Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 23 Orientering Likviditet og resultater pr. 31. januar Nyt tilbud om køb af kommunens aktier i Kommunernes Pensionsforsikring KP Revisionsberetning nr. 25 vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar Reform af vandsektorens økonomiske og organisatoriske forhold (jj/bmr) Principper og bemyndigelser vedrørende behandling af tilskudsansøgninger og underskudsgarantier (bmr) Handicap og Psykiatri, helhedsplan, boliger i Nørregade mv Den Selvejende institution Struer Museums budget Den Selvejende Institution Ungdomsgården, regnskab 2006/ Ombygning af Vestcenter Kilen, Skema A 34

2 Indholdsfortegnelse 33 Kommuneplantillæg nr. 23 tilknyttet lokalplanforslag nr. 300 for område ved Bakke Allé - Rosenbjerg Frigivelse af midler til forlængelse af stamvej og byggemodning af 4 grunde ved Kirketoft i Asp, etape 2 (ll) Frigivelse af midler til forlængelse af stamvej Majas Vej i forbindelse Struer Boligselskabs opførelse af 6 almene familieboliger (anp) Frigivelse af midler til projektering og rådgivning, Central Tandklinik Mulighed for almene boliger i Kjelding Høj udstykningen Forslag til den regionale udviklingsplan Kommissorium for udarbejdelsen af Kommuneplan Kommuneplan som digital kommuneplan Indretning af nye fællesbadeværelser på plejehjem efter påbud fra Arbejdstilsynet Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet (JT) Den nye dagtilbudslov (JT) Resultatkontrakt 2008 mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer Resultatkontrakt - samarbejdsaftale mellem AU-HIH og Region Midtjylland, Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer Kommuner Forslag til elbesparelser ved hjælp af Sparometre 52 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 47 Musikdramatisk Teater - genbehandling af egnsteateraftale for perioden Struer-Egnens Turistforening - ansøgning om driftstilskud for Ny driftsaftale og lejekontrakt Udpegning af medlemmer til Internationalt udvalg Lukket punkt: Organisatorisk placering Lukket punkt: Sundhedscenter Lukket punkt: Køb af jord 59 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 3

4 A Orientering a) Borgmesteren har administrativt bevilget kr. til Struer Idrætsforbund til Årlig Hædring af idrætsudøvere. J.nr G Borgmesteren: Situationen omkring Nupark, VIFU og Nordvestjysk Erhvervscenter Den faktuelle situation vedr. kunstværket på Lilletorv Der afholdes et udvidet borgmestermøde den 2. april i nordvestkommunesamarbejdet, med deltagelse af de tre kommuners økonomiudvalgsmedlemmer og regionsrådsformand Bent Hansen Kommunaldirektøren: Der arbejdes p.t. med udarbejdelse af en revideret seniorpolitik for Struer Kommune Situationen omkring Venø Havn Sponsoraftale til Musikteatret Regler omkring udbetaling af partitilskud Modtaget ansøgning om støtte til etablering af Alexandra Institut ved AU/HIH Anders Kjærulff: Muligheder for godkendelse af Folkets Hus som regionalt spillested, med deraf afledt kommunal støtte og ikke mindst støtte fra Statens Kunstfonds Musikråd Ø Likviditet og resultater pr. 31. januar 2008 Økonomi Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 31. januar 2008 til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste Likviditet og Resultater pr. 31. januar 2008 Til orientering. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 27

5 Ø Nyt tilbud om køb af kommunens aktier i Kommunernes Pensionsforsikring KP Den 23. november 2005 (sag nr. 257), afslog Struer Kommunes Økonomivalg et fremsendt tilbud fra Kommunernes Pensionsforsikring A/S (KP) om at sælge kommunens aktier i KP til kurs svarende til kr. Struer Kommunes aktiepost på kr. skal i henhold til konteringsreglerne indregnes i kommunens balance med et beløb opgjort efter den indre værdis metode. Ultimo 2007 indgår aktieposten i balancen med 37,5 mio. kr. Aktuelt er aktierne pålagt en udbyttebegrænsning som betyder at der højst kan udbetales 5% i udbytte og maksimalt kr. Den 15. januar 2008 fremsender KL på vegne af KP er nyt tilbud - svarende til det oprindelige tilbud - dog nu med en garanti for, at hvis det senere, som følge af afhændelse, viser sig, at aktiekursen var undervurderet, vil KL på det tidspunkt foretage en forholdsmæssig efterbetaling til de pågældende kommuner, således at disse kommuner modtager en samlet betaling for de pågældende aktier, som svarer til den efterfølgende faktisk opnåede kurs. Økonomi Ved salg af aktierne modtager Struer Kommune kr. Samtidig skal kommunens aktiver nedskrives med 37,5 mio. kr. - svarende til aktiernes indre værdi. Økonomiafdelingen anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om stillingtagen til tilbuddet. Aktierne ønskes ikke solgt for nuværende K Revisionsberetning nr. 25 vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Deloitte sender revisionsberetning nr. 25 vedrørende revision af Struer Kommunes åbningsbalance pr. 1. januar Beretningen er udsendt via mail til samtlige byrådsmedlemmer den 4. februar Ønskes beretningen genudsendt - så kontakt Økonomiafdelingen. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 28

6 Økonomiafdelingen sender sagen til Byrådet med indstilling om at beretningen godkendes. Revisionsberetningen indstilles til Byrådets godkendelse A Reform af vandsektorens økonomiske og organisatoriske forhold (jj/bmr) Regeringen offentliggjorde den 1. februar 2007 det politiske forlig om en reform af vandsektorens økonomiske og organisatoriske forhold. Den politiske aftale fremhæver, at der, for at undgå tvivl om roller og ansvar, ønskes klarere adskillelse af og større gennemsigtighed mellem kommunernes skattefinansierede myndighedsudøvelse og vandsektorens brugerfinansierede forsyningsvirksomheder. Forligsaftalen fastlægger derfor, at de kommunale vand- og kloakforsyninger, som i dag er en del af den kommunale forvaltning, skal udskilles i selskaber i form af A/S, ApS, A.m.b.a. eller andre selvstændige juridiske personer. Da Struer Kommunes vandforsyning allerede er lagt over i et A/S, vil reformen her kun komme til at omfatte spildevandsområdet. De kommunale forsyninger skal ifølge forliget være selskabsgjort med stiftelse pr. 1. januar 2009, og forsyningerne står således overfor en række nye udfordringer vedrørende især organisation og økonomisk styring. Det var ventet, at lovforslaget ville blive sendt i høring i juni 2007, men på nuværende tidspunkt foreligger der endnu ikke et officielt lovforslag til høring. Seneste meldinger går på at forslaget kommer i høring i januar 2008 og at loven ventes vedtaget med virkning fra 1. januar Da fremskaffelse af beslutningsgrundlag og gennemførelse af selskabsdannelsen er en tidkrævende og kompliceret proces, foreslås det, at arbejdet sættes i gang nu, og at Deloitte, som samtidig er kommunens revisor, antages som rådgiver. Derudover må det forventes at der bliver behov for advokatbistand i et vist omfang. Det kan tilføjes, at Deloitte har stor erfaring med kommunale forsyninger, og at KL og Deloitte derfor har indgået rabataftale om rådgivning på området. Des flere kommuner der indgår aftale med Deloitte, des større rabat opnår de kommuner der bruger revisionsfirmaet som rådgiver. Hovedopgaverne vil være: gennemførelse af analyser og beskrivelse af løsningsmodeller gennemførelse af selskabsdannelsen igangsætning af drift. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 29

7 Se i øvrigt vedlagte projektplan. Deloitte har sendt vedlagte udkast til en rådgiveraftale bilagt en beskrivelse af firmaets kompetencer og erfaringsgrundlag. Heraf fremgår, at opgaven skønsmæssigt vil kunne løses for kr. Da der som nævnt må forventes udgifter til advokatbistand, skønnes der behov for en bevilling på kr. til gennemførelse af arbejdet. Beløbet kan finansieres af brugerne via de fremtidige takster. Direktøren indstiller at Deloitte antages som rådgiver og at Byrådet afgiver en merbevilling på konto 1.40 Spildevandsanlæg, fælles formål, på kr. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (19. december 2007, sag nr. 278) til Byrådet at Deloitte antages som rådgiver at Byrådet afgiver en merbevilling på konto 1.40 Spildevand, fælles formål, på kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede (23. januar 2008, sag nr. 19) at beslutningen afventer den endelige og færdige lovgivning på området. Økonomi Afgivelse af ovennævnte merbevilling vil ikke påvirke størrelsen af kommunens serviceudgifter. Bilagsliste Projektplan - selskabsdannelse Udkast til rådgiveraftale Administrationen kan oplyse, at der siden Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen den 23. januar er sket det, at forslaget har været i høring med frist til 14. februar Da der står et bredt forlig bag lovforslaget, forventes loven vedtaget i juni med ikrafttrædelse 1. januar Den meget omfattede proces med selskabsgørelse af spildevandsområdet vil efter administrationens opfattelse ikke kunne afvente lovens vedtagelse. Derfor anmodes Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet om påny at behandle sagen med henblik på afgivelse af en merbevilling på kr. samt ansættelse af rådgiver. Det indstilles til Byrådet, at der afgives en merbevilling på kr. samt at Deloitte antages som rådgiver. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 30

8 A Principper og bemyndigelser vedrørende behandling af tilskudsansøgninger og underskudsgarantier (bmr) På foranledning af Økonomi- og Erhvervsudvalget redegøres hermed for principper og bemyndigelser vedrørende tilskudsansøgninger og underskudsgarantier. Borgmesterens bemyndigelse ved ansøgninger fra foreninger mv. om tilskud Den 4. august 1998 besluttede Økonomiudvalget i Struer Kommune (sag nr. 188), at borgmesteren kunne tage beslutning i sager om tilskud på under kr. Økonomiudvalget skulle i givet fald orienteres efterfølgende. Beløbsrammen har siden da været uændret. Udgifterne afholdes af Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget. Underskudsgarantier til musik- og kulturarrangementer i Struer Kommune I 2006 blev der afsat en pulje på kr. med henblik på at kunne understøtte større musik- og kulturarrangementer med underskudsgaranti. Puljen blev videreført i 2007 med overskuddet fra I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2008 besluttede Byrådet at afsætte et årligt beløb på kr. (2008-prisniveau). Puljen skal ikke bruges som tilskud, men være risikovillig kapital i form af underskudsgaranti, som gives ud fra et realistisk budgetgrundlag. Ordningen administreres af Sekretariatet, som sagsbehandler og indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, der tager stilling til garantistillelsen. Se i øvrigt bilag med detailregler. Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb På konto 3.64 "Tilskud til kulturelle formål" er der afsat kr. pr. år. Af dette budget gives blandt andet tilskud til teaterkredse, musikarrangementer og ekstraordinære kulturelle aktiviteter. En del af rådighedsbeløbet er disponeret til faste tilbagevendende tilskud til f.eks. til teaterkredse. Der er ikke givet bemyndigelser til Kultur- og Fritidsudvalgets formand. Folkeoplysningsudvalgets område Folkeoplysningsudvalget har flere muligheder for at give tilskud: Rådighedsbeløb på konto 0.35 "etablering og forbedring af klubhuse og andre fritidsfaciliteter" på kr. pr. år. Rådighedsbeløb på konto 3.70 "Øvrige tilskud, etableringer mv." på kr. pr. år. Rådighedsbeløb på konto 3.75 "Udviklingspuljen" på kr. pr. år. Der er ikke givet bemyndigelser til Folkeoplysningsudvalgets formand. Folkeoplysningsudvalget har (den 18. februar 2008, sag nr. 79) besluttet at der skal udarbejdes retningslinier for fremtidige formandsbevillinger. Konkret forslag vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget på førstkommende møde. Bilagsliste Regler for underskudsgarantier til musik- og kulturarrangementer Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 31

9 Økonomiafdelingen sender sagen til orientering og drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Til orientering Der udarbejdes en konkret sagsfremstilling vedr. borgmesterens bemyndigelse ved ansøgninger fra foreninger mv. om tilskud G Handicap og Psykiatri, helhedsplan, boliger i Nørregade mv. Den 20. februar 2007 behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget en sag om frigivelse af kr. til projektering af boliger omfattet af helhedsplanens 2. etape. Udvalget tiltrådte indstillingen om frigivelse af midlerne, men ved en fejl kom sagen ikke videre til Byrådet for den formelle godkendelse. Fejlen er først opdaget for nylig. Derfor genfremsendes sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet - således at bevillingen formelt kan blive lagt på plads. Projekteringsarbejdet er gennemført og udgiften hertil blev på kr. Der er derfor kun behov for frigivelse af dette beløb. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at de kr. kan finansieres af det i anlægsbudgettet afsatte rådighedsbeløb. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Kommunale Bygninger indstiller, at de kr. frigives. Det indstilles til Byrådet, at beløbet på kr. frigives. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 32

10 S Den Selvejende institution Struer Museums budget 2008 Repræsentantskabet for Den Selvejende institution Struer Museum har den 16. januar 2008 godkendt budget 2008 for Den Selvejende institution Struer Museum. Budgettet ligger i sagen. I det følgende vises hovedtal fra budget Til sammenligning vises tilsvarende tal fra budget Budget 2008 Budget 2007 Nettoomsætning Stats- og kommunetilskud Ikke offentlige tilskud Driftsudgifter Renter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Driftsresultat efter afskrivninger 0 0 Bilagsliste Budget 2008 Økonomiafdelingen sender Den Selvejende institution Struer Museums budget 2008 til orientering for Byrådet. Fremsendes til orientering for Byrådet S Den Selvejende Institution Ungdomsgården, regnskab 2006/2007 Resumé På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning (18. april 2007, sag nr. 109) blev Socialministeriet søgt om tilladelse til likvidation af den Selvejende Institution Ungdomsgården og salg af ejendommen. Den 6. september meddelte Ministeriet den fornødne tilladelse. Ejendommen er solgt pr. 31. december 2007, og institutionerne forventes likvideret i løbet af foråret Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 33

11 Likvidationen forventes gennemført som solvent, og medfører derfor ingen udgift for kommunen. Advokatfirmaet Smith Knudsen har, som administrator, sendt regnskab 2006/2007 for Den Selvejende Institution Ungdomsgården til godkendelse. Ungdomsgården omfatter 31 et-værelses ungdomsboliger og et dobbeltværelse. Ungdomsboligerne er beliggende Bredgade 13. Regnskabet er revideret i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Revisor finder, at regnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiviteter og finansielle stilling m.v. Regnskabet for 2006/2007 udviser følgende resultat: 2005/ /2007 Indtægter kr kr. Udgifter kr kr. Årets resultat kr kr. Årets underskud overføres til tabs- og vindingskontoen, som herefter har en negativ saldo på kr. Lejetab som følge af udlejningsvanskeligheder udgør kr. svarende til en ledighed på 34%, hvilket er lidt mindre end forrige år. Den fortsat underskudsgivende drift og den aktuelle mulighed for at likvidere institutionen som solvent understreger, at likvidationsbeslutningen var rigtig. Økonomiafdelingen indstiller, at regnskabet godkendes. Godkendt G Ombygning af Vestcenter Kilen, Skema A Resumé På sit møde den 18. december 2007 (sag nr. 224) besluttede Byrådet, at der skulle arbejdes videre med ombygningen af Vestcenter Kilen på det foreliggende grundlag og udarbejdes skema A for almene boliger og servicearealer. Projektet omfatter 15 demensboliger, 10 boliger på O. V. Hansensvej, 15 aflastningsboliger og servicearealer. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 34

12 De førstnævnte 25 boliger forudsattes opført og udlejet som almene plejeboliger, mens aflastningsboligerne er forudsat opført som kommunale boliger, hvor beboerne ikke betaler husleje. I henhold til Almenboliglovens 56 er der ikke noget til hinder for, at aflastningsboliger kan være almene, i så fald skal kommunen betale lejen for boligerne. Såfremt aflastningsboligerne vælges opført som almene boliger, vil der kunne optages realkreditlån på 91% af anskaffelsessummen for disse boliger. Byggeriet er forudsat gennemført som to separate plejeboligprojekter samt servicearealer. Byggeriet af demensboligerne forudsættes at kunne holdes indenfor maksimumbeløbet på kr./kvm, når der ikke indregnes værdi af grunden, som allerede er kommunalt ejet. Byggeriet på O. V. Hansensvej forudsættes at kunne gennemføres indenfor maksimumbeløbet inkl. en indregnet grundværdi på 2 mio. kr. Hvis aflastningsboligerne opføres som almene plejeboliger vil det ligeledes kunne ske indenfor maksimumbeløbet. Såfremt alle boligerne samles i ét fælles projekt med 40 almene plejeboliger, vil det være de samlede omkostninger, der skal holdes indenfor maksimumbeløbet. Det vil give lidt luft til at indregne en større del af værdien af den kommunalt ejede grund. Derved forøges lånemulighederne og trækket på kommunens likviditet reduceres. Samtidig lægges en lidt større del af omkostningerne over på huslejen. Hvis aflastningsboligerne opføres som almene boliger fordyres projektet, idet momsen ikke kan afløftes på almene boliger, og der er krav om køkkenfaciliteter (kommunalbestyrelsen kan dog dispensere fra kravet om køkken i særlige tilfælde i henhold til Almenboliglovens 110). Herudover sker der ingen ændringer i de fysiske faciliteter. Det er alene organiseringen og finansieringen af projektet, der justeres. I tabellerne nedenfor er det oprindelige projekt sammenholdt med det alternative forslag: Tabel 1: Projektomkostninger og finansiering: kr. Nuværende projekt Alternativt forslag Byggeri Indregnet grundværdi Anskaffelsessum i alt Finansiering: Beboerindskud Låneoptagelse Kommunal grundkapital Servicearealtilskud Kommunal finansiering af servicearealer Finansiering i alt Tabel 2: Kommunale udgifter ved etableringen: kr. Nuværende projekt Alternativt forslag Kommunal grundkapital Kommunal udgift til indskud Kommunal finansiering af servicearealer Grundværdi modregnet I alt Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 35

13 Ved det alternative forslag reduceres det umiddelbare træk på kommunens likviditet med 13,45 mio. kr. Der oppebæres renteindtægter af dette beløb, men til gengæld skal der betales renter og afdrag på den del af realkreditlånet, der vedrører aflastningsboligerne. Rente af forøget likviditet: Ydelse på realkreditlån: Løbende likviditet: kr./år kr./år kr./år Det løbende likviditetsoverskud vil blive påvirket af udviklingen i renten på kommunens likviditet. Endvidere vil den blive reduceret over tid, fordi der er indregnet et statstilskud til ydelserne på realkreditlånet, som aftrappes. Aftrapningstakten afhænger af den generelle prisudvikling. En del af besparelsen for kommunen skyldes, at der indregnes en højere grundværdi, hvorved realkreditbelåningen og dermed huslejen forøges. Ved det nuværende projekt er den gennemsnitlige husleje beregnet til 694 kr./kvm/år og ved det alternative forslag til 786 kr./kvm/år. Huslejen stiger således med 92 kr./kvm/år eller i gennemsnit ca. 534 kr./lejlighed/måned. Heraf betales op til 75% af forøget boligydelse. Ved fuld boligydelse stiger beboernes nettohusleje derfor kun med 133 kr./måned. Boligydelsen finansieres af kommunen med 25% og af staten med 75%. Den kommunale merudgift til boligydelse vil dermed højst udgøre kr./år ved det alternative forslag. Skema A for almene boliger og servicearealer udarbejdes i overensstemmelse det af de to forslag, der vælges. Såfremt det alternative forslag vælges, skal sagen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Økonomiafdelingen indstiller at udvalget tager stilling til, om den forudsatte organisering og finansiering skal fastholdes, eller om alle boligerne skal samles i ét fælles projekt med 40 almene ældreboliger. Bilagsliste Alternativt forslag, Vestcenter Kilen Socialudvalg besluttede (30. januar 2008, sag nr. 16) at skema A udarbejdes med udgangspunkt i det alternative projekt. Socialudvalgets indstilling, indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 36

14 P Kommuneplantillæg nr. 23 tilknyttet lokalplanforslag nr. 300 for område ved Bakke Allé - Rosenbjerg Teknik- og Miljøudvalget besluttede (19. december 2007, sag nr. 266) at igangsætte udarbejdelse af lokalplan, der muliggør udstykning til parcelhuse på et areal ved Bakke Allé - Rosenbjerg i Humlum. Arealet er i dag udlagt til tæt-lav boligbebyggelse med lokalplan nr. 144 vedtaget i Kun en del af lokalplanen er udnyttet til dette formål. Den resterende del ligger som ubenyttet græsareal. Med forslag til lokalplan nr. 300 udnyttes Ikke hele arealet til boligformål, da det i dag anbefales, at beboelsesbygninger ikke opføres nærmere end 80 meter til højspændingsledninger. En højspændingsledning har forløb umiddelbart vest for arealet. Med kommuneplantillæg nr. 23 overføres derfor den del af rammeområde 6.B.4 (boligformål), der ligger indenfor en afstand af 80 meter fra højspændingsledningen, til rammeområde 6.D.2, grønt område. Endvidere slettes det, at mindst 10% af området skal udlægges til samlede friarealer. Dette kan slettes da området grænser op til store arealer udlagt til grønt område. Sagen sendes ikke til førstkommende byrådsmøde, da lokalplanen, som kommuneplantillægget er knyttet til, behandles på Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts. Det samlede plandokument, indeholdende lokalplan og kommuneplantillæg, kan herefter sendes samlet til byrådsmødet den 1. april Bilagsliste Kommuneplantillæg, nr. 23, Forslag, Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 23, sammen med forslag til lokalplan nr. 300, sendes til Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring Det indstilles til Byrådet, at kommuneplantillæg nr. 23 med forslag til lokalplan nr. 300 udsendes i offentlig høring. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 37

15 Ø Frigivelse af midler til forlængelse af stamvej og byggemodning af 4 grunde ved Kirketoft i Asp, etape 2 (ll) Resumé Der er på nuværende tidspunkt kun 2-3 kommunale grunde og 2 private grunde til salg i Asp, hvorfor Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal udstykkes 4 nye kommunale grunde i Asp. Området er omfattet af delområde II i lokalplan 268, der udlægger området til åben/lav boligbebyggelse. Byggemodningen omfatter en forlængelse af eksisterende stamvej med 65 m og etablering af 65 m sidevej til 4 kommunale grunde; etablering af en ny afskærende kloakledning og en pumpestation i Højrisvej samt et forsinkelsesbassin for regnvand som skal udløbe i Fælledkær Bæk. Arbejdet foreslås udbudt i en begrænset licitation med deltagelse af fem entreprenører, hvoraf én skal have adresse udenfor Struer Kommune. Teknisk Drift og Anlæg har udarbejdet et økonomisk overslag for byggemodningen lydende på kr. Teknisk Drift og Anlæg indstiller at der frigives kr. til byggemodning af stamvej og boligvej til de fire nye grunde at der holdes begrænset licitation for byggemodningens udførelse med deltagelse af én ekstern bydende og at Teknisk Drift og Anlæg bemyndiges til at antage den lavestbydende ved licitationen Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der til byggemodning er følgende restbudgetter i 2008: Boliggrunde, kr. Erhvervsgrunde, kr. Projektet kan således finansieres ved frigivelse herfra. Sagen sendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste overslag til dagsorden Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 38

16 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (5. februar 2008, sag nr. 23) med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget at der frigives kr. til byggemodning af stamvej og boligvej til de fire nye grunde at der holdes begrænset licitation for byggemodningens udførelse med deltagelse af én ekstern bydende og at Teknisk Drift og Anlæg bemyndiges til at antage den lavestbydende ved licitationen Udsat der indhentes yderligere oplysninger S Frigivelse af midler til forlængelse af stamvej Majas Vej i forbindelse Struer Boligselskabs opførelse af 6 almene familieboliger (anp) Resumé Efter Byrådets godkendelse (20.november 2007, sag nr. 197) om, at Struer Boligselskab opfører yderligere 6 almene familieboliger på Majas Vej betinger det, at stamvejen forlænges med ca. 115 m, for at skaffe vejadgang til boligerne. Området er omfattet af delområde I i lokalplan 228, der udlægger området til tæt/lav boligbebyggelse med tilhørende friarealer. Byggemodningen består af en forlængelse af stamvejen samt regulering af åben grøft. Arbejdet foreslås udbudt i en begrænset licitation med deltagelse af 5 entreprenører, hvoraf 1 har adresse udenfor Struer Kommune. Teknisk Drift og Anlæg har udarbejdet et økonomisk overslag for vejens fuldstændige færdiggørelse med asfalt og belysning lydende på kr., hvoraf kr. ønskes frigivet i 2008 og de resterende kr. i Kortbilag og budget vedhæftet. Teknisk Drift og Anlæg indstiller at der frigives kr. til forlængelse af stamvejen Majas Vej, at der afholdes begrænset licitation med deltagelse af 1 ekstern bydende at Teknisk Drift og Anlæg bemyndiges til at antage lavestbydende ved licitationen og at driftsbudgettet forøges med afledte driftsudgifter på kr./år fra 2009 Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der til byggemodning er følgende restbudgetter i 2008: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 39

17 Boliggrunde, kr. Erhvervsgrunde, kr. Projektet kan således finansieres ved frigivelse herfra. Sagen sendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste 1_multipart_xF8FF_3_ Overslag Teknik- og Miljøudvalget indstiller (5. februar 2008, sag nr. 25) med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget at der frigives kr. til forlængelse af stamvejen Majas Vej, at der afholdes begrænset licitation med deltagelse af 1 ekstern bydende at Teknisk Drift og Anlæg bemyndiges til at antage lavestbydende ved licitationen og at driftsbudgettet forøges med afledte driftsudgifter på kr./år fra Teknik- og Miljøudvalgets indstilling, indstilles til Byrådets godkendelse I Frigivelse af midler til projektering og rådgivning, Central Tandklinik Resumé Det er blevet aftalt på byrådets budgetseminar 2007 at renovere den eksisterende tandklinik beliggende på Gimsinghovedvej 13. Den endelige beslutning blev vedtaget på byrådsmødet den 9. oktober 2007 ved vedtagelsen af budget Projektet omhandler renoverings-ombygning af eksisterende Central Tandklinik. Arbejdet omfatter renovering af eksisterende lokaler både i stueplan og på 1. sal. Projekteringen er planlagt til februar og marts Licitation maj Byggeriets udførelse er planlagt i november 2008 og forventet afslutning af byggeri i april Projektet er budgetteret til kr. Administrationen indstiller, at der frigives kr. til projektering. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 40

18 Økonomi Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Sundhedsudvalget besluttede (5. februar 2008, sag nr. 13) at oversende sagen til Byrådet med anbefaling om, at beløbet frigives til projektering. Sundhedsudvalgets indstilling indstilles til Byrådets godkendelse P Mulighed for almene boliger i Kjelding Høj udstykningen I forbindelse med forestående udbud af storparcel på Kjelding Høj har der været fremsat forespørgsel om muligheden for at opføre almene boliger i området. Storparcellen er udlagt til tæt-lavt boligbyggeri, med mulighed for at opføre boliger. Før der udarbejdes et udbudsmateriale ønskes en stillingtagen til, hvorvidt byrådet ønsker, at der gives mulighed for opførelse af almene boliger på storparcellen. Almene familieboliger finansieres med 84% realkreditbelåning, 2% beboerindskud og 14% kommunal grundkapital. Endvidere skal kommunen garantere for den del af realkreditlånet der ligger udover 65% af anskaffelsessummen. Bruttoetagearealet må som udgangspunkt højst udgøre 110 m2 pr. bolig, men kommunalbestyrelsen kan godkende et større areal, såfremt boligerne opføres med henblik på udlejning til husstande med mindst fire medlemmer. Anskaffelsessummen må højst udgøre kr/m2. Hvis det antages, at boligerne opføres med et gennemsnitligt bruttoetageareal på 90 m2, og at anskaffelsessummen svarer til maksimumbeløbet, vil den kommunale grundkapital udgøre kr. pr bolig og den kommunale garanti kr. pr. bolig. Boligudbud Med afsæt i bosætningsstrategien har der været fokus på at skabe en bredde i boligudbuddet - både hvad angår boligtyper, beliggenhed og prisniveau. Ved rundbordssamtaler i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanstrategien har der endvidere været peget på behovet for flere attraktive udlejningsboliger for tilflyttere, som enten er i byen for en kortere periode eller som ønsker at se tiden lidt an, inden de investerer i en ejerbolig. Det vurderes, at udlejningsboliger beliggende i Kjelding Høj udstykningen vil være meget attraktive, dels pga. den naturskønne placering, men også fordi erfaringer fra andre byggerier viser, at blandede områder med åben- og tæt-lav bebyggelse er eftertragtet. Såfremt der ikke ønskes opført almene boliger kan der i udbudsmaterialet stilles krav om, at boligerne skal opføres som private udlejningsboliger, der ikke belaster kommunes økonomi. Alternativt kan boligerne opføres som private ejerboliger. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 41

19 Planafdelingen indstiller, sagen til udvalgets drøftelse og stillingtagen til, om der skal åbnes mulighed for almene boliger på storparcel på Kjelding Høj. Alternativt om der skal stilles krav til, at boligerne skal opføres som private udlejningsboliger eller som private ejerboliger. Der udarbejdes en skitse til et udbudsmateriale på et bredt grundlag, hvor alle former for organisering af projekterne indgår P Forslag til den regionale udviklingsplan 2008 Regionsrådet for Region Midtjylland har sendt et forslag til den regionale udviklingsplan 2008 i offentlig høring indtil den 3. marts Forslaget består af: 1) En visionsdel som beskriver den overordnede vision for udviklingen i regionen og delvisioner på ni indsatsområder - erhvervsudvikling og turisme, arbejdskraft og beskæftigelse, uddannelse, sundhed, kultur, natur og miljø, energi, infrastruktur og kollektiv trafik. Inden for hvert område beskrives kort udgangspunktet, den ønskede udvikling og de væsentlige udfordringer samt vigtige skridt på vejen mod målet. 2) En redegørelse som beskriver forslag til strategi og anbefalinger, der kan fremme den ønskede udvikling. Visionen om en international vækstregion i et sammenhængende Danmark beskriver regionsrådets overordnede udviklingsønske år frem. Den regionale udviklingsplan skal i denne sammenhæng være et redskab til at fremme regionernes vækst og bæredygtige udvikling herunder også fokusere på de forskellige vilkår, der er for udviklingen i de enkelte egne i regionen. Udvalgene bedes hver især vurdere og evt. kommentere vision, strategi og anbefalinger inden for de relevante indsatsområder i udviklingsplanen - i forhold udvalgets fagområde. Planafdelingen har forsøgt at fordele indsatsområderne i udviklingsplanen på udvalgene, så udvalgene primært skal vurdere og kommentere deres fagområde dvs.: Økonomi- og Erhvervsudvalg: erhvervsudvikling og turisme Beskæftigelsesudvalg: arbejdskraft og beskæftigelse Børne- og Uddannelsesudvalg: uddannelse Sundhedsudvalg: sundhed Kultur- og Fritidsudvalg: kultur Teknik- og Miljøudvalg: natur og miljø, energi, infrastruktur og kollektiv trafik Socialudvalg: eventuelle kommentarer til forslaget overordnet set Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 42

20 Visiondel samt redegørelse er sendt pr. post til Direktion og Byråd. Bilagsliste Del I: VISION - forslag til den regionale udviklingsplan 2008 Del II: REDEGØRELSE - forslag til den regionale udviklingsplan 2008 Planafdelingen indstiller, at udvalget gennemgår og eventuelt kommenterer de for udvalget relevante afsnit i forslaget, at planafdelingen på baggrund af udvalgenes kommentarer, sender et samlet høringssvar til Region Midtjylland Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre høringssvaret p.b.a. Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse P Kommissorium for udarbejdelsen af Kommuneplan Resumé Byrådet vedtog Planstrategi visioner for den nye kommune, på byrådsmødet den 18. december Planstrategien var det første skridt på vejen mod en ny og revideret kommuneplan for den nye Struer Kommune, og med vedtagelsen af den startede arbejdet med at udarbejde selve Kommuneplan op. For at få struktureret kommuneplanprocessen har Planafdelingen udarbejdet et kommissorium, der på detaljeret vis gennemgår baggrund, opgave, organisering og tidsplan for hele den forestående udarbejdelse af Kommuneplan En af de vigtige opgaver i processen er at få koordineret det arbejde, der i efteråret blev gennemført med Planstrategi visioner for den nye kommune, med det arbejde der i den kommende tid pågår i de enkelte udvalg med Vision Der lægges op til, at de to processer omkring henholdsvis kommuneplan og Vision 2020 tænkes sammen på byrådsseminar i maj 2008, hvor der skal være en politisk debat og prioritering af de forslag, der er kommet frem i høringsfaserne fra både borgere, foreninger og politikere. På den baggrund vil der være en række konkrete handlinger, der efterfølgende vil indgå i det videre arbejde med Kommuneplan Vedlagt er tre bilag, der tilsammen danner et indtryk af opgaven med Kommuneplan herunder tidsplan og en foreløbig skitsering af planens opbygning og indhold. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 43

21 Bilagsliste Tids- og aktivitetsplan KP - ØK Indholdsfortegnelse og ansvarlig afdeling - ØK Kommissorium for udarbejdelse af Kommuneplan ØK Planafdelingen indstiller, at kommissorium - herunder procedure om politisk og administrativ involvering - godkendes. Planafdelingens indstilling godkendt, med den tilføjelse, at tidsplanen ændres således, at kommuneplanen endelig vedtages af Byrådet i december P Kommuneplan som digital kommuneplan I forbindelse med forberedelsen af kommuneplanarbejdet har Planafdelingen drøftet hvilken form den fremtidige kommuneplan skal have. De foregående kommuneplaner er i et stort oplag blevet trykt i papirform, mens der har været mulighed for at se det tilsvarende dokument på kommunens hjemmeside som en pdf-fil - det vil sige et statisk dokument, uden mulighed for redigering. Nogle kommuner har allerede i flere år arbejdet med begrebet digital kommuneplan, og ved den forestående kommuneplanrevision vil mange kommuner udarbejde planen som en digital kommuneplan. Planafdelingen er af den opfattelse, at Struer Kommuneplan 2009 bør udarbejdes som en ren digital kommuneplan. Det vil sige en kommuneplan, der er tilgængelig på internettet, men hvor det - hvis det ønskes - er muligt at printe indholdet som pdf-fil. Udviklingen går mod internettet som et dagligdags redskab til at finde de oplysninger man søger, og det er helt sikkert, at vi før eller siden skal lave kommuneplanen på digital form. Internettet er nutidens medie, så det er Planafdelingens vurdering, at det er vigtigt at være med fra begyndelsen, og dermed også sende et signal til omverdenen om, at vi vil udnytte de muligheder, der ligger i dette medie. Også det faktum, at vi skal gennem en fuld revision af kommuneplanen, hvilket omfatter sammenskrivning af de to gamle kommuneplaner for Thyholm og Struer samt regionplanens retningslinier, gør det til et naturligt tidspunkt at skifte teknologi. Her ud over er der en række forhold, der taler for, at det er ved denne kommuneplanrevision, at vi skal tage skridtet og lave en digital kommuneplan: Med en digital kommuneplan vil kommuneplanen altid være opdateret. De ændringer, der følger af et kommuneplantillæg, vil således med den politiske vedtagelse kunne ses med det samme i den digitale kommuneplan. På denne måde vil der altid være et opdateret administrationsgrundlag, og overordnet set vil kommuneplanen blive lettere at vedligeholde. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 44

22 Med en digital kommuneplan vil der åbnes mulighed for bedre kommunikation såvel internt i administrationen som med politikere, borgere og andre interessenter - både ved tilblivelsen af planen og ved den daglige brug af kommuneplanen. Dels giver den digitale kommuneplan nye muligheder for formidling og debat, da det system (såkaldt CMS-system), der benyttes, indeholder forskellige kommunikationsværktøjer. Dels er der flere muligheder i forbindelse med opbygningen af den digitale plan, hvilket betyder, at der kan laves en mere målrettet kommuneplan, hvor man ved forskellige temaportaler mere målrettet kan få de oplysninger man søger. Endvidere kan der henvises/linkes til dokumenter/sider udenfor kommuneplanen, der beskriver et bestemt forhold nærmere, og derved kan underbygge indholdet i selve kommuneplanen. En digital kommuneplan er procesunderstøttende. Med en digital kommuneplan - og det system, der ligger bagved den - vil der i forhold til udarbejdelsen af planen åbnes nye muligheder, da der er indbygget en processtyring. Med denne processtyring kan der etableres et produktionsmiljø, udformes skabeloner mv. Planafdelingen vil være redaktør og kan uddelegere skriveopgaver til de enkelte afdelinger, hvorefter tingene samles og publiceres. Afdelingerne vil kunne skrive direkte i planen, og kan derved med det samme se opsætning og muligheder. Endvidere kan der være flere brugere på systemet på samme tid. For at styrke implementeringen af en digital kommuneplan og komme bedst muligt fra start, er Planafdelingen sammen med 10 andre kommuner kommet med i "Netværk om digitale kommuneplaner" med COWI som tovholder på projektet (projektplan vedlagt som bilag). Projektet er et led i PLAN09, der er et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Miljøministeriet, der har til formål at udvikle og forny plankulturen i kommunerne. PLAN09 har bevilget en million kroner til projektet om digitale kommuneplaner, mens der fra hver af de deltagende kommuner er en samlet egenbetaling på ialt kroner fordelt på 2008 og Formålet med "Netværk om digitale kommuneplaner" er, at det gennem "forsøg/idéafprøvninger" skal medvirke til at udvikle de digitale kommuneplaner, så de tekniske muligheder for at producere, vedligeholde og formidle kommuneplanerne udnyttes effektivt. Hver enkelt kommune skal medvirke til disse "forsøg/idéafprøvninger" ved at byde ind på endnu ikke definerede delprojekter. "Netværk om digitale kommuneplaner" strækker sig over perioden januar 2008 til september For at kunne udarbejde en digital kommuneplan er det en forudsætning, at den nødvendige software er tilgængelig. Til dette formål ønsker Planafdelingen derfor at tilkøbe et produkt (ODEUM), som COWI har udviklet til netop digitale kommuneplaner og planer i det hele taget. Det er et produkt, der efter Planafdelingens vurdering leverer de faciliteter, som vi har behov for, og det kan fungere som processtyringsværktøj, hvilket bliver et centralt element. ODEUM-produktet koster kroner. Dette beløb dækker over indkøb, licenser, opbygning af layout samt kurser i brugen af de forskellige faciliteter som produktet giver mulighed for. Dette beløb er et engangsbeløb, der kræves for at komme i gang. Det er en stor ekstrapost på kommuneplankontoen, og Planafdelingen anmoder derfor en tillægsbevilling på kroner til indkøb af det nødvendige udstyr. Ud over engangsbeløbet er de årlige omkostninger ved produktet kroner, hvilket dækkes ind af den daglige drift af kommuneplanen. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der budgetteres med kr. om året til kommuneplanarbejdet. Udgiften i 2006 var på og i 2007 på kr. Der kan således forekomme store udsving i forbruget - afhængig af om der i året er en igangværende kommuneplanproces. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 45

23 Desuden skal nævnes, at nye opgaver overtaget fra amtet - såsom VVM redegørelser - koster mindst kr. pr. stk. at få udarbejdet. Udgiften hertil er en kommuneplanudgift. Planafdelingen har ikke fået tilført budgetmidler i den anledning. Bilagsliste Projektplan underskrevet Planafdelingen indstiller, at deltagelsen i "Netværk om digitale kommuneplaner" tages til efterretning, og at der afgives en merbevilling på kr. i årene 2008 og 2009 at der gives en merbevilling på kr. til indkøb af produkt til digital kommuneplan at der årligt frigives kr. i driftsomkostninger fra Udvalget kan tilslutte sig Planafdelingens indstilling, men ønsker redegørelse om rationaliseringsgevinster, forinden merbevilling kan meddeles S Indretning af nye fællesbadeværelser på plejehjem efter påbud fra Arbejdstilsynet Resumé Det fremgår af tidligere notat den 24. oktober 2007 til Socialudvalget (sag 167), at Arbejdstilsynets runde på Struer Kommunes plejehjem i 2007 har medført en række påbud om pladsforhold på badeværelser på beboerstuer. Arbejdstilsynet angav to løsningsmuligheder: På kort sigt: Handleplaner for udførelse af plejeopgaver. Dette har sikkerhedsgrupperne arbejdet med i efteråret På sigt: Etablering af fællesbadeværelser på plejehjemmene til brug for bad og personlig pleje af beboerne. Det blev besluttet på Socialudvalgets møde i oktober 2007 (sag 167) at arbejde videre med etableringen af fællesbadeværelserne. Vedlagte bilag indeholder kort beskrivelse af mulighederne samt økonomi i forbindelse med dels byggeomkostninger, dels hjælpemiddelomkostninger. Se vedhæftet notat. Kommunale Bygninger har gennemgået de eksisterende lokaler sammen med indbudte entreprenører for indhentning af priser. Se særskilte bilag. Håndværkerudgifter total: kr.: Rosengården, Humlum, 2 badeværelser: kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 46

24 Solglimt, Hjerm: kr. Ålkjærsminde, Struer: kr. Bakkely, Struer: kr. Asp Plejecenter: kr. Sikkerhedsleder har sammen med sikkerhedsgrupperne vurderet hjælpemiddelbehovet. Se særskilt bilag. Hjælpemiddeludgifter total: kr.: Rosengården, Humlum, 2 lokaler: kr. Solglimt, Hjerm: kr. Ålkjærsminde, Struer: kr. Bakkely, Struer: kr. Asp Plejecenter: kr. Pris for håndværkerudgifter kr. Pris for indkøb af nødvendige hjælpemidler: kr. Totaludgift: kr. Administrationen indstiller at Socialudvalget godkender planen for midlertidige badeværelser samt økonomien forbundet hermed. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der ikke er afsat midler på anlægsbudgettet i 2008 til indretning af badeværelser på plejehjem. vil medføre en merbevilling på kr. Sagen skal behandles i Struer Byråd. Bilagsliste samlet håndværkerudgift på ombygning af bade og toiletrum Notat, Socialudvalget jan 2008 beskrivelse og overslag bade og toiletrum, Ålkjærsminde (Kopi) beskrivelse og overslag bade og toiletrum, Solglimt (Kopi) beskrivelse og overslag bade og toiletrum, Rosengården (Kopi) Oversigt hjælpemiddelsbehov på plejehjem Socialudvalget sender (30. januar 2008, sag nr. 17) sagen med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Socialudvalgets anbefaling og dermed en merbevilling på kr. indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 47

25 S Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet (JT) Resumé I 2006 er der udarbejdet foreløbig beregning på de økonomiske udgifter til gennemførsel af den fysiske del af helhedsplanen (nu udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet), samlet 8 mio. kr., som fordeler sig med kr. til udarbejdelse af helhedsplanen og 7,6 mio. kr. til projektering, udbud og byggeomkostninger alt sammen pristal maj I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2007 blev der yderligere afsat 8 mio. kr. til formålet. I forbindelse med udviklingsprojektet vil der løbende være behov for at bruge midler til genhusning, inventar m.v. for at kunne opretholde pasningsgarantien. Der vil derfor være behov for at få frigivet et beløb der skal bruges som en buffer konto. Sekretariatet indstiller at der frigives kr. til formålet. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at de kr. kan finansieres af det til Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet afsatte rådighedsbeløb, anlæg. Sagens sendes til behandling i Byrådet. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (4. februar 2008, sag nr. 20), at der frigives kr. til formålet. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling, indstilles til Byrådet godkendelse P Den nye dagtilbudslov (JT) Den nye dagtilbudslov pålægger daginstitutionerne en række ekstraopgaver bl.a. i forbindelse med sprogvurdering af alle 3-årige og her har Struer Kommune fået tilført kr. pr. år i DUT midler. Institutionslederne indstiller, at de kr. tildeles institutionerne via ressourcetilpasningen (beløb pr. barn). Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 48

26 Sekretariatet indstiller at de kr. frigives, samt at institutionerne får dem tilført via ressourcetilpasningen (beløb pr. barn). Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at de kr. blev indarbejdet administrativt i budget i sidste del af budgetfasen, med den bemærkning at serviceniveauet senere skulle fastlægges af Byrådet. I det her stillede forslag tildeles beløbet børnehavebørn i aldersgruppen 3-5 år. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Børne- og Uddannelsesudvalget (4. februar 2008 punkt 22) indstiller, at beløbet frigives. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling, indstilles til Byrådet godkendelse P Resultatkontrakt 2008 mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer Der er udarbejdet en resultatkontrakt for Nordvestjysk Erhvervsråd for Arbejdsgruppen som har udarbejdet resultatkontrakten er den konstituerede erhvervsdirektør og repræsentanter fra administrationerne i de 3 kommuner. Arbejdsindsatsen/resultatkontrakten er inddelt i tre hovedområder: Bedre vilkår og muligheder for Erhvervslivet (70 %) Drive general erhvervsservice Tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft Understøtte og fremme iværksætteri Øge kompetenceudvikling og videndelingen i og mellem virksomhederne (15 %) Ad hoc opgaver (15 %) Der vil ske kvartalsvise møder mellem den konstituerede erhvervsdirektør og administrationerne, for at følge op på resultatkontrakten. Det skal nævnes, at denne aftale er den første, der er udarbejdet og at der løbende fra år til år fortsat vil blive udviklet på resultatkontrakten. Bl.a. vil der være et punkt i 2009 omkring mere egenfinansiering via projekter for Nordvestjysk Erhvervsråd. Resultatkontrakten er blevet behandlet i Nordvestjyllands Borgmesterforum mandag den 4. februar 2008, hvor den blev godkendt. Derfor sendes den til Økonomi- og Erhvervsudvalgene i de tre kommuner til orientering. Samtidig bliver kontrakten sideløbende behandlet i bestyrelsen for Nordvestjysk Erhvervsråd. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 49

27 Lovgrundlag Ingen. Relation til planstrategi og målsætninger Ingen. Økonomiske konsekvenser Ingen. Andre konsekvenser Ingen. Bilagsliste Resultatkontrakt 2008 mellem Nordvestjysk (86091) Sekretariatet sender resultatkontrakt 2008 til Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendelse. Godkendt Ø Resultatkontrakt - samarbejdsaftale mellem AU-HIH og Region Midtjylland, Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer Kommuner Struer Kommune har tidligere givet tilsagn om støtte til udviklingsaktiviteter i forbindelse med fusionen mellem Handelshøjskolen i Herning (HIH) og Århus Universitet (AU). Resultatkontrakten indgåes som led i en samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland, kommunerne under Landsdelscenter MidtVest om fælles finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter i tilknytning til AU-HIH i perioden I henhold til Vækstforums beslutning skal resultatkontrakten revurderes ultimo Den nedsatte administrative følgegruppe træffer beslutning om eventuelle ændringer i resultatkontrakten. Resultatkontrakten har til formål at regulere forholdet mellem aftalens parter vedrørende den uvildige kommunale erhvervsservice og erhvervsudvikling m.v., der ydes i henhold til 9, 12 og 13 i Lov om Erhvervsfremme og i henhold til kommunalfuldmagten. Med denne samarbejdsaftale tildeles AU-HIH såvel en regional som en lokal operatørrolle med hensyn til den kommunale og regionale erhvervsudvikling. Regionen og kommunerne forbeholder sig ret til at entrere med flere operatører til at løse opgaver omkring erhvervsservice og erhvervsudvikling. Resultatkontrakten omfatter de kontraktlige rammer for anvendelse af de regionale og lokale midler til finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter indenfor 4 delprojekter: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 26. februar 2008 Side 50

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende:martin Merrild forlod mødet kl. 11.15 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 240-245. Mødet hævet

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Økonomiudvalg Referat Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech var ikke til stede under behandlingen af punkterne 4 og 5. Britta Rasmussen var til stede under

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Knud Bjerre,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Jens Chr. Gjesing og Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl. 19.12

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning 2006 - Nørager Kommune 736 2. Beretning

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16.13 under

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. marts 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-november-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere