HK/ Kommunal Lønforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HK/ Kommunal Lønforsikring"

Transkript

1 HK/ Kommunal Lønforsikring Forsikrings betingelser KO - 01 gældende fra 1. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse 1 Aftalen Ordforklaring og generelle oplysninger Omfattet af forsikringen Kvalifikationskrav Dækningsberettiget ledighed Udbetalingsperiode Løngrundlag ved beregning af forsikringsydelser Forsikringsydelser Udbetaling af forsikringsydelser Tilbagebetaling af forsikringsydelser Regulering Anmeldelse af ledighed Forsikringen dækker ikke Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringspræmie Forældelse Ændring af forsikringsbetingelser og forsikringspræmie Ophør af forsikring Uenighed om forsikringen...6

3 1 Aftalen 1.1 Forsikringen tegnes i Forsikrings-Aktieselskabet Alka (herefter kaldet Alka), og er oprettet via en gruppeaftale mellem HK/Kommunal som forsikringstager og Alka som forsikringsgiver. 1.2 Forsikringsaftalen består af gruppeaftalen samt nærværende forsikringsbetingelser. 1.3 HK/Kommunal og Alka er berettiget til med fuld gyldighed over for de forsikrede at træffe aftale om alle spørgsmål vedrørende forsikringsaftalen. 1.4 For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, hvis den ikke er fraveget i forsikringsbetingelserne. 2 Ordforklaring og generelle oplysninger 2.1 Ordforklaring I disse forsikringsbetingelser har nedenstående ord følgende betydning: Forsikrede Forsikrede er den person, som i kraft af sit medlemskab af HK/Kommunal og HK/Danmarks a-kasse, er omfattet af forsikringen A-kassen Med a-kassen menes HK/Danmarks a-kasse. For grænsegængere dog den udenlandske a-kasse, som der dagpengeudbetales fra ved ledighed Grænsegængere Er de forsikrede, som er bosiddende uden for Danmark og som ved ledighed modtager dagpenge fra en udenlandsk a-kasse Medlemskategori Er typen af medlemskabet i a-kassen, og kan enten være fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret Dagløn Dagløn er det løngrundlag, som forsikringsydelsen beregnes ud fra Godkendt ugentlig arbejdstid Den godkendte ugentlige arbejdstid fastsættes altid af a-kassen, og svarer til det ugentlige antal timer, som medlemmet maksimalt kan modtage dagpenge for pr. uge. For fuldtidsforsikrede er den godkendte ugentlige arbejdstid altid 37 timer Dagpenge Den ydelse, som a-kassen udbetaler i forbindelse med den forsikredes ledighed Dagpengeperioder Den periode, som a-kassen udbetaler dagpenge for Dagpengetimer Det antal timer, som a-kassen udbetaler dagpenge for i de enkelte uger Dagpengekort Dagpengekortet er den meddelelse, som den forsikrede, via Mit HK, skal udfylde for hver dagpengeperiode, for at få udbetalt dagpenge fra a-kassen Indplaceringsdato Indplaceringsdatoen er den dato, som a- kassen har registreret for første udbetaling af dagpenge i en ny ledighedsperiode Udbetalingsperiode Udbetalingsperioden er den periode, indenfor hvilken der kan udbetales forsikringsydelser fra denne forsikring. 2.2 Personoplysninger For at kunne få udbetalt forsikringsydelser fra forsikringen, er det en betingelse, at den forsikrede giver samtykke til, at en række personoplysninger må opbevares og benyttes af samt udveksles mellem HK/Danmarks a-kasse, HK/Kommunal og Alka, til brug for administration af forsikringen Der er mulighed for, at den forsikrede kan få oplyst hvilke personoplysninger, der er registreret. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer, forsikringer, løn, løngrundlag og andre oplysninger, der er registreret vedrørende dagpengeudbetalinger fra a-kassen. Hvis forsikrede ønsker at se disse oplysninger, kan Alka kontaktes. 2.3 Informationer fra Alka Ønsker den forsikrede ikke informationer fra Alka om eventuelle tilbud, nyheder og fordele, skal dette meddeles direkte til Alka. 1

4 3 Omfattet af forsikringen Forsikringen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer af HK/Kommunal, som samtidig er medlem af HK/Danmarks a-kasse. De omfattede medlemmer, kaldes herefter de forsikrede Undtaget er dog medlemmer, der er; på efterløn, ordinære elever og uddannelsessøgende, på flexjob, og i seniorjob. 4 Kvalifikationskrav 4.1 Optjening af første kvalifikationsperiode For at kunne blive berettiget til udbetaling af forsikringsydelser første gang, skal den forsikrede: have været i ordinær og ustøttet beskæftigelse inden for HK/Kommunals forhandlingsområde i 12 måneder forud for første ledighedsdag, og have indbetalt præmie til forsikringen i minimum 12 sammenhængende måneder forud for ledigheden Betingelsen om optjening af første kvalifikationsperiode gælder altid i forbindelse med, at den forsikrede omfattes af forsikringen. Det gælder også, selv om den forsikrede på et tidligere tidspunkt har været omfattet af forsikringen og eventuelt har modtaget forsikringsydelser. 4.2 Overførsel af kvalifikationsperiode Hvis forsikrede er overflyttet fra HK/Stat, og på tidspunktet for overflytningen var omfattet af HK/Stat Lønforsikring, gælder følgende betingelser: Hvis den fulde kvalifikationsperiode er optjent på overflytningstidspunktet, gælder ingen ny kvalifikationsperiode for denne forsikring Hvis den fulde kvalifikationsperiode ikke er optjent på overflytningstidspunktet, reduceres kvalifikationsperioden med den periode, som er optjent på overflytningstidspunktet Hvis forsikrede har modtaget forsikringsydelser inden overflytningen, og ikke efterfølgende har fået en ny indplaceringsdato i a-kassen, videreføres rettighederne fra den tidligere udbetalingsperiode, som var gældende under HK/Stat Lønforsikring. Det betyder, at der alene kan udbetales ydelser for de resterende uger og inden for den periode, som var gældende inden overflytningen Genkvalifikation efter ophør af udbetalingsperiode Når en udbetalingsperiode jf. punkt 6 ophører, skal den forsikrede opfylde kravene for at få en ny indplaceringsdato i a-kassen førend, der igen er ret til en ny udbetalingsperiode med udbetalinger af forsikringsydelser Grænsegængere genkvalificerer sig efter samme regler som nævnt i punkt Ledighed i en kvalifikationsperiode Den forsikrede kan aldrig blive berettiget til udbetaling af forsikringsydelser fra forsikringen for ledighed, hvor forsikredes seneste indplaceringsdato ligger før eller inden for en kvalifikationsperiode Der udbetales heller ikke forsikringsydelser for den ledighed, der ligger efter udløb af kvalifikationsperioden, når denne ledighed ligger inden for samme indplaceringsdato, som nævnt i punkt Overgangsperiode I forbindelse med gruppeaftalens ikrafttræden gælder følgende særregler i en overgangsperiode fra 1. juli 2012 til 2. januar 2014: Hvis den forsikrede har været meldt ind i HK/Kommunal og HK/Danmarks a-kasse inden den 1. maj 2012, gælder der ingen første kvalifikationsperiode jf. punkt Hvis den forsikrede har en indplaceringsdato, der ligger før 1. juli 2012, gælder følgende regler frem til en eventuel senere ny indplaceringsdato: Kommer den forsikrede igen i arbejde og efterfølgende bliver ledig igen den 2. juli 2012 eller senere, vil denne ledighed kunne berettige til udbetaling af forsikringsydelser. Udbetalingsperiodens start jf. punkt 6.1 beregnes i disse tilfælde altid fra 2. juli Dog kan der først udbetales forsikringsydelser for ledighed, der ligger efter 30. september Hvis den forsikrede får en indplaceringsdato, der ligger i perioden 2. juli 2012 til og med 30. september 2012, eller hvis den forsikrede bliver ledig jf. punkt inden for denne periode, gælder følgende regler frem til en eventuel senere ny indplaceringsdato: Der udbetales ikke forsikringsydelser for den del af ledigheden, der ligger i perioden 2. juli 2012 til og med 30. september Det maksimale antal uger, der kan udbetales forsikringsydelser for jf. punkt 6.2.1, reduceres med det antal uger, som a-kassen har udbetalt dagpenge for i perioden 2. juli 2012 til og med 30. september 2012.

5 5 Dækningsberettiget ledighed 5.1 Der kan alene ske udbetaling af forsikringsydelser i tilfælde af ledighed, som opfylder følgende betingelser: Ledighed, der ved arbejdsforholdets ophør ikke betragtes som selvforskyldt ledighed efter a-kasselovgivningen. Ledighed, hvor den forsikrede har indgået en frivillig fratrædelsesaftale med et varsel mindst svarende til det normale opsigelsesvarsel. Ved alle andre former for ledighed, kan den forsikrede, under ingen omstændigheder, blive berettiget til forsikringsydelser, uanset forholdene. 6 Udbetalingsperiode 6.1 Udbetalingsperiodens start En udbetalingsperiode starter fra den indplaceringsdato, som a-kassen har registreret for den forsikrede for den pågældende ledighedsperiode. 6.2 Maksimal udbetalingsperiode Inden for én udbetalingsperiode kan der maksimalt udbetales forsikringsydelser for 26 uger. Efter udbetaling i 26 uger ophører den pågældende udbetalingsperiode, og forsikrede skal genkvalificere sig til en ny udbetalingsperiode jf. punkt Hver uge i ledighedsperioden, hvor der udbetales dagpenge fra a-kassen, medregnes som 1 uges udbetaling uanset hvor mange timer, der er udbetalt dagpenge for i den pågældende uge De 26 uger kan maksimalt udbetales inden for en periode på 18 måneder. Perioden regnes fra udbetalingsperiodens start, og ophørstidspunktet er altid udgangen af den uge, hvori de 18 måneder er gået. Herefter stopper udbetalingen uanset, at der ikke er udbetalt forsikringsydelser for alle 26 uger i den pågældende udbetalingsperiode. 6.3 Udbetalingsperiodens ophør Når en udbetalingsperiode ophører, skal den forsikrede optjene ret til en ny udbetalingsperiode, jf. punkt Løngrundlag ved beregning af forsikringsydelser Forsikringsydelser beregnes på baggrund af forsikredes dagløn, som beregnes pr. det tidspunkt, hvor forsikrede seneste har fået foretaget en lønberegning i a-kassen. Daglønnen anvendes som udgangspunkt ved beregning af forsikringsydelser i hele den pågældende udbetalingsperiode. Dog reguleres den beregnede dagløn jf. punkt Der kan i særlige tilfælde ske ny beregning jf. punkt Daglønnen beregnes efter a-kassens principper. Som beregningsgrundlag anvendes forsikredes 3 seneste måneders bruttoløn, som ligger forud seneste indplaceringsdato. Bruttolønnen er eksklusiv eget og arbejdsgivers pensionsbidrag og arbejdsmarkedsbidrag. Der kan alene medregnes lønindtægter fra forsikredes ordinære job indenfor HK/Kommunals forhandlingsområde, og daglønnen kan aldrig overstige den dagløn, som forsikrede er berettiget til i a-kassen. Som bruttoløn medregnes forsikredes almindelige faste løn. Løngrundlaget opgøres inklusiv værdien af fri bil, fri telefon, men eksklusiv overtidsbetaling, genetillæg, søn- og helligdagsbetaling, særlig feriegodtgørelse, pensionsbidrag, fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge. Hvis forsikredes løn i perioden er reduceret for afholdelse ferie uden løn, og der for den pågældende periode ikke er optjent ferie- eller feriedagpenge, er det alene den faktiske udbetalte bruttoløn, som kan indgå i opgørelsen. Hvis forsikrede indenfor en udbetalingsperiode bliver berettiget til en ny beregning af dagløn i a-kassen, skal der pr. samme tidspunkt foretages en ny beregning af dagløn i forhold til lønforsikringen Samtidig med at den forsikrede melder sig ledig, skal forsikrede indtaste oplysninger om sine lønforhold via Mit HK. Indtastningen sker på tro og love. Efter indtastningen kan Alka kræve dokumentation for lønforholdene i form af kopi af lønsedler. Den forsikrede er under alle omstændigheder ansvarlig for, at oplysningerne er korrekte. Fejlagtige oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling jf. punkt 10. Det er en forudsætning for udbetaling af forsikringsydelser, at den forsikrede har tastet oplysninger om lønforholdene jf. ovenfor samt accepteret udveksling af oplysninger mellem HK/Kommunal, HK s a-kasse og Alka.

6 8 Forsikringsydelser 8.1 Beregning af forsikringsydelse Forsikringsydelsen udbetales og beregnes alene for de uger i udbetalingsperioden, hvor der samtidig udbetales dagpenge fra a- kassen. Kravet om samtidig udbetaling af dagpenge gælder ikke i forbindelse med, at forsikrede er i aktivering. Aktivering i privat løntilskudsjob er dog ikke omfattet af forsikringen Udbetaling af forsikringsydelserne følger altid samme perioder som a-kassens dagpengeperioder Forsikringsydelsen beregnes pr. uge som 80% af daglønnen jf. punkt 7. Forsikringsydelsen reduceres forholdsmæssigt for de timer i ugen, som der ikke er udbetalt dagpenge for, uanset årsag hertil. Herfra fratrækkes udbetalte dagpenge. Forsikringsydelsen beregnes på følgende måde for hver uge: (dagløn * 5 dage * 80%) * (udbetalte dagpengetimer / godkendt ugentlig arbejdstid) - udbetalte dagpenge fra a-kassen. Hvis resultatet er 0 kr. eller mindre, udbetales der som udgangspunkt ingen forsikringsydelse for perioden. Dog gælder der særlige regler for minimumsydelse jf. punkt Ved beregning af forsikringsydelsen anvendes altid den godkendte ugentlige arbejdstid i a-kassen for den uge, som der udbetales forsikringsydelser for. 8.3 Maksimumydelse Uanset den forsikredes forhold kan forsikringsydelsen for én uge aldrig overstige kr. (2013-niveau). 9 Udbetaling af forsikringsydelser Når alle betingelser for udbetaling af forsikringsydelser er opfyldt, gælder følgende betingelser for udbetaling: 9.1 Tidspunkter for udbetaling Forsikringsydelser udbetales altid for samme perioder som udbetalinger af dagpenge fra HK/Danmarks a-kasse Forsikringsydelsen udbetales medio måneden efter udløbet af en dagpengeperiode, og under forudsætning af, at der er udbetalt dagpenge fra a-kassen for den pågældende periode Hvis et dagpengekort ikke er afleveret rettidigt til a-kassen, hvis det er behæftet med fejl, eller der er andre forhold, som gør, at a-kassen ikke kan udbetale dagpenge, udbetales forsikringsydelsen først medio måneden efter, at a-kassen har været i stand til at udbetale dagpenge for den pågældende periode. 9.2 NemKonto Det er en betingelse for udbetaling, at den forsikrede har en aktiv NemKonto, hvortil alle udbetalinger kan overføres. 8.2 Minimumsydelse Hvis forsikrede jf. beregningen i punkt er berettiget til en forsikringsydelse for en uge, udbetales der altid en minimumsydelse på 127,00 kr. for ugen (2013-niveau). Hvis forsikrede, jf. beregningen i punkt 8.1.3, ikke er berettiget til en forsikringsydelse på grund af daglønnens størrelse, gælder følgende regel for minimumsydelsen på 127,00 kr. pr. dagpengeuge (2013-niveau): minimumsydelsen udbetales, hvis den sammen med forsikredes maksimale dagpenge ved fuld ledighed ikke overstiger 90 % af daglønnen. Grænsen reguleres af Lov om arbejdsløshedsforsikring. 9.3 A-skat Alka tilbageholder A-skat, som altid beregnes ud fra den trækprocent, som a-kassen har registreret som aktuel sats Hvis den forsikrede ikke er skattepligtig i Danmark, tilbageholdes der ingen A-skat I forbindelse med udbetaling af forsikringsydelser kan Alka ikke indregne den forsikredes skattefradrag. 9.4 Orientering om udbetaling Når den første forsikringsydelse i en udbetalingsperiode udbetales, sender Alka et udbetalingsbrev til den forsikrede Ved alle efterfølgende udbetalinger lægges udbetalingsbrevene som elektroniske filer til den forsikrede på Mit Alka. Den forsikrede kan med NemID logge på Mit Alka via 4

7 10 Tilbagebetaling af forsikringsydelser 10.1 Uberettigede forsikringsydelser Hvis der er udbetalt forsikringsydelser, som det senere viser sig, at forsikrede ikke var berettiget til, skal disse forsikringsydelser tilbagebetales til Alka Krav om tilbagebetaling gælder i alle tilfælde, herunder men ikke begrænset til situationer hvor: A-kassen ændrer i grundlaget for tidligere udbetalte dagpenge, der bevirker, at der er udbetalt for meget i forsikringsydelse. Den af forsikrede indtastede dagløn er fastsat på forkert grundlag. Der er udbetalt forsikringsydelser for perioder, hvor forsikrede ikke var berettiget til udbetaling. Forsikrede har afgivet urigtige oplysninger Tilbagebetaling Tilbagebetaling af forsikringsydelser kan ske på følgende måder: For meget udbetalte forsikringsydelser er Alka altid berettiget til at modregne i eventuelt senere udbetalinger fra forsikringen For meget udbetalte forsikringsydelser opkræves af Alka hos den forsikrede. 11 Regulering 11.1 Regulering af maksimumydelsen Hver den første mandag i januar reguleres maksimumudbetalingen jf. punkt 8.3. Reguleringen sker med samme kronebeløb som forhøjelsen af de maksimale dagpenge for en uge pr. samme dato Regulering af minimumsydelsen og dagløn Hver den første mandag i januar reguleres minimumsydelsen jf. punkt 8.2 og den forsikredes beregnede dagløn jf. punkt 7 med en sats svarende til satsreguleringsprocenten, som fastsættes i forbindelse med vedtagelse af den årlige Finanslov. 12 Anmeldelse af ledighed 12.1 Ved dagpenge I forbindelse med anmeldelse af ledighed til HK/Kommunal og a-kassen sendes automatisk de oplysninger til Alka, der danner grundlag for udbetaling af forsikringsydelser Ved aktivering Hvis forsikrede har modtaget dagpenge fra a-kassen og efterfølgende overgår til aktivering, dog med undtagelse af aktivering i privat løntilskudsjob, skal forsikrede, via Mit HK, hver måned dokumentere det fortsatte krav. HK/Kommunal sender efterfølgende kravet til Alka, som udbetaler forsikringsydelsen Grænsegængere Forsikrede, der er bosiddende i udlandet, og som bliver berettiget til forsikringsydelser, skal ved ledighedens indtræden anmelde dette til HK/Kommunal. I den forbindelse skal der indsendes den dokumentation, som findes nødvendig Ved forsat ledighed skal forsikrede hver måned anmelde krav om udbetaling af forsikringsydelser til HK/Kommunal. Disse krav skal ligeledes skal dokumenteres af den forsikrede Særlige blanketter til anmeldelse og fortsat krav fås på eller ved henvendelse til HK/Kommunal. 13 Forsikringen dækker ikke 13.1 Under sygdom Under aktivering i privat løntilskudsjob Ledighed, hvor den forsikrede har fået karantæne i a-kassen Ledighed, der indtræder direkte eller indirekte som følge af krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning Hvis ledigheden er dækket af en anden privat forsikring, dækker nærværende forsikring ikke. 5

8 14 Hvornår træder forsikringen i kraft? 18 Ophør af forsikring 14.1 Forsikringen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor den forsikrede er registreret som medlem af både HK/Kommunal og HK/Danmarks a-kasse, og tilhører den gruppe af medlemmer, som er omfattet af forsikringen jf. punkt Forsikringspræmie 15.1 Præmien til forsikringen opkræves månedsvis forud af HK/Kommunal sammen med kontingentet, og afregnes efterfølgende overfor Alka Den forsikrede betaler også præmie i perioder, hvor Alka udbetaler forsikringsydelser. 16 Forældelse 16.1 Ophører gruppeaftalen mellem HK/Kommunal og Alka, eller udtræder den forsikrede af forsikringen, skal et krav om udbetaling af erstatning fremsættes skriftligt overfor Alka inden 6 måneder herefter I øvrige situationer gælder den til enhver tid gældende lovgivning om forældelse af økonomiske krav. 17 Ændring af forsikringsbetingelser og forsikringspræmie 17.1 HK/Kommunal og Alka har oprettet et forsikringsråd, der varetager de overordnede beslutninger omkring forsikringens dækninger, forsikringspræmie og administration Alka kan, efter aftale i forsikringsrådet, med 1 måneds varsel til den 1. i en måned, ændre i alle forhold vedrørende disse forsikringsbetingelser og den til enhver tid gældende forsikringspræmie I tilfælde af ændringer i forsikringsbetingelser og/eller forsikringspræmie orienteres de forsikrede via og fagblade Automatisk ophør af forsikringen Forsikringsdækningen ophører automatisk i følgende situationer: Samtidig med at forsikredes medlemskab af HK/Kommunal og/eller HK/Danmarks a- kasse ophører, uanset om forsikrede selv udmelder sig, slettes på grund af restance eller manglende betaling. Forsikringen ophører også ved sektorskifte indenfor HK, dog med undtagelse af skift til HK/Stat. For grænsegængere, der modtager forsikringsydelser, ophører forsikringen dog ikke, hvis medlemskab af HK/Kommunal fastholdes og udmeldelsen af HK/Danmarks a-kasse skyldes overførsel til en udenlandsk a-kasse, hvis dette er en betingelse for udbetaling af dagpenge Opsigelse af aftalen HK/Kommunal og Alka kan begge skriftligt opsige forsikringen med 6 måneders varsel til en 1. januar. 19 Uenighed om forsikringen 19.1 Hvor klages Hvis der opstår uenighed mellem forsikrede og Alka om forsikringen, og en fornyet henvendelse ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til: 19.2 Fællesnævnet Alka og HK/Kommunal har oprettet et fælles skadenævn til afgørelse af uoverensstemmelse mellem forsikrede og Alka om forsikringen. Indbringelse af klage til Fællesnævnet udelukker ikke den forsikrede fra at indbringe klagen til Ankenævnet for Forsikring Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring indsendes på et særligt klageskema, der fås hos: Alka Forbrugerrådet Forsikringsoplysningen Ankenævnet for Forsikring. Ved klage til Ankenævnet for Forsikring skal forsikrede betale et mindre gebyr. Adressen til Ankenævnet for Forsikring er: Anker Heegaards Gade København V Tlf Mellem kl

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

HK Kommunal Lønforsikring

HK Kommunal Lønforsikring HK Kommunal Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. KO-05 Gældende fra 1. december 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

HK Tandforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013

HK Tandforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013 HK Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL Hvis du mister jobbet og skal leve af dagpenge, får du som fuldtidsforsikret 17.658 kroner om måneden. For

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger

HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger Gældende fra 1. januar 2012 HK+ Lønforsikring sikrer op til 80% af din løn ved ufrivillig ledighed Valgmuligheder og dækning Når du tegner forsikringen,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Malernes Sundhedsordning. Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning. Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Malernes sundhedsordning 1. Sundhedsrådgivning 2. Telefonisk krisepsykologhjælp 3. Dækning af udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Dansk Byggeri eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning. Sundhedsordningen

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver:

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver: dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: dahlberg assurance agentur as Spotorno Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 70 13 26 70

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Økonomiforsikring Forsikringsbetingelser f. at forsikrede ikke allerede har etableret en arbejdsløshedsforsikring i Topdanmark. 2. aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet,

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere