DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE EN HEL SKOLES UDFORDRING?!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE EN HEL SKOLES UDFORDRING?!"

Transkript

1 DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE EN HEL SKOLES UDFORDRING?!

2 PROGRAM MANDAG DEN 24. SEPTEMBER Dagens program og præsentation Det nationale videncenter KOSMOS Oplæg med øvelser i forhold til Det positive og brede sundhedsbegreb Pause Oplæg med øvelser i forhold til Den sundhedsfremmende læreruddannelse Sundhedsfremmende tiltag i et skoleperspektiv Eksempler på gode undervisningsmaterialer

3 PRÆSENTATION Katrine Bertelsen, / Læreruddannet fra Århus m. bachelor i idræt: Sundhedsundervisning et dilemma mellem kampagne og handling? Lærer, Beder Skole, idrætslinjen Bestyrelsesmedlem i Dansk Skoleidræt Østjylland Master Idræt og Velfærd m. masterspeciale: Idrætslærerne står for SKUD 2008 Lektor på University College Syddanmark, Det nationale videncenter KOSMOS

4 HVAD ER DET NATIONALE VIDENCENTER KOSMOS? KOSMOS er det nationale videncenter for kost, motion og sundhed. Se mere på

5 TJEK PÅ SUNDHEDEN Workshop 1

6 HVEM HAR ANSVARET FOR VORES SUNDHED? Borgernes sundhed og trivsel er et fælles anliggende for den enkelte, de pårørende, lokalsamfundet, kommuner, regioner og stat. Mens staten sætter de overordnede rammer for sundheden, har kommunerne ansvar for at sikre sunde rammer og forebyggelsestilbud, der skal forebygge sygdom i borgernes hverdag. Sammen har kommuner og regioner en fælles opgave i at fremme sundhed og forebygge, at sygdom udvikler sig yderligere. Den enkelte har ansvar for eget liv og for de valg og handlinger, som skaber sundhed og trivsel - eller det modsatte - for en selv og ens nærmeste. Både stat, kommuner og regioner bidrager til at gøre de sunde valg nemmere for borgerne. Kommunerne har siden strukturreformen trådte i kraft i 2007 haft ansvaret for sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejdet. Sundhedsstyrelsen vejleder om det kommunale forebyggelsesarbejde efter sundhedslovens 119 (1) (2).

7 SUNDHED OG SUNDHEDSFREMME GENNEM TIDEN Før oplysningstiden: Sygdom er skæbnen eller Gud 1700 tallet: At forvalte guds gaver er en moralsk forpligtigelse 1800 tallet: koleraepidemierne, tuberkulose og opdagelsen af sygdomsforvoldende bakterier understregede nødvendigheden af renlighed tallet: Dyrkelse af det sunde legeme, bade, gymnastik osv. Efter 2. verdenskrig: WHO: "Sygdom er ikke en uundgåelig del af den menneskelige tilværelse. Begrebet livsstilssygdomme opstår. Fokus på adfærdsfaktorer, fx rygning, alkohol, kost og motion, og på fysiologiske faktorer, fx blodtryk og kolesterolindholdet i blodet. Kampagner, oplysning, undersøgelse af dødelighed og fysiologiske forhold.

8 SUNDHED OG SUNDHEDSFREMME GENNEM TIDEN I løbet af 1900 tallet opstod der en erkendelse af, at livsstilssygdomme opstår i et kompliceret samspil mellem adfærd og faktorer som fx uddannelse, social klasse, socialt netværk, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø. Derfor skal sundhedsfremme ikke kun rettes mod det enkelte individ, men også mod levevilkår og sociale strukturer, der hæmmer den enkeltes muligheder for at leve sundt.

9 WHO S SUNDHEDSDEFINITION FRA 1947: Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun fravær af sygdom

10 ARON ANTONOVSKY De faktorer der betinger, at mennesker ikke bliver syge er: At man opfatter sin tilværelse som forståelig, struktureret og forudsigelig, at man har ressourcer til at klare udfordringer og belastninger, og at ens liv på trods af modgang og problemer har mening og er værd at leve. Dette livssyn skabes ifølge Antonovsky under opvæksten og ændres ikke væsentligt i voksenlivet. Sundhed handler også om følelsen af livsmod og livsglæde og følelsen af at kunne mestre hverdagslivets mange forskellige situationer

11 SUNDHEDSBEGREBER Der er konkurrerende opfattelser af, hvad sundhed er for et fænomen, og hvad der påvirker sundheden.

12 SUNDHEDSBEGREBER Fig. 1 Livsstil Snæver Livsstil + Levevilkår Bred Fravær af sygdom Negativ Fravær af sygdom + velvære Positiv

13 SUNDHEDSBEGREBER Felt 1 snævert og negativt sundhedsbegreb KRAM, lukker om sig selv, biomedicinsk tænkning Felt 2 snævert og positivt sundhedsbegreb Dobbelthed (sygdom + velvære), livsstilsanliggende Felt 3 bredt og negativt sundhedsbegreb Dobbelthed (livsstil + levevilkår), socialmedicinsk tænkning

14 SUNDHEDSBEGREBER Felt 4 double up x 2 = bredt og positivt Bredt Livsstil = Den måde vi lever på (vaner) Levevilkår = De rammer/det miljø, der omgiver os Positivt Fravær af sygdom Livskvalitet og velvære (fysisk, psykisk, socialt)

15 TANKESTOP I Hvilke professioner knytter sig umiddelbart til de forskellige sundhedsbegreber?

16 ET EKS PÅ HVAD UNGE VED OG MENER OM SUNDHED HVAD ER SUNDHED? For dig? Kost og motion 57 Positiv indstilling, Kroppen fungerer, Være sammen med mennesker For efterskolen? Kost og motion 137 Fællesskab, Fælles holdning til sundhed, Positive holdninger Sammenhold, Vores indstilling til livet, Det sociale For samfundet? Kost og motion 58 Glade mennesker, Aktive mennesker, Love, Folk skal leve længere og ikke blive syge, Fokus på sundt mad, Penge, Samfundet ønsker alle skal være sunde ved at spise fuldkornspasta og tørret frugt, At vi hjælper hinanden, Et bedre samarbejde, Skabe en bevidsthed hos mennesker, Gode omgivelser, Vigtigt at samfundet skaber Et godt gennemsnit for sundhed, Følge anbefalingerne, Dyrt for samfundet med Overvægtige mennesker

17 HVAD PÅVIRKER SUNDHEDEN? Kost og motion 107 Rygning 12 Alkohol 3 Mod, Medier, Omgangskreds af venner, Familie, Hjernen, Gode omgivelser, Positiv indstilling, Rart og trygt miljø, Vilje, Opbakning Fra andre, Tid, Motivation, Reklamer, Sundt humør, Energi, Mentalitet,Vores tankegang, Selvfølelse, Livsglæde, Koncentrationsevne, Overskud, Holde sig fra det usunde i lang tid, Hvordan vi påvirker hinanden, At have det godt med mig selv, Penge, Livsstilen, Livskvalitet

18 HVORNÅR ER VI SUNDE? Kost og motion 118 Søvn 2 Sex 4 Udstråler energi, Er social, Kroppen fungere som den skal, Selvværd, Gode venner, Overskud, Masser af energi, God ved sig selv, Glad for sig selv, God balance i livet og lever det fuldt ud

19

20 TANKESTOP II PARVIS Tænk på en elev/et barn, som du opfatter som sund, som du har mødt. Hvad har betydning for denne elevs/dette barns sundhed? Du skal både inddrage livsstil og levevilkår. Brug modellen i din besvarelse. Tænk efterfølgende på en elev/et barn, som du opfatter som usund, hvad har betydning for denne elevs/dette barns sundhed? Brug modellen i jeres drøftelse.

21 SUNDHEDSFREMME PÅ FORMEL Sundhedsfremme = Sundhedsundervisning * Sundhedspolitik Katrine Bertelsen, University College Syddanmark og Det Nationale Videncenter KOSMOS

22 2 SYNSVINKLER PÅ SUNDHEDSFREMME I SKOLEN Se i bogen Den sundhedsfremmende skole Side 40

23 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB - FAGHÆFTE 21.bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed (Formålet, s. 4, stk. 3)

24 HANDLEKOMPETENCE Viden og indsigt Engagement Visioner Handleerfaringer Kritisk sans

25 HANDLEBEGREBET ADSKILLER SIG FRA SÅVEL ET ADFÆRDSBEGREB SOM ET AKTIVITETSBEGREB Adfærd er i høj grad baseret på vaner. Vaner er hyppigt et ikke-bevidst fænomen, hvorimod handlinger er udtryk for mere eller mindre bevidste beslutninger. Om en aktivitet er en handling eller ej afhænger af, hvilket formål og mål der er med handlingen, hvem der har truffet beslutningen og med hvilke begrundelser.

26 HANDLEFORMER I FORHOLD TIL ET FORSTÅELSES- OG ANVENDELSESPERSPEKTIV De forskellige handleformer kan illustreres med denne figur: Direkte Indirekte Individuelle 1 2 Kollektive 3 4 (Bjarne Bruun Jensen, DPU Den sundhedsfremmende skole, side 28)

27 HANDLEFORMER Felt 1 repræsenterer en direkte individuel handling. Et eksempel herpå er, hvis en elev træffer beslutning om at forandre sine madvaner og prøver at efterleve beslutningen i praksis. Felt 3 repræsenterer en direkte kollektiv handling. Et eksempel herpå er en gruppe elever, som beslutter sig for at inspirere og holde hinanden fast i forhold til at cykle sammen til skole eller en gruppe børn/unge, som beslutter sig for at være fysisk aktive i frikvartererne.

28 HANDLEFORMER Felt 2 repræsenterer en indirekte individuel handling. Et eksempel herpå er, at eleven prøver at påvirke skolens madtilbud, hvilket indirekte sigter mod at forbedre sundheden. Felt 4 repræsenterer en indirekte kollektiv handling. Et eksempel herpå er, at eleverne beslutter sig for eks. at få etableret bedre fysiske rammer for fysisk aktivitet i skolen.

29 EN SUNDHEDSFREMMENDE POLITIK Workshop 2 4 politik-forståelser: 1) Dagsordensættende 2) Fordeling og omfordeling af ressourcer 3) Visioner for en ønskværdig fremtid 4) Problemdefinitioner og løsninger

30 EN SUNDHEDSFREMMENDE POLITIK Traditionelt adfærdspåvirkende politik: at gøre det sunde valg til det nemme valg vs. Demokratisk sundhedsfremmende politik: at gøre det handlekompetenceudviklende valg til det nemme valg

31 TEMATIKKER I JERES POLITIKKER

32 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB - FAGHÆFTE 21 De tre faglige synsvinkler Årsager og betydning Visioner og alternativer Handling og forandring

33 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB - FAGHÆFTE 21 Årsag og betydning Eleverne undersøger, hvorledes egne erfaringer kan ses i sammenhæng med emnet, således at det får betydning for deres liv. I denne forbindelse står levevilkår og livsstil centralt. Emner behandles på baggrund af biologiske, samfundsfaglige, kulturelle og historiske forhold. Visioner og alternativer Eleverne arbejder med at udvikle og begrunde alternativer og visioner i relation til det valgte emne. Forhold fra andre kulturer og lande inddrages.

34 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB - FAGHÆFTE 21 Handling og forandring Eleverne arbejder med at udvikle handlemuligheder på baggrund af de opstillede visioner. Endvidere beskæftiger eleverne sig med at skabe forandringer i forhold til eget liv, skolens liv og samfundslivet. Synliggørelse og bearbejdning af muligheder og barrierer for handling og forandring i et demokratisk samfund står centralt.

35 UNDERVISNINGSVEJLEDNINGEN FAGHÆFTE 21 Se spørgsmål side 22

36 DET NATIONALE FOREBYGGELSESRÅD Sundhedsfremme handler overordnet om at ændre på det miljø, der omgiver os, så ikke det er den enkeltes selvdisciplin, der er afgørende for sundheden Sektor/forvaltning Eksempel Effekt Børn og unge Systematisk implementering af bevægelse i skoler og dagtilbud Bedre læring og sundere børn Indsatsen skal være ambitiøs og sættes i system

37 Sundhedsfremme på Sundhed i undervisningen Sundhed i skolen Sundhed i pauser Sundhed i SFO Skolens faciliteter Sundhed efter skole/sfo-tid

38 MIG OG MINE VANER Workshop 3

39 TILTAG 6. september, 2012: Madpakkens dag 12. september, 2012: Tandbørstningens dag https://doft.dk/omos/danmarksrekord_i_tandboerstning/sider/default.aspx september, 2012: Rene hænder rent bord 26. september, 2012: Smagens dag Uge 39 uge 41, 2012: Aktiv rundt i Danmark

40 TILTAG 12. oktober, 2012: Skolernes motionsdag Uge 6, 2013: Uge Sex Uge 15 uge 20, 2013: Sæt skolen i bevægelse Uge 16 uge 18, 2013: Get moving /GetMoving2013.aspx

41 UNDERVISNINGSMATERIALER Se på

42 HVAD ER HOT I 2010 ERNE IFØLGE KOSMOS Projekt Læring i bevægelse under Ny Nordisk Skole (skolens bevægelseskultur, heldagsskoler) Sundheds- og bevægelsesambassadører/frontløbere Professionel ildsjæl Sundhed og medborgerskab Udeskoler naturen som en sundhedsfremmende intervention Jeres bud: Tværfaglighed Talent/elite It/digitalisering

43 DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE EN HEL SKOLES UDFORDRING?! Entreprenørskab på tværs (uge 41 uge 43)

44 TAK FOR I DAG OG FORDI I GAD LEGE MED!

POLITIK FOR BEVÆGELSE I KOMMUNER OG SKOLER. et inspirationsmateriale til teori og praksis

POLITIK FOR BEVÆGELSE I KOMMUNER OG SKOLER. et inspirationsmateriale til teori og praksis POLITIK FOR BEVÆGELSE I KOMMUNER OG SKOLER et inspirationsmateriale til teori og praksis 2007 et inspirationsmateriale til teori og praksis Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Karsten Sørensen og Børge

Læs mere

Af Karsten Sørensen og Børge Koch

Af Karsten Sørensen og Børge Koch Den Sundheds fremmende Skole et inspirationsmateriale til teori og praksis Af Karsten Sørensen og Børge Koch, Videncenter for Sundhedsfremme University College Syd og Det nationale videncenter KOSMOS Den

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning

Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning Del 1 Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning Lærerne i folkeskolen skal inspireres til at undervise på en sådan måde, at eleverne bliver i stand

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 10 2004 Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1 INDHOLD Forord...3 Introduktion Skolens rolle...5 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab...6 Sundhedsopfattelser...6 Handlekompetence...7 Elevengagement...7 Den Røde Tråd pædagogik og indhold...7

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Sag: 13/34766 Rubrik Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Teoretisk grundlag og pædagogisk praksis Godkendt af byrådet 2013 1/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 1.1 Baggrund... 3 1.2 Viden om patientuddannelser...

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

Uden mål kan man ikke score! Sundhedspædagogik - et særligt fokus i pædagogiske arbejde Af lektor Ina Munch, UCN pædaoguddannelsen.

Uden mål kan man ikke score! Sundhedspædagogik - et særligt fokus i pædagogiske arbejde Af lektor Ina Munch, UCN pædaoguddannelsen. Uden mål kan man ikke score! Sundhedspædagogik - et særligt fokus i pædagogiske arbejde Af lektor Ina Munch, UCN pædaoguddannelsen. I denne artikel retter jeg opmærksomheden mod sundhed og forskellige

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg i et Dialogisk perspektiv

Forebyggende hjemmebesøg i et Dialogisk perspektiv Professionshøjskolen Metropol, Sundhedsfaglig diplomuddannelse, marts 2011 Afgangsmodul Opgaven er udarbejdet af: Vejleder på opgaven: Opgaven er på: Indeholder Lone Black Schwartzlose Annette Johannesen

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 Forord Kommunerne står overfor stadig større udfordringer med at sikre borgerne velfærdsydelser inden for de givne rammer. I Fredensborg Kommune har vi

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere