. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP"

Transkript

1 . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1 anens formal 2: Lokal p1 anens omrade 3: Omradets anvendelse 4: Fredninger, fri h01 dte areal er og fæl lesareal er 5: Udstykninger 6: Veje og stier samt afskærmningsbælter 7: Bebyggel sens omfang og p1 aceri ng 8: Bebyggel sens ydre fremtræden 9: Ubebyggede areal er 10: Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebygge1 se 11: Patal eret og dispensationer 4. Bilag Bilag nr. 1: Lokal planens retsvir kninger. Il " 2: Lokal p1 anens midlertidige retsvir k- ni nger. Tegn. nr. 1: Omradegrænse, matr. nr., fredningsgrænse 1: : Veje, stier og parkeringsarealer 1:4.000 Il 3: Fri h01 dte areal er og fæl l esareal er 1: november november marts 1981 i.. p p _.d*. --- J., _ '-'J ". -y; L- * -.,u >.*l

3 Ind1 edning - LO ka1 p1 anomradet, der l igger mel l em Rpisnæsvej og kystep vest for Kongstrup, er præget af et usædvanligt kraftigt kuperet terræn og af stejle skrænter ved kysten. En del af omradet har været anvendt til gravning af plastisk ler ti1 fremstilling af Isoleringsmaterialer, og sporene efter lergravning samt de skredterasser, som den p1 asti ske l er i undergrunden har forarsaget, kara kteri serer l igeledes omradet. De markante linier langs hele kysten blev fredet i Den eksisterende sommerhusbebyggel se i omradet soges med lokal p1 a- nen suppleret og afrundet pi en sadan made, at omadets særpræg bevares og offentl ig adgang til strandareal erne si kres. Lokal ol anens forhold til den pivriae ~l anlæani na Lo ka1 p1 anen for omradet s ka1 efter 15-rammerne si kre folgende bestemme1 ser for areal anvende1 se m.v.: i - at omradets anvende1 se fastlægges til sommerhusbebyggel se, - at bebygge1 sesprocenten for de enkel te ejendomme ikke overstiger 10, og at bebyggelsen ikke opfores med mere end 1 etage og at bygnings- - hiajden ikke overstiger 5 m.

4 Kal undborg kommune Lo kalplan nr. 15 A for et sommerhusomrade ved Kongstrup For det i afsnsit 2 nævnte omrade fastsættes i henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) falgende bestemmelser: Afsnit 1. Lo kal p1 anens formål 1.1. Lokal planens formal er at si kre de af planen omfattede areal ers anvende1 se til sommerhusomrade, samtidig med at omradets særprægede karakter bevares og sær1 igt kara kteri sti ske areal er fri h01 des for bebygge1 se. Afsnit 2. Lokal ~lanens omrade 2.1. Omradet begrænses mod nordsst af Rssnæsvej, mod sydvest af Kalundborg fjord, mod sydast af Charlesvej (flg. matr. nr. er dog ikke omfattet af planen: 2-d, 2-h, 2-i, 2-1, 2-m, 2-n, 2-p, alle Kongstrup) og mod nordvest af grænsen til matr. nr. 7-a, Kongstrup by Omradet omfatter fsl gende matr. nr., al l e Kongstrup by, Rasnæs sogn, Kal undborg kommune: l-aa, l-ab, l-ac, l-ae, l-af, l-ag, 1, l-h, 1-i, l-k, 1-1, l-m, l-n, 1-0, l-p, s, l-t, l-u, l-v, l-x, l-y, 1-z, l-æ, 1-0, 2-aa, l-&: 2-ac, 2-ae, 2-ah, 2-ak, 2-al, 2-am, 2-an, 2-ao, 2-ap, 2-aq, 2-ar, 2-as, 2-ax, 2-at, 2-au, 2-av, 2-ay, 2-at, 2-aæ, 2-ba, 2-bb, 2-k, 2-q, 2-r, 2-s, 2-t, 2-u, 2-v, 2-x, 2-y, 2-2, 2-æ, 2-0, 4-aa, 4-ab, 4-ac, 4-ad, 4-ae, 4-af, 4-ag, 4-ah, 4-ai, 4-ak, 4-al, 4-am, 4-an, 4-ao, 4-ap, 4-aq, 4-ar, 4-as, 4-at, 4-c, 4-f, 4-g, 4-h, 4-i, 4-k, 4-1, 4-m, 4-n, 4-0, 4-p, 4-$9 4-r, 4-s, 4-t, 4-u, 4-v, 4-x, 4-y, 4-2, 4-24?, 4-0, 5-aa, 5-ab, 5-ac, 5-ad, 5-ae, 5-af, 5-ag, 5-ah, 5-ai, 5-ak, 5-al,, 5-am, 5-an, 5-ao, 5-ap, 5-aq, 5-ar, 5-as, 5-at, 5-au, 5-av, 5-ax, 5-ay, 5-az, 5-aæ, 5-as, 5-ba, 5-bb, 5-bc, 5-bd, 5-be, 5-bf, 5-bg, 5-bh, 5-bi, 5-bk, 5-bl, 5-bm, 5-bn, 5-bo, 5-bp, 5-bq, 5-br, 5-bs, 5-bt, 5-bu, 5-bv, 5-bx, 5-by, 5-bz, 5-bæ, 5-bo, 5-ca, 5-cb, 5-cc, 5-cd, 5-ce, 5-cf, 5-cg, 5-ch, 5-ci, 5-ck, 5-cl, 5-cm, 5-cn, 5-CO, 5-cp, 5-cq, 5-cr, 5-cs, 5-ct, 5-cu, 5-e, 5-f, 5-9, 5-i, 5-k, 5-1, 5-m,

5 5-n, 5-0, 5-p, 5-q, 5-r, 5-s, 5-t, 5-u, 5-v, 5-x, 5-y, 5-2, 5-2, 5, 6-d, 6-e, 6-9, 6-h, 6-i, 6-k, 6-1, 6-m, 6-n, 6-0, 6-p, 6-q, 6-r, 6-s, 6-t, 6-v; 6-x, 6-y, 7-e, 7-f, 7-g, 7-h, 7-1, samt dele af l-a, 5-c og 6-a, samt alle.parceller, der efter den 15. november 1977 udstykkes fra nævnte ejendomme. Med l o ka1 p1 anens god kende1 se overfares det pi kortbil ag 1 med lodret skravering viste omrade fra landzone til sommerhusomr~de. Ovrige areal er indenfor lokal p1 anens omrade forbl iver i l andzone. Afsnit 3. omridets anvende1 se 3.1. De dele af ~ongsgsrden (matr. nr. l-a), og ~lverdamsgsrden (matr. nr. 6-a), som ligger indenfor lokal planomradet forbliver som landbrugsarealer i sommerhusomr~de. I Matr. nr. 5-c og 4-c kan udstykkes til sommerhusbebyg- I gel se i 'henhold til lokal planens tekst og kortbilag. I I de eksisterende og i de nye sommerhusbebyggel ser m% de 1 en kel te ejendomme kun anvendes til opf~rel se af sommerhuse, d.v.s. en bebygge1 se, der alene anvendes til beb6- l e1 se (natophold) i tidsrummet 1. april september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieop- 1 h01 d, wee k-ends og l i gnende. Dette skal dog ikke anfægte en eksisterende lovlig udnytte1 se af bygninger og anlæg af anden art. p8 hver se1 vstændig matri kuleret ejendom for sommerbebyg gel se m i kun opfares eller indrettes een enkelt sommer beboe Ise med tilharende udhus og garage. Der m% p% ejendommen ikke drives handel eller nogen form for virksomhed, herunder ej hel ler losseplads, ligesom permanent opstil l ing af te1 te, campingvogne el l er lignende i kke m% finde sted. Kommunal bestyre1 sen kan til l ade, at der p8 en kel te ejendomme indrettes mindre udsalgssteder og i ti1 knytning hertil opf0re.s en helsrsbolig til brug for den, der driver udsalget. Den 0stl ige del af matr. nr. 6-a, Kongstrup by, m% anvendes til campingplads med de afgrænsninger og udvide1 - sesmuligheder, som er anvist p% kortbilag 3.

6 Afsnit 4. Fredninger, frihol dte areal er og fæl1 esarealer P8 tegning nr. 2 er vist grænsen for den eksisterende. fredning af kysts krænterne. Fredningsservitutten fra 1949, som fortsat bevarer sin gyldighed, lyder: "De p% medf~lgende kort afgrænsede omrader ved sydkysten af Rasnæs skal fremdeles hen1 igge i deres nuværende tilstand, idet navn1 ig falgende bestemme1 ser skal iagttages: Der m% i kke foretages afgravning, pafyl dning, anlægge1 se af nye veje eller yder1 igere bortledning af vand fra ki l der og væ1 d. Der m8 i kke p1 aceres bebyggel se el l er opsættes s kure, master, skilte eller lignende. Rydning af krat og træværk, opdyrkning og beplantning, herunder p1 antni ng af levende hegn, m8 i kke finde sted. De allerede som agerland udnyttede omr%der m8 fortsat dyrkes som hidtil. Græsning m8 kun finde sted, hvor det hidtil har fundet sted og kun i et omfang; at omradernes nuværende tilstand obrethol des'. Natirrfredningslovens almindel ige bestemme1 ser, herunder 100 m strandbyggeline (S 46) er gældende samtidig med den tinglyste kystfredni ngsservitut Endvidere findes undefor l o kal p1 anens omrade jordfaste fortidsminder p% matr. nr. 4-b, 2-p og 2-ax, Kongstrup by og matr. nr. l-a, Nostrup by. Fortidsminderne er beskyttet i henhold til naturfredningsloven, sal edes at bebyggel se, bepl antning m.v. indenfor en afstand af 100 m kun m% ske med fredningsnævn e t ~ samtykke. Fredningszonen omfatter ejendomme indenfor lokalplanomradet, se bilag P8 matr. nr. 6-a, ligger der 3 bopladser og p8 matr. nr. l-s ligger der en enkelt boplads. Ifralge fortidsmindeforval tningen er bopl adserne i kke omfattet af nogen afstands fredni ng men jordarbejde der berprrer bopl adserne skal ifalge fj 49 5 naturfredningsloven anmeldes til rigsanti kvaren.

7 4.5. De p8 tegning nr. 2 med sær1 i g signatur (vandret skraveri ng) angivne areal er skal fri h01 des for bebyggel se. Areal erne kan fortsat benyttes ti1 dyrkning og græsning i d et hidtidige omfang. Til p1 antni ng af arealerne med buskvækster eller træer m8 ikke finde sted. Den eksisterende bepl antni ng s kal bevares, men bes kæri ng og udtynding m8 finde sted i det omfang, det er nedvendigt for at fasthol de denne til den nuværende udbredel se De p8 tegning nr. 2 med særlig signatur (lodret skraveri ng) angivne areal er s kal fri h01 des for bebyggel se. De m8 i kke anvendes til l andbrugsformal, men skal fremtræde som græsareal er. Til p1 antni ng m8 kun s ke efter byr8dets godkende1 se. De p8 tegning nr. 2 med særl ig signatur (pri ks kraveri ng) angivne bepl antede omrader s kal bevares. Beskæring og udtynding m8 finde sted i det omfang, det er neidvendigt for at fastholde den nuværende karakter. ~yradet kan palægge ejeren for egen regning at nyplante som erstatning for uretmæssig fældning eller udg8ede træer. 3 Afsnit 5. Udstykninger Udstykninger m8 kun ske indenfor de p8 plan 3 viste udstykni ngsomrader. Afsnit 6. Veje- og stier samt afskærmingsbælter 6.1. Der udlagges felgende nye veje og stier som vist p8 tegning nr. 3: Vejen A-B i en bredde af 10 m Vejen B-C i en bredde af 6 m Vejen DE og FG i en bredde af 6 m Vejene afsluttes med en 10,O m vendeplads ved C, F, G og E 6.2. I forbinde1 se med ovennævnte 'vejanlæg udlægges de p8 tegning nr. 3 viste parkeringspladser.

8 I Der udlægges stianlæg i en bredde af 2 m, som vist p% kortbilag Samt1 ige lokal p1 anomridets veje og stier er offentl igt ti l gænge1 i ge. Stier skal afspærres for motor keretejer. i 6.5. Det fredede omrade langs kysten (kortbilag 2) er offentligt tilgængeligt. Dette omfatter dog ikke de bebyggede sommerhusparceller i omradet. I overensstemmel se med kystfredni ngens bestemme1 ser etableres der ikke stianlæg indenfor de kystfredede omrader Der ud1 ægges bepl antni ngsbæl te, som det fremgar af kortbilag 3, i 10 m bredde langs matr. nr. 5-c, mod Resnesvej og matr. nr. 6-a (ved campingpladsen) mod sommerhusparceller og helarsparceller imod syd og vest. Beplantning og ved1 igehol del se af ovennævnte bepl antni ngsbæl ter pahvil er ejerne. ~ f s nt i 7. Bebyggel sens omfang og p1 a ceri ng 7.1. Bebygge1 sesprocenten for den en kel te ejendom m% i kke overstige 10..Der m8 ikke opferes beboelsesbygninger med mindre grundareal end 50 m Bygninger skal opferes mindst 5,O m fra skel Bygninger m8 kun opfares i een etage Udhuse og garager (carporte) ma i kke opferes nærmere skel mod nabogrund end 2,5 m og i kke nærmere skel mod vej end 5 m.

9 Afsnit 8. Bebygge1 sens ydre fremtræden 8.1. Bygningshajden m8 i kke overstige 2,8 m m81 t fra færdigt terræn til skæring mellem tag- og murflade i facadesiden. Ved færdigt terræn forst8s en efter byridets skan natur1 ig regulering af det eksisterende terræn. Hajden m8 s81 edes i kke m81 es fra opbyggede terasser el l er lignende. Bygningens totale hejde m8 ikke overstige 5,O m. Tagets vin kel med det vandrette plan skal være mellem 25' og 45'. Tagene skal være symmetri ske saddel tage Tage m8 udferes af græstarv, stra og tegl sten eller af andre materialer, for s% vidt farverne p8 disse materialer er holdt i sort eller brunt Facader og murvær k m8 udfares af tegl, af ufarvede materialer eller af materialer indfarvede med sort, brunt, grat eller hvidligt. Maling, pudsning og imprægnering m8 kun være sort, brun, gr8 eller hvidlig. Y Det er dog tilladt at farve dere, porte og lave vinduesbrystninger (~.v.s. brystninger, som i kke er mere end 1 m fra gulv) Bestemmelserne i pkt og 8.4 gælder ogs8 for garager, carporte og udhuse Ingen form for skiltning eller reklamering m8 finde sted Antenner m8 i kke gives starre hajde end 1,5 m over beboel sesbygni ngens tagryg., Af sni t 9. Ubebyggede areal er 9.1. Parcel l ernes ubebyggede areal er, som i kke benyttes ti l girdsplads eller lignende, skal ryddeligholdes i en i forhol d til omradets kara kter rime1 ig stand.

10 Terrænreguleringer p8 mere end 0,5 m i forhold til eksisterende teræn m8 i kke finde sted nærmere skel end 2,5 m. Terrænreguleringer p8 mere end 1,O m m8 med byridets god kende1 se. kun finde sted Hegn mellem parcellerne og ved skel mod veje m8 kun udfares med buske og lavtvoksende træer ti1 en max. hajde af 1,8 m. Afsnit 10. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggel se Ny bebygge1 se m8 i kke tages i brug far til harende veje er an1 agt F0r ny bebyggelse indenfor omridet tages i brug, skal forsyni ngsl edni nger for el og vand være etableret. Afsnit 11. pataleret og dispensationer Patal eberettiget i henhold til kommunepl an1 ovens 5 46 overfor overtrædelser af nærværende vedtægt er alene \ Kal undborg byrad Byridet kan til lade mindre betydende fravige1 ser fra nærværende lokal plans bestemme1 ser - jf. kommunepl an1 o- vens 47, stk. 3. SQledes vedtaget til fremlæggelse på Kalundborg byråds møde den 11. december 1979, jfr. lov om kommuneplanlægning 21. i,i Aage Brejnrod. Borgmester / A.- Villadsen. i mode den 14. april V. Schou Viceborgmester /A. Villadsen, KommunaldirektØr

11 Kal undborg Kommune Lokalplan nr. 15 A for et sommerhusomr~~e ved Kongstrup. BILAG 1 Lo kal p1 anens retsvir kninger. Efter byridets ende1 ige vedtage1 se og offentl iggarel se af lokal - planen m8 ejendomme, der er omfattet af planen, ifalge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i avrigt anvendes i overensstemmel se med p1 anens bestemme1 ser. Den eksisterende l ovl ige anvende1 se af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokal planen medfarer heller i kke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. ~yradet kan meddel e dispensation til mindre væsentl ige lempe1 ser af lokal p1 anens bestemme1 ser under forudsætni ng af, at det i kke ændrer den sær1 ige karakter af det omrade, der sages skabt (el ler fastholdt) ved lokalplanen. Mere vesentl ige afvige1 ser fra lokal p1 anen kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Et areal, der er udlagt til offentlige formal, kan ejeren efter kommunepl an1 ovens 1 32 under vi sse forudsætni nger kræve overtaget af kommunen mod erstatning. I henhol d til kommunepl an1 ovens S 34 kan der foretages e kspropriation af private ejendomme el 1 er rettigheder over ejendomme, nar ekspropriationen vil være af væsentl ig betydning for vir kel iggprre1 se af l o kal p1 anen. Private byggeservitutter og andre til standsservi tutter, der er uforenel i ge med l o kal p1 anen, fortrænges af p1 anen.

12 Kal undborg kommune Lokalplan nr. 15 A for et sommerhusomr8de ved Kongstrup., BILAG 2 Lokal p1 anens midlertidige retsvir kninger Indtil forslaget er ende1 igt vedtaget af byradet, m% de ejendomme, der er omfattet af forslaget, i kke udnyttes p8 en made, der kan foregribe indhol det af den ende1 ige p1 an. Der gælder efter kommuneplanlovens 22 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebygge1 se og ændring af anvende1 sen. Den eksisterende lov1 ige anvende1 se af ejendomme kan fortsætte som hidtil. ar fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udlabet, kan byridet give tillade1 se til udnytte1 se af en ejendom i overensstemmel se med forsl aget. l Disse midl ertidige retsvir kninger gælder fra datoen for forslagets offentl iggarel se og indtil forslaget er ende1 igt vedtaget, dog hajst et %r efter offentliggarelsen. Indfart i dagbogen for Retten i Kalundborg

13

14

15

Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87.

Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87. Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87. Godkendt af byrådet den 17 maj 1988 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Lokalplantillæggets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

1. Indledning 2. RedegØrelse for lokalplanens forhold til anden planlægning. 4: Udstykning 5: Ve j- og stiforhold 6: Ledningsanlæg

1. Indledning 2. RedegØrelse for lokalplanens forhold til anden planlægning. 4: Udstykning 5: Ve j- og stiforhold 6: Ledningsanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning 2. RedegØrelse for lokalplanens forhold til anden planlægning 3. Lokalplan nr. 7 Afsnit 1: Lokalplanens form21 2: Lokalplanens omr2de 3: 0mr2dets anvendelse 4: Udstykning

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989.

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. P 443 LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. LOKALPLANEN ENDELIG VEDTAGET DEN 6. FEBRUAR 1990 LOKALPLANEN TINGLYST DEN HOLMSLAND KOMMUNE Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 26

Byplanvedtægt nr. 26 Byplanvedtægt nr. 26 For en del af Niverød by og Nivågård Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 2. august 1973 KARLEBO KOMMUNE BYPLAN N R. 26. Byplanvedtægt nr. 26 for en del af Niverød by og Nivågård, Karlebo

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN.

LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN. LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN. LOKALPLAN FL 1 FOR ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, MOTORRINGVEJEN, VÆLDEGARDSVEJ OG PRÆSTESTIEN.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 5 For Folkeparken i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD LOKALPLAN NR. 44 B FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD i henhold til lov om planlægning (lov nr. 338 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Da kommuneplanloven den 1. februar 1977 afløste den tidligere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE April 2004 KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE. Indholdsfortegnelse: a. Redegørelse

Læs mere

- 5: Vej- og stiforhold

- 5: Vej- og stiforhold INDHOLDSFORTEGNELSE ---P-- 1. Indledning Lokal planens forhold til anden planlægning. 2. Lokalplan 43-A. Afsnit 1: Lokal planens formal - 2: Lokal p1 anens omrade - 3: Ornradets anvende1 se 4: Wstykn inger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13. Arealanvendelse i et område syd for

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13. Arealanvendelse i et område syd for RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 Arealanvendelse i et område syd for Skanderborgvej, Ry J.nr.01.02P16 LOKALPLAN NR. 13 for et omrbde ved Skanderborgvej, Gudrunsvej og Ny Kirkevej i Ry. Indlednina. Lokalplanens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN. ~ N~ ~ ~ ~ F~Ji~ ~ F~ftI±I~F~11 \ ~ ~ ~~~/i 1/~ ~ ~\ \2~ \ ~$~\ N~+ftU~JJU~EU~4kUf U~N1F~1~ \~ L. ~fft~t~jh ~ ilft~ ~ ~ ~ ~ -

LOKALPLAN. ~ N~ ~ ~ ~ F~Ji~ ~ F~ftI±I~F~11 \ ~ ~ ~~~/i 1/~ ~ ~\ \2~ \ ~$~\ N~+ftU~JJU~EU~4kUf U~N1F~1~ \~ L. ~fft~t~jh ~ ilft~ ~ ~ ~ ~ - , * - \\ 2 /i 1/ ti _\ TrrrflrrflJHJrtttrI \.\ \ \2 \ 9\ \ i (, ( N FJi FftI±IF11 \ \\ \ * * / -r \- ---- --.7 47( $\ N+ftUJJUEU4kUf UN1F1 \ L - - -- - ffttjh ilft -sg \\.i- - - I - SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 E LOKALPLAN 11-001 KOLONIHAVER M.V., SOFIEDAL AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet dels på baggrund af aktuelle planer om at anlægge

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13

BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Øster Vedsted BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. BYPLANVEDTÆGT N R. 13 for Et byområde i Øster Vedsted I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o é februar 197 ) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 001 Bork Fælled

Lokalplan nr. 001 Bork Fælled Lokalplan nr. 001 Bork Fælled Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens indhold. Arealet er overført fra landzone til byzone/sommerhusområde.

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing. Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup.

3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing. Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup. Matr.nr.e: Del^f matr.nr. 3^ æ, Anmelder: 3cn, 3co, 3c ^3cC[, 3cr, Ringkøbing byråd 3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup.

Læs mere

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND MATR.NR: 14-h, 14-ab m.fl. Holløse by, Vejby. BELIGGENDE: Lundeskrænten (fællesareal), Lundeskrænten 1 m.fl. og Lundebakken 1 m.fl., 3210 Vejby. Grundejerforeningen VEDTÆGTER f o r GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17 Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17 Hjortshøj-Egå Kommune Brobjergparken etageboliger, rækkehuse, parcelhuse, børneinstitutioner og lokalcenter mellem Grenåvej, Brovej og Egåen Lokalplan nr. 134 har i vest

Læs mere

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG LOKALPLAN 6 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG i offentlig høring fra xx. xxxx til xx. xxxx 2015 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter,

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade Lokalplan nr. 82 for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Bebyggelsen i området mellem Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Silkeborg Kommune Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Matr. nr. 3 b m.fl. Tollund, Abiidskov og Hesselhus, Funder sogn Stpl. 25,- kr. Akt :Skab! nr. % 19250 Silkeborg kommune Anmelder : Stadsingenisren

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter LOKALPLAN 9.16 Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1986 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer I NDHOLD Området for lokaiplanen side 1. Nuværende forhold Indhold af lokalpl~nen Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Lokalpianens retsvirkninger Afsnit 1. Lokalpianens formål 2. Område

Læs mere

Partiel. (Allesø-Nxsbyhovedbroby-

Partiel. (Allesø-Nxsbyhovedbroby- byplan nr 106 2) Partiel (Allesø-Nxsbyhovedbroby- I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr 242 af 30 april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Næsby, Allesø-Næsbyhovedbroby

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOICALPLAN NR. FOR ET BOLIGOMRADE PA MUNKEDAMMEN I ALLERSLEV

LEJRE KOMMUNE LOICALPLAN NR. FOR ET BOLIGOMRADE PA MUNKEDAMMEN I ALLERSLEV LEJRE KOMMUNE LOICALPLAN NR. FOR ET BOLIGOMRADE PA MUNKEDAMMEN I ALLERSLEV April 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanens retsvirkninger 2 1. oka al planens forhold til Øvrig planlægning. 3 2. Kort beskrivelse

Læs mere