Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015"

Transkript

1 Borgergruppe i Køge Bugt kommunerne: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Folketingets Transportudvalg Dato 25.januar 2015 Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde Køge Bugt motorvejen er i det væsentlige anlagt i en periode, hvor motorveje blev bygget uden støjdæmpende foranstaltninger med undtagelse af den netop moderniserede strækning mellem Solrød og Greve. Men hvad værre er: Motorvejen er heller ikke forberedt for støjdæmpende foranstaltninger. Siden etableringen er Køge Bugt motorvejen blevet Danmarks største trafikåre med ca køretøjer pr. døgn, hvilket naturligvis har øget trafikstøjens styrke og det areal, som støjen udbredes til. I samme periode er den tilgængelige viden om støjens sundhedsskadelige virkninger forøget markant. Det er således almindeligt anerkendt, at trafikstøjen slår flere mennesker ihjel end selve trafikken - men det foregår langsomt og snigende. Mange får forringet tilværelsen som følge af kredsløbssygdomme, diabetes, hormonforstyrrelser, søvnbesvær, cancer etc. og vores børn får hukommelses- og indlæringsproblemer. Skadevirkningerne og den forringede livskvalitet er beskrevet af WHO, EU og Miljøstyrelsen. Senest har EU s miljøkontor udsendt sin første rapport om trafikstøj, kort før jul, hvor disse skadevirkninger fremstilles alvorligere end før. Trafikstøjens skadevirkninger rammer motorvejens naboer, hvad enten disse føler sig generet af støjen eller ej, for kroppens sanseapparat registrerer støjen ubevidst. De hidtil gennemførte undersøgelser (eksempelvis Vejdirektoratets) fokuserer på, om respondenten føler sig generet af støjen eller ej. Det er et forfejlet sigte, for trafikstøjens skadevirkninger rammer også de mennesker, som ikke føler sig generet af støjen, ja sågar også de få, der kan lide støjen! Der er derfor god grund til at tage trafikstøjen mere alvorligt end hidtil og sætte ind med foranstaltninger til at reducere de sundhedsskadelige virkninger. Men det har vist sig, at de af Folketinget afsatte og i øvrigt opbrugte midler til reduktion af støjen fra motorvejene på 80 mio. kr. pr. år i de seneste 5 år har været utilstrækkelige. Problemerne og behovene har været større end antaget. Derfor håber vi, at der er forståelse for behovet for at skaffe midler til den fremtidige indsats, der bør ske på baggrund af en prioritering af, hvor trafikstøjproblemerne er størst - sammenholdt med, hvor samfundet får mest for pengene, når projekterne til reduktion af støjen, skal vurderes. På den baggrund skal vi pege på de 6 Køge Bugt kommuner, som på trods af kun ca. 3% af Danmarks motorveje, har ca trafikstøjramte boliger, svarende til ca. 16% af landets boliger, som hovedsageligt er ramt af motorvejsstøj. De seks kommuner er støjramt således: Hvidovre Brøndby Vallensbæk Ishøj Greve og Solrød Pct. støjramte boliger: 26% 28% 36% 19% 17% 1

2 Køge Bugt kommunerne har ca indbyggere, hvilket vil sige, at ca beboere, svarende til 25 % er negativt påvirket af trafikstøj over grænseværdien. Der er således et stort behov for, at der hurtigt tages fat på at skaffe midler, både fra tilbageløbet fra tidligere og allerede igangsatte projekter, og fra de nye støjpuljer, der forhåbentligt oprettes for 2015 og frem. Nye bevillinger til nye løsninger Vi er imidlertid klar over, at den gamle, traditionelle støjdæmpning ved hjælp af støjvolde og støjskærme vil koste milliardbeløb, hvis de skulle etableres langs alle motorvejsstrækninger i de 6 kommuner. Derfor går vi ind for at se på støjdæmpningen på en ny måde, hvor samfundet får mest mulig ægte støjdæmpning for pengene - for det har jo også vist sig, at de traditionelle foranstaltninger kun hjælper tæt på støjkilden og slet ikke hjælper på støjens udbredelse. På trods af den traditionelle støjafskærmning, breder støjen sig lige så langt væk fra støjkilden og med samme styrke, som uden vold og støjskærm (Kilde: Vejdirektoratet samt vores egne praktiske erfaringer). Trafikstøjen rækker ca m fra motorvejen med en styrke over grænseværdien og de traditionelle foranstaltninger reducerer i praksis kun støjen i en afstand på måske 1-2 parcelhusgrunde fra støjkilden, på trods af ingeniørernes teoretiske beregninger - og kun hvis der ikke er huller i skærmen. Er der huller i volden/skærmen, skader støjafskærmningen mere end den gavner. Vi foreslår derfor at nytænke indsatsen for at dæmpe trafikstøjen. Vi foreslår, at der igangsættes følgende projekter, dækkende strækningerne: KB : Køge Bugt motorvejen fra Kalveboderne til og med Solrød samt HB : Holbæk motorvejen fra Folehaven i København til og med Vallensbæk udfletningen: Projekt 1 Forsøg med hastighedsnedsættelse i tidsrummet samt helligdage og weekends for begge ovennævnte strækninger. I nævnte perioder er pendlings- og kapacitetspresset aftaget. Det bør gennem en forsøgsperiode afprøves, hvori fordele og ulemper består ved eksempelvis at sætte hastigheden ned til en mere hvile- og søvnvenlig hastighed på max km/t, som det praktiseres flere steder i udlandet, hvor det er erkendt, at trafikstøjen er særlig kritisk, når den medfører søvnforstyrrelser. Det gælder eksempelvis de nærmeste storbyer som Hamborg og Berlin. Hos os ville det være hensigtsmæssigt at nedsætte hastigheden til 80 km/t i Solrød, Greve og Ishøj samt til 70 km/t i Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre, hvor der procentuelt er flere støjramte boliger. Ulemperne skønnes at være få og små, idet fremkommeligheden ikke forringes væsentligt. Det tager kun 5 minutter mere at tilbagelægge de 25 km fra København til Solrød ved 80 km/t frem for 110 km/t. Erhvervstrafikken rammes kun marginalt i dette tidsrum og eksempelvis lastbiltrafikken har i forvejen nedsat hastighed. Fordelene består i forbedret livskvalitet for de støjplagede naboer til motorvejen, reducerede sygdoms- og sundhedsomkostninger som følge af mindre trafikstøj og herudover færre ulykker, mindre brændstofforbrug, luftforurening og CO2 udledning, bedre trafikflow, når lastbiler, busser og personbiler kører med samme hastighed samt mindre slidtage på motorvejsbelægningen. Hastighedsnedsættelsen er den sikreste metode til reduktion af trafikstøjen (hele 3 db, jf. Vejdirektoratet). 2

3 På HB strækningen ved Vallensbæk-udfletningen er hastighedsnedsættelsen endvidere den eneste kendte metode til støjdæmpning, fordi de støjramte boliger ligger flere hundrede meter fra motorvejen og støjen forplanter sig effektivt over søerne, der ligger mellem motorvej og boliger. På KB strækningen gennem Brøndby og Vallensbæk er motorvejen hævet højt over terræn, hvilket forstærker spredningen af støjen og vanskeliggør brugen af støjvolde samt reducerer effekten af eventuelle, fremtidige, konventionelle støjskærme. Forsøget med hastighedsnedsættelse bør naturligvis inkludere en retvisende totaløkonomisk beregning for samfundet af fordele og ulemper ved hastighedsnedsættelsen, således den positive nettoeffekt også dokumenteres ad den vej. Vi skønner, at fordelene ved nedsat hastighed, som foreslået, er mere end 7 gange større end ulemperne. Vel at mærke når alle relevante parametre medtages i beregningerne, og mobiliteten ikke vægtes så højt som Vejdirektoratet har en tendens til. Forsøget kræver ikke store investeringer, idet de nødvendige elektroniske hastighedstavler allerede er installeret mange steder på strækningen, og alt andet lige forekommer det hensigtsmæssigt, at landets mest trafikerede færdselsåre under alle omstændigheder forsynes med disse elektroniske tavler, der jo anvendes ved ulykker og for at reducere trafikkøer med henblik på at øge trafik-flow et). For at virke optimalt bør den nedsatte hastighed suppleres med hastighedsovervågning. Herudover bør der tydeligt skiltes med formålet med hastighedsnedsættelsen. Motorvejene er ansigtsløse i byerne, og bilisterne ved ikke, at der 30 m fra kørebanen, bag volden, skærmen eller træerne bor mange tusinde familier, der lider under trafikstøjen. KB strækningen er særlig velegnet til forsøgsformål, idet Vejdirektoratet, november 2014 har fået foretaget en undersøgelse (Epinion) blandt støjramte beboere af generne ved motorvejsstøjen. Denne undersøgelse kan sammenholdes med en tilsvarende fremtidig undersøgelse, dækkende en længere periode med hastighedsnedsættelse. Den optimale effekt af hastighedsnedsættelsen opnås ved at kombinere den med den nye støjdæmpende asfalt på de strækninger, hvor den gamle, slidte asfalt endnu ikke er skiftet. Denne kombination halverer den oplevede støj for meget små pengemidler. Merudgiften til ny asfalt er ikke stor, fordi belægningen jo alligevel skal skiftes med jævne mellemrum. Og hvorfor har Danmarks mest trafikerede motorvej den absolut dårligste, mest støjende og slidte asfalt? 3

4 Nej til Trafikstøj Tidshorisont: Forberedelsen og planlægningen af forsøget tager ikke lang tid. (Ved trafikulykker og anlægsarbejder sker hastighedsnedsættelsen eksempelvis straks ). Med lidt god vilje, kommer Vejdirektoratet langt med mio. kr. til forsøget. Vi bistår gerne med hjælp til forsøgets tilrettelæggelse og udførelsen af en retvisende totaløkonomisk beregning. Projekt 2 Forsøg med nye absorberende støjafskærmninger i stedet for støjvolde / støjskærme. Vejdirektoratet bør kortlægge, hvor de gammeldags foranstaltninger kan have en rimelig effekt. I eksempelvis Ishøj (KB strækningen) er afstanden fra motorvej til bebyggelsen så stor, at det er muligt at etablere en 12 m høj støjvold, som i øvrigt er rasende dyr (100 mio. kr.). I Vallensbæk er afstanden fra kørebanen til boligerne visse steder kun 30 m, og hertil kommer, at motorvejen er hævet over terræn, hvorfor de gamle tiltag er virkningsløse eller mindre egnede. Nye tiltag, der bør afprøves er: Et støjabsorberende stengærde, der forsynes med lodrette lameller, fastholdt i et armeringsgitter - i stedet for almindelige støjreflekterende skærme. Disse stengærder kræver fast jordbund, men ikke noget fundament og er derfor billigere i anlæg. Naturstenene kan måske erstattes af genbrugsbeton i store stykker. De lodrette lameller kan fastgøres til armeringsgitteret foroven. Det har vist sig, at stengærdets store masse, sammen med den ru og hullede struktur samt lamellerne absorberer støjen og reducerer dermed den støj, der ruller hen over gærdet og generer omgivelserne. Stengærde, her vist fra den skrå bagside, uden lameller. Stengærder bør kun bruges, hvor de ikke skaber barrierer i byen.. Den holistiske indsats: Danmark er ikke på forkant med indsatsen mod motorvejenes utilsigtede bivirkninger. Der er satset for ensidigt på fremkommelighed og mobilitet, som ofte forbindes med ønsket om økonomisk vækst. Den typiske situation er jo, at når mobiliteten og trafikmængden stiger, igangsættes en kædereaktion: Trafikstøjen øges også, og over et vist niveau bliver støjen kontraproduktiv. Svaret på dette problem har traditionelt været etableringen af flere og højere støjvolde og støjskærme, hvilket igen medfører, at byen opdeles, fordi motorvejen bliver en barriere. 4

5 Nej til Trafikstøj Jo flere og højere støjskærme og støjvolde, jo større bliver den bymæssige barriere, og følelsen af indelukkethed og afsondring. Alt sammen noget som hæmmer den kreative økonomiske vækst, der ikke mindst i fremtiden skal næres af et oplevelsesrigt urbant miljø. Det er ikke hensigtsmæssigt at løse et problem ved at skabe et andet lige så stort problem. Fængsel eller bolig? Køge Bugt motorvejen ligger kun 25 m fra husgavlen. Ved fremtidige nyanlæg og modernisering af eksisterende motorveje vil de langsigtede, samfundsøkonomiske gevinster bedst kunne opnås ved, at parametrene mobilitet, trafiksikkerhed, trafikstøj og motorvejen som bymæssig barriere bringes i balance, frem for den nuværende situation, hvor trafikstøjen og den bymæssige barriere nærmest ignoreres, se figuren neden for: Hvis motorvejens bymæssige barriere og trafikstøjen også skal reduceres, er det selve byplanlægningen, der skal ændres. Eller rettere: måden at tænke by og trafikårer sammen på. Mobilitet Bymæssig Barriere 0 Trafiksikkerhed Trafikstøj 5

6 Den langsigtede løsning i storbyen Motorvejene skulle forbinde byerne, men det har aldrig været meningen, at motorvejene skulle føres gennem bymæssige områder. Heller ikke forstædernes bebyggelser, der med tiden er blevet selvstændige båndbyer, jf. Fingerplanen. Derfor må relationen mellem hovedfærdselsårerne og fingerbyerne genovervejes og nyudvikles. Jo længere tid der går, jo dyrere bliver det at løse problemerne. En mulighed består eksempelvis i at overdække motorvejen, som det valgtes i Silkeborg, og som nu afprøves i Hamborg for en 3-4 km lang strækning til en pris på mellem 1 og 2 mia. kr. Igangværende projekt til overdækning af Hamborgs A-7 autobahn med ca biler pr. døgn. Ovenpå motorvejen etableres grønne friarealer, der ikke forhindrer, at borgerne frit krydser fra den ene side til den anden. Det er en hensigtsmæssig, men dyr løsning. Indtil sådanne løsninger kan udrulles i større omfang, er hastighedsnedsættelse, kombineret med støjdæmpende asfalt, det bedste og billigste alternativ inden for det Storkøbenhavnske område. Med venlig hilsen / På gruppens vegne Erik Kærgaard Kristensen PhD, arkitekt, økonom 6

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003 Vejlauget Munkekær Fra: Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00 Sted: Solrød Gymnasium Mødereferat Nyt møde indkaldt: Kl.: Sted: Ikke planlagt Dagsorden 1. Velkomst 2. Formål med mødet 3. Baggrund

Læs mere

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog Nye veje til støjbekæmpelse i byer - et idékatalog Rapport 295 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341 3333 Telefax 3315 6335 Forfattere: Redaktion: Layout:

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen 1 NOTAT Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing Dato J.nr. Trængselskommissionen har fået to opdrag af regeringen: 1. at fremlægge et katalog med forslag til reduktion af trængsel og

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

Vejtrafikstøj - og børns helbred

Vejtrafikstøj - og børns helbred Vejtrafikstøj - og børns helbred Nord2000 håndbog - om beregning af vejstøj Trafikstyring i signalanlæg - kan det gøres enklere? Omlægning af Aulbyvej INDHOLD N0. 09 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter Udarbejdet af Thomas Dinesen og Lene Torp Carlsen Journalistbureauet

Læs mere

-En spørgeskemaundersøgelse

-En spørgeskemaundersøgelse Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.:

Læs mere

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 Konsekvenser for trafikanter og samfund BEDRE TRAFIKSIGNALER Rapport 411-2012 DATO: April 2012 LAYOUT: Vejdirektoratet / MONTAGEbureauet

Læs mere

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON sept. 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende 2. offentlige høring

Læs mere

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2691 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

Forandring i klima udfordrer vejen og dens omgivelser

Forandring i klima udfordrer vejen og dens omgivelser Cykeltrafik - forskellig fra by til by Forandring i klima udfordrer vejen og dens omgivelser P-henvisning i Vejle by Parkeringsstrategi og byrumsforbedringer i København INDHOLD N0. 9 2009 KOLOFON ISSN

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen April 2010 3 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Forord Forord

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Metro, letbaner og trængselsafgiften

Metro, letbaner og trængselsafgiften Metro, letbaner og trængselsafgiften Udspil til hurtig udbygning af den kollektive trafik December 2011 Metrolinjerne M4, M6 og M7. Letbanenet for det samme beløb. Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 trafikpolitisk program appendices juni 2013 Indhold Appendix 1: Baggrund for vision og principper...

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere