NY TEKNOLOGI I ÆL- DREPLEJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY TEKNOLOGI I ÆL- DREPLEJEN"

Transkript

1 NY TEKNOLOGI I ÆL- DREPLEJEN HVAD BETYDER DET FOR ARBEJDSFORHOLD, FAGLIGHED, KVALITET OG ETIK? FIRE SCENARIER TIL ET PROJEKT I TEKNO- LOGIRÅDET Forfattere: Jakob Erle og Marie Louise Jørgensen 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Teknologi i ældreplejen hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik?... 3 Teknologi i udvikling... 3 Ældreplejen - en sektor i forandring... 4 Scenariemanchetter... 6 Scenario 1: Faste rammer og tryghed... 6 Scenario 2: Frihed er det bedste guld... 6 Scenario 3: Det gode, sunde og lange liv... 7 Scenario 4: Fællesskab og selvforvaltning... 7 Scenarier... 8 År 2022, Scenario 1: Faste rammer og tryghed... 8 År 2022, Scenario 2: Frihed er det bedste guld...11 År 2022, Scenario 3: Det gode, sunde og lange liv...14 År 2022, Scenario 4: Fællesskab og selvforvaltning

3 Introduktion Teknologi i ældreplejen hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Her præsenteres fire scenarier for mulige udviklinger indenfor hjemmeplejen om femten år, i år Scenarierne fokuserer på udfordringer og valgmuligheder ved brugen og udformningen af teknologien. Indenfor de seneste år er der indført små håndholdte computere (PDA er) som hjælpemiddel til ældreplejen i en række kommuner. Hjemmeplejere har hver deres PDA, som rummer informationer om opgaver, borgere m.m., og som giver mulighed for opsamling af oplysninger om arbejdets udførelse, som videregives til kommunernes informationssystemer til videre brug. Indførelsen af denne teknologi har information og kommunikation om arbejdets planlægning og udførelse som formål. Vi formoder, at udviklingen af teknologierne og udviklingen i ældreplejen i de kommende år vil åbne en lang række nye muligheder. Det bliver afgørende, hvilken måde man vælger at bruge de nye muligheder på. Det vil have stor indflydelse på organisationen, medarbejdernes hverdag og de ældres liv. Allerede nu er der stærkt delte meninger om PDA en og dens betydning for arbejdsvilkår, kommunikation, etik, indflydelse mm.. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er PDA en i sig selv, som deler vandene, men hvordan man vælger at bruge den ledelsesmæssigt, organisationsmæssigt og i det daglige arbejde. Dertil kommer at teknologien kan udvikles og forbedres i fremtiden, når brugerne stiller andre krav. Teknologi i udvikling De demografiske og kulturelle forandringer i Danmark vil sammen med teknologiudviklingen skabe en anderledes kompleksitet i ældreplejen. Kommunikation, adgang til viden, dokumentation og styring af informationsstrømme får en stærkt øget betydning og det kommer til at give nye muligheder. Indførelsen af PDA er i hjemmeplejen i starten af det 21. århundrede som avanceret kalender er blot begyndelsen. Vi kan se en ny virkelighed udfolde sig med sensorer og information indlejret i vore omgivelser. Små identifikationschips er på vej i vore pas allerede nu, og de vil ses i mange produkter som tøj, fødevarer, køkkenredskaber etc. Det er allerede teknisk og økonomisk muligt at få sensorer til at måle temperatur, luftfugtighed, støv og kimtal mv. i hjemmet og styre dette via Internet. Det næste udviklingstrin er muligheden for gennem biosensorer at følge kroppens reaktioner, som blodtryk, puls, blodets sammensætning, online. En lang række opgaver er allerede ved at kunne robotiseres. De første robotstøvsugere findes på markedet ligesom de første robotter til knæoperationer. Fjernassistance og samarbejde over video og dataforbindelser er i brug og under stadig udvikling. Internet skaber nye forbindelser mellem brugere af offentlige systemer som f.eks., når psykiatriske patienter selvdiagnosticerer, ofte gennem samarbejde med andre patienter, inden de kontakter ekspertisen. Der synes næsten ikke at være grænser 3

4 for de tekniske muligheder. På samme måde må det forventes at grupper af fremtidens ældre og hjemmehjælpere vil være aktive brugere af teknologierne og fremme brugen heraf. Den måde disse muligheder bruges på eller ikke bruges på vil være bestemmende for ældreplejen. Det centrale felt bliver den måde, information og kommunikation organiseres på. Derfor vores fokus på ledelsessiden af teknologianvendelsen. Ældreplejen - en sektor i forandring Der sker store ændringer i hjemmeplejen, og der er særligt fire store udfordringer, der skal tages stilling til og handles på. I takt med ændringerne i hjemmeplejen er det vigtigt at holde sig for øje, hvordan man kan og vil sikre ordentlige arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik. Det er ikke nye problemstillinger, men håndteringen af dem får stor betydning for fremtidens ældrepleje. Det er derfor vigtigt, at vi beslutter, hvordan vi vil forholde os til disse udfordringer. Der er store udfordringer i fremtiden. Gruppen af personer over 65 år vil stige, og alene det vil medføre et ændret pres på arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik. I år 2022 vil gruppen af 65+-årige vokse med ca. 45 %, og antallet af 80+-årige vil vokse med ca. 37 % fra til Og antallet af ældre vil fortsætte med at stige de følgende 20 år. Det er en meget stor stigning, der alt andet lige vil betyde en stigning i efterspørgslen på hjemmepleje. Det lyder som opskriften på et større problem. Men de stadig flere ældre giver dog ikke automatisk højere udgifter til sundhed og omsorg. Det afhænger af flere faktorer, blandt andet af hvor funktionsdygtige, svækkede eller syge de ældre vil være, deres selvforsørgelsesgrad, serviceniveauet, mulighederne for egenbetaling, samt organiseringen. Ligeledes vil den teknologiske udvikling, økonomisk vækst, produktivitetsudvikling og effektiviseringer af administration og arbejdsgange få betydning for udgiftsniveauet. Det stigende antal ældre vil betyde at behovet for arbejdskraft til sektoren som minimum må forudses at blive på sit nuværende niveau. Det er dog mere sandsynligt at behovet for arbejdskraft vil vokse. Problemerne skærpes af at den samlede arbejdsstyrke er faldende. Ældreplejen har derfor den udfordring at skulle skaffe sig en større andel af den samlede arbejdsstyrke i fremtiden end i dag. Det vil formentlig blive en af de største udfordringer i ældreplejen, allerede i dag melder man flere steder om problemer med at fastholde og rekruttere personale, i særdeleshed uddannet personale. Ældreplejen står således over for en stor udfordring med fastholdelse og rekruttering, og dermed med diskussioner om løn og arbejdsforhold. En stor del af medarbejderne i ældreplejen overvejer i dag at søge væk til andre jobområder på grund af dårlig løn, dårlig ledelse, mistillid, hårdt fysisk og psykisk arbejde, samt manglende indflydelse på arbejdet. Disse arbejdsvilkår gør det sammen med den overvejende negative omtale i medierne af forhold i ældreplejen svært at rekruttere nye medarbejdere. Men det er ikke givet, at der skal være dårlige arbejdsforhold i ældreplejen. Det er værd at huske på, at medarbejdere i hjemmeplejen generelt finder deres arbejde meget meningsfyldt, det skal man tage alvorligt og søge at holde fast i. 4

5 Det er ikke kun gennem fortsat rekruttering, at man kan øge antallet af hænder i ældreplejen. En bedre brug af de medarbejdere, som man allerede har i ældreplejen, vil kunne skaffe det, der svarer til 4000 ekstra medarbejdere. Det drejer sig om en nedbringelse af sygefraværet, at lade de deltidsansatte som ønsker at arbejde fuldtid gøre det, samt indførelse af seniorordninger, der motiverer de ældre medarbejdere til at udskyde deres tilbagetrækning med et halvt år. Fagligheden vil også komme under pres. Der har i hjemmeplejen været en udvikling fra en husmoder faglighed til en anden form for professionalisme. Gennem tiden har medarbejderne fået en mere sundhedsfaglig profil, men samtidig er mulighederne for udnyttelse og udvikling af fagligheden flere steder blevet indskrænket af standardiseringer og kontrol. Ligeledes har manglen på medarbejdere medført, at der arbejder mange ufaglærte i branchen. Det er derfor relevant at diskutere, hvilken form for faglighed vi vil have, og hvilken form for faglighed vi får brug for, samt hvordan det skal/vil påvirke uddannelserne. Fagligheden kan udvikle sig i mange forskellige retninger, men vi må tage stilling til hvad vi ønsker, for at få indflydelse på det. Man kan ligeledes forvente, at der vil være nye krav til kvaliteten og mulighederne for ældrepleje. Opfattelsen af kvalitet er meget varieret, da der er forskellige udgangspunkter for hvad man vurderer som god kvalitet. Hvad nogle opfatter som god kvalitet, vil andre opfatte som begrænsende. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, hvad kvalitet er, samt hvordan den defineres, for at kunne diskutere hvordan kvaliteten sikres. I 2022 vil de ældre tilhøre generationer, hvor man har været vant til at stille store krav til sin omverden. Der vil være mange, der har ønsker om en stor variation i tilbuddene, som ikke uden videre accepterer et standardtilbud. Desuden vil mange af de nye ældre være vant til at fremføre deres behov og krav på en tydelig måde. Den teknologiske udvikling vil have frembragt en lang række muligheder for yderligere ydelser, diversificering og specialisering, som kan skabe grundlag for at differentiere mere mht. prioritering af måder at opfylde behovene på, det er også noget man må tage stilling til. Udviklingen indenfor ældreplejen afhænger af, hvordan man vælger at tackle de udfordringer man får mht. arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik. Det handler derfor i høj grad om, hvordan det gribes an ledelsesmæssigt, hvordan medarbejderne og deres ressourcer inddrages, det er derfor muligt at påvirke udviklingen. I det følgende vil vi give 4 eksempler på, hvordan man kan vælge at indrette hjemmeplejen. Det skal understreges, at der er tale om mulige fremtidsbilleder, som bygger på tendenser, som vi ser nu. Scenarierne er ikke forsøg på forudsigelser. Scenarierne tager ikke udgangspunkt i den eksisterende lovgivning det er ikke svært at forestille sig, at der vil ske ændringer i lovgivningen i mellemtiden. Det er ikke meningen, at man skal vælge et scenario frem for et andet. Læsere og deltagere i scenarieværkstedet kan bruge scenarierne som udgangspunkt for eller inspiration til at diskutere: hvilke krav vi som medarbejdere og ledere, som ældre, som myndigheder og som samfundsborgere kan stille til udvikling og anvendelse af teknologi i fremtidens ældrepleje hvordan de store udfordringer på ældreplejeområdet kan håndteres: hvilke tiltag og løsningsmuligheder man kan få øje på og hvem der skal gøre noget ved det. 5

6 Scenariemanchetter Scenario 1: Faste rammer og tryghed Ældreplejen er en del af et centralt styret offentligt system med politisk fastsatte ydelser, som de ældre modtager efter objektive kriterier. Kvalitetsmål fastsættes centralt efter kriterier som bakterier i omgivelserne, tidsforbrug på samtaler, antal leverede timer etc. Arbejdsforholdene er præget af optimering og registrering af tidsforbruget for hver enkelt arbejdsgang og robotisering af så mange opgaver som muligt. Fagligheden er præget af specialiserede funktioner, løbende ændring af arbejdsprocesserne og registrering og kommunikation med centrale systemer. Etik i ældreplejen fastsættes som centrale normer - og udbredes til hjælperne som detaljerede adfærdsnormer. Hjælperne er ansat i den kommunale ældrepleje, nogen er SOSU uddannet, nogen har korte specialiserede efteruddannelser, og nogen er ufaglærte. Brugerne ved præcis, hvad de har krav på i forhold til deres situation. Der er elektronisk overvågning, som sikrer hurtig reaktion ved sygdom m.m. Scenario 2: Frihed er det bedste guld I ældreplejen finansieres kun faste minimumsydelser over skatten - og de leveres sammen med frit valgte tilkøb på markedsvilkår af mange leverandører. Kvalitet er først og fremmest det, den enkelte ældre vil have. Kvalitet måles på den tilfredshed, den enkelte ældre udtrykker. Arbejdsforholdene er meget forskellige og aftales på den enkelte virksomhed. Arbejdet er meget varieret, ofte selvstændigt og involverer ofte salg. Fagligheden defineres af den enkelte virksomhed - og af de statsligt fastsatte og overvågede minimumsnormer for de faste minimumsydelser. Etik fastsættes af den enkelte virksomhed - og etik er ofte en markedsføringsparameter overfor de ældre og deres pårørende. Hjælperne er ansat i små og store private virksomheder, og de har yderst varierede baggrunde. Lønningerne er forskellige og ofte med bonusordninger. Brugerne har stor indflydelse, de vælger selv deres leverandører, og de vælger selv, hvad de vil have. En stor del af ydelserne betales af brugerne selv. 6

7 Scenario 3: Det gode, sunde og lange liv Ældreplejen er en del af et offentligt sundhedsfagligt system, lægefagligt og gerontologisk styret, med vægt på forebyggelse og rehabilitering. Kvalitet måles først og fremmest på sundhedstilstanden hos den enkelte ældre - på om man er i stand til at leve et aktivt liv, og gøre hvad man vil. Arbejdsforholdene er præget af opdeling mellem forskellige faggrupper og kommunikation og koordinering med udgangspunkt i patientjournalen. Fagligheden er centreret om lægefaglig og gerontologisk ekspertise. Der er stærke beslutningshierarkier og mange specialiserede ekspertfunktioner. Etikken tager udgangspunkt i samfundets pligt til at sikre, at alle har lige muligheder for at udfolde sig gennem sikring af fysisk og mental sundhed. Hjælperne er underordnede led i et sundhedsfagligt system. Der er krav om at udføre funktionerne rigtigt - og mulighed for at lære nye funktioner. Brugerne oplever på den ene side, at de er i en god sundhedstilstand højt op i alderen - men på den anden side et stærkt pres for at leve sundt. Scenario 4: Fællesskab og selvforvaltning Ældreplejen er i høj grad offentligt finansieret - men styres i høj grad af selv organiserede grupper af brugere og hjælpere. Der er megen gensidig hjælp. Kvalitet drejer sig om det liv, de ældre har sammen - og om hvilket bidrag, den enkelte ældre kan give til det fælles liv. Arbejdsforholdene er præget af stor variation pga. de forskellige grupper af ældre, men rummer også stor mulighed for indflydelse. Fagligheden stiller krav om mange kompetencer, herunder ikke mindst evnen til at forstå og tale med andre. Etikken tager udgangspunkt i retten til forskellighed, såvel for de ældre som for hjælperne - og i alles pligt til at yde det, de kan. Hjælperne er ansat af de ældre selv, og de er i meget høj grad selvforvaltende. De planlægger selv deres arbejde i samarbejde med de ældre. Brugerne har opdelt sig i en lang række selvorganiserede grupper efter interesser og præferencer. 7

8 Scenarier År 2022, Scenario 1: Faste rammer og tryghed Karens arbejdsdag starter klokken 7 om morgenen, når hun logger sig på PDA en derhjemme, mens hun drikker sin morgenkaffe. Hun får først 2 påmindelser. Den ene handler om, at hun skal huske at indtaste sine rådighedsdage og ønsker om arbejdstider inden den 15. i måneden, så systemet kan udarbejde vagtplaner for de kommende 2 måneder. Den anden minder om den månedlige medarbejdersamtale med afdelingslederen, Susanne, senere på dagen. Karen beder PDA en om at hente dagens køreliste. Omsorgssystemet kører hele tiden en opdatering på hvilke ældre, der har behov for hjælp. Systemet sørger for fordelingen af tiden til borgerne udfra automatiske målinger hjemme hos de ældre, samt indberetninger fra de foregående hjemmeplejere. På den baggrund lægger systemet en rækkefølge og en rute for dagens besøg. Karen tjekker kørelisten for hvilke borgere, hun skal besøge. Som oftest er det de samme borgere, hun besøger, men det hele afhænger af hvad systemet vurderer som den mest effektive rute. Kørelisten ser fin ud bortset fra at den stadig ikke kan finde ud af, at cykler godt kan trækkes under banen. Så Karen må selv bytte om på besøgene hos Jim Olsen og Elna Hansen. Derefter godkender hun ruten, og omsorgssystemet ringer automatisk op til alle borgere og fortæller, hvornår de kan forvente besøg. Karen finder cyklen frem og tilslutter GPS navigatøren, så hun kan blive guidet frem til den første borger. Dagens første besøg er hos Elna Hansen, som for nylig er fyldt 89 år. Da Karen træder ind ad døren registrerer PDA en, at hun nu begynder på opgaverne hos Elna. Elna sig klarer hovedsagligt uden hjælp. Hun kan stadig selv overkomme at købe ind og vaske tøj. Hun får dog lidt rengøringshjælp, for det er jo så nemt med robotterne, når hjemmeplejen alligevel skal kigge forbi for at hjælpe med medicinen. I dag skal Karen også hjælpe hende med at vaske hår, for hun har så svært ved at få armene op over hovedet. Det er som regel Karen, der tager sig af Elna, for Elna bor kun 300 m fra Karen, så hun er som oftest med på Karens rute. Karen tjekker opgaverne på PDA en. Hver enkelt opgave er forbundet til sensorer i hjemmene, som registrerer støv i luften, bakterier, blodsukker, iltning af blodet og andre vigtige indikatorer for rammerne om de ældres liv og deres sundhedstilstand. Programmet i PDA en prioriterer ud fra disse informationer og de beslutninger, der er taget i forbindelse med visitering, og fordeler opgaver og tid. Det skal skabe sikkerhed og dokumentation og det aflaster en del af ledelses- og planlægningsarbejdet. Omsorgssystemet har allerede opmålt antallet af støvpartikler pr. cm 3, og PDA en viser, at der er lidt for mange støvpartikler i soveværelset. Karen aktiverer rengøringsrobotterne i køkkenet og soveværelset. Robotten i soveværelset går straks i stå, og da Karen undersøger den, opdager hun et klistret chokoladepapir på luftindtaget. Hun fjerner det og kører testprogrammet. Robotten melder klar og går i gang igen. Karen undrer sig, for Elna plejer ellers ikke selv at starte robotten, men det må hun jo have gjort. Banana Liqueur Truffles, Maxego for self-esteem deficiency, står der på papiret. Elna har fået en æske berigede chokolader af sin nevø fra USA. Der står på pakken, at de lækkert udseende chokolader hjælper på forskellige problemer som f.eks. manglende selvtillid eller depressioner. Karen lægger mærke til, at Elna er lidt 8

9 anderledes end sædvanlig, og hun snakker derfor med hende om det nu også er en god ide at spise flere af chokoladerne, for hun bliver da helt rundt på gulvet af dem. Derefter noterer hun diskret i PDA en, at bivirkninger og kombinationsvirkninger med Elnas medicin skal kontrolleres. Da Karen har overstået dagens opgaver hos Elna, beder hun PDA en om en ny statusrapport for støv, kim osv., så hun kan se om kvaliteten er acceptabel. Karen aftaler med Elna, at der skal komme en besøgsven fra Røde Kors tre gange mellem d. 10. september og d. 13. oktober, mens Elnas datter er på forretningsrejse, så Elna ikke er alt for ensom. Da Karen forlader Elna registrerer PDA en, at besøget er slut, og den justerer kørelisten efter den brugte tid. Tre besøg senere kommer Karen otte minutter forsinket til den daglige frokostpause med kollegerne. De andre er gået i gang med at spise, og snakken går om oplevelser med de ældre og sidste nyt fra hjemmefronten. De er en broget flok. Der er nogle, der ligesom Karen er uddannede som SOSU-hjælpere, andre har den længere uddannelse som SOSU-assistenter. Og så er der de uuddannede, det har blandt andet været nødvendigt at få fem studerende til at dele to jobs. Efter frokost skal Karen til den månedlige medarbejdersamtale hos Susanne. Karen er generelt tilfreds med arbejdet i hjemmeplejen. Lønnen er ikke den bedste, men sikkerheden i ansættelsen er stor. Og når man har fri, så har man virkelig fri, hvis man da ellers kan lade være med at tage konflikter og problemer med hjem. Karen er også meget glad for kontakten til de ældre, selvom hun synes, at der mangler tid til at tale med dem. Susanne gør meget ud af at holde kontakt med sine medarbejdere og høre på deres oplevelser med de ældre borgere. Samtidig interesserer hun sig også for hvordan medarbejderne ellers har det. Den løbende samtale om arbejdet med de ældre og balancen mellem arbejdsliv og familieliv er blevet en afgørende betingelse for at fastholde medarbejdere, men der er alligevel store problemer med at få folk til at blive i deres arbejde i længere tid. Mange starter i hjemmeplejen som ufaglærte, men Susanne så helst, at alle hendes medarbejdere havde en uddannelse, så hun opfordrer dem alle til at uddanne sig. Blandt andet fordi det kræver en vis viden at kunne forstå og aflæse alle de informationer som PDA en viser, men det er også et lovkrav, at man som minimum har en uddannelse som social - og sundhedshjælper for at få adgang til informationerne i PDA en. Susanne opfordrer Karen til at videreuddanne sig, men Karen er lidt forbeholden, hun har ikke så meget lyst til at sidde på skolebænken, og vil helst bare passe sit arbejde. Men hun kunne godt tænke sig lidt større indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen i hverdagen, selvom Susanne har forklaret hende, at systemets opbygning gør det svært. Systemet skal sikre kvalitet, gennemsigtighed og dokumentation af ydelserne, og at man ved, at ingen bliver glemt, og at de, som behøver hjælp, får det, som de er visiteret til, og derfor bliver man nødt til at lade systemet styre. Susanne har sagt, at hvis hun vil have større indflydelse på hverdagen, må hun melde sig til et af de udviklingsseminarer om systemet, som kommunen arrangerer i samarbejde med en række ingeniører og systemudviklere. Efter mødet tilslutter Karen igen GPS navigatøren, og hun bliver guidet hen til dagens næste besøg hos Mohammed Abi. Karen synes, det går stadig dårligere for Mohammed. Hun har bedt Susanne om en bevilling af mere tid til motion og sundhedsfremme. Det har været drøftet i kommunens sundhedsudvalg. Karen henter beslutningen til PDA en, og læser den op for Mohammed. Et afslag. Karen forstår ikke hvor- 9

10 for, for det må da være mere økonomisk at hjælpe de ældre med at holde sig i god form, ellers kommer udgifterne jo dobbelt igen på hospitalet. Karen og Mohammed snakker om, at de skal prøve at få beslutningen ændret, men at han også selv må sørge for at komme i gang. Karen videresender sundhedsudvalgets beslutning til Mohammeds datter, og opfordrer hende til at få sin far lidt mere ud og bevæge sig. Da Karen er på vej til sit sidste besøg får hun en meddelelse om, at den svært demente Fru Olsen er stukket af. På vagtcentralen har de på GPS systemet kunne følge Fru Olsens færden, og Karen er den medarbejder, der er tættest på. Karen accepterer at tage sig af hende, og kørelisten justeres igen. GPS navigatøren guider hende frem til Fru Olsen, som Karen følger sikkert hjem til Hr. Olsen. Det var dagens sidste opgave. Det er dejligt, at systemet altid tager højde for, om hun kan nå sine opgaver inden hun har fri. Karen tilslutter igen GPS navigatøren, som guider hende sikkert hjem 10

11 År 2022, Scenario 2: Frihed er det bedste guld Trine har sit eget hjemmeservicefirma. Hun står som regel op omkring klokken 06.15, så kan hun lige nå et bad og lidt morgenmad inden hendes medarbejdere møder klokken 7. Selve arbejdsdagen starter klokken 06.45, hvor hun checker dagens opgaver. Trines kunder kan ændre deres service via nettet op til 3 timer før, den begynder. Der er ikke kommet de store ændringer siden i går, bortset fra at Fru Hansen har ændret sin bestilling fra brusebad til karbad, og Hr. Sørensen som beder om, at dagens service leveres af Charlotte i stedet for Nadja pga. personlige uoverensstemmelser, desuden vil han i dag først vækkes klokken Trine godkender dagens kørelister, og klokken 7 kommer dagens medarbejdere ind. En af dem, Charlotte, har allerede været på arbejde i et par timer, da nogle af de ældre, som skal have hjælp til at komme ud af sengen og til morgentoilettet, gerne vil tidligt op. Trine har 4 fuldtidsansatte og 3 medarbejdere, som hun deler med et andet firma. Det er en meget god ordning synes hun, for de ældres ønsker og efterspørgsel svinger noget, så nogle dage har hun behov for 7 medarbejdere og andre dage kun 3. Det kræver store koordineringsevner og et fleksibelt personale, men alle ved jo, at sådan er vilkårene, og det handler bare om at få flere kunder, så flere kan nøjes med at arbejde et sted. I starten synes hun, at det var stressende aldrig at vide præcist hvad næste dags opgaver var, men nu er hun blevet bedre til at tackle det, og det er også lidt sjovt at have en varieret hverdag. I dag har hun kaldt 4 medarbejdere på arbejde. De får udleveret deres PDA er, og henter deres kørelister ned. Trine fortæller, hvad de skal være særligt opmærksomme på mht. visse personer, og så beder hun dem alle om at gøre lidt reklame for firmaets nyeste tilbud: Drømmemaskinen. Den fungerer således, at man, når man går i seng, sætter et slags plaster med en ledning i på hver side af panden, man indstiller hvilken drømmetype, man foretrækker, og hvor stærk følelsesmæssig intensitet, den skal have. Så sørger Drømmemaskinen for, at man får den dejligste dybe søvn. Klokken 8 aktiverer Trine telefonen. Hun er spændt på, hvor travlt der bliver i dag. Hun vil gerne have en rolig morgen, så hun kan nå at se den nye brochure igennem, så den kan blive sendt til trykkeriet. Det har været en rimelig stille morgen indtil videre. Det første opkald er fra Bente Jacobsen. Bente er utilfreds med den kommunale hjemmepleje, fordi de ikke kan tage sig tid til at beskære hendes roser, plante nye blomsterløg mm. Hendes søn har foreslået hende at prøve et privat firma, og hun har forhørt sig hos venner og bekendte om deres leverandører. Hun ønsker nu at flytte alle sine ydelser over til Trines Kan & Vil Hjemmeservice, eller i det mindste få et tilbud på det. Trine beder Bente om at trykke på ID knappen på telefonen, og på Trines væg kommer et billede af Bente Jacobsen, et kort over hvor hun bor, plantegning over hjemmet, samt oplysninger om hvor stor en ydelse Bente Jacobsen har krav på, plus hvilke delydelser der er obligatoriske. Trine forklarer, at der ikke er plads til ret meget i den offentlige ydelse, men foreslår, at hun kommer forbi, så hun kan se Bente Jacobsens hjem, og de kan tale om, hvilke ydelser Bente Jacobsen kunne tænke sig at købe. Klokken kommer medarbejderne tilbage til frokost, Trine har ind i mellem telefonopkaldene nået at lave mad og dække bord. De snakker lidt om dagens besøg, og Trine spørger, om der er nogen, der er blevet fristet til at prøve drømmemaskinen. Charlotte fortæller, at Ulla Nielsen virkede meget interesseret i maskinen. Charlotte var forbi Ulla Nielsen, fordi der var nogle problemer med rengøringen. Hendes 11

12 rengøringsrobot havde fået virus, og skulle derfor renses. Charlotte skulle derfor forbi og aflevere den nye rengøringsrobot, og slutte den til lejlighedens net, så den kunne hente planen over lejlighedens rum og sensordata, så den er i stand til at starte det rigtige sted. Ulla havde set, at der i denne måned var tilbud på samtale til halv pris, og hun stod derfor klar med kaffe, da Charlotte kom, så de rigtig kunne få snakket. Ulla fortalte bl.a., at hun var lidt nervøs for ikke at være frisk nok til sin 85 års fødselsdag den efterfølgende uge. Charlotte gennemgik planen for fødselsdagen sammen med Ulla og tilbød, at firmaet kunne finde to skole-piger til at servere og gå til hånde. Charlotte foreslog Ulla, at hun kunne prøve Drømmemaskinen gratis. Ulla er ikke helt sikker på Drømmemaskinen, men de har aftalt, at Charlotte skal kigge forbi den følgende dag og demonstrere, hvordan maskinen virker. Efter frokost bliver Trine afløst ved telefonen af sin mand, da hun både skal besøge nogle af de ældre og til møde på kommunen. Trine skal først besøge Bente Jacobsen, som forhåbentlig er ny kunde hos Kan & Vil. Bente har ikke helt råd til alt det, hun godt kunne tænke sig. Så Trine forklarer om de forskellige muligheder, der er for finansiering. De gennemgår sammen de forskellige muligheder på husets meget gamle computer. De snakker blandt andet om muligheden for at bruge friværdien i Bentes hus eller hendes ægtefællepension. Bente blev enke for et par år siden, og hun modtager enkepension. Bente overvejer mulighederne, men hun vil også gerne have, at der er noget at arve for børn og børnebørnene. Hun prøver at huske på, hvad tilbuddet fra den anden leverandør lød på. Nogle af ydelserne var vist lidt billigere, men der var heller ikke samme muligheder for samtale og karbad, og Bente kan godt lide profilerne på Trines medarbejdere, specielt hende Charlotte kunne hun godt tænke sig at drikke kaffe med en gang imellem, og man skal jo også tænke på det sociale. Trine siger, at der jo også er den mulighed at realisere værdien i huset og flytte til Rosenborgen et ombygget slot, som Kan & Vil har anskaffet og renoveret i Hviderusland. Her slår pengene langt bedre til, og der er muntert samvær med andre ældre danskere med mod på livet. Bente har hørt, at det mest er de meget plejekrævende, især demente, der bor på plejecentrene i Ukraine og Hviderusland. Trine forklarer, at sådan er det nogen steder, men at Rosenborgen gør meget ud af at funktionsteste de ældre inden de kommer, så de er sikre på, at de er friske. Trine gør opmærksom på, at Rosenborgen er godkendt af de danske sundhedsmyndigheder. Trine nævner også mulighederne for social- og sundhedshjemmene på Lolland og i Nordjylland, hvor hviderussiske og ukrainske studerende får uddannelse, kost, logi og lommepenge mod at arbejde på hjemmene for demente og plejekrævende ældre. De er også forholdsvis billige, og så er det jo stadig tæt på familien. Klokken 15 er der leverandørmøde på kommunalforvaltningen hos Hanne Bjerg, som er ansvarlig for samarbejdet med kommunens leverandører indenfor ældreplejen. Alle leverandører skal godkendes af den statslige kvalitetskontrol, og der er løbende kontrol af, om leverandørerne lever op til det, de lover. Alle de godkendte leverandører er der. Først evaluerer de på samarbejdet og kommunikationen mellem kommunen og leverandørerne, og gennemgår eventuelle problemer med udstyr, netadgang mv.. En af leverandørerne har blandt andet haft problemer med at få adgang til personoplysninger efter de har fået nyt udstyr. Hanne er opmærksom på problemet, og hun har kontaktet systemleverandøren. Hanne henleder opmærksomheden på problemer med, at nogle leverandører afviser de meget plejekrævende ældre, som ikke har råd til tilkøbsydelser. Derefter gennemgår Hanne forvaltningens forslag til næste års budget, herunder rammerne for de obligatoriske ydelser i hjemmeplejen, forslaget for 2023 er stort set en 12

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Scenarier for det aldrende samfund

Scenarier for det aldrende samfund Scenarier for det aldrende samfund Hvilke valg har vi for fremtiden? Indhold Introduktion...2 Velfærdsteknologiske løsninger...3 Scenarierne og brugerhistorier...4 Erik 79 år...5 Jan og Samira 72 og 68

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Schultz brugerstudier

Schultz brugerstudier Schultz brugerstudier Planlægning mulighedens kunst! Alexandra Instituttet A/S Åbogade 34 DK-8200 Århus N T +45 70 27 70 12 F +45 70 27 70 13 www.alexandra.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Hverdagsfortællinger fra. Hjemmeplejen

Hverdagsfortællinger fra. Hjemmeplejen Hverdagsfortællinger fra Hjemmeplejen 1 December 2007 Tryk: Kailow Graphic Grafik: en:60, www.en60.dk Foto: Allan Hansen, Fotolinien Oplag: 500 eks Hverdagfortællinger Følgende små fortællinger er oplevet

Læs mere

Bilagsliste. Side 68 af 126

Bilagsliste. Side 68 af 126 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Registrering og dokumentation i hjemmeplejen

Registrering og dokumentation i hjemmeplejen F O A F A G O G A R B E J D E Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner er udarbejdet af Bureau 2000 for FOA

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

12 hverdagsfortællinger

12 hverdagsfortællinger inter 12 hverdagsfortællinger KOLDING KOMMUNE Forord I denne pjece finder du 12 såkaldte hverdagsfortællinger til inspiration for tilbudsgiverne i forbindelse med Kolding Kommunes udbud af nyt plejecenter

Læs mere

- Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv NR. 1.

- Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv NR. 1. NR. 1. 2014 - Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv Tag tiden tilbage! Kristelig Fagbevægelse Klokhøjen

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

Logbog for Nick uge 1.

Logbog for Nick uge 1. Logbog for Nick uge 1. Malaga, Spanien Vi er søndag ankommet til det spanske med fly fra København. Velankommet i lufthavnen mødte vi allerede efter at have fået udleveret vores bagage den første sprogbarriere.

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

arbejdstid og arbejdsmiljø

arbejdstid og arbejdsmiljø temahæfte arbejdstid og arbejdsmiljø viden, inspiration og gode råd Indhold Vagtplanen er en del af vores arbejdsmiljø side 3 Fysiske påvirkninger 4 Psykiske og sociale påvirkninger 6 14 anbefalinger til

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 152 juli 2014 30. årgang tema KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE Ung patient SIDE 4 Belønning til læge for den gode konsultation

Læs mere

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance?

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? 4 02 AKANDEN Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? Er vi groet fast i arbejdstiden? Døgnbemanding - dagvagter - flextid. Arbejdstiden varierer meget fra sted til sted i amtet.

Læs mere