Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation"

Transkript

1 Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Lars Bækgaard 4. semester valgdel Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Henning Baunsgaard Hansen Via University College Århus Dato:

2 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD SPECIALE TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Henning Baunsgaard Hansen ORATTER: Lars Bækgaard DATO/UNDERSKRIT: Lars Bækgaard STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag): anslag / 12 sider GENEREL INORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives!

3 1. Abstract This rapport is a documentation on fire technology, on basis of chapter in Eksempelsamling om brandsikring af byggeri I have based my research on a previous essay, from last year, where the analysis and conclusions has been based on my problem definition with the aim to get an approval on the building permit. In this rapport there is also a detailed description of a suggested evacuation strategy, including total evacuation to outdoor terrain or to a safe and secure location elsewhere in the building. Based on the variety of chosen construction material I have also ensured that the material complies to valid regulations. This also applies on bearing elements of the buildings construction. My conclusion does therefore include suggestions on actions that can be made, in order to get the building permit approved. 2

4 Indholdsfortegnelse 1. Abstract 2 2. Indledning Baggrundsinformation og præsentation af emne Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Problemformulerings spørgsmål Afgrænsning Valg af teoretisk grundlag og kilder Valg af metode og empiri Rapportens struktur og argumentation 5 3. Brandteknisk dokumentation 7 4. Indledning 8 5. Bygningens anvendelse Virksomhed Antal personer i bygningen/personernes placering i bygningen Personernes kendskab til bygningens indretning og flugtveje Personernes mobilitet Dagophold og/eller natophold astlæggelse af anvendelseskategori(er), jf. bygningsreglement 2010 kapitel Placering af bygningen på grunden Situationsplan, herunder bygningens placering på grunden Brandmæssige adskillelser i forhold til skel og i forhold til andre bygninger på samme grund 9 Da bygningen, hvor den er nærmest naboskel/vej- og stimidte er 10 m. er der ikke noget problem til brandspredning på anden grund Placering og udførelse af eventuel brandvæg 9 7. lugtvejsforhold Beskrivelse af flugtvejsstrategien, herunder total evakuering til terræn i det fri eller evakuering til et sikkert sted i bygningen Placering af flugtveje Del konklusion Udformning af flugtvejsgange Gangafstande Dørbredder Åbningsretning for døre og lignende Redningsåbninger Passive brandsikringstiltag Afstand til andre bygninger på samme grund Placering og udførelse af udvendige overflader og tagdækning Placering og udførelse af de brandmæssige enheder, herunder brandsektioner, brandceller og andre brandadskillende bygningsdele Placering og udførelse af indvendige overflader og gulvbelægninger Placering og udførelse af gennemføringer, branddøre, ventilationsanlæg Placering og udførelse af bærende bygningsdele og deres brandmodstandsevne Skiltning og markering Metodekritik 16 3

5 10. Konklusion Kildeliste Billedliste Bilag 18 4

6 2. Indledning 2.1 Baggrundsinformation og præsentation af emne Valgdelen skrives som et led i bygningskonstruktøruddannelsen på 4 semester. Valgdelen skrives under hovedemnet kommunikation og ledelse. Underemnet jeg har valgt er brandteknisk dokumentation. Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 2012 kapitel Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Det er et relevant emne for uddannelsen, og noget man kan bygge videre på i de kommende semestre. Jeg vil gerne finde et fokusområde jeg kan koncentrer mig om, og opnå en kompetence jeg kan bruge i erhvervslivet. Jeg har ikke brugt meget tid på brand de forrige semestre, og dette var et godt tidspunkt til at få taget hul på emnet, og få opbygget en baggrundsviden omkring brandteknisk dokumentation. Det er et stort emne man nemt kan glemme, da man ofte har fokus på det færdige resultat, arkitektur og design i en byggesag. Opnår man en teoretisk forståelse omkring brandteknisk dokumentation, kan man sikre sig bedre løsninger fra starten i et byggeprojekt. 2.3 Problemformulerings spørgsmål Kan min case fra forrige semester efterleve kravene af Bygningsreglementet 2010 samt Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 2012 kapitel fra punkt 1-5 uden afvigelser? 2.4 Afgrænsning Rapporten vil kun omhandle punkt 1-5 i eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 2012 uden afvigelser. De resterende punkter 6-8 vil derfor ikke blive behandlet i denne rapport. 2.5 Valg af teoretisk grundlag og kilder Brandsikkerhedsniveauet teoretiske grundlag fastlægges med udgangspunkt i Bygningsreglementet 2010 udgivet af statens byggeforskningsinstitut Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 2012 udgivet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Energistyrelsen Bygningsreglementet er lovkrav der skal opholdes, hvor eksempelsamlingen indeholder en række eksempler på, hvordan bestemmelserne i bygningsreglementet f.eks. kan opfyldes. Eksempler overholdt af eksempelsamlingen vil altid blive godkendt, såfremt der er tale om traditionel Byggeri. 2.6 Valg af metode og empiri or at kunne udarbejde den brandtekniske dokumentation, vil jeg anvende den valgte case fra forrige semester. Jeg vil analysere/brandbehandle bygningen, og denne skal danne grundlaget for den brandtekniske dokumentation. 2.7 Rapportens struktur og argumentation Rapportens struktur er opbygget af Rapportguide udarbejdet af Anne-Grete Olesenfor bygningskonstruktøruddannelsen Via University College, Horsens, juni Og eksempelsamlin- 5

7 gen om brandsikring af byggeri 2012 kapitel punkt 1-5. Rapporten er inddelt med en indledning omkring rapportens omfang. Herefter følger hovedafsnittet om hvad er en brandtekniskdokumentation efterfulgt af eksempelsamlingen kapitel punkt 1-5. Til sidst kommer konklusionen med besvarelse af problemformuleringen. Bygningsreglementet 2010, vil herefter være benævnt BR10. Eksempelsamlingen om brandsikringen af byggeri 2012, vil herefter være benævnt Eksempelsamlingen. 6

8 3. Brandteknisk dokumentation Ved ændring af de administrative bestemmelser i Bygningsreglement blev det fra 2004 muligt for kommunerne at kræve, at en ansøgning om byggetilladelse er bilagt brandteknisk dokumentation. Indholdet af en brandteknisk dokumentation er forskellig fra byggesag til byggesag. I eksempelsamlingen Kap står der beskrevet hvad indholdet kan være af en brandteknisk dokumentation, såfremt det er relevant for den konkrete bygning. Hovedpunkterne i eksempelsamlingen er. 1. Indledning: Beskrivelse omkring byggeriet generelt, og hvad bygningen opføres til. 2. Bygningens anvendelse: Beskrivelse om personerne der skal bruge bygningen. Har de kendskab til bygningen, er det personer med gangbesvær, skal de sove der, og anvendelseskategorien fastlægges herefter. 3. Placering af bygningen på grunden: En overordnet disponering af bygningen på grunden. Hvordan er bygningen placeret i forhold til skel og andre bygninger. Her kan henføres til situations/beliggenhedsplan. 4. lugtvejsforhold: Beskrivelse omkring selve flugtvejsstrategien, herunder dørbredde, redningsåbninger, mv. 5. Passive brandsikringstiltag: Overordnet set beskrives hvordan man begrænser brandens spredning og virkning, sikre flugtveje mod varme og røg og forhindre bygningen i at styrte sammen. Passiv brandsikring er derfor en integreret del af bygningens grundkonstruktion og dermed en indbygget brandbeskyttelse af bygningens bærende og adskillende dele. Det omhandler brandsektioner, brandceller, ind-, og udvendige overflader, gennemføring af branddøre, kabler, ventilation og de bærende bygningsdele. 6. Aktive brandsikringstiltag: Aktiv brandsikring er det modsatte af passiv. Aktiv brandsikring kræver speciel aktivering for at fungere. De aktive brandsikringstiltag er ting der skal vedligeholdes. Her beskrives bygningens brandventilation, sprinkleranlæg, brandalarmanlæg mv. 7. Redningsberedskabet indsatsmuligheder: Indeholder alt det der er vigtig for beredskabet, når de ankommer til en brændende bygning. Her er beskrevet hvordan de finder brandhaner, stigrør, adgangsveje mv. 8. Drift og vedligehold: I bygningsreglementet står skrevet at brandsikkerheden skal opretholdes i hele byggeriets levetid. or at opretholde det skal de passive og aktive brandsikring løbende vedligeholdes, dog mest det aktive. Derfor udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan, som har til formål at minimere risikoen for svigt af brandsikringen i hele bygningens levetid. 7

9 4. Indledning Ny administration og produktion opføres for acadeelement A/S på Bøgekildevej vej 10 ved Hasselager med henblik på produktion og projektering af betonelementer. Bygningen er udført på traditionelvis, hvor administrationer er opbygget i en let konstruktion med fladt tag. Den er sammen bygget med produktionen, der er opbygget i beton sandwichelementer med TTS-bjælker til tagkonstruktion. Administrationen er 628 m 2 og 5,6 m høj. Produktionen er 1965 m 2 og 8,2 m høj Personbelastningen vil ikke overstige 60 personen, dog er kantinen beregnet til flere end 50 personer. Resten af rummene er beregnet til maks. 50 personer. 5. Bygningens anvendelse 5.1 Virksomhed acadeelement A/S Bøgekildevej Hasselager 5.2 Antal personer i bygningen/personernes placering i bygningen Virksomheden beskæftiger 60 personer. 45 arbejder i produktionen, de resterende 15 er ansat i administrationen. 4 personer har eget kontor, og 9 personer er placeret i et storkontor. Der er et møderum med plads til 15 personer. Kantinen beregnes med at kunne rumme alle 60 personer på en gang. 5.3 Personernes kendskab til bygningens indretning og flugtveje Personer i hele bygningen vil være selvhjulpne og have kendskab til bygningens indretning. 5.4 Personernes mobilitet Virksomheden har ingen ansatte med nedsat mobilitet. 5.5 Dagophold og/eller natophold Hele bygningen er kun til dagophold. 5.6 astlæggelse af anvendelseskategori(er), jf. bygningsreglement 2010 kapitel Alle kontorer, gange, bad/toilet, kopi-, teknikrum og produktion opføres i anvendelseskategori 1. De benævnte rum anvendes kun af personer der kender bygningen, og kan bringe sig selv i sikkerhed. Anvendelseskategori 1 omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. (BR10 s. 156) Kantinen opføres i anvendelseskategori 3. Kantinen er et rum hvor der er plads til mange personer 50 og de personer der anvender kantinen kan selv bringe sig sikkerhed. 8

10 Anvendelseskategori 3 omfatter bygningsafsnit til dagophold for mange personer, hvor de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke nødvendigvis har kendskab til byggeafsnittets flugtveje, men er i stand ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. (BR10 s. 156) 6. Placering af bygningen på grunden 6.1 Situationsplan, herunder bygningens placering på grunden Grunden er en hjørnegrund, hvor bygningen er placeret 15 m. fra Bøgekildevej der ligger mod nord. I vest ligger Kattrupvej med et læbælte langs vejen. or at komme ind på grunden, skal man køre på Bøgekildevej, hvor der er 2 indkørsler til grunden på henholdsvis 8 og 24 m. bredde. På nord, øst og vest siden af bygningen er det fast belægning med en bredde på minimum 7 m. Bilag Beliggenhedsplan. 6.2 Brandmæssige adskillelser i forhold til skel og i forhold til andre bygninger på samme grund Bygninger skal placeres i en sådan afstand fra naboskel, vej eller sti eller skal udføres på en sådanmåde, at der ikke er risiko for brandspredning til bygninger på anden grund. (BR10 s. 191) Tabel 19. Afstand til naboskel Udvendige overflader K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] Ringere end K 1 10 B-s1,d0 Bygninger med stråtag Afstand 2,5 meter 5 meter 10 meter igur 1 Da bygningen, hvor den er nærmest naboskel/vej- og stimidte er 10 m. er der ikke noget problem til brandspredning på anden grund. 6.3 Placering og udførelse af eventuel brandvæg Da bygningen ikke er placeret nærmere en 2,5 m. fra naboskel eller vej- og stimidte udføres ikke brandvæg. 9

11 7. lugtvejsforhold 7.1 Beskrivelse af flugtvejsstrategien, herunder total evakuering til terræn i det fri eller evakuering til et sikkert sted i bygningen En bygning skal udformes, så evakuering let og betryggende kan ske via flugtveje eller direkte til det fri. Evakuering skal ske til terræn i det fri eller et sikkert sted i bygningen. (BR10 s. 158) Kontor 1, 2, 3, 4 og værkføre kontor har vinduer med redningsåbning hvor underkant er under 2 m. til terræn. Evakuering sker af flugtvejsgang i storkontor til det fri, og fra værkføre kontor til forrum, videre ind til storkontoret. Eksempelsamlingen s. 29 Mødelokalet har terrassedør med flugtvej direkte til det fri. Toiletter, forrum, teknikrum, depot, og arkivrum ses ikke som opholdsrum, og behøver derfor ikke flugtveje. Storkontoret er over 150 m2 og derfor er der 2 flugtveje som er uafhængige af hinanden, samt redningsåbning til det fri. Se bilag brandplan Tabel 13. Adgang til flugtvej og redningsåbning. Lokalets areal Antal personer Antal adgange til flugtvej Redningsåbning Mindre end 150 m 2 Mindre end ) Ja Større end 150 m 2 Mindre end 50 2 Ja - Større end 50 Min. 2 uafhængige flugtveje 2) Nej igur 2 1) Rum med særlig brandfare bør dog altid have to adgange til flugtveje. 2) Antallet af uafhængige flugtveje bør tilpasses antallet af personer, Kantinen er en anden anvendelseskategori, men ligger i samme brandsektion som administrationen. Der er placeret 2 uafhængig døre med direkte adgang ti det fri. lugtvejen i kantinen må ikke blive blokkeret, men skal holdes fri. Eksempelvis kan kontorer (anvendelseskategori 1) placeres i samme brandsektion som et eller flere møderum til mere end 50 personer (anvendelseskategori 3). Her vil en tilstrækkelig sikkerhed f.eks. kunne opnås, hvis hele brandsektionen indrettes efter regler for anvendelseskategori 3. (Eksempelsamlingen s. 20) Omklædningsrummene ses ikke som opholdsrum, og derfor er det ikke nødvendig med flugtveje. Jeg vurdere at man bør lave en flugtvej ud gennem gangen og videre ind til brandsektionen pga. omklædningsrummene ligge inde midt i bygningen, og ikke har mulighed for overblik i resten af bygningen. Produktionen har 4 flugtveje direkte til det fri, og 1 flugtvej til en flugtvejsgang direkte til det fri. Alle flugtveje overstiger ikke 25 m. 10

12 7.2 Placering af flugtveje Kantines 2 flugtveje er placeret i ydervæggen, med 9,3 m. afstand. I storkontoret er der en flugtvej fra mødelokalet og ned gennem kontoret, til 2 modstående flugtveje. Værkføre kontoret har flugtvej igennem et forrum, og videre ind til storkontoret, hvor der er flugtvej til det fri. Omklædningsrummene har flugtvej igennem en brandsektionsvæg, og adgang til det fri Del konklusion Jeg har placeret en ekstra flugtvej ind i storkontoret for at opfylde kravet om 2 flugtveje i modstående retning. ør var det entreen, og døren i syd gavlen der blev brugt til flugtveje, hvilket jeg ikke vurdere til 2 modstående flugtveje, og kontor 4 ville overskride 25 m til nærmeste flugtvej. igur Udformning af flugtvejsgange lugtvejsgangen holdes fri fra møbler og andre genstande. Væg- og loftoverflader samt gulvbelægning i flugtvejene udføres som forskrevet i BR10 beskrivelse K 110 B-s1,d0 (brandklasse 1 beklædning) D fl-s1 (brandklasse G gulvbelægning) (BR10 s. 164) 7.4 Gangafstande ælles adgangsveje skal have en tilstrækkelig bredde efter den planlagte brug og skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde og skal markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning. Den fri bredde skal være mindst 1,3 m. (BR10 s. 89) Alle flugtgange i bygningen overholder bygningsreglementet kvalitetsniveau C. Den fri bredde på fælles adgangsveje er min. 1,3 m. 7.5 Dørbredder Døre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m. (BR10 s. 86) Alle døre i bygningen overholder bygningsreglementet kvalitetsniveau C. Den fri passagebredde er min. 0,77 m. 7.6 Åbningsretning for døre og lignende Udgange og flugtveje skal dimensioneres til de personer, som udgangene og flugtvejene skal betjene. Døre i flugtveje skal i bygningens brugstid være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj. Døre i flugtveje, som skal anvendes af mange personer, skal åbne i flugtretningen. (BR10 s. 160) Alle døre i bygningen der åbnes til det fri er udadgående i flugtretningen, undtagen hoved indgangen i administrationen. Alle døre er lette at åbne, og kan åbnes i brugstiden uden nøgler eller andet hjælpemiddel. De indvendige døre der fungere som flugtveje åbnes i flugtvejsretningen. Med undtagelse døren fra produktion og igur 4 11

13 ind til flugtgang. Løsningen valg begrundes med at døren ikke skal åbnes ud til en flugtgang der vil komme personer fra i modstående retning. Eksempel igur Redningsåbninger Antallet af redningsåbninger i en brandmæssig enhed skal tilpasses det antal personer, som enheden er beregnet til. Redningsåbninger skal placeres og udformes på en sådan måde, at personer har mulighed for at give sig til kende overfor redningsberedskabet. (BR10 s. 166) Der bør efter eksempelsamlingen at være en redningsåbning pr. påbegyndt 10 personer som rummet er beregnet til. Kontorene har alle et redningsåbning, og de er ikke beregnet til mere end 10 personer. Alle redningsåbninger overholder kravene i BR10 s. 166, og personer kan selv flygte via egen hjælp ud gennem redningsåbningerne. Redningsåbningerne er placeret med en højde indvendig på maks. 1,2 m. fra gulv til karm, og mindre end 2,0 m. fra karm til terræn. Det er ligeledes vigtigt, at redningsåbninger let og uhindret kan åbnes og fastholdes i en stilling, der såvel indefra som udefra giver fri passage. Solafskærmninger og lignende må derfor ikke forhindre brugen af redningsåbninger. 8. Passive brandsikringstiltag 8.1 Afstand til andre bygninger på samme grund Der er etableret et cykelskur på grunden i det nordvestlige hjørne af bygningen. Placeringen er mere end 2,5 m. fra administrationen. 8.2 Placering og udførelse af udvendige overflader og tagdækning igur 5 Eksempelsamlingen forskriver af hensyn til brand- og røgspredning på grunden hvor branden opstår bør ydervægge udføres mindst som klasse 2 beklædning k 1 10 D-s2,d2 (Eksempelsamlingen s.85/122) På produktionen er ydervæggen af beton med frilagte sø sten materialet k 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) Administrationen ydervæg er udført med klinkbeklædning som regn skærm k 1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning) Bag regn skærmen er der ventilationsrum og en vindplade k 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) som forskrevet i eksempelsamlingen figur 4 s. 122 og BR10 s. 183 Tagdækningen udføres med tagpap der overholder klasse Broof (t2) (klasse T tagdækning) igur 6 12

14 8.3 Placering og udførelse af de brandmæssige enheder, herunder brandsektioner, brandceller og andre brandadskillende bygningsdele Bygge afsnittet er opdelt i 2 brandsektioner. Produktionen er en brandsektion for sig selv, og overstiger ikke 2000m 2 og undgår sprinkling. Administrationen udgør den anden brandsektion, med 2 anvendelseskategorier og overstiger heller ikke 2000m 2. Kantinen må ikke overstige 1000m 2. De enkelte brandceller opdeles jfr. Eksempelsamlingen s Alle de selvstændige brandceller er: kontor, flugtgange, kantine, omklædningsrum med wc, teknikrum, depotrum, arkivrum, toilet med forrum der grænser op til hinanden og produktionen. 8.4 Placering og udførelse af indvendige overflader og gulvbelægninger Indvendige overflader skal udføres på en sådan måde, at de ikke bidrager væsentligt til brand- og røgudvikling i den tid, som personer der opholder sig i rummet, skal bruge til at bringe sig i sikkerhed. (BR10 s. 182) Tabel 14. Eksempler på brandmæssig klassifikation for indvendige overflader. Bygningens udformning Vægbeklædning Loftbeklædning Gulvbelægning Anvendelseskategori 1 Generelt K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1] K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1] Bygninger i 1 etage med brandceller på indtil m 2 K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2] K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2] Anvendelseskategori 3 Generelt K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1] K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1] D fl-s1 [klasse G] Bygninger i 1 etage med brandceller på indtil 100 m 2 K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2] K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2] igur 7 Dog skal der ifølge eksempelsamlingen tabel 5.2 være klasse 1 beklædning af vægge og lofter, samt klasse G gulvbelægning af gulve alle steder der er flugtveje. I produktionen er alle indvendige overflader gulv, loft og vægge af beton K 1 10 B-s1,d0 Gulvet i administrationen udføres i klinker og naturstensbelægning ubrændtbart materiale A2 fls1 Alle vægge er fiberplader K 1 10 B-s1,d0 og går fra gulv helt til loftet. Loftet udføres med nedhængte lofter der ikke opfylder kravene til beklædning klasse 1 og 2. or godkendelse af loftet udføres loftet i materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale) over det nedhængte loft sidestilles med de øvrige væg- og loftoverflader. 8.5 Placering og udførelse af gennemføringer, branddøre, ventilationsanlæg Bygningsreglementet skriver i kap stk. 4 Gennemføringer for installationer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes. (BR10 s. 190) 13

15 Generelt skriver eksempelsamlingen om ventilation. Ventilationsanlæg skal udføres, så de ikke medfører fare for udbredelsen af brand eller røg. (Eksempelsamlingen s. 96) Ventilationsanlægget i bygningen monteres kun i administrationen, her udføres det med brand- og røgspjæld, så det opnår overstående funktion. Åbninger i brandsektionsadskillende bygningsdele kan som udgangspunkt f.eks. lukkes med dør klasse EI 260-C (BD-dør 60) (Eksempelsamlingen s. 96) Normalt vil døre, som er placeret i brandadskillende vægge, skulle have den samme brandmodstandsevne som væggen. I visse tilfælde er det dog forsvarligt at anvende døre med en mindre brandmodstandsevne. Dør i brandsektionsvæg mellem gange, der er flugtveje. En sådan dør vil primært blive påvirket af kold røg, og det kan derfor være tilstrækkeligt, at døren udføres som dør klasse E 60-C (-dør 60). Døren bør sikres med et ABDL-anlæg. Døre mellem flugtvejsgang og de rum, som flugtvejsgangen betjener. or denne type døre vil det normalt være tilstrækkeligt, at de udføres som dør klasse EI 230 (BD-dør 30-M), dog som dør klasse EI 230-C (BD-dør 30) mod rum med oplags- eller depotfunktioner, f.eks. køkkener, kopirum og lignende. Døre mellem flugtvejsgang og baderum, wc-rum og lignende rum, hvor der er en ubetydelig brandbelastning. På grund af den lave brandbelastning på begge sider af døren kan disse døre udføres uden krav til brandmodstandsevne. (Eksempelsamlingen s. 35) De 3 døre der er placeret i brandsektionsvæggen udføres følgende. De 2 af dørene der er placeret i gang 1-2, og gang 2-3 udføres da som E 60-C døre. Dog ses det ikke som nødvendig at montere ABDL-anlæg på disse døre, da de kun bruges til person indgang og altid vil stå lukket i brugstiden. Døren mellem for rum 3 og fælles kontor udføres som dør klasse EI 260-C (BD-dør 60) Kopirum, teknikrum, depot, og de 2 døre ind til kantinen udføres med døre klasse EI 230-C (BD-dør 30), samt de 2 døre fra produktionen og til gang 2, og 3. Døren fra gang 3 til for rum 3. Disse døre vælges med pumpe, da man vil være sikret at de altid er lukket, da støj og støv ikke ønskes fra prodiktion og ind til gangene. Kontor 1-4, mødelokale, entre og værkføre kontor udføres med døre klasse EI 230 (BD-dør 30-M) WC-rum og dertil hørende for rum og omklædningsrum udføres ingen brandøre. 14

16 8.6 Placering og udførelse af bærende bygningsdele og deres brandmodstandsevne De bærende vægge i produktionen er betonelementer. Tagkonstruktionen er TTS-bjælker af beton, der spænder på tværs af bygningen med et spænd på 30 m. Bærende vægge i administrationen er en letvægts konstruktion opbygget i træ. I midten af bygningen er der en bærende væg der bære tagkonstruktionen sammen med facaderne. Tagkonstruktionen er tagelementer der spænder på tværs af bygningen med et spænd på 9 m. Bygninger i 1 etager i anvendelseskategori 1-5 skal den bærende bygningsdel være klasse R 30 (BDbygningsdel 30), hvis bygningen er under 1000 m 2. Bygningsdel over 1000 m 2 skal være klasse R 60 Bilag tabel 3.1 eksempler på udførelse af bærende bygningsdele. Oversigt over bærende konstruktioner i Bygningen Brandsektion Konstruktion Brandklassifikation Materiale Administration acadeelementer R 30 Træ Tagelementer R 30 Træ Produktion acadeelementer R 60 Beton TTS-bjælker R 60 Beton 8.7 Skiltning og markering I eksempelsamlingen står skrevet omkring anvendelseskategori 3. I bygningsafsnit hvor alle opholdsrum har direkte adgang til terræn i det fri, og beregnet til højest 150 personer, kan flugtvejs- og panikbelysning undlades. (Eksempelsamlingen s. 76) I bygningen er der ingen flugtvejs- og panikbelysning i kantinen, da det ikke vurderes nødvendig idet den ikke overstiger 150 personer, og flugtvejene er direkte til terræn i det fri. I resten af bygningen er der heller ikke flugtvejs- og panikbelysning, da det er anvendelseskategori 1, og alle personer har kendskab til bygningen. 15

17 9. Metodekritik Jeg kunne godt have valgt en bygning med lidt mere udfordring f.eks. med flere etager, og anvendelseskategorier. Dog har jeg haft mere fokus på at lære at skrive, og sætte en rapport op. Jeg synes det har været svært at forstå hvad der står skrevet om krav og regler, og hvad der skal overholdes og hvad man bør overholde i BR10 og eksempelsamlingen. En anden gang vil jeg starte med at få fastlagt analysen omkring brandsektioner- celler og flugtveje mm. Jeg har været for ivrig med at komme i gang med at skrive, og fundet ud af problemerne undervejs. Derfor en anden gang, analysere og find problemerne og få dem afklaret, bagefter skrive. 10. Konklusion Igennem brandbehandlingen af en case fra sidste semester, har jeg lavet en brandteknisk dokumentation med henblik på at få byggetilladelse. Jeg har haft fokus på ikke at ændre bygningens design og egenskaber, da det er denne bygning bygherren ønsker sig. Jeg kan konkludere at det er vigtig at få lavet brandanalyser hurtigst muligt i et projekt, da det er svære bagefter at gå ind og ændre på bygningens konstruktion og design. Derfor er det vigtig at få en brandrådgiver med tidligt i projekteringen. I storkontorret har jeg sat en ekstra dør ind, da der ikke var 2 modstående flugtveje, hvilket gør rummet mindre brugbart end før, da der skal være fri passage til flugtvejene. Jeg er kommet frem til at omklædningsrummene ikke ses som opholdsrum, og derfor ikke behøves 2 flugtveje, og derfor har jeg slettet den ene. Dørene til alle kontorene er ændret til ikke at være selvlukkende, da eksempelsamlingen skriver det ikke er nødvendig, og derfor vurdere jeg at det ville være mere funktionelt uden, hvilket også gør det billigere. Jeg har ikke ændret yderligere i bygningens design og udseende, og bygningen kan hermed myndighedsgodkendes ud fra eksempelsamlingen kapitel fra punkt 1-5, hvis kommunalbestyrelsen forlanger det. 16

18 11. Kildeliste (red.), E. J. (2011). Anvisning om Bygningsreglement 2010 (2. udg.). Aalborg: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. Byggecentrum. (2012). Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. København: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Energistyrelsen. Johansen, B. L. (2011). TRÆ 66. Lyngby: Træinformation. 12. Billedliste igur 1 Anvisning om Bygningsrelement 2010 s igur 2 Anvisning om Bygningsrelement 2010 s igur 3 Udklip fra brandplan af bilag igur 4 Udklip fra brandplan af bilag igur 5 Udklip fra beliggenhedsplan af bilag igur 6 Anvisning om Bygningsrelement 2010 s igur 7 Anvisning om Bygningsrelement 2010 s

19 13. Bilag 18

20 A A Konstruktioner B C D E G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z R R R R R R R Mødelokale m² Kontor m² Kontor m² Kontor m² Kontor m² Kantine m² Anvendelses kategori 3 Gang m² WC 3 orrum 2 Gang m² 4.6 m² m² Teknikrum m² Depot 1.81 m² WC 4 WC m² 4.26 m² D. Omklædningsrum m² Handi venlig WC 6.39 m² WC 5 orrum m² 4.97 m² H. Omklædningsrum WC m² WC m² 1.82 m² Gang m² Kopi/arkiv m² ælles kontor m² or rum m² R R R R Værkfører m² Room Room 2.94 m² 4.65 m² Room 2.94 m² 100 Produktion m² B C D E G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z REI60 A2-s1,d0 R30 EI60 Døre EI2 60-C EI2 30-C EI2 30 Slangevender lugtvej Redningsåbning lugtvej R ANxx1(xxx)001 Signatur forklaring 1 : 100 Æ Æ Stue, terræn 1 : 100 Bygningskonstruktøruddannelsen BYGGESAG: INDTAST BYGGESAG EMNE: EXAMPLE SHEET UDØRT A: Lars DATO: 02/16/09 MÅL: 1 : 100 KLASSE: ANxx1(xxx)001

21 PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT Konstruktioner REI60 A2-s1,d0 R30 EI60 Beklædning K1 10 B-s1,d0 K1 10 D-s2,d2 Tagdækning Broof(t2) Gulvbelægning A2 fl-s1 Materiale materiale klasse B-s1,d meter Målestoksforhold 1 : Produktion Indvendige overflader Gulv færdig beton slebet: A2 fl-s1 (Ubrændtbart) Vægbeklædning Beton: K1 10 B-s1,d0 iberplader spartlet og malet (armacell): K1 10 B-s1,d0 Loft TTS-bjælker: K1 10 B-s1,d0 Vaffelplader: K1 10 B-s1,d0 Udvendig overflader Ydervægge Beton med frilagt sort granit: K1 10 B-s1,d0 Produktion Tag Opbygget på trykfast isolering med overpap til sidst (Icopal Top 500 Noxite): Broof(t2) Gang Kantine Administration Indvendige overflader Gulv Klinker: A2 fl-s1 (Ubrændtbart) Naturstensbelægning: A2 fl-s1 (Ubrændtbart) Vægbeklædning Beton pudset og malet: K1 10 B-s1,d0 iberplader spartlet og malet (armacell): K1 10 B-s1,d0 Loft Gips et lag: K1 10 B-s1,d0 Nedhængt loft: materiale klasse B-s1,d0 Nedhængloft overholder ikke kravene til klasse 1 og klasse 2 beklædning. (Eks. Brand 2012 side 83) Nedhængte lofter inkl. ophængningssystemet bør ikke bidrage til brand-og røgspredningen i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at forlade rummet. or at opnå dette kan nedhængte lofter udføres af materialer, som er materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materi-ale]. Udvendige overflader Nedhængt loft rum Ydervægge Regnskærm af klinkbeklædning: K1 10 D-s2,d2 25 mm. hulrum Vindplade 9 mm.: K1 10 B-s1,d0 Tag Opbygget på trykfast isolering kileskåret med overpap til sidst (Icopal Top 500 Noxite): Broof(t2) 1017 BYGGESAG: EMNE: UDØRT A: B10 Brandsnit Lars Gang Møde lokle DATO: 04/19/13 MÅL: KLASSE: 1 : bk1b Aarhus Construction H3_N04 H3_N04 PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

22 PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT 19,97 N Bøgekildevej 96,73 67,50 8,00 67,50 68,00 24,00 15,00 5,60 10,00 Træterrasse Cykelskur 19,5 51,72 Indgang 7,27 68,00 10,1 2,5 4,34 Bøgekildevej 8661 Hasselager Matrikelnr.: 2ea 11,24 Grundens størrelse: 9350m2 89,70 Administration Produktion 67,50 Bebygget areal: administration 628m2 produktion: 1965,7m2 total: 2593,7m2 32,22 61,016 7,0 Bebyggelsesprocent: 27,74% Cykelskur: 25m2 29,15 Indgang Kattrupvej Signaturforklaring Nuværende koter remtidige koter Bygningerne ligger i kote 67,50 Belægning 7,0 Solceller - 4 x 210m2 placeret på stativer så de ikke er synlige for omgivelserne 67,50 56 parkeringsplader 5 gæsteparkeringspladser 2 handicap parkeringspladser ortov 20,11 32,21 10,9 5,1 ortov 8,91 32,71 5,02 67,50 59,70 plan PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT H0_N meter Aarhus Construction BYGGESAG: B10 DATO: 04/08/13 Målestoksforhold : 200 EMNE: Beliggenhedsplan MÅL: 1 : 200 H0_N01 UDØRT A: Thomas KLASSE: 12bk1b PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær.

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. 7. semester speciale Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Lasse Lyng Pedersen Vejleder: Henning

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation JOHAN FUNN Brandteknisk dokumentation Afgangsspeciale på bygningskonstruktøruddannelsen TITELBLAD TEKNISK-MEKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: Brandteknisk dokumentation (Brand) VEJLEDE: Torben Clausen FOFATTE:

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Af Torsted skole Udført af Bygningskonstruktør studerende Palle Thøisen 7. Semester, foråret 2011 VIA University College, Horsens TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Brandteknisk Byggesagsbehandling

Brandteknisk Byggesagsbehandling 2013 Brandteknisk Byggesagsbehandling Vejen Kommune Andst Skole & Børnecenter 7. Semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Horsens Vejleder: 25 10 2013 Ove Bjerregaard Broch

Læs mere

Brandteknisk dokumentation. Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013

Brandteknisk dokumentation. Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013 Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013 Titelblad Speciale titel: Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forfatter: Tommy Johansen Dato/underskrift:

Læs mere

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Dette er et 7 semester afsluttende speciale på bygningskonstruktøruddannelsen. Specialet er en brandteknisk dokumentation udarbejdet efter Eksempelsamlingen om

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Dokument A.X.02 - REVISION A 12. december 2011 1. Indledning Brandteknisk dokumentation Byggeriet omfatter opførelsen af en ny friskole i Ugelbølle. Bygningen opføres i 2 etager med et samlet bruttoetageareal

Læs mere

Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen

Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Brand dokumentation Danny Eriksen Vejlederen: Anders Mølgaard VIA University College, Campus Horsens 29/11 2010 TEKNISK-MERKANTIL

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Damhavens Skole, Vejle Udført af Kasper Dybdal Terney Hansen 7. semester, 16/05-2010, Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Ove Bjerregaard Borch VIA University

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

SPECIALE TITEL: Brandteknisk byggesagsbehandling

SPECIALE TITEL: Brandteknisk byggesagsbehandling BRANDTEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING BYENS HUS JELLING SKREVET AF: MADS BOMHOLDT BACH VIA U. C. CAMPUS HORSENSS AFLEVERINGSDATO 13 MAJ 2013. VEJLEDER: : OVE BJERREGAARD BROCH. Titelblad TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Brandkompendium for installatøruddannelsen

Brandkompendium for installatøruddannelsen Brandkompendium for installatøruddannelsen Resume: Brandkompendium for installatøruddannelsen er en tilegnelse af viden og færdighed i udarbejdelse af Brandteknisk Rapport for de studerendes byggeprojekter

Læs mere

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8 Materialer klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 8 Indhold Forudsætninger 3 MK-godkendelsesordningen 4 Ansøgning om MK-godkendelse 4 Prøvning 6 Krav 6 Mærkning 7 Kontrol 7 Bemærkninger

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Forord. 25. oktober 2013 7. SEMESTER SPECIALE

Forord. 25. oktober 2013 7. SEMESTER SPECIALE Brandteknisk dokumentationn 7. semester S k revet af: Fraa nk Jør gensen Vejleder: Niels Nissen VIA U.C. Campus H orsens D.25 1 0 2013 Forord Denne rapport er en del af 7. semester pensum. Rapporten er

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge.

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge. Ballerup Kommune Miljø og Teknik, Byggesagsafd. Hold-an Vej 7 Store Kongensgade 40 G DK 1264 København K Tlf: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk D. 12.10.2015 ANDRAGENDE Vedr.:

Læs mere

Projektering af dagslys i byggeri

Projektering af dagslys i byggeri Projektering af dagslys i byggeri Bilag Simon Kristoffersen Bygningskonstruktøruddannelsen Specialerapport 7. semester, F2012 VIA University College, Campus Holstebro Vejleder: Christian Vrist 29-03-2012

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

Nørregadeforbindelsen

Nørregadeforbindelsen Brandstrategi T Nørregadeforbindelsen Brand strå teg i Version 1 08-12-2010 BSCEEID Nørregadeforbindelsen Brandstrategi Ref. 10696018 LDOOOlO-l-TONC Version 1 Dato 08-12-2010 Udarbejdet af TONC Kontrolleret

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. reviderede udgave 2016, 1. oplag Publikationen kan bestilles

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri På side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end 22

Læs mere

Facadeløsning med polystyren og puds

Facadeløsning med polystyren og puds APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning med polystyren og puds BRANDTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 20.10.2015 Sagsnr. : 15.05.111 Udarbejdet af : Niels Callø Carstensen

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Brandteknisk rapport. 7. semester speciale. Bygningskonstruktøruddannelsen. René Sig Kristensen. Vejleder: Ove Broch

Brandteknisk rapport. 7. semester speciale. Bygningskonstruktøruddannelsen. René Sig Kristensen. Vejleder: Ove Broch Brandteknisk rapport 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen René Sig Kristensen Vejleder: Ove Broch Via University College, Campus Horsens 26/11 2012 Forord Dette speciale er udført som en

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI Bygherre: Superbrugsen Marie Madalene Emne: Tilbygning og ombygning Adresse: Vestergade 63, 8550 Ryomgård Sag nr.: 14.035 Dato: 24.04.2014

Læs mere

AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI

AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI Til Bygningsmyndighederne Dokumenttype Brandstrategirapport Dato december 2015 Bygherre Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 Horsens Afdeling Vesterport AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI Revision

Læs mere

Bygningsafsnit og flugtvejsstrategi

Bygningsafsnit og flugtvejsstrategi 2014 Bygningsafsnit og flugtvejsstrategi Kunne Kjellerup Friplejehjem have undgået kravet om sprinkling? 7. SEMESTER SPECIALE Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Campus Holstebro Af:

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Overnatning i skurvogne på byggepladser

Overnatning i skurvogne på byggepladser Overnatning i skurvogne på byggepladser Når der er behov for at indrette skure (skurby) til egentlig beboelse med overnatning, kommer spørgsmålet om brandsikkerhed på banen. Hvordan skal man gøre? Lovgivning

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Østjyllands brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning om Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 2 Bygningens anvendelse... 2 Driftsorganisationens opbygning

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer

InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer Anvendelse af træ som bærende bygningsdele Udarbejdet af: DBI v. Anders Bach Vestergaard, Brian Vestergård Jensen Dato: November 2015 Projektforløb:

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Høring af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 4. november 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Indholdsfortegnelse Forord EKSEMPELSAMLING OM BRANDSIKRING

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

Ombygning af Otterup Geværfabrik

Ombygning af Otterup Geværfabrik Ombygning af Otterup Geværfabrik Baggrundsmateriale: Sag: 3544 Udarb: JA & SQH Kontrol: Dato: 30.05.2008 - Godk.: Rådgiver Arkitektfirmaet: CASA Arkitekter ApS Sunekær 1 5471 Søndersø Tlf. 64 89 25 26

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2012 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2012 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 Tekniske forskrifter

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere