Grundejerforeningen Torstorp REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Torstorp REFERAT"

Transkript

1 Side 1 af 21 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp Mandag kl. 19:00 i TaB Nørrebys Fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup

2 Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1) Valg af dirigent 4 2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4 3) Aflæggelse af regnskab 2014/2015 (bilag 1) 7 4) Indkomne forslag 8 5) Vedtagelse af budget for 2016/2017 (bilag 2) 12 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter/observatører 13 7) Valg af revisor 15 8) Valg af administrator 15 9) Status for udvalg om vedtægtsændringer 16 10) Eventuelt 18

3 Side 3 af 21 Til stede: TAB Østerby: Eva Schmidt, Yrsa Andersen og Claus B. Petersen Ejerlauget Torstorp I: Susan Landt Andersen AB Torstorp III: Rolf G. Petersen AB Egeskovgård: Aage Eilertsen, Ellen M. Fuglheim, Michael Pryning TAB Nørreby: Jesper Therkildsen, Ole Svendsen og Michael Vegeberg AB Torstorp Nørreby I: Ulla Dalby TAB Vesterby: Jan Schönemann-Paul AB Birkebakken I: Henning Christensen og Mervyn Nielsen Grundejerlauget Vesterby: Jan Christensen, Søren Roland og Lars Hansen TAB Sønderby: Benny Gustavsen, Hanne Monberg, Jørgen Sørensen og Kirsten Rasmussen. Grundejerlauget Sønderby: Jacob Hansen, Keld Mortensen, K. J. Lisby og Thomas Madsen. Høje-Taastrup Kommune: Jesper Kirkegaard Fra DAB: Lisbeth Mathiesen og Charlotte G. Pettersson Der deltog ingen repræsentanter fra AB Torstorp II, AB Morelhaven II, AB Morelhaven III, Ejerlauget Morelhaven, AB Birkebakken II, GF Vestervang og AB Vesterhegnet.

4 Side 4 af 21 1) Valg af dirigent Det indstilles, at generalforsamlingen vælger en dirigent. Formand Benny Gustavsen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Lisbeth Mathiesen som dirigent. en valgte Lisbeth Mathiesen som dirigent. Lisbeth Mathisen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne samt at der var 2 indkomne forslag, der er udsendt til medlemmerne. 2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år Bestyrelsens beretning fremgår af regnskabet, side 3 (bilag 1). Formanden vil på generalforsamlingen afgive sin mundtlige beretning. Det indstilles, at generalforsamlingen tager beretningen til efterretning. Formand Benny Gustavsen fremlagde bestyrelsens beretningen for det forløbne år: Personalesituationen Jeg vil begynde med personalesituationen i grundejerforeningen, da der er sket rigtig meget de sidste par måneder. I august opsagde Henrik Helsøe Jensen sin stilling som servicefunktionær pr. 30. september, samtidig blev Michael Christensen, vores anden servicefunktionær alvorligt syg, og herefter opsagde også Lars Larsen, vores serviceleder, sin stilling. Det betød, at der pludselig ikke var flere ansatte tilbage i Grundejerforeningen. Heldigvis er det i løbet af oktober måned lykkedes at få ansat 3 nye medarbejdere. Vi havde også fået en serviceleder ansat men det gik ikke. Så vi mangler en serviceleder. Vi havde vi fået ansat Allan Hausmann 52 år, har tidligere været gartner i Ballerup Kommunes Vej&Park afdeling

5 Side 5 af 21 og kom fra en stilling som ejendomsfunktionær i DAB afdeling i Ballerup, men vi har efter en uges ansættelse måtte afskedige ham, da han ikke kunne omgås de øvrige medarbejdere, han kommanderede med dem så efter 4 dage gav de op og sagde at det var ham eller dem, vi starter igen med at finde den rette serviceleder. I stedet for Henrik har vi fået ansat Jesper Højberg Christoffersen, han er knap 47 år og kommer også fra en stilling som ejendomsfunktionær i en anden DAB afdeling i Ballerup. Desuden har vi ansat en midlertidig afløser for Michael, Lars Bartrup, han er 44 år og har tidligere arbejdet som maler, men har kendskab til landbrug. Vi tror på vi har fået ansat nogle rigtig gode folk og glæder os til det kommende samarbejde. Løgslanger i græsset Efter forslag fra vores tidligere serviceleder Lars Larsen er der etableret løgslanger to steder, det ene ud for Sønderby Ejerlaug og det andet er under træerne på grønningen ud for TAB Østerby. Nu glæder vi os til foråret, hvor vi kan nyde de mange smukke blomster. Ny sti i Vesterby I foråret blev vi kontaktet af Høje-Taastrup Kommune, da de ønskede at sammenbygge deres institutioner i Vesterby og dermed lukke stien mellem institutionerne over mod skolen. Efter aftale med grundejerforeningen og TAB Vesterby er der nu anlagt en ny sti uden om institutionen. Desværre mangler der lys på stien, men det arbejder vi få at få kommunen til at etablere. Renovering af vejene i Torstorp De første veje i Torstorp blev anlagt for snart 30 år siden og i år har vi derfor taget fat på renovering af vejene i Torstorp. Den første er Torstorpvej mellem Nørreby og Østerby og her har vi i år fået renoveret fortovene og bæreasfalten. I 2016 bliver der lagt nyt slidlag. Det næste stykke vi tager fat i, er stykket fra Nørreby mod Vesterby, det går vi i gang med i sommeren DAB er i gang med at udarbejde en langtidsplan for renovering af vejene i Torstorp, den kan vi forhåbentlig præsentere for jer på næste års generalforsamling.

6 Side 6 af 21 Volden mod Sydvej Sidste år forhøjede Høje-Taastrup Kommune volden mod Sydvej, beplantningen mangler dog fortsat, kommunen har lovet at plante volden til i løbet af efteråret. Plejen af de øvrige volde Beplantningen på de øvrige voldene er efterhånden groet godt til, og mandskabet er i gang rundt omkring. Der er ved at blive udarbejdet en plan for hvornår der skal laves hvad på voldene. I Østerby var det nødvendigt fuldstændigt at rydde et stykke, da det ikke var muligt blot at skære beplantningen tilbage. Renovering af Vesterby Torv I forsænkningen på Vesterby Torv var støttemuren nogen steder ved at skride, da lindetræerne samtidig var udtjente blev de fældet samtidig med opretning af støttemuen. Der bliver nu plantet nye buske i bedet, efter ønske fra TAB Vesterby bliver det kirsebærlaurbær buske. Bedene på Nørreby Torv Der har gennem årene været store problemer med at få beplantningen i bedene på Nørreby Torv i god vækst. Nu er der plantet rhododendron, det ser rigtig pænt ud og ser ud til at holde. Sankt Hans Traditionen tro holdt Grundejerforeningen den årlige Sankt Hans fest med bål og en fin båltale af Thomas Bak. Port ind til materialegården Som nævnt på sidste års generalforsamling er der opsat en port ind til materialegården og det har hjulpet på både hærværk og tyveri. Klage til Høje-Taastrup Kommune I foråret indsendte de fleste af de ikke-almene foreninger i Torstorp en klage til Høje-Taastrup Kommune. Hvad klagen handlede om vil jeg overlade til foreningerne selv fortælle mere om, eksempelvis under punkt 9) hvor vi skal høre om status fra den arbejdsgruppe der blev nedsat som resultat af klagen. Tilslut vil jeg sige tak for et godt samarbejdet i bestyrelsen og med DAB.

7 Side 7 af 21 Susan Landt Andersen spurgte til volden ved kørevejen ud til branddammen, som er kommunens, hvordan samarbejder Grundejerforeningen med Kommunen omkring vedligeholdelsen af denne? Benny Gustavsen svarede, at hvis der var nogle spørgsmål til kommunen, så henvendte bestyrelsen sig til kommunen. Susan Landt Andersen oplyste, at hun havde et møde med Høje Taastrup Kommune på vegne af Ejerlauget Torstorp I omkring vedligeholdelse af volden på den udvendige side, som var kommunens ansvar, da der her var nogle store træer, som skyggede i haverne. Jacob Hansen bad Susan Landt Andersen om at vende tilbage til grundejerforeningens bestyrelse, når mødet med Høje Taastrup Kommune var afholdt, så der kunne laves en samlet plan, og så indsatsen kunne koordineres med grundejerforeningens folk. en tog beretningen til efterretning. 3) Aflæggelse af regnskab 2014/2015 (bilag 1) Regnskab for 1. juni maj 2015 fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. Regnskabet indeholdende revisionsprotokollat vedlægges som bilag 1. Regnskabet udviser et overskud på kr., der foreslås overført til foreningens disponible kapital. Saldoen på denne udgør herefter kr. I øvrigt henvises til bestyrelsens beretning. Der er ingen bemærkninger eller særlige forbehold fra revisor. Der er afsat honorar for kr. til formanden, som bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse.

8 Det indstilles, at generalforsamlingen gennemgår og godkender regnskabet, samt godkender disponeringen af årets resultat herunder udbetaling af bestyrelseshonorar til grundejerforeningens formand. Lisbeth Mathiesen fremlagde regnskabet for 2014/2015. Side 8 af 21 Resultatopgørelsen viser et overskud på kr. i indeværende år, og den primære årsag til dette overskud er, at der har været et mindre forbrug, dels på renovation, hvilket skyldes, at Kommunen har taget det grønne affald gratis, så der har været en besparelse på kr. i dette år, og så har der ikke været brugt så mange penge på ejendomsfunktionærsiden, herunder på snerydning og der har ikke været brugt så mange penge på vedligeholdelse, primært jeres kørende materiel i forhold til, hvad der har været budgetteret. Revisionsprotokollatet har ikke givet anledning til nogen bemærkninger. Aage Eilertsen spurgte til regnskabet, side 11, hvor der står, der er henlagt til maskiner i 1997/98? Lisbeth Mathiesen oplyste, at beløbene er henlagt tilbage i tiden til beplantning og maskiner, men at bestyrelsen kan beslutte, om de henlagte midler skal bruges. en godkendt regnskabet og disponeringen af årets resultat herunder udbetalingen af bestyrelseshonorar til grundejerforeningens formand på kr ) Indkomne forslag I henhold til vedtægternes 11 skal forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal indsendes til DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, Att.: Forvaltningsgruppe 1, senest mandag den 26. oktober Indsendte forslag udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

9 Side 9 af 21 Lisbeth Mathiesen fortalte, at der er modtaget 2 indkomne forslag fra Yrsa Andersen, TAB Østerby. Yrsa Andersen fremlagde sine forslag, om opførelse af en lille hundegård, hvor man kunne have sin hund løs og socialt samvær med andre hundeejere og om opsætning af redskaber på de grønne områder. Benny Gustavsen fortalte, at sidste år var spørgsmålet også blevet stillet, og der havde de i bestyrelsen sagt nej til at opsætte en hundegård, for hvem skal rydde op i hundegården, det kan ikke være grunderforeningens ansvar. Benny Gustavsen kunne forstille sig, at man i stedet lavede en klub/forening med en formand, som tog sig af dette. Yrsa Andersen oplyste, at der i hundeloven står, at det er ejeren som er forpligtiget til at samle op efter sin hund, og at man kan få en bøde, hvis man ikke gør det. Hvis man opsatte en hundegård, kunne man få inddæmmet, hvor hunden laver afføring henne. Susan Landt Andersen sagde, at hundene også skal over til denne hundegård, så der vil jo stadig kunne komme noget på vejen. Hvis der bliver lavet en hundegård, så skal der også samles op efter hunden inde i gården. Med hensyn til forslag om redskaber, så koster det nogen penge, og det skal nok diskuteres lidt mere i forhold til brugen af det, da entusiasmen hurtigt falder, selvom det er en god ide. Der skal måske gøres nogle flere indsatser, evt. i samarbejde med den nuværende motionsklub og noget udendørstræning. Claus Pedersen oplyste, at ifølge vedtægterne så er grundejerforeningen ikke lavet til at have klubber for alt muligt. Men hvis man vil lave en hundegård, så er det måske 25% som får glæde af den, hvad får de resterende 75%, som ikke har hund? Lars Hansen sagde, at da han første gang læst forslaget, så syntes han ikke det var en god ide, selvom han selv har en hund, men efter snakken, så syntes han det er en god ide, da det også vil kunne skabe noget sikkerhed, da der er mange løse hunde i området. Hundegården er forholdsvis billig at etablere i form af et hegn, og der mange, som vil være glade for det.

10 Side 10 af 21 Kjeld Mortensen oplyste, at Grundejerforeningen kun måtte have omkostninger til veje og stier, og derfor var snakken omkring en hundegård ulovlig. Det var okay at der blev opsat en hundegård, det måtte bare ikke være grundejerforeningen, som betalte for det. Jacob Hansen sagde, at de i Grundejerlauget Sønderbys bestyrelse havde diskuteret det, og var for forslaget, men at de gerne ville have nogle udgifter på, hvad det vil koste både med hundegård og redskaber samt hvilket område, det skulle være, før der kunne tages stilling til det. Yrsa Andersen sagde, at hun var klar over, at det ikke var noget der lige kunne etableres her og nu, da det også kostede penge, men at det måske kunne være noget man på sigt kunne etablere. Lars Hansen spurgte til, om det så heller ikke var muligt at få sat redskaber op i området for grundejerforeningens penge, for så kunne bestyrelsen måske se om de kunne skaffe nogen midler til det, hvis ikke grundejerforeningen selv måtte betale. Henning Christensen spurgte til, om ikke de skulle parkere disse ting i bestyrelsen, så bestyrelse kan undersøge, hvad det vil koste. Jan Schönemann-Paul syntes det var en udemærket ide med etablering af hundegård, men hvis det skal være en hundegård, hvor hundene skal kunne løbe løse, så skal det være en forholdsvis stor indhegning. Med hensyn til redskaber, så er der opsat redskaber nede ved skolen. Claus Pedersen opfordrede til, at man lavede en forening med en bestyrelsen, som kan drive det, og søger tilskud i f.eks. friluftsforeningen. Det er ikke grundejerforeningens opgave at drive en hundegård eller idrætsforening mv. Jørgen Sørensen sagde, at med hensyn til redskaber, så er det en ret stor udgift, man får ikke ret meget for ½ mio kr., hertil kommer vedligeholdelse, serviceeftersyn og forsikringer, og mente derfor ikke, at udgiften ville være berettiget i forhold til, hvor mange der vil bruge redskaberne.

11 Side 11 af 21 Jacob Hansen mente, at det ville være fair over for Yrsa Andersens forslag, at man tog en vejledende afstemning, så man kunne se, hvad holdningen var til det, og så kunne man eventuelt se på det til næste års generalforsamlingen. Kjeld Mortensen sagde, at det var ulovligt, hvis grundejerforeningen brugte penge på det, men at idéerne var gode, men at der skulle oprettes nogen foreninger til det. Jan Schönemann-Paul oplyste, at der var nogen store arealer over ved branddammen/søen, hvor hundene kunne løbe frit og at man ikke behøvede at indhegne området. Yrsa Andersen sagde, at det også var det sociale aspekt i det, så der kunne dyrkes noget fælles, og spurgte til nyttehaverne, om de betalte husleje for arealet? Claus Pedersen oplyste, at nyttehaverne har fået arealet stillet til rådighed af grundejerforeningen, men at nyttehaverne selv driver og står for området. Grundejerforeningen sparede derved omkostningerne til vedligeholdelse. Susan Landt Andersen spurgte til, om ikke arealet kostede en ejendomsskat for grundejerforeningen? Lisbeth Mathisen svarede, nej, der betales ikke ejendomsskat af arealerne, da disse er sat til 0 kr., og derved ikke har nogen værdi. Jan Schönemann-Paul sagde, at man også skulle huske på, at der er afdelinger herude, hvor man ikke må have hund, f.eks. TAB Vesterby, som derfor heller ikke vil få glæde af arealet. Lars Hansen sagde, at han fornemmede en masse modstand mod forslaget, fordi det kostede penge, men at det jo ikke kun var penge det hanlede om, men også fællesskabet. Lisbeth Mathisen spurgte til, om der skulle tages en vejledende afstemning om forslagene?

12 Side 12 af 21 en besluttede ikke at tage en vejledende afstemning, hvorfor forslagene ikke blev sat til afstemning. Bestyrelsen vil undersøge om det er lovligt at grundejerforeningen bruger penge på etablering af f.eks. en hundegård. en besluttede, at bestyrelsen skal undersøge om det er lovligt, at Grundejerforeningen bruger penge på eksempelvis etablering af hundegård eller motionsredskaber i området. 5) Vedtagelse af budget for 2016/2017 (bilag 2) Bestyrelsens forslag til budget for 2016/17 fremlægges til generalforsamlingens godkendelse og er vedlagt som bilag 2. Forslaget indebærer et fald i grundejerforeningsbidraget på kr. svarende til 15,10% i nedsættelse. Resultatet af nedsættelsen fremgår af medlemmernes grundejerforeningsbidrag i budgettets note 1 på side 9. Bestyrelsen har besluttet at budgettere med et underskud på kr. som følge af de seneste års større driftsoverskud. Underskuddet vil blive dækket ind af grundejerforeningens overskudskonto, der udgjorde kr. pr. 31. maj Væsentligste tilføjelser i budgettet er udgifter til vejbelægning og oprettelse og vedligeholdelse af voldende inklusiv beplantning. Der henvises til bestyrelsens beretning i budgettets side 3 for øvrige budgetkommentarer. Det indstilles, at generalforsamlingen godkender budgettet for 2016/17. Lisbeth Mathiesen fremlagde budgettet for 2016/2017. Der er budgetteret med 1 mio. kr. i underskud efter ønske fra bestyrelsen, da der står over 2 mio. kr. på resultatkontoen. Så bestyrelsen synes at noget af dette beløb skal tilbagebetales til medlemmerne, hvorfor kontingentet nedsætte med lige godt 15 %. Renteindtægterne er sat til kr. selvom der står nogle millioner på kontoen, men det er svært at få hevet flere renteindtægter ud af bankerne i disse tider.

13 Til vedligeholdelse og fornyelse er der budgetteret med over kr., og Henning Christensen har gjort opmærksom på, at der er afsat kr. til de to volde mod Sydvej, som er kommunens ansvar at tilplante, det er en fejl, men der vil sikkert blive brug for pengene på de andre volde i området, eller til udskiftning af nogle af de store vejtræer, der skygger ind i boliger og haver. Der skal bruges nogle penge på vedligeholdelse af veje, men her har I sparet op i Vejfonden, som dækker udgifterne til asfalt. Claus Pedersen sagde, at der i regnskabet side 7 står, at der er x antal m 2 vej i Vejfonden, og at der afsættes 250 kr. pr. m 2, men at det reelle tal i dag er 650 kr. pr. m 2, så den opsparing der er i Vejfonden er væsentlig mindre end det det koster, at dække udgifterne. Jacob Hansen supplerede med, at det var aftalt på sidste bestyrelsesmøde, at bestyrelsen til næste år skal have undersøgt, hvad det korrekte beløb er, så man fra næste år, kan indsætte et mere korrekt tal. Benny Gustavsen oplyste, at Inspektør Philip Lauritzen er ved at undersøge hvad tingene koster og samtidig laver en plan over, hvad der skal laves hvornår i området. en godkendte budgettet for 2016/2017. Side 13 af 21 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter/observatører Inden generalforsamlingen består bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp af følgende medlemmer: Formand Benny Gustavsen, TAB Sønderby valgt til 2016 Næstformand Jacob Hansen, Ejerlauget Sønderby valgt til 2015 Ulla Dalby, AB Torstorp Nørreby I valgt til 2015 Jørgen Sørensen, TAB Sønderby valgt til 2015 Michael Vegeberg, TAB Nørreby valgt til 2015 Rolf G. Petersen, AB Torstorp III valgt til 2015 Claus B. Petersen, TAB Østerby valgt til 2016

14 Jan Christensen, Ejerlauget Vesterby valgt til 2016 Henning Christensen, AB Birkebakken I valgt til 2016 Jan Schönemann-Paul, TAB Vesterby valgt til 2016 Jesper Kirkegaard, valgt af Høje-Taastrup Kommune til dec Side 14 af 21 Medarbejderobservatør: Lars Larsen. Suppleanter: Birthe De Krak og Yrsa Andersen. På generalforsamlingen er følgende på valg: Jacob Hansen villig til genvalg Jørgen Sørensen villig til genvalg Michael Vegeberg villig til genvalg Ulla Dalby- genopstiller ikke Rolf G. Petersen genopstiller ikke Det indstilles, at generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 2 suppleanter for 1 år. en valgte/genvalgte følgende 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Jacob Hansen, Grundejerlauget Sønderby Jørgen Sørensen, TAB Sønderby Micahel Vegeberg, TAB Nørreby Thomas Madsen, Grundejerlauget Sønderby Yrsa Andersen, TAB Østerby Kirsten Rasmussen, TAB Sønderby blev valgt som 1. suppleant og Hanne Monberg, TAB Sønderby blev valgt som 2. suppleant, begge for 1 år. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Jacob Hansen genvalgt som næstformand. Herefter ser bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp således ud: Formand Benny Gustavsen, TAB Sønderby valgt til 2016 Næstformand Jacob Hansen, Grundejerlauget Sønderby valgt til 2017 Jørgen Sørensen, TAB Sønderby valgt til 2017

15 Side 15 af 21 Michael Vegeberg, TAB Nørreby valgt til 2017 Thomas Madsen, Grundejerlauget Sønderby valgt til 2017 Yrsa Andersen, TAB Østerby valgt til 2017 Claus B. Petersen, TAB Østerby valgt til 2016 Jan Christensen, Vesterby Ejerlaug valgt til 2016 Henning Christensen, AB Birkebakken I valgt til 2016 Jan Schönemann-Paul, TAB Vesterby valgt til 2016 Jesper Kirkegaard, valgt af Høje-Taastrup Kommune dec 2017 Medarbejderobservatør: Vakant Suppleanter Kirsten Rasmussen og Hanne Monberg, begge fra TAB Sønderby. 7) Valg af revisor Ifølge Grundejerforeningen Torstorps vedtægters 24 revideres regnskabet af en statsautoriseret/registeret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år genvalg kan finde sted. Den nuværende revisor er Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Det indstilles, at generalforsamlingen vælger revisor for det kommende regnskabsår. en genvalgte Deloitte som revisor for det kommende regnskabsår. 8) Valg af administrator Nuværende administrator for Grundejerforeningen Torstorp er DAB. Det indstilles, at generalforsamlingen vælger en administrator. en genvalgte DAB som administrator. en havde en længere drøftelse af DAB s rolle som administrator, men besluttede at drøftelserne ikke skulle referatføres.

16 Side 16 af 21 9) Status for udvalg om vedtægtsændringer Der er blevet nedsat et udvalg der skal se på mulige ændringer af Grundejerforeningen Torstorps vedtægter. Udvalget består af: Jacob Hansen, formand for Grundejerlauget Sønderby og næstformand i GF Torstorp Jan Christensen, bestyrelsesmedlem i Grundejerlauget Vesterby og bestyrelsesmedlem i GF Torstorp Claus Petersen, bestyrelsesmedlem i TAB Østerby og bestyrelsesmedlem i GF Torstorp Jesper Therkildsen, formand for TAB Nørreby Thomas Würtz, juridisk konsulent, Høje-Taastrup Kommune På generalforsamlingen vil udvalget orientere om status på deres arbejde. Det indstilles, at generalforsamlingen tager orienteringen til efterretning. Lisbeth Mathiesen startede med at komme med en rettelse til dagsordenteksten: Jan Christensen ikke er bestyrelsesmedlem i Grundejerlauget Vesterby, men er udpeget af bestyrelsen i Grundejerlauget Vesterby til at repræsentere dem i Grundejerforeningen Torstorp. Jan Christensen redegjorde for udvalgets møde: Vi tog en henvendelse til Høje Taastrup Kommune, og Borgmester Michael Ziegler vendte tilbage, at han var ked af at høre, at de 17 foreningerne ikke var enige, og det blev aftalt, at der blev holdt et møde på Kommunen. På mødet blev vi enige om at der skulle nedsættes et udvalg, bestående af Jan Christensen, Jacob Hansen, Claus Pedersen og Jesper Therkildsen samt Thomas Würtz, Juridisk konsulent i HTK. Vi har afholdt et møde og skal holde et møde igen i næste uge. Mødet var rigtig godt og i en god tone. Målet er, at vi til næste års generalforsamling har et forslag, som er drøftet i alle 17 bestyrelser, inden det fremlægges. Hvad der kommer ud af det, det er ikke til at sige på nuværende tidspunkt.

17 Jan Schönemann-Paul spurgte til, hvor mange TAB afdelinger der var blevet spurgt, om de ønskede at være medunderskriver på brevet til Kommunen? Jan Christensen svarede, at ingen af TAB afdelingerne var blevet spurgt, da man ikke følte, at det var relevant at spørge TAB afdelingerne, om de ønskede at være med til at underskrive brevet, om en mere demokratisk proces i Torstorp, da de havde stemt klart nej til forslagene på generalforsamlingen. Jacob Hansen spurgte Jan Schönemann-Paul, om Jan ville have været med til at klage over sig selv? Jan Schönemann-Paul svarede, at det kunne han ikke svare på, og han kunne udemærket forstå situationen, men der hvor kæden hopper er, var når man bare ønsker, at TAB afdelingerne skal betale noget mere og ejerforeningerne skal betale noget mindre, som var det diskussionen gik på sidste år. Kommer der et reelt forslag, som tilgodeser alle, så kigger vi på det. Det ville have været mere reelt at have spurgt TAB afdelingerne, om de ville have været medunderskriver på brevet. Henning Christensen sagde, at der allerede på generalforsamlingen sidste år var blevet varslet, at man ville gå videre med det til Kommunen, men at dette dog ikke blev ført til referat. Jacob Hansen oplyste at alle var blevet indbudt til mødet med Kommunen. Jan Schönemann-Paul svarede, at TAB Vesterby intet havde hørt om mødet på Kommunen, før mødet var blevet afholdt og havde heller ikke fået nogen indbydelse til mødet. en tog orienteringen til efterretning. Side 17 af 21

18 Side 18 af 21 10) Eventuelt Søren Roland ville gerne sikre sig, at der var enighed om, at der blev undersøgt et alternativ til DAB som administrator eller muligheden for en eventuel udlicitering til generalforsamlingen næste år? Henning Christensen svarede, at nu havde vi genvalgt DAB som administrator, og derudover så forpligter aftalen, at vi først kan opsige den med 6 måneders varsel til næste regnskabsår, så det er ikke bare lige. Men hvis ikke vi får ro på, så må vi drøfte i bestyrelsen, hvordan vi får det til at fungere. Jacob Hansen oplyste, at det for et par år siden var oppe som forslag, at man skulle kigge på en ny administrator, men at det blev nedstemt af TAB afdelingerne. Lars Hansen kunne ikke forstå, hvorfor man skulle stemme om at indhente et tilbud på en ny administrator - man satte jo heller ikke indhentning af et tilbud på en græsslåmaskine til afstemning. Henning Christensen sagde, at bestyrelsen afspejlede generalforsamlingen, da bestyrelsen jo skulle have et flertal for, at indhente et tilbud. Det vil de ikke få i bestyrelsen. Susan Landt Andersen fortalte, at det er helt normalt, når man driver en virksomhed, som har noget med økonomi at gøre, at man benchmarker. Det behøvede bestyrelsen ikke at få ok til, det vil være helt ok, at bestyrelsen indhenter et tilbud og benchmarker. Jan Schönemann-Paul svarede, at i grundejerforeningens bestyrelse har man kun én stemme pr. medlem, så der kan TAB afdelingerne ikke trumfe noget igennem, som det bliver antydet. Der har ikke i bestyrelsen været forslag om, at vi skulle indhente et tilbud på en ny administrator. Jeg har intet problem med, at man i bestyrelsen undersøger hvad en ny administrator ville koste. Jan Christensen fortalte, at den korte historie er, at der er 17 foreninger inden for voldene, her sidder de 4 TAB foreninger på ca. 60% af

19 Side 19 af 21 stemmerne. Vi er glade for samarbejdet med Lisbeth Mathiesen, så har det ingen betydning om det hedder DAB eller Deas mv. Claus Pedersen fortalte igen, at det er korrekt som Jan Schönemann- Paul siger, at i bestyrelsen har man kun én stemme pr. medlem, der bliver fordelingstallene ikke brug. Det virker som om, der er fordomme over for TAB afdelingerne. Lars Hansen spurgte til, om DAB har nogen erfaring med udlicitering af grønne områder? Lisbeth Mathiesen svarede, at der formentlig var erfaring i DAB omkring udlicitering, men at det var op til grundejerforeningen, om de ønsker at udlicitere. Jan Schönemann-Paul oplyste, at forskellen på de grønne mænd i grundejerforeningen og de grønne mænd i boligafdelingerne er, at de grønne mænd i boligafdelingerne har den daglig kontakt med beboerne, og følte sig mest tryg ved, at TAB Vesterby havde deres egne folk ansat. Jacob Hansen læste et forslag fra generalforsamlingen i 2011 op: Bestyrelse bemyndiges til at nedsætte en gruppe, der indhenter et tilbud på andre forretningsføreradministratorer, for at se, om er kan opnå besparelse på udgifter til administrationen. Forslaget faldt med jastemmer mod nej-stemmer, så det var TAB afdelingerne selv, der gik ind og sagde nej. Jan Schönemann-Paul svarede, at han ikke havde været med på det møde, så havde han måske stemt anderledes. Ellen M. Fuglheim var helt målløs over, at man ikke gik efter den billigste og bedste løsning hvad er det der ligger til grund for, at man ikke gøre det? Keld Morstensen spurgte til, om nogen have mistanke til, om det arbejdet der blev udført var for dårligt eller for dyrt, for ellers var det jo ikke relevant, at begynde at indhente tilbud på ny administrator. Det er ikke altid at billigst er bedst.

20 Side 20 af 21 Lisbeth Mathiesen gjorde opmærksom på, at der ikke kunne besluttes noget under eventuelt, men at bestyrelsen kunne tage drøftelserne med tilbage i bestyrelsen. Lars Hansen syntes der er et problem med parkeringen i området, da der på en parkeringsplads ved TAB Vesterby er opsat et skilt med Forbeholdt TAB Vesterby, men hvem ejer parkeringspladserne i området? Jan Schönemann-Paul svarede, at som udgangspunkt, så var grunden til at parkeringsskiltet blev sat op, at der havde været nogle episoder med beboere fra andelsboligforeningerne, hvor de gerne ville parkere hos TAB Vesterby, men TAB Vesterby måtte ikke parkere hos dem, derfor blev skiltet sat op for mange år siden. Som udgangspunkt er der offentlig parkering i området, så alle med en bil på max kilo må parkere hvor de vil. Biler på over 3500 kilo, skal parkere på de dertilhørende parkeringspladser. Henning Christensen fortalte, at han havde en korrespondance i gang med Kommunen omkring hvad der var privat fællesvej og hvad der var interne veje. Hos AB Birkebakken I har de stort set ingen private fællesveje, kun interne veje og så privatparkering, og så må man ikke holde der. Men er det offentlige veje eller privat fællesveje og parkeringspladsen går direkte ud til vejen, så må alle holde der. Benny Gustavsen oplyste, at grundejerforeningen ikke er nogen politimyndighed, så alle afdelinger skal selv sørge for at melde ind til politiet om dårlige/forkerte parkeringer. Det eneste man kan gøre er, at byerne udvider parkeringerne, men dette er meget dyrt. Lars Hansen sagde, at han ville vurdere, at der var nok parkeringspladser, det handler nok mere om, at man gerne ville holde så tæt på sin bolig som muligt. Susan Landt Andersen fortalte, at Ejerlauget Torstorp 1 havde forsøgt at få sat skilte op med privatparkering, men dette kunne de ikke få tilladelse til.

21 Benny Gustavsen oplyste, at sidste år spurgte en politiker i kommunen, om de i TAB afdelingerne måtte sætte nummerplader op på parkeringspladserne, hvilket de havde fået lov til, hvis ikke de dækkede 100% af parkeringspladserne, da der skulle være plads til alle. Jan Schönemann-Paul sagde, at det bliver svært at komme udenom parkeringsproblematikken, medmindre vi laver 3 pladser til hver bolig. Herefter afsluttede Lisbeth Mathiesen debatten. Side 21 af 21 Benny Gustavsen takkede for en god aften og at mødet blev holdt i en god tone. Mødet sluttede kl Referent Charlotte G. Pettersson. Referat godkendt Taastrup, den Lisbeth Mathiesen Benny Gustavsen Dirigent Bestyrelsesformand

Grundejerforeningen Torstorp DAGSORDEN

Grundejerforeningen Torstorp DAGSORDEN Side 1 af 8 Dagsorden til generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp Mandag kl. 19:00 i TaB Nørrebys Fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1) Valg af dirigent 3

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 7 Dagsorden til generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp REFERAT

Grundejerforeningen Torstorp REFERAT MDR-2014-0133 Side 1 af 16 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp Onsdag kl. 19:00 i TaB Nørrebys Fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse 1) Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 14. NOVEMBER 2011 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp REFERAT

Grundejerforeningen Torstorp REFERAT Side 1 af 19 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp Mandag kl. 19:00 i TaB Nørrebys Fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 1) Valg af dirigent 4 2)

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

4. Regnskab (2015) med revisorpåtegning fremlægges til godkendelse

4. Regnskab (2015) med revisorpåtegning fremlægges til godkendelse Generalforsamling - Grundejerlauget Sønderby Dato: 18. april 2016 kl. 19.30 Sted: TAB Sønderbys festlokale, Sønderby Torv Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP BUDGET. 1. juni 2014 til 31. maj 2015

GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP BUDGET. 1. juni 2014 til 31. maj 2015 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP BUDGET 1. juni 2014 til 31. maj 2015 ADMINISTRATOR: DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Tlf. nr. 77 32 00 00 Side 1 INDHOLD Side Bestyrelsens bemærkninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp 2013/14 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Grundejerforeningen Torstorp 2013/14 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse og beretning for perioden 1. juni 2013 til 31. maj 2014 og Balance pr. 31. maj 2014 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg INDHOLD Side

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 12. september 2013 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 12. september 2013 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 12. september 2013 kl. 19.00 Deltagere: ca. 90 beboere (82 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian Pedersen,

Læs mere

Regnskabet blev godkendt, se vedhæftede eller hjemmeside. 4. Behandling af budget:

Regnskabet blev godkendt, se vedhæftede eller hjemmeside. 4. Behandling af budget: Referat fra Generalforsamling. Til stede var representanter fra hus nr. 3,5,38,7,16,22,11,17,33,31 1. Brian Byskov blev valgt som dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden: Det har

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 og Balance pr. 31. maj 2013 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg INDHOLD Side Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT J. nr. 4948/20 GENERALFORSAMLINGSREFERAT Onsdag den 24. april 2013 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Porcelænshaven i CBS lokaler (PH407), Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere