EVALUERINGSRAPPORT. Styrk dine muligheder. Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT. Styrk dine muligheder. Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder BOMI Roskilde Amts Revacenter Oktober 2006 LG Insight

2 LG Insight Kongensgade 66-68, DK-5000 Odense c. Tlf

3 Indhold Indledning...3 Evalueringstemaer og metode...6 Centrale resultater af projektet Styrk dine muligheder...8 Et stort personligt udbytte for deltagerne... 8 Deltagerne er bragt ud af en fastlåst position... 9 Konkrete og handlingsorienterede strategier Kursets resultater opfyldelse af mål og succeskriterier En række nyskabende elementer Kort præsentation af kurset Styrk dine muligheder...13 Målgruppen Fysiske og tidsmæssige rammer Kursets indhold og forløb Organisation og samspil Centrale (nyskabende) elementer i kurset Styrk dine muligheder...19 Den vejledningsfaglige metode Undervisning i sprog, matematik og samfundsfag Temaer (sundhed, arbejdsmarked mv.) Værksted og praktik Fysisk aktivitet Deltagerudbytter af kurset Styrk dine muligheder...26 Personlige kompetencer og kapaciteter Deltagernes helbredsmæssige afklaring Deltagernes faglige, sproglige og sociale færdigheder Deltagernes mål for fremtiden Samlet vurdering af deltagerudbytte ved Styrk dine muligheder Opfyldelse af kursets mål og succeskriterier...31 Bilagsmateriale...37 Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 2

4 Forord BOMI Revacenter Roskilde har med støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udviklet et afklaringstilbud for flygtninge- og indvandrerkvinder. Kurset Styrk dine muligheder er et beskæftigelsesorienteret tilbud til kvinder, der på grund af dårligt helbred, kompetencer og motivation er langt fra arbejdsmarkedet. Evalueringen af kurset Styrk dine muligheder viser, at kurset er et virkningsfuldt tilbud for en målgruppe af flygtninge/indvandrerkvinder, der er fastlåst i en negativ opfattelse af deres muligheder i det danske samfund og på arbejdsmarkedet. Gennem vejledningsstøtte og kompetence- og motivationsopbyggende tilbud, opnår deltagerne en fornyet energi og tro på deres muligheder, og kvinderne tager handling på eget (arbejds)liv. I nærværende rapport er evalueringens resultater, konklusioner og anbefalinger fremstillet. Evalueringen er gennemført af LG Insight, der har evalueret på kursernes resultater og som har systematiseret særlig effektfulde indsatstyper på kurset. BOMI vil på baggrund af de gode resultater fortsat udbyde kurset Styrk dine muligheder for vores samarbejdspartnere i kommunerne/jobcentrene m.m. i 2006 og Vores ekspertise på vejlednings-, afklarings- og arbejdsprøvningsområdet vil vi desuden bruge til at udvide tilbudsviften til en større målgruppe af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg vil gerne takke samarbejdspartnere for det gode samarbejde omkring udviklingen og afholdelsen af kurserne Styrk dine muligheder i 2005/06. Ikke mindst Køge Kommune har igennem hele forløbet udvist stort engagement og udsyn. Uden Køge Kommunes aktive medvirken ville kurserne ikke have opnået de imponerende resultater for deltagerne som nærværende evalueringsrapport dokumenterer. Frank Binderup Centerleder Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 3

5 Indledning BOMI Revacenter Roskilde - har i afviklet kurset Styrk dine muligheder kursus for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Kurset er et tilbud for ledige flygtninge/indvandrerkvinder med meget komplekse ledighedsårsager af både helbredsmæssig (psykisk såvel som fysisk), faglig, sproglig og social karakter m.m. Kurset har en varighed af 26 uger, hvor der arbejdes med undervisnings-, værksteds- og vejledningsfaglige elementer. De deltagende kvinder gennemgår på forløbet en meget personlig krævende proces. Kvinderne oplever indledningsvis typisk frustration, afmagt og vrede, der afsluttende erstattes af selvværd, målsætninger og mod til at ændre livsbetingelser. Kurset benytter en nyskabende kombination af teoretisk og praktisk afklaring og kvalificering. I kurset Styrk dine muligheder indgår således: værkstedsbaseret undervisning undervisning i temaer som livet i Danmark, arbejdsliv og sundhed/sygdom fysisk aktivitet varetaget af fysioterapeut undervisning i dansk, matematik og samfundsfag individuel og kollektiv coaching Under hele forløbet følges, støttes og vejledes deltagerne tæt af en professionel coach, der giver deltagerne indsigt i sammenhænge mellem tanker, følelser og adfærd, ligesom deltagerne lærer at definere, fastlægge og forfølge mål. En central del af metoden i kurset er forholdet mellem kvindernes fortid, nutid og fremtid. I kurset Styrk dine muligheder arbejdes målrettet ud fra den kognitive læringsmetode: Hvad der kan læres af fortiden anvendes til Afklaring og kvalificering I nutiden Og bruges til konkret handling i fremtiden På kurset har deltaget kvinder med meget betydelige problemer efter et hårdt liv, som (enten) - krigsflygtninge, - marginaliserede fra arbejdsmarkedet og isolerede fra det danske samfund - sygdomsramte kvinde med fysiske/psykiske problemer - enlige forsørgere med sammenbrudte familier og sociale vanskeligheder Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 4

6 På trods af deltagernes oftest meget tunge og vanskelige livsforudsætninger har kurset givet deltagerne en række personlige og faglige udbytter, som i meget høj grad har styrket kvindernes integrationsinteresser og ressourcer. Kvinderne har (i nogen grad) lært at håndtere og bruge fortiden til at lære i nutiden og sætte mål for fremtiden mål der også indbefatter en aktiv tilknytning til det danske samfund og arbejdsmarked. I nærværende rapport præsenteres centrale resultater og konklusioner af kurset Styrk dine muligheder. Der fokuseres på kursets generelle resultater (deltagernes forskellige udbytter), ligesom centrale redskaber og metoder i kursusforløbet (undervisningsmæssige og vejledningsfaglige) systematiseres, analyseres og beskrives. Kurset Styrk dine muligheder er finansieret af Integrationsministeriet under puljen til beskæftigelsesfremmende tiltag for flygtninge/indvandrerkvinder. LG Insight, Odense 2006 Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 5

7 Evalueringstemaer og metode Evalueringen vægter en beskrivelse af forskellige typer af deltagerudbytter. Det drejer sig bl.a. om kvindernes tilstand, situation og position før, under og efter kursusforløbet: - Deltagernes generelle (personlige) ressourcer og kapaciteter (hvad styrer og påvirker kvinden og kvindens mulighed for selv at tage handling herpå?) - Deltagernes helbredsmæssige ressourcer og kapaciteter (psykiske/fysiske sygdomme som begrænser deltagernes livskvalitet og arbejdsmuligheder) - Deltagernes faglige, sproglige og sociale færdigheder i forhold til at begå sig i en arbejdssituation på en normal dansk arbejdsplads. - Deltagernes adfærdsmønster og målsætninger for fremtiden dvs. hvilke konkrete mål definerer kvinderne for deres fremtid, herunder deres (delvise) tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet, og hvordan er målet konkretiseret? I forbindelse med undersøgelsen af deltagerudbyttet vurderes om kurset betyder, at deltagerne bibringes en mere anerkendende holdning til de pligter/rettigheder, som det sociale (kommunale) system stiller. Opnår kvinderne en forståelse for de regler og værdier, som de møder i kontakten med den kommunale sagsbehandler, og spiller kvinderne (efterfølgende) mere bidragende og positivt med i eget aktiverings/beskæftigelsesforløb? Der lægges vægt på, at evalueringen systematiserer, analyserer og fremstiller de redskaber/- metoder i kursusforløbet, som har betydning for de iagttagede deltagerudbytter. Evalueringen skal ikke alene undersøge de opnåede kursusresultater, men skal også udlede de komplekse sammenhænge mellem deltagernes forskellige baggrunde og forudsætninger, kursets redskabs/-metodeindsats og deltagernes udbytte af kurset. Evalueringen bygger på et miks af forskellige evalueringsmetoder. Der indgår individuelt interview med undervisere og vejledere/coach på forløbet, interview med kursusdeltagere, observationsstudier på kursusforløbet, ligesom relevant materiale (undervisningsmateriale, metodebeskrivelser m.m.) er inddraget i evalueringsgrundlaget. Det skal bemærkes, at evalueringen primært er baseret på vurderinger fra coach, undervisere og vejledere m.m. på kursusforløbet, ligesom evalueringen alene omfatter to kursusforløb med 22 kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. En del af de analyserede resultater og sammenhænge mellem redskabs/metodeindsats og resultater m.m. bygger derfor (i nogen grad) på en Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 6

8 faglig vurdering fra projektholderne selv. Konklusionerne er selvsagt afprøvede (validerede) af evaluator gennem interviewspørgeteknik og observationsstudier på kursusforløbet. Evalueringsrapportens struktur er: - Først (i forlængelse heraf) præsenteres centrale resultater og konklusioner - Herefter gives en kort beskrivelse af kursets målgruppe, indhold, organisering m.m. - I det følgende afsnit fremdrages en række væsentlige og nyskabende elementer og kompetencer i kurset Styrk dine muligheder - Der præsenteres en række forskellige former for deltagerudbytte, ligesom der fortages en samlet vurdering af kursets betydning for deltagernes afklaring, motivation og for deres videre planer i samarbejdet med de kommunale sagsbehandlere. - Afslutningsvis måles kurset på de konkrete delmål og succeskriterier, som BOMI fremstillede ved kursets opstart. Det vedrører en række kvalitative og kvantitative resultatkrav til deltagerudbytter, samarbejdsgrundlag med de visiterende kommuner og forankring af kursets særlig effektfulde og nyskabende elementer. - I bilagsmaterialet findes oversigter over kursets undervisningselementer, temaer m.m. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 7

9 Centrale resultater af projektet Styrk dine muligheder Evalueringens resultater viser, at kurset Styrk dine muligheder har frembragt en række betydende og nyskabende resultater. Der kan således peges på resultater i relation til deltagernes personlige, motivationelle og kompetencemæssige udvikling, ligesom der kan fremhæves en række positive resultater for de visiterende kommuner. I dette afsnit fremstilles en række centrale resultater og konklusioner fra evalueringsundersøgelsen. Der fokuseres på resultater i form af deltagerudbytter, ligesom der gives en kort præsentation af effektfulde redskaber og metoder i kurset. Et stort personligt udbytte for deltagerne Hovedparten af kvinderne var forud for kurset fastlåst i en negativ og resignerende opfattelse af deres situation både i forhold til arbejdsmarkedet, samfundet og familien. Kvinderne så ved kursusstart ingen eller kun begrænsede muligheder for at ændre deres situation. Kvindernes pessimistiske og resignerende tænke- og reaktionsmåde var præget af deres konkrete negative livserfaringer. De var således præget af erfaringer oplevet i deres hjemland, som marginaliseret borger i Danmark og/eller i familien og nærmiljøet. Det er vurderingen, at den anvendte kognitive vejlednings/læringsmodel og coaching har ændret deltagernes anskuelsesgrundlag fra overvejende pessimistisk til mere optimistisk. Deltagerne har udviklet deres færdigheder med at: Reflektere Se muligheder Definere og planlægge konkrete mål Tage handling på eget liv Fra en udgangsposition, hvor kvindernes livssyn var præget af mismod, frustration og afmagt, er kvinderne under forløbet gradvist blevet herre i eget klientliv, arbejdsliv og familieliv. Kvinderne har fået opbygget selvtillid, ændret tanke- og reaktionsmønster og lært gennem forskellige teknikker og kompetencer at opnå succesfulde resultater. Gradvis har deltagerne under og i kraft af forløbet opnået vilje, kompetencer og kapaciteter til forandring. Det er vurderingen, at der på kurset Styrk dine muligheder anvendes teoretisk og erfaringsbaseret vejledningsfaglige redskaber/metoder, der giver effektfulde resultater og samtidig er hurtige metoder til at ændre deltagernes tanke- og adfærdsmønster. Disse resultater skabes i høj grad i kraft af kursets forskellige faglige elementer og coachens kompetencer. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 8

10 Det har stor betydning for deltagernes motivation og udvikling, at der parallelt med deltagernes følelsesmæssige og personlige udviklingsproces arbejdes med deres faktiske handlingskompetencer i forhold til at realisere deres mål. Gennem kurset opbygger kvinderne en række kompetencer, som har afgørende betydning for kvindernes muligheder på arbejdsmarkedet og generelt for kvindernes hverdagsliv og samspil med det danske samfund. Det er bl.a. sprogkompetencer, matematik, samfundsforhold m.m. Deltagerne er bragt ud af en fastlåst position Hovedparten af de deltagende flygtninge/indvandrerkvinder var ved kursusstart karakteriseret ved en lang række komplekse årsager til deres ledighedsforløb. De visiterende kommuner havde oftest igennem en årrække forsøgt at bringe kvinderne ud af en fastlåst situation præget af sygdomsopfattelser, manglende interesse for arbejde og utilstrækkelige sproglige, faglige og personlige (arbejdsmarkeds)kompetencer m.m. Kvinderne er i kraft af forløbet bragt i en position, hvor de selv aktivt definerer mål for eget liv, herunder arbejdsliv, og hvor kvinderne har medvirket til udformning af konkrete planer for deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. Vigtige elementer i denne afklaringsproces har været, at deltagerne gennem kurset har fået behandlet deres sygdomsopfattelser og deres arbejdskapaciteter er blevet testet og vurderet. Kvinderne er blevet arbejdsprøvet og deres faktiske muligheder på arbejdsmarkedet (relevante jobfunktioner og ansættelsesformer) er blevet afdækket gennem værksteds- og praktikforløb m.m. Kvindernes motivation for en (delvis) tilknytning til arbejdsmarkedet er også et resultat af en intensiv bearbejdning af kvindernes normer og værdier i forhold til arbejde, familieformer, kønsrollemønster, religion og kvinderoller m.m. Gennem undervisning, debat, møder med danske rollemodeller, individuel vejledning m.m. har deltagerne opbygget et kendskab til og en anerkendelse af det danske samfunds regler og værdier omkring selvforsørgelse. Gennem kompetenceopbyggende elementer og praktik på virksomheder har kvinderne ligeledes fået en større selvtillid og en større fortrolighed til den danske arbejdspladskultur. Deltagerne har også erfaret, at nedsat arbejdsevne godt kan forenes med tilknytning til arbejdsmarkedet på særlige vilkår og med særlige støtteforanstaltninger. Evalueringsundersøgelsen viser, at deltagerne gennem forløbet bringes ud af en fastlåst position i forhold til deres videre (arbejds)liv, og at kvinderne opnår en anerkendelse af de regler og værdier som de møder som kontanthjælpsmodtagere i det kommunale system omkring selvforsørgelse og aktiv medvirken til beskæftigelse. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 9

11 Konkrete og handlingsorienterede strategier Hovedparten af deltagerne havde fra start meget ringe forudsætninger for en fuld ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet. Der var tale om betydelige og komplekse helbredsmæssige (fysiske og psykiske), sproglige og kompetencemæssige barrierer. Flere af deltagerne havde ligeledes en række tunge sociale og familiemæssige problemer. Selvom flertallet af deltagerne ved kursusstart stod langt fra arbejdsmarkedet, så er deltagerne blevet afklaret om deres jobmuligheder med de interesser, kompetencer og kapaciteter som hver enkelt deltager besidder. Kvinderne er desuden blevet motiveret til også at formulere mål og handlingsstrategier i forhold til at udnytte disse muligheder. Evalueringsundersøgelsen viser, at hver deltager opnår: - En afklaring omkring egne arbejdskapaciteter (arbejdsprøvning) - Kendskab til og fortrolighed med arbejdsmarkedet - Kendskab til beskæftigelse på særlige vilkår (støttemulighed, ansættelsesformer m.m.) - Relevante arbejdsmarkedskompetencer (sprog, faglige og personlige kompetencer) - En konkret plan, der beskriver jobmål og aktiviteter. Samtlige deltagere har ved kursusafslutning fået udarbejdet en individuel plan, der er tilrettelagt efter kvindernes individuelle interesser, behov og forudsætninger og som er i overensstemmelse med de visiterende kommuners regler og retningslinjer m.m. Både kvinderne og sagsbehandlerne oplever, at der ikke alene er udformet generelle mål for kvindernes videre tilværelse, men at hver deltager har fået en realistisk, konkret og handlingsorienteret plan for deltagernes videre forløb og forsørgelsesgrundlag m.m. Det skal fremhæves, at et betydningsfuldt resultat er, at kvinderne føler ejerskab for deres planer, fordi de oplever, at planerne tilgodeser deres interesser og vilkår. Derved bliver kvinderne i meget høj grad katalysator for planens fremdrift og opfyldelse, og de investerer større energi og ansvar i eget kontakt- og aktiveringsforløb i samspillet med kommunen. Kursets resultater opfyldelse af mål og succeskriterier I alt har 22 kvinder med anden etnisk baggrund end dansk deltaget på kurset Styrk dine muligheder (over to kursusforløb). Kun en af deltagerne havde forudsætninger for et uddannelses- og beskæftigelsesforløb på almindelige vilkår. Kvinden er efter kursusafslutning påbegyndt uddannelse inden for social/sundhedsområdet. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 10

12 De resterende deltagere havde alle psykiske og/eller fysiske vanskeligheder som begrænser deres faktiske beskæftigelsesmuligheder. For disse kvinder gælder, at der er blevet tilrettelagt en plan for deres videre forløb f.eks. revalidering, fleksjob og/eller særlige støtteforanstaltninger (assistance, hjælpermidler m.m.), ansættelsesformer m.m.. BOMI havde ved kursusstart formuleret nogle delmål for kurset, der omfatter en række succeskriterier for deltagerudbytter i form af personlig udvikling, afklaring, jobplaner og deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser, at BOMI på alle målepunkter opfylder de opstillede succeskriterier for kurset Styrk dine muligheder : Alle deltagerne er blevet afklaret på kurset og de kommunale sagsbehandlere har fået et fagligt relevant og konkret grundlag til brug for det videre arbejde Kurset har bibragt deltagerne motivation, afklaring og en række forudsætninger for at kunne få en delvis tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vurderes, at mindst halvdelen af deltagerne (på længere sigt) vil opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet under særlig beskyttende vilkår og ansættelsesformer. At kurset har betydet, at deltagerne er blevet positive medspiller i eget kontakt- og aktiveringsforløb i samspil med de kommunale sagsbehandlere. Kvinderne har opnået en anerkendende holdning til de rettigheder/pligter som de er underlagt, og kvinderne tager ansvar og handling for eget (arbejds)liv. Deltagerne har gennemgået en personlig udvikling, hvor de har fået rykket en række rodfæstede normer/værdier i forhold til bl.a. kvindeliv, arbejdsliv, familieliv og kønsroller m.m. Samtidig har kvinderne lært at forstå egen situation, se muligheder, fastlægge mål og tage handling på eget liv. En række nyskabende elementer Evalueringsundersøgelsen viser, at BOMI har sammensat en faglig struktur (elementer og kompetencer) på kurset Styrk dine muligheder, som giver en række spændende og nyskabende resultater i relation til målgruppen af kvinder med ikke-dansk baggrund. Kombinationen af undervisning, individuel og kollektiv coaching og værksted/praktikforløb m.m. giver deltagerne både personlige og kompetencemæssige forudsætninger og motiver til at ændre på et fastlåst tanke- og reaktionsmønster. Kvinderne begynder (oftest for første gang i deres liv) at tage ansvar og kontrol over eget klientliv, arbejdsliv og familieliv. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 11

13 Det er selvsagt vanskeligt at fremhæve enkelte særligt betydende elementer eller kompetencer i kurset. Resultaterne skabes i et dynamisk samspil mellem en række kursuselementer og anvendte kompetencer, redskaber og metoder på kurset: En teoretisk og erfaringsbaseret vejledningsfaglig metode (coaching) En coach med betydelig kendskab til målgruppens kulturelle, religiøse og livsvilkårsmæssige baggrunde En coach med personlig engagement og mange forskelligartede kompetencer, herunder kendskab til arbejdsmarkedet, samfundsforhold, lovgivning m.m. Relevante undervisningselementer (sprog, matematik, samfundsforhold, gymnastik) BOMI s erfaring og ekspertise i at arbejde med målgrupper af personer i en oftest fastlåst og resigneret livs og -arbejdsmæssig situation Samspillet mellem kursusforløbet og centerets øvrige faglige og sociale miljø Inddragelse af BOMI s væsentlige kernekompetencer eksempelvis arbejdsprøvning, individuelle og særlig tilrettelagte arbejdsmarkedsforløb, kompetenceopbygning og vejledning af uafklarede målgrupper m.m. BOMI Revacenteret i Roskilde har med kurset Styrk dine muligheder vist, at centeret har gode forudsætninger for at arbejde med målgrupper af (ledige) flygtninge/indvandrerkvinder. Med forløbet er udviklet en række erfaringer og resultater, der med fordel kan anvendes overfor en større og mere bred målgruppe af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk (f.eks. kvinder med forskellige grader af arbejdsmarkedstilknytning, helbredsafklaring og motivation/holdninger til arbejde/uddannelse m.m.). Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 12

14 Kort præsentation af kurset Styrk dine muligheder Område Navn Kursusprofil Styrk dine muligheder Periode 1. hold: 19. september 2005 til 19. marts hold: 24. april 2006 til 25. oktober Antal deltagere Deltagerprofil 22 deltagere - Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk fra et ikke vestligt land - I alderen år - Kontanthjælpsmodtagere i matchningskategori 4 og 5 - Komplekse helbredsmæssige, sociale og faglige problemer Kursusmålsætning Styrke deltagerne i at opnå afklaring af egne ressourcer og muligheder i forhold på at tage ansvar og handling på eget liv. Kursusform Kursusindhold Fagkompetencer Styrke deltagernes muligheder for at opnå forståelse og anerkendelse af integrationsstrategier i samfundet og på arbejdsmarkedet. Veksel mellem undervisning faglige discipliner og forskellige temaer, vejledning i grupper og individuel, værksted, praktik, gymnastik Undervisning i dansk-sprog, matematik, samfundsforhold, forskellige temaer (kvindeliv, familieliv, arbejdsliv, sundhed og kost m.m.). coachning, helbredsafklaring, arbejdsmarkedskendskab m.m. Coach, jobtræner, jobkonsulent, fysioterapeut, læge, psykolog m.m. Målgruppen Kurset har været afviklet som to selvstændige hold, hvoraf denne evaluering primært tager udgangspunkt i det første hold, der nu er afsluttet. På det første hold deltog i alt 7 kvinder af blandet herkomst men hovedsagligt med baggrund i mellemøsten. Kvinderne var i alderen år, havde en baggrund fra et ikke-vestligt land og de fleste kvinder havde familie med ægtemand og børn. Enkelte af kvinderne var enlige mødre med flere børn. Det har været kendetegnende, at kvinderne har været ledige på kontanthjælp i mange år flere af kvinderne har således en ledighedsanciennitet på år og var i matchgrupperne 4. g 5. Kvinderne er visiteret af Køge Kommune og Skovbo Kommune. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 13

15 Fælles for hovedparten af kvinderne var, at de ved kursusstart havde en række betydende og uafklarede helbredsmæssige, sociale og kompetencemæssige problemer. Kvinderne havde typisk i en årrække været igennem en lang række sprogforløb, vejledningskurser, værkstedskurser m.m. der dog ikke havde forbedret deres arbejdsmarkedsposition. Fælles for flertallet af deltagerne var desuden, at de igennem en årrække havde haft en ikkediagnosticeret sygdomsopfattelse. Kvindernes sygdom havde på meget afgørende områder forhindret deres udsyn og havde været en barriere for deres aktiveringsforløb og kontakt med arbejdsmarkedet. På trods af gentagne sygemeldinger og udbredt vrede og frustration over ikke at blive hørt og behandlet, så havde disse kvinder ikke tidligere fået afklaret og behandlet deres sygdom og afdækket deres arbejdsmarkedskapaciteter. Fysiske og tidsmæssige rammer Det første kursushold startede op den 19. september 2005 og sluttede 19. marts 206. Kurset havde samlet en varighed af 26 uger med indbygget midtvejspraktik i 6 uger. Det andet kursusforløb startede 24. april 2006 og afsluttes 25. oktober Dette hold var ikke afsluttet på evalueringstidspunktet, og der inddrages i nærværende evalueringsundersøgelse alene delresultater og vurderinger fra dette forløb. På begge kursushold deltog samlet 22 deltagere, hvoraf 14 gennemførte. I betragtning af kursets samlede resultater (jf. senere) vurderes kursets varighed som passende. Det er muligt inden for kursets tidsramme på 26 uger at opbygge tillid, motivere og kvalificere kvinderne i henhold til de valgte målsætninger og samtidig holdes det indenfor en overskuelig tidsperiode, som hverken afskrækker kvinderne fra at komme på kurset/- skolebænken eller holder dem længe i et lukket forløb. Kursets indhold og forløb Kurset består af en række elementer, der består af: Undervisning i sprog, matematik og samfundsforhold Undervisning i skiftende temaer o Livet i Danmark o Sundhed og sygdom o Kvindeliv og hverdagsliv o Normer og værdier (selvforsørgelse) m.m. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 14

16 Individuel og kollektiv coaching Gymnastik/fysisk aktivitet Værkstedsaktivitet ( Det kreative værksted ) Praktikforløb på virksomheder Nedenfor er et typisk ugeskema for kurset gengivet. Det fremgår, at der hver uge er 2 timers undervisning i samfundsfag, 4 timers dansk undervisning, 2 timers fysisk aktivitet, 2 timers matematik og 6 timers værkstedsundervisning. Formiddag Kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samfundskendskab med tema Værkstedsundervisning Dansk-sprog Matematik FRI Fysisk aktivitet Værkstedsundervisning Værksteds- Undervisning Dansk Cirka midtvejs i forløbet indgår et praktikophold på 6 uger, hvor deltagerne under praktikopholdet regelmæssigt er til opfølgningssamtale på kursusstedet. De første uger anvendtes til at nedbryde kvindernes barrikader og opbygge et tillidsforhold mellem kvinderne og coachen. Herefter startede den indledende kognitive træning, hvor kvinderne reflekterede over eget liv og begyndte at sætte spørgsmålstegn ved om alting kunne og burde forblive uændret. Forberedelsen af praktikperioden satte imidlertid processen i stå, da kvinderne som oftest ikke havde mod eller lyst til at træde ud i det virkelige arbejdsliv. Der var derfor bekymringer, angst og sygemeldinger i perioden i og omkring praktikopholdet. Det viste sig imidlertid, at kvinderne efter praktikperioden mentalt havde flyttet sig meget. De vendte tilbage med mere overskud, overblik og selvtillid. Coachen er fast og gennemgående person på forløbet. Coachen binder de enkelte elementer sammen og rådgiver, støtter og leder deltagerne gennem forløbet. Coachen benytter både individuelle og kollektive lærings- og vejledningsmetoder, og under de kollektive undervisningselementer indgår coaching, hvor deltagerne gennem dialog og debatter påvirker hinanden og rykker ved forskellige (kollektive og individuelle) normer og værdier. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 15

17 Igennem kursets forløb på 26 uger gennemgår deltagerne forskellige følelsesmæssige og handlingsmæssige faser. Det omfatter: - Vrede/frustration: Hvor deltagerne har en masse vrede, der primært er rettet generelt mod det danske samfund og specifik mod kommunen og sagsbehandleren - Apati: Hvor deltageren accepterer vilkårene og gradvis begynder at forholde sig mere og mere aktivt til kursets formål, elementer, medkursisterne, stedet m.m. - Drømme: Hvor deltagerne formulerer mål/drømme for deres liv. Det er drømme, der ikke nødvendigvis er rammesatte eller konkrete, men kan omfatte familieforhold, børnenes fremtid, økonomi, bolig, uddannelse m.m. - Konkretisering: Hvor deltagerne efterhånden formulerer drømmene ind i realistiske, overskuelige og konkrete mål og aktivitetstyper - Handling: Hvor deltagerne begynder at realisere planerne Det er coachen, der aktivt leder og støtter deltagerne gennem faserne efter behov. Sideløbende anlægges en række personlige og kompetencemæssige forudsætninger for, at deltagerne ledes igennem faserne og får kompetencer/redskaber til at påvirke/ændre eget liv. - Personlige: o Reflektere over eget liv o Identificerer egne tanker, følelser, værdier og adfærd o Identificere negative tanker og adfærdsmønster o Styrker selvværd og selvtillid o Ser muligheder for påvirkning af eget liv o Lære at overvinde modstand o Lære den enkelte at fokusere på det, der virker og skaber merværdi o Lære den enkelte at definere og planlægge konkrete mål o Tage ansvar for og handling på eget liv - Kompetencemæssige: o Sprogkompetencer o Matematik o Samfundskendskab o Kendskab til arbejdsmarkedet/virksomhedskultur o Kendskab til egne kompetencer og kapaciteter Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 16

18 o Viden om sundhed og kost o Styrke deltagernes funktionskompetencer i samfundet o Udvikle en række konkrete/fagspecifikke faglige kvalifikationer o Udvikle sociale kompetencer Deltagerne var undervejs i forskellige udviklingsfaser og havde forskellige behov for rådgivning og støtte. Forløbene vekslede derfor mellem individuelle og kollektive forløb, og det var coachen, der metodisk styrede de individuelle/kollektive forløb under kurset. Organisation og samspil Kurset er blevet afviklet i et team af coach, fysioterapeut, værkstedslærer, jobtræner og sproglærer. Coachen har haft rollen som projektkoordinator og samtidig været primus motor på såvel vejledning som tema-undervisningen. Coachen har ligeledes varetaget undervisningen i matematik og samfundsfag. Den faglige ekspertise i kurset er blevet vægtet højt. Det har således været afgørende at de enkelte delelementer af forløbet er blevet varetaget af personer med stor faglige og personlige kvalifikationer. Der har været brug for både fagkundskaber, myndighed, fleksibilitet og engagement hos teamets deltagere. Samtidig har det også været af stor betydning, at der indenfor teamet har været et godt og tæt samarbejde. Der har hele tiden været deling af viden, opbakning og fælles linje i undervisning både hvad angår form og indhold. Kurset Styrk dine muligheder er baseret på en række kompetencer, værdier og traditioner, som BOMI-centeret i Roskilde har oparbejdet igennem en årrække. Forløbet kunne ikke fungere og opnå tilsvarende resultater løsrevet fra BOMI, hvilket naturligvis hænger sammen med, at deltagerne indgår i et fagligt og socialt miljø i samspil med øvrige deltagere og personale på stedet. Coachen og de øvrige kursusrelaterede jobtrænere/undervisere m.m. er desuden en tæt og integreret del af et fagligt miljø på BOMI i Roskilde. Det er naturligvis altid vanskeligt at vurdere betydningen af et projekt/kursus uafhængig af det fysiske, faglige og sociale miljø, som kurset er opstået og udviklet i. Det er dog tydeligt, at centrale dele af kurset (arbejdsprøvning, kognitive vejledningselementer, arbejde med en målgruppe af mennesker i en fastlåst og ofte resigneret situation m.m.) er kerneaktiviteter og kompetencer, som BOMI i Roskilde har arbejdet med i en årrække. På centeret er en række fagekspertiser samlet, som coach/undervisere har mulighed for at trække på under udviklingen og afviklingen af kursusforløbet. Det giver coach/undervisere en Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 17

19 stor støtte og sikre en fortsat kvalitetsudvikling af forløb, redskaber og metoder. Det er vurderingen, at dette dynamiske faglige samspil mellem det enkelte kursusforløb og centerets samlede ekspertiser har haft stor betydning for kursets form, forløb og resultater. I forhold til organisering og samspil er det vigtigt også at fremhæve, at der hele tiden fra visitation til afslutning har været et velfungerende samarbejde mellem BOMI og de samarbejdende kommuner Køge og Skovbo. Samarbejdet har været af stor betydning for forløbet, idet det har givet det nødvendige fundament for en sammenhængende indsats og dermed også kvinderne tro på og engagement i kurset. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 18

20 Centrale (nyskabende) elementer i kurset Styrk dine muligheder Den vejledningsfaglige metode En meget afgørende betydning for deltagernes udviklingsproces under kursusforløbet er kursets anvendte vejledningsfaglige metode, der praktiseres af den tilknyttede coach. Dels indgår coaching som en meget stor del af den faktiske tid på kurset, og dels har coachingen bestemmende betydning for centrale dele af det opnåede deltagerudbytte. Coachen på forløbet benytter en coaching-form baseret på psykologisk teori og på velafprøvede metoder. Coachingsteknikkerne er inspireret af den kognitive coachingform, hvor coachen anvender indlæringsprincipper fra den kognitive psykologi til at hjælpe deltagerne med at analysere deres egen situation, udvikle færdigheder, strategier og problemløsningsteknikker m.m.. Undervejs i forløbet gennemløber deltagerne forskellige følelsesmæssige faser: frustration og vrede, apati, drømme, realistiske målsætninger for eget liv, handlings- og realiseringsfasen. Det er coachens rolle at lede, støtte og guide deltagerne gennem denne proces, og hertil anvendes redskaber og metoder i den kognitive forandringsproces. Vigtige principper, som coachen tilstræber i processen er: - at få deltagerne til at identificere egne tanker, følelser og adfærd - at regulere den enkeltes tanker og følelser for derigennem at skabe ændret adfærd - at den enkelte lærer at overvinde modstand - at få deltageren til at se forandringsmuligheder - at få deltagerne til at sætte egne mål og værdier - at lære den enkelte at løse problemer og forfølge mål Coachen benytter en kombination af individuel samtale og kollektiv coachning i gruppen. Denne teknik skaber gode resultater, fordi deltagernes gensidige påvirkning også har stor betydning for deres individuelle udviklingsproces. Til gengæld fordrer teknikken, at coachen er meget erfaren, forbereder og leder samtalerne grundigt, stiller de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt og hele tiden er på forkant med forløbet uden at miste evne til at være nærværende og styrende i nuet og følger hver enkelt deltagere i gruppen meget nøje. De individuelle og kollektive samtaleforløb er nøje styret, og gennem et vekselvirkningsforløb ledes deltagerne gennem de forskellige følelsesmæssige, tankemæssige og handlingsmæssige faser. Coachen giver deltagerne indsigt og støtte, ligesom coachen indirekte er styrende i forhold til at påvirke den enkelte deltagers beslutninger og handlingsmønster. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 19

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Motivation og samtale med nydanskere

Motivation og samtale med nydanskere Motivation og samtale med nydanskere Samuelsens Integrationspolitiske Netværk 11.03.2010 Jakob Katz - Integrer Integrer - en platform, to formål Ideologi - Positiv integration Ikke-vold, fremfor vold.

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS

BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS Information til sagsbehandleren i jobcentret BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS - individuelle udviklingsforløb KERNEYDELSEN FUNDAMENTET - DET GODE MATCH MATCHgruppen

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Integro anden aktør. Resultat - det eneste der tæller. Begejstring - dette skaber resultater. Respekt - ha det for andre, ha det for dig selv

Integro anden aktør. Resultat - det eneste der tæller. Begejstring - dette skaber resultater. Respekt - ha det for andre, ha det for dig selv Integro anden aktør Vores opgave i livet Vi vil skabe arbejdslivsglæde. Sammenhæng mellem job og fritid, mellem det professionelle og private. Vi vil skabe helhed og mening. Harmoni og handling. Arbejdsglæde

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION 5TYPOLOGIER AF ÆGTEFÆLLEFORSØRGEDE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND FORSKELLIGE INDSATSER TIL FORSKELLIGE MENNESKER BESKÆFTIGELSE SKJULTE RESSOURCER MOTIVATION JOB & UDDANNELSE ØGET SELVSTÆNDIGHED ARBEJDSFÆLLESSKAB

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens.

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. Formålet med standarden er todelt: For det første ønsker vi at ensrette standarden for vores tilbud og

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Rapport for arbejdsmarkeds og sundhedsfremmende projekt for nydanske kvinder.

Rapport for arbejdsmarkeds og sundhedsfremmende projekt for nydanske kvinder. Rapport for arbejdsmarkeds og sundhedsfremmende projekt for nydanske kvinder. Projektets baggrund Dårligt helbred er en af de største barrierer for nydanskeres aktive deltagelse i det danske samfund. Helbredsmæssige

Læs mere

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Jobrettet ACT En sund og holdbar vej i arbejdslivet Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Om Jobrettet ACT Jobrettet ACT er en optimal kombination. Forløbene

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd /

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd / ' ' Det betaler sig...arbejdsmarkedet mangfoldighed og socia ansvar eller bare sund fornuft? " - " Projekt: ^ Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd samarbejde mellem

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi

Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi Lis Damsbo, ergoterapeut Program Hvordan er vores forløb opbygget Hvad er speciel for de unge Den tværfaglige tilgang

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Job og mennesker imellem. Individuelle forløb

Job og mennesker imellem. Individuelle forløb Job og mennesker imellem Individuelle forløb Job gruppen Job og mennesker imellem Job4gruppen er et landsdækkende samarbejde mellem de 4 virksomheder: Integro, JobsPartner, Naesborg og TUCJOB. Gennem hvert

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Regional Udvikling Gunnar Clausens Vej Viborg Kontaktperson:

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Regional Udvikling Gunnar Clausens Vej Viborg Kontaktperson: Resultatkontrakt Vedrørende Mestring af sygdom på vej mod et arbejdsliv. (Oprindelig titel. Nu: Kvinder langt fra arbejdsmarkedet, - bedre mestring af smerter på vejen mod et arbejdsliv) 01.04.2008 30.11.2009.

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Resultat: Borgeren er motiveret og ønsker forandring

Resultat: Borgeren er motiveret og ønsker forandring Velkommen Du vil I det følgende blive præsenteret for en række spørgsmål, som har til formål at give jobcentret mere viden om borgerens progression i forhold til de opstillede mål og processuelle resultater

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

1. Projektets mål Projektets mål:

1. Projektets mål Projektets mål: 1. Projektets mål Projektet "Fremme af uddannelse og beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk" er et nyskabende initiativ, der bliver udviklet

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere