EVALUERINGSRAPPORT. Styrk dine muligheder. Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT. Styrk dine muligheder. Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder BOMI Roskilde Amts Revacenter Oktober 2006 LG Insight

2 LG Insight Kongensgade 66-68, DK-5000 Odense c. Tlf

3 Indhold Indledning...3 Evalueringstemaer og metode...6 Centrale resultater af projektet Styrk dine muligheder...8 Et stort personligt udbytte for deltagerne... 8 Deltagerne er bragt ud af en fastlåst position... 9 Konkrete og handlingsorienterede strategier Kursets resultater opfyldelse af mål og succeskriterier En række nyskabende elementer Kort præsentation af kurset Styrk dine muligheder...13 Målgruppen Fysiske og tidsmæssige rammer Kursets indhold og forløb Organisation og samspil Centrale (nyskabende) elementer i kurset Styrk dine muligheder...19 Den vejledningsfaglige metode Undervisning i sprog, matematik og samfundsfag Temaer (sundhed, arbejdsmarked mv.) Værksted og praktik Fysisk aktivitet Deltagerudbytter af kurset Styrk dine muligheder...26 Personlige kompetencer og kapaciteter Deltagernes helbredsmæssige afklaring Deltagernes faglige, sproglige og sociale færdigheder Deltagernes mål for fremtiden Samlet vurdering af deltagerudbytte ved Styrk dine muligheder Opfyldelse af kursets mål og succeskriterier...31 Bilagsmateriale...37 Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 2

4 Forord BOMI Revacenter Roskilde har med støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udviklet et afklaringstilbud for flygtninge- og indvandrerkvinder. Kurset Styrk dine muligheder er et beskæftigelsesorienteret tilbud til kvinder, der på grund af dårligt helbred, kompetencer og motivation er langt fra arbejdsmarkedet. Evalueringen af kurset Styrk dine muligheder viser, at kurset er et virkningsfuldt tilbud for en målgruppe af flygtninge/indvandrerkvinder, der er fastlåst i en negativ opfattelse af deres muligheder i det danske samfund og på arbejdsmarkedet. Gennem vejledningsstøtte og kompetence- og motivationsopbyggende tilbud, opnår deltagerne en fornyet energi og tro på deres muligheder, og kvinderne tager handling på eget (arbejds)liv. I nærværende rapport er evalueringens resultater, konklusioner og anbefalinger fremstillet. Evalueringen er gennemført af LG Insight, der har evalueret på kursernes resultater og som har systematiseret særlig effektfulde indsatstyper på kurset. BOMI vil på baggrund af de gode resultater fortsat udbyde kurset Styrk dine muligheder for vores samarbejdspartnere i kommunerne/jobcentrene m.m. i 2006 og Vores ekspertise på vejlednings-, afklarings- og arbejdsprøvningsområdet vil vi desuden bruge til at udvide tilbudsviften til en større målgruppe af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg vil gerne takke samarbejdspartnere for det gode samarbejde omkring udviklingen og afholdelsen af kurserne Styrk dine muligheder i 2005/06. Ikke mindst Køge Kommune har igennem hele forløbet udvist stort engagement og udsyn. Uden Køge Kommunes aktive medvirken ville kurserne ikke have opnået de imponerende resultater for deltagerne som nærværende evalueringsrapport dokumenterer. Frank Binderup Centerleder Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 3

5 Indledning BOMI Revacenter Roskilde - har i afviklet kurset Styrk dine muligheder kursus for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Kurset er et tilbud for ledige flygtninge/indvandrerkvinder med meget komplekse ledighedsårsager af både helbredsmæssig (psykisk såvel som fysisk), faglig, sproglig og social karakter m.m. Kurset har en varighed af 26 uger, hvor der arbejdes med undervisnings-, værksteds- og vejledningsfaglige elementer. De deltagende kvinder gennemgår på forløbet en meget personlig krævende proces. Kvinderne oplever indledningsvis typisk frustration, afmagt og vrede, der afsluttende erstattes af selvværd, målsætninger og mod til at ændre livsbetingelser. Kurset benytter en nyskabende kombination af teoretisk og praktisk afklaring og kvalificering. I kurset Styrk dine muligheder indgår således: værkstedsbaseret undervisning undervisning i temaer som livet i Danmark, arbejdsliv og sundhed/sygdom fysisk aktivitet varetaget af fysioterapeut undervisning i dansk, matematik og samfundsfag individuel og kollektiv coaching Under hele forløbet følges, støttes og vejledes deltagerne tæt af en professionel coach, der giver deltagerne indsigt i sammenhænge mellem tanker, følelser og adfærd, ligesom deltagerne lærer at definere, fastlægge og forfølge mål. En central del af metoden i kurset er forholdet mellem kvindernes fortid, nutid og fremtid. I kurset Styrk dine muligheder arbejdes målrettet ud fra den kognitive læringsmetode: Hvad der kan læres af fortiden anvendes til Afklaring og kvalificering I nutiden Og bruges til konkret handling i fremtiden På kurset har deltaget kvinder med meget betydelige problemer efter et hårdt liv, som (enten) - krigsflygtninge, - marginaliserede fra arbejdsmarkedet og isolerede fra det danske samfund - sygdomsramte kvinde med fysiske/psykiske problemer - enlige forsørgere med sammenbrudte familier og sociale vanskeligheder Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 4

6 På trods af deltagernes oftest meget tunge og vanskelige livsforudsætninger har kurset givet deltagerne en række personlige og faglige udbytter, som i meget høj grad har styrket kvindernes integrationsinteresser og ressourcer. Kvinderne har (i nogen grad) lært at håndtere og bruge fortiden til at lære i nutiden og sætte mål for fremtiden mål der også indbefatter en aktiv tilknytning til det danske samfund og arbejdsmarked. I nærværende rapport præsenteres centrale resultater og konklusioner af kurset Styrk dine muligheder. Der fokuseres på kursets generelle resultater (deltagernes forskellige udbytter), ligesom centrale redskaber og metoder i kursusforløbet (undervisningsmæssige og vejledningsfaglige) systematiseres, analyseres og beskrives. Kurset Styrk dine muligheder er finansieret af Integrationsministeriet under puljen til beskæftigelsesfremmende tiltag for flygtninge/indvandrerkvinder. LG Insight, Odense 2006 Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 5

7 Evalueringstemaer og metode Evalueringen vægter en beskrivelse af forskellige typer af deltagerudbytter. Det drejer sig bl.a. om kvindernes tilstand, situation og position før, under og efter kursusforløbet: - Deltagernes generelle (personlige) ressourcer og kapaciteter (hvad styrer og påvirker kvinden og kvindens mulighed for selv at tage handling herpå?) - Deltagernes helbredsmæssige ressourcer og kapaciteter (psykiske/fysiske sygdomme som begrænser deltagernes livskvalitet og arbejdsmuligheder) - Deltagernes faglige, sproglige og sociale færdigheder i forhold til at begå sig i en arbejdssituation på en normal dansk arbejdsplads. - Deltagernes adfærdsmønster og målsætninger for fremtiden dvs. hvilke konkrete mål definerer kvinderne for deres fremtid, herunder deres (delvise) tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet, og hvordan er målet konkretiseret? I forbindelse med undersøgelsen af deltagerudbyttet vurderes om kurset betyder, at deltagerne bibringes en mere anerkendende holdning til de pligter/rettigheder, som det sociale (kommunale) system stiller. Opnår kvinderne en forståelse for de regler og værdier, som de møder i kontakten med den kommunale sagsbehandler, og spiller kvinderne (efterfølgende) mere bidragende og positivt med i eget aktiverings/beskæftigelsesforløb? Der lægges vægt på, at evalueringen systematiserer, analyserer og fremstiller de redskaber/- metoder i kursusforløbet, som har betydning for de iagttagede deltagerudbytter. Evalueringen skal ikke alene undersøge de opnåede kursusresultater, men skal også udlede de komplekse sammenhænge mellem deltagernes forskellige baggrunde og forudsætninger, kursets redskabs/-metodeindsats og deltagernes udbytte af kurset. Evalueringen bygger på et miks af forskellige evalueringsmetoder. Der indgår individuelt interview med undervisere og vejledere/coach på forløbet, interview med kursusdeltagere, observationsstudier på kursusforløbet, ligesom relevant materiale (undervisningsmateriale, metodebeskrivelser m.m.) er inddraget i evalueringsgrundlaget. Det skal bemærkes, at evalueringen primært er baseret på vurderinger fra coach, undervisere og vejledere m.m. på kursusforløbet, ligesom evalueringen alene omfatter to kursusforløb med 22 kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. En del af de analyserede resultater og sammenhænge mellem redskabs/metodeindsats og resultater m.m. bygger derfor (i nogen grad) på en Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 6

8 faglig vurdering fra projektholderne selv. Konklusionerne er selvsagt afprøvede (validerede) af evaluator gennem interviewspørgeteknik og observationsstudier på kursusforløbet. Evalueringsrapportens struktur er: - Først (i forlængelse heraf) præsenteres centrale resultater og konklusioner - Herefter gives en kort beskrivelse af kursets målgruppe, indhold, organisering m.m. - I det følgende afsnit fremdrages en række væsentlige og nyskabende elementer og kompetencer i kurset Styrk dine muligheder - Der præsenteres en række forskellige former for deltagerudbytte, ligesom der fortages en samlet vurdering af kursets betydning for deltagernes afklaring, motivation og for deres videre planer i samarbejdet med de kommunale sagsbehandlere. - Afslutningsvis måles kurset på de konkrete delmål og succeskriterier, som BOMI fremstillede ved kursets opstart. Det vedrører en række kvalitative og kvantitative resultatkrav til deltagerudbytter, samarbejdsgrundlag med de visiterende kommuner og forankring af kursets særlig effektfulde og nyskabende elementer. - I bilagsmaterialet findes oversigter over kursets undervisningselementer, temaer m.m. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 7

9 Centrale resultater af projektet Styrk dine muligheder Evalueringens resultater viser, at kurset Styrk dine muligheder har frembragt en række betydende og nyskabende resultater. Der kan således peges på resultater i relation til deltagernes personlige, motivationelle og kompetencemæssige udvikling, ligesom der kan fremhæves en række positive resultater for de visiterende kommuner. I dette afsnit fremstilles en række centrale resultater og konklusioner fra evalueringsundersøgelsen. Der fokuseres på resultater i form af deltagerudbytter, ligesom der gives en kort præsentation af effektfulde redskaber og metoder i kurset. Et stort personligt udbytte for deltagerne Hovedparten af kvinderne var forud for kurset fastlåst i en negativ og resignerende opfattelse af deres situation både i forhold til arbejdsmarkedet, samfundet og familien. Kvinderne så ved kursusstart ingen eller kun begrænsede muligheder for at ændre deres situation. Kvindernes pessimistiske og resignerende tænke- og reaktionsmåde var præget af deres konkrete negative livserfaringer. De var således præget af erfaringer oplevet i deres hjemland, som marginaliseret borger i Danmark og/eller i familien og nærmiljøet. Det er vurderingen, at den anvendte kognitive vejlednings/læringsmodel og coaching har ændret deltagernes anskuelsesgrundlag fra overvejende pessimistisk til mere optimistisk. Deltagerne har udviklet deres færdigheder med at: Reflektere Se muligheder Definere og planlægge konkrete mål Tage handling på eget liv Fra en udgangsposition, hvor kvindernes livssyn var præget af mismod, frustration og afmagt, er kvinderne under forløbet gradvist blevet herre i eget klientliv, arbejdsliv og familieliv. Kvinderne har fået opbygget selvtillid, ændret tanke- og reaktionsmønster og lært gennem forskellige teknikker og kompetencer at opnå succesfulde resultater. Gradvis har deltagerne under og i kraft af forløbet opnået vilje, kompetencer og kapaciteter til forandring. Det er vurderingen, at der på kurset Styrk dine muligheder anvendes teoretisk og erfaringsbaseret vejledningsfaglige redskaber/metoder, der giver effektfulde resultater og samtidig er hurtige metoder til at ændre deltagernes tanke- og adfærdsmønster. Disse resultater skabes i høj grad i kraft af kursets forskellige faglige elementer og coachens kompetencer. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 8

10 Det har stor betydning for deltagernes motivation og udvikling, at der parallelt med deltagernes følelsesmæssige og personlige udviklingsproces arbejdes med deres faktiske handlingskompetencer i forhold til at realisere deres mål. Gennem kurset opbygger kvinderne en række kompetencer, som har afgørende betydning for kvindernes muligheder på arbejdsmarkedet og generelt for kvindernes hverdagsliv og samspil med det danske samfund. Det er bl.a. sprogkompetencer, matematik, samfundsforhold m.m. Deltagerne er bragt ud af en fastlåst position Hovedparten af de deltagende flygtninge/indvandrerkvinder var ved kursusstart karakteriseret ved en lang række komplekse årsager til deres ledighedsforløb. De visiterende kommuner havde oftest igennem en årrække forsøgt at bringe kvinderne ud af en fastlåst situation præget af sygdomsopfattelser, manglende interesse for arbejde og utilstrækkelige sproglige, faglige og personlige (arbejdsmarkeds)kompetencer m.m. Kvinderne er i kraft af forløbet bragt i en position, hvor de selv aktivt definerer mål for eget liv, herunder arbejdsliv, og hvor kvinderne har medvirket til udformning af konkrete planer for deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. Vigtige elementer i denne afklaringsproces har været, at deltagerne gennem kurset har fået behandlet deres sygdomsopfattelser og deres arbejdskapaciteter er blevet testet og vurderet. Kvinderne er blevet arbejdsprøvet og deres faktiske muligheder på arbejdsmarkedet (relevante jobfunktioner og ansættelsesformer) er blevet afdækket gennem værksteds- og praktikforløb m.m. Kvindernes motivation for en (delvis) tilknytning til arbejdsmarkedet er også et resultat af en intensiv bearbejdning af kvindernes normer og værdier i forhold til arbejde, familieformer, kønsrollemønster, religion og kvinderoller m.m. Gennem undervisning, debat, møder med danske rollemodeller, individuel vejledning m.m. har deltagerne opbygget et kendskab til og en anerkendelse af det danske samfunds regler og værdier omkring selvforsørgelse. Gennem kompetenceopbyggende elementer og praktik på virksomheder har kvinderne ligeledes fået en større selvtillid og en større fortrolighed til den danske arbejdspladskultur. Deltagerne har også erfaret, at nedsat arbejdsevne godt kan forenes med tilknytning til arbejdsmarkedet på særlige vilkår og med særlige støtteforanstaltninger. Evalueringsundersøgelsen viser, at deltagerne gennem forløbet bringes ud af en fastlåst position i forhold til deres videre (arbejds)liv, og at kvinderne opnår en anerkendelse af de regler og værdier som de møder som kontanthjælpsmodtagere i det kommunale system omkring selvforsørgelse og aktiv medvirken til beskæftigelse. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 9

11 Konkrete og handlingsorienterede strategier Hovedparten af deltagerne havde fra start meget ringe forudsætninger for en fuld ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet. Der var tale om betydelige og komplekse helbredsmæssige (fysiske og psykiske), sproglige og kompetencemæssige barrierer. Flere af deltagerne havde ligeledes en række tunge sociale og familiemæssige problemer. Selvom flertallet af deltagerne ved kursusstart stod langt fra arbejdsmarkedet, så er deltagerne blevet afklaret om deres jobmuligheder med de interesser, kompetencer og kapaciteter som hver enkelt deltager besidder. Kvinderne er desuden blevet motiveret til også at formulere mål og handlingsstrategier i forhold til at udnytte disse muligheder. Evalueringsundersøgelsen viser, at hver deltager opnår: - En afklaring omkring egne arbejdskapaciteter (arbejdsprøvning) - Kendskab til og fortrolighed med arbejdsmarkedet - Kendskab til beskæftigelse på særlige vilkår (støttemulighed, ansættelsesformer m.m.) - Relevante arbejdsmarkedskompetencer (sprog, faglige og personlige kompetencer) - En konkret plan, der beskriver jobmål og aktiviteter. Samtlige deltagere har ved kursusafslutning fået udarbejdet en individuel plan, der er tilrettelagt efter kvindernes individuelle interesser, behov og forudsætninger og som er i overensstemmelse med de visiterende kommuners regler og retningslinjer m.m. Både kvinderne og sagsbehandlerne oplever, at der ikke alene er udformet generelle mål for kvindernes videre tilværelse, men at hver deltager har fået en realistisk, konkret og handlingsorienteret plan for deltagernes videre forløb og forsørgelsesgrundlag m.m. Det skal fremhæves, at et betydningsfuldt resultat er, at kvinderne føler ejerskab for deres planer, fordi de oplever, at planerne tilgodeser deres interesser og vilkår. Derved bliver kvinderne i meget høj grad katalysator for planens fremdrift og opfyldelse, og de investerer større energi og ansvar i eget kontakt- og aktiveringsforløb i samspillet med kommunen. Kursets resultater opfyldelse af mål og succeskriterier I alt har 22 kvinder med anden etnisk baggrund end dansk deltaget på kurset Styrk dine muligheder (over to kursusforløb). Kun en af deltagerne havde forudsætninger for et uddannelses- og beskæftigelsesforløb på almindelige vilkår. Kvinden er efter kursusafslutning påbegyndt uddannelse inden for social/sundhedsområdet. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 10

12 De resterende deltagere havde alle psykiske og/eller fysiske vanskeligheder som begrænser deres faktiske beskæftigelsesmuligheder. For disse kvinder gælder, at der er blevet tilrettelagt en plan for deres videre forløb f.eks. revalidering, fleksjob og/eller særlige støtteforanstaltninger (assistance, hjælpermidler m.m.), ansættelsesformer m.m.. BOMI havde ved kursusstart formuleret nogle delmål for kurset, der omfatter en række succeskriterier for deltagerudbytter i form af personlig udvikling, afklaring, jobplaner og deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser, at BOMI på alle målepunkter opfylder de opstillede succeskriterier for kurset Styrk dine muligheder : Alle deltagerne er blevet afklaret på kurset og de kommunale sagsbehandlere har fået et fagligt relevant og konkret grundlag til brug for det videre arbejde Kurset har bibragt deltagerne motivation, afklaring og en række forudsætninger for at kunne få en delvis tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vurderes, at mindst halvdelen af deltagerne (på længere sigt) vil opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet under særlig beskyttende vilkår og ansættelsesformer. At kurset har betydet, at deltagerne er blevet positive medspiller i eget kontakt- og aktiveringsforløb i samspil med de kommunale sagsbehandlere. Kvinderne har opnået en anerkendende holdning til de rettigheder/pligter som de er underlagt, og kvinderne tager ansvar og handling for eget (arbejds)liv. Deltagerne har gennemgået en personlig udvikling, hvor de har fået rykket en række rodfæstede normer/værdier i forhold til bl.a. kvindeliv, arbejdsliv, familieliv og kønsroller m.m. Samtidig har kvinderne lært at forstå egen situation, se muligheder, fastlægge mål og tage handling på eget liv. En række nyskabende elementer Evalueringsundersøgelsen viser, at BOMI har sammensat en faglig struktur (elementer og kompetencer) på kurset Styrk dine muligheder, som giver en række spændende og nyskabende resultater i relation til målgruppen af kvinder med ikke-dansk baggrund. Kombinationen af undervisning, individuel og kollektiv coaching og værksted/praktikforløb m.m. giver deltagerne både personlige og kompetencemæssige forudsætninger og motiver til at ændre på et fastlåst tanke- og reaktionsmønster. Kvinderne begynder (oftest for første gang i deres liv) at tage ansvar og kontrol over eget klientliv, arbejdsliv og familieliv. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 11

13 Det er selvsagt vanskeligt at fremhæve enkelte særligt betydende elementer eller kompetencer i kurset. Resultaterne skabes i et dynamisk samspil mellem en række kursuselementer og anvendte kompetencer, redskaber og metoder på kurset: En teoretisk og erfaringsbaseret vejledningsfaglig metode (coaching) En coach med betydelig kendskab til målgruppens kulturelle, religiøse og livsvilkårsmæssige baggrunde En coach med personlig engagement og mange forskelligartede kompetencer, herunder kendskab til arbejdsmarkedet, samfundsforhold, lovgivning m.m. Relevante undervisningselementer (sprog, matematik, samfundsforhold, gymnastik) BOMI s erfaring og ekspertise i at arbejde med målgrupper af personer i en oftest fastlåst og resigneret livs og -arbejdsmæssig situation Samspillet mellem kursusforløbet og centerets øvrige faglige og sociale miljø Inddragelse af BOMI s væsentlige kernekompetencer eksempelvis arbejdsprøvning, individuelle og særlig tilrettelagte arbejdsmarkedsforløb, kompetenceopbygning og vejledning af uafklarede målgrupper m.m. BOMI Revacenteret i Roskilde har med kurset Styrk dine muligheder vist, at centeret har gode forudsætninger for at arbejde med målgrupper af (ledige) flygtninge/indvandrerkvinder. Med forløbet er udviklet en række erfaringer og resultater, der med fordel kan anvendes overfor en større og mere bred målgruppe af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk (f.eks. kvinder med forskellige grader af arbejdsmarkedstilknytning, helbredsafklaring og motivation/holdninger til arbejde/uddannelse m.m.). Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 12

14 Kort præsentation af kurset Styrk dine muligheder Område Navn Kursusprofil Styrk dine muligheder Periode 1. hold: 19. september 2005 til 19. marts hold: 24. april 2006 til 25. oktober Antal deltagere Deltagerprofil 22 deltagere - Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk fra et ikke vestligt land - I alderen år - Kontanthjælpsmodtagere i matchningskategori 4 og 5 - Komplekse helbredsmæssige, sociale og faglige problemer Kursusmålsætning Styrke deltagerne i at opnå afklaring af egne ressourcer og muligheder i forhold på at tage ansvar og handling på eget liv. Kursusform Kursusindhold Fagkompetencer Styrke deltagernes muligheder for at opnå forståelse og anerkendelse af integrationsstrategier i samfundet og på arbejdsmarkedet. Veksel mellem undervisning faglige discipliner og forskellige temaer, vejledning i grupper og individuel, værksted, praktik, gymnastik Undervisning i dansk-sprog, matematik, samfundsforhold, forskellige temaer (kvindeliv, familieliv, arbejdsliv, sundhed og kost m.m.). coachning, helbredsafklaring, arbejdsmarkedskendskab m.m. Coach, jobtræner, jobkonsulent, fysioterapeut, læge, psykolog m.m. Målgruppen Kurset har været afviklet som to selvstændige hold, hvoraf denne evaluering primært tager udgangspunkt i det første hold, der nu er afsluttet. På det første hold deltog i alt 7 kvinder af blandet herkomst men hovedsagligt med baggrund i mellemøsten. Kvinderne var i alderen år, havde en baggrund fra et ikke-vestligt land og de fleste kvinder havde familie med ægtemand og børn. Enkelte af kvinderne var enlige mødre med flere børn. Det har været kendetegnende, at kvinderne har været ledige på kontanthjælp i mange år flere af kvinderne har således en ledighedsanciennitet på år og var i matchgrupperne 4. g 5. Kvinderne er visiteret af Køge Kommune og Skovbo Kommune. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 13

15 Fælles for hovedparten af kvinderne var, at de ved kursusstart havde en række betydende og uafklarede helbredsmæssige, sociale og kompetencemæssige problemer. Kvinderne havde typisk i en årrække været igennem en lang række sprogforløb, vejledningskurser, værkstedskurser m.m. der dog ikke havde forbedret deres arbejdsmarkedsposition. Fælles for flertallet af deltagerne var desuden, at de igennem en årrække havde haft en ikkediagnosticeret sygdomsopfattelse. Kvindernes sygdom havde på meget afgørende områder forhindret deres udsyn og havde været en barriere for deres aktiveringsforløb og kontakt med arbejdsmarkedet. På trods af gentagne sygemeldinger og udbredt vrede og frustration over ikke at blive hørt og behandlet, så havde disse kvinder ikke tidligere fået afklaret og behandlet deres sygdom og afdækket deres arbejdsmarkedskapaciteter. Fysiske og tidsmæssige rammer Det første kursushold startede op den 19. september 2005 og sluttede 19. marts 206. Kurset havde samlet en varighed af 26 uger med indbygget midtvejspraktik i 6 uger. Det andet kursusforløb startede 24. april 2006 og afsluttes 25. oktober Dette hold var ikke afsluttet på evalueringstidspunktet, og der inddrages i nærværende evalueringsundersøgelse alene delresultater og vurderinger fra dette forløb. På begge kursushold deltog samlet 22 deltagere, hvoraf 14 gennemførte. I betragtning af kursets samlede resultater (jf. senere) vurderes kursets varighed som passende. Det er muligt inden for kursets tidsramme på 26 uger at opbygge tillid, motivere og kvalificere kvinderne i henhold til de valgte målsætninger og samtidig holdes det indenfor en overskuelig tidsperiode, som hverken afskrækker kvinderne fra at komme på kurset/- skolebænken eller holder dem længe i et lukket forløb. Kursets indhold og forløb Kurset består af en række elementer, der består af: Undervisning i sprog, matematik og samfundsforhold Undervisning i skiftende temaer o Livet i Danmark o Sundhed og sygdom o Kvindeliv og hverdagsliv o Normer og værdier (selvforsørgelse) m.m. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 14

16 Individuel og kollektiv coaching Gymnastik/fysisk aktivitet Værkstedsaktivitet ( Det kreative værksted ) Praktikforløb på virksomheder Nedenfor er et typisk ugeskema for kurset gengivet. Det fremgår, at der hver uge er 2 timers undervisning i samfundsfag, 4 timers dansk undervisning, 2 timers fysisk aktivitet, 2 timers matematik og 6 timers værkstedsundervisning. Formiddag Kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samfundskendskab med tema Værkstedsundervisning Dansk-sprog Matematik FRI Fysisk aktivitet Værkstedsundervisning Værksteds- Undervisning Dansk Cirka midtvejs i forløbet indgår et praktikophold på 6 uger, hvor deltagerne under praktikopholdet regelmæssigt er til opfølgningssamtale på kursusstedet. De første uger anvendtes til at nedbryde kvindernes barrikader og opbygge et tillidsforhold mellem kvinderne og coachen. Herefter startede den indledende kognitive træning, hvor kvinderne reflekterede over eget liv og begyndte at sætte spørgsmålstegn ved om alting kunne og burde forblive uændret. Forberedelsen af praktikperioden satte imidlertid processen i stå, da kvinderne som oftest ikke havde mod eller lyst til at træde ud i det virkelige arbejdsliv. Der var derfor bekymringer, angst og sygemeldinger i perioden i og omkring praktikopholdet. Det viste sig imidlertid, at kvinderne efter praktikperioden mentalt havde flyttet sig meget. De vendte tilbage med mere overskud, overblik og selvtillid. Coachen er fast og gennemgående person på forløbet. Coachen binder de enkelte elementer sammen og rådgiver, støtter og leder deltagerne gennem forløbet. Coachen benytter både individuelle og kollektive lærings- og vejledningsmetoder, og under de kollektive undervisningselementer indgår coaching, hvor deltagerne gennem dialog og debatter påvirker hinanden og rykker ved forskellige (kollektive og individuelle) normer og værdier. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 15

17 Igennem kursets forløb på 26 uger gennemgår deltagerne forskellige følelsesmæssige og handlingsmæssige faser. Det omfatter: - Vrede/frustration: Hvor deltagerne har en masse vrede, der primært er rettet generelt mod det danske samfund og specifik mod kommunen og sagsbehandleren - Apati: Hvor deltageren accepterer vilkårene og gradvis begynder at forholde sig mere og mere aktivt til kursets formål, elementer, medkursisterne, stedet m.m. - Drømme: Hvor deltagerne formulerer mål/drømme for deres liv. Det er drømme, der ikke nødvendigvis er rammesatte eller konkrete, men kan omfatte familieforhold, børnenes fremtid, økonomi, bolig, uddannelse m.m. - Konkretisering: Hvor deltagerne efterhånden formulerer drømmene ind i realistiske, overskuelige og konkrete mål og aktivitetstyper - Handling: Hvor deltagerne begynder at realisere planerne Det er coachen, der aktivt leder og støtter deltagerne gennem faserne efter behov. Sideløbende anlægges en række personlige og kompetencemæssige forudsætninger for, at deltagerne ledes igennem faserne og får kompetencer/redskaber til at påvirke/ændre eget liv. - Personlige: o Reflektere over eget liv o Identificerer egne tanker, følelser, værdier og adfærd o Identificere negative tanker og adfærdsmønster o Styrker selvværd og selvtillid o Ser muligheder for påvirkning af eget liv o Lære at overvinde modstand o Lære den enkelte at fokusere på det, der virker og skaber merværdi o Lære den enkelte at definere og planlægge konkrete mål o Tage ansvar for og handling på eget liv - Kompetencemæssige: o Sprogkompetencer o Matematik o Samfundskendskab o Kendskab til arbejdsmarkedet/virksomhedskultur o Kendskab til egne kompetencer og kapaciteter Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 16

18 o Viden om sundhed og kost o Styrke deltagernes funktionskompetencer i samfundet o Udvikle en række konkrete/fagspecifikke faglige kvalifikationer o Udvikle sociale kompetencer Deltagerne var undervejs i forskellige udviklingsfaser og havde forskellige behov for rådgivning og støtte. Forløbene vekslede derfor mellem individuelle og kollektive forløb, og det var coachen, der metodisk styrede de individuelle/kollektive forløb under kurset. Organisation og samspil Kurset er blevet afviklet i et team af coach, fysioterapeut, værkstedslærer, jobtræner og sproglærer. Coachen har haft rollen som projektkoordinator og samtidig været primus motor på såvel vejledning som tema-undervisningen. Coachen har ligeledes varetaget undervisningen i matematik og samfundsfag. Den faglige ekspertise i kurset er blevet vægtet højt. Det har således været afgørende at de enkelte delelementer af forløbet er blevet varetaget af personer med stor faglige og personlige kvalifikationer. Der har været brug for både fagkundskaber, myndighed, fleksibilitet og engagement hos teamets deltagere. Samtidig har det også været af stor betydning, at der indenfor teamet har været et godt og tæt samarbejde. Der har hele tiden været deling af viden, opbakning og fælles linje i undervisning både hvad angår form og indhold. Kurset Styrk dine muligheder er baseret på en række kompetencer, værdier og traditioner, som BOMI-centeret i Roskilde har oparbejdet igennem en årrække. Forløbet kunne ikke fungere og opnå tilsvarende resultater løsrevet fra BOMI, hvilket naturligvis hænger sammen med, at deltagerne indgår i et fagligt og socialt miljø i samspil med øvrige deltagere og personale på stedet. Coachen og de øvrige kursusrelaterede jobtrænere/undervisere m.m. er desuden en tæt og integreret del af et fagligt miljø på BOMI i Roskilde. Det er naturligvis altid vanskeligt at vurdere betydningen af et projekt/kursus uafhængig af det fysiske, faglige og sociale miljø, som kurset er opstået og udviklet i. Det er dog tydeligt, at centrale dele af kurset (arbejdsprøvning, kognitive vejledningselementer, arbejde med en målgruppe af mennesker i en fastlåst og ofte resigneret situation m.m.) er kerneaktiviteter og kompetencer, som BOMI i Roskilde har arbejdet med i en årrække. På centeret er en række fagekspertiser samlet, som coach/undervisere har mulighed for at trække på under udviklingen og afviklingen af kursusforløbet. Det giver coach/undervisere en Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 17

19 stor støtte og sikre en fortsat kvalitetsudvikling af forløb, redskaber og metoder. Det er vurderingen, at dette dynamiske faglige samspil mellem det enkelte kursusforløb og centerets samlede ekspertiser har haft stor betydning for kursets form, forløb og resultater. I forhold til organisering og samspil er det vigtigt også at fremhæve, at der hele tiden fra visitation til afslutning har været et velfungerende samarbejde mellem BOMI og de samarbejdende kommuner Køge og Skovbo. Samarbejdet har været af stor betydning for forløbet, idet det har givet det nødvendige fundament for en sammenhængende indsats og dermed også kvinderne tro på og engagement i kurset. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 18

20 Centrale (nyskabende) elementer i kurset Styrk dine muligheder Den vejledningsfaglige metode En meget afgørende betydning for deltagernes udviklingsproces under kursusforløbet er kursets anvendte vejledningsfaglige metode, der praktiseres af den tilknyttede coach. Dels indgår coaching som en meget stor del af den faktiske tid på kurset, og dels har coachingen bestemmende betydning for centrale dele af det opnåede deltagerudbytte. Coachen på forløbet benytter en coaching-form baseret på psykologisk teori og på velafprøvede metoder. Coachingsteknikkerne er inspireret af den kognitive coachingform, hvor coachen anvender indlæringsprincipper fra den kognitive psykologi til at hjælpe deltagerne med at analysere deres egen situation, udvikle færdigheder, strategier og problemløsningsteknikker m.m.. Undervejs i forløbet gennemløber deltagerne forskellige følelsesmæssige faser: frustration og vrede, apati, drømme, realistiske målsætninger for eget liv, handlings- og realiseringsfasen. Det er coachens rolle at lede, støtte og guide deltagerne gennem denne proces, og hertil anvendes redskaber og metoder i den kognitive forandringsproces. Vigtige principper, som coachen tilstræber i processen er: - at få deltagerne til at identificere egne tanker, følelser og adfærd - at regulere den enkeltes tanker og følelser for derigennem at skabe ændret adfærd - at den enkelte lærer at overvinde modstand - at få deltageren til at se forandringsmuligheder - at få deltagerne til at sætte egne mål og værdier - at lære den enkelte at løse problemer og forfølge mål Coachen benytter en kombination af individuel samtale og kollektiv coachning i gruppen. Denne teknik skaber gode resultater, fordi deltagernes gensidige påvirkning også har stor betydning for deres individuelle udviklingsproces. Til gengæld fordrer teknikken, at coachen er meget erfaren, forbereder og leder samtalerne grundigt, stiller de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt og hele tiden er på forkant med forløbet uden at miste evne til at være nærværende og styrende i nuet og følger hver enkelt deltagere i gruppen meget nøje. De individuelle og kollektive samtaleforløb er nøje styret, og gennem et vekselvirkningsforløb ledes deltagerne gennem de forskellige følelsesmæssige, tankemæssige og handlingsmæssige faser. Coachen giver deltagerne indsigt og støtte, ligesom coachen indirekte er styrende i forhold til at påvirke den enkelte deltagers beslutninger og handlingsmønster. Styrk dine muligheder Kursus for flygtninge/indvandrerkvinder 19

Evaluering. RekrutteringsCenteret. Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet. LG Insight januar 2009

Evaluering. RekrutteringsCenteret. Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet. LG Insight januar 2009 Evaluering RekrutteringsCenteret Beskæftigelsesfagligt kursus for familiesammenførte i hovedstadsområdet Udviklingsprojekt i Center for Afklaring og Beskæftigelse, Københavns Kommune. Støttet af Ministeriet

Læs mere

Evalueringsrapport. Den beskæftigelsesfremmende indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte

Evalueringsrapport. Den beskæftigelsesfremmende indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte Evalueringsrapport Den beskæftigelsesfremmende indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder samt familiesammenførte Pulje under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration August 2006 LG Insight

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland støttet af Den europæiske Socialfond

Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland støttet af Den europæiske Socialfond Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland Tove Rasmussen, april 2008 Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC 2 Indledning 2 Resumé med anbefalinger 3 Evalueringens fokus

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger fra 10 kommuner med indsatser for flygtninge/indvandrere med sygdomsoplevelser

Erfaringer og anbefalinger fra 10 kommuner med indsatser for flygtninge/indvandrere med sygdomsoplevelser Helbred og integration Erfaringer og anbefalinger fra 10 kommuner med indsatser for flygtninge/indvandrere med sygdomsoplevelser marts 2009 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Helbred

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

Det lokale Beskæftigelsesråd i Greve Kommune. Borgerundersøgelsen. De ikke arbejdsmarkedsparate borgers selvvurderede. til styrket indsats

Det lokale Beskæftigelsesråd i Greve Kommune. Borgerundersøgelsen. De ikke arbejdsmarkedsparate borgers selvvurderede. til styrket indsats Det lokale Beskæftigelsesråd i Greve Kommune Borgerundersøgelsen De ikke arbejdsmarkedsparate borgers selvvurderede årsager til ledighed og deres anbefalinger til styrket indsats I NDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Metodekatalog. Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

Metodekatalog. Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder Mette Boel og Mette Fenger Metodekatalog Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

Coaching fra bred motivation til målrettet jobsøgning

Coaching fra bred motivation til målrettet jobsøgning Coaching fra bred motivation til målrettet jobsøgning En evaluering af projektet Fra jobisolation til jobintegration gennem coaching mhtconsult August 2007 Forord!!"! #$% & '( & ) * Den 18. juni 2007 lancerede

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Vejen til arbejdsmarkedet

Vejen til arbejdsmarkedet Vejen til arbejdsmarkedet når flygtninge har traumer DANSK FLYGTNINGEHJÆLP INTEGRATION Vejen til arbejdsmarkedet når flygtninge har traumer Udgivet af Dansk Flygtningehjælp, maj 2006 Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

DISCUS A/S RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 Formålet med undersøgelsen skal følge udviklingen på arbejdsmarkedet og iværksætte analyser af beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Helbredsafklarende Team. En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter

Helbredsafklarende Team. En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Helbredsafklarende Team En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Februar 2007 Helbredsafklarende Team En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Helbredsafklarende Team En metode

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere