Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05"

Transkript

1 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Mogens Larsen (ML) V Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Hanne Hyldgaard (HH) B Poul Erik Madsen (PEM) C Finn Andersen (FA) C Tulle Olsen (TO) I Bo Jensen (BJ) Bent Pedersen (BP) Britta Nielsen (BN) F Jan Jakobsen (JJ) F Yusuf Kocak (YK) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Teddy Pedersen (TP) A Lisbeth Andersen (LA) A Sadik Topcu (ST) A Gunnar Christiansen (GC) A Benny Christensen (BC) A Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Budgetmæssige konsekvenser Godkendelse af vedtægter for Landsbyhuset i Gyrstinge Indberetning til rammeaftale Bortforpagtning af kommunale landbrugsarealer Kommunegaranti for lån til Ringsted Spildevand A/S Forslag om opnormering i Borgerservice Køb af ejendom...10

3 1. Budgetmæssige konsekvenser Sagsid: 06/1386 Åben sag Bilag: - Åben: Budgetmæssige konsekvenser BY_2009_04_14 Indledning Kommunens kassebeholdning er pr. 24. marts 2009 optalt til 91,5 mio. kr. Beskrivelse af sagen Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. I kurverne er der ikke taget højde for likviditetsbinding jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 24. marts 2009 opgøres til 30,3 mio. kr. Vurdering Økonomi De budgetmæssige konsekvenser af åbne dagsordenpunkter og de resulterende

4 Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til: I opgørelsen er ikke indregnet budgetmæssige konsekvenser af lukkede dagsordenpunkter. Indstilling Ingen Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning Ej til stede: Poul Erik Madsen Beslutning i den Til efterretning. 2. Godkendelse af vedtægter for Landsbyhuset i Gyrstinge Sagsid: 08/15957 Åben sag Bilag: - Åben: vedtægter Gyrstinge landsbyhus fond pdf Indledning besluttede d. 10. april 2007 vedr. etablering af Landsbyhuset i Gyrstinge at godkende at der etableres en selvejende institution, der skal forestå byggeriet, godkende, at Ringsted Kommune stiller grundareal til rådighed for byggeriet, give et anlægstilskud på 5,1 mio. kr. I forbindelse med opførelse af Landsbyhuset i Gyrstinge, fremsendes forslag til vedtægter til

5 godkendelse. Beskrivelse af sagen Den 31. marts 2008 blev det på repræsentantskabsmøde i foreningen den selvejende institution Kildehallen vedtaget at stifte fonden for Landsbyhuset i Gyrstinge. Fondens formål er at opføre og administrere, herunder vedligeholde og udleje, en multihal med blandt andet idræts-, opholds-, og overnatningsfaciliteter til gavn for det almene idræts og kulturliv i Gyrstinge. Forslag til vedtægter er vedlagt i bilag "Vedtægter for Landsbyhuset(fond)" Bestyrelsen foreslås sammensat af: 2 medlemmer udpeget og valgt af Gyrstinge Idrætsforening 2 medlemmer udpeget og valgt af Kildeskolen 1 medlem udpeget og valgt af Lokalrådet for Gyrstinge og Ørslevvester Sogne 1 medlem udpeget og valgt af Byg og Bo Høring Ingen 1 medlem udpeget og valgt af Ringsted Byråd Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de fremsendte vedtægter er dækkende for udøvelse af formålet med fonden. Det skal dog påpeges at 13 yderlige kan suppleres med en præcisering af Ringsted Kommunes muligheder og forpligtigelser, såfremt fonden må opløses. Økonomi Det er i budget 2009 forudsat, at Ringsted kommune stiller grundareal vederlagsfrit til rådighed for byggeriet samt yder et anlægstilskud på 5,6 mio. kr. Herudover er der i budgettet ikke forudsat yderligere udgifter for kommunen. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes med følgende rettelser: 1. 5 linie 7, "Et medlem og 1 suppleant udpeget og valgt af Ringsted Byråd" udgår afsnit 3, linie 2: mellem ordene hensigtsmæssige og såfremt indsættes "at tilbyde Ringsted Kommune bygningerne" Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Beslutning i Økonomiudvalget den Ej til stede: Poul Erik Madsen Beslutning i den Indstillingen tiltrådt.

6 3. Indberetning til rammeaftale 2010 Sagsid: 09/1840 Åben sag Bilag: - Åben: Indberetning Ringsted Kommune Indledning Punktet omhandler kommunens redegørelse til Region Sjælland i forbindelse med indgåelse af den såkaldte rammeaftale for Beskrivelse af sagen Med kommunalreformen fik kommunerne som bekendt det fulde myndigheds- og finansieringsansvar på det sociale område og specialundervisningsområdet. Desuden har regionerne fået et leverandøransvar pålagt i forhold til kommunerne på disse områder. En række tidligere amtsinstitutioner er nu placeret kommunalt, og enkelte er overgået til regionen. Med henblik på at understøtte koordineringen af udbud og efterspørgsel på det sociale område og specialundervisningsområdet, indgås der hvert år en rammeaftale mellem kommunerne i regionen og Regionsrådet. Rammeaftalen indgås på baggrund af en lovpligtig indberetning fra kommunerne. De første rammeaftaler blev indgået i oktober 2006, gældende for kalenderåret Det foreliggende dokument (bilag) er udkast til Ringsted Kommunes indberetning til Region Sjælland til brug for rammeaftalen for Indberetningen angiver ændringerne i forhold til 2009 i Ringsted Kommunes behov for og udbud af institutionspladser på de områder, der er omfattet af rammeaftalerne, dels for året 2010, dels for årene Indberetningen til rammeaftalen har således i år fået et andet og mindre omfang end tidligere, idet kommunerne i år udelukkende skal angive, om der er ændringer i forhold til tidligere, og i givet fald hvori ændringerne består. Dette har lettet den administrative byrde i forbindelse med indberetningen, og har forhåbentlig også gjort indberetningen noget nemmere at orientere sig i. Når indberetningerne fra alle kommuner er indkommet og kommenteret af en række nedsatte arbejdsgrupper, udarbejdes der et udkast til en rammeaftale for 2010, der skal tiltrædes af kommunerne, og derfor vil blive forelagt udvalg og Byråd i det tidlige efterår Høring Ingen. Vurdering Det er kommunalbestyrelsen, der efter lovgivningen er ansvarlig for indberetning til regionen. Indberetningen skal være foretaget senest den 1. maj Sagen fremlægges samtidig i Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Økonomi Indberetningen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at udvalgene indstiller det foreliggende udkast til s vedtagelse. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Ej til stede: Jytte Thorup Nielsen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

7 Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Beslutning i Økonomiudvalget den Ej til stede: Poul Erik Madsen Beslutning i den Indstillingen tiltrådt. 4. Bortforpagtning af kommunale landbrugsarealer Sagsid: 08/18472 Åben sag Bilag: Økonomiudvalget - Åben: VS: økologisk bortforpagtning af kommunale landbrugsarealer. - Til Borgmestere1.doc - Lukket: Oversigt over bortforpagtet jord Indledning Hanne Hyldgaard, Svend-Erik Jakobsen, Britta Nielsen og Tulle Olsen har stillet et forslag om, at de kommunalt ejede landbrugsarealer, der bortforpagtes, skal drives økologisk for at sikre bæredygtighed hvor vi kan. Det har desuden været diskuteret, hvorvidt kommunen opnår den rette pris for forpagtningskontrakterne. Beskrivelse af sagen Arbejdet med forpagtningskontrakterne varetages af Teknisk Forvaltning. Bortforpagtningerne løber typisk over 4-6 år. Priser og øvrige vilkår i forbindelse med bortforpagtningen er ved de seneste kommunale jordkøb blevet forhandlet som en del af købsaftalerne. Vilkårene for forpagtningen kan dermed have betydning for både handelsprisen og handelens gennemførelse. Jo flere bindinger der er på bortforpagtningen, jo lavere pris må der forventes. Det vil dermed kunne betyde lavere forpagtningsafgifter at indføje bestemmelser om økologisk drift eller ophør med pesticidanvendelse i kontrakterne. Bortforpagtning til økologisk drift skal være af en varighed på mindst 5 år, da man ellers ikke kan få støtte hertil. I 1998 indgik Miljø- og Energiministeriet og KL en frivillig aftale om udfasning af pesticider på offentlige arealer. Denne aftale blev fornyet i Disse aftaler er ikke efterlevet i Ringsted Kommune, idet Ringsted kommune ikke har stillet krav om pesticidfri drift ved bortforpagtning. Indstilling Borgmesteren indstiller, at: der udarbejdes en oversigt over bortforpagtet kommunal landbrugsjord med bl.a priser og kontraktlængder der udarbejdes en procedure for bortforpagtning, der sikrer at jorden ved kontraktudløb kommer i udbud, og at økonomiudvalget i forbindelse med fremtidige udbud kan vælge om jorden skal bortforpagtes til økologisk drift der fremover stilles krav om pesticidfri drift af de bortforpagtede arealer. Beslutning i Økonomiudvalget den Udvalget genoptager sagen på førstkommende møde, hvor en konsulent inviteres til at

8 orientere om krav til økologisk og/eller pesticidfri dyrkning. Den i 1998 indgåede aftale mellem Miljø - og Energi ministeriet og KL udsendes til udvalget Ej til stede: Sadik Topcu Supplerende sagsfremstilling Poul Brandstrup og Bente Poulsen, som er driftsøkomomer i Landbrugsforeningen Gefion, er inviteret til kl hvor de vil orientere Økonomiudvalget om krav til økologisk og/eller pesticidfri dyrkning. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen genoptages på næste møde. En repræsentant for LØJ inviteres. Der udarbejdes oversigt over bortforpagtet kommunal landbrugsjord med bl.a. priser og kontraktlængder. Supplerende sagsfremstilling Der er udarbejdet en oversigt over den kommunale landbrugsjord der er bortforpagtet. Kommunen ejer 153 ha landbrugsjord, der er bortforpagtet ved i alt 23 kontrakter. Det samlede landbrugsareal i Ringsted kommune udgør ha hvoraf de 623 ha dyrkes økologisk. Det svarer til 3,0 procent, noget lavere end de 5,0 procent der på landsplan dyrkes økologisk. Det har ikke været muligt at få en konsulent fra Økologisk Landsforening til at deltage på mødet. Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes med henblik på at finde den rette konsulent til at deltage på næste Økonomiudvalgsmøde. Beslutning i Økonomiudvalget den Genoptages på næste møde, hvor relevante konsulenter indbydes. Supplerende sagsfremstilling På mødet (kl ) deltager Pernille Plantener, der er Økologikonsulent hos Agrovi i Ringsted. KL s sekretariat kan ikke deltage på mødet, men vil gerne svare på konkrete skriftlige spørgsmål. Beslutning i Økonomiudvalget den Forpagterne inviteres til et orienteringsmøde om økologisk/pexticidfri dyrkning. Ej til stede: Niels Ulrich Hermansen. Supplerende sagsfremstilling Den 21. januar 2009 var dem, der forpagter kommunal landbrugsjord inviteret til et informationsmøde om økologisk drift. Der deltog 5 forpagtere (ud af 14 mulige), og der var en god stemning og konstruktiv diskussion om forskellige landbrugsfaglige emner. Konsulenten holdt et godt og konkret oplæg om økologi og omlægning. Kommunaldirektøren indstiller herefter, at kommunalt ejet landbrugsjord så vidt muligt dyrkes økologisk. Dette gøres efter følgende procedure: I takt med at de tidsbegrænsede kontrakter udløber vurderes det af planafdelingen hvorvidt der kan forventes byudvikling på arealet indenfor en 5-års periode. Hvis der ikke forventes snarlig byudvikling udbydes jorden i lange kontrakter med krav om

9 økologisk dyrkning. På de arealer hvor der forventes snarlig byudvikling fortsættes med korte konventionelle kontrakter. Til de forpagtere der har løbede kontrakter meddeles det, at den kommunale jord på sigt skal dyrkes økologisk, og at den nuværende kontrakt derfor opsiges med 2 års varsel, med mulighed for genforhandling på økologiske vilkår. Ved kommunale køb af landbrugsjord med sigte på fremtidig byudvikling kan der som en del af købsaftalen aftales bortforpagtning til fortsættelse af den eksisterende drift i op til 4 år. Beslutning i Økonomiudvalget den For indstillingen stemte 7 (Bent Pedersen, Hanne Hyldgaard, Tulle Olsen, Benny Christensen, Svend-Erik Jakobsen, Sadik Topcu og Britta Nielsen). Imod stemte 1 (Niels Ulrich Hermansen). Niels Ulrich Hermansen begærede sagen i. Ej til stede: Poul Erik Madsen Beslutning i den Indstillingen blev tiltrådt med 13 stemmer for og 8 stemmer imod stemte 8 (Niels Ulrich Hermansen, Thorkil Mølgaard, Henrik Hvidesten, Johnny Dahlgaard, Mogens Larsen, Kisser Lehnert, Poul Erik Madsen, Finn Andersen). 5. Kommunegaranti for lån til Ringsted Spildevand A/S Sagsid: 09/8481 Åben sag Bilag: Indledning Til finansiering af anlægsarbejder i 2009 ved gennemførelse af spildevandsplanen ansøger Ringsted Spildevand A/S om kommunegaranti for 2 lån i KommuneKredit på tilsammen 44 mio. kr. Beskrivelse af sagen Efter at have indhentet tilbud på lån i KommuneKredit har bestyrelsen i Ringsted Spildevand A/S besluttet at optage lån i KommuneKredit på hhv. 17 mio. kr. variabelt forrentet konverterbart kontantlån i schweizerfranc med 4 kvartårlige terminer afdraget over 25 år efter annuitetsprincippet 27 mio. kr. 4 % konverterbart obligationslån med en løbetid på 25 år. Betingelsen for at Ringsted Spildevand A/S kan optage lån i KommuneKredit er, at Ringsted Kommune indtræder som garant for lånene. Lovgivningen om udskillelse af spildevandsområdet fra det kommunale virke er endnu ikke gennemført, så der findes ingen målrettede bestemmelser, der omhandler kommunegaranti for lån til denne type virksomhed. Derfor bedømmes ansøgningen ud fra reglerne i

10 lånebekendtgørelsen om kommunegaranti for lån. Vurdering De tilbudte lån er af samme type og med samme vilkår som lån til kommunen. Lånene opfylder bestemmelserne i Ringsted Kommunes lånepolitik. Lånene opfylder reglerne, der gælder for lån til kommuner. Økonomi En kommunegaranti vil medføre, at lånene til Ringsted Spildevand A/S henregnes til Ringsted Kommunes låntagning, men da betingelserne for en tilsvarende forøgelse af Ringsted Kommunes låneramme er opfyldt, vil der ikke ske nogen reduktion i Ringsted Kommunes låneramme i konsekvens heraf. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at der meddeles den ansøgte kommunegaranti. Beslutning i Økonomiudvalget den Ej til stede: Poul Erik Madsen Beslutning i den Indstillingen tiltrådt. 6. Forslag om opnormering i Borgerservice Sagsid: 09/8332 Åben sag Bilag: - Åben: Borgerservicenormering bilag Indledning Borgerservice kan nu for alvor mærke virkningerne af den finansielle krise (bilag). Antallet af kontanthjælpsmodtagere er mere end fordoblet i forhold til januar sidste år, og på dagpengeområdet har alle i en periode arbejdet over for at følge med, men den mængden af ubehandlede sager er fortsat stigende og en række af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt dagpengeydelse, bliver ikke iværksat på grund af ressourcemangel. Såfremt vi ikke tilfører yderligere ressourcer til denne gruppe vil det betyde, at endnu flere ansøgere får udbetalt ydelser på forkert grundlag og afdelingen selv bliver en del af sygefraværet Samtidig kan vi konstatere en betydelig effekt af vores indsats overfor socialt misbrug derfor ønsker vi at intensivere vores indsats på dette område og anvende nogle af midlerne til opnormering. Beskrivelse af sagen Vi har haft stor succes med, at sætte fokus på socialt bedrageri hvor der i 2008 er reguleret for over 2 million kommunale kroner, det er vores bedste skøn, at en medarbejder mere på dette område vil kunne hente 1,5 mio. kommunale kroner ind. P.t. er der et overforbrug på lønbudgettet på kr. i Borgerservice. Det skønnes ikke realistisk at nedbringe lønunderskuddet. Underskuddet ligger flere år tilbage hvor Borgerservice fik opnormeret med en person, men som ikke efterfølgende fik tildelt budget til ansættelsen Ved at opnormere med 1 stilling på opgaven socialt misbrug vil vi kunne opkræve forventet

11 1,5 mio.kr. årligt. En opnormering på dagpenge beregner gruppen vil også resultere i en besparelse ved, at man sikrer bedre gennemgang af skemaerne og således finder de sager hvor det er muligt at anmode om regres (hvis sygdommen skyldes en ulykke eller arbejdsskade) og gruppen vil kunne få afsendt opkrævninger til de arbejdsgivere der har fået for meget udbetalt. Økonomi Se afsnittet "Beskrivelse af sagen". Indstilling Direktionen foreslår, at kommunekassen indkasserer de forventede 1,5 mio. kr. ved en forøget indsats mod socialt bedrageri. Til gengæld dækker kommunekassen dels overforbruget på kr., dels to opnormeringer til samlet kr. Dvs. at kommunekassen som minimum forventes at få tilført mindst kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales med den ændring, at kommunekassen som minimum tilføres kr. Administrationen indhenter selv overforbruget. Ej til stede: Poul Erik Madsen Beslutning i den Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning. 7. Køb af ejendom Sagsid: 08/23939 Lukket sag

12 Underskriftsside Niels Ulrich Hermansen (NUH) V - Formand Bent Pedersen (BP) Thorkil Mølgaard (TM) V Britta Nielsen (BN) F Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) F Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Yusuf Kocak (YK) A Mogens Larsen (ML) V Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Teddy Pedersen (TP) A Hanne Hyldgaard (HH) B Lisbeth Andersen (LA) A Poul Erik Madsen (PEM) C Sadik Topcu (ST) A Finn Andersen (FA) C Gunnar Christiansen (GC) A Tulle Olsen (TO) I Benny Christensen (BC) A Bo Jensen (BJ)

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Referat Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv Referat Byrådet Møde nr.: 12/2010 Mødedato: mandag den 11-10-2010 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Ringsted Kongrescenter Nørretorv Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 15/2010 Mødedato: mandag den 04-10-2010 Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Britta Nielsen

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den 10-10-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:30

Referat. Byrådet. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den 10-10-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Referat Byrådet Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den 10-10-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen (KH) V Thorkil

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kig Ind, Nørager. Møde slut: 19:45 Fraværende: Gitte Rubæk, Bertil Mortensen. Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 pkt. 03. Solvej Værum deltog

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere