagstabel 1. Tabel 2 Grp. Gruppe tekst Nye kræfttilfælde (incidens) i 2002 og 2003 fordelt på hovedgrupper Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Alle kræfttilfælde Mundhule og svælg Fordøjelsesorganer og bughinde Luftveje Bryst Kvindelige kønsorganer Mandlige kønsorganer Urinveje Hud Kræft andre specificerede steder Metastaser og kræft uspec. steder Lymfe og bloddannende væv For yderligere opdeling se Bilagstabel 6 Tabel 3 Grp. Gruppe tekst Aldersstandardiserede incidensrater i 2003 fordelt på hovedgrupper Mænd Kvinder Mænd Kvinder Alle kræfttilfælde Mundhule og svælg Fordøjelsesorganer og bughinde Luftveje Bryst Kvindelige kønsorganer Mandlige kønsorganer Urinveje Hud Kræft andre specificerede steder Metastaser og kræft uspec. steder Lymfe og bloddannende væv

7 De hyppigst forekommende kræftformer Tabel viser de ti hyppigste kræftformer, summen af øvrige og det totale antal af nye tilfælde, opdelt efter køn, aldersklasse og ICD-7 gruppe. Endvidere angives kræftformens placering i det foregående år. Tabel 4.1 De hyppigst forekommende kræftformer for mænd 2002; nye tilfælde aldersfordelt Grp. Mænd Placering Total Anden hud Blærehalskirtel Lunge og bronkier Tyk- og endetarm Urinblære Modermærkekræft Hjerne, hinder og nerver , 202 Lymfeknude, Non-Hodgkin Nyre og øvrige urinveje Blodkræft (leukæmi) Øvrige Alle kræfttilfælde Tabel 4.2 De hyppigst forekommende kræftformer for mænd 2003; nye tilfælde aldersfordelt Grp. Mænd Placering Total Anden hud Blærehalskirtel Lunge og bronkier Tyk- og endetarm Urinblære Modermærkekræft , 202 Lymfeknude, Non-Hodgkin Hjerne, hinder og nerver Nyre og øvrige urinveje Blodkræft (leukæmi) Øvrige Alle kræfttilfælde Tabel 5.1 De hyppigst forekommende kræftformer for kvinder 2002; nye tilfælde aldersfordelt Placering Total Grp. Kvinder Bryst Anden hud Tyk- og endetarm Lunge og bronkier Livmoder Æggestok Modermærkekræft Hjerne, hinder og nerver Urinblære Bugspytkirtel Øvrige Alle kræfttilfælde

8 Tabel 5.2 De hyppigst forekommende kræftformer for kvinder 2003; nye tilfælde aldersfordelt Grp. Kvinder Placering Total Bryst Anden hud Tyk- og endetarm Lunge og bronkier Modermærkekræft Livmoder Æggestok Hjerne, hinder og nerver Urinblære Livmoderhals Øvrige Alle kræfttilfælde Hyppigste kræftformer For mænd er de 10 hyppigst forekommende kræftformer i 2003 ikke ændret i forhold til hverken 2002 eller Der ses betydende absolutte stigninger i grupperne modermærkekræft og kræft i lymfeknuder og non- Hodgkin lymfom fra 2001 til 2002 og især fra 2002 til For kvinder er de 10 hyppigst forekommende kræftformer i 2002 ikke ændret i forhold til I 2003 overhaler antallet af kræft i livmoderhals tallet for kræft i bugspytkirtel, uden at dette skal tages til udtryk for betydende tendenser. Kræft og alder Tabel 4 og 5 viser, at de fleste kræftformer rammer ældre mennesker over 60 år på diagnosetidspunktet. Af de anmeldte tilfælde står de +60-årige for 74% hos mændene og 66% hos kvinderne årige Blandt børn, unge og yngre voksne er det især modermærkekræft, kræft i hjerne/nervesystem, kræft i lymfesystemet (non-hodgkin lymfom) og i bloddannende væv (leukæmi), der er dominerende. Non-Hodgkin lymfomer og leukæmi optræder dog ikke samlet set blandt de 10 hyppigste kræftformer hos kvinder. Samlet set udgør kræft hos de yngre (under 30 år) kun en meget beskeden del af det samlede antal kræft tilfælde 1,7% for begge køn årige Mænd under 45 år rammes især af kræft i testiklerne, hjerne- og nervesystemssvulster og modermærkekræft. Antallet af nye tilfælde af testikelkræft var 274, hvilket placerer denne gruppe udenfor de hyppigst forekommende kræftformer blandt mænd. Kvinder under 45 år rammes især af brystkræft, modermærkekræft, livmoderhalskræft samt hjerne- og nervesystemssvulster. For brystkræfts vedkommende er det dog kun en lille del (under 10%) af det samlede antal tilfælde af brystkræft hos kvinder, hvor det for livmoderhalskræft er ca. 40%. Landsfordelingen I bilagstabellerne 2 til 3 findes henholdsvis de absolutte antal og de standardiserede rater for de ti hyppigste kræftformer opdelt efter køn og fordelt på amter respektive Københavns og Frederiksbergs kommune. Da det drejer sig om relativt små tal, når de enkelte kræftformer deles ud på 16 amter og kommuner, kan der være ret stor variation fra år til år alene ud fra tilfældigheder. Man skal derfor være varsom med at fortolke de 7

9 små tal og sammenligne, også selv om tallene er standardiserede. Udviklingen i nye kræfttilfælde Hyppigste kræftformer Figur 1 og tabel 6-7 viser udviklingen i nye kræfttilfælde i perioden fra 1994 til 2003 i absolutte tal for de 10 hyppigste kræftformer i Figur 1 Antal nye kræfttilfælde (incidens), fordelt efter køn mænd kvinder Tabel 6 Nye kræfttilfælde (incidens) for mænd pr. år Grp. Mænd Anden hud Blærehalskirtel Lunge og bronkier Tyk- og endetarm Urinblære Modermærkekræft , 202 Lymfeknude, Non-Hodgkin Hjerne, hinder og nerver Nyre og øvrige urinveje Blodkræft (Leukæmi) Øvrige Alle kræfttilfælde

10 Tabel 7 Nye kræfttilfælde (incidens) for kvinder pr. år Grp. Kvinder Bryst Anden hud Tyk- og endetarm Lunge og bronkier Modermærkekræft Livmoder Æggestok Hjerne, hinder og nerver Urinblære Livmoderhals Øvrige Alle kræfttilfælde Figur 2 Aldersstandardiseret incidensrate, fordelt efter køn mænd kvinder Tabel 8 Figur 2 (samt tabel 8-9 viser udviklingen i nye kræfttilfælde i perioden fra 1994 til 2003 som standardiserede rater for de 10 hyppigste kræftformer i Nye kræfttilfælde pr mænd, standardiseret til DK-2000 Grp. Mænd Anden hud Blærehalskirtel Lunge og bronkier Tyk- og endetarm Urinblære Modermærkekræft , 202 Lymfeknude, Non-Hodgkin Blodkræft (leukæmi) Hjerne, hinder og nerver Nyre og øvrige urinveje Alle kræfttilfælde

11 Tabel 9 Nye kræfttilfælde pr kvinder, standardiseret til DK-2000 Grp. Kvinder Bryst Anden hud Tyk- og endetarm Lunge og bronkier Modermærkekræft Livmoder Æggestok Hjerne, hinder og nerver Urinblære Livmoderhals Alle kræfttilfælde Kommentarer til udviklingen i nye kræfttilfælde for de hyppigste kræftformer Generel stigning i incidens og prævalens Over den seneste 10 års periode er der samlet set sket en stigning i antal nye kræfttilfælde og incidensrater hos begge køn. De 10 hyppigste kræftformer (tabellerne 4.1 til 9) udgør for begge køn konstant ca. 4/5 (77-81%) af alle nye kræfttilfælde målt på såvel incidens som incidensrater. Indenfor de enkelte hyppigt forekommende kræftformer er ændringerne beskedne. Da kræftsygdomme udvikles over lang tid, er det heller ikke forventeligt, at man indenfor en relativ kort observationsperiode som 10 år vil kunne finde større udsving. Der er dog enkelte tendenser og mulige tendenser, der kan bemærkes. Anden hudkræft Gruppen omfatter hudkræft eksklusive ondartet modermærkekræft (malignt melanom) og indeholder overvejende hudsvulster af typen basocellulært karcinom, der især breder sig lokalt og meget sjældent metastaserer. Til gengæld er det meget almindeligt, at den samme person får flere svulster af samme type over årene. Dette afspejles ikke i Cancerregisteret, hvor hver type af hudkræft kun optræder én gang. For begge køn ses stærke stigninger gennem hele perioden. Hudkræft inklusive modermærkekræft er først og fremmest relateret til soleksponering, men også erhvervsmæssig eksponering med kræftfremkaldende kemikalier har en betydning. Stigningen skal dog vurderes i lyset af, at anmeldelserne er blevet mere komplette ved indhentning af manglende anmeldelser på baggrund af registreringen i Patologiregisteret. Modermærkekræft (malignt melanom) Brystkræft (mammacancer) Som øvrige (anden) hudkræft stigende i hele perioden. Brystkræft er fortsat den hyppigste kræftform hos kvinder. Antallet af nye tilfælde er set over hele perioden stigende, men der er muligvis en faldende tendens, idet 2003-tallet er noget mindre end 2002-tallet, der på den anden side var højere end 2001, hvilket kan skyldes tidligere opsporing (screening) i nogle områder. Et fald kan forventes i de kommende år, hvis Danmark følger tendensen i andre lande, f.eks. USA. 10

12 Kræft i blærehalskirtlen Næsthyppigste kræftform hos mænd, der især ses efter 60 år. Incidensen (prostat acancer) er over hele perioden jæv nt stigende (mere end 50% på 10 år). Stigningen skal ses som et udtryk fo r en ændret aldersfordeling men især også for en øg et diagnostik. PSA (prostataspecifikt anti gen) anvendes i stigende grad, også i asymptomatiske tilfælde, hvor det urologiske specialeselskab anbe- faler, at man har en afventende holdning til diagnostik. Tyk - og endetarmskræft Kræft i tyk- og endetarm er hos begge køn blandt de hyppigst forekom- (col on- og rectumcancer) mende kræftformer. Set over hele perioden er tallene stabil e. Den hyppigere forekomst af kræft i ty k- og endetarm hos mænd sammen- lignet med kvinder genfin des s om tidligere og hold er sig stab il. Mænd har ca. 30% større incide ns i forh old til kvin der. Kræft i lunge og Lungekræft (inkl. bronkier og luftrør) er en af de hyppigst forekommende bronkier kræftformer for både mænd og kvinder. Hovedårsagen er tobaksrygning. (cancer pulmonis, bronchii Tidligere forekom sygdommen helt overvejende hos mænd. et trachealis) Incidensen viser en faldende tendens for mænd, der fortsætter en udvik- effekt i forhold til indsatstidspunktet, anslået afspejler den aktuelle fore- ling, der startede midt i 80-erne, mens der over 10 års perioden ses en stigning hos kvinder. Mænd ligger fortsat (ca. ½ gang) højere end kvinder, men kønsforskellen indsnævres, hvilket korrelerer til tobaksforbrugsmønsteret hos kvinder i forhold til mænd. Forebyggelse har en sen komst tobaksforbruget for ca. 15 år siden. Kræft i urinblære (cancer vesicae urinariae) Opgørelsen omfatter såvel godartede som ondartede svulster. Tallene er for begge køn konstante i perioden. Den hyppigere forekomst af kræft i urinblære hos mænd sammenlignet med kvinder genfindes som tidligere og holder sig stabil. Kræft i hjerne, hinder og nerver Livmoderhalskræft (cancer cervix uteri) Øvrige hyppigt forekommende kræftformer Svulster i hjerne, hinder og nerver inkluderer såvel ondartede som godartede former. Over 10 års perioden ses en svag stigning for begge køn. Der ses en lille nedgang i 2003-tallene, men det er ikke klart, om dette er udtryk for en sikker tendens. Forekomsten af livmoderhalskræft har været jævnt faldende i de seneste 10 år som en fortsættelse af udviklingen, der startede i 60 erne med den gradvise indføring af amtskommunal opsporing (screening) af forstadier til livmoderhalskræft. Der er ingen betydende ændringer i observationsperioden for de øvrige hyppige kræftformer. Dette er for mænd kræft i lymfeknuder og non- lymfom, blodkræft (leukæmi) og kræft i nyre og øvrige urinve- Hodgkin je, samt for kvinder kræft i livmoder og æggestokke. Kræftplanens grupper Kræftudviklingen Tabel viser udviklingen i antal kræfttilfælde fra 1974 til 2003 for de kræftformer og kræftgrupper, som er udvalgt i henhold til den nationale kræftplan. Der er vist gennemsnitlige antal nye tilfælde for femårs intervaller. Aldersstandardisering er til den danske befolkning år 2000 (DK-2000). 11

13 Den nationale kræftplan har fokuseret på enkelte kræftformer som særlige indsatsområder. I lighed med tidligere er disse kræftformer her behandlet separat med henblik på en beskrivelse af udviklingen i forekomsten af disse sygdomme. Kræftformerne er grupperet efter ICD-10 klassifikationen. Den længere observationstid gør udviklingstendenserne tydeligere og mindre følsomme for små tilfældige ændringer. Over de seneste 30 år er det gennemsnitlige årlige antal nye kræfttilfælde steget med godt 50 pct. hos begge køn. Dette betyder, at der i perioden var gennem- materiale kan ikke snitligt over 11 tusinde flere nye kræftpatienter pr. år sammenlignet med perioden Selvom det samlede antal kræftpatienter er steget, er stigningen over tid ikke jævnt fordelt. Nærværende anvendes til at vurdere, hvorvidt den påviste stigning skyldes ændret biologisk forekomst, ændrede registreringsprocedurer, ændret diagnostik eller screening. Tabel 10 Mænd Udviklingen i antallet af nye kræfttilfælde (incidens) hos mænd fordelt på grupperne i den nationale kræftplan. Gennemsnitligt antal nye tilfælde pr. år Hoved-halskræft Tyk- og endetarmskræft Kræft i lunge og bronkier Modermærkekræft i hud Anden hudkræft Brystkræft Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Uspec. kræft i lymfeknuder og metastaser Anden kræft Alle kræftformer Alle kræftplangrupper i % af al kræft 81% 83% 83% 84% 84% 85% Tabel 11 Kvinder Anden kræft Udviklingen i antallet af nye kræfttilfælde (incidens) hos kvinder fordelt på grupnationale kræftplan. Gennemsnitligt antal nye tilfælde pr. perne i den år Hoved-halskræft Tyk- og endetarmskræft Kræft i lunge og bronkier Modermærkekræft i hud Anden hudkræft Brystkræft Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestok Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Uspec. kræft i lymfeknuder og metastaser Alle kræftformer Alle kræftplangrupper i % af al kræft 82% 83% 84% 85% 86% 86% 12

14 Tabel 12 Udviklingen i incidensrater hos mænd fordelt på grupperne i den nationale kræftplan. Gennemsnitlige incidensrater, dvs. nye tilfælde pr , standardiseret til DK-2000 Mænd Hoved-halskræft Tyk- og endetarmskræft Kræft i lunge og bronkier Modermærkekræft i hud Anden hudkræft Brystkræft Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Uspec. kræft i lymfeknuder og metastaser Anden kræft Alle kræftformer Tabel 13 Udviklingen i incidens rater hos kvinder fordelt på grupperne i den nationale kræft-plan. Gennemsnitlige incidensrater, dvs. nye tilfælde pr , standard. til DK-2000 Kvinder Hoved-halskræft Tyk- og endetarmskræft Kræft i lunge og bronkier Modermærkekræft i hud Anden hudkræft Brystkræft Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestok Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk væv Kræft i bloddannende væv Uspec. kræft i lymfeknuder og metastaser Anden kræft Alle kræftformer Kommentarer til udviklingen i grupperne under den nationale kræftplan (5 års perioder ) Generel stigning i incidens og prævalens Over den seneste 30 års perio de er der s amlet set sket en jævn stigning i antal nye kræfttilfæl de og incidensrater hos begge køn. Mere end 1/3-del (36%) af den generelle stigning kan dog tilskrives stigningen i den mindre alvorlige hudkræft (anden hudkræft). Anmeldte tilfælde af anden hudkræft er steget med 190% fra første til sidste periode, dvs. næst en en 3-dobling fra 2114 til 6125 tilfælde. 20% af stigni ngen hos mænd skyldes et i de senere år voldsomt sti- anmeldte ti lfælde af kræft i blærehalski rtlen se nedenfor gende antal 13

CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal )

CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal ) CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal 2002 2003) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen kl Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 (foreløbig opgørelse) 2004:2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE)

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse Cancerregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

CANCERREGISTERET 2008

CANCERREGISTERET 2008 CANCERREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

CANCERREGISTERET Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3

CANCERREGISTERET Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3 CANCERREGISTERET 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark

Nye Kræfttilfælde i Danmark RAPPORT 2017 Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2016 Signaturforklaring:. Nul 0 Mindre end 0,5 (heltal) 0,0 Mindre end 0,05 (tal med 1 decimal) af den anvendte enhed (Blank) Tal kan efter sagens

Læs mere

CANCERREGISTERET 2005 og 2006

CANCERREGISTERET 2005 og 2006 CANCERREGISTERET 2005 og 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for årene 1999-2002 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Tallene for 1999 og 2000 er validerede;

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2013 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2015 Redaktion: Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S Hjemmeside: www.sundhedsdatastyrelsen.dk Publikationen Nye Kræfttilfælde i Danmark

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 2008-09 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var

Læs mere

CANCERREGISTERET. Tal og analyser

CANCERREGISTERET. Tal og analyser CANCERREGISTERET Tal og analyser 2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2014 Redaktion: Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S Hjemmeside: www.sundhedsdata.dk Publikationen Nye Kræfttilfælde i Danmark fra Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1998-2012 Cancerregisteret, Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1998-2009 2011 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1998-2009 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation

Læs mere

ANCR. PC-NORDCAN version 2.4

ANCR. PC-NORDCAN version 2.4 PC-NORDCAN version 2.4 Et PC baseret program til præsentation af regional og national cancer incidens og dødelighed i de nordiske lande. Nuværende faciliteter Sponsoreret af Iværksat af ANCR 1 Reference

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark

Kræftoverlevelse i Danmark RAPPORT Juni 2017 Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret 2001-2015 Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Copyright Sundhedsdatastyrelsen Version 1.0 Versionsdato 7. juni 2017 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 2005-07 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Kræftstatistikdatabasen NORDCAN 1, som er baseret på data fra de nordiske cancerregistre, har en funktion til fremskrivning af

Læs mere

Nøgletal for kræft oktober 2007

Nøgletal for kræft oktober 2007 Nøgletal for kræft oktober 2007 1. Stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet. I perioden fra 2001 til 2006 er antallet af personer, som

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kræftplan IV Notat vedrørende analyse til beskrivelse af sundhedsvæsenets aktivitet og resultater på

Læs mere

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER Kapitel. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

Kapitel 6. Kræft/Cancer.

Kapitel 6. Kræft/Cancer. Kapitel 6. Kræft/Cancer. Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for årene 1993 til 1997 fra Den danske Sundhedsstyrelse (Cancerregistret). Der er i denne årsberetning

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 EndETaRmsKRÆFT

KRÆFTPROFIL 9 EndETaRmsKRÆFT 2009 KRÆFTPROFIL Endetarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Endetarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3 kl Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2001-2002 (foreløbig opgørelse) 2004:3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret

Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, direkte 7222 7601 Afdelingslæge Jørgen Steen Andersen, direkte 7222 7815 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen,

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk KRÆFTPROFIL BRYSTKRÆFT 2000-2007 2009 Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer; Bryst; Mamma; Cancerregisteret;

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 LIvmOdeRhaLsKRÆFT

KRÆFTPROFIL 9 LIvmOdeRhaLsKRÆFT KRÆFTPROFIL Livmoderhalskræft 2000-2007 2009 Kræftprofil: Livmoderhalskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer; Livmoderhals; Cervix;

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nøgletal for kræft april 2009

Nøgletal for kræft april 2009 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft april 2009 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter i

Læs mere

78 - Dødsfald. Tabel 24. Dødeligheden Mortality Døde fordelt efter dødsmåned Deaths by month of death. Døde pr. 1.

78 - Dødsfald. Tabel 24. Dødeligheden Mortality Døde fordelt efter dødsmåned Deaths by month of death. Døde pr. 1. Dødsfald Deaths 78 - Dødsfald Tabel 24. Dødeligheden 1931-1999 Mortality 1931-1999 Døde i alt Døde pr. 1.000 indbyggere Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt År 1 2 3 4 5 6 1931-1935 gnsntl.... 19 345

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Kapitel. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inuit Kalaallit Nunaanni najugallit toqusunut uppernarsaataat takkuttut ingerlaavartumik nalunaarsortarpai eqqortumillu allassimanissaat

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

3. Kræft i Danmark. Hvor mange får kræft, og hvad er årsagen?

3. Kræft i Danmark. Hvor mange får kræft, og hvad er årsagen? 3. Kræft i Danmark Hvor mange får kræft, og hvad er årsagen? Dette kapitel fortæller, hvilke kræftformer der findes hvor mange der får kræft i Danmark, og hvad årsagerne kan være hvordan og hvorfor man

Læs mere

De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft

De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft CENTER FOR SUNHEDSØKONOMISK FORSKNING - COHERE De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft SAMMENFATNING MARIE KRUSE, GISELA HOSTENKAMP OKTOBER 2016 De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft Kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

CENTER FOR SUNDHEDSØKONOMISK FORSKNING - COHERE. Marie Kruse og Gisela Hostenkamp. De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft

CENTER FOR SUNDHEDSØKONOMISK FORSKNING - COHERE. Marie Kruse og Gisela Hostenkamp. De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft CENTER FOR SUNDHEDSØKONOMISK FORSKNING - COHERE Marie Kruse og Gisela Hostenkamp De samfundsøkonomiske omkostninger ved kræft Forskningsrapport, september 2016 Kolofon De samfundsøkonomiske omkostninger

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 PROsTaTaKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 PROsTaTaKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Prostatakræft 2000-2007 Kræftprofil: Prostatakræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Kræft;

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Dødsfald. Deaths. ((Side 77))

Dødsfald. Deaths. ((Side 77)) Dødsfald Deaths ((Side 77)) 78 - Dødsfald Tabel 28. Dødeligheden 1931-1997 Mortality 1931-1997 Døde i alt Døde pr. 1.000 indbyggere Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt 1 2 3 4 5 6 1931-1935 gnsntl....

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret.

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Variabel oversigt i AnalysePortalen for DPD 2013

Variabel oversigt i AnalysePortalen for DPD 2013 Kategori Variabel 1 Antal personer Variabeltype og navn i AnalysePortalen er en kategorisk variabel er en kontinuert variabel Demografiske variable Svarmuligheder Cpr-nummer KMS 1 Patient Navn KMS 2 Køn

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere