Topdanmark Forsikring A/S Ordforklaring Juni Indholdsfortegnelse. Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark Forsikring A/S Ordforklaring 9910-1 Juni 2011. Indholdsfortegnelse. Side"

Transkript

1 Ordforklaring Juni 2011

2 Indholdsfortegnelse A Andre omstændigheder (ved ejendomsforsikring) Andre omstændigheder (ved løsøreforsikring) Anden pludselig skade... 5 B Brand (Ildsvåde)... 5 Brandcelle... 5 Brandfarlige væsker Brandsektion... 6 Bygning (ved løsøreforsikring) Bygningsglas... 6 Bygningsovervågningsanlæg... 6 C Cellesikring Container (skibscontainer og lagercontainer) CTS-anlæg... 6 D Dagsværdi... 6 Driftstab... 6 Dækningsperiode (ved driftstabs- og meromkostningsforsikring)... 7 E Egentlige bygningsdele... 7 Egne biler... 7 Eksplosion... 7 EU/EØS landene... 7 F Flammepunkt Formuetab (ved professionelt ansvar)... 7 Forsikring & Pension... 7 Forsikringsinteressen Forsikringssum/Forsikringsværdi... 7 Forskriftsmæssigt ildsted... 7 Forurening... 7 Fundament, forsvarligt... 8 Færdigt gulv Førsterisiko... 8 G Gammelt pengeskab Geografisk dækningsområde (ved transportforsikring)... 8 Godkendt cykellås H Haveanlæg... 8 Hegn, levende hegn... 8 Helårsbolig... 8 Hærværk Håndværksmæssig værdi i forbindelse med udsmykninger I Ildsvåde Indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed... 9 Indbrudstyveri... 9 Induktion In natura... 9 It-anlæg til virksomhedens administration - Administrativt udstyr... 9 Inventarglas... 9 Side 2

3 K Kortslutning... 9 Kælder/kælderlokale... 9 L Lovlig mast Lynnedslag Lønafhængige omkostninger Låseenhed Forsikring & Pension* godkendt M Mangelfuld vedligeholdelse Midlertidigt varelager Mindre byggeprojekter N Nedsat anvendelighed (ved ejendomsforsikring) Nedsat anvendelighed (ved maskinforsikring) Nyplantning Nyværdi O Objektsikring Ombygning Omsætning Oprydning Overspænding (ved ejendomsforsikring) Se Lynnedslag* Overspænding (ved løsøreforsikring) P Pengerepræsentativer Prøve- og demonstrationsvarer R Ran Restværdi Returvarer Røveri Råd S Selvrisiko Sikkerhedskopi: Back-up Sikringsenhed Sikringsskab Simpelt tyveri Skadeprocent Skadebekæmpelsesmidler Skafor Skjulte rør og el-kabler Skypumpe Smeltning Sprængning Standardprogrammer Storm Stormflod Subsidiær forsikring (ved transportforsikring) Svamp Sædvanligt tilbehør og materiel Side 3

4 T Terror (ved leverandør/aftagerdækning) Til og fra forarbejdning Til og fra reparation, opgradering, tilretning U Ulovlig handling Umøntet, ædelt metal Underforsikring V Varierende lønsomhed Vaskeanlæg Voldsomt skybrud Voldsomt tøbrud Værdigrundlag Værdiopbevaringsenhed Værdiskab Side 4

5 9910 Ordforklaring I alfabetisk orden. Ord og begreber, der i vilkår eller forsikringsaftale er markeret med *, er nævnt i ordforklaringen og skal betragtes som en del af vilkårene. A Andre omstændigheder (ved ejendomsforsikring) En bygnings værdi kan ud over slid, alder og nedsat anvendelighed *, være påvirket af forskellige forhold, fx: Bestående skader eller mangler, der ikke dækkes af forsikringen. Bygningen eller grunden kan være forurenet. Lokalplaner eller andre offentlige bestemmelser kan begrænse eller forhindre fortsat brug af bygningen. Andre omstændigheder (ved løsøreforsikring) Forsikrede ting kan fx have bestående mangler eller have fået beskadigelser efter forsikringen er oprettet. Anden pludselig skade En skade som følge af en udefra pludselig kommende og virkende årsag. Årsag og virkning skal således ske samtidig. B Brand (Ildsvåde) Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. Brandcelle Bygningsområde, der er i stand til at forhindre/modstå, at en brand spreder sig inden for en given periode. En brandcelle må højst være i 2 etager og skal forstås som et eller flere rum, der er adskilt fra tilstødende rum: 1. Med bærende, adskillende bygningsdele med brandmæssig klassifikation på mindst REI 60 (BD60). 2. Med ikke bærende, adskillende bygningsdele med en brandmæssig klassifikation på mindst EI 60 (BD60). Brandfarlige væsker Væsker, der ved en given temperatur afgiver brandfarlige dampe. Det er væsker med flammepunkt* under 100 grader celsius. Flammepunkt* er den laveste temperatur, som en væske ved en barometerstand på 1013 millibar kan afgive antændelige dampe ved. Brandfarlige væsker er inddelt i følgende 3 klasser: 1. Væsker med flammepunkt* under 21 grader celsius, fx benzin, fortynder, acetone og sprit. 2. Væsker med flammepunkt* fra 21 grader celsius til og med 55 grader celsius, fx petroleum og terpentin. 3. Væsker med flammepunkt* over 55 grader celsius, fx dieselolie og brændselsolie. Oplag af brandfarlige væsker bliver opgjort/angivet i oplagsenheder. 1 oplagsenhed er 1 liter af klasse 1 eller 5 liter af klasse 2 eller 50 liter af klasse 3. 5

6 Brandsektion En eller flere brandceller*, der er adskilt fra tilstødende brandsektioner eller bygninger: 1. Med bærende, adskillende bygningsdele med brandmæssig klassifikation på mindst REI 60 A2-s1 (BS60). 2. Med ikke bærende, adskillende bygningsdele med brandmæssig klassifikation på mindst EI 60 A2-s1,dO (BS60). Bygning (ved løsøreforsikring) En konstruktion, der er lovligt opført, og som er i en sådan stand, at et forsikringsselskab med tilladelse til at sælge bygningsbrandforsikring ikke kan afslå dette. I brandteknisk forstand skal en bygning bestå af et tag og to ydervægge, der samtidig kan være ydervægge i tilstødende bygninger. Alle bygninger i Danmark registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Følgende bliver ikke betegnet ikke som bygninger: Åbne skure, baldakiner, halvtage, solafskærmninger, markiser, overdækninger, drivhuse, konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller stof, boble- og presenninghaller, telte, containere, skurvogne og lignende. Bygningsglas Glas og ruder af erstatningsmateriale for glas og glaskeramiske kogeplader, der er monteret på sin blivende plads som bygningsdel på forsikringsstedet og glaskeramiske kogeplader som integreret del af opstillet og tilsluttet elektrisk komfur. Bygningsovervågningsanlæg CTS-anlæg*, der består af komponenter 1) til bygningsovervågning og styringsanlæg 2) til bygningsovervågning. 1) Komponenter til bygningsovervågning (Ejendom): Videokameraer og sensorer, termostater, hygrometre og andre målepunkter, der bliver benyttet til overvågning/styring af bygningens fysiske tilstand. 2) Styringsanlæg til bygningsovervågning (Løsøre): PC er, computere og styringsanlæg til bygningsovervågning. C Cellesikring Lukker til et bestemt område, lokale, værelse eller rum inde i bygningen* sikret mod gennembrydning og oplukning. Container (skibscontainer og lagercontainer) Container af stål på mindst 5 kubikmeter uden sideruder, vinduer, ovenlys eller lignende åbninger og sikret med mindst en Forsikring & Pension*-godkendt containerlåsenhed med RØD-klassificering. CTS-anlæg Central Tilstandskontrol og Styring af anlæg til ejendommens drift, fx styring af temperaturer, luftfugtighed, indstilling af solafskærmning m.m. Se Bygningsovervågningsanlæg*. D Dagsværdi Genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skadens indtræden med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af slid, alder, brug, mode og på grund af nedsat anvendelighed * eller andre omstændigheder *. Driftstab Tab ved nedgang i omsætning* af varer og tjenesteydelser. 6

7 Dækningsperiode (ved driftstabs- og meromkostningsforsikring) Dækningsperioden, der er nævnt i forsikringsaftalen, er det tidsrum, for hvilket Topdanmark erstatter tab som følge af en skade. Dækningsperioden skal derfor svare til hele det tidsrum, hvor driftstab*/meromkostninger som følge af en skade kan konstateres, da tab, som falder uden for dækningsperioden, ikke erstattes. Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til den dækningsperiode, der er nævnt i forsikringsaftalen og på samme tidspunkt på døgnet, som den starter. E Egentlige bygningsdele Fundament/sokkel; klimaskærm, dvs. udvendige vægge, døre, vinduer og tag; skorsten og aftrækshætter i tag; tagrender og nedløbsrør; solvarme- og solcellepaneler monteret på/i tag og tilsluttet bygningens varme- eller el-forsyning. Egne biler Forsikringstagerens egne biler; biler, der er lejet eller leaset af forsikringstageren; biler, der tilhører forsikringstagerens ansatte. Eksplosion En pludselig og hurtigt forløbende forbrænding eller kemisk proces, hvor der udvikles stærk varme og sker en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. EU/EØS landene EU landene samt Norge, Island og Liechtenstein. F Flammepunkt Flammepunkt er den laveste temperatur, som en væske ved en barometerstand på 1013 millibar kan afgive antændelige dampe ved. Formuetab (ved professionelt ansvar) Ved formuetab forstås et økonomisk tab, som fremkommer uden at der nødvendigvis er en sammenhæng med person- eller tingskade. Forsikring & Pension Forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark. Se Forsikringsinteressen Forsikringsinteressen er det beløb, som driftstabsforsikringen skal dække. Derfor skal forsikringssummen* svare til forsikringsinteressen. Forsikringssum/Forsikringsværdi Forsikringssummen er det aftalte beløb i forsikringsaftalen, der er Topdanmarks højeste hæftelse. Forsikringsværdien er den værdi, det forsikrede bliver fastsat til. Forsikringsværdien kan blive opgjort til fx nyværdi* eller dagsværdi*. Forskriftsmæssigt ildsted Ildsted, der overholder gældende lovgivning og er godkendt af myndighederne. Forurening Efter en skade kan bygnings- eller løsørerester være forurenet af sod, PVC-rester, asbest, udstrømmende kemikalier, olie og lignende. Disse rester skal afleveres på et kemikalieaffaldsdepot eller destrueres, fx på Kommunekemi. 7

8 Fundament, forsvarligt Muret eller støbt stribe- eller punktfundament eller træstolper, der er trykimprægneret efter NTR klasse M eller A (Nordisk Træbeskyttelsesråd). Fundamentet skal være ført ned til frostfri dybde. Færdigt gulv 1. Betongulv i lokaler, der bruges til produktion, lager, cykelkælder, garage, fyrrum, værk sted, depot og lignende. 2. Tæppebelægning i lokaler, hvor det er normalt at lægge tæpper eller anden belægning på. 3. Plader eller tæppe/belægning på nedslidt trægulv er ikke et færdigt gulv. Førsterisiko I skadetilfælde erstatter vi fuldt ud, indtil det forsikrede beløb uden hensyn til, om det forsikredes samlede værdi på skadetidspunktet overstiger forsikringssummen*. Førsterisiko er derfor et dækningsprincip, hvor reglerne om underforsikring* ikke bliver brugt. G Gammelt pengeskab Et jern- eller stålskab med betonarmering og pengeskabslås. Pengeskabet skal være svejset i alle sammenføjninger og veje mindst 250 kg. Pengeskabet skal endvidere være fremstillet med henblik på indbrudstyverisikring. Geografisk dækningsområde (ved transportforsikring) Europa i forsikringsaftalen består af følgende lande: Norge, Sverige, Finland, Storbritannien, Irland (Eire), Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Polen, Tjekkiet, Østrig, Liechtenstein, Schweiz, Slovakiet, Ungarn, Frankrig, Monaco, Portugal, Spanien, Andorra, Italien, San Marino, Slovenien, Kroatien, Bosnien og Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Republikken Makedonien, Albanien, Rumænien, Bulgarien, Grækenland. Opmærksomheden henledes på, at Færøerne, Island, Grønland samt Tyrkiet, Malta, Cypern og Baltikum og SNG-staterne IKKE hører til Europa i forsikringsaftalens forstand. Godkendt cykellås Det er alle DVN (Dansk Varefakta Nævn) godkendte låse. Det er nævnt i låsebeviset, om låsen er DVN-godkendt. H Haveanlæg Haveanlæg på forsikringsstedet med haveskulpturer, gårdbelægninger, havemure og stianlæg, havelamper til stimarkering og hegn*, plankeværker og stakitter, der er opført uden forsvarligt fundament*. Hegn, levende hegn Murværk, træværk, trådvæv eller lignende og levende hegn af træer eller buske, som bliver brugt til at adskille jordarealer eller til at give læ. Helårsbolig Den adresse, hvor man bor hele året og er tilmeldt folkeregistret. Hærværk Forsætlig beskadigelse af det forsikrede. Håndværksmæssig værdi i forbindelse med udsmykninger Den pris, det koster at lade en faglært håndværker rekonstruere et kunstværk eller udsmykning. 8

9 I Ildsvåde Se brand. Indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed Værdiopbevaringsenhed*, hvis modstandsdygtighed over for indbrudsangreb har været underkastet prøvning og bedømmelse efter en Nordisk eller Europæisk Standard eller Forsikring & Pensions * standardtyvmetode. En indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed skal opstilles efter fabrikantens anvisning og altid være fastgjort til stabil bygningsdel, hvis egenvægten er mindre end 250 kg. Indbrudstyveri Indbrudstyveri er, når tyven: 1. Ved synlig vold mod lukke, dvs. dør, vindue, lem, port eller lignende, har skaffet sig adgang til bygning, lokale, værelse, lofts- eller kælderrum. 2. Bevisligt ved dirke, falsk eller tillistet nøgle har skaffet sig adgang til bygning, lokale, værelse, lofts- eller kælderrum. 3. Er kommet ind gennem åbning, der ikke er beregnet til indgang. Vindue og lem betragtes ikke som åbning. 4. Stjæler ting gennem åbning, som umiddelbart forinden er frembragt fx ved at knuse en vinduesrude. Induktion Se Lynnedslag*. In natura I stedet for erstatning i penge erstatter vi de skaderamte genstande med tilsvarende fysiske genstande. I praksis erstatter vi ofte ved betaling af regningen for udskiftning af de skaderamte genstande. Inventarglas Inventarglas er: 1. Glas, der indgår som fast bestanddel i diske og montrer. 2. Ruder af enhver art i udhængs- og udstillingsskabe, der er monteret på forsikringsstedets ydervægge. 3. Fast monterede spejle. 4. Rullespejle. 5. Glaskeramiske kogeplader, som tilhører forsikringstager, se K Kortslutning Utilsigtet forbindelse mellem spændingsførende dele indbyrdes eller mellem spændingsførende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den tilladelige driftsstrøm. Kælder/kælderlokale Etage eller lokale i etage under stueetagen i en bygning, placeret helt eller delvis under jordniveau. 9

10 L Lovlig mast Fritstående, godkendt antennemast, max. 8,5 meter høj. Lynnedslag Elektriske uvejr, kolde lyn, induktion*. Elektrisk udladning mellem skyer og jordoverfladen fremkaldt af en elektrisk spændingsforskel på flere mio. volt. Den overspænding også kaldet induktion* - som kan opstå i forbindelse med elektrisk uvejr, medfører en varmeudvikling, som smelter og forkuller el-ledningernes isolation, hvorved der opstår kortslutning*. Lønafhængige omkostninger Omfatter for eksempel feriepenge, ATP og bidrag til sygelønsfond. Låseenhed Forsikring & Pension* godkendt Låsekasse med godkendt cylinder, nødvendigt tilbehør og slutblik eller godkendt låsebeslag med godkendt hængelås. M Mangelfuld vedligeholdelse Det er en forudsætning for dækning, at de forsikrede bygninger og genstande er forsvarligt vedligeholdt. Bygningerne skal fx med jævne mellemrum behandles med træbeskyttende midler eller maling, og rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes. Tage skal efterses, så revnede, løse eller manglende tagsten og plader bliver erstattet eller fastgjort. Tegltage skal evt. understryges. Ventiler, tagrender, nedløbs- og afløbsrør skal renses, osv. Mangelfuld vedligeholdelse kan i skadetilfælde medføre nedsættelse eller bortfald af erstatningen. Midlertidigt varelager Varelager eller pakhus, som den sikrede vælger at benytte til vareoplagring, der ikke er et led i et almindeligt transportforløb. Oplagringen kan ske enten før eller på det for transportforsikringen gældende bestemmelsessted bortset fra forsikringstagerens egne forsikringssteder og skal være af foreløbig karakter. Mindre byggeprojekter Ved mindre byggeprojekter forstås reparations-, vedligeholdelses- og ombygningsarbejder, der: Ikke medfører ændring af ejendommens etageareal. Ikke omfatter indgreb i bærende konstruktioner. Ikke varer mere end én måned. Højst har en entreprisesum på kr. (2010) N Nedsat anvendelighed (ved ejendomsforsikring) En bygnings anvendelighed kan være nedsat som følge af forældet konstruktion eller lignende, fx: 1. Bygningen kan være opført til andet brug end det nuværende, der forhindrer fuld udnyttelse af hele bygningen. 2. Adgangsforholdene til bygningen kan være forringet, fx som følge af vejomlægning. 3. Bygningen kan også ligge ubenyttet hen. Nedsat anvendelighed (ved maskinforsikring) En genstands anvendelighed kan være nedsat på grund af forældet konstruktion, uhensigtsmæssigt materialevalg, manglende forenelighed med nyere maskiner/tilbehør, mangelfuld ydeevne i forhold til nyere modeller og lignende. 10

11 Nyplantning Buske og træer, der ikke er over 4 år gamle. Nyværdi Prisen for en ny tilsvarende genstand på det tidspunkt en skade sker med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af nedsat anvendelighed * eller andre omstændigheder *, men uden fradrag for alder og brug. O Objektsikring Mekanisk sikringsenhed * for eksempel gitter- eller pladeskab eller sikringsskab*. Ombygning Ændring af rum ved nedrivning eller flytning af vægge eller etablering af nye vægge. Etablering eller udskiftning/renovering af køkkener og badeværelser, vinduer og døre. Udskiftning af gulve og lofter. Større reparationsarbejder som fx udskiftning af tagbeklædning. Omsætning Omsætning er den fakturerede omsætning uden moms, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion. Oprydning Generel oprydning og fjernelse af det forsikrede, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen. Overspænding (ved ejendomsforsikring) Se Lynnedslag*. Overspænding (ved løsøreforsikring) Er en spænding, der er højere end den for en bestemt elektronisk komponent værende driftsspænding. P Pengerepræsentativer Pengerepræsentativer er fx vaskepoletter, danmøntkort, telekort, taletidskort, betalingskort, klippekort og andre brugbare billetter og kort, frimærker, stempelmærker, underskrevne checks (ucrossede), tips- og lottokvitteringer, lodder der indeholder gevinster samt umøntet ædelt metal *. Prøve- og demonstrationsvarer Det vil sige forsendelser af varer, som bliver fremsendt til prøve og/eller demonstration hos forsikringstagerens kunde. Hvis varen ikke bliver overtaget af kunden, omfatter forsikringen tillige returforsendelsen til forsikringstageren. Forsikringen dækker ikke under ophold hos forsikringstagerens kunde. R Ran Tyveri der sker åbenlyst og uden brug af vold og bemærkes af den bestjålne eller andre tilstedeværende i det øjeblik tyven griber fat i det, der stjæles. Der skal gøres anskrig straks efter, tyveriet er bemærket. Restværdi Værdien af brugbare bygningsrester efter en skade. Ved brug af restværdiforsikringen kan der være behov for at forlænge dækningsperioden på huslejetabs- og driftstabsforsikringen. 11

12 Returvarer Forsendelser af returvarer inden for forsikringsaftalens geografiske* dækningsområde. Returvarer er varer, der efter aftale bliver returneret til forsikringstageren, eller som forsikringstageren efter aftale returnerer til sine leverandører. Disse forsendelser er forsikret på de betingelser, som i øvrigt gælder for forsikringen, og følgende særlige vilkår: Det er en betingelse, at forsikringstageren har påtaget sig forsikringsrådigheden over varerne, og at disse er gode og sunde handelsvarer ved tilbagesendelsen. Røveri Røveri er, når tyven fratager eller aftvinger det forsikrede fra forsikringstager eller dennes ansatte ved vold eller trussel om øjeblikkelig brug af vold. Råd Se Svamp*. S Selvrisiko Et aftalt beløb og/eller en aftalt procent af erstatningen, som forsikringstager selv betaler. Forsikringstager er altså selvforsikret for denne del af en skade. Sikkerhedskopi: Back-up Kopi af filer eller anden datamængde som gemmes for at blive brugt, hvis originalen bliver ødelagt eller stjålet. Sikkerhedskopier tages med det formål at kunne genskabe læsbare data. Sikringsenhed Enhed, der er egnet til at fungere som sikringsforanstaltning mod indbrudstyveri*. Sikringsskab Værdiopbevaringsenhed* testet efter Forsikring & Pensions * standardtyvmetode, hovedgruppe 2 i klasserne GUL, GRØN, BLÅ og RØD. Værdiopbevaringsenhed*, der vejer mindre end 250 kg, skal være fastboltet til stabil bygningsdel. Se også Indbrudsklassificeret værdiopbevaringsenhed *. Simpelt tyveri Tyveri uden brug af vold, rettet mod personer eller bygninger. Tyveri af bygningstilbehør i uaflåsede bygninger* eller fra uaflåsede rum, samt tyveri af bygningstilbehør under åben himmel. Skadeprocent Skadens omfang udtrykt i procent, som forholdet mellem skadens nyværdi og bygningens nyværdi. Skadens nyværdi x 100 % Bygningens nyværdi Ved fastsættelse af skadeprocenten bruges de priser, som svarer til, hvad det ville koste at udføre reparationen, som var den et led i nyopførelse af den pågældende bygning. I beregningen indgår ikke merydelser eller følgeudgifter, som kun skal afholdes, fordi der er tale om en reparation. Det kan fx være midlertidig afstivning, af- og påmontering af bygningsdele, byggeteknisk bistand, oprydning*, nedrivning, lovliggørelse, retablering af haveanlæg, redning og bevaring, prisændringer i byggeperioden eller andre omkostninger. Skadebekæmpelsesmidler Slukningsvand, pulver, skum og lignende, der har været brugt til bekæmpelse af skade. 12

13 Skafor Dansk Forening for Skadesforsikring varetager på forsikringsselskabernes vegne koordinering af skadeforebyggende aktiviteter, klassificering af sikringsforanstaltninger og inspektioner af sikringsanlæg. Skjulte rør og el-kabler Rør, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller lignende permanent lukkede rum. Skypumpe En søjleformet hvirvelstorm med en indre rotationshastighed på op til ca. 300 km i timen. Smeltning Smeltning af ting ved varmepåvirkning, hvor der ikke sker brandskade (Ildsvåde). Sprængning Når en ting sønderrives under pludselig og hurtig udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for tingen. Standardprogrammer Standardprogrammer er programmer, der er almindeligt tilgængelige i handelen. Programmer, der er udviklet af forsikringstageren/virksomheden, og programmer, der er specielt udviklet til virksomheden, bliver ikke betragtet som standardprogrammer. Storm Mindst vindstyrke 8 svarende til en middelvindhastighed på mindst 17,2 m/sek. Stormflod Oversvømmelse opstået som følge af ekstrem høj vandstand i havet forårsaget af storm. Stormflodsrådet afgør, om der er stormflod på baggrund af udtalelser fra Kystinspektoratet. I henhold til lov om erstatning for skader forårsaget af stormflod kan der via Stormflodsrådet, der er nedsat af Staten, under visse forudsætninger betales erstatning for skader på fast ejendom. Ifølge stormflodsloven skal forsikringsselskaber, der aftaler forsikring mod brand på fast ejendom, opkræve en afgift for hver police. Subsidiær forsikring (ved transportforsikring) En særlig dækning, der er oprettet under en transportforsikring, og som gælder, uanset om forsikringstageren har forsikringsrådighed over en enkelte forsendelse. En subsidiær forsikring dækker forsikringstageren i den situation, hvor der er sket en transportskade, som ville være dækket under forsikringstagerens egen forsikring, hvis forsikringstageren havde haft forsikringsrådigheden over forsendelsen, men hvor forsikringstageren som sælger/køber lider et tab, fordi der ikke kan opnås dækning for transportskaden gennem købers/sælgers overholdelse af købs-/salgsaftalen eller gennem en af køberen/sælgeren oprettet forsikring. Den subsidiære forsikring kommer til dels til at virke som en kreditforsikring, men med den forudsætning at skaden i øvrigt ville være dækket under transportforsikringen. Svamp Træ er et organisk materiale. Det bliver nedbrudt naturligt af råd* og svamp i løbet af en vis tid, hvis det bliver udsat for fugt. Det er muligt at give træet en lang levetid, hvis konstruktionerne er hensigtsmæssige, og de fortsat bliver vedligeholdt/beskyttet. Dette er en grundlæggende betingelse for, at en skade kan blive erstattet. Forsikringen skelner mellem skader forårsaget af råd* (som vi ikke dækker) og skader forårsaget af svamp. Svamp og råd* kan forekomme i samme stykke træ. Råd* er en betegnelse for enhver skade på træ forårsaget af svampe/bakterier, hvor skaden er karakteriseret ved en langsomt forløbende nedbrydning. I modsætning hertil kan et svampeangreb forløbe således, at det ødelægger træet på få år, hvorfor nedbrydningen forsikringsmæssigt får karakter af svamp. 13

14 Sædvanligt tilbehør og materiel Ting, der udelukkende bliver brugt i forbindelse med en ejendoms drift, fx: Haveredskaber og snerydningsudstyr. Kontorinventar for ejendomsfunktionærer. Værktøj og reservedele til vedligeholdelse af ejendommen. T Terror (ved leverandør/aftagerdækning) Ved terror forstås en handling, - der involverer, men ikke nødvendigvis er begrænset til, brug af fysisk magt eller vold og/eller trussel herom. - begået af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller på vegne af eller i tilknytning til en eller flere organisationer eller regeringer. - af politiske, religiøse, ideologiske eller etniske grunde, herunder med en hensigt at påvirke en eller flere regeringer og/eller skabe frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. - som er egnet til at påvirke en eller flere regeringer og/eller at skabe frygt i offentlighe den eller dele af offentligheden. Til og fra forarbejdning Det vil sige forsendelser af råvarer, halvfabrikata og mellemvarer til forarbejdningssteder inden for forsikringsaftalens geografiske* dækningsområde og som herefter bliver returneret som halvfabrikata, mellem- og færdigvarer. Forsikringen dækker ikke under ophold for forarbejdning. Til og fra reparation, opgradering, tilretning Det vil sige forsendelser af varer, eget værktøj og egne maskiner, som forsikringstageren sender til og fra reparation indenfor det geografiske* dækningsområde. Forsikringen dækker ikke under ophold for reparation, opgradering m.m. U Ulovlig handling Handling, der har til formål at skade en virksomheds omsætning ved hærværk mod konsumvarer i køle-/frysediske eller -skabe, hvad enten handlingen medfører inficering eller anden sundhedsskadelig påvirkning af konsumvarerne, eller blot rejser bekræftet mistanke herom, fx ved fundet af en kanyle i umiddelbart nærhed af varerne. Umøntet, ædelt metal Ædelt metal som for eksempel råvarer af guld, sølv eller platin, der ikke er omdannet til mønter. Umøntet ædelt metal bruges normalt til fremstilling af smykker og lignende. Underforsikring Hvis forsikringssummen* er mindre end værdien af det forsikrede, er der underforsikring. Underforsikring betyder, at en skade bliver erstattet forholdsmæssigt. 2 eksempler på underforsikring på sumforsikring: Forsikringssummen* i policen er kr. Den egentlige forsikringsværdi* er kr. Eksempel på delskade Skaden er på kr. Erstatningsberegning Forholdsmæssig erstatning 66 2/3 % af kr kr. 14

15 Eksempel på totalskade Totalskade Forsikringssummen bliver betalt fuldt ud kr kr. V Varierende lønsomhed Der er ikke altid samme grad af lønsomhed for alle de forskellige produkter, virksomheden fremstiller og/eller sælger. Det er heller ikke altid, at omsætningsnedgangen efter en skade rammer alle produktgrupper lige hårdt. I sådanne situationer kan det være nødvendigt at måle driftstabet* for hver enkelt produktgruppe for sig, for derved at tage højde for den varierende lønsomhed og således opgøre det samlede tab så korrekt, som det er rimeligt muligt. Vaskeanlæg Vaskemaskiner, centrifuger, tørretumblere, strygeruller og lignende i vaskerier forbeholdt en ejendoms beboere. Voldsomt skybrud Usædvanligt store vandmængder, der falder med en intensitet på mindst 1 mm i minuttet eller over 100 mm i døgnet. Voldsomt tøbrud Store mængder smeltevand, der er fremkommet som følge af temperaturstigning på adskillige grader over frysepunktet ved brat omslag i vejret. Værdigrundlag For nyværdiforsikrede bygninger er værdigrundlag = nyværdi, men dagsværdi, hvis bygningen er mere end 30 % værdiforringet. For dagsværdiforsikrede bygninger er værdigrundlaget = dagsværdi. For sumforsikrede og førsterisikoforsikrede bygninger anses forsikringssummen* for at være værdigrundlag. Værdiopbevaringsenhed Et skab eller et samlet system af fysiske elementer, der bruges til opbevaring af dokumenter, kontanter og andre værdier og varer. Værdiskab Sikringsenhed*, som har gennemgået og bestået en uvildig prøvning mod indbrud fra uvildigt testinstitut. Ligger i sikringsniveau over konventionelle pengeskabe*. 15

16 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Vilkår for Løsøreforsikring

Vilkår for Løsøreforsikring Vilkår for Løsøreforsikring 5468-12 Oktober 2002 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2 Indholdsfortegnelse Se venligst

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Januar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Vilkår for. Ejendomsforsikring

Vilkår for. Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Maj 2007 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring 9905-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Bygningsforsikring Police: 649-120.408 (Ver.22) 21. november 2013 A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse. Jyllingevej 39-57, 2720 Vanløse

Bygningsforsikring Police: 649-120.408 (Ver.22) 21. november 2013 A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse. Jyllingevej 39-57, 2720 Vanløse Police A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse Forsikringstager: Forsikringssted: Policen gælder fra: Policen gælder til: Præmie: Præmien forfalder: Aftale: A/B Vanløsegaard Jyllingevej 39-57, 2720

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND 7563-6 VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-6 (Tillæg

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1b Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

De har valgt rigtigt med Deres nye Opel. De ejer nu en bil, der står for køreglæde, pålidelighed,

De har valgt rigtigt med Deres nye Opel. De ejer nu en bil, der står for køreglæde, pålidelighed, Opel Assistance Opel Assistance De har valgt rigtigt med Deres nye Opel. De ejer nu en bil, der står for køreglæde, pålidelighed, komfort og sikkerhed. I den generelle sikkerhed indgår der individuel service,

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Online kundeaftale Post Danmark A/S

Online kundeaftale Post Danmark A/S 1. januar 2017 Online kundeaftale Post Danmark A/S (01/2017) Afhentning/indlevering Pakker kan afleveres til pakkebuddet på omdelingsruten eller indleveres på posthuse. Der kan indgås særskilt aftale med

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Danske Forsikring. Grundejerforen. Klosterparken V/Lennart Rosenstock Klosterparken Solrød Str

Danske Forsikring. Grundejerforen. Klosterparken V/Lennart Rosenstock Klosterparken Solrød Str Grundejerforen. Klosterparken Dato: 15. januar 2016 Forsikringsnr.: 9419 713 764 Kundenummer: 0446 613 Side: 1 af 1 Det er tid til at aftale ny periode for jeres Erhvervsforsikring Vi sender jer dette

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

Vilkår Erhvervsløsøreforsikring. Maj 2008

Vilkår Erhvervsløsøreforsikring. Maj 2008 Vilkår Erhvervsløsøreforsikring Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor:

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor: E/F Strandbyhus Strandbygade 6-8 6700 Esbjerg Ændring i forsikringsaftalen SP872747 Vedlagt finder du ændringerne i virksomhedens forsikringsaftale Læs oversigten igennem for at sikre at ændringerne stemmer

Læs mere

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Din Mercedes-Benz i de bedste hænder. Når du vælger et autoriseret serviceværksted.

Din Mercedes-Benz i de bedste hænder. Når du vælger et autoriseret serviceværksted. Din Mercedes-Benz i de bedste hænder. Når du vælger et autoriseret serviceværksted. Sørg for, at din Mercedes bliver ved med at være en Mercedes! Mercedes-Benz står for kvalitet ned i den mindste detalje.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere