Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden"

Transkript

1 Torben Pilegaard Jensen & Britt Østergaard Larsen Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden Udpegning af skoler med tekniske uddannelser

2 Publikationen Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden Udpegning af skoler med tekniske uddannelser kan downloades fra hjemmesiden AKF, Anvendt KommunalForskning Købmagergade København K Telefon: Fax: AKF og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til AKF. Omslag: Monokrom, Lars Degnbol Forlag: AKF ISBN: i:\08 sekretariat\forlaget\tpj\5029\5029_frafald_eud.docx Juni 2012 AKF, Anvendt KommunalForskning AKF s formål er at levere ny viden om væsentlige samfundsforhold. Hovedvægten ligger på forskning i velfærds- og myndighedsopgaver i kommuner og regioner. Det overordnede mål er at kvalificere beslutninger og praksis i det offentlige.

3 Torben Pilegaard Jensen & Britt Østergaard Larsen Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden Udpegning af skoler med tekniske uddannelser AKF, Anvendt KommunalForskning 2012

4 Forord I dette notat præsenteres resultaterne af en analyse af fastholdelse af elever på erhvervsskoler i Region Hovedstaden, når der er korrigeret for elevsammensætningen og skolernes faglige områder, de såkaldte hovedindgange. Analysen blev igangsat under Region Hovedstadens udviklingsprojekter på gymnasier, erhvervsskoler, SOSU-skoler og VUC er. Analysens data bygger på oplysninger for perioden , og der kan af samme grund være sket ændringer, som betyder, at de korrigerede resultater ikke længere gør sig gældende. Dele af analysens resultater, har tidligere været tilgængelige i rapporten Institutionernes resultater En registerbaseret analyse af ungdomsuddannelsesinstitutionernes indsats, som er udarbejdet af Britt Østergaard Larsen, Beatrice Schindler Rangvid og Torben Pilegaard Jensen (AKF) for Institutionsstyrelsen, Undervisningsministeriet. Region Hovedstaden har finansieret undersøgelsen. Torben Pilegaard Jensen Juni 2012

5 Indhold 1 Undersøgelsens datagrundlag og metode Datagrundlag Definitioner af afbrydelsesprocent Sammenligning af institutionerne trin for trin Institutioner med tekniske uddannelser i Region Hovedstaden Resultater Udpegning af institutioner og indgange Bilag A: Forklarende faktorer... 15

6

7 1 Undersøgelsens datagrundlag og metode Dette notat har til formål at belyse frafaldet på de tekniske skoler i Region Hovedstaden. Formålet med analyserne har været at give input til Region Hovedstadens overvejelser om eventuelt at gennemføre kvalitative studier på udvalgte erhvervsskoler i regionen. Der gennemføres en sammenligning af resultaterne for alle landets erhvervsskoler og derudfra vurderes, hvorvidt det er muligt at udpege skoler i Region Hovedstaden, der er gode eller mindre gode til at fastholde eleverne, når der er taget højde for elevsammensætningen og skolernes faglige områder. Der anvendes en statistisk model, der tager højde for elevsammensætning og andre eksterne forhold så godt som muligt ved at inddrage indikatorer for elevernes køn, alder, etnicitet, familiebaggrund og tidligere uddannelsesbaggrund, herunder karakterer fra grundskolen. På den måde kan vi antage, at rangordenen af skolerne i høj grad afspejler en effekt af forhold på skolen og ikke forskelle i fx skolernes rekrutteringsgrundlag. 1.1 Datagrundlag Undersøgelsens analyser er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Der er udtrukket oplysninger for samtlige personer, der påbegynder et teknisk EUD-forløb i enten 2004 eller Grundpopulationen for undersøgelsen er afgrænset til følgende EUD-forløb: Elever, som har påbegyndt et teknisk grundforløb i perioden Forløbet er elevens sidste i perioden Eleven er mellem 15-25/27 år ved påbegyndelse af grundforløbet Forløbet er ikke et VEU-forløb (voksenerhvervsuddannelse) 1.2 Definitioner af afbrydelsesprocent Ved sammenligning af resultaterne for institutionerne med tekniske erhvervsuddannelser er skolernes afbrydelsesprocent målt ved, hvorvidt eleverne fuldfører grundforløbet og påbegynder hovedforløbet inden for en toårig periode (2006/2007). Dette afbrydelsesmål inddrages, da problemstillingen vedrørende praktikpladser er vigtig for de tekniske uddannelser. Påbegyndelsen af hovedforløbet er et centralt mål for skolernes resultater, da elevernes chancer for at finde en praktikplads kan påvirkes af skolens indsats på dette område. På de tekniske erhvervsuddannelser er hovedforløbet primært henlagt til lærepladsen i virksomheden, og den største del af frafaldet finder sted på grundforløbet og i overgangen fra grundforløbet til påbegyndelse af hovedforløbet. Det er derfor valgt ikke at inddrage frafald på hovedforløbet i analyserne. 7

8 Afbrydelsesprocenten er målt efter en toårig periode dvs. for elever, som startede i 2004, måles deres uddannelsesstatus i 2006, og for elever, som startede i 2005, måles deres uddannelsesstatus i Dette for at sikre, at alle elever har samme overordnede tidsperiode til at gennemføre og afbryde. Uddannelsesårgangene 2004 og 2005 på erhvervsskolerne er de seneste, som vi kan følge, da de seneste tilgængelige uddannelsesoplysninger er fra 2007 på analysetidspunktet. Dette skyldes, at registerdata frigives med en forsinkelse på omkring 1-2 år på grund af tidsfrister for indberetning til Danmark Statistik og en omfattende kvalitetssikring Sammenligning af institutionerne trin for trin Første trin i sammenligningen af institutionerne er regressionsanalyser på individniveau, hvor de forklarende faktorers effekt på sandsynligheden for afbrydelse af uddannelsen beregnes. Der estimeres logistiske regressionsmodeller, hvor den afhængige variabel er binær, som tager værdien 1, hvis eleven har afbrudt uddannelsen, og ellers tager værdien 0, hvis eleven er i gang med forløbet eller har fuldført i perioden. I regressionsmodellerne indgår følgende typer af forklarende variable: Elevens baggrundskarakteristika: alder, køn, etnicitet og evt. børn Tidligere uddannelsesbaggrund: afsluttet almen skoleuddannelse (fx 9. kl., 10. kl., gymnasial) og karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangsprøve Familiebaggrund (elevens 15. år): forældrenes uddannelse, indkomst og arbejdsmarkedsstatus samt familietype Karakteristika ved EUD-forløb: retning på grundforløb samt forløbstype (fx skoleadgang og praktikadgang 2 ) Der henvises til bilag A for detaljeret oversigt over de forklarende variable. Andet trin i sammenligningen af institutionerne er beregningen af skolernes resultater: A Ud fra regressionsanalyserne beregnes en forventet sandsynlighed for hver elev for at afbryde uddannelsesforløbet ud fra elevens egen uddannelsesmæssige og socioøkonomiske baggrund. Den forventede sandsynlighed angiver således den gennemsnitlige afbrydelsessandsynlighed (blandt de elever, der er med i beregningerne) for en elev med de specifikke karakteristika. 1 2 Det er undersøgt, om supplerende data fra UNI-C kunne inddrages til at få et mere opdateret datagrundlag. Det er dog vurderet, at kvaliteten på data ikke var tilfredsstillende til at kunne indgå i analyserne. Der er i 2004 og 2005 to forløbstyper på de erhvervsfaglige uddannelser. Skoleadgangsvejen er navnet for de ordinære forløb, hvor eleven begynder direkte på grundforløbet på erhvervsskolen (uden at have en praktikplads). Praktikadgangsvejen forudsætter, at eleven har indgået en skriftlig praktikaftale ved starten på EUD-uddannelsen, og grundforløbet indledes med en praktikperiode i virksomheden. 8

9 B C Derefter beregnes et gennemsnit af de forventede sandsynligheder for alle elever på hver institution. Det vil sige, den forventede afbrydelsesprocent for hver skole er et gennemsnit på baggrund af skolens sammensætning af elever med forskellige karakteristika. Indikatoren for effekten af forhold på skolen, herunder påvirkelige forhold i undervisnings- og skolemiljøet, beregnes som differens mellem skolens faktiske afbrydelsesprocent og den modelberegnede, forventede afbrydelsesprocent. Vurderingen af skolerne er på den måde beregnet ved hjælp af en indikator, der udtrykker, hvor godt skolerne klarer sig givet deres vilkår. Skolernes indikator er dermed ikke alene afhængig af, hvorvidt skolen har en høj eller lav afbrydelsesprocent, men indikerer, om skolen klarer sig bedre eller dårligere end forventet, dvs. end andre skoler med lignende elevsammensætning og uddannelser. Skolerne er rangordnet på baggrund af den korrigerede indikator og inddelt i kvintiler (20%-grupper). Dermed kan eksempelvis de skoler, der ligger højt placeret i rangordenen, både være skoler med en høj faktisk afbrydelsesprocent, men som klarer sig bedre, end man ville forvente, og skoler med en lav afbrydelsesprocent, som også klarer sig bedre end forventet. For nærmere beskrivelse af metoden henvises til rapporten Institutionernes resultater en registerbaseret analyse af ungdomsuddannelsesinstitutionerne og betydningen af institutionstype, skolestørrelse og geografisk placering 3. I relation til rangordenen af skolerne er det vigtigt at fremhæve, at selvom der er foretaget relevante korrektioner, vil der være en række øvrige forhold, som påvirker erhvervsskolernes fastholdelse af elever, og som de ikke har indflydelse på og derfor ideelt set burde indgå i modellen. Det gælder eksempelvis yderligere registeroplysninger om fx elevernes sundhedstilstand, ligesom ikke alle aspekter med betydning for elevernes afbrydelse fx indre motivation til at uddanne sig og engagement i uddannelsen er omfattet af registervariable. Det kan ikke afvises, at en del af de fundne forskelle mellem erhvervsskolerne kan skyldes forskelle i elevkarakteristika, der ikke fuldt ud er taget højde for, ligesom de kan påvirkes af forskelle i de institutionelle vilkår. Resultaterne i denne undersøgelse vurderes dog i mindre grad end mange andre analyser på området at være præget af dette problem, da vi tager højde for elevernes grundskolekarakterer, som til dels er samvarierende med elevernes motivation og lyst til at uddanne sig og eventuelle per sonlige problemer. 3 Rapporten kan downloades fra adressen: 10/institutionernes_resultater/ 9

10 2 Institutioner med tekniske uddannelser i Region Hovedstaden Formålet med projektet er at sammenligne erhvervsskoler med tekniske uddannelser i Region Hovedstaden med henblik på en evt. udpegning af institutioner, der ligger henholdsvis lavt og højt i relation til at sikre, at deres elever gennemfører uddannelsen. Her er erhvervsskolerne identificeret på hovedinstitutionsniveau, da indberetningen af elevtilgang først de seneste år er foretaget for hver underafdeling. Det vil sige, at eksempelvis Københavns Tekniske Skole indgår som én samlet institution selvom den har flere underafdelinger. I Region Hovedstaden viser analysen, at der er fem hovedinstitutioner, hvor der startede elever på tekniske grundforløb i 2004/2005 (jf. tabel 2.1). Derfor er analyserne baseret på oplysninger for samtlige elever fra hele landet, hvor alle landets institutioner er rangordnet efter deres resultater. I dette notat fremlægges udelukkende resultater for skoler i Region Hovedstaden. Tabel 2.1 Hovedinstitutioner med elever på tekniske uddannelser 1 Københavns Tekniske Skole 2 Hotel- og restaurantskolen 3 TEC Teknisk Erhvervsskole Center 4 CPH WEST Uddannelsescenter København Vest 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 6 Slagteriskolen i Roskilde 7 Roskilde Tekniske Skole 8 EUC Nordvestsjælland 9 EUC Ringsted 10 Selandia CEU 11 EUC Sjælland 12 CEUS 13 EUC Lolland 14 Bornholms Erhvervsskole 15 Kold College 16 Odense Tekniske Skole 17 Svendborg Erhvervsskole 18 EUC Syd 19 EUC Vest 20 EUC Lillebælt 21 HANSENBERG 22 Vejle Tekniske Skole 23 Uddannelsescenter Herning 24 Holstebro Tekniske Skole 25 Struer Erhvervsskole 26 Djurslands Erhvervsskoler 27 Randers Tekniske Skole 28 Silkeborg Tekniske Skole 29 Dansk Center for Jordbrugsuddannelser 30 Aarhus tekniske Skole 31 Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern 32 Skive Tekniske Skole 33 EUC Nordvest 34 TEKO Design & Business 35 EUC Midt 36 EUC Nord 37 Tech College Aalborg 38 Erhvervsskolerne Aars 10

11 I tabel 2.2 er vist antallet af elever i analyserne for de fem institutioner og fordelingen på de seks forskellige tekniske indgange. Tabel 2.2 Fordeling af elever på hovedinstitutioner og indgange for de fem tekniske hovedinstitutioner i Region Hovedstaden Elevtal alle indgange Teknologi og kommunikation Håndværk og teknik Mekanik, transport og logistik Bygge og anlæg Jord til bord Service Københavns Tekniske Skole % 8% - 41% - 10% Hotel- og restaurantskolen % - TEC % 7% 39% 15% - 11% CPH WEST % 3% % Erhvervsskolen Nordsjælland % 7% 17% 42% 14% 8% Antal elever i alt Antal hovedinstitutioner i alt Som det fremgår af tabellen er det meget forskelligt, hvilke indgange der er repræsenteret på de enkelte institutioner. 2.1 Resultater For at komme nærmere et afdelingsniveau på uddannelsesinstitutionerne er analyserne gennemført særskilt for hver af de seks indgange. Det vil sige, seks modeller, som indeholder oplysninger for samtlige elever fra hele landet, som påbegynder et givent grundforløb i 2004 eller Alle landets institutioner er rangordnet efter deres resultater for hver enkelt indgang og inddelt i 20%-grupper, hvor 1. kvintil svarer til top 20%, mens 5. kvintil svarer til bund 20%. Tabel 2.3 viser resultaterne for de fem institutioner fra Region Hovedstaden. Kolonne 2 angiver, hvilken indgang resultaterne omfatter. Institutionernes placering i kvintil før og efter korrektion er angivet i henholdsvis kolonne 4 og kolonne 5. Desuden er der angivet en række baggrundsoplysninger om elevsammensætningen på skolerne/indgangene, som evt. kan anvendes til stratificeret udvælgelse af institutioner til videre analyser. 11

12 Tabel 2.3 Resultater for de fem tekniske hovedinstitutioner i Region Hovedstaden frafaldsprocent fra grundforløb til påbegyndt hovedforløb Hovedinstitution Indgang Antal elever Ukorrigeret Kvintil placering Korrigeret Kvintil placering Gns. Alder Andel af kvinder Elevsammensætning Begge forældre grundskole uddannet Begge forældre i arbejde Andel af elever med ikke-vestlig baggrund Københavns Tekniske Skole Samlet * 19,9 35% 9% 55% 15% 16% Københavns Tekniske Skole Bygge og anlæg ,6 7% 12% 52% 17% 26% Københavns Tekniske Skole Teknologi og kommunikation * 21,1 47% 5% 62% 8% 6% Københavns Tekniske Skole Håndværk og teknik ,2 65% 11% 57% 8% 7% Københavns Tekniske Skole Service ,6 72% 12% 34% 40% 25% Hotel- og Restaurantskolen Jord til bord * 19,7 47% 11% 53% 11% 15% TEC Samlet ,9 18% 11% 55% 15% 22% TEC Bygge og anlæg ,1 13% 13% 57% 14% 34% TEC Teknologi og kommunikation * 18,7 6% 7% 58% 13% 16% TEC Håndværk og teknik ,5 29% 7% 62% 8% 19% TEC Mekanik, transport og logistik ,0 6% 13% 51% 17% 22% TEC Service ,5 88% 14% 51% 20% 23% CPH WEST Samlet * 19,1 88% 12% 51% 24% 21% CPH WEST Teknologi og kommunikation ,4 14% 9% 53% 28% 19% CPH WEST Håndværk og teknik ,9 0% 24% 64% 17% 24% CPH WEST Service ,1 95% 11% 51% 24% 21% Erhvervsskolen Nordsjælland Samlet * 17,9 18% 10% 61% 9% 24% Erhvervsskolen Nordsjælland Bygge og anlæg ,9 8% 9% 65% 8% 30% Erhvervsskolen Nordsjælland Teknologi og kommunikation * 18,1 6% 3% 67% 4% 9% Erhvervsskolen Nordsjælland Håndværk og teknik * 18,7 3% 11% 58% 4% 26% Erhvervsskolen Nordsjælland Jord til bord ,1 52% 10% 52% 7% 20% Erhvervsskolen Nordsjælland Mekanik, transport og logistik * 17,7 3% 11% 57% 12% 26% Erhvervsskolen Nordsjælland Service ,9 78% 16% 56% 19% 20% Andel af elever med gennemsnit under 7 i FSA Anm.: Elever med ikke-vestlig baggrund: Indvandrer eller efterkommer fra ikke-vestlige lande. På indgangsniveau er kun muligt at beregne signifikansniveau for Teknologi og kommunikation, Håndværk og teknik samt Mekanik, transport og logistik. Indikator signifikant på 5% s niveau er markeret med * 12

13 Resultaterne i tabel 2.3 for institutionerne i Region Hovedstaden viser, at når man ser på deres samlede resultat for alle indgange under ét efter korrektionen, er der tre institutioner i 1. kvintil (top 20%), en institution i 3. kvintil og en institution i 5. kvintil (bund 20%). Det vil sige, at tre skoler er bedre til at sikre, at deres elever gennemfører uddannelsen, end hvad man kan forvente, mens en skole ligger i den midterste gruppe og ikke adskiller sig fra landsgennemsnittet, og en skole er dårligere til at sikre, at deres elever gennemfører uddannelsen, end hvad man kan forvente. Resultaterne for de fire skoler i henholdsvis 1. og 5. kvintil adskiller sig signifikant fra landsgennemsnittet. Analyserne viser store forskelle i elevgrundlaget for de fem institutioner i Region Hovedstaden, hvilket gør det vigtigt at korrigere for elevsammensætning ved sammenligning af skolernes resultater. Der er således to institutioner, der rykker henholdsvis fra 5. til 3. kvintil og fra 4. til 1. kvintil, når man sammenligner de faktiske afbrydelsesprocenter med de forventede afbrydelsesprocenter og dermed korrigerer for skolernes elevgrupper. Der er også stor forskel i elevgruppen mellem de forskellige indgange. Eksempelvis varierer andelen af kvindelige elever, elever med ikke-vestlig baggrund og elever med lave karakterer fra folkeskolen betydeligt for de seks indgange. 2.2 Udpegning af institutioner og indgange På baggrund af resultaterne (gengivet i tabel 2.3) vurderes i det følgende, hvorvidt det er muligt at udpege institutioner og indgange i Region Hovedstaden, der ligger i henholdsvis 1. kvintil og 5. kvintil til kvalitative analyser. Tabel 2.4 opsummerer resultaterne for de fem institutioner. Kolonne 1 viser, hvilken kvintil institutionen er placeret i når man ser på dens samlede resultat for alle indgange under ét. Kolonerne 2-7 viser institutionernes indplacering i rangordenen for hver indgang. Tabel 2.4 Resultater for tekniske skoler i Region Hovedstaden placering i kvintil for hver indgang og samlet for institutionen Placering i kvintiler (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Alle indgange Teknologi og kommunikation Håndværk og teknik Mekanik, transport og logistik Bygge og anlæg Jord til bord Service Københavns Tekniske Skole Hotel- og restaurantskolen TEC CPH WEST Erhvervsskolen Nordsjælland Som det fremgår af tabellen, er det ikke muligt at udpege institutioner i både 1. og 5. kvintil for indgangene Bygge og anlæg, Jord til bord og Mekanik, transport og logistik. For indgangene Teknologi og kommunikation, Håndværk og teknik samt Service foreslås følgende sammenligning af institutionerne (jf. tabel 2.5 ). 13

14 Tabel 2.5 Forslag til udpegning af indgange på bestemte institutioner ud fra indplacering i kvintiler (angivet i parentes) TOP Teknologi og kommunikation Håndværk og teknik Service Erhvervsskolen Nordsjælland (1)* TEC (1)* CPH WEST (1) CPH WEST (1) Erhvervsskolen Nordsjælland (1)* MELLEM CPH WEST (3) TEC (3) Københavns Tekniske Skole (2) BUND Københavns Tekniske Skole (5)* Københavns Tekniske Skole (5) Erhvervsskolen Nordsjælland (5) TEC (5) Anm.: Det er ikke muligt at beregne signifikans for serviceindgangen. For Teknologi og kommunikation og Håndværk og teknik er en indikator signifikant på 5% s niveau markeret med *. Da det ikke er muligt at udpege institutioner i Region Hovedstaden, som klarer sig dårligere end forventet for indgangene Bygge og anlæg, Jord til bord og Mekanik, transport og logistik er det i stedet muligt at inddrage institutioner, som ligger uden for regionen til sammenligning for indgangene Bygge og anlæg, Jord til bord og Mekanik, transport og logistik. Tabel 2.6 viser forslag til institutioner ud fra et sådant design. Tabel 2.6 Forslag til udpegning af indgange med sammenligning uden for regionen (indplacering i kvintiler angivet i parentes) Bygge og anlæg Jord til Bord Mekanik, Transport og logistik Erhvervsskolen Nordsjælland (1) Erhvervsskolen Nordsjælland (1) Erhvervsskolen Nordsjælland (1)) TOP TEC (1) Hotel- og Restaurantskolen (1) MELLEM Københavns Tekniske Skole (3) TEC (3) BUND (5. kvintil fra rangorden på landsplan) EUC Syd EUC Nordvest EUC Sjælland HANSENBERG HANSENBERG Selandia - CEU Professionshøjskolen VIA Mercantec Uddannelsescenter Herning Svendborg Erhvervsskole Uddannelsescenter Svendborg Erhvervsskole Ringkøbing-Skjern Skive Tekniske Skole Vælges det at gennemføre kvalitative studier på nogle af de udpegede uddannelsesinstitutioner, er det i givet fald vigtigt at være opmærksom på det tidsmæssige spring fra denne registerbaserede undersøgelse (med oplysninger fra ) og frem til disse. I de kvalitative studier vil det derfor være vigtigt at se på, om der på den enkelte skole er sket væsentlige ændringer i elevgrundlaget, det faktiske frafald eller i studiemiljøet, herunder i tiltag for at fastholde eleverne, som afviger fra den udvikling, der foregår i al almindelighed på erhvervsskolerne. 14

15 Bilag A: Forklarende faktorer GRUND- MODEL Familie - baggrund (målt i elevens 15. år) Baggrundsfaktorer Morens uddannelse Mor lvu, MVU eller gymnasial (0/1), Mor grundskole eller uoplyst udd. (0/1) (reference: mor kvu eller erhvervsfaglig) Farens uddannelse Far lvu, MVU eller gymnasial (0/1), Far grundskole eller uoplyst udd. (0/1) (reference: far kvu eller erhvervsfaglig) Morens indkomst Højeste 75% (0/1) (reference: laveste 25%) Farens indkomst Højeste 75% (0/1) (reference: laveste 25%) Familietype Enlig forsørger el. anden familieform (0/1) (reference: kernefamilie) Morens arbejdsmarkedsstatus Uden for arbejdsstyrken (0/1) Arbejdsløs/kontanthjælp (0/1) (reference: lønmodtager/selvstændig) Farens arbejdsmarkedsstatus Uden for arbejdsstyrken (0/1) Arbejdsløs/kontanthjælp (0/1) (reference: lønmodtager/selvstændig) Alder Alder17-21 år (0/1) Alder22-25 år (0/1) (reference: alder15-16 år ) Køn Kvinde (0/1) (reference: mand) Etnicitet Ikke-vestlig indvandrer (0/1) Ikke-vestlig efterkommer (0/1) (ref.: etnisk dansker, vestlig indvand./efterkom.) Børn Ingen børn (0/1) (reference: barn/børn) EUD Retning på grund/-hovedforløb Teknologi og kommunikation (0/1) Håndværk og teknik (0/1) Fra jord til bord (0/1) Mekanik, transport og logistik (0/1) Service (0/1) (reference: Bygge og anlæg) Tidligere uddannelsesbaggrund Skoleform Praktikadgang (0/1) (reference: skoleadgang) Karaktergennemsnit fra Gns. 6,5-7 (0/1) Folkeskolens afgangsprøve Gns. over 7 (0/1) (reference: gns. under 6,5) Afsluttet almen skoleuddannelse 9. kl. efterskole (0/1) 10. kl. (inkl. efterskole) (0/1) Gymnasial udd. (0/1) (reference: op til 9. kl.) 15

16 Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden I dette notat præsenteres resultaterne af en analyse af fastholdelse af elever på erhvervsskoler i Region Hovedstaden, når der er korrigeret for elevsammensætningen og skolernes faglige områder, de såkaldte hovedindgange. Analysen blev igangsat under Region Hovedstadens Udviklingsprojekter på gymnasier, erhvervsskoler, SOSU-skoler og VUC er. Analyserne viser blandt andet store forskelle i elevgrundlaget på de tekniske skoler i Region Hovedstaden, og understreger vigtigheden af at korrigere for elevsammensætning ved sammenligning af skolernes resultater.

Institutionernes resultater

Institutionernes resultater Britt Østergaard Larsen, Beatrice Schindler Rangvid og Torben Pilegaard Jensen Institutionernes resultater En registerbaseret analyse af ungdomsuddannelsesinstitutionerne og betydningen af institutionstype,

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Britt Østergaard Larsen og Torben Pilegaard Jensen. Fastholdelse af elever på de danske erhvervsskoler

Britt Østergaard Larsen og Torben Pilegaard Jensen. Fastholdelse af elever på de danske erhvervsskoler Britt Østergaard Larsen og Torben Pilegaard Jensen Fastholdelse af elever på de danske erhvervsskoler 1 Publikationen Fastholdelse af elever på de danske erhvervsskoler kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Fastholdelse af elever i det danske erhvervsuddannelsessystem

Fastholdelse af elever i det danske erhvervsuddannelsessystem Fastholdelse af elever i det danske erhvervsuddannelsessystem Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelserne, d. 19/11-2009 Peter Koudahl og Britt Østergaard Larsen Beskrivelse af VET-projektet Deltagere

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017

Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017 Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Konklusioner 3. Undersøgelsens datagrundlag 4. Effektanalyse: Positive effekter af efterskoleophold

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Social arv og frafald: kan erhvervsskolerne gøre noget ved det?

Social arv og frafald: kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Social arv og frafald: kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Forsker Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Fastholdelse og frafald Forskningsresultater som afsæt for nytænkning? 18. 19. april

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det?

Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Kvalitetspatruljens konference: Det, der virker DGI-Byen, onsdag den 24. 25. oktober 2012 Oplæg v. 1 Hovedpunkter: EUD, en ungdomsuddannelse

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne 2015 I dette notat redegøres for: Hvor mange elever er startet på en erhvervsuddannelse i juli-september 2015 i fht. tidligere. Optagelsesprocessen på

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG EPINION FOR FM & MBUL RAPPORTERING SEPTEMBER 2016 NATIONALT NIVEAU MED FAKTISKE TAL 2 FORDELING AF KARAKTERGENNEMSNIT BLANDT DE ELEVER SOM ER I ET GIVENT FORBEREDENDE

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre uddannelsen endnu bedre. Gik du på den samme erhvervsskole under hele dit uddannelsesforløb? Hvilken erhvervsskole gik du på? (1)

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 De lokale uddannelsesudvalg summary De lokale uddannelsesudvalg skal bygge bro mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne, og derfor omfatter undersøgelsen

Læs mere

Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer. Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger

Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer. Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger Bilagstabel 1 Baggrundsoplysninger Baggrundsoplysning 9. klasse FSA karaktergennemsnit Køn

Læs mere

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger i perioden 1/9. - 30/9. 2011 CELF 5 7 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 5 11 16 Mu urer EUC Nord 7 10 EUC Nordvest 5 5 10 EUC Nordvestsjælland 8 EUC Sjælland 5 12 EUC Syd 8

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Kvinde Mand Kvinde Mand

Kvinde Mand Kvinde Mand analyse=39 Vordingborg Kvinde Mand Kvinde Mand I alt antal antal I alt antal antal -9 år -9 år 7 353 85 97 87 5 8 8 7 35-9 år 8 39 9 3 98 3-39 år 57 3 3 38 73-9 år 59 9 3 3 99 3 5-59 år 5 7 89 78 9 8-9

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 EUD ekskl. SOSU, SOSU og HTX/HHX Anders Filtenborg, Afdelingschef, Ennova Odense, 25. januar Ennova A/S Datagrundlag EUD ekskl. SOSU 21.616 svar (1:13.632) SOSU 6.6 svar (1:

Læs mere

Lave karakterer og svag social baggrund øger risikoen for frafald

Lave karakterer og svag social baggrund øger risikoen for frafald Lave karakterer og svag social baggrund øger risikoen for frafald Næsten ni pct. af dem, der starter på gymnasiet, og næsten en tredjedel af dem, der starter på en erhvervsuddannelse, falder fra uddannelsen

Læs mere

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Nr. Ansøger 1. Niels Brock Praktik i egen virksomhed 2. Skanderborg Odder Center for Uddannelse Spredning af dansk og matematik i grundforløbene 3. Nordjyllands

Læs mere

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Publikationen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Undervisningsministeriet Indførelse af socialt taxameter og øget geografisk tilskud 6. oktober 2014 Det fremgår

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

Analyse 11. september 2013

Analyse 11. september 2013 11. september 2013 Karakterkrav på erhvervsskoler reducerer kun frafald marginalt Af Kristian Thor Jakobsen I den senere tid er indførelsen af adgangskrav på landets erhvervsskoler blevet diskuteret. DA

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere