E FTER S K O LEN O G D I ALO G EN S POT E N T I A L E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E FTER S K O LEN O G D I ALO G EN S POT E N T I A L E"

Transkript

1 E FTER S K O LEN O G D I ALO G EN S POT E N T I A L E ( UD D A N N E L SE N ) J F. B EK EN D TG Ø R EL S E O M U D D AN N EL S EN TI L P R O FES S IO N S B A C H E L O R SOM L Æ RE R I F OL K E SK O LE N, 10. (udfyld venligst på skrivemaskine/computer evt. i hånden med blokbogstaver) Na v n : Si m o n G r a v e r s g a a r d T h o m s e n Studienummer: An t al an s l ag: Fag: Dansk Titel: Efterskolen og dialogens potentiale Titel på engelsk: The potential of the Continuation school and dialog Ti t l en s om f a n g: m a k si m a l t 3 l i n i er á m a k si m a l t 5 0 k a r a k t er er ( i n cl. t egn og me l l e mr u m ). Vejleder i linjefaget: Jørgen Kuhlmann Vejleder i de pædagogiske fag: Ella Jørgensen Udarbejdet af: (underskrift) Læreruddannelsen i Århus, Trøjborgvej 82, 8200 Århus N Telefon

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning samt metodiske overvejelser Problemformulering Metodefremgang TEORI Efterskole som fænomen Mellem frihed og forpligtelse Samfund og elever Giddens senmodernitet og selvidentitet Kompleksitet og læring Begreberne kompetence og dannelse Almen- og kategorialdannelse Efterskolens (ud)dannelsesprojekt versus folkeskolens Handlekompetence Mundtlighed og opsummering Dialogisme og flerstemmighed ANALYSE Undersøgelsesfelt Undervisningsbeskrivelse Drama som indgangsvinkel til mundtlighed og læring Lærerens rolle i et dialogisk klasserum Dysthes metodik og indføring Det potentielle rum Empirisk analyse af elevernes efterskoleprojekt Analyse Resultat og indsigt Vurdering af undersøgelsesprojekt Konklusion Bibliografi og bilag Bilag Bilag Side 2 af 32

3 1 Indledning samt metodiske overvejelser En hverdag på en skole. Umiddelbart er der ikke noget, der lyder usædvanligt i forhold til dette; ele- ver tilbringer i dag en stor del af deres hverdag på skoler eller i institutioner. Særligt ved citatet er, at det stammer fra en elev, der tager sit 10. skoleår på en efterskole og derved bruger hele sin hverdag på en skole. Eleven er altså ikke kun på skole fra klokken til 15.30, men derimod hele døgnet. Jeg oplevede efterskolelivet fra en lærers perspektiv i forbindelse med fjerdeårspraktikken på lærerud- dannelsen. Denne praktik satte for alvor tankerne i gang omkring lærerprofessionen og relationen til eleverne i en skolekontekst, hvor jeg kun kan genkende brøkdele af, hvad jeg tidligere har oplevet i min uddannelse. Her er der tale om en skole, hvor man efter undervisningen sætter sig sammen med eleverne og spiser, spiller spil, siger godnat, tjekker rengøring, mv. Aktiviteter der normalt forbindes med fritiden efter undervisningen, når man er derhjemme. Dette bachelorprojekt beskæftiger sig med mundtlighed og dannelse på efterskolen, hvormed det ta- ger afsæt i praksiseksempler og observationer i forbindelse med min fjerdeårspraktik. Det er min tese, at de relationer som opstår mellem lærer og elev i konteksten omkring klasselokalet, kan bringes di- rekte ind i undervisningen gennem sproget - mundtligheden. Dette vil tillægge det pædagogiske rum en ekstra dimension der understøtter efterskolens hovedsigte: folkelig oplysning, livsoplysning og de- mokratisk dannelse. Bachelorens område begrundes desuden klart af Fælles Mål for faget dansk, hvor: Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identi- tet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forstå- else. (Undervisningsministeriet, 2009, s. 3). Herved forstås en kobling mellem elevernes privatsfære og sprogets dimension, der knytter sig direkte til elevernes identitetsudvikling, som herved bliver centralt for danskfaget. Denne kobling hænger na- turligt sammen med skolens formålsparagraf, hvor det er beskrevet, at skolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre (Undervisningsministeriet, 2009). Det er i denne sfære af forventninger til skolen og undervisningen, at vi finder problematikken, som her skal behandles; hvordan sikrer vi, at elevernes identitetsudvikling sker i den retning samfundet forventer, uden at skolen ændrer karakter og bliver fortidens sorte sko- le? Mundtlighed i undervisning kan være svært at definere klart, da mundtlighed findes i enhver henseen- de fra det strukturerede oplæg til den spontane sludren ned ad gangen. Mundtlighed knytter sig som begreb til nuet og implicerer et nærvær og samvær, hvor de involverede bringer noget i spil, som ikke kan tages ud af konteksten (Boelt & Jørgensen, 2009, s. 24). Mads Th. Haugsted, lektor ved Danmarks pædagogiske universitet, fremhæver to hovedgenrer indenfor mundtlighed; at tale til og at tale med. Samtidig understreger han også forskellen mellem undervisning i mundtlighed og mundtlighed i under- visningen. Haugsteds påstand påpeger, at det første er stort set ikkeeksisterende i danskfaget. Denne debat blander Olga Dysthe sig i med sin afhandling om Det flerstemmige klasserum, hvor hun argumen- terer for, at læreren ved at gennemføre en socialinteraktiv undervisning kan vænne eleverne til en ak- tiv dialogisk tilgang med stoffet såvel som med andre elever (Dysthe, 2005, s ). Projektet der bringer mig frem til min problemformulering er altså; at sikre lærings- og dannelsespro- cesser i en institutionel ramme, hvor samværet med lærere og jævnaldrende er karakteristisk for ele- vernes hverdag. Side 3 af 32

4 1.1 Problemformulering I dette bachelorprojekt vil jeg: Undersøge og diskutere hvordan efterskolernes særlige dannelsesproces kan anvendes i et deci- deret undervisningsforløb med særligt fokus på elevernes mundtlighed. 1.2 Metodefremgang Bacheloren er overordnet delt i to dele, hvoraf den første tager et teoretisk afsæt for at undersøge ef- terskolen som et fænomen i det senmoderne samfund. Herunder bliver projektet også taget op til be- tragtning i forhold til folkeskolen med det formål at bestemme et dannelsesideal, der forener samfun- dets målsætning med elevernes forventninger til deres efterskoleophold. Afsnittet opsummeres med en hypotetisk løsning med udgangspunkt i Haugsteds og Dysthes teorier (jf. indledende afsnit). Opgavens anden del knytter sig til det danskfaglige aspekt med mundtlighedsundervisning, hvor jeg vil inddrage eksempler fra egen praksis, samt redegøre for lærerens rolle i en efterskolesammenhæng. Desuden vil foretage en diskurspsykologisk analyse af et fokusgruppeinterview med tre af eftersko- lens elever, der har til sigte at afdække deres forventning og syn på efterskoleprojektet. Det specifikke undervisningsforløb, som nævnes i problemformuleringen, vil ikke fremgå eksplicit, da opgaven her fokuserer på de lærerfaglige valg, der må foretage i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af et sådan forløb. 2 TEORI 2.1 Efterskole som fænomen Denne bacheloren behandlet et felt, der med sin ca. 200 år gamle historie er genstand for en del fore- stillinger, som efterskoleforeningen i 2012 valgte at sætte fokus på med kampagnen, Hvad tror du selv. Kampagnen henvendte sig til potentielle elever - og pårørende - med det budskab, at landets eftersko- ler er forskellige og ændrer sig i samspil med tiden og dens brugere - eleverne. Netop denne forskel- lighed var blevet understreget med den nye efterskolelov fra 2001, hvor det blev gjort lovpligtigt, at hver skole, skulle formulere deres værdigrundlag. Kravet om at kunne begrunde sin plads i samfundet er en tendens, der hører til tiden, hvor evidens og effektivisering er nøgleord, som også efterskolerne skal forholde sig til. N.F.S. Grundtvig ( ), dansk kulturs væg til væg- tæppe (Carlsen, Om Grundtvig og Kold og begejstringens pædagogik - at undervise er at vise underet, 2005, s. 70). Sådan betegner idehistoriker og højskoleforstander, Jørgen Carlsen, en af Danmarks mest markante skikkelser inden for pædagogik og skoletradition for ikke at tale om teologi og filosofi. Grundtvigs pædagogiske dannelsessyn varierer i hans karriere; fra det akademisk kundskabsorienteret i hans ungdom, som i 1825 ændres, da han når frem til en ny forståelse af kristendommen. Dette forandrer hans syn på livet og skolen generelt, såle- des at kundskabstilegnelse mister sin centrale placering frem for livsoplysning; ( )ikke skolens opga- ve at drage eleverne ud af det liv, de allerede levede at opdrage dem, men derimod at oplyse dem om dette livs muligheder og herligheder (Frandsen, Gjesing, & Haue, 2012, s ). Heri ligger menne- skesynet, at livet er en gave fra Gud, hvortil menneskets fornemste opgave bliver at lære at leve det liv, det er blevet givet. På Trinity College i Cambridge, som Grundtvig besøger tre gange i sit liv, oplever han et pædagogisk miljø, som bliver grundlaget for hans visioner om en dansk folkehøjskole, der skal gøre op med den ra- tionalisering, han selv oplevede i sin opvækst. Visionen går ud på at samle forskellige befolknings- grupper: Bønder, embedsmænd, mænd og kvinder, i én skole hvor det er det vigtige, der er i fokus. Formålet er igen bundet til menneskesynet, hvor hans påstand er, at mennesket er nødt til at komme til sig selv, før det kan komme til andre (Carlsen, Om Grundtvig og Kold og begejstringens pædagogik - at Side 4 af 32

5 undervise er at vise underet, 2005, s. 75). Det lykkedes aldrig at realisere denne vision. Dog åbner Grundtvig i 1844 en skoler i Rødding i Sønderjylland, som bygger på de samme principper, hvilket be- tød, at den danske bondestand fik mulighed for at blive en del af denne skole for livet. Foruden Grundvig, som ganske vist markerede sig meget tydeligt teoretisk, har en sønderjysk skoma- gersøn også formået at påvirke den højskolepædagogik, som i dag præger de danske højskoler. Chri- sten Kold ( ), var tydeligvis inspireret af den Grundtvigianske måde at holde skole på, og formulerer i 1850 afhandlingen Om Børneskolen, hvor han tager afstand fra den udvendige dannelse, der finder sted med færdigheder som det centrale: En undervisning, der skal opnå den hensigt at danne og beånde, må ikke melde sig med en forud lagt plan [ ] den må meget mere tage hensyn til børnene [ ] Hverken dannelse eller beåndelse kan påtvinges nogen; thi de forudsætter begge en frivillig modtagelse. (Carlsen, Om Grundtvig og Kold og begejstringens pædagogik - at undervise er at vise underet, 2005, s. 78) De to lægger i dag navn til en skoletradition der løber parallelt med folkeskolen. Begge gjorde opgør med den rationalistiske antagelse, at viden i sig selv skaber livsindhold, at mennesket er til for at opnå instrumentale færdigheder. Dette afspejler sig i den Grundtvig- koldske pædagogiske tradition der praktiseres i flere af landets friskoler. Ifølge Carlsen findes der i dag to skoleverdener; folkeskolens og friskolernes (Carlsen, 2005, s. 216), men hvordan hænger dette sammen med, at begge skoler uddanner til det samme samfund? Dette vil i det følgende blive behandlet, når vi ser på samfundets betydning for de frie skoler Mellem frihed og forpligtelse Efterskolens status som fri skole giver allerede her udtryk for en forbundenhed i og med ordet fri nød- vendigvis forholder sig til noget andet, i dette tilfælde staten. Skolen frigør sig med sine bekendtgørel- se og pædagogiske tradition fra folkeskolen, men kan ikke frigøre sig fra sin offentlige opgave jf. sin forbundenhed til Grundlovens 76: Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre el- ler værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen. (Statsministeriet, 1953) Her er det beskrevet, at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvordan skolerne udfører denne opgave i pædagogisk praksis, er op til den enkelte efter hovedsigtet; livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, så længe undervisningen stadig bibeholder en bred almen karakter (Undervisningsministeriet, 2011). Med afsæt i den Grundvig- koldske humanistiske dannelsestænkning formulerer Leo Komishke- Konnerup det således, at 76 konstituerer efterskolens opgave mens hovedsigtet regulerer den (Komischke-Konnerup, 2012, s. 22). Derved er der åbnet op for en diskussion om, hvorvidt efterskolens dannelsesopgave og samfundsmæssige ansvar legitimerer dens placering i uddannelsessystemet, og i hvilket omfang dette hovedsigte er nødvendigt for samfundet. Dette er ikke projektet til en sådan dis- kussion/vurdering, men jeg vil dog alligevel beskæftige mig med det på et overordnet plan, ud fra den antagelse, at dannelse i et moderne perspektiv ikke kan ske uafhængigt af samfundsmæssige forhold. På samme måde som et samfund ikke kan udvikle sig uafhængigt af dets borgere. Det følgende vil net- op beskæftige sig med dette forhold for at skabe grundlag for en diskussion af skolens formål i afsnit Side 5 af 32

6 2.2 Samfund og elever Hensigten med dette afsnit er at afgrænse en samfundsdiagnose, da det jo er denne eleverne fra efter- skolen, såvel som folkeskolen, med tiden vil skulle indgå i som dannede- kompetente individer. Ud- gangspunktet tages i den britiske sociolog, Anthony Giddens, holistiske samtidsdiagnose og teorier vedrørende, hvad han benævner det senmoderne samfund og det senmoderne individ. I forlængelse heraf vil jeg inddrage Lars Qvortrups teori om det hyperkomplekse samfund og læringsbegrebet heri. Giddens opererer med en forståelse af samtiden som værende en frembringelse af noget tidligere, præ- moderne, som er blevet erstattet af, hvad han betegner som det senmoderne, som bl.a. er kende- tegnet ved en fremtrædende fleksibilitet og forandringshastighed. Ved at forholde samtidens senmo- derne med tidligere (præ- )modernitet formår Giddens at udlede nogle tendenser i samfundet, såvel som i dets individer, der netop er udtryk for samtiden. Det er igennem disse resultater, at han skaber sin diagnose. Herunder vil jeg skitsere, hvordan det senmoderne samfund og dets individer er repræ- senteret i efterskolen, samt hvordan disse interagerer med hinanden Giddens senmodernitet og selvidentitet Udgangspunktet for arbejdet med moderniteten kommer ud fra en erkendelse, at de institutioner sam- fundet er bygget på i de seneste år har gennemgået fundamentale forandringer, som har direkte kon- sekvens for individets tilstedeværelse og derved også for dets selv- og identitetsskabelse. Giddens påpeger, at de normative grundtræk som prægede præmodernitetens kultur heriblandt tradi- tioner, moral og vaner, ikke længere er gældende i det senmoderne. Mennesket er i langt højere grad overgivet til sig selv, når det kommer til beslutninger af eksistentiel karakter. Den sikkerhed, som før- hen lå i præmodernitetens rammer er forsvundet og blevet erstattet af en tvivl på al rationel viden - en såkaldt kritisk fornuft. Tvivlen skal ses som et resultat af de moderne organisationers fremvækst samt dens dynamiske karakter, der indbefatter adskillelsen af tid og rum, udlejringen af sociale institutioner samt den refleksive strukturering af sociale relationer. Særligt det sidste har konsekvens for den måde, det senmoderne griber ind i individets projekt. Refleksivitet i denne kontekst betyder, at der stilles spørgsmålstegn ved alt, og intet kan retfærdiggøres ved at henvise til fx tradition eller anden ydre in- stans (Herman, 2003, s. 95). Hos individet betyder det senmodernes refleksivitet uendelige muligheder for at samle en livshistorie, der af Giddens betegnes som selvets refleksive projekt. Heri findes behovet for ontologisk sikkerhed, hvor tillid er nøgleord på det personlige niveau. Relationen mellem senmodernitet og radikal tvivl åb- ner op for individuelle muligheder for at tilrettelægge sit eget liv, samtidig med, at denne fri- hed/frisættelse kan virke foruroligende og ligefrem skræmmende for den enkelte. Det er i denne kon- tekst, at tillid til især ekspertsystemer og symbolske tegn er med til at understøtte den enkeltes pro- jekt i en senmodernitet, hvor alt er i forandring. Mennesket er hele tiden omgivet af disse ekspertsy- stemer, der ved at have en fast struktur tillader samfundet at fungere globalt; mobiltelefon, trafik, økonomi osv., ved at have tillid til systemerne lades individet alene til at reflektere over sig selv og sin selv- identitet. (Herman, 2003). For at se dette i en kontekst som er vedrørende for denne opgave, vil efterskolen fungere som en so- cialiseringsarena fyldt med ekspertsystemer, hvori eleven (individet) vil indgå med andre jævnald- rende med samme projekt. Herimellem vil der ske en spejling, hvor eleven reflekterer over sin place- ring i denne (nye) kontekst i forhold til sin fortidige forestilling af sit selv; der sker altså en vekselvirk- ning mellem individet og omverdenen. Eftersom eleverne på en efterskole typisk vil komme fra for- skellige steder i landet, vil de derved også bringe forskellige identiteter, som er konstruerede til netop deres arena, hvilket vil være afspejlet i den livsstil de udtrykker. Side 6 af 32

7 2.2.2 Kompleksitet og læring Lars Qvortrup indfører begrebet det hyperkomplekse samfund, i forhold til de tendenser som Giddens har gjort til genstand for det senmoderne samfund. Med det hyperkomplekse forsøger Qvortrup at un- derstrege den vekselvirkning af refleksion, der finder sted mellem samfundet og individet - og som i sidste ende kan oversættes til læring (Qvortrup, 2001, s. 26). Herudover anvender han begrebet poly- centrisme om den fortolkningsmatrice, der er karakteristisk for det hyperkomplekse: samfundets sy- stemer kan ikke som tidligere basere sig på noget normativt, men er nødsaget til at se sig i sammen- hængen med omverdenen og samtidig overveje kriterierne for sine iagttagelser. Ifølge denne iagtta- gelsesoptik findes der ikke et sandt iagttagelsesperspektiv, men alle disse perspektiver er afhængige af konteksten/sammenhængen. Der findes intet rationale, som kan indfange hele verden (Qvortrup, 2001, s ). I overgangen fra det præmoderne (moderne med Qvortrups termologi) til det senmoderne, hyper- komplekse, er det altså ikke kun individet, der er blevet påvirket. De organisationsstrukturer samfun- det er bygget på har også måttet omstille sig, da de jo kun eksisterer i vekselvirkning med individet. Når nu dette, som Giddens påpeger, er præget af kompleks foranderlighed er der sket et skift fra at prioritere kvalifikationer til at prioritere kompetencer: Kvalifikationer betyder at vide eller kunne no- get; kompetencer betyder vide, hvordan man gør sig kvalificeret. Og forudsætningen for at være kompe- tent er netop, at man kan iagttage sig selv, for først derigennem kan man forandre sig selv (Qvortrup, 2001, s. 29). Herved knytter Qvortrup sin forståelse til Batesons fire vidensniveauer: Vidensformer Stimulerings- Resultatformer Færdighedsfor- Outputeffekter former mer 1. ordens viden Direkte lærings- stimulering Kvalifikationer Faktuel viden Proportional ef- fekt 2. ordens viden Appropriation Kompetence Refleksivitet Ekspotentiel ef- fekt 3. ordens viden Produktion Kreativitet Metarefleksivitet Kvantespring 4. ordens viden Social evolution Kultur Almen dannelse Paradigmeskift Som det fremgår af tabellen er det altså 1. ordens vidensniveau som skal prioriteres i det hyperkom- plekse samfund. Når eleverne har lært hvorfor og hvordan de kan tilegne sig viden, vil de selv være i stand til at reflektere over direkte læringsstimuli og således tilegne sig færdigheder. Det 4. niveau handler om at lære at omlære og har en central plads i der hyperkomplekse eftersom Qvortrup kon- kluderer, at dette niveau er grundlaget for de øvrige, da kulturen danner rammen for læring og viden. Her drager han en direkte parallel til det danske samfund og hævder, at her stadig er en enhedskultur, hvor kulturen betragtes som en substans, der er fælles pga. historiske begivenheder, der forener os som nation. Dette tager Qvortrup afstand fra, da han mener at også kulturen består af nogle iagttagel- sesoptikker, som gør den foranderlig. En sådan forståelse medfører, at almendannelsen ikke kan læg- ges fast på en kanoniseret samling identitetsskabende fællesværdier men forudsætter, at dannelsen ind- befatter et sæt kompetencer, der sikrer individets færden i social kontingens (Qvortrup, 2001, s ). 2.3 Begreberne kompetence og dannelse (Qvortrup, 2001, s. 107) Når samfundet er præget af konstant forandring, og individet står alene med et projekt for at finde en identitet, der svarer til dets egen livshistorie netop i en kontekst, der er præget af social kontingens. Hvilke muligheder har den organisation, som vi kalder skole for at hjælpe eleverne i en retning, som både tilgodeser deres individuelle forventninger samt samfundets behov for kompetencer? Dette af- snit vil diskutere skolens dannelsesprojekt ud fra en komparativ tilgang, hvor folkeskolens formålspa- ragraf ses i forhold til friskolens bekendtgørelse. Begge vil forankres i Wolfgang Klafkis dannelsesteori, Side 7 af 32

8 som jeg først vil redegøre for. Ud fra dette og det ovenstående vil jeg således forsøge at indkredse kompetencebegrebet Almen- og kategorialdannelse Den tyske didaktiker, Wolfgang Klafki har om nogen været med til at påvirke skolen med sine teorier om nøglekompetencer og dannelse. I det sidste er Klafki udpræget dialektisk ud fra sin forståelse, at mennesket udvikler sin dannelse i konstant vekselvirkning med de naturlige og kulturelle omgivelser - som vel at mærke tillægges værdi. I en skolekontekst må læreren som didaktiker være ansvarlig for hvad han/hun præsenterer eleverne for, da det pga. lærerens autoritet tillægges en betydning som så vil indgå i dannelsesprocessen. Teorien om dette inddeler han i de materiale-, de formale- og ikke mindst de kategoriale dannelsesteorier, hvoraf det er min påstand, at alle tre er repræsenteret i den danske skole: De materiale knytter sig til, hvad man vil kunne kalde den klassiske dannelsesteori. Formålet er, at ele- verne tilegner sig færdigheder og kundskaber om, hvad der af kulturen betragtes som objektivt ind- hold. Således bliver indholdet i undervisningen det vigtigste, da det er det kulturbærende som elever- ne skal tilegne sig og efterleve. I denne teori har eleven ikke en direkte påvirkning på kulturen, da denne er styret af andre instanser, som udvælger indholdet, hvilket også er genstand for kritikken af metoden, der går på manglende pædagogiske kriterier for indholdsvalg. De formale derimod har et ændret syn på eleven, da det tillægges evner af åndelig karakter med henblik på udvikling. Formålet er altså ikke som før kundskab, men derimod metodiske dannelse, hvor eleven udvikler evnen til at kunne navigere i verden med alt dens indhold. Således mister indholdet sin værdi i undervisningen til fordel for en indre dannelse, som skal underbygge individets egenskaber som metodiker (Graf & Skovmand, 2004). Klafki beskylder de to teorier for at være ensidige, da de ikke understøtter den grundlæggende dialek- tik. Derfor indfører han en tredje teori; den kategoriale, som en forbindende modpol til de to traditio- nelle dannelsesteorier. Denne hermeneutiske teori fordrer, at der skabes en åbning mellem eleven og indholdet, den dobbelte åbning, således, at opnås en dialog mellem elevens kulturelle erfaringer og indholdets tilføjelse af ny fremmed kultur/verden til denne. De to parter vil således påvirke hinanden og indgår i Klafkis eksemplariske princip (Nabe-Nielsen, 2011). Den vekselvirkning som både ses ved Giddens og Qvortrup bliver således en realitet. Hovedsigte, der betegnes som værende almen dannelse, er hos Klafki karakteriseret ved tre grundev- ner: selvbestemmelse (evnen til selv at tage stilling til og handle), medbestemmelse (retten til at indgå som medbestemmende i et demokratisk samfund) samt solidaritet (evnen til at kunne fungere med gensidig ansvarlighed) (Graf & Skovmand, 2004, s. 34). For sikre elevernes tilegnelse af disse evner til- føjer han, efter kritisk- konstruktivt perspektiv, at en stor del af skolens undervisning skal være præget af nogle epoketypiske nøgleproblemer, da der ved at anvende almene, centrale problemer med større sandsynlighed vil opstå den dobbelte åbning, som muliggør det dialektiske princip og kategoriale dan- nelse Efterskolens (ud)dannelsesprojekt versus folkeskolens Når vi taler om dannelse er det vigtigt at gøre sig klart hvorvidt det er en proces eller et mål, der er tale om. Er det et mål vil begrebet dannelsesideal være centralt, hvis det forstås som en proces vil være me- re relevant at fokusere på individets tilegnelse af specifikke færdigheder eller kompetencer. Spørgsmål er derfor om det i et samfund, der er præget af dynamiske kontinuitet, overhovedet er muligt at tale om et dannelsesideal, eller om en sådan statisk forståelse hører fortiden til? I dette afsnit fortsættes og aktualiseres nogle teser fra afsnittet om efterskolen som fænomen, hvor jeg vil sammenligne eftersko- Side 8 af 32

9 lens dannelsesprojekt med folkeskolens. Heraf vil jeg bestemme ligheder og forskelle på de to skolers samfundsmæssige projekt. Til at understøtte denne analyse vil jeg inddrage resultater fra et interview med skoleleder Eva Vils- gaard, som gennem sin karriere har arbejdet både i de frie skoler og folkeskolen. Empirien er indsam- let ud fra den kvalitative metode, hvor der blev anvendt et semistruktureret interview (Bilag 1). Den interviewede var på forhånd klar over rammerne for interviewet, nemlig at sætte de to skoleformer i sammenhæng. I 1972 forlænges undervisningspligten fra syv til ni, hvilket fik afgørende betydning for efterskolen, da dette jo betød, at det ikke længere kunne bryste sig af at være en efter- skole. Samtidig betød det, at undervisningen på efterskolen nu i højere grad skulle forholde sig til Grundlovens 76, da skolen nu forløb parallelt med folkeskolen (jf. afsnittet mellem frihed og forpligtelse). Siden 1970 har efterskoler- ne været indbefattet i samme bekendtgørelse som folkehøjskolerne, husholdningsskolerne og land- brugsskolerne. Fælles for de fire skoler var elevernes bopligt og folkelig oplysning af bred karakter. I løbet af 90 erne blev der tilføjet formuleringen: Undervisningen er af almendannende karakter (Oettingen, Andersen, Hansen, & Komischke-Konnerup, 2011, s ), som i den seneste bekendtgørel- se fra 2011 er skrevet ud og i stedet lyder: 1. Loven omfatter [ ] efterskoler[ ], der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis ho- vedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. [ ] Stk. 3. Ef- terskoler tilbyder unge elever kurser efter stk. 1 med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse. (Egen understregning. Undervisningsministeriet, 2011) Understregningerne er tilføjet for at indikere væsentlige formålsmarkører. Begrebet almendannelse er blevet erstattet af livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, som hovedsigtet for efter- skolen. Den sidste betegnelse knytter sig til dels til Klafkis almene dannelsesteori og evnerne; selvbe- stemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Hvad demokratisk dannelse består af vil jeg komme ind på senere i forbindelse med Karsten Schnacks handlekompetence- begreb i afsnit Værd er det at be- mærke, at betegnelsen oplyse går igen i de to førstnævnte. Derved fordres det, at skolen vejleder, belæ- rer og meddeler eleverne i forhold til livet. Herved kan drages perspektiv helt tilbage til det teoretiske grundlag: Grundvig kaldte det skolen for livet, og Kold levede efter mantraet; først oplive så oplyse (Frandsen, Gjesing, & Haue, 2012). Ser vi bort fra det ideologiske og historisk- romantiske i en sådan perspektivering, er det nødvendigt at forholde sig til skolens anden opgave der ligger i dens organisation, nemlig at uddanne. Ordets beteg- ner en naturlig specialisering i forhold til et erhverv eller en, af samfundet, bestemt funktion. Dette fremgår også af bekendtgørelsen, hvor undervisning anses som en væsentlig del af skolens praksis og fremhæves i 2, hvor det er anført, at der tilbydes undervisning, der står mål med, hvad der alminde- ligvis kræves i folkeskolen (Undervisningsministeriet, 2011). Denne henvisning er det bindende led mel- lem de to skoleorganisationer. Den er med til både at forene og adskille de to, i og med, at det marke- rer en grundlæggende forskel fra det generelle til det afvigende. Således mellem det almene i undervis- ningen til det specielle, som knytter sig til efterskolen. Når der nedenfor gives en lignende analyse af Folkeskolens formålsparagraf kan det ikke komme som nogen overraskelse, hvad der står. Det relevante for dette projekt er, hvilke indgreb den har i forhold til efterskolens praksis i og med denne ikke må overskygge det almene formål for skoler som lyder: Side 9 af 32

10 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medan- svar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. (Egen understregning. Undervisningsministeriet, 2009). Det er bemærkelsesværdigt, at der i denne paragraf synes at være langt mere fokus på den enkelte elev. Der lader til i højere grad, at være enighed om et formål der hænger sammen med kundskaber og færdigheder og gør eleven klar til livet i en globaliseret, demokratisk verden. Dette ligger sig til Klafkis didaktiske teorier, hvor formålet både i det materiale (kundskaber) og det formale (færdigheder) re- præsenteret, mens der skal ses lidt dybere for at få øje på det kategoriale. Stk. 2 inddrager eleverne i undervisningen. Man kan påstå at det kategoriale opstår, når eleverne oplever og får lyst til at fordybe sig og virke med det (jf. den dobbelte åbning). Projektet er altså fortsat almen dannelse af individer i undervisningen, som ligger indenfor skolens virke, hvilket i stk. 3 karakteriseres ved at være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Disse tre er indbegrebet af folkeskolens ideologiske grundlag, som knytter til samfundet og markerer idealet, der arbejdes imod og er selve grundpillen i ethvert demo- krati; deltagelse Det fælles projekt Eva Vilsgaard sætter spørgsmålstegn ved det fælles projekt for de to skoleformer: De frie skoler kom- mer jo af noget andet og sådan er det, og derfor vil projektet være noget andet de skal jo også være et alternativ til folkeskolen, mens folkeskolen skal lave de folk, der skal være i det her samfund (Bilag 1 l. 79). Bag denne påstand har Vilsgaard sine erfaringer som lærer og forstander på efterskole og sin ef- terfølgende nuværende stilling som skoleleder på Rosenvangsskolen i Aarhus. Hendes argumenter imod et fælles projekt er tæt forbundet med de samfundsforventninger, hun er blevet mødt med i for- bindelse med sit arbejde. Vilsgaards tese er, at selv om begge skoleformer har samme målsætning; at børnene trives, og at de lærer noget, er der forskel på, hvordan de to ting vægtes i henholdsvis det ene og det andet. Hvor fol- keskolen er under en enorm bevågenhed pga. sin tilknytning til staten, bliver presset af dels fællesmål, samfund og forældre en stor del af det at føre skole, hvilket betyder at læring i nogle tilfælde vægtes før trivsel. Denne bevågenhed er efterskolerne ikke underlagt, da deres undervisning og eksistens er et tilvalg, der skal tages af den enkelte og derfor ikke en selvfølge som folkeskolen. Dette giver efter- skolerne muligheden for at vægte trivslen før læringen, da forældrenes forventning, ifølge Vilsgaard, særligt knytter sig til et dannelsesprojekt frem for et uddannelsesprojekt i forhold til efterskolerne. Tilvalg er netop det, som må tages med i overvejelsen, når vi som her sidestiller de to skoler. Hvis ikke forældrene eller eleverne gør noget aktivt vil de gå i folkeskolen. De elever, som vælger efterskoler kommer altså fra familier med overskud til at tage dette valg, hvilket påvirker elevsammensætningen på efterskoler væsentligt. Her inddrager Vilsgaard inklusionsdebatten som et argument for, at de to skoler eksisterer på forskellige grundlag, da det er de bredeste skoler der skal trække det meste (Bilag 1 l. 72). Hun henviser til den betydeligt mindre gruppe svage elever, der går på landets (almene- ) ef- terskoler sammenlignet med folkeskolens elevsammensætning. Her kan tilføjes, at der i de seneste år har været en fremgang blandt ordblinde- og andre efterskoler, der er specialiseret i elever med særlige behov. Endvidere trådte en ny tilskudsordning i kraft fra 1. januar 2013, ved undervisningsminister Side 10 af 32

11 Christine Antorini, for de almene efterskoler, der tilbyder inklusion og specialundervisning. Dog her- sker der næppe tvivl om, at der på efterskolen er færre elever, der modtog specialundervisning end de 8,7 % af eleverne på landets almene folkeskoler (Undervisningsministeriet, 2012). Den pædagogiske ud- fordring er altså anderledes i folkeskolerne, da den skal rumme en bredere elevgruppe end efterskolen, påstår Vilsgaard: Der hvor en god klasselærer gør en forskel i folkeskolen, det er for vores svageste børn, der gør de en væsentlig større forskel. [ ] det er bare meget nemmere på efterskolen fordi man får så meget forærende af rammerne, så det pædagogiske grundlag ligger i et kammeratligt forhold, hvor man er en ordentlig rollemodel og voksen i diskussioner osv. men hele tiden på et dannel- sesområde. (Bilag 1 l. 60) Men hvad er formålet så med efterskoler, når hele dens undervisning er baseret på det almene som det er beskrevet ovenfor, og som det praktiseres i landets, skattebetale, folkeskole? For at svare på dette må vi igen kigge ud af undervisningslokalerne og vende tilbage til bekendtgørelsen for efterskolerne. Denne indeholder en central komponent, der både påvirker undervisningen, men samtidig strækker sig ud herfra og ind i elevernes hverdagsliv - samvær. Efterskolen tilbyder samvær, men på en anden måde end folkeskolen ved at samværet her er fortløbende og derfor får indflydelse på nogle socialise- ringsarenaer, der ikke kun vedrører undervisning. Ulla Ambrosius Madsen har med sin afhandling og bogen Hverdagsliv og læring i efterskolen, givet sit bud på, hvordan dette samvær på tværs af kontek- ster får indflydelse på efterskolens projekt. Madsen laver en inddeling af efterskolens tre dannelsesrum hvori det er i brydningerne mellem disse eleverne dannes: (Madsen, 1995, s. 34) Det nødvendige rum; undervisningen til formidlingen af kundskaber og færdig- heder, typisk i klasselokalet. Det kontraktfæstede rum; aktiv overdra- gelse af skolens værdigrundlag. Det frie rum; elevernes frie tid til afbe- nyttelse på fx værelser og fællesrum. Madsen tillægger særligt de to sidstnævnte en central rolle i forhold det dannelsespro- jekt som efterskolerne kan tilbyde. Det kon- taktfæstede rum er, som det ses ud fra mo- dellen, her det grundlag, som skolen bygger på kulturelt bringes ind og bliver genstand for den fælles kultur, der leves efter i den arena. Som jeg tidligere var inde på, bringer Efterskolens pædagogiske rum (Madsen, 1995, s. 35) eleverne deres forforståelse af en hver- dagskultur med sig, når de starter på skolen. Denne møder en i forvejen etableret ramme, der sættes af regler og normer, som får indflydelse på elevens hverdag. Derfor er det kontraktfæstede rum i stor grad efterskolens primære dannelsesrum, men kan samtidig også virke modsat hvis værdisætningen ikke er tidssvarende med samfundets, hvilket vil resultere i at elevens hverdagsforestillinger frastøder skolen og blokkerer for dannelsesprocessen (Oettingen, Andersen, Hansen, & Komischke-Konnerup, 2011, s. 72). Vilsgaards går dog et skridt videre, når hun med sin definition af efterskolen gerne så, at de elever som kommer på skolen har færdiggjort diverse afgangsprøver inden, således, at de kan hellige sig det, som efterskolerne er bedst til - dannelsen (Bilag 1 l. 10). Den skarpe adskillelse mellem skolernes primære Side 11 af 32

12 projekter, begrunder hun ved det faktum, at hendes opvækst i de frie skoler har givet hende en utopisk forestilling af hvordan fællesskab er indgangen til trivsel og læring. Realiteten og praksis har så siden bidraget til, at hun nu ser de frie skoler som et tilvalg, der ikke er for alle, da ikke alle ele- ver/mennesker kan rumme den hverdag som følger af at gå på efterskole. Efterskolen har således muligheden og eksistensgrundlaget til at skabe sammenhænge, der når helt ind i elevernes hverdagsliv med en opdragelse og kvalificering, som gør dem parate til at indtage del- tagerrollen, der er idealet for den demokratiske borger. Det er forlængelse af denne tese jeg vælger at inddrage Karsten Schnacks begreb, handlekompetence, for at give et mere nuanceret dannelsesideal Handlekompetence Begrebet handlekompetence udspringer af den kritiske pædagogik, hvori demokrati og dannelse er tæt forbundet med den påstand, at demokrati uden dannelse blot vil være en tom skal. Schnack be- tegner det som et dannelsesideal, og som tidligere nævnt markerer det sig derved som uopnåeligt eller upåviseligt. Hertil svarer Schnack, at dannelse ikke må ses som enten en proces eller et produkt, men begge dele; først og fremmest et perspektiv et perspektiv på undervisning og læring (Schnack, 2007, s. 15). Perspektivet i dette tilfælde er ud fra demokratiets behov for aktive deltagere, det nytter ikke at det demokratiske menneske er passivt og ukritisk i forhold til sine omgivelser. For at et demokrati kan udvikles må det bestå af politisk tænkende og handlende mennesker, som i fællesskab forholder sig til systemet og ikke blot lader sig tilpasse. Her fremgår det humanistiske menneskesyn, hvor mennesket tillægges værdi i kraft sin eksistens, der som individ udtrykker bestemt adfærd (behaviour) og hand- ling (action). Hvor det første foregår mekanisk hos alle mennesker er det sidstnævnte knyttet til det enkelte individ, da en handling altid vil være motiveret; karakteriseret ved, at man er sig bevidst, og at de reflekterede og målrettede (Schnack, 2007, s. 18). Man handler således ikke uden at have foretaget en refleksiv proces (jf. Giddens og Qvortrup), som skaber sammenhæng mellem selvets livshistorie og den aktuelle kontekst. Da der i en undervisningskontekst også hører en kundskabsdimension, må der skabes en ramme, hvor elevernes erfaringer fungerer som bindeleddet mellem teori og praksis. Dette er nødvendigt, da netop erfaring repræsenterer den erkendelsesform som enhver handling er baseret på. Herved bekæmpes den parallelismetendens, der vil blokkere for øget handlingskompetence, hvis der ikke dannes sammenhænge mellem elevernes livserfaringer og den formelle viden: overfodring af isoleret viden endog kunne virke handlingslammende. Men omvendt vil en masse aktivitet og praktisk virksomhed ikke i sig selv øge handlingskompetencen. Ukritisk prakticisme fører ikke til politisk dannelse (Schnack, 2007, s. 25). Schnack understreger, at det i et humanistisk perspektiv ikke er hverken lærerens eller pædagogens opgave at sikre en bestemt adfærd hos eleven, da det primære ligger i det at udvikler sig selv (jf. sel- vets refleksive projekt). Derimod kan de biddrage til perspektivet, da det er afgørende for hvilket kom- petencer eleven vil udvikle som jo helst skal være i retningen af det demokratisk handlende. Det er denne ydre adfærdsmodifikation Schnack tager afstand fra i kraft af, at målet er at udvikle selvstændige, kritisk tænkning, autonomi og myndighed (Schnack, 2007, s. 21) hos eleverne. 2.4 Mundtlighed og opsummering Ovenfor har jeg i særdeleshed beskæftiget mig med den ramme, som tilbydes i efterskolen, hvori for- skellige sociale processer finder sted i et felt mellem et dannelsesprojekt og et læringsprojekt. Det næ- ste skidt bliver at forbinde disse projekter med den undervisning som i denne opgave finder sted i dansktimerne. Hvordan inddrages elevernes refleksive projekter på en måde, hvor der skabes veksel- virkning mellem trivsel og læring, som er bestemt af trinmålene for faget? Min indgang til dette er spe- cificeret til den mundtlige dimension af danskfaget, da det er min tese, at der i dette felt er nogle særli- ge muligheder forbundet med efterskolens pædagogiske rum. Til at understøtte denne påstand ind- Side 12 af 32

13 drager jeg Mads Th. Haugsteds kompetenceteori og begrebet handlende mundtlighed, som sammenfat- ter et teoretisk, metodisk og didaktisk lag der knytter sig til sproghandlingen, som vil blive behandlet senere i projektet (Haugsted, 2004, s. 163). Mundtlighed og sprog er en naturlig del af skoledagen, da det er den primære kommunikative interak- tion mellem dels eleverne indbyrdes og læreren. Sproget vil altid være præget af den omkringliggende kontekst, der får betydning for, hvilket niveau af formelhed, der ligger i sproget. Dette markerer en traditionel forskel mellem skriftlighed og mundtlighed; da den skriftlige fremstilling ikke på samme måde vil være præget af intersubjektivitet. Den vil fremstå eksplicit i sit udtryk, mens noget mundtligt langt mere præges af dialogisk og varierede påvirkning af de implicitte deltagende. En sådan påstand tager Haugsted afstand fra og understreger forskellen af formelhed, der kan ligger i helholdvis det ene og det andet. Sprogbrug og skriftbrug ændrer sig alt efter, hvilket formål det har, og i hvilken retning det er bestemt; med nogen eller til nogen. Her kan nævnes forskellige genrer indenfor begge grene, men i stedet vil jeg her fokusere på, hvordan en uformel sprogform er karakteriseret overfor den for- melle. Haugsted gør dette ved at koble situationen, intentionen og formelheden, hvormed han under- streger, at de tre begreber er afgørende for udtrykket og intensiteten i det. Herunder ses en klassisk forståelse af sprogets funktion sat sammen med Madsens inddeling af efterskolens pædagogiske rum: Det frie rum Det kontraktfæstede rum Det nødvendige rum Uformel Formel Ordveksling Diskussion Debat Interview Jobsamtale Eksamination Frit efter (Haugsted, 2004, s ) I det pædagogske rum deltager eleverne i flere former for samvær som stiller krav til, at det kan hånd- tere forskellige sproglige genrer og formå at afkode og reagere i en intersubjektiv hverdag. Heri findes desuden endnu en aktør, nemlig læreren, der tilfører et endnu uberørt aspekt af efterskolelivet; det in- tergenerationelle (Oettingen, Andersen, Hansen, & Komischke-Konnerup, 2011, s. 19). Vilsgaard er kort inde på emnet når hun taler om efterskolens rammer og pædagogiske grundlag, der ligger i et kam- meratligt forhold, hvor man er en ordentlig rollemodel og voksen i diskussioner osv. men hele tiden på et dannelsesområde (Bilag 1 l. 63). Her kan drages parallel til ovenstående model, hvor netop diskussio- nen er placeret i det kontraktfæstede rum, som Madsen også beskriver som værende efterskolens primære dannelsesrum. Når underviseren på efterskolen træder ud af det nødvendige rum er den en del af et samvær. som ik- ke længere er underlagt den samtalegenre, konvention, der ligger indforstået i dette. Underviseren bliver en del af elevernes levede liv og ikke kun det lærende. Det er denne relation og interaktion mel- lem lærer og elev, som i forskellige kontekster med forskellige intentioner giver skoleformen mulighe- den for at koble læringsprocesser helt ind i elevernes konkrete liv (Oettingen, Andersen, Hansen, & Komischke-Konnerup, 2011, s. 108). Relationen mellem de to medfører dog en forpligtelse for, at lære- rens sproglige relationskompetence kan bære det ansvar, der følger med en sådan relation som rolle- model for elevernes hele liv. Det er i forbindelse med dette, at jeg inddrager den norske lærings- og klasserumsforsker, Olga Dysthe, som repræsentant for et konstruktivistisk læringssyn, der bygger på en dynamisk dialog, hvor lærerens sproglige interaktion sker på baggrund af rollen som katalysator (Haugsted, 2012, s. 90). Side 13 af 32

14 2.4.1 Dialogisme og flerstemmighed Dysthe baserer en del af hendes læringssyn og pædagogik i Mikhail Bakhtins ( ) begreb dia- logisme, hvilket giver hendes brug af begrebet dialog et bredt spændingsfelt. Bakhtin anvender begre- bet som grundlag for eksistens: Livet er dialogisk i sin natur. At leve betyder at engagere sig i dialog, at stille spørgsmål, lytte, svare, være enig osv. (Dysthe, 2005, s. 66). Med et sådant menneskesyn, hvor ek- sistens kun er garanteret gennem en spejling af andre i kommunikationsprocessen, bliver dialogen et projekt for dels at eksistere, og dels et mål om selvrealisering. Dette aspekt anvender Dysthe, når hun placerer dialogen centralt for undervisningen, der er forankret på socialkonstruktivistisk kundskabs- syn, hvor kundskaber ikke eksisterer uafhængig af den der lærer. Først i samspil (dialog) med den læ- rendes erfaringer opnår kundskaber og stof et egentligt læringspotentiale. Derfor må en undervisning altid stræbe mod at være socialinteraktiv, i den forstand, at der aktivt skabes dialog mellem de lærende og stoffet. Herved begrænes hendes dialog begreb netop ikke til mundtligt, da der sagtens kan være dialog mellem eleven og en tekst, ligesom det er muligt, at have en dialog med sig selv og stoffet inde i hovedet (Dysthe, 2005, s. 57). Læring anskues som en progression fra enkle til mere komplekse menta- le modeller gennem refleksion, som derfor er grundlæggende idet al læring knytter sig til allerede ek- sisterende mentale modeller. For at opnå den interaktion, der potentielt findes i dialogen, sådan som Bakhtin beskriver det, indgår nogle forudsætninger forbundet til aktørerne og rammen; tillid og re- spekt. Begge begreber skal ses indbyrdes rammen og deltagerne imellem, for derved at tillade den æg- te dialog, hvor aktørernes polyfoni (flerstemmighed) smelter sammen og vender tilbage som en påvir- ket respons, der i sidste ende kan føre til refleksion og erfaringsdannelse (Dysthe, 2005, s ). Både Dysthe og Haugsted peger på nogle kompetencer og redskaber, som læreren må anvende for at sikre, at undervisningen kan være både socialinteraktiv og autentisk. Disse kompetencer gør sig sær- ligt gældende i en efterskolekontekst, hvor elevernes og lærerens relation er knyttet til flere pædago- giske rum, end i folkeskolen (jf. afsnit ). Den konstante foranderlighed i samfundet kræver, at individerne får anlagt en rationel tvivlen, der af- spejler sig i den måde, de forholder sig til kundskaber såvel som til organisationer. Refleksiviteten af ens liv og hverdag bliver yderst markant i efterskolens organisation, hvor eleverne for alvor oplever, at alt samvær jo åbenbart er lavet af regler og konventioner - og kulturer (Bilag 1 l. 24). Her fjernes in- dividet fra dets primære socialiserings instans, familien, og sættes i en fremmed arena, der i særdeles- hed er præget af forskellighed. Her må det reflektere og beslutte sig for sin livshistorie gennem inter- generationel socialinteraktionen mellem fremmede værdier, regler, moral osv. for, på den anden side, at sikre målet selvidentitet (jf. afsnit 2.2.1). Således må efterskolen se sin egen organisation som værende dels en uddannelsesinstitution og dels en repræsentant for familien. Som elevernes primære socialiseringsarena må den kunne stå inde for det værdigrundlag, der udvikles på skolen. Elevernes individuelle livshistorier kommer her til udtryk hvilket unægtelig vil være genstand for en masse spørgsmål og konflikter. Her er det skolens opgave at skabe en tryg ramme, hvor der er plads til den dannelsesproces, dette vil medføre. I projektets anden del ønsker jeg at anvende dette teoretiske grundlag for en vurdering af danskun- dervisningen på efterskolen. Mit formål er at bevise den foreløbige tese; at efterskolens pædagogiske rum danner rammer og muligheder, som ikke findes i folkeskolen, for at opnå forening mellem under- visningen og elevernes levede liv. Dette undersøges med udgangspunkt i egen undervisning, samt ind- dragelse af Dysthes flerstemmige klasserum og Haugsted handlende mundtlighed. Herudover inddrages et fokusgruppeinterview af tre efterskoleelever for at belyse deres side af projektet og det formål de ser med deres efterskoleophold. Side 14 af 32

15 3 ANALYSE 3.1 Undersøgelsesfelt I forbindelse med læreruddannelsens fjerdeårspraktik er der mulighed for at søge andre skoleformer end folkeskolen. Dette benyttede jeg mig af og søgte specifikt efter at komme på kreativ- musisk efter- skole. Denne beslutning var en blanding af lysten til at prøve noget andet, samt en stor interesse for teater og dramaundervisning. Det sidste har siden mit eget efterskoleophold i haft en betyde- lig rolle for både min ungdomsuddannelse og fritid, der begge har været præget af dette. I det videre- gående forløb på læreruddannelsen, har jeg gennem foreningsarbejde og kurser tilegnet mig kompe- tencer, som muliggør en kobling af min interesse for teater med min faglighed og undervisning. I forløbet, der bestod af syv ugers praktik fra december til februar, deltog jeg i en lærergruppe for faget drama, samt varetog undervisningen i medborgerskab og et danskhold bestående af 14 elever fra hen- holdsvis 9. og 10. klassetrin. Holdet var sammensat specifikt til dette forløb ud fra deres interesse for undervisningens indhold, der i dette tilfælde var ungdomsromanen Ægte brøker af Jesper Wung- Sung. Dette betød, at der blandt eleverne ikke fandtes en fælles klasserumskultur, da de ellers var tilknyttet andre klasser svarende til deres klassetrin, valgfag mv.. Elevsammensætningen bestod af fem drenge og elleve piger alle med forskellige baggrunde i privatskole, byskole, landskole og også anden eftersko- le. Alle kendte hinanden fra andre fag og naturligvis livet på skolen, men en decideret klasse havde de ikke været. Dette betød, at der først måtte afstemmes hvilke forventninger jeg som lærer medbragte, men også elevernes i forhold til undervisningen, til hinanden og til mig. Herudover var det fem ugers undervisningsforløb placeret i en tid på året præget af terminsprøve og fysikafgangsprøver for 9.klasserne, hvilket betød, at der flere gange manglede elever til undervisningen. Således kunne antal- let variere helt ned til fire elever når sygdom, brobygning, køkkenvagter o.a. også er en del af skolens hverdag Undervisningsbeskrivelse Undervisningen tog som nævnt udgangspunkt i et hovedværk i form af Jesper Wung- Sungs ungdoms- roman, Ægte brøker, der var valgt på baggrund af dens temaer om identitet og individets samhørighed med omverdenen. Desuden omhandler den to unge drenges hverdag i gymnasiet, som derfor tillader, at elevernes egne livserfaringer stemmer nogenlunde overens med dem, som de kan forvente at møde i romanen. Herudover indeholdt den en masse klassiske modsætningspar kærlighed, had, ondskab, godhed, mig og dig. Jeg vil ikke her komme med hverken en analyse eller vurdering af materialet men blot understrege, hvilke lærerfaglige overvejelser, jeg gjorde mig til forløbet. Undervisningsplanen var struktureret efter Thomas Illum Hansens procesorienterede litteraturpæda- gogik. Dette var der den afgørende forskel, at elevernes læsning af romanen fandt sted før undervis- ningens start, da det efter aftale med eleverne blev vurderet som værende bedst at få overstået i julefe- rien. Med i denne beslutning lå også det forkundskab, at elevernes generelle lektielæsningsmoral ikke var udpræget høj. Dette betød, at den indledende del af det procesorienterede, der ligger før og under selve læsningen ikke var en del af dette forløb. De fem undervisningssekvenser af henholdsvis tre og fire lektioner forløb herefter under overskifterne: ind i romanens verden, romanens verden og sidst ro- manens verden - din hverdag (Hansen T. I., 2004). Under disse overskrifter var formålet dels at give ele- verne nogle redskaber, de kunne anvende i deres litteraturarbejde, mens vi specifikt arbejdede med fortællingens struktur og romanens karakterer. Det sidste var i et forsøg på at få eleverne til at reflek- tere over sig selv i fiktionen. Undervejs anvendtes bl.a. metoder fra Cooperative learning, Bo Steffen- sens litteraturpædagogik og drama. Alt sammen med det mantra, at undervisningen skulle være recep- tionsæstetik og følge de dialogiske principper med flerstemmighed og tillid. Side 15 af 32

Fra ord til handlen - argumentationsdemokrati i folkeskolen

Fra ord til handlen - argumentationsdemokrati i folkeskolen Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012 Fra ord til handlen - argumentationsdemokrati i folkeskolen "#$%&'()*+&',#)-*.&*.'' /-012*.)3'456768' 9#:;

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

HISTORIEUNDERVISNINGEN

HISTORIEUNDERVISNINGEN DEMOKRATISK DANNELSE I HISTORIEUNDERVISNINGEN JANUS HERMANN NIELSEN Professionsbacheloropgave i historie VIA University College, læreruddannelsen i Århus Vejledere: Marianne Axelsen Leth Irma Kristensen

Læs mere

KIRSTINE BRANDT PEDERSEN

KIRSTINE BRANDT PEDERSEN KIRSTINE BRANDT PEDERSEN STUDIENUMMER: 21309065 FAG: DANSK VEJLEDERE: ANNA-MARIE HANSEN OG KIRSTEN POULSGAARD ANSLAG: 82,589 PROFESSIONSBACHELOR 2013 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Lea Stenstrup Hansen Læreruddannelsen i Aarhus Bachelorprojekt 2011 Lærerens ledelse i efterskolen. Indledning... 2. Problemformulering...

Lea Stenstrup Hansen Læreruddannelsen i Aarhus Bachelorprojekt 2011 Lærerens ledelse i efterskolen. Indledning... 2. Problemformulering... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 2 Problemformulering... 3 Begrebsafklaring... 3 Demokratisk dannelse... 3 Medborgerskab... 3 Medbestemmelse... 3 Regelstyret ledelse... 4 Metode... 4 Interviewet som metode...

Læs mere

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Navn på opgavens forfatter Tue Sibbesen Kongsvold Studienummer 22112101 Vejleders og censors navne Charlotte Jørgensen og Johny Lauritsen Bachelorperiode og

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Historiefaglighed i et hyperkomplekst opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå samfund Dennis Hornhave

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

Blogging i danskundervisningen

Blogging i danskundervisningen Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Præsentation af teorier som vil blive brugt i opgaven... 5 4. Begrebsafklaringer... 6 4.1 Blogging... 6 4.2 Social networking-sites...

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2014

BACHELOROPGAVE Juni 2014 BACHELOROPGAVE Juni 2014 Bacheloropgave Navn: Studienr.: Via-mail: Iben Vorup Petersen Titel Målsætning og medbestemmelse i idrætsundervisningen Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder

Læs mere

Lærerprofession.dk et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015. Bachelorprojekt. Anne Brogaard Kristensen

Lærerprofession.dk et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015. Bachelorprojekt. Anne Brogaard Kristensen UC Syddanmark Læreruddannelsen i Esbjerg - Juni 2015 Bachelorprojekt Navn Studienr. Privat e-mail adr. Allan Nymark LE110121 osnymark@gmail.com Titel på dansk (max. 3 linier á 50 enheder) Interkulturalitet

Læs mere

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Atlas. Ukendt kunstner og årstal. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 4 Baggrund for læremidlet... 4 En visuel

Læs mere

Med fagligheden på spil

Med fagligheden på spil VIA University College Læreruddannelsen i Århus April 2011 Med fagligheden på spil Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Århus Nanna Rosenløv, Studienr. 270231 Vejledere Betty Mørck-Pedersen og Helle Villain

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Hvad skal vi bruge litteraturen til?

Hvad skal vi bruge litteraturen til? Hvad skal vi bruge litteraturen til? Danmarks Pædagogiske Universitet Kandidatuddannelsen i didaktik mshp dansk Didaktik, curriculum og læring 15 siders opgave og mundtlig eksamen Af Rasmus Fink Lorentzen

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Historie i et undersøgende tværfagligt arbejde Af: Christian Ginderskov Hansen 30100514

Historie i et undersøgende tværfagligt arbejde Af: Christian Ginderskov Hansen 30100514 Historie i et undersøgende tværfagligt arbejde Af: Christian Ginderskov Hansen 30100514 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Formål med undersøgelsen 4 Metode 4 Disposition og afgræsning

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014 Indhold Indledning...2 Problemformulering...3 Læsevejledning...4 Empiriafsnit...5 Empirisk metode...5 Refleksioner i forhold til empirien...7 Empiriens centrale pointer...8 Begrebsafklaring...8 Historiebevidsthed...8

Læs mere

VEJLEDNING I EFTERSKOLEN

VEJLEDNING I EFTERSKOLEN VEJLEDNING I EFTERSKOLEN Afgangsprojekt Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen Efterårssemesteret 2010 Ann Birgit Christensen Frijsenborg Efterskole Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 1 2. Problemformulering

Læs mere

Hvad er en fri skole? - om friheden i de frie skoler

Hvad er en fri skole? - om friheden i de frie skoler Hvad er en fri skole? - om friheden i de frie skoler 1 2 Hvad er en fri skole? - om friheden i de frie skoler 3 Redaktion Henrik Ottosen, Heidi Buxbom Junker & Laust Riis-Søndergaard Nationalt Videncenter

Læs mere

Multiple-choice-test vs. motivation

Multiple-choice-test vs. motivation Multiple-choice-test vs. motivation En vurdering af hvilken påvirkning afgangsprøven i geografi har på henholdsvis elever, lærere og faget. VIA University College - Studienummer 280010 Afleveret d. 7.

Læs mere

En analyse af læsesyn i et kritisk literacy- og dannelsesperspektiv.

En analyse af læsesyn i et kritisk literacy- og dannelsesperspektiv. Kandidat uddannelsen i Didaktik mshp Dansk Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet Læsning eller literacy? En analyse af læsesyn i et kritisk literacy- og dannelsesperspektiv. Reading

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning... 4 3. Opgavens opbygning... 6 4. Teoretiske og metodiske overvejelser... 7

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning... 4 3. Opgavens opbygning... 6 4. Teoretiske og metodiske overvejelser... 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Problemformulering... 4 2. Afgrænsning... 4 2.1. Målgruppe de unge... 4 2.2. Klubtilbuddet... 5 2.3 Sociale medier Facebook & Paradise Hotel... 5 3. Opgavens

Læs mere

Natascha Worre Ambjørn A110002 Dansk Bodil Christensen Jørgen Bærenholdt 35 (77.796 anslag fordelt på 26 A4 sider)

Natascha Worre Ambjørn A110002 Dansk Bodil Christensen Jørgen Bærenholdt 35 (77.796 anslag fordelt på 26 A4 sider) Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal sider i alt, inkl. forsi- den Natascha Worre Ambjørn A110002 Dansk Bodil Christensen Jørgen Bærenholdt 35 (77.796 anslag fordelt på 26

Læs mere

Hvad skal skolen danne til?

Hvad skal skolen danne til? Hvad skal skolen danne til? Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 3: Pædagogisk teori før og nu Trine Mindegaard, studienummer: 1367517 Frank Rosenfeldt,

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere