. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP"

Transkript

1 . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1 anens formal 2: Lokal p1 anens omrade 3: Omradets anvendelse 4: Fredninger, fri h01 dte areal er og fæl lesareal er 5: Udstykninger 6: Veje og stier samt afskærmningsbælter 7: Bebyggel sens omfang og p1 aceri ng 8: Bebyggel sens ydre fremtræden 9: Ubebyggede areal er 10: Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebygge1 se 11: Patal eret og dispensationer 4. Bilag Bilag nr. 1: Lokal planens retsvir kninger. Il " 2: Lokal p1 anens midlertidige retsvir k- ni nger. Tegn. nr. 1: Omradegrænse, matr. nr., fredningsgrænse 1: : Veje, stier og parkeringsarealer 1:4.000 Il 3: Fri h01 dte areal er og fæl l esareal er 1: november november marts 1981 i.. p p _.d*. --- J., _ '-'J ". -y; L- * -.,u >.*l

3 Ind1 edning - LO ka1 p1 anomradet, der l igger mel l em Rpisnæsvej og kystep vest for Kongstrup, er præget af et usædvanligt kraftigt kuperet terræn og af stejle skrænter ved kysten. En del af omradet har været anvendt til gravning af plastisk ler ti1 fremstilling af Isoleringsmaterialer, og sporene efter lergravning samt de skredterasser, som den p1 asti ske l er i undergrunden har forarsaget, kara kteri serer l igeledes omradet. De markante linier langs hele kysten blev fredet i Den eksisterende sommerhusbebyggel se i omradet soges med lokal p1 a- nen suppleret og afrundet pi en sadan made, at omadets særpræg bevares og offentl ig adgang til strandareal erne si kres. Lokal ol anens forhold til den pivriae ~l anlæani na Lo ka1 p1 anen for omradet s ka1 efter 15-rammerne si kre folgende bestemme1 ser for areal anvende1 se m.v.: i - at omradets anvende1 se fastlægges til sommerhusbebyggel se, - at bebygge1 sesprocenten for de enkel te ejendomme ikke overstiger 10, og at bebyggelsen ikke opfores med mere end 1 etage og at bygnings- - hiajden ikke overstiger 5 m.

4 Kal undborg kommune Lo kalplan nr. 15 A for et sommerhusomrade ved Kongstrup For det i afsnsit 2 nævnte omrade fastsættes i henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) falgende bestemmelser: Afsnit 1. Lo kal p1 anens formål 1.1. Lokal planens formal er at si kre de af planen omfattede areal ers anvende1 se til sommerhusomrade, samtidig med at omradets særprægede karakter bevares og sær1 igt kara kteri sti ske areal er fri h01 des for bebygge1 se. Afsnit 2. Lokal ~lanens omrade 2.1. Omradet begrænses mod nordsst af Rssnæsvej, mod sydvest af Kalundborg fjord, mod sydast af Charlesvej (flg. matr. nr. er dog ikke omfattet af planen: 2-d, 2-h, 2-i, 2-1, 2-m, 2-n, 2-p, alle Kongstrup) og mod nordvest af grænsen til matr. nr. 7-a, Kongstrup by Omradet omfatter fsl gende matr. nr., al l e Kongstrup by, Rasnæs sogn, Kal undborg kommune: l-aa, l-ab, l-ac, l-ae, l-af, l-ag, 1, l-h, 1-i, l-k, 1-1, l-m, l-n, 1-0, l-p, s, l-t, l-u, l-v, l-x, l-y, 1-z, l-æ, 1-0, 2-aa, l-&: 2-ac, 2-ae, 2-ah, 2-ak, 2-al, 2-am, 2-an, 2-ao, 2-ap, 2-aq, 2-ar, 2-as, 2-ax, 2-at, 2-au, 2-av, 2-ay, 2-at, 2-aæ, 2-ba, 2-bb, 2-k, 2-q, 2-r, 2-s, 2-t, 2-u, 2-v, 2-x, 2-y, 2-2, 2-æ, 2-0, 4-aa, 4-ab, 4-ac, 4-ad, 4-ae, 4-af, 4-ag, 4-ah, 4-ai, 4-ak, 4-al, 4-am, 4-an, 4-ao, 4-ap, 4-aq, 4-ar, 4-as, 4-at, 4-c, 4-f, 4-g, 4-h, 4-i, 4-k, 4-1, 4-m, 4-n, 4-0, 4-p, 4-$9 4-r, 4-s, 4-t, 4-u, 4-v, 4-x, 4-y, 4-2, 4-24?, 4-0, 5-aa, 5-ab, 5-ac, 5-ad, 5-ae, 5-af, 5-ag, 5-ah, 5-ai, 5-ak, 5-al,, 5-am, 5-an, 5-ao, 5-ap, 5-aq, 5-ar, 5-as, 5-at, 5-au, 5-av, 5-ax, 5-ay, 5-az, 5-aæ, 5-as, 5-ba, 5-bb, 5-bc, 5-bd, 5-be, 5-bf, 5-bg, 5-bh, 5-bi, 5-bk, 5-bl, 5-bm, 5-bn, 5-bo, 5-bp, 5-bq, 5-br, 5-bs, 5-bt, 5-bu, 5-bv, 5-bx, 5-by, 5-bz, 5-bæ, 5-bo, 5-ca, 5-cb, 5-cc, 5-cd, 5-ce, 5-cf, 5-cg, 5-ch, 5-ci, 5-ck, 5-cl, 5-cm, 5-cn, 5-CO, 5-cp, 5-cq, 5-cr, 5-cs, 5-ct, 5-cu, 5-e, 5-f, 5-9, 5-i, 5-k, 5-1, 5-m,

5 5-n, 5-0, 5-p, 5-q, 5-r, 5-s, 5-t, 5-u, 5-v, 5-x, 5-y, 5-2, 5-2, 5, 6-d, 6-e, 6-9, 6-h, 6-i, 6-k, 6-1, 6-m, 6-n, 6-0, 6-p, 6-q, 6-r, 6-s, 6-t, 6-v; 6-x, 6-y, 7-e, 7-f, 7-g, 7-h, 7-1, samt dele af l-a, 5-c og 6-a, samt alle.parceller, der efter den 15. november 1977 udstykkes fra nævnte ejendomme. Med l o ka1 p1 anens god kende1 se overfares det pi kortbil ag 1 med lodret skravering viste omrade fra landzone til sommerhusomr~de. Ovrige areal er indenfor lokal p1 anens omrade forbl iver i l andzone. Afsnit 3. omridets anvende1 se 3.1. De dele af ~ongsgsrden (matr. nr. l-a), og ~lverdamsgsrden (matr. nr. 6-a), som ligger indenfor lokal planomradet forbliver som landbrugsarealer i sommerhusomr~de. I Matr. nr. 5-c og 4-c kan udstykkes til sommerhusbebyg- I gel se i 'henhold til lokal planens tekst og kortbilag. I I de eksisterende og i de nye sommerhusbebyggel ser m% de 1 en kel te ejendomme kun anvendes til opf~rel se af sommerhuse, d.v.s. en bebygge1 se, der alene anvendes til beb6- l e1 se (natophold) i tidsrummet 1. april september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieop- 1 h01 d, wee k-ends og l i gnende. Dette skal dog ikke anfægte en eksisterende lovlig udnytte1 se af bygninger og anlæg af anden art. p8 hver se1 vstændig matri kuleret ejendom for sommerbebyg gel se m i kun opfares eller indrettes een enkelt sommer beboe Ise med tilharende udhus og garage. Der m% p% ejendommen ikke drives handel eller nogen form for virksomhed, herunder ej hel ler losseplads, ligesom permanent opstil l ing af te1 te, campingvogne el l er lignende i kke m% finde sted. Kommunal bestyre1 sen kan til l ade, at der p8 en kel te ejendomme indrettes mindre udsalgssteder og i ti1 knytning hertil opf0re.s en helsrsbolig til brug for den, der driver udsalget. Den 0stl ige del af matr. nr. 6-a, Kongstrup by, m% anvendes til campingplads med de afgrænsninger og udvide1 - sesmuligheder, som er anvist p% kortbilag 3.

6 Afsnit 4. Fredninger, frihol dte areal er og fæl1 esarealer P8 tegning nr. 2 er vist grænsen for den eksisterende. fredning af kysts krænterne. Fredningsservitutten fra 1949, som fortsat bevarer sin gyldighed, lyder: "De p% medf~lgende kort afgrænsede omrader ved sydkysten af Rasnæs skal fremdeles hen1 igge i deres nuværende tilstand, idet navn1 ig falgende bestemme1 ser skal iagttages: Der m% i kke foretages afgravning, pafyl dning, anlægge1 se af nye veje eller yder1 igere bortledning af vand fra ki l der og væ1 d. Der m8 i kke p1 aceres bebyggel se el l er opsættes s kure, master, skilte eller lignende. Rydning af krat og træværk, opdyrkning og beplantning, herunder p1 antni ng af levende hegn, m8 i kke finde sted. De allerede som agerland udnyttede omr%der m8 fortsat dyrkes som hidtil. Græsning m8 kun finde sted, hvor det hidtil har fundet sted og kun i et omfang; at omradernes nuværende tilstand obrethol des'. Natirrfredningslovens almindel ige bestemme1 ser, herunder 100 m strandbyggeline (S 46) er gældende samtidig med den tinglyste kystfredni ngsservitut Endvidere findes undefor l o kal p1 anens omrade jordfaste fortidsminder p% matr. nr. 4-b, 2-p og 2-ax, Kongstrup by og matr. nr. l-a, Nostrup by. Fortidsminderne er beskyttet i henhold til naturfredningsloven, sal edes at bebyggel se, bepl antning m.v. indenfor en afstand af 100 m kun m% ske med fredningsnævn e t ~ samtykke. Fredningszonen omfatter ejendomme indenfor lokalplanomradet, se bilag P8 matr. nr. 6-a, ligger der 3 bopladser og p8 matr. nr. l-s ligger der en enkelt boplads. Ifralge fortidsmindeforval tningen er bopl adserne i kke omfattet af nogen afstands fredni ng men jordarbejde der berprrer bopl adserne skal ifalge fj 49 5 naturfredningsloven anmeldes til rigsanti kvaren.

7 4.5. De p8 tegning nr. 2 med sær1 i g signatur (vandret skraveri ng) angivne areal er skal fri h01 des for bebyggel se. Areal erne kan fortsat benyttes ti1 dyrkning og græsning i d et hidtidige omfang. Til p1 antni ng af arealerne med buskvækster eller træer m8 ikke finde sted. Den eksisterende bepl antni ng s kal bevares, men bes kæri ng og udtynding m8 finde sted i det omfang, det er nedvendigt for at fasthol de denne til den nuværende udbredel se De p8 tegning nr. 2 med særlig signatur (lodret skraveri ng) angivne areal er s kal fri h01 des for bebyggel se. De m8 i kke anvendes til l andbrugsformal, men skal fremtræde som græsareal er. Til p1 antni ng m8 kun s ke efter byr8dets godkende1 se. De p8 tegning nr. 2 med særl ig signatur (pri ks kraveri ng) angivne bepl antede omrader s kal bevares. Beskæring og udtynding m8 finde sted i det omfang, det er neidvendigt for at fastholde den nuværende karakter. ~yradet kan palægge ejeren for egen regning at nyplante som erstatning for uretmæssig fældning eller udg8ede træer. 3 Afsnit 5. Udstykninger Udstykninger m8 kun ske indenfor de p8 plan 3 viste udstykni ngsomrader. Afsnit 6. Veje- og stier samt afskærmingsbælter 6.1. Der udlagges felgende nye veje og stier som vist p8 tegning nr. 3: Vejen A-B i en bredde af 10 m Vejen B-C i en bredde af 6 m Vejen DE og FG i en bredde af 6 m Vejene afsluttes med en 10,O m vendeplads ved C, F, G og E 6.2. I forbinde1 se med ovennævnte 'vejanlæg udlægges de p8 tegning nr. 3 viste parkeringspladser.

8 I Der udlægges stianlæg i en bredde af 2 m, som vist p% kortbilag Samt1 ige lokal p1 anomridets veje og stier er offentl igt ti l gænge1 i ge. Stier skal afspærres for motor keretejer. i 6.5. Det fredede omrade langs kysten (kortbilag 2) er offentligt tilgængeligt. Dette omfatter dog ikke de bebyggede sommerhusparceller i omradet. I overensstemmel se med kystfredni ngens bestemme1 ser etableres der ikke stianlæg indenfor de kystfredede omrader Der ud1 ægges bepl antni ngsbæl te, som det fremgar af kortbilag 3, i 10 m bredde langs matr. nr. 5-c, mod Resnesvej og matr. nr. 6-a (ved campingpladsen) mod sommerhusparceller og helarsparceller imod syd og vest. Beplantning og ved1 igehol del se af ovennævnte bepl antni ngsbæl ter pahvil er ejerne. ~ f s nt i 7. Bebyggel sens omfang og p1 a ceri ng 7.1. Bebygge1 sesprocenten for den en kel te ejendom m% i kke overstige 10..Der m8 ikke opferes beboelsesbygninger med mindre grundareal end 50 m Bygninger skal opferes mindst 5,O m fra skel Bygninger m8 kun opfares i een etage Udhuse og garager (carporte) ma i kke opferes nærmere skel mod nabogrund end 2,5 m og i kke nærmere skel mod vej end 5 m.

9 Afsnit 8. Bebygge1 sens ydre fremtræden 8.1. Bygningshajden m8 i kke overstige 2,8 m m81 t fra færdigt terræn til skæring mellem tag- og murflade i facadesiden. Ved færdigt terræn forst8s en efter byridets skan natur1 ig regulering af det eksisterende terræn. Hajden m8 s81 edes i kke m81 es fra opbyggede terasser el l er lignende. Bygningens totale hejde m8 ikke overstige 5,O m. Tagets vin kel med det vandrette plan skal være mellem 25' og 45'. Tagene skal være symmetri ske saddel tage Tage m8 udferes af græstarv, stra og tegl sten eller af andre materialer, for s% vidt farverne p8 disse materialer er holdt i sort eller brunt Facader og murvær k m8 udfares af tegl, af ufarvede materialer eller af materialer indfarvede med sort, brunt, grat eller hvidligt. Maling, pudsning og imprægnering m8 kun være sort, brun, gr8 eller hvidlig. Y Det er dog tilladt at farve dere, porte og lave vinduesbrystninger (~.v.s. brystninger, som i kke er mere end 1 m fra gulv) Bestemmelserne i pkt og 8.4 gælder ogs8 for garager, carporte og udhuse Ingen form for skiltning eller reklamering m8 finde sted Antenner m8 i kke gives starre hajde end 1,5 m over beboel sesbygni ngens tagryg., Af sni t 9. Ubebyggede areal er 9.1. Parcel l ernes ubebyggede areal er, som i kke benyttes ti l girdsplads eller lignende, skal ryddeligholdes i en i forhol d til omradets kara kter rime1 ig stand.

10 Terrænreguleringer p8 mere end 0,5 m i forhold til eksisterende teræn m8 i kke finde sted nærmere skel end 2,5 m. Terrænreguleringer p8 mere end 1,O m m8 med byridets god kende1 se. kun finde sted Hegn mellem parcellerne og ved skel mod veje m8 kun udfares med buske og lavtvoksende træer ti1 en max. hajde af 1,8 m. Afsnit 10. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggel se Ny bebygge1 se m8 i kke tages i brug far til harende veje er an1 agt F0r ny bebyggelse indenfor omridet tages i brug, skal forsyni ngsl edni nger for el og vand være etableret. Afsnit 11. pataleret og dispensationer Patal eberettiget i henhold til kommunepl an1 ovens 5 46 overfor overtrædelser af nærværende vedtægt er alene \ Kal undborg byrad Byridet kan til lade mindre betydende fravige1 ser fra nærværende lokal plans bestemme1 ser - jf. kommunepl an1 o- vens 47, stk. 3. SQledes vedtaget til fremlæggelse på Kalundborg byråds møde den 11. december 1979, jfr. lov om kommuneplanlægning 21. i,i Aage Brejnrod. Borgmester / A.- Villadsen. i mode den 14. april V. Schou Viceborgmester /A. Villadsen, KommunaldirektØr

11 Kal undborg Kommune Lokalplan nr. 15 A for et sommerhusomr~~e ved Kongstrup. BILAG 1 Lo kal p1 anens retsvir kninger. Efter byridets ende1 ige vedtage1 se og offentl iggarel se af lokal - planen m8 ejendomme, der er omfattet af planen, ifalge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i avrigt anvendes i overensstemmel se med p1 anens bestemme1 ser. Den eksisterende l ovl ige anvende1 se af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokal planen medfarer heller i kke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. ~yradet kan meddel e dispensation til mindre væsentl ige lempe1 ser af lokal p1 anens bestemme1 ser under forudsætni ng af, at det i kke ændrer den sær1 ige karakter af det omrade, der sages skabt (el ler fastholdt) ved lokalplanen. Mere vesentl ige afvige1 ser fra lokal p1 anen kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Et areal, der er udlagt til offentlige formal, kan ejeren efter kommunepl an1 ovens 1 32 under vi sse forudsætni nger kræve overtaget af kommunen mod erstatning. I henhol d til kommunepl an1 ovens S 34 kan der foretages e kspropriation af private ejendomme el 1 er rettigheder over ejendomme, nar ekspropriationen vil være af væsentl ig betydning for vir kel iggprre1 se af l o kal p1 anen. Private byggeservitutter og andre til standsservi tutter, der er uforenel i ge med l o kal p1 anen, fortrænges af p1 anen.

12 Kal undborg kommune Lokalplan nr. 15 A for et sommerhusomr8de ved Kongstrup., BILAG 2 Lokal p1 anens midlertidige retsvir kninger Indtil forslaget er ende1 igt vedtaget af byradet, m% de ejendomme, der er omfattet af forslaget, i kke udnyttes p8 en made, der kan foregribe indhol det af den ende1 ige p1 an. Der gælder efter kommuneplanlovens 22 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebygge1 se og ændring af anvende1 sen. Den eksisterende lov1 ige anvende1 se af ejendomme kan fortsætte som hidtil. ar fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udlabet, kan byridet give tillade1 se til udnytte1 se af en ejendom i overensstemmel se med forsl aget. l Disse midl ertidige retsvir kninger gælder fra datoen for forslagets offentl iggarel se og indtil forslaget er ende1 igt vedtaget, dog hajst et %r efter offentliggarelsen. Indfart i dagbogen for Retten i Kalundborg

13

14

15

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere