Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation"

Transkript

1 Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Lars Bækgaard 4. semester valgdel Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Henning Baunsgaard Hansen Via University College Århus Dato:

2 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD SPECIALE TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Henning Baunsgaard Hansen ORATTER: Lars Bækgaard DATO/UNDERSKRIT: Lars Bækgaard STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag): anslag / 12 sider GENEREL INORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives!

3 1. Abstract This rapport is a documentation on fire technology, on basis of chapter in Eksempelsamling om brandsikring af byggeri I have based my research on a previous essay, from last year, where the analysis and conclusions has been based on my problem definition with the aim to get an approval on the building permit. In this rapport there is also a detailed description of a suggested evacuation strategy, including total evacuation to outdoor terrain or to a safe and secure location elsewhere in the building. Based on the variety of chosen construction material I have also ensured that the material complies to valid regulations. This also applies on bearing elements of the buildings construction. My conclusion does therefore include suggestions on actions that can be made, in order to get the building permit approved. 2

4 Indholdsfortegnelse 1. Abstract 2 2. Indledning Baggrundsinformation og præsentation af emne Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Problemformulerings spørgsmål Afgrænsning Valg af teoretisk grundlag og kilder Valg af metode og empiri Rapportens struktur og argumentation 5 3. Brandteknisk dokumentation 7 4. Indledning 8 5. Bygningens anvendelse Virksomhed Antal personer i bygningen/personernes placering i bygningen Personernes kendskab til bygningens indretning og flugtveje Personernes mobilitet Dagophold og/eller natophold astlæggelse af anvendelseskategori(er), jf. bygningsreglement 2010 kapitel Placering af bygningen på grunden Situationsplan, herunder bygningens placering på grunden Brandmæssige adskillelser i forhold til skel og i forhold til andre bygninger på samme grund 9 Da bygningen, hvor den er nærmest naboskel/vej- og stimidte er 10 m. er der ikke noget problem til brandspredning på anden grund Placering og udførelse af eventuel brandvæg 9 7. lugtvejsforhold Beskrivelse af flugtvejsstrategien, herunder total evakuering til terræn i det fri eller evakuering til et sikkert sted i bygningen Placering af flugtveje Del konklusion Udformning af flugtvejsgange Gangafstande Dørbredder Åbningsretning for døre og lignende Redningsåbninger Passive brandsikringstiltag Afstand til andre bygninger på samme grund Placering og udførelse af udvendige overflader og tagdækning Placering og udførelse af de brandmæssige enheder, herunder brandsektioner, brandceller og andre brandadskillende bygningsdele Placering og udførelse af indvendige overflader og gulvbelægninger Placering og udførelse af gennemføringer, branddøre, ventilationsanlæg Placering og udførelse af bærende bygningsdele og deres brandmodstandsevne Skiltning og markering Metodekritik 16 3

5 10. Konklusion Kildeliste Billedliste Bilag 18 4

6 2. Indledning 2.1 Baggrundsinformation og præsentation af emne Valgdelen skrives som et led i bygningskonstruktøruddannelsen på 4 semester. Valgdelen skrives under hovedemnet kommunikation og ledelse. Underemnet jeg har valgt er brandteknisk dokumentation. Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 2012 kapitel Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Det er et relevant emne for uddannelsen, og noget man kan bygge videre på i de kommende semestre. Jeg vil gerne finde et fokusområde jeg kan koncentrer mig om, og opnå en kompetence jeg kan bruge i erhvervslivet. Jeg har ikke brugt meget tid på brand de forrige semestre, og dette var et godt tidspunkt til at få taget hul på emnet, og få opbygget en baggrundsviden omkring brandteknisk dokumentation. Det er et stort emne man nemt kan glemme, da man ofte har fokus på det færdige resultat, arkitektur og design i en byggesag. Opnår man en teoretisk forståelse omkring brandteknisk dokumentation, kan man sikre sig bedre løsninger fra starten i et byggeprojekt. 2.3 Problemformulerings spørgsmål Kan min case fra forrige semester efterleve kravene af Bygningsreglementet 2010 samt Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 2012 kapitel fra punkt 1-5 uden afvigelser? 2.4 Afgrænsning Rapporten vil kun omhandle punkt 1-5 i eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 2012 uden afvigelser. De resterende punkter 6-8 vil derfor ikke blive behandlet i denne rapport. 2.5 Valg af teoretisk grundlag og kilder Brandsikkerhedsniveauet teoretiske grundlag fastlægges med udgangspunkt i Bygningsreglementet 2010 udgivet af statens byggeforskningsinstitut Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 2012 udgivet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Energistyrelsen Bygningsreglementet er lovkrav der skal opholdes, hvor eksempelsamlingen indeholder en række eksempler på, hvordan bestemmelserne i bygningsreglementet f.eks. kan opfyldes. Eksempler overholdt af eksempelsamlingen vil altid blive godkendt, såfremt der er tale om traditionel Byggeri. 2.6 Valg af metode og empiri or at kunne udarbejde den brandtekniske dokumentation, vil jeg anvende den valgte case fra forrige semester. Jeg vil analysere/brandbehandle bygningen, og denne skal danne grundlaget for den brandtekniske dokumentation. 2.7 Rapportens struktur og argumentation Rapportens struktur er opbygget af Rapportguide udarbejdet af Anne-Grete Olesenfor bygningskonstruktøruddannelsen Via University College, Horsens, juni Og eksempelsamlin- 5

7 gen om brandsikring af byggeri 2012 kapitel punkt 1-5. Rapporten er inddelt med en indledning omkring rapportens omfang. Herefter følger hovedafsnittet om hvad er en brandtekniskdokumentation efterfulgt af eksempelsamlingen kapitel punkt 1-5. Til sidst kommer konklusionen med besvarelse af problemformuleringen. Bygningsreglementet 2010, vil herefter være benævnt BR10. Eksempelsamlingen om brandsikringen af byggeri 2012, vil herefter være benævnt Eksempelsamlingen. 6

8 3. Brandteknisk dokumentation Ved ændring af de administrative bestemmelser i Bygningsreglement blev det fra 2004 muligt for kommunerne at kræve, at en ansøgning om byggetilladelse er bilagt brandteknisk dokumentation. Indholdet af en brandteknisk dokumentation er forskellig fra byggesag til byggesag. I eksempelsamlingen Kap står der beskrevet hvad indholdet kan være af en brandteknisk dokumentation, såfremt det er relevant for den konkrete bygning. Hovedpunkterne i eksempelsamlingen er. 1. Indledning: Beskrivelse omkring byggeriet generelt, og hvad bygningen opføres til. 2. Bygningens anvendelse: Beskrivelse om personerne der skal bruge bygningen. Har de kendskab til bygningen, er det personer med gangbesvær, skal de sove der, og anvendelseskategorien fastlægges herefter. 3. Placering af bygningen på grunden: En overordnet disponering af bygningen på grunden. Hvordan er bygningen placeret i forhold til skel og andre bygninger. Her kan henføres til situations/beliggenhedsplan. 4. lugtvejsforhold: Beskrivelse omkring selve flugtvejsstrategien, herunder dørbredde, redningsåbninger, mv. 5. Passive brandsikringstiltag: Overordnet set beskrives hvordan man begrænser brandens spredning og virkning, sikre flugtveje mod varme og røg og forhindre bygningen i at styrte sammen. Passiv brandsikring er derfor en integreret del af bygningens grundkonstruktion og dermed en indbygget brandbeskyttelse af bygningens bærende og adskillende dele. Det omhandler brandsektioner, brandceller, ind-, og udvendige overflader, gennemføring af branddøre, kabler, ventilation og de bærende bygningsdele. 6. Aktive brandsikringstiltag: Aktiv brandsikring er det modsatte af passiv. Aktiv brandsikring kræver speciel aktivering for at fungere. De aktive brandsikringstiltag er ting der skal vedligeholdes. Her beskrives bygningens brandventilation, sprinkleranlæg, brandalarmanlæg mv. 7. Redningsberedskabet indsatsmuligheder: Indeholder alt det der er vigtig for beredskabet, når de ankommer til en brændende bygning. Her er beskrevet hvordan de finder brandhaner, stigrør, adgangsveje mv. 8. Drift og vedligehold: I bygningsreglementet står skrevet at brandsikkerheden skal opretholdes i hele byggeriets levetid. or at opretholde det skal de passive og aktive brandsikring løbende vedligeholdes, dog mest det aktive. Derfor udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan, som har til formål at minimere risikoen for svigt af brandsikringen i hele bygningens levetid. 7

9 4. Indledning Ny administration og produktion opføres for acadeelement A/S på Bøgekildevej vej 10 ved Hasselager med henblik på produktion og projektering af betonelementer. Bygningen er udført på traditionelvis, hvor administrationer er opbygget i en let konstruktion med fladt tag. Den er sammen bygget med produktionen, der er opbygget i beton sandwichelementer med TTS-bjælker til tagkonstruktion. Administrationen er 628 m 2 og 5,6 m høj. Produktionen er 1965 m 2 og 8,2 m høj Personbelastningen vil ikke overstige 60 personen, dog er kantinen beregnet til flere end 50 personer. Resten af rummene er beregnet til maks. 50 personer. 5. Bygningens anvendelse 5.1 Virksomhed acadeelement A/S Bøgekildevej Hasselager 5.2 Antal personer i bygningen/personernes placering i bygningen Virksomheden beskæftiger 60 personer. 45 arbejder i produktionen, de resterende 15 er ansat i administrationen. 4 personer har eget kontor, og 9 personer er placeret i et storkontor. Der er et møderum med plads til 15 personer. Kantinen beregnes med at kunne rumme alle 60 personer på en gang. 5.3 Personernes kendskab til bygningens indretning og flugtveje Personer i hele bygningen vil være selvhjulpne og have kendskab til bygningens indretning. 5.4 Personernes mobilitet Virksomheden har ingen ansatte med nedsat mobilitet. 5.5 Dagophold og/eller natophold Hele bygningen er kun til dagophold. 5.6 astlæggelse af anvendelseskategori(er), jf. bygningsreglement 2010 kapitel Alle kontorer, gange, bad/toilet, kopi-, teknikrum og produktion opføres i anvendelseskategori 1. De benævnte rum anvendes kun af personer der kender bygningen, og kan bringe sig selv i sikkerhed. Anvendelseskategori 1 omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. (BR10 s. 156) Kantinen opføres i anvendelseskategori 3. Kantinen er et rum hvor der er plads til mange personer 50 og de personer der anvender kantinen kan selv bringe sig sikkerhed. 8

10 Anvendelseskategori 3 omfatter bygningsafsnit til dagophold for mange personer, hvor de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke nødvendigvis har kendskab til byggeafsnittets flugtveje, men er i stand ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. (BR10 s. 156) 6. Placering af bygningen på grunden 6.1 Situationsplan, herunder bygningens placering på grunden Grunden er en hjørnegrund, hvor bygningen er placeret 15 m. fra Bøgekildevej der ligger mod nord. I vest ligger Kattrupvej med et læbælte langs vejen. or at komme ind på grunden, skal man køre på Bøgekildevej, hvor der er 2 indkørsler til grunden på henholdsvis 8 og 24 m. bredde. På nord, øst og vest siden af bygningen er det fast belægning med en bredde på minimum 7 m. Bilag Beliggenhedsplan. 6.2 Brandmæssige adskillelser i forhold til skel og i forhold til andre bygninger på samme grund Bygninger skal placeres i en sådan afstand fra naboskel, vej eller sti eller skal udføres på en sådanmåde, at der ikke er risiko for brandspredning til bygninger på anden grund. (BR10 s. 191) Tabel 19. Afstand til naboskel Udvendige overflader K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] Ringere end K 1 10 B-s1,d0 Bygninger med stråtag Afstand 2,5 meter 5 meter 10 meter igur 1 Da bygningen, hvor den er nærmest naboskel/vej- og stimidte er 10 m. er der ikke noget problem til brandspredning på anden grund. 6.3 Placering og udførelse af eventuel brandvæg Da bygningen ikke er placeret nærmere en 2,5 m. fra naboskel eller vej- og stimidte udføres ikke brandvæg. 9

11 7. lugtvejsforhold 7.1 Beskrivelse af flugtvejsstrategien, herunder total evakuering til terræn i det fri eller evakuering til et sikkert sted i bygningen En bygning skal udformes, så evakuering let og betryggende kan ske via flugtveje eller direkte til det fri. Evakuering skal ske til terræn i det fri eller et sikkert sted i bygningen. (BR10 s. 158) Kontor 1, 2, 3, 4 og værkføre kontor har vinduer med redningsåbning hvor underkant er under 2 m. til terræn. Evakuering sker af flugtvejsgang i storkontor til det fri, og fra værkføre kontor til forrum, videre ind til storkontoret. Eksempelsamlingen s. 29 Mødelokalet har terrassedør med flugtvej direkte til det fri. Toiletter, forrum, teknikrum, depot, og arkivrum ses ikke som opholdsrum, og behøver derfor ikke flugtveje. Storkontoret er over 150 m2 og derfor er der 2 flugtveje som er uafhængige af hinanden, samt redningsåbning til det fri. Se bilag brandplan Tabel 13. Adgang til flugtvej og redningsåbning. Lokalets areal Antal personer Antal adgange til flugtvej Redningsåbning Mindre end 150 m 2 Mindre end ) Ja Større end 150 m 2 Mindre end 50 2 Ja - Større end 50 Min. 2 uafhængige flugtveje 2) Nej igur 2 1) Rum med særlig brandfare bør dog altid have to adgange til flugtveje. 2) Antallet af uafhængige flugtveje bør tilpasses antallet af personer, Kantinen er en anden anvendelseskategori, men ligger i samme brandsektion som administrationen. Der er placeret 2 uafhængig døre med direkte adgang ti det fri. lugtvejen i kantinen må ikke blive blokkeret, men skal holdes fri. Eksempelvis kan kontorer (anvendelseskategori 1) placeres i samme brandsektion som et eller flere møderum til mere end 50 personer (anvendelseskategori 3). Her vil en tilstrækkelig sikkerhed f.eks. kunne opnås, hvis hele brandsektionen indrettes efter regler for anvendelseskategori 3. (Eksempelsamlingen s. 20) Omklædningsrummene ses ikke som opholdsrum, og derfor er det ikke nødvendig med flugtveje. Jeg vurdere at man bør lave en flugtvej ud gennem gangen og videre ind til brandsektionen pga. omklædningsrummene ligge inde midt i bygningen, og ikke har mulighed for overblik i resten af bygningen. Produktionen har 4 flugtveje direkte til det fri, og 1 flugtvej til en flugtvejsgang direkte til det fri. Alle flugtveje overstiger ikke 25 m. 10

12 7.2 Placering af flugtveje Kantines 2 flugtveje er placeret i ydervæggen, med 9,3 m. afstand. I storkontoret er der en flugtvej fra mødelokalet og ned gennem kontoret, til 2 modstående flugtveje. Værkføre kontoret har flugtvej igennem et forrum, og videre ind til storkontoret, hvor der er flugtvej til det fri. Omklædningsrummene har flugtvej igennem en brandsektionsvæg, og adgang til det fri Del konklusion Jeg har placeret en ekstra flugtvej ind i storkontoret for at opfylde kravet om 2 flugtveje i modstående retning. ør var det entreen, og døren i syd gavlen der blev brugt til flugtveje, hvilket jeg ikke vurdere til 2 modstående flugtveje, og kontor 4 ville overskride 25 m til nærmeste flugtvej. igur Udformning af flugtvejsgange lugtvejsgangen holdes fri fra møbler og andre genstande. Væg- og loftoverflader samt gulvbelægning i flugtvejene udføres som forskrevet i BR10 beskrivelse K 110 B-s1,d0 (brandklasse 1 beklædning) D fl-s1 (brandklasse G gulvbelægning) (BR10 s. 164) 7.4 Gangafstande ælles adgangsveje skal have en tilstrækkelig bredde efter den planlagte brug og skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde og skal markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning. Den fri bredde skal være mindst 1,3 m. (BR10 s. 89) Alle flugtgange i bygningen overholder bygningsreglementet kvalitetsniveau C. Den fri bredde på fælles adgangsveje er min. 1,3 m. 7.5 Dørbredder Døre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m. (BR10 s. 86) Alle døre i bygningen overholder bygningsreglementet kvalitetsniveau C. Den fri passagebredde er min. 0,77 m. 7.6 Åbningsretning for døre og lignende Udgange og flugtveje skal dimensioneres til de personer, som udgangene og flugtvejene skal betjene. Døre i flugtveje skal i bygningens brugstid være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj. Døre i flugtveje, som skal anvendes af mange personer, skal åbne i flugtretningen. (BR10 s. 160) Alle døre i bygningen der åbnes til det fri er udadgående i flugtretningen, undtagen hoved indgangen i administrationen. Alle døre er lette at åbne, og kan åbnes i brugstiden uden nøgler eller andet hjælpemiddel. De indvendige døre der fungere som flugtveje åbnes i flugtvejsretningen. Med undtagelse døren fra produktion og igur 4 11

13 ind til flugtgang. Løsningen valg begrundes med at døren ikke skal åbnes ud til en flugtgang der vil komme personer fra i modstående retning. Eksempel igur Redningsåbninger Antallet af redningsåbninger i en brandmæssig enhed skal tilpasses det antal personer, som enheden er beregnet til. Redningsåbninger skal placeres og udformes på en sådan måde, at personer har mulighed for at give sig til kende overfor redningsberedskabet. (BR10 s. 166) Der bør efter eksempelsamlingen at være en redningsåbning pr. påbegyndt 10 personer som rummet er beregnet til. Kontorene har alle et redningsåbning, og de er ikke beregnet til mere end 10 personer. Alle redningsåbninger overholder kravene i BR10 s. 166, og personer kan selv flygte via egen hjælp ud gennem redningsåbningerne. Redningsåbningerne er placeret med en højde indvendig på maks. 1,2 m. fra gulv til karm, og mindre end 2,0 m. fra karm til terræn. Det er ligeledes vigtigt, at redningsåbninger let og uhindret kan åbnes og fastholdes i en stilling, der såvel indefra som udefra giver fri passage. Solafskærmninger og lignende må derfor ikke forhindre brugen af redningsåbninger. 8. Passive brandsikringstiltag 8.1 Afstand til andre bygninger på samme grund Der er etableret et cykelskur på grunden i det nordvestlige hjørne af bygningen. Placeringen er mere end 2,5 m. fra administrationen. 8.2 Placering og udførelse af udvendige overflader og tagdækning igur 5 Eksempelsamlingen forskriver af hensyn til brand- og røgspredning på grunden hvor branden opstår bør ydervægge udføres mindst som klasse 2 beklædning k 1 10 D-s2,d2 (Eksempelsamlingen s.85/122) På produktionen er ydervæggen af beton med frilagte sø sten materialet k 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) Administrationen ydervæg er udført med klinkbeklædning som regn skærm k 1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning) Bag regn skærmen er der ventilationsrum og en vindplade k 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) som forskrevet i eksempelsamlingen figur 4 s. 122 og BR10 s. 183 Tagdækningen udføres med tagpap der overholder klasse Broof (t2) (klasse T tagdækning) igur 6 12

14 8.3 Placering og udførelse af de brandmæssige enheder, herunder brandsektioner, brandceller og andre brandadskillende bygningsdele Bygge afsnittet er opdelt i 2 brandsektioner. Produktionen er en brandsektion for sig selv, og overstiger ikke 2000m 2 og undgår sprinkling. Administrationen udgør den anden brandsektion, med 2 anvendelseskategorier og overstiger heller ikke 2000m 2. Kantinen må ikke overstige 1000m 2. De enkelte brandceller opdeles jfr. Eksempelsamlingen s Alle de selvstændige brandceller er: kontor, flugtgange, kantine, omklædningsrum med wc, teknikrum, depotrum, arkivrum, toilet med forrum der grænser op til hinanden og produktionen. 8.4 Placering og udførelse af indvendige overflader og gulvbelægninger Indvendige overflader skal udføres på en sådan måde, at de ikke bidrager væsentligt til brand- og røgudvikling i den tid, som personer der opholder sig i rummet, skal bruge til at bringe sig i sikkerhed. (BR10 s. 182) Tabel 14. Eksempler på brandmæssig klassifikation for indvendige overflader. Bygningens udformning Vægbeklædning Loftbeklædning Gulvbelægning Anvendelseskategori 1 Generelt K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1] K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1] Bygninger i 1 etage med brandceller på indtil m 2 K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2] K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2] Anvendelseskategori 3 Generelt K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1] K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1] D fl-s1 [klasse G] Bygninger i 1 etage med brandceller på indtil 100 m 2 K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2] K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2] igur 7 Dog skal der ifølge eksempelsamlingen tabel 5.2 være klasse 1 beklædning af vægge og lofter, samt klasse G gulvbelægning af gulve alle steder der er flugtveje. I produktionen er alle indvendige overflader gulv, loft og vægge af beton K 1 10 B-s1,d0 Gulvet i administrationen udføres i klinker og naturstensbelægning ubrændtbart materiale A2 fls1 Alle vægge er fiberplader K 1 10 B-s1,d0 og går fra gulv helt til loftet. Loftet udføres med nedhængte lofter der ikke opfylder kravene til beklædning klasse 1 og 2. or godkendelse af loftet udføres loftet i materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale) over det nedhængte loft sidestilles med de øvrige væg- og loftoverflader. 8.5 Placering og udførelse af gennemføringer, branddøre, ventilationsanlæg Bygningsreglementet skriver i kap stk. 4 Gennemføringer for installationer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes. (BR10 s. 190) 13

15 Generelt skriver eksempelsamlingen om ventilation. Ventilationsanlæg skal udføres, så de ikke medfører fare for udbredelsen af brand eller røg. (Eksempelsamlingen s. 96) Ventilationsanlægget i bygningen monteres kun i administrationen, her udføres det med brand- og røgspjæld, så det opnår overstående funktion. Åbninger i brandsektionsadskillende bygningsdele kan som udgangspunkt f.eks. lukkes med dør klasse EI 260-C (BD-dør 60) (Eksempelsamlingen s. 96) Normalt vil døre, som er placeret i brandadskillende vægge, skulle have den samme brandmodstandsevne som væggen. I visse tilfælde er det dog forsvarligt at anvende døre med en mindre brandmodstandsevne. Dør i brandsektionsvæg mellem gange, der er flugtveje. En sådan dør vil primært blive påvirket af kold røg, og det kan derfor være tilstrækkeligt, at døren udføres som dør klasse E 60-C (-dør 60). Døren bør sikres med et ABDL-anlæg. Døre mellem flugtvejsgang og de rum, som flugtvejsgangen betjener. or denne type døre vil det normalt være tilstrækkeligt, at de udføres som dør klasse EI 230 (BD-dør 30-M), dog som dør klasse EI 230-C (BD-dør 30) mod rum med oplags- eller depotfunktioner, f.eks. køkkener, kopirum og lignende. Døre mellem flugtvejsgang og baderum, wc-rum og lignende rum, hvor der er en ubetydelig brandbelastning. På grund af den lave brandbelastning på begge sider af døren kan disse døre udføres uden krav til brandmodstandsevne. (Eksempelsamlingen s. 35) De 3 døre der er placeret i brandsektionsvæggen udføres følgende. De 2 af dørene der er placeret i gang 1-2, og gang 2-3 udføres da som E 60-C døre. Dog ses det ikke som nødvendig at montere ABDL-anlæg på disse døre, da de kun bruges til person indgang og altid vil stå lukket i brugstiden. Døren mellem for rum 3 og fælles kontor udføres som dør klasse EI 260-C (BD-dør 60) Kopirum, teknikrum, depot, og de 2 døre ind til kantinen udføres med døre klasse EI 230-C (BD-dør 30), samt de 2 døre fra produktionen og til gang 2, og 3. Døren fra gang 3 til for rum 3. Disse døre vælges med pumpe, da man vil være sikret at de altid er lukket, da støj og støv ikke ønskes fra prodiktion og ind til gangene. Kontor 1-4, mødelokale, entre og værkføre kontor udføres med døre klasse EI 230 (BD-dør 30-M) WC-rum og dertil hørende for rum og omklædningsrum udføres ingen brandøre. 14

16 8.6 Placering og udførelse af bærende bygningsdele og deres brandmodstandsevne De bærende vægge i produktionen er betonelementer. Tagkonstruktionen er TTS-bjælker af beton, der spænder på tværs af bygningen med et spænd på 30 m. Bærende vægge i administrationen er en letvægts konstruktion opbygget i træ. I midten af bygningen er der en bærende væg der bære tagkonstruktionen sammen med facaderne. Tagkonstruktionen er tagelementer der spænder på tværs af bygningen med et spænd på 9 m. Bygninger i 1 etager i anvendelseskategori 1-5 skal den bærende bygningsdel være klasse R 30 (BDbygningsdel 30), hvis bygningen er under 1000 m 2. Bygningsdel over 1000 m 2 skal være klasse R 60 Bilag tabel 3.1 eksempler på udførelse af bærende bygningsdele. Oversigt over bærende konstruktioner i Bygningen Brandsektion Konstruktion Brandklassifikation Materiale Administration acadeelementer R 30 Træ Tagelementer R 30 Træ Produktion acadeelementer R 60 Beton TTS-bjælker R 60 Beton 8.7 Skiltning og markering I eksempelsamlingen står skrevet omkring anvendelseskategori 3. I bygningsafsnit hvor alle opholdsrum har direkte adgang til terræn i det fri, og beregnet til højest 150 personer, kan flugtvejs- og panikbelysning undlades. (Eksempelsamlingen s. 76) I bygningen er der ingen flugtvejs- og panikbelysning i kantinen, da det ikke vurderes nødvendig idet den ikke overstiger 150 personer, og flugtvejene er direkte til terræn i det fri. I resten af bygningen er der heller ikke flugtvejs- og panikbelysning, da det er anvendelseskategori 1, og alle personer har kendskab til bygningen. 15

17 9. Metodekritik Jeg kunne godt have valgt en bygning med lidt mere udfordring f.eks. med flere etager, og anvendelseskategorier. Dog har jeg haft mere fokus på at lære at skrive, og sætte en rapport op. Jeg synes det har været svært at forstå hvad der står skrevet om krav og regler, og hvad der skal overholdes og hvad man bør overholde i BR10 og eksempelsamlingen. En anden gang vil jeg starte med at få fastlagt analysen omkring brandsektioner- celler og flugtveje mm. Jeg har været for ivrig med at komme i gang med at skrive, og fundet ud af problemerne undervejs. Derfor en anden gang, analysere og find problemerne og få dem afklaret, bagefter skrive. 10. Konklusion Igennem brandbehandlingen af en case fra sidste semester, har jeg lavet en brandteknisk dokumentation med henblik på at få byggetilladelse. Jeg har haft fokus på ikke at ændre bygningens design og egenskaber, da det er denne bygning bygherren ønsker sig. Jeg kan konkludere at det er vigtig at få lavet brandanalyser hurtigst muligt i et projekt, da det er svære bagefter at gå ind og ændre på bygningens konstruktion og design. Derfor er det vigtig at få en brandrådgiver med tidligt i projekteringen. I storkontorret har jeg sat en ekstra dør ind, da der ikke var 2 modstående flugtveje, hvilket gør rummet mindre brugbart end før, da der skal være fri passage til flugtvejene. Jeg er kommet frem til at omklædningsrummene ikke ses som opholdsrum, og derfor ikke behøves 2 flugtveje, og derfor har jeg slettet den ene. Dørene til alle kontorene er ændret til ikke at være selvlukkende, da eksempelsamlingen skriver det ikke er nødvendig, og derfor vurdere jeg at det ville være mere funktionelt uden, hvilket også gør det billigere. Jeg har ikke ændret yderligere i bygningens design og udseende, og bygningen kan hermed myndighedsgodkendes ud fra eksempelsamlingen kapitel fra punkt 1-5, hvis kommunalbestyrelsen forlanger det. 16

18 11. Kildeliste (red.), E. J. (2011). Anvisning om Bygningsreglement 2010 (2. udg.). Aalborg: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. Byggecentrum. (2012). Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. København: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Energistyrelsen. Johansen, B. L. (2011). TRÆ 66. Lyngby: Træinformation. 12. Billedliste igur 1 Anvisning om Bygningsrelement 2010 s igur 2 Anvisning om Bygningsrelement 2010 s igur 3 Udklip fra brandplan af bilag igur 4 Udklip fra brandplan af bilag igur 5 Udklip fra beliggenhedsplan af bilag igur 6 Anvisning om Bygningsrelement 2010 s igur 7 Anvisning om Bygningsrelement 2010 s

19 13. Bilag 18

20 A A Konstruktioner B C D E G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z R R R R R R R Mødelokale m² Kontor m² Kontor m² Kontor m² Kontor m² Kantine m² Anvendelses kategori 3 Gang m² WC 3 orrum 2 Gang m² 4.6 m² m² Teknikrum m² Depot 1.81 m² WC 4 WC m² 4.26 m² D. Omklædningsrum m² Handi venlig WC 6.39 m² WC 5 orrum m² 4.97 m² H. Omklædningsrum WC m² WC m² 1.82 m² Gang m² Kopi/arkiv m² ælles kontor m² or rum m² R R R R Værkfører m² Room Room 2.94 m² 4.65 m² Room 2.94 m² 100 Produktion m² B C D E G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z REI60 A2-s1,d0 R30 EI60 Døre EI2 60-C EI2 30-C EI2 30 Slangevender lugtvej Redningsåbning lugtvej R ANxx1(xxx)001 Signatur forklaring 1 : 100 Æ Æ Stue, terræn 1 : 100 Bygningskonstruktøruddannelsen BYGGESAG: INDTAST BYGGESAG EMNE: EXAMPLE SHEET UDØRT A: Lars DATO: 02/16/09 MÅL: 1 : 100 KLASSE: ANxx1(xxx)001

21 PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT Konstruktioner REI60 A2-s1,d0 R30 EI60 Beklædning K1 10 B-s1,d0 K1 10 D-s2,d2 Tagdækning Broof(t2) Gulvbelægning A2 fl-s1 Materiale materiale klasse B-s1,d meter Målestoksforhold 1 : Produktion Indvendige overflader Gulv færdig beton slebet: A2 fl-s1 (Ubrændtbart) Vægbeklædning Beton: K1 10 B-s1,d0 iberplader spartlet og malet (armacell): K1 10 B-s1,d0 Loft TTS-bjælker: K1 10 B-s1,d0 Vaffelplader: K1 10 B-s1,d0 Udvendig overflader Ydervægge Beton med frilagt sort granit: K1 10 B-s1,d0 Produktion Tag Opbygget på trykfast isolering med overpap til sidst (Icopal Top 500 Noxite): Broof(t2) Gang Kantine Administration Indvendige overflader Gulv Klinker: A2 fl-s1 (Ubrændtbart) Naturstensbelægning: A2 fl-s1 (Ubrændtbart) Vægbeklædning Beton pudset og malet: K1 10 B-s1,d0 iberplader spartlet og malet (armacell): K1 10 B-s1,d0 Loft Gips et lag: K1 10 B-s1,d0 Nedhængt loft: materiale klasse B-s1,d0 Nedhængloft overholder ikke kravene til klasse 1 og klasse 2 beklædning. (Eks. Brand 2012 side 83) Nedhængte lofter inkl. ophængningssystemet bør ikke bidrage til brand-og røgspredningen i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at forlade rummet. or at opnå dette kan nedhængte lofter udføres af materialer, som er materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materi-ale]. Udvendige overflader Nedhængt loft rum Ydervægge Regnskærm af klinkbeklædning: K1 10 D-s2,d2 25 mm. hulrum Vindplade 9 mm.: K1 10 B-s1,d0 Tag Opbygget på trykfast isolering kileskåret med overpap til sidst (Icopal Top 500 Noxite): Broof(t2) 1017 BYGGESAG: EMNE: UDØRT A: B10 Brandsnit Lars Gang Møde lokle DATO: 04/19/13 MÅL: KLASSE: 1 : bk1b Aarhus Construction H3_N04 H3_N04 PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

22 PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT 19,97 N Bøgekildevej 96,73 67,50 8,00 67,50 68,00 24,00 15,00 5,60 10,00 Træterrasse Cykelskur 19,5 51,72 Indgang 7,27 68,00 10,1 2,5 4,34 Bøgekildevej 8661 Hasselager Matrikelnr.: 2ea 11,24 Grundens størrelse: 9350m2 89,70 Administration Produktion 67,50 Bebygget areal: administration 628m2 produktion: 1965,7m2 total: 2593,7m2 32,22 61,016 7,0 Bebyggelsesprocent: 27,74% Cykelskur: 25m2 29,15 Indgang Kattrupvej Signaturforklaring Nuværende koter remtidige koter Bygningerne ligger i kote 67,50 Belægning 7,0 Solceller - 4 x 210m2 placeret på stativer så de ikke er synlige for omgivelserne 67,50 56 parkeringsplader 5 gæsteparkeringspladser 2 handicap parkeringspladser ortov 20,11 32,21 10,9 5,1 ortov 8,91 32,71 5,02 67,50 59,70 plan PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT H0_N meter Aarhus Construction BYGGESAG: B10 DATO: 04/08/13 Målestoksforhold : 200 EMNE: Beliggenhedsplan MÅL: 1 : 200 H0_N01 UDØRT A: Thomas KLASSE: 12bk1b PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Høring af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 4. november 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Indholdsfortegnelse Forord EKSEMPELSAMLING OM BRANDSIKRING

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun BRANDSIKRING AF HISTORISKE BYGNINGER ark.maa. Lammert Flokstra S080172 Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Vejleder: Professor Kristian Hertz Maj 2011 DTU BYG Unavngivet Sven Bruun Historiske

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side?

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? Frederikke Ekstrand Schmidt COWI Fire 1 24 SEPTEMBER 2014 HVORDAN SER BYGGESAGSBEHANDLING UD Frederikke Ekstrand Schmidt Akademiingeniør og Master i

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 byggevarer, som ikke medvirker

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER 04-05-2015 Bygningskonstruktøruddannelsen Nikolaj Reuss Dideriksen Bo Kolman VIA University College, Aahus Halmstadsgade [RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER TITELBLAD Rapport titel: Rapport 4.

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer FORORD Denne rapport er tilegnet en gruppe af medborgere der på grund af alderssvækkelse, handicaps, medicinering m.v. er uden mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed når de bliver udsat

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal

Læs mere

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015 MARSELISBORG GYMNASIUM DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PLANCHER DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PRÆSENTATIONS

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev. 01-04-2014 1.1 Zonestatus

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008 Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen Program: -1) Baggrund -2) Produkter / ydelser -3) Brandstrategi / fravigelserne fra lovgivningen -4) forhåndsdialog -5) risikoafdækning -6) fordeling af ansvar Linket

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser De nye europæiske brandklasser Januar 2008 ED/af 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK HISTORISK Brandforebyggelse Tillæg til vejledning nr. 13 HISTORISK Vejledning om frosthøjlagre Brandforebyggelse, tillæg til vejledning nr. 13 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for forebyggelse Datavej

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

1.001. Gorms hotel 1.001. Bilag 1 - Situationsplan TEGN.NR: TEGN.NR: FASE: EMNE: Brandspeciale SITUATIONSPLAN

1.001. Gorms hotel 1.001. Bilag 1 - Situationsplan TEGN.NR: TEGN.NR: FASE: EMNE: Brandspeciale SITUATIONSPLAN Bilag 1 - Situationsplan STI N 1.001 2740 4580 BETON BÆGNING VED ASSAGE 1 2 3 2800 GITTEOT UDV. KÆLDETAE SKU 2500 TEGLTAGSTEN TAGA GOMSGADE 19,7300 JLING MATIKK N. 5n GUNDAEAL: 429 M2 BEBYGGET AEAL: 266M2

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere