For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen"

Transkript

1 Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale og reglerne i den nye arbejdstidsaftale. Der lægges op til nye måder at organisere arbejdstid og læring på i både arbejdstidsaftalen og skoleaftalen. Implementeringsprocesser af denne karakter fordrer tydelige mål, inddragende processer og evaluering af initiativer. Processer som engagerer både ledelse og personale i nytænkning af arbejdsmåder, samarbejdsformer og læringsmiljøer på skolen. Diversitet fremmer nytænkning, når den foregår i anerkendende miljøer. Der nedsættes både tværfaglige og monofaglige arbejdsgrupper på de enkelte skoler og i forvaltningsregi. Dialog For at kunne forstå og gennemføre implementering af ny arbejdstidsaftale og skoleaftale er kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere afgørende. Kommunikation og dialog er væsentlige faktorer for organisationers udvikling, forandring og eksistensgrundlag. Elementerne fra kommunikation og dialog tilfører organisationer ny viden, forståelse og meningsdannelse. Igennem hele processen vil der være fokus forvaltningens og skolernes interne kommunikation. I dialogen er sandheden ikke givet på forhånd. Parterne skal gennem et ligeværdigt samarbejde forsøge at få det bedste frem i hinanden. Forvaltningen planlægger et forløb, som inddrager ledelse og personale og som sigter efter at klæde ledelsen på til at planlægge kvalitetsprocesser og lede dialogbaserede forandringsprocesser på egen skole. Folkeskolen består af forskellige personale- og brugergrupper, som sammen sikrer børnenes trivsel og læring i gode rammer. Folkeskolens forskellige personale- og brugergrupper inddrages i processen. Helhed i Børn og unge Forvaltningen lægger op til helhedsorienteret indsats, som samtænker børn og ungeområdet. Ikke blot på skoleområdet, men for skole, daginstitution, PPR og ungdomsuddannelserne. Konklusionerne for Fremtidens dagtilbud inddrages i processen, så børnesyn, fokusområder og struktur i højere grad samtænkes. Inklusionshandleplanen udvides til daginstitutionsområdet og ungdomsuddannelserne. Der nedsættes derfor arbejdsgrupper, som består af repræsentanter fra de forskellige områder. Fokusområderne fra skolestrategien lægges under processen og tilrettes i det omfang, det er nødvendigt. Effektivitet De to aftaler lægger op til at der skal arbejdes på nye måder. I økonomiaftalen ml. KL og regeringen er der afsat 1.2 mio til Odder Kommune til implementering af centrale dele af folkeskoleaftalen. Det er en uimodsigelig betingelse, at de to aftaler tilsammen skal bidrage til en både større produktivitet og højere effektivitet i folkeskolen. Dokumentnr.: side 1

2 2. Proces Udviklings- og implementeringsprocessen vil mindst tage to år. Processen vil overordnet gennemgå følgende proces, hvor delelementerne overlapper hinanden. Status (aug - sept ) Analyse og beskrivelse (aug - nov) Dialog og formidling (sep-jan) Vedtagelse og planlægning (jan-maj) Implementering og evaluering (aug - Opfyldelsen af intentionerne i skoleaftalen med de afsatte ressourcer fordrer, at forvaltningen tager initiativ til at lave en status over forhold på skoleområdet, som bliver berørt af arbejdstidsaftale og skoleaftale. Forvaltningen udfærdiger et statusnotat. Herefter analyseres og beskrives særlige forhold, som har betydning for muligheden for at implementere de to aftaler: ressourcetildeling, tværfaglig samarbejde, sammenhæng ml. undervisning og fritid, mulighed for at understøtte bevægelse og motion på skolerne, partnerskaber, efteruddannelse mm. Der etableres arbejdsgrupper med deltagelse af forskellige faggrupper, som overordnet - analyserer status - beskriver muligheder og udfordringer, - laver anbefalinger til løsningsmuligheder. Sideløbende med og efter analyse/beskrivelsesfasen etableres dialog med folkeskolens forskellige parter: MED, skolebestyrelser, elevråd og de faglige organisationer. Formålet med dialogerne er - at formidle status på projektet - kvalificere arbejdet med analyser og beskrivelser via dialog med forskellige parter - at udbrede ejerskabet til projektet til folkeskolens mange aktører for at lette den efterfølgende implementering Ultimo november sammenfattes analyser og anbefalinger fra arbejdsgrupper og dialogparterne i et notat. Notatet danner udgangspunkt for politisk drøftelse og vedtagelse i januar og februar måned. Forvaltningen anbefaler, at lederne deler viden om muligheder og udfordringer i de nye aftaler, men at de venter med at inddrage personalegrupper indtil byrådet har taget stilling til økonomi, skolestruktur mm. Skolerne udarbejder herefter en implementeringsplan for den enkelte skole. Implementeringsplanerne skal være forvaltningen i hænde den 14. marts Dokumentnr.: side 2

3 3. Organisering Arbejdet med aftalerne og strategien involverer mange aktører. Nedenstående diagram illustrerer organiseringen af de forvaltningsinitierede initiativer, som vil være særlig intense i tidsrummet august til december Projektejer: Mads Gammelmark Projektleder Lise Gammelby Styregruppe Styregruppen består af: Mads Gammelmark, Lise Gammelby, Mette Lunau Larsen, 1 repræsentant fra BUK 1 repræsentant fra Skanderborg-Odder lærerkreds, 1 repræsentant fra BUPL, 1 repræsentant fra lederforeningen, 1 repræsentant fra forældrebestyrelserne, Styregruppen mødes hver anden måned og drøfter centrale elementer i processen. Dokumentnr.: side 3

4 Projektgruppe Består af projektleder Lise Gammelby og 1 projektmedarbejder, som vil være gennemgående i projektet Projektgruppen bliver løbende assisteret af HR, økonomi og kommunikation. Arbejdsgrupper Der skal nedsættes 6 forskellige arbejdsgrupper. Tre har fokus på forhold, som retter sig imod rammeforhold: økonomi, bygninger, arbejdstidsaftale og arbejdsmiljø. Tre af grupperne retter sig mod indholdet i skoleaftalen, og er inddelt i forhold til faserne på skolerne: indskoling, mellemtrin og udskoling. Indsatsområder, som er fælles for skolerne er inddraget i den samlede projektorganisering. Det gælder inklusion, som har været drøftet i en separat arbejdsgruppe i skoleåret 2013/14, forsøg med aktivitetstimer og udskoling. De tre indsatsområder er afspejlet i de tre fasegrupper. Fasegrupperne drøfter udfordringer og laver anbefalinger i forhold til de sammenlignelige temaer. Foreløbig er temaerne følgende: inklusion, bevægelse og motion, lektiehjælp, tværfagligt samarbejde, samarbejde med partnere i lokalsamfundet, internationalisering og sprog, forældre og elevindflydelse, mål og evaluering samt personalets efteruddannelse. Alle arbejdsgrupperne skal arbejde med at finde nye løsninger inden for den eksisterende skolestruktur med 7 skoler. Ressourcetildelingsmodel Skolernes ressourcetildelingsmodel er lavet på basis af 08-arbejdstidsaftalen. Modellen skal tilrettes den nye arbejdstidsaftale og skal finde løsninger på utilsigtede konsekvenser af den tidligere ressourcetildelingsmodel. Modellen har sammen med besparelserne på skoleområdet givet de små skoler store udfordringer i forhold til at få enderne til at nå sammen. Arbejdsgruppen består af: Økonomikonsulent: Birgitte De Place Projektmedarbejder 3 repræsentanter fra skoleledelsen. Arbejdsgruppen indleder arbejdet med ressourcetildelingsmodellen medio august. Den nye ressourcetildelingsmodel skal være færdigbehandlet senest 1. november, idet den danner et væsentligt udgangspunkt for arbejdet i de øvrige arbejdsgrupper. Arbejds- og undervisningsmiljø I den nye arbejdstidsaftale skal personalet som udgangspunkt undervise, forberede sig og mødes på skolen i tidsrummet Der vil derfor være behov for at vurdere skolernes mulighed for at etablere fysiske arbejdspladser, som understøtter personalets forskellige arbejdsmåder. Byggeri skal også vurdere, hvorvidt skolerne bygningsmæssigt kan leve op til intentionerne i folkeskoleaftalen. Byggeri udarbejder et notat på basis heraf. Gruppen skal endvidere lave analyser af udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø og komme med anbefalinger til tiltag og evalueringer i de kommende år. Analyserne i forhold til arbejdsmiljø omfatter både medarbejdere og ledelse. Arbejdsgruppen består af: Projektmedarbejder HR-konsulent Ulla Salling Dokumentnr.: side 4

5 Konsulent fra afdelingen byggeri: Inddragelse af personale og ledere ad hoc Gruppen udarbejdet et notat, hvori der redegøres for skolernes muligheder for at skabe arbejdspladser, som afspejler de forskellige opgaver samt lever op til intentionerne i arbejdsmiljøloven. Notat færdiggøres medio oktober. Fasearbejdsgruppe: Indskoling Faste medlemmer 1 projektmedarbejder 1 skoleleder 1 sfo-leder 1 dagtilbudsleder 1 medarbejderrepræsentant Løbende medlemmer temaafhængige Temaerne i arbejdsgruppen er mangfoldige, og det vil ikke være muligt for det samme fagpersonale, at være vidende om alle forhold. Derfor rekrutteres der forskelligt personale afhængigt af temaet. På hvert temamøde deltager 1 lærer eller pædagog fra hver skole, som har en faglig baggrund. Formålet med at inddrage forskellige fagpersoner til hvert temamøde er dels at kvalificere arbejdet med udfordringer og anbefalinger i de enkelte temaer, dels at optimere deltagernes mulighed for at bringe viden og metoder tilbage til den enkelte skole. Hvert temamøde varer 2 3 timer. Projektmedarbejderen er ansvarlig for mødets afholdelse og sammenfatning af pointer. Ledelsen sikrer det organisatoriske perspektiv. Fasearbejdsgruppe: Mellemtrin Faste medlemmer 1 projektmedarbejder 1 skoleleder 1 souschef/viceskoleleder/pæd. leder 1 medarbejderrepræsentant Løbende medlemmer - temaafhængige På hvert temamøde deltager 1 lærer eller pædagog fra hver skole, som har en faglig baggrund. Formålet med at inddrage forskellige fagpersoner til hvert temamøde er dels at kvalificere arbejdet med udfordringer og anbefalinger i de enkelte temaer, dels at optimere deltagernes mulighed for at bringe viden og metoder tilbage til den enkelte skole. Hvert temamøde varer 2 3 timer. Projektmedarbejderen er ansvarlig for mødets afholdelse og sammenfatning af pointer. Ledelsen sikrer det organisatoriske perspektiv. Fasearbejdsgruppe: Udskoling Faste medlemmer 1 projektmedarbejder 1 skoleleder 1 pæd. leder 1 uu-leder 1 medarbejderrepræsentant Dokumentnr.: side 5

6 Løbende medlemmer - temaafhængige På hvert temamøde deltager 1 lærer eller pædagog fra hver skole, som har en faglig baggrund. Formålet med at inddrage forskellige fagpersoner til hvert temamøde er dels at kvalificere arbejdet med udfordringer og anbefalinger i de enkelte temaer, dels at optimere deltagernes mulighed for at bringe viden og metoder tilbage til den enkelte skole. Hvert temamøde varer 2 3 timer. Projektmedarbejderen er ansvarlig for mødets afholdelse og sammenfatning af pointer. Ledelsen sikrer det organisatoriske perspektiv. 4. Aktører og roller Ledere Personale Forældre Elever Frivillige organisationer Forvaltning Skoleledere Ledere MED Faglige organisationer Lærer- og pædagoggrupper Skolebestyrelser Forældremøder Elevråd klasser Idrætsforeninger Musikskole Ældresektoren m.fl Ledere Forvaltningen Forvaltningen leder processen og har ansvar for den overordnede planlægning og implementering af aftalerne. Forvaltningen har ansvaret for, at der bliver udarbejdet analyser af forhold omkring arbejdstid, arbejdsmiljø samt den samlede økonomi for skolerne i Odder. Forvaltningen har ansvaret for, at skolelederne får de rette værktøjer til at lede skolerne med de nye aftaler. Forvaltning har ansvaret for, at byrådet får oplysninger om udfordringer og anbefalinger i forhold til aftalerne, så der overordnet kan træffes beslutning og struktur, økonomi og organisation. Forvaltningen har ansvaret for, at der afholdes individuelle ledersamtaler ml forvaltning og ledere om ledelsesudfordringer på den enkelte skole i forhold til de nye aftaler. Skoleledelsen Skoleledelsen består af den samlede ledelsesgruppe, som er ansat ved den enkelte skole: skoleleder, SFOleder, souschef, adm. leder, dagtilbudsleder m.fl. Skolelederne er ansvarlige for drøftelserne i de af forvaltningen nedsatte studiegrupper. Her deles de viden om udfordringer og anbefalinger i arbejdet med aftalerne set fra et ledelsesperspektiv. Skoleledelsen skal alle deltage i fælles ledelseskurser om implementering af aftaler og inklusion. Skoleledelsen er ansvarlige for implementering af kommunens fælles initiativer på den enkelte skole samt sikre at den enkelte skole tilpasse aftaler til en lokal kontekst. Skoleledelsen er ansvarlige for at lave tiltag, som støtter gode undervisningsmiljøer og arbejdsmiljøer i en forandringsfase. Skolelederne er ansvarlige for, at personale fra hver skoler deltager i fasearbejdsgrupperne. Dokumentnr.: side 6

7 Personale Med-udvalgene Medudvalgene indtager en særlig rolle i forbindelse med indførelse af ny arbejdstidsaftale. MED-udvalgene mødes løbende på de enkelte skoler og samles på tværs af skoler to gange i løbet af skoleåret 2013/14. Aktiviteterne i MED-udvalgene på skolerne er en naturlig del af skolens virksomhed og deltagerne aflønnes af skolerne. I de to fælles mødes søges medarbejdernes lønninger dækket via centrale puljer. Kommissorium: At monitorere arbejdsmiljøet på skolerne under arbejdet med omlægning At drøfte muligheder og konsekvenser når lærerne skal udføre størstedelen af arbejdet på skolen At drøfte etablering af arbejdspladser på skolerne Samarbejde på tværs af faggrænser At drøfte roller og opgaver i forbindelse med ny arbejdstidsaftale og skolereform Faglige organisationer De faglige organisationer samarbejder med forvaltning i forhold til fortolkning og implementering ny arbejdstidsaftale Deltager i styregruppearbejdet Drøfter arbejdstidsaftaler med forvaltning og skoleledelse og bidrager til formidling på skoler Drøfter professionsidealer og samarbejde Deltager i planlægning af TR-lederdøgn Lærere og pædagoger Det er vigtigt, at den enkelte lærer og pædagog ved, hvilke konsekvenser læreraftalen har for den enkelte medarbejder og at de har indflydelse på den hverdag, som skal ud. Implementeringen af ny arbejdstidsaftale og skoleaftale skal tænkes som en læringsproces for personalet. Regeringens og kommunens mål skal være tydelige, og personalet skal kunne følge deres egen læringsproces i forhold hertil. De skal vide, hvad der forventes, og hvornår de lykkes. Der planlægges med følgende aktiviteter: Stormøde om arbejdstidsaftale Cafemøder på Skovbakkeskolen og Parkvejens Skole om centrale tanker i reformen. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af lærere og pædagoger fra alle skoler, som drøfter personalets læring i forhold til reform: mål, tiltag, feedback. Aflønning sker centralt. Personalet deltager i fasearbejdsgrupperne samt i arbejdsgrupper på skolerne. Forældre Forældrene er en ressource og skal bidrage til skolens virke. Den nye skolereform indebærer, at eleverne skal tilbringe mere tid på skolen. Skolebestyrelserne indgår i dialogmøder med udvalget for Børn, unge og kultur Skolebestyrelserne tager initiativ til drøftelser med forældregrupperne på skolerne. Elever Eleverne indgår i drøftelserne i det fælles elevråd og på skolerne. De bidrager med at vurdere udfordringer og komme med anbefalinger fra et elevperspektiv. Dokumentnr.: side 7

8 Frivillige organisationer Skolerne skal i højere grad åbne for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen ved at kommunerne forpligtes til at lave samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde. Det lokale foreningsliv og den kommunale musikskole inddrages i relevante temaer i fasearbejdsgrupperne. De lokale aktører er i dialog med skolelederne.. Dokumentnr.: side 8

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune

Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune Dato September 2013 Dok.nr. 73460-13 Sagsnr. 13/8191 Ref. LORA/LCOR/OLH O Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune Indhold 1. Indledning, baggrund og rammer

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Afrapportering arbejdsgruppe 2 - organisering (Folkeskolereformen)

Afrapportering arbejdsgruppe 2 - organisering (Folkeskolereformen) Afrapportering arbejdsgruppe 2 - organisering (Folkeskolereformen) Arbejdsgruppen har afholdt 10 møder, 5 procesgruppemøder og 2 møder med følgegruppen. Arbejdsgruppen har, på baggrund af drøftelser af

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Projektbeskrivelse: Implementering af skolereform i Fredensborg Kommune

Projektbeskrivelse: Implementering af skolereform i Fredensborg Kommune Projektbeskrivelse: Implementering af skolereform i Fredensborg Kommune 22.08.13 Denne projektbeskrivelse gennemgår hvordan Fredensborg Kommune vil organisere arbejdet med at implementere den nye folkeskolereform.

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere