Utilsigtet forældelse m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Utilsigtet forældelse m.v."

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 199 Offentligt Notat 13. maj 2014 J.nr Inddrivelse OIP Utilsigtet forældelse m.v. Indledning og opsummering Skatteudvalget har i spørgsmål nr. 219, SAU alm. del, spurgt skatteministeren, om der er restancer til det offentlige, der er forældet, fordi SKAT ikke har haft ressourcer til at foretage inddrivelsesskridt inden forældelsesfristens udløb. I Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2012 til 9. Skatteministeriet fremgår, at Skatteministeriet i forbindelse med konverteringen til Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) havde gennemført en række oprydningsopgaver. I den forbindelse var der mange krav, som blev afskrevet som følge af forældelse. Skatteministeriet kunne dog ikke opgøre omfanget af tab som følge af utilsigtet forældelse. Efter Rigsrevisionens vurdering burde omfanget og årsagen til, at kravene utilsigtet blev forældet, opgøres. SKAT har på den baggrund undersøgt omfanget og årsagerne til utilsigtet forældelse af fordringer. Dvs. at SKAT forinden forældelse ikke har vurderet, om der burde være sket afbrydelse af forældelsen, eller om der burde ske afskrivning efter inddrivelseslovens regler. Undersøgelsen har vist, at ca fordringer (0,5 pct. af alle fordringer konverteret til EFI) ved udgangen af 2013 er forældet utilsigtet. Det svarer til ca. 902 mio. kr., hvilket er ca. 1,4 pct. af den samlede restancemasse, som er konverteret til EFI. Det bemærkes, at omfanget af utilsigtet forældelse kan være større end det, der er redegjort for i dette notat. I perioden til opnåelse af fuld funktionalitet i EFI og indtil datakvaliteten på konverterede fordringer er oppe på krævet niveau, er der en risiko for, at kan være flere sager med utilsigtet forældelse. SKAT har i undersøgelsen sondret mellem følgende tre typer af forældelse: 1. Forældede studielånsrenter. Forældelse skyldes primært en ny juridisk vurdering i SKAT, da den hidtidige praksis ikke stemte overens med forældelseslovens regler. 2. Utilsigtet forældelse konstateret før konvertering til EFI. Forældelse skyldes primært, at omkostningerne ved at gennemføre inddrivelsesindsats på mindre fordringer er uforholdsmæssige høje, at procesbeskrivelser ikke er fulgt eller ikke var fuldt dækkende, eller at visse fordringer ikke er medtaget fra et inddrivelsessy-

2 stem, når der blev gennemført forældelsesafbrydende indsatser i øvrige inddrivelsessystemer. 3. Overskredne forældelsesdatoer i EFI. For en stor del af disse skyldes den overskredne frist situationer, der relaterer sig til almindelig drift, men i en lang række sager kan den nærmere årsag ikke afdækkes, idet årsag ikke kan udledes af foreliggende sagsnoter og dokumentation i øvrigt på sager fra de gamle inddrivelsessystemer. Det kan ikke afvises, at ressourcedisponeringen på inddrivelsesområdet kan have medvirket til, at SKAT ikke rettidigt har foretaget inddrivelsesskridt inden forældelsesfristens udløb, men det er ikke hovedårsagen. Det er ikke muligt at fastsætte en aktuel kursværdi på de forældede fordringer og dermed angive det reelle tab for de offentlige kasser. Det er dog SKATs vurdering, at hovedparten af de forældede krav kan henføres til restanter uden betalingsevne eller med så lille en betalingsevne, der ikke rækker til den løbende rentetilskrivning. Det bemærkes, at når EFI er fuldt implementeret, forventes der at være skabt bedre forudsætninger for at undgå, at fordringer forælder utilsigtet. Undersøgelsesområde 1 - Forældede studielånsrenter Hvis et studielån misligholdes, det vil sige at renter og afdrag ikke betales, opsiges lånet til betaling. Alle endnu ikke betalte renter, der er påløbet i studietiden, og renter påløbet indtil misligholdelsestidspunktet forfalder. Herefter overgår lånet til inddrivelse hos SKAT som en ny fordring. Efter hidtidig praksis blev SU-lånets hovedstol lagt sammen med tidligere tilskrevne, men ikke betalte renter, til en ny hovedstol, som SKAT skulle søge inddrevet, og hvoraf SKAT skulle beregne morarenter. En ny juridisk vurdering i SKAT konkluderede imidlertid, at den hidtidige praksis kolliderede med forældelseslovens regler, hvorefter renter er omfattet af hovedreglen om 3 års forældelse, og den egentlige hovedstol har 10 års forældelse. SKAT havde indtil da arbejdet med 10 års forældelse på ny hovedstol altså oprindelig hovedstol og ikke betalte SU-renter fra opkrævningsfasen. Forinden konverteringen til EFI blev forældede SU-renter (efter ny anlagt praksis) identificeret, og der blev afskrevet ca rentefordringer med en samlet sum på ca. 92 mio. kr. Der arbejdes fortsat på at identificere indbetalinger, der på indbetalingstidspunktet er afskrevet på allerede forældede studielånsrenter. Dette arbejde, der er omfangsrigt og kompliceret, er endnu ikke færdigt, og der rapporteres herom senere. Skatteministeriets Interne Revision er underrettet om ovennævnte afskrivning samt det videre arbejde den 7. august Side 2 af 13

3 Undersøgelsesområde 2 - Utilsigtet forældelse konstateret før konvertering til EFI Efter opfordring fra Rigsrevisionen har SKAT gennemført en undersøgelse af samtlige afskrevne fordringer i SAP38 i oprydningsperioden 1. oktober 2012 til 1. august 2013, hvor konverteringen til EFI blev iværksat. I SAP 38 findes fordringer, der ikke har kunnet optages i de øvrige gamle inddrivelsessystemer, f.eks. fordringer vedrørende udenlandske kunder uden dansk cpr. nr. eller SE-nr samt fordringer i øvrigt, der udspringer af domstolsafgørelser. Undersøgelsen har afdækket omfanget af afskrevne krav, hvor årsagen til afskrivningen er angivet som forældelse, uden at SKAT forinden forældelsen er indtrådt har vurderet, om der burde foretages forældelsesafbrydende skridt i forhold til skyldner eller om kravet kunne afskrives efter 16 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Ved undersøgelsen er afskrivninger, der kan henføres til en sådan kategori af utilsigtet forældelse, opgjort til ca. 477 mio. kr. Den utilsigtede forældelse har haft følgende omfang for restancer > kr.: Tabel 1. Afskrivning af fordringer > kr. utilsigtet forældelse Finansår og periode Afskrivninger antal Afskrivninger i kr. Gnst. afskrivning pr. sag I alt Den utilsigtede forældelse har haft følgende omfang for restancer < kr.: Tabel 2. Afskrivning af fordringer < kr. utilsigtet forældelse Finansår og periode Afskrivninger antal Afskrivninger i kr. Gnst. afskrivning pr. sag I alt Når denne gruppe er opgjort særskilt skyldes det, at omkostningerne ved at gennemføre inddrivelsesindsats på fordringer med en gennemsnitlig restance på 476 kr. pr. sag ofte vil være uforholdsmæssig høje. Beløbsgrænsen på kr. svarer til de ordinære fogedretters småsags grænse. Side 3 af 13

4 For restancerne > kr. er de væsentligste årsager til utilsigtet forældelse følgende: Procesbeskrivelser er ikke fulgt Procesbeskrivelser gældende for opfølgning på SAP38-fordringer skulle sikre, at der blev fulgt op på inddrivelsesfordringer, hvor forældelsen var ved at indtræde, således at SKAT som inddrivelsesmyndighed forinden kunne tage stilling til, om forældelsesfristen skulle afbrydes eller om kravet evt. skulle afskrives efter 16 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Denne procesbeskrivelse er ikke fulgt i alle tilfælde. Procesbeskrivelse er ikke fuldt dækkende til at hindre utilsigtet forældelse For inddrivelsesfordringer på erhvervsområdet har procesbeskrivelsen ikke været fuldt dækkende med henblik på at undgå utilsigtet forældelse. I procesbeskrivelsen var anført, at for erhvervsrestancer under kr. skulle opfølgning ske via et særligt inddrivelsesprojekt, der bl.a. omfattede indberetning af restancen til RKI. I projektbeskrivelsen for RKI blev SAP38-fordringer imidlertid fravalgt, da der ikke kunne køres automatiske processer på SAP-38-fordringer. SAP38-fordringer ikke medtaget ved indsatser for fordringer fra andre inddrivelsessystemer I de gamle inddrivelsessystemer kunne en kunde godt skylde fordringer bogført i alle 3 inddrivelsessystemer, da den enkelte fordringstype var afgørende for, i hvilket system den enkelte fordring skulle håndteres. Undersøgelsen har vist, at fordringer i SAP38 ofte ikke blev medtaget, når der blev gennemført forældelsesafbrydende indsatser for kundens krav i de 2 øvrige inddrivelsessystemer. Undersøgelsesområde 3 - Overskredne forældelsesdatoer i EFI EFI blev idriftsat i september måned På grund af systemets størrelse og kompleksitet er systemet besluttet idriftsat kontrolleret og trinvist. Der har under implementeringen vist sig at være en række fejl, som skulle rettes, før de næste trin i implementeringen kunne iværksættes. I perioden op til 31. december 2013 er antallet af inddrivelsesfordringer med overskreden forældelsesfrist fra 1. september december 2013 kontinuerligt steget. For at tage højde for mulig forældelse blev der i SKATs regnskab for 2013 foretaget en efterpostering på 508 mio. kr. For en stor del af disse fordringer har det vist sig, at den overskredne forældelsesfrist relaterer sig til situationer, der forekommer i almindelig drift, fx: Fordringer omfattet af bobehandling (f.eks. konkurs), hvor forældelse af anmeldte fordringer er suspenderet. Fordringer, hvor kundens adresse ikke kendes, f.eks. udrejste fra Danmark uden kendt adresse i udlandet, hvor forældelsen er suspenderet. Side 4 af 13

5 Fordringer, hvor der i lukkeperioden for de gamle inddrivelsessystemer er foretaget manuelle forældelsesafbrydende indsats, f.eks. udlæg eller gældserkendelse. Fordringer, der afventer afskrivning, f.eks. på grund af eftergivelse, afsluttet bobehandling m.v. men hvor afskrivningen endnu ikke har kunnet gennemføres i EFI. Den utilsigtede forældelse er herefter opgjort til ca. 333 mio. kr. således: Tabel 3. Fordringer konverteret til EFI utilsigtet forældelse Konverteret fra flg. system Antal kunder Antal fordringer Sum for utilsigtet forældelse 1. RIS, KMD-IND og SAP38 2. SAP KMD-IND SAP38 1 (er ikke opgjort) I alt > Når den endelige afskrivning af forældede krav gennemføres i 2014 vil ovennævnte efterpostering vil blive elimineret. I en lang række sager kan den nærmere årsag til, at utilsigtet forældelse er indtrådt, ikke afdækkes. Af sagsbemærkninger og systemdokumentation kan alene udledes, at der ikke er gennemført forældelsesafbrydende skridt hos kunden inden for de sidste 3 år. Mulige årsager til den utilsigtede forældelse kan være: Kunden har gæld bogført i flere af de gamle inddrivelsessystemer Ved iværksættelse af inddrivelsesskridt er der ikke i alle tilfælde taget højde for, at kunden har haft gæld i andre inddrivelsessystemer end det, der aktuelt arbejdes med. Herved får sagsbehandleren ikke overblik over kundens samlede gæld til det offentlige, og det anvendte inddrivelsesskridt omfatter dermed kun en delmængde af kundens gæld. Utilsigtet forældelse er udlandsrelateret Når en skyldner udrejser fra Danmark uden kendt adresse suspenderes forældelsen i op til 10 år. SKAT skal jævnligt undersøge, om kunden er genindrejst. Følges ikke op herpå forældes fordringen på grund af passivitet fra SKATs side. En anden situation er skyldnere, der er udrejst med kendt adresse, hvor fordringen enten ikke er sendt til udlandet til inddrivelse, eller kunden er udrejst til et land, hvor fordringen ikke kan sendes til inddrivelse. 1 Denne delmængde af den utilsigtede forældelse har ikke været en del af Undersøgelsesområde 3, idet årsag til forældelsen ikke er afdækket. Det vurderes dog, at årsagsafdækningen på de 3 øvrige delområder er repræsentativ også for delområde 4. Side 5 af 13

6 Andre faktorer, der kan have medvirket til utilsigtet forældelse Ud over de direkte årsager redegøres i dette afsnit nærmere for, hvilke mere generelle omstændigheder, der kan have ført til, at utilsigtet forældelse er indtrådt. 1. De gamle inddrivelsessystemer Efter fusionen i 2005 har SKAT reduceret antallet af inddrivelsessystemer til tre. Der er gennemført forbedringer af disse tre systemer og dermed opnået effektiviseringsgevinster, men ikke i samme omfang, som det havde været muligt med et nyt inddrivelsessystem. De nævnte tre inddrivelsessystemer er forskellige både for så vidt angår platform, programmering, dataindhold, opbygning og funktionalitet. Styringen af produktionen på inddrivelsesområdet blev således understøttet af forskelligartede systemer uden mulighed for nævneværdig korrespondance mellem systemerne. Forældelseshåndtering havde i de tre inddrivelsessystemer følgende funktionaliteter til rådighed: SAP38-systemet (restancer vedrørende skatter og afgifter, der ikke kan håndteres i de øvrige systemer) har ikke noget felt til forældelsesdato og al forældelseshåndtering skulle ske manuelt. Systemet har heller ikke et felt til at markere, hvis forældelsen er suspenderet, f.eks. som følge af, at kunden er udvandret uden kendt adresse. Systemet har dog en facilitet til for hver fordring at skrive i et tekstfelt, som dog ikke har stor værdi i håndteringen af en stor mængde fordringer til inddrivelse. KMD-IND-systemerne (skatte- og afgiftsrestancer, kommunale restancer) fik i 2010 et forældelsesfelt, men anvendelsen af feltet nåede kun at omfatte en delmængde af fordringer med den almindelige 3-årige forældelse. Forældelsesfeltet blev ikke anvendt for en række nærmere angive fordringstyper. For fordringer med 10 års forældelse blev forældelsesfeltet enten ikke udfyldt, eller der blev kun indsat 3 års forældelse. Forældelsesfelterne blev ikke automatisk opdateret, når f.eks. et udlæg eller en gældserkendelse forlængede forældelsesfristen med 3 år eller mere. Således blev over 2 mio. fordringer overført til EFI med en fiktiv forældelsesdato, hvor der i 2014 ved maskinel opdatering sker databerigelse i EFI, således at reel forældelsesdato fremgår. Systemerne havde felt til markering af suspension af forældelse, men skulle vedligeholdes manuelt. RIS-systemet (øvrige statslige krav samt tidligere uerholdelige skatte- og afgiftskrav). Dette system havde forældelsesfelter, som dog skulle opdateres manuelt, når f.eks. et udlæg eller en gældserkendelse forlængede forældelsesfristen med 3 år eller mere. Systemet havde felt til markering af suspension af forældelse, som dog skulle vedligeholdes manuelt. Side 6 af 13

7 2. EFI Som led i en kommunalreform blev de statslige og kommunale inddrivelsesmyndigheder samlet i november 2005 i SKAT. Sammenlægningen var første skridt i bestræbelserne på at skabe et enstrenget inddrivelsessystem. I lovforslag 112 fremsat februar 2005 fremgår det af bemærkningerne til forslaget, at en af flere forudsætninger for at opfylde målsætningerne for fusionen på inddrivelsesområdet var fra 2007 at systemunderstøtte den offentlige inddrivelse med et nyt fælles inddrivelsessystem, der dels samler inddrivelsen, dels understøtter og udbygger mulighederne for en maskinel sagsbehandling på de områder, hvor dette kan effektivisere inddrivelsen. Systemet skulle afløse de daværende 10 offentlige inddrivelsessystemer, der blev bedømt til ikke at kunne understøtte en effektiv og sikker inddrivelse. EFI blev imidlertid først sat i drift 1. september Konvertering af fordringer til EFI De overordnende målsætninger for EFI er: Styrkelse af borgerens retssikkerhed gennem ensartet praksis Effektivisering af arbejdsgange blandt andet ved at reducere dobbeltarbejde Brug af de mest effektive inddrivelsesmidler via større ledelsesmæssigt fokus Opnåelse af større provenu gennem bedre styring og prioritering Administrative forbedringer via høj grad af automatisering For at opfylde disse målsætninger er det en af mange forudsætninger, at de data EFI opererer med er valide på fordringsniveau i et langt højere detaljeringsniveau og med flere informationer på fordringsniveau end det, der blev anvendt i de gamle inddrivelsessystemer. F.eks. blev hver eneste rate på en daginstitutionsrestance splittet op pr. rate, hvor der for hver rate er skabt en relation til evt. opkrævningsrenter beregnet af den pågældende kommune. Databerigelsen på de gamle fordringer har bl.a. udstillet de gamle systemers svagheder med forældelseshåndtering. Ved konverteringen af fordringer er der i EFI modtaget ca. 19 mio. fordringer med en restancesum på 64 mia. kr. fordelt på ca kunder, indsatser (udlæg, betalingsordninger m.v.) og 9 mio. relationer mellem fordringer og indsatser. Det er ud af denne samlede mængde den utilsigtede forældelse er konstateret. Selv om den utilsigtede forældelse i sig selv er uacceptabel stor, udgør den en meget lille andel af den samlede restancemasse. Ved forberedelsen til idriftsættelse af EFI og den tilhørende konvertering har det været en betingelse for at gennemføre konverteringen, at anvendelsen af de gamle inddrivelsessystemer successivt blev lukket ned for almindelig produktion i månederne før konverterin- Side 7 af 13

8 gen for helt at lukke i måneden før idriftsættelsen af EFI. Selv om der manuelt er foretaget udlæg, sendt gældserkendelser m.v. i forberedelsesfasen og lukkemåneden, var der forudset et produktionstab, som også har haft negativ påvirkning på forældelseshåndteringen. 4. Reglerne om forældelse Med lov nr. 522 af 6. juni 2007 blev der indført nye regler om forældelse (forældelsesloven). Med lovændringen blev der indført en almindelig forældelsesfrist på 3 år, som skulle erstatte den hidtidig gældende almindelige 5 årige forældelsesfrist. Skiftet fra 5 år til 3 år skete med en overgangsregel, således at den 3 årige forældelse havde virkning fra 1. januar På denne dato skiftede fordringer med hidtil 5 års forældelse status til at have 3 års forældelse regnet bagud i tid. Af lovforarbejderne fremgår det bl.a., at forslaget ikke har negative konsekvenser (merudgifter) for staten, hverken af økonomisk eller administrativ art. Langt de fleste af de nævnte ca. 19 mio. konverterede fordringer til EFI er omfattet af den almindelige forældelsesfrist på 3 år. Overgangen pr. 1. januar 2011 medførte, at SKATs forældelseshåndtering af fordringer potentielt blev forøget med 40 pct. (fra 3 år til 5 år). Med lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige, der trådte i kraft 1. januar 2009, blev der blandt andet gennemført en harmonisering af reglerne om afskrivning af gæld til det offentlige. Samtidig blev der indført regler, der i videre omfang end hidtil, giver mulighed for, at fordringer kan afskrives i forhold til skyldner. Et af formålene var at sikre, at der fokuseres på de restancer, der reelt er mulighed for at inddrive, og at der ikke anvendes unødige ressourcer på at holde ikke-inddrivelige fordringer i live. I lovforarbejderne forudsættes det, at der systemmæssigt ville blive mulighed for at overvåge skyldners økonomiske forhold og registrere de inddrivelsesmidler, der er anvendt for at inddrive fordringen. Dermed kunne det pr. automatik vurderes, om en fordring vil kunne inddrives, og om der skal foretages afbrydelse af forældelse, eller om fordringen kan ophøre i forhold til skyldner. Det var således ikke hensigten, at der for hver enkelt fordring umiddelbart forud for, at der vil indtræde forældelse, skulle foretages en konkret og manuel vurdering af om, der skal foretages forældelsesafbrydende skridt. Det forudsættes derimod, at det systemmæssigt skulle sikres, at alle fordringer inddrives med de inddrivelsesmidler, der vil være de sædvanlige for den pågældende fordring. Yderligere blev det forudsat, at der kan ske systemmæssig afskrivning af restancer, der ikke er inddrivelige, når disse forælder. Først med fuld implementering af EFI og efter etablering af tilstrækkelig datakvalitet på konverterede fordringer til EFI kan det forventes, at SKAT kan foretage automatisk afskrivning af fordringer, der opfylder kriterierne herfor. Fra 2010 og indtil videre har afskrivning været gennemført ved en ressourcetung manuel sagsbehandling på enkeltsags- Side 8 af 13

9 niveau. Ofte har sagsbehandlingen skullet baseres på informationer fra flere inddrivelsessystemer. Samlet utilsigtet forældelse Den opgjorte utilsigtede forældelse fra undersøgelse 1, 2 og 3 udgør 902 mio. kr. og kan opdeles således på fordringshavergrupper: Tabel 4. Utilsigtet forældelse fordelt på fordringshavergrupper Fordringshaver SUM mio. kr. Pct. SKAT ,8 Øvrig stat ,7 Kommunerne 16 1,8 Andre offentlige 6 0,7 I alt Hvordan undgås utilsigtet forældelse i fremtiden? Sættes de angivne årsager til hvorfor utilsigtet forældelse er opstået i forhold til foreliggende beskrivelser af EFI vurderes det, at der med det nye system med fuld funktionalitet vil blive skabt et grundlag for at hindre utilsigtet forældelse. Vurderingen bygger på følgende: 1. Alle restancer til det offentlige er samlet i ét stort set automatiseret inddrivelsessystem. 2. EFI opdaterer med ganske få undtagelser i bobehandlingsfasen automatisk forældelsesdato, når en forældelsesafbrydende indsats iværksættes. 3. EFI foretager pr. automatik udsøgning af fordringer, der opfylder objektive kriterier for afskrivning efter inddrivelseslovens 16, hvorved håbløse fordringer renses ud og afskrives, når forældelse indtræder. 4. EFI lægger i god tid inden forældelse indtræder fordringer i en opgavekø med henblik på iværksættelse af forældelsesafbrydende tiltag. Opgavekøens omfang og indhold indgår i den delvist automatiserede produktionsstyring, så der er mulighed for en ledelsesmæssig prioritering op til forældelse indtræder. 5. EFI har/får funktionalitet med henblik på udsendelse af gældserkendelse og foretagelse af forældelsesafbrydende udlæg. 6. Hvis forældelse alligevel indtræder utilsigtet f.eks. på grund af for få ressourcer til at behandle opgavekøerne og uden forudgående ledelsesmæssig indgriben - afskrives kravene efter ledelsesmæssig godkendelse, og der bliver mulighed for at danne en ledelsesrapport om en periodes afskrivninger og angivne årsagsforklaringer hertil. Side 9 af 13

10 Med den beskrevne funktionalitet vil EFI bidrage til at eliminere utilsigtet forældelse, når EFIs styringsfaciliteter og funktionalitet fuldt ud kan anvendes og anvendelsen sker efter hensigten. Det er også en forudsætning, at datakvaliteten vedrørende konverterede krav fra de gamle inddrivelsessystemer bringes op på samme niveau som nye sager, der sendes til inddrivelse direkte i EFI. Det betyder, at gamle sager skal være opdateret med korrekt forældelsesdato, indsatstype, suspensionsmarkering m.v. En sikker forældelseshåndtering i EFI afventer mere specifikt følgende pr. ultimo april 2014: 1. Funktionalitet i EFI til afskrivning af konstaterede forældede fordringer på den enkelte kundes konto i EFI samt regnskabsmæssig postering af disse afskrivninger. 2. Funktionalitet i EFI til at indberette manuelt foranstaltede forældelsesafbrydende skridt, herunder udlæg og gældserkendelser. 3. Funktionalitet i EFI til i stordrift og på et sikkert niveau at kunne sætte inddrivelsesindsatser i gang. 4. Løsning af 9 systemrelaterede fejl (defects), som har relation til forældelseshåndtering. 5. Identifikation af endnu ikke konstaterede forældede krav med forældelsesdato i 2013, f.eks. forældelse, der kan være opstået som følge af endnu ikke rettede eller kun delvist rettede systemmæssige fejl (defects), jf. pkt Opgørelse og afskrivning af allerede konstaterede forældede krav vedrørende Højnelse af datakvalitet på ikke forældede fordringer, så automatisk sagsbehandling i EFI kan sættes i værk på et sikkert grundlag. 8. Opdatering af suspensionsmarkeringer vedrørende forældelse på fordringer, hvor kunden f.eks. er udvandret uden kendt adresse. Der er således en mellemperiode, hvor der kan være og er krav, der utilsigtet er forældet, udover de forældede krav, der specifikt er redegjort for i dette notat. Vurdering af reel tabsrisiko for de offentlige kasser Der er foretaget en vurdering af kundernes restancer pr og for cpr.- kunder også en vurdering af deres nettoindkomst. Hensigten har været at indikere, om de forældede fordringer ville være kommet i de offentlige kasser ved fortsat inddrivelse, hvis forældelsen havde været afbrudt. Vurderingen har omfattet forældede og afskrevne beløb på 476 mio. kr., jf. tabel 1 (undersøgelsesområde 2) og forældede og afskrevne beløb på 310 mio. kr., jf. tabel 3 (undersøgelsesområde 3 delområderne 1,2 og 3). Det er de områder, hvor SKAT har gennemgået fordringerne ikke kun for at opgøre omfanget af forældelsen, men også søgt at afklare årsagen til at forældelse utilsigtet er indtrådt. Vurderingen dækker således 87 pct. af den opgjorte forældelse på i alt 902 mio. kr. Side 10 af 13

11 1. Undersøgelsesområde 2 (Afskrivninger før overgang til EFI) Afskrivningerne på ca. 476 mio. kr. fordeler sig på følgende kundetyper: Cpr-kunder med et forældet og afskrevet beløb på 220 mio. kr. Kunder uden dansk cpr-nr. med et forældet og afskrevet beløb på ca. 71 mio. kr. Virksomheder med dansk SE/CVR-nr. med et forældet og afskrevet beløb på 185 mio. kr. Cpr.-kunder forældet og afskreven gæld på 220 mio. kr. CPR-kunderne har en restance pr på 356 mio. kr., svarende til et gennemsnit på 1,3 mio. kr. pr. kunde. Den gennemsnitlige nettoindkomst er kr. (A-indkomst efter SKAT). Bundgrænsen for at SKAT kan foretage lønindeholdelse eller fastsætte afdragsordninger er henholdsvis kr. for forsørgere og kr. for ikke forsørgere. Afdragsprocenten gradueres efter indkomstens størrelse. 41 pct.af kunderne skylder ca. 95 mio. kr. og er på lavindkomst. SKAT afventer, om kunden igen får betalingsevne. 59 pct. af kunderne skylder ca. 261 mio. kr. med en gennemsnitlig gæld på ca. 1,6 mio. kr. Kunderne ligger over lavindkomstniveauet med en gennemsnitlig nettoindkomst på kr. En sådan nettoindkomst er ikke stor nok til at afvikle en så stor gennemsnitsrestance. I mange tilfælde vil lønindeholdelsesmuligheden end ikke række til at betale den løbende rentetilskrivning på restancens hovedstol. Samlet set har denne kundegruppe en lav betalingsevne, og det vurderes, at størsteparten af de afskrevne 220 mio. kr. aldrig ville være kommet i statskassen, hvis forældelsen havde været afbrudt. Uanset disse gennemsnitsbetragtninger er der en andel, hvor statskassen har indkasseret et reelt tab som følge af den utilsigtede forældelse. Kunder uden dansk cpr. nr. forældet og afskreven gæld på ca. 71 mio.kr. Kunderne er typisk bosiddende i udlandet. Inddrivelsen er i mange tilfælde håbløs, f.eks. fordi skyldners adresse ikke er kendt eller fordi skyldneren opholder sig i et land, hvor mellemstatslig bistand til inddrivelse ikke er aftalt. Hertil kommer, at den mellemstatslige inddrivelse ikke altid giver penge i kassen på grund af skyldners aktuelle økonomiske situation. Det vurderes, at størsteparten af de afskrevne 71 mio.kr. aldrig ville være kommet i statskassen, hvis forældelsen havde været afbrudt. Uanset disse gennemsnitsbetragtninger er der en andel, hvor statskassen har indkasseret et reelt tab som følge af den utilsigtede forældelse. Side 11 af 13

12 Virksomheder med dansk SE-/CVR-nr. forældet og afskreven gæld på ca. 185 mio. kr. De afskrevne restancer er oftest under kr. pr virksomhed og forældelsen kan i mange tilfælde tilskrives, at de daværende forretningsgange ikke i tilstrækkelig grad har sikret opfølgning med forældelsesafbrydende skridt. Selv om virksomhederne pr havde en restance på ca. 79 mio. kr., vurderes det, at der har været reelle inddrivelsesmuligheder for en større andel af de 185 mio. kr. end gældende for cpr.- kunderne og kunder uden dansk cpr. nr. Statskassens reelle tab på denne kundegruppe er forholdsmæssig større. 2. Undersøgelsesområde 3 (Delmængde 1+2+3, jf. tabel 3, efter overgang til EFI) Afskrivningerne på ca. 310 mio. kr. fordeler sig på følgende kundetyper: Cpr-kunder med et forældet beløb på 261 mio. kr. Virksomheder med dansk SE/CVR-nr. med et forældet beløb på 49 mio. kr. Cpr.-kunder forældet gæld på 261 mio. kr. CPR-kunderne har en restance pr på ca mio. kr. (inkl. den nu forældede gæld), svarende til et gennemsnit på kr. pr. kunde. Den gennemsnitlige nettoindkomst er kr. (A-indkomst efter SKAT). Grænsen for at SKAT kan foretage lønindeholdelse eller fastsætte afdragsordninger er henholdsvis kr. for forsørgere og kr. for ikke forsørgere. Afdragsprocenten gradueres efter indkomstens størrelse. 76 pct. af kunderne skylder ca mio. kr., svarende til en gennemsnitlig gæld på kr. pr. kunde. Kunderne er på lavindkomst. SKAT afventer, om kunderne igen får betalingsevne. 24 pct. af kunderne skylder ca. 780 mio. kr., svarende til et gennemsnit på kr. pr. kunde. Kunderne ligger over lavindkomstniveauet med en gennemsnitlig nettoindkomst på kr. I mange tilfælde vil lønindeholdelsesmuligheden ikke række til at betale den løbende rentetilskrivning på restancens hovedstol. Samlet set har denne kundegruppe en lav betalingsevne, og det vurderes, at størsteparten af de forældede restancer på 261 mio.kr. aldrig ville være kommet i statskassen, hvis forældelsen havde været afbrudt. Uanset disse gennemsnitsbetragtninger er der selvfølgelig en andel af de 261 mio. kr., der over tid ville være kommet i de offentlige kasser, hvis forældelse havde været afbrudt. Side 12 af 13

13 Virksomheder med dansk SE- nr./cvr-nr. forældet gæld på 49 mio. kr. Selv om en del af virksomhederne pr havde en restance på ca. 360 mio. kr. (inkl. den forældede gæld), svarende til et gennemsnit på kr. vurderes det, at der har været reelle inddrivelsesmuligheder for en større andel end gældende for cpr.-kunderne. Selv om der er andele, som aldrig ville være kommet i de offentlige kasser, vurderes det, at det offentliges reelle tab på denne kundegruppe forholdsmæssigt er større end for ovennævnte. Side 13 af 13

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2015

Offentlige restancer status pr. juni 2015 Notat 25. september 2015 J.nr. 15-2711376 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2015 Dette notat indeholder den faste orientering om status for de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Offentlige restancer - status pr. juni 2014

Offentlige restancer - status pr. juni 2014 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Notat 7. oktober 2014 J.nr. 14-4106629 Inddrivelse SBT Offentlige - status pr. juni 2014 Indledning I dette notat oplyses om restancesituationen

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 234 Offentligt Notat J.nr. 17-0796543 Inddriv else Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer. December 2014

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer. December 2014 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer December 2014 BERETNING OM SKATS FORVALTNING AF RESTANCER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem 7511752 JKA/jka Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) m.v. 1. Skatteministeriet har bedt mig vurdere, om de foreliggende undersøgelser af fordringsmassen og funktionerne i systemet

Læs mere

Hvad er værdien af skatterestancerne?

Hvad er værdien af skatterestancerne? 1. december 2017 2017:19 Hvad er værdien af skatterestancerne? Af Niels Madsen og Jesper Bojsen 1 De samlede skatterestancer steg markant fra 2013 til 2016 og udgjorde i 2016 knap 66 mia. kr. Restancernes

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. december 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 438 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 163 Offentligt Notat J.nr. 16-0278092 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. december

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013.

Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 263 Offentligt j.nr. 13-0191125 Dato: 28. Juni 2013 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013. Holger K. Nielsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen.

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 76 Offentligt Notat 21. december 2015 J.nr. 15-3218715 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 53 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af

Læs mere

3/2014. Beretning om SKATs forvaltning af restancer

3/2014. Beretning om SKATs forvaltning af restancer 3/2014 Beretning om SKATs forvaltning af restancer 3/2014 Beretning om SKATs forvaltning af restancer Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister,

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013

Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013 - 1 Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Notat J.nr. 16-0709158 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. oktober 2013

Offentlige restancer status pr. oktober 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 89 Offentligt Notat J.nr. 13-6430781 Den 21. januar 2014 Inddrivelse SBT Offentlige restancer status pr. oktober 2013 Indledning Det er aftalt, at SKAT skal redegøre

Læs mere

2. Særlig orientering om forretningsmæssig håndtering af implementeringen af EFI

2. Særlig orientering om forretningsmæssig håndtering af implementeringen af EFI Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 66 Offentligt Notat 17. december 2014 J.nr. 14-4106629 Inddrivelse Offentlige status pr. september 2014 samt særlig orientering om de aktuelle opgaver og udfordringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Side 1 af 5 1. INDLEDNING VEJLEDNING Gensidig bistand Danmark/Grønland ved inddrivelse af skat m.v. Bistand ved inddrivelse af dansk skat m.v. i Grønland og grønlandsk skat m.v. i Danmark finder sted efter

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af restancer

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af restancer Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af restancer Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs forvaltning af restancer (beretning nr. 3/2014) 14. juni

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune * * UDKAST * * Notat vedrørende restancer Viborg Kommune Udarbejdet juli 2014 Indhold Indledning... 3 Sammendrag... 3 Restancer pr. 31/12 2013... 4 Fordeling på typer af krav pr. 31/12 2013... 5 Restance

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Juni 2010 BERETNING OM SKATS FUSION AF INDDRIVELSESOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

- Tale til besvarelse af spørgsmål C, D, E, F og G den 30. september 2015

- Tale til besvarelse af spørgsmål C, D, E, F og G den 30. september 2015 Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 130 Offentligt 28. september 2015 J.nr. 15 2656542 15-2819882 15-2820279 Indsats og Inddrivelse SWC Samrådsspørgsmål C, D, E,

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Notat J.nr. 16-1710814 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. December 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. December 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet December 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 29. oktober 2015 J.nr. 15-1455984 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Skatteministeriet J. nr. 2017-3694 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skat.dk skm@skat.dk CVR-nr 19552101 EAN.NR.

Læs mere

Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem

Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem Rapport 25. september 2015 Ét Fælles Inddrivelsessystem Indhold 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Inddrivelsesområdet frem til i dag... 7

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Til Skatteudvalget Notat Hovedcentret Kundeservice 8. oktober 2008 Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Indledning Som nævnt i kvartalsrapporten om den aktuelle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 13-0193453 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven (Adgang

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer iflg. oplysninger fra SKAT steget fra 2.6 mia. kr. i perioden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 3. september 2014 Kontor: Budget- og

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 175 Offentligt Notat J.nr. 17-0579900 Inddriv else Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2015/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j. nr. 15-1455984 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R.

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R. J.nr. j.nr. 08-128864 Dato : 1. oktober 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen Spørgsmål 389: Ministeren

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børneog ungeydelse

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven Lovforslag nr. L 48 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Læs mere

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg Kommune ønsker at blive frikommune, når fem til syv kommuner snart får mulighed for at prøve nye arbejdsmetoder i forbindelse med, at

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere