EVALUERINGSRAPPORT. Styrk dine muligheder. Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT. Styrk dine muligheder. Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder BOMI Roskilde Amts Revacenter Oktober 2006 LG Insight

2 LG Insight Kongensgade 66-68, DK-5000 Odense c. Tlf

3 Indhold Indledning...3 Evalueringstemaer og metode...6 Centrale resultater af projektet Styrk dine muligheder...8 Et stort personligt udbytte for deltagerne... 8 Deltagerne er bragt ud af en fastlåst position... 9 Konkrete og handlingsorienterede strategier Kursets resultater opfyldelse af mål og succeskriterier En række nyskabende elementer Kort præsentation af kurset Styrk dine muligheder...13 Målgruppen Fysiske og tidsmæssige rammer Kursets indhold og forløb Organisation og samspil Centrale (nyskabende) elementer i kurset Styrk dine muligheder...19 Den vejledningsfaglige metode Undervisning i sprog, matematik og samfundsfag Temaer (sundhed, arbejdsmarked mv.) Værksted og praktik Fysisk aktivitet Deltagerudbytter af kurset Styrk dine muligheder...26 Personlige kompetencer og kapaciteter Deltagernes helbredsmæssige afklaring Deltagernes faglige, sproglige og sociale færdigheder Deltagernes mål for fremtiden Samlet vurdering af deltagerudbytte ved Styrk dine muligheder Opfyldelse af kursets mål og succeskriterier...31 Bilagsmateriale...37 Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 2

4 Forord BOMI Revacenter Roskilde har med støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udviklet et afklaringstilbud for flygtninge- og indvandrerkvinder. Kurset Styrk dine muligheder er et beskæftigelsesorienteret tilbud til kvinder, der på grund af dårligt helbred, kompetencer og motivation er langt fra arbejdsmarkedet. Evalueringen af kurset Styrk dine muligheder viser, at kurset er et virkningsfuldt tilbud for en målgruppe af flygtninge/indvandrerkvinder, der er fastlåst i en negativ opfattelse af deres muligheder i det danske samfund og på arbejdsmarkedet. Gennem vejledningsstøtte og kompetence- og motivationsopbyggende tilbud, opnår deltagerne en fornyet energi og tro på deres muligheder, og kvinderne tager handling på eget (arbejds)liv. I nærværende rapport er evalueringens resultater, konklusioner og anbefalinger fremstillet. Evalueringen er gennemført af LG Insight, der har evalueret på kursernes resultater og som har systematiseret særlig effektfulde indsatstyper på kurset. BOMI vil på baggrund af de gode resultater fortsat udbyde kurset Styrk dine muligheder for vores samarbejdspartnere i kommunerne/jobcentrene m.m. i 2006 og Vores ekspertise på vejlednings-, afklarings- og arbejdsprøvningsområdet vil vi desuden bruge til at udvide tilbudsviften til en større målgruppe af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg vil gerne takke samarbejdspartnere for det gode samarbejde omkring udviklingen og afholdelsen af kurserne Styrk dine muligheder i 2005/06. Ikke mindst Køge Kommune har igennem hele forløbet udvist stort engagement og udsyn. Uden Køge Kommunes aktive medvirken ville kurserne ikke have opnået de imponerende resultater for deltagerne som nærværende evalueringsrapport dokumenterer. Frank Binderup Centerleder Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 3

5 Indledning BOMI Revacenter Roskilde - har i afviklet kurset Styrk dine muligheder kursus for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Kurset er et tilbud for ledige flygtninge/indvandrerkvinder med meget komplekse ledighedsårsager af både helbredsmæssig (psykisk såvel som fysisk), faglig, sproglig og social karakter m.m. Kurset har en varighed af 26 uger, hvor der arbejdes med undervisnings-, værksteds- og vejledningsfaglige elementer. De deltagende kvinder gennemgår på forløbet en meget personlig krævende proces. Kvinderne oplever indledningsvis typisk frustration, afmagt og vrede, der afsluttende erstattes af selvværd, målsætninger og mod til at ændre livsbetingelser. Kurset benytter en nyskabende kombination af teoretisk og praktisk afklaring og kvalificering. I kurset Styrk dine muligheder indgår således: værkstedsbaseret undervisning undervisning i temaer som livet i Danmark, arbejdsliv og sundhed/sygdom fysisk aktivitet varetaget af fysioterapeut undervisning i dansk, matematik og samfundsfag individuel og kollektiv coaching Under hele forløbet følges, støttes og vejledes deltagerne tæt af en professionel coach, der giver deltagerne indsigt i sammenhænge mellem tanker, følelser og adfærd, ligesom deltagerne lærer at definere, fastlægge og forfølge mål. En central del af metoden i kurset er forholdet mellem kvindernes fortid, nutid og fremtid. I kurset Styrk dine muligheder arbejdes målrettet ud fra den kognitive læringsmetode: Hvad der kan læres af fortiden anvendes til Afklaring og kvalificering I nutiden Og bruges til konkret handling i fremtiden På kurset har deltaget kvinder med meget betydelige problemer efter et hårdt liv, som (enten) - krigsflygtninge, - marginaliserede fra arbejdsmarkedet og isolerede fra det danske samfund - sygdomsramte kvinde med fysiske/psykiske problemer - enlige forsørgere med sammenbrudte familier og sociale vanskeligheder Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 4

6 På trods af deltagernes oftest meget tunge og vanskelige livsforudsætninger har kurset givet deltagerne en række personlige og faglige udbytter, som i meget høj grad har styrket kvindernes integrationsinteresser og ressourcer. Kvinderne har (i nogen grad) lært at håndtere og bruge fortiden til at lære i nutiden og sætte mål for fremtiden mål der også indbefatter en aktiv tilknytning til det danske samfund og arbejdsmarked. I nærværende rapport præsenteres centrale resultater og konklusioner af kurset Styrk dine muligheder. Der fokuseres på kursets generelle resultater (deltagernes forskellige udbytter), ligesom centrale redskaber og metoder i kursusforløbet (undervisningsmæssige og vejledningsfaglige) systematiseres, analyseres og beskrives. Kurset Styrk dine muligheder er finansieret af Integrationsministeriet under puljen til beskæftigelsesfremmende tiltag for flygtninge/indvandrerkvinder. LG Insight, Odense 2006 Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 5

7 Evalueringstemaer og metode Evalueringen vægter en beskrivelse af forskellige typer af deltagerudbytter. Det drejer sig bl.a. om kvindernes tilstand, situation og position før, under og efter kursusforløbet: - Deltagernes generelle (personlige) ressourcer og kapaciteter (hvad styrer og påvirker kvinden og kvindens mulighed for selv at tage handling herpå?) - Deltagernes helbredsmæssige ressourcer og kapaciteter (psykiske/fysiske sygdomme som begrænser deltagernes livskvalitet og arbejdsmuligheder) - Deltagernes faglige, sproglige og sociale færdigheder i forhold til at begå sig i en arbejdssituation på en normal dansk arbejdsplads. - Deltagernes adfærdsmønster og målsætninger for fremtiden dvs. hvilke konkrete mål definerer kvinderne for deres fremtid, herunder deres (delvise) tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet, og hvordan er målet konkretiseret? I forbindelse med undersøgelsen af deltagerudbyttet vurderes om kurset betyder, at deltagerne bibringes en mere anerkendende holdning til de pligter/rettigheder, som det sociale (kommunale) system stiller. Opnår kvinderne en forståelse for de regler og værdier, som de møder i kontakten med den kommunale sagsbehandler, og spiller kvinderne (efterfølgende) mere bidragende og positivt med i eget aktiverings/beskæftigelsesforløb? Der lægges vægt på, at evalueringen systematiserer, analyserer og fremstiller de redskaber/- metoder i kursusforløbet, som har betydning for de iagttagede deltagerudbytter. Evalueringen skal ikke alene undersøge de opnåede kursusresultater, men skal også udlede de komplekse sammenhænge mellem deltagernes forskellige baggrunde og forudsætninger, kursets redskabs/-metodeindsats og deltagernes udbytte af kurset. Evalueringen bygger på et miks af forskellige evalueringsmetoder. Der indgår individuelt interview med undervisere og vejledere/coach på forløbet, interview med kursusdeltagere, observationsstudier på kursusforløbet, ligesom relevant materiale (undervisningsmateriale, metodebeskrivelser m.m.) er inddraget i evalueringsgrundlaget. Det skal bemærkes, at evalueringen primært er baseret på vurderinger fra coach, undervisere og vejledere m.m. på kursusforløbet, ligesom evalueringen alene omfatter to kursusforløb med 22 kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. En del af de analyserede resultater og sammenhænge mellem redskabs/metodeindsats og resultater m.m. bygger derfor (i nogen grad) på en Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 6

8 faglig vurdering fra projektholderne selv. Konklusionerne er selvsagt afprøvede (validerede) af evaluator gennem interviewspørgeteknik og observationsstudier på kursusforløbet. Evalueringsrapportens struktur er: - Først (i forlængelse heraf) præsenteres centrale resultater og konklusioner - Herefter gives en kort beskrivelse af kursets målgruppe, indhold, organisering m.m. - I det følgende afsnit fremdrages en række væsentlige og nyskabende elementer og kompetencer i kurset Styrk dine muligheder - Der præsenteres en række forskellige former for deltagerudbytte, ligesom der fortages en samlet vurdering af kursets betydning for deltagernes afklaring, motivation og for deres videre planer i samarbejdet med de kommunale sagsbehandlere. - Afslutningsvis måles kurset på de konkrete delmål og succeskriterier, som BOMI fremstillede ved kursets opstart. Det vedrører en række kvalitative og kvantitative resultatkrav til deltagerudbytter, samarbejdsgrundlag med de visiterende kommuner og forankring af kursets særlig effektfulde og nyskabende elementer. - I bilagsmaterialet findes oversigter over kursets undervisningselementer, temaer m.m. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 7

9 Centrale resultater af projektet Styrk dine muligheder Evalueringens resultater viser, at kurset Styrk dine muligheder har frembragt en række betydende og nyskabende resultater. Der kan således peges på resultater i relation til deltagernes personlige, motivationelle og kompetencemæssige udvikling, ligesom der kan fremhæves en række positive resultater for de visiterende kommuner. I dette afsnit fremstilles en række centrale resultater og konklusioner fra evalueringsundersøgelsen. Der fokuseres på resultater i form af deltagerudbytter, ligesom der gives en kort præsentation af effektfulde redskaber og metoder i kurset. Et stort personligt udbytte for deltagerne Hovedparten af kvinderne var forud for kurset fastlåst i en negativ og resignerende opfattelse af deres situation både i forhold til arbejdsmarkedet, samfundet og familien. Kvinderne så ved kursusstart ingen eller kun begrænsede muligheder for at ændre deres situation. Kvindernes pessimistiske og resignerende tænke- og reaktionsmåde var præget af deres konkrete negative livserfaringer. De var således præget af erfaringer oplevet i deres hjemland, som marginaliseret borger i Danmark og/eller i familien og nærmiljøet. Det er vurderingen, at den anvendte kognitive vejlednings/læringsmodel og coaching har ændret deltagernes anskuelsesgrundlag fra overvejende pessimistisk til mere optimistisk. Deltagerne har udviklet deres færdigheder med at: Reflektere Se muligheder Definere og planlægge konkrete mål Tage handling på eget liv Fra en udgangsposition, hvor kvindernes livssyn var præget af mismod, frustration og afmagt, er kvinderne under forløbet gradvist blevet herre i eget klientliv, arbejdsliv og familieliv. Kvinderne har fået opbygget selvtillid, ændret tanke- og reaktionsmønster og lært gennem forskellige teknikker og kompetencer at opnå succesfulde resultater. Gradvis har deltagerne under og i kraft af forløbet opnået vilje, kompetencer og kapaciteter til forandring. Det er vurderingen, at der på kurset Styrk dine muligheder anvendes teoretisk og erfaringsbaseret vejledningsfaglige redskaber/metoder, der giver effektfulde resultater og samtidig er hurtige metoder til at ændre deltagernes tanke- og adfærdsmønster. Disse resultater skabes i høj grad i kraft af kursets forskellige faglige elementer og coachens kompetencer. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 8

10 Det har stor betydning for deltagernes motivation og udvikling, at der parallelt med deltagernes følelsesmæssige og personlige udviklingsproces arbejdes med deres faktiske handlingskompetencer i forhold til at realisere deres mål. Gennem kurset opbygger kvinderne en række kompetencer, som har afgørende betydning for kvindernes muligheder på arbejdsmarkedet og generelt for kvindernes hverdagsliv og samspil med det danske samfund. Det er bl.a. sprogkompetencer, matematik, samfundsforhold m.m. Deltagerne er bragt ud af en fastlåst position Hovedparten af de deltagende flygtninge/indvandrerkvinder var ved kursusstart karakteriseret ved en lang række komplekse årsager til deres ledighedsforløb. De visiterende kommuner havde oftest igennem en årrække forsøgt at bringe kvinderne ud af en fastlåst situation præget af sygdomsopfattelser, manglende interesse for arbejde og utilstrækkelige sproglige, faglige og personlige (arbejdsmarkeds)kompetencer m.m. Kvinderne er i kraft af forløbet bragt i en position, hvor de selv aktivt definerer mål for eget liv, herunder arbejdsliv, og hvor kvinderne har medvirket til udformning af konkrete planer for deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. Vigtige elementer i denne afklaringsproces har været, at deltagerne gennem kurset har fået behandlet deres sygdomsopfattelser og deres arbejdskapaciteter er blevet testet og vurderet. Kvinderne er blevet arbejdsprøvet og deres faktiske muligheder på arbejdsmarkedet (relevante jobfunktioner og ansættelsesformer) er blevet afdækket gennem værksteds- og praktikforløb m.m. Kvindernes motivation for en (delvis) tilknytning til arbejdsmarkedet er også et resultat af en intensiv bearbejdning af kvindernes normer og værdier i forhold til arbejde, familieformer, kønsrollemønster, religion og kvinderoller m.m. Gennem undervisning, debat, møder med danske rollemodeller, individuel vejledning m.m. har deltagerne opbygget et kendskab til og en anerkendelse af det danske samfunds regler og værdier omkring selvforsørgelse. Gennem kompetenceopbyggende elementer og praktik på virksomheder har kvinderne ligeledes fået en større selvtillid og en større fortrolighed til den danske arbejdspladskultur. Deltagerne har også erfaret, at nedsat arbejdsevne godt kan forenes med tilknytning til arbejdsmarkedet på særlige vilkår og med særlige støtteforanstaltninger. Evalueringsundersøgelsen viser, at deltagerne gennem forløbet bringes ud af en fastlåst position i forhold til deres videre (arbejds)liv, og at kvinderne opnår en anerkendelse af de regler og værdier som de møder som kontanthjælpsmodtagere i det kommunale system omkring selvforsørgelse og aktiv medvirken til beskæftigelse. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 9

11 Konkrete og handlingsorienterede strategier Hovedparten af deltagerne havde fra start meget ringe forudsætninger for en fuld ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet. Der var tale om betydelige og komplekse helbredsmæssige (fysiske og psykiske), sproglige og kompetencemæssige barrierer. Flere af deltagerne havde ligeledes en række tunge sociale og familiemæssige problemer. Selvom flertallet af deltagerne ved kursusstart stod langt fra arbejdsmarkedet, så er deltagerne blevet afklaret om deres jobmuligheder med de interesser, kompetencer og kapaciteter som hver enkelt deltager besidder. Kvinderne er desuden blevet motiveret til også at formulere mål og handlingsstrategier i forhold til at udnytte disse muligheder. Evalueringsundersøgelsen viser, at hver deltager opnår: - En afklaring omkring egne arbejdskapaciteter (arbejdsprøvning) - Kendskab til og fortrolighed med arbejdsmarkedet - Kendskab til beskæftigelse på særlige vilkår (støttemulighed, ansættelsesformer m.m.) - Relevante arbejdsmarkedskompetencer (sprog, faglige og personlige kompetencer) - En konkret plan, der beskriver jobmål og aktiviteter. Samtlige deltagere har ved kursusafslutning fået udarbejdet en individuel plan, der er tilrettelagt efter kvindernes individuelle interesser, behov og forudsætninger og som er i overensstemmelse med de visiterende kommuners regler og retningslinjer m.m. Både kvinderne og sagsbehandlerne oplever, at der ikke alene er udformet generelle mål for kvindernes videre tilværelse, men at hver deltager har fået en realistisk, konkret og handlingsorienteret plan for deltagernes videre forløb og forsørgelsesgrundlag m.m. Det skal fremhæves, at et betydningsfuldt resultat er, at kvinderne føler ejerskab for deres planer, fordi de oplever, at planerne tilgodeser deres interesser og vilkår. Derved bliver kvinderne i meget høj grad katalysator for planens fremdrift og opfyldelse, og de investerer større energi og ansvar i eget kontakt- og aktiveringsforløb i samspillet med kommunen. Kursets resultater opfyldelse af mål og succeskriterier I alt har 22 kvinder med anden etnisk baggrund end dansk deltaget på kurset Styrk dine muligheder (over to kursusforløb). Kun en af deltagerne havde forudsætninger for et uddannelses- og beskæftigelsesforløb på almindelige vilkår. Kvinden er efter kursusafslutning påbegyndt uddannelse inden for social/sundhedsområdet. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 10

12 De resterende deltagere havde alle psykiske og/eller fysiske vanskeligheder som begrænser deres faktiske beskæftigelsesmuligheder. For disse kvinder gælder, at der er blevet tilrettelagt en plan for deres videre forløb f.eks. revalidering, fleksjob og/eller særlige støtteforanstaltninger (assistance, hjælpermidler m.m.), ansættelsesformer m.m.. BOMI havde ved kursusstart formuleret nogle delmål for kurset, der omfatter en række succeskriterier for deltagerudbytter i form af personlig udvikling, afklaring, jobplaner og deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser, at BOMI på alle målepunkter opfylder de opstillede succeskriterier for kurset Styrk dine muligheder : Alle deltagerne er blevet afklaret på kurset og de kommunale sagsbehandlere har fået et fagligt relevant og konkret grundlag til brug for det videre arbejde Kurset har bibragt deltagerne motivation, afklaring og en række forudsætninger for at kunne få en delvis tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vurderes, at mindst halvdelen af deltagerne (på længere sigt) vil opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet under særlig beskyttende vilkår og ansættelsesformer. At kurset har betydet, at deltagerne er blevet positive medspiller i eget kontakt- og aktiveringsforløb i samspil med de kommunale sagsbehandlere. Kvinderne har opnået en anerkendende holdning til de rettigheder/pligter som de er underlagt, og kvinderne tager ansvar og handling for eget (arbejds)liv. Deltagerne har gennemgået en personlig udvikling, hvor de har fået rykket en række rodfæstede normer/værdier i forhold til bl.a. kvindeliv, arbejdsliv, familieliv og kønsroller m.m. Samtidig har kvinderne lært at forstå egen situation, se muligheder, fastlægge mål og tage handling på eget liv. En række nyskabende elementer Evalueringsundersøgelsen viser, at BOMI har sammensat en faglig struktur (elementer og kompetencer) på kurset Styrk dine muligheder, som giver en række spændende og nyskabende resultater i relation til målgruppen af kvinder med ikke-dansk baggrund. Kombinationen af undervisning, individuel og kollektiv coaching og værksted/praktikforløb m.m. giver deltagerne både personlige og kompetencemæssige forudsætninger og motiver til at ændre på et fastlåst tanke- og reaktionsmønster. Kvinderne begynder (oftest for første gang i deres liv) at tage ansvar og kontrol over eget klientliv, arbejdsliv og familieliv. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 11

13 Det er selvsagt vanskeligt at fremhæve enkelte særligt betydende elementer eller kompetencer i kurset. Resultaterne skabes i et dynamisk samspil mellem en række kursuselementer og anvendte kompetencer, redskaber og metoder på kurset: En teoretisk og erfaringsbaseret vejledningsfaglig metode (coaching) En coach med betydelig kendskab til målgruppens kulturelle, religiøse og livsvilkårsmæssige baggrunde En coach med personlig engagement og mange forskelligartede kompetencer, herunder kendskab til arbejdsmarkedet, samfundsforhold, lovgivning m.m. Relevante undervisningselementer (sprog, matematik, samfundsforhold, gymnastik) BOMI s erfaring og ekspertise i at arbejde med målgrupper af personer i en oftest fastlåst og resigneret livs og -arbejdsmæssig situation Samspillet mellem kursusforløbet og centerets øvrige faglige og sociale miljø Inddragelse af BOMI s væsentlige kernekompetencer eksempelvis arbejdsprøvning, individuelle og særlig tilrettelagte arbejdsmarkedsforløb, kompetenceopbygning og vejledning af uafklarede målgrupper m.m. BOMI Revacenteret i Roskilde har med kurset Styrk dine muligheder vist, at centeret har gode forudsætninger for at arbejde med målgrupper af (ledige) flygtninge/indvandrerkvinder. Med forløbet er udviklet en række erfaringer og resultater, der med fordel kan anvendes overfor en større og mere bred målgruppe af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk (f.eks. kvinder med forskellige grader af arbejdsmarkedstilknytning, helbredsafklaring og motivation/holdninger til arbejde/uddannelse m.m.). Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 12

14 Kort præsentation af kurset Styrk dine muligheder Område Navn Kursusprofil Styrk dine muligheder Periode 1. hold: 19. september 2005 til 19. marts hold: 24. april 2006 til 25. oktober Antal deltagere Deltagerprofil 22 deltagere - Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk fra et ikke vestligt land - I alderen år - Kontanthjælpsmodtagere i matchningskategori 4 og 5 - Komplekse helbredsmæssige, sociale og faglige problemer Kursusmålsætning Styrke deltagerne i at opnå afklaring af egne ressourcer og muligheder i forhold på at tage ansvar og handling på eget liv. Kursusform Kursusindhold Fagkompetencer Styrke deltagernes muligheder for at opnå forståelse og anerkendelse af integrationsstrategier i samfundet og på arbejdsmarkedet. Veksel mellem undervisning faglige discipliner og forskellige temaer, vejledning i grupper og individuel, værksted, praktik, gymnastik Undervisning i dansk-sprog, matematik, samfundsforhold, forskellige temaer (kvindeliv, familieliv, arbejdsliv, sundhed og kost m.m.). coachning, helbredsafklaring, arbejdsmarkedskendskab m.m. Coach, jobtræner, jobkonsulent, fysioterapeut, læge, psykolog m.m. Målgruppen Kurset har været afviklet som to selvstændige hold, hvoraf denne evaluering primært tager udgangspunkt i det første hold, der nu er afsluttet. På det første hold deltog i alt 7 kvinder af blandet herkomst men hovedsagligt med baggrund i mellemøsten. Kvinderne var i alderen år, havde en baggrund fra et ikke-vestligt land og de fleste kvinder havde familie med ægtemand og børn. Enkelte af kvinderne var enlige mødre med flere børn. Det har været kendetegnende, at kvinderne har været ledige på kontanthjælp i mange år flere af kvinderne har således en ledighedsanciennitet på år og var i matchgrupperne 4. g 5. Kvinderne er visiteret af Køge Kommune og Skovbo Kommune. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 13

15 Fælles for hovedparten af kvinderne var, at de ved kursusstart havde en række betydende og uafklarede helbredsmæssige, sociale og kompetencemæssige problemer. Kvinderne havde typisk i en årrække været igennem en lang række sprogforløb, vejledningskurser, værkstedskurser m.m. der dog ikke havde forbedret deres arbejdsmarkedsposition. Fælles for flertallet af deltagerne var desuden, at de igennem en årrække havde haft en ikkediagnosticeret sygdomsopfattelse. Kvindernes sygdom havde på meget afgørende områder forhindret deres udsyn og havde været en barriere for deres aktiveringsforløb og kontakt med arbejdsmarkedet. På trods af gentagne sygemeldinger og udbredt vrede og frustration over ikke at blive hørt og behandlet, så havde disse kvinder ikke tidligere fået afklaret og behandlet deres sygdom og afdækket deres arbejdsmarkedskapaciteter. Fysiske og tidsmæssige rammer Det første kursushold startede op den 19. september 2005 og sluttede 19. marts 206. Kurset havde samlet en varighed af 26 uger med indbygget midtvejspraktik i 6 uger. Det andet kursusforløb startede 24. april 2006 og afsluttes 25. oktober Dette hold var ikke afsluttet på evalueringstidspunktet, og der inddrages i nærværende evalueringsundersøgelse alene delresultater og vurderinger fra dette forløb. På begge kursushold deltog samlet 22 deltagere, hvoraf 14 gennemførte. I betragtning af kursets samlede resultater (jf. senere) vurderes kursets varighed som passende. Det er muligt inden for kursets tidsramme på 26 uger at opbygge tillid, motivere og kvalificere kvinderne i henhold til de valgte målsætninger og samtidig holdes det indenfor en overskuelig tidsperiode, som hverken afskrækker kvinderne fra at komme på kurset/- skolebænken eller holder dem længe i et lukket forløb. Kursets indhold og forløb Kurset består af en række elementer, der består af: Undervisning i sprog, matematik og samfundsforhold Undervisning i skiftende temaer o Livet i Danmark o Sundhed og sygdom o Kvindeliv og hverdagsliv o Normer og værdier (selvforsørgelse) m.m. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 14

16 Individuel og kollektiv coaching Gymnastik/fysisk aktivitet Værkstedsaktivitet ( Det kreative værksted ) Praktikforløb på virksomheder Nedenfor er et typisk ugeskema for kurset gengivet. Det fremgår, at der hver uge er 2 timers undervisning i samfundsfag, 4 timers dansk undervisning, 2 timers fysisk aktivitet, 2 timers matematik og 6 timers værkstedsundervisning. Formiddag Kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samfundskendskab med tema Værkstedsundervisning Dansk-sprog Matematik FRI Fysisk aktivitet Værkstedsundervisning Værksteds- Undervisning Dansk Cirka midtvejs i forløbet indgår et praktikophold på 6 uger, hvor deltagerne under praktikopholdet regelmæssigt er til opfølgningssamtale på kursusstedet. De første uger anvendtes til at nedbryde kvindernes barrikader og opbygge et tillidsforhold mellem kvinderne og coachen. Herefter startede den indledende kognitive træning, hvor kvinderne reflekterede over eget liv og begyndte at sætte spørgsmålstegn ved om alting kunne og burde forblive uændret. Forberedelsen af praktikperioden satte imidlertid processen i stå, da kvinderne som oftest ikke havde mod eller lyst til at træde ud i det virkelige arbejdsliv. Der var derfor bekymringer, angst og sygemeldinger i perioden i og omkring praktikopholdet. Det viste sig imidlertid, at kvinderne efter praktikperioden mentalt havde flyttet sig meget. De vendte tilbage med mere overskud, overblik og selvtillid. Coachen er fast og gennemgående person på forløbet. Coachen binder de enkelte elementer sammen og rådgiver, støtter og leder deltagerne gennem forløbet. Coachen benytter både individuelle og kollektive lærings- og vejledningsmetoder, og under de kollektive undervisningselementer indgår coaching, hvor deltagerne gennem dialog og debatter påvirker hinanden og rykker ved forskellige (kollektive og individuelle) normer og værdier. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 15

17 Igennem kursets forløb på 26 uger gennemgår deltagerne forskellige følelsesmæssige og handlingsmæssige faser. Det omfatter: - Vrede/frustration: Hvor deltagerne har en masse vrede, der primært er rettet generelt mod det danske samfund og specifik mod kommunen og sagsbehandleren - Apati: Hvor deltageren accepterer vilkårene og gradvis begynder at forholde sig mere og mere aktivt til kursets formål, elementer, medkursisterne, stedet m.m. - Drømme: Hvor deltagerne formulerer mål/drømme for deres liv. Det er drømme, der ikke nødvendigvis er rammesatte eller konkrete, men kan omfatte familieforhold, børnenes fremtid, økonomi, bolig, uddannelse m.m. - Konkretisering: Hvor deltagerne efterhånden formulerer drømmene ind i realistiske, overskuelige og konkrete mål og aktivitetstyper - Handling: Hvor deltagerne begynder at realisere planerne Det er coachen, der aktivt leder og støtter deltagerne gennem faserne efter behov. Sideløbende anlægges en række personlige og kompetencemæssige forudsætninger for, at deltagerne ledes igennem faserne og får kompetencer/redskaber til at påvirke/ændre eget liv. - Personlige: o Reflektere over eget liv o Identificerer egne tanker, følelser, værdier og adfærd o Identificere negative tanker og adfærdsmønster o Styrker selvværd og selvtillid o Ser muligheder for påvirkning af eget liv o Lære at overvinde modstand o Lære den enkelte at fokusere på det, der virker og skaber merværdi o Lære den enkelte at definere og planlægge konkrete mål o Tage ansvar for og handling på eget liv - Kompetencemæssige: o Sprogkompetencer o Matematik o Samfundskendskab o Kendskab til arbejdsmarkedet/virksomhedskultur o Kendskab til egne kompetencer og kapaciteter Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 16

18 o Viden om sundhed og kost o Styrke deltagernes funktionskompetencer i samfundet o Udvikle en række konkrete/fagspecifikke faglige kvalifikationer o Udvikle sociale kompetencer Deltagerne var undervejs i forskellige udviklingsfaser og havde forskellige behov for rådgivning og støtte. Forløbene vekslede derfor mellem individuelle og kollektive forløb, og det var coachen, der metodisk styrede de individuelle/kollektive forløb under kurset. Organisation og samspil Kurset er blevet afviklet i et team af coach, fysioterapeut, værkstedslærer, jobtræner og sproglærer. Coachen har haft rollen som projektkoordinator og samtidig været primus motor på såvel vejledning som tema-undervisningen. Coachen har ligeledes varetaget undervisningen i matematik og samfundsfag. Den faglige ekspertise i kurset er blevet vægtet højt. Det har således været afgørende at de enkelte delelementer af forløbet er blevet varetaget af personer med stor faglige og personlige kvalifikationer. Der har været brug for både fagkundskaber, myndighed, fleksibilitet og engagement hos teamets deltagere. Samtidig har det også været af stor betydning, at der indenfor teamet har været et godt og tæt samarbejde. Der har hele tiden været deling af viden, opbakning og fælles linje i undervisning både hvad angår form og indhold. Kurset Styrk dine muligheder er baseret på en række kompetencer, værdier og traditioner, som BOMI-centeret i Roskilde har oparbejdet igennem en årrække. Forløbet kunne ikke fungere og opnå tilsvarende resultater løsrevet fra BOMI, hvilket naturligvis hænger sammen med, at deltagerne indgår i et fagligt og socialt miljø i samspil med øvrige deltagere og personale på stedet. Coachen og de øvrige kursusrelaterede jobtrænere/undervisere m.m. er desuden en tæt og integreret del af et fagligt miljø på BOMI i Roskilde. Det er naturligvis altid vanskeligt at vurdere betydningen af et projekt/kursus uafhængig af det fysiske, faglige og sociale miljø, som kurset er opstået og udviklet i. Det er dog tydeligt, at centrale dele af kurset (arbejdsprøvning, kognitive vejledningselementer, arbejde med en målgruppe af mennesker i en fastlåst og ofte resigneret situation m.m.) er kerneaktiviteter og kompetencer, som BOMI i Roskilde har arbejdet med i en årrække. På centeret er en række fagekspertiser samlet, som coach/undervisere har mulighed for at trække på under udviklingen og afviklingen af kursusforløbet. Det giver coach/undervisere en Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 17

19 stor støtte og sikre en fortsat kvalitetsudvikling af forløb, redskaber og metoder. Det er vurderingen, at dette dynamiske faglige samspil mellem det enkelte kursusforløb og centerets samlede ekspertiser har haft stor betydning for kursets form, forløb og resultater. I forhold til organisering og samspil er det vigtigt også at fremhæve, at der hele tiden fra visitation til afslutning har været et velfungerende samarbejde mellem BOMI og de samarbejdende kommuner Køge og Skovbo. Samarbejdet har været af stor betydning for forløbet, idet det har givet det nødvendige fundament for en sammenhængende indsats og dermed også kvinderne tro på og engagement i kurset. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 18

20 Centrale (nyskabende) elementer i kurset Styrk dine muligheder Den vejledningsfaglige metode En meget afgørende betydning for deltagernes udviklingsproces under kursusforløbet er kursets anvendte vejledningsfaglige metode, der praktiseres af den tilknyttede coach. Dels indgår coaching som en meget stor del af den faktiske tid på kurset, og dels har coachingen bestemmende betydning for centrale dele af det opnåede deltagerudbytte. Coachen på forløbet benytter en coaching-form baseret på psykologisk teori og på velafprøvede metoder. Coachingsteknikkerne er inspireret af den kognitive coachingform, hvor coachen anvender indlæringsprincipper fra den kognitive psykologi til at hjælpe deltagerne med at analysere deres egen situation, udvikle færdigheder, strategier og problemløsningsteknikker m.m.. Undervejs i forløbet gennemløber deltagerne forskellige følelsesmæssige faser: frustration og vrede, apati, drømme, realistiske målsætninger for eget liv, handlings- og realiseringsfasen. Det er coachens rolle at lede, støtte og guide deltagerne gennem denne proces, og hertil anvendes redskaber og metoder i den kognitive forandringsproces. Vigtige principper, som coachen tilstræber i processen er: - at få deltagerne til at identificere egne tanker, følelser og adfærd - at regulere den enkeltes tanker og følelser for derigennem at skabe ændret adfærd - at den enkelte lærer at overvinde modstand - at få deltageren til at se forandringsmuligheder - at få deltagerne til at sætte egne mål og værdier - at lære den enkelte at løse problemer og forfølge mål Coachen benytter en kombination af individuel samtale og kollektiv coachning i gruppen. Denne teknik skaber gode resultater, fordi deltagernes gensidige påvirkning også har stor betydning for deres individuelle udviklingsproces. Til gengæld fordrer teknikken, at coachen er meget erfaren, forbereder og leder samtalerne grundigt, stiller de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt og hele tiden er på forkant med forløbet uden at miste evne til at være nærværende og styrende i nuet og følger hver enkelt deltagere i gruppen meget nøje. De individuelle og kollektive samtaleforløb er nøje styret, og gennem et vekselvirkningsforløb ledes deltagerne gennem de forskellige følelsesmæssige, tankemæssige og handlingsmæssige faser. Coachen giver deltagerne indsigt og støtte, ligesom coachen indirekte er styrende i forhold til at påvirke den enkelte deltagers beslutninger og handlingsmønster. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 19

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Motivation og samtale med nydanskere

Motivation og samtale med nydanskere Motivation og samtale med nydanskere Samuelsens Integrationspolitiske Netværk 11.03.2010 Jakob Katz - Integrer Integrer - en platform, to formål Ideologi - Positiv integration Ikke-vold, fremfor vold.

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Helbredsafklarende Team. En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter

Helbredsafklarende Team. En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Helbredsafklarende Team En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Februar 2007 Helbredsafklarende Team En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Helbredsafklarende Team En metode

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Evalueringsrapport. Den beskæftigelsesfremmende indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte

Evalueringsrapport. Den beskæftigelsesfremmende indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte Evalueringsrapport Den beskæftigelsesfremmende indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte Pulje under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration August 2006 LG Insight

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere