Utilsigtet forældelse m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Utilsigtet forældelse m.v."

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 199 Offentligt Notat 13. maj 2014 J.nr Inddrivelse OIP Utilsigtet forældelse m.v. Indledning og opsummering Skatteudvalget har i spørgsmål nr. 219, SAU alm. del, spurgt skatteministeren, om der er restancer til det offentlige, der er forældet, fordi SKAT ikke har haft ressourcer til at foretage inddrivelsesskridt inden forældelsesfristens udløb. I Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2012 til 9. Skatteministeriet fremgår, at Skatteministeriet i forbindelse med konverteringen til Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) havde gennemført en række oprydningsopgaver. I den forbindelse var der mange krav, som blev afskrevet som følge af forældelse. Skatteministeriet kunne dog ikke opgøre omfanget af tab som følge af utilsigtet forældelse. Efter Rigsrevisionens vurdering burde omfanget og årsagen til, at kravene utilsigtet blev forældet, opgøres. SKAT har på den baggrund undersøgt omfanget og årsagerne til utilsigtet forældelse af fordringer. Dvs. at SKAT forinden forældelse ikke har vurderet, om der burde være sket afbrydelse af forældelsen, eller om der burde ske afskrivning efter inddrivelseslovens regler. Undersøgelsen har vist, at ca fordringer (0,5 pct. af alle fordringer konverteret til EFI) ved udgangen af 2013 er forældet utilsigtet. Det svarer til ca. 902 mio. kr., hvilket er ca. 1,4 pct. af den samlede restancemasse, som er konverteret til EFI. Det bemærkes, at omfanget af utilsigtet forældelse kan være større end det, der er redegjort for i dette notat. I perioden til opnåelse af fuld funktionalitet i EFI og indtil datakvaliteten på konverterede fordringer er oppe på krævet niveau, er der en risiko for, at kan være flere sager med utilsigtet forældelse. SKAT har i undersøgelsen sondret mellem følgende tre typer af forældelse: 1. Forældede studielånsrenter. Forældelse skyldes primært en ny juridisk vurdering i SKAT, da den hidtidige praksis ikke stemte overens med forældelseslovens regler. 2. Utilsigtet forældelse konstateret før konvertering til EFI. Forældelse skyldes primært, at omkostningerne ved at gennemføre inddrivelsesindsats på mindre fordringer er uforholdsmæssige høje, at procesbeskrivelser ikke er fulgt eller ikke var fuldt dækkende, eller at visse fordringer ikke er medtaget fra et inddrivelsessy-

2 stem, når der blev gennemført forældelsesafbrydende indsatser i øvrige inddrivelsessystemer. 3. Overskredne forældelsesdatoer i EFI. For en stor del af disse skyldes den overskredne frist situationer, der relaterer sig til almindelig drift, men i en lang række sager kan den nærmere årsag ikke afdækkes, idet årsag ikke kan udledes af foreliggende sagsnoter og dokumentation i øvrigt på sager fra de gamle inddrivelsessystemer. Det kan ikke afvises, at ressourcedisponeringen på inddrivelsesområdet kan have medvirket til, at SKAT ikke rettidigt har foretaget inddrivelsesskridt inden forældelsesfristens udløb, men det er ikke hovedårsagen. Det er ikke muligt at fastsætte en aktuel kursværdi på de forældede fordringer og dermed angive det reelle tab for de offentlige kasser. Det er dog SKATs vurdering, at hovedparten af de forældede krav kan henføres til restanter uden betalingsevne eller med så lille en betalingsevne, der ikke rækker til den løbende rentetilskrivning. Det bemærkes, at når EFI er fuldt implementeret, forventes der at være skabt bedre forudsætninger for at undgå, at fordringer forælder utilsigtet. Undersøgelsesområde 1 - Forældede studielånsrenter Hvis et studielån misligholdes, det vil sige at renter og afdrag ikke betales, opsiges lånet til betaling. Alle endnu ikke betalte renter, der er påløbet i studietiden, og renter påløbet indtil misligholdelsestidspunktet forfalder. Herefter overgår lånet til inddrivelse hos SKAT som en ny fordring. Efter hidtidig praksis blev SU-lånets hovedstol lagt sammen med tidligere tilskrevne, men ikke betalte renter, til en ny hovedstol, som SKAT skulle søge inddrevet, og hvoraf SKAT skulle beregne morarenter. En ny juridisk vurdering i SKAT konkluderede imidlertid, at den hidtidige praksis kolliderede med forældelseslovens regler, hvorefter renter er omfattet af hovedreglen om 3 års forældelse, og den egentlige hovedstol har 10 års forældelse. SKAT havde indtil da arbejdet med 10 års forældelse på ny hovedstol altså oprindelig hovedstol og ikke betalte SU-renter fra opkrævningsfasen. Forinden konverteringen til EFI blev forældede SU-renter (efter ny anlagt praksis) identificeret, og der blev afskrevet ca rentefordringer med en samlet sum på ca. 92 mio. kr. Der arbejdes fortsat på at identificere indbetalinger, der på indbetalingstidspunktet er afskrevet på allerede forældede studielånsrenter. Dette arbejde, der er omfangsrigt og kompliceret, er endnu ikke færdigt, og der rapporteres herom senere. Skatteministeriets Interne Revision er underrettet om ovennævnte afskrivning samt det videre arbejde den 7. august Side 2 af 13

3 Undersøgelsesområde 2 - Utilsigtet forældelse konstateret før konvertering til EFI Efter opfordring fra Rigsrevisionen har SKAT gennemført en undersøgelse af samtlige afskrevne fordringer i SAP38 i oprydningsperioden 1. oktober 2012 til 1. august 2013, hvor konverteringen til EFI blev iværksat. I SAP 38 findes fordringer, der ikke har kunnet optages i de øvrige gamle inddrivelsessystemer, f.eks. fordringer vedrørende udenlandske kunder uden dansk cpr. nr. eller SE-nr samt fordringer i øvrigt, der udspringer af domstolsafgørelser. Undersøgelsen har afdækket omfanget af afskrevne krav, hvor årsagen til afskrivningen er angivet som forældelse, uden at SKAT forinden forældelsen er indtrådt har vurderet, om der burde foretages forældelsesafbrydende skridt i forhold til skyldner eller om kravet kunne afskrives efter 16 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Ved undersøgelsen er afskrivninger, der kan henføres til en sådan kategori af utilsigtet forældelse, opgjort til ca. 477 mio. kr. Den utilsigtede forældelse har haft følgende omfang for restancer > kr.: Tabel 1. Afskrivning af fordringer > kr. utilsigtet forældelse Finansår og periode Afskrivninger antal Afskrivninger i kr. Gnst. afskrivning pr. sag I alt Den utilsigtede forældelse har haft følgende omfang for restancer < kr.: Tabel 2. Afskrivning af fordringer < kr. utilsigtet forældelse Finansår og periode Afskrivninger antal Afskrivninger i kr. Gnst. afskrivning pr. sag I alt Når denne gruppe er opgjort særskilt skyldes det, at omkostningerne ved at gennemføre inddrivelsesindsats på fordringer med en gennemsnitlig restance på 476 kr. pr. sag ofte vil være uforholdsmæssig høje. Beløbsgrænsen på kr. svarer til de ordinære fogedretters småsags grænse. Side 3 af 13

4 For restancerne > kr. er de væsentligste årsager til utilsigtet forældelse følgende: Procesbeskrivelser er ikke fulgt Procesbeskrivelser gældende for opfølgning på SAP38-fordringer skulle sikre, at der blev fulgt op på inddrivelsesfordringer, hvor forældelsen var ved at indtræde, således at SKAT som inddrivelsesmyndighed forinden kunne tage stilling til, om forældelsesfristen skulle afbrydes eller om kravet evt. skulle afskrives efter 16 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Denne procesbeskrivelse er ikke fulgt i alle tilfælde. Procesbeskrivelse er ikke fuldt dækkende til at hindre utilsigtet forældelse For inddrivelsesfordringer på erhvervsområdet har procesbeskrivelsen ikke været fuldt dækkende med henblik på at undgå utilsigtet forældelse. I procesbeskrivelsen var anført, at for erhvervsrestancer under kr. skulle opfølgning ske via et særligt inddrivelsesprojekt, der bl.a. omfattede indberetning af restancen til RKI. I projektbeskrivelsen for RKI blev SAP38-fordringer imidlertid fravalgt, da der ikke kunne køres automatiske processer på SAP-38-fordringer. SAP38-fordringer ikke medtaget ved indsatser for fordringer fra andre inddrivelsessystemer I de gamle inddrivelsessystemer kunne en kunde godt skylde fordringer bogført i alle 3 inddrivelsessystemer, da den enkelte fordringstype var afgørende for, i hvilket system den enkelte fordring skulle håndteres. Undersøgelsen har vist, at fordringer i SAP38 ofte ikke blev medtaget, når der blev gennemført forældelsesafbrydende indsatser for kundens krav i de 2 øvrige inddrivelsessystemer. Undersøgelsesområde 3 - Overskredne forældelsesdatoer i EFI EFI blev idriftsat i september måned På grund af systemets størrelse og kompleksitet er systemet besluttet idriftsat kontrolleret og trinvist. Der har under implementeringen vist sig at være en række fejl, som skulle rettes, før de næste trin i implementeringen kunne iværksættes. I perioden op til 31. december 2013 er antallet af inddrivelsesfordringer med overskreden forældelsesfrist fra 1. september december 2013 kontinuerligt steget. For at tage højde for mulig forældelse blev der i SKATs regnskab for 2013 foretaget en efterpostering på 508 mio. kr. For en stor del af disse fordringer har det vist sig, at den overskredne forældelsesfrist relaterer sig til situationer, der forekommer i almindelig drift, fx: Fordringer omfattet af bobehandling (f.eks. konkurs), hvor forældelse af anmeldte fordringer er suspenderet. Fordringer, hvor kundens adresse ikke kendes, f.eks. udrejste fra Danmark uden kendt adresse i udlandet, hvor forældelsen er suspenderet. Side 4 af 13

5 Fordringer, hvor der i lukkeperioden for de gamle inddrivelsessystemer er foretaget manuelle forældelsesafbrydende indsats, f.eks. udlæg eller gældserkendelse. Fordringer, der afventer afskrivning, f.eks. på grund af eftergivelse, afsluttet bobehandling m.v. men hvor afskrivningen endnu ikke har kunnet gennemføres i EFI. Den utilsigtede forældelse er herefter opgjort til ca. 333 mio. kr. således: Tabel 3. Fordringer konverteret til EFI utilsigtet forældelse Konverteret fra flg. system Antal kunder Antal fordringer Sum for utilsigtet forældelse 1. RIS, KMD-IND og SAP38 2. SAP KMD-IND SAP38 1 (er ikke opgjort) I alt > Når den endelige afskrivning af forældede krav gennemføres i 2014 vil ovennævnte efterpostering vil blive elimineret. I en lang række sager kan den nærmere årsag til, at utilsigtet forældelse er indtrådt, ikke afdækkes. Af sagsbemærkninger og systemdokumentation kan alene udledes, at der ikke er gennemført forældelsesafbrydende skridt hos kunden inden for de sidste 3 år. Mulige årsager til den utilsigtede forældelse kan være: Kunden har gæld bogført i flere af de gamle inddrivelsessystemer Ved iværksættelse af inddrivelsesskridt er der ikke i alle tilfælde taget højde for, at kunden har haft gæld i andre inddrivelsessystemer end det, der aktuelt arbejdes med. Herved får sagsbehandleren ikke overblik over kundens samlede gæld til det offentlige, og det anvendte inddrivelsesskridt omfatter dermed kun en delmængde af kundens gæld. Utilsigtet forældelse er udlandsrelateret Når en skyldner udrejser fra Danmark uden kendt adresse suspenderes forældelsen i op til 10 år. SKAT skal jævnligt undersøge, om kunden er genindrejst. Følges ikke op herpå forældes fordringen på grund af passivitet fra SKATs side. En anden situation er skyldnere, der er udrejst med kendt adresse, hvor fordringen enten ikke er sendt til udlandet til inddrivelse, eller kunden er udrejst til et land, hvor fordringen ikke kan sendes til inddrivelse. 1 Denne delmængde af den utilsigtede forældelse har ikke været en del af Undersøgelsesområde 3, idet årsag til forældelsen ikke er afdækket. Det vurderes dog, at årsagsafdækningen på de 3 øvrige delområder er repræsentativ også for delområde 4. Side 5 af 13

6 Andre faktorer, der kan have medvirket til utilsigtet forældelse Ud over de direkte årsager redegøres i dette afsnit nærmere for, hvilke mere generelle omstændigheder, der kan have ført til, at utilsigtet forældelse er indtrådt. 1. De gamle inddrivelsessystemer Efter fusionen i 2005 har SKAT reduceret antallet af inddrivelsessystemer til tre. Der er gennemført forbedringer af disse tre systemer og dermed opnået effektiviseringsgevinster, men ikke i samme omfang, som det havde været muligt med et nyt inddrivelsessystem. De nævnte tre inddrivelsessystemer er forskellige både for så vidt angår platform, programmering, dataindhold, opbygning og funktionalitet. Styringen af produktionen på inddrivelsesområdet blev således understøttet af forskelligartede systemer uden mulighed for nævneværdig korrespondance mellem systemerne. Forældelseshåndtering havde i de tre inddrivelsessystemer følgende funktionaliteter til rådighed: SAP38-systemet (restancer vedrørende skatter og afgifter, der ikke kan håndteres i de øvrige systemer) har ikke noget felt til forældelsesdato og al forældelseshåndtering skulle ske manuelt. Systemet har heller ikke et felt til at markere, hvis forældelsen er suspenderet, f.eks. som følge af, at kunden er udvandret uden kendt adresse. Systemet har dog en facilitet til for hver fordring at skrive i et tekstfelt, som dog ikke har stor værdi i håndteringen af en stor mængde fordringer til inddrivelse. KMD-IND-systemerne (skatte- og afgiftsrestancer, kommunale restancer) fik i 2010 et forældelsesfelt, men anvendelsen af feltet nåede kun at omfatte en delmængde af fordringer med den almindelige 3-årige forældelse. Forældelsesfeltet blev ikke anvendt for en række nærmere angive fordringstyper. For fordringer med 10 års forældelse blev forældelsesfeltet enten ikke udfyldt, eller der blev kun indsat 3 års forældelse. Forældelsesfelterne blev ikke automatisk opdateret, når f.eks. et udlæg eller en gældserkendelse forlængede forældelsesfristen med 3 år eller mere. Således blev over 2 mio. fordringer overført til EFI med en fiktiv forældelsesdato, hvor der i 2014 ved maskinel opdatering sker databerigelse i EFI, således at reel forældelsesdato fremgår. Systemerne havde felt til markering af suspension af forældelse, men skulle vedligeholdes manuelt. RIS-systemet (øvrige statslige krav samt tidligere uerholdelige skatte- og afgiftskrav). Dette system havde forældelsesfelter, som dog skulle opdateres manuelt, når f.eks. et udlæg eller en gældserkendelse forlængede forældelsesfristen med 3 år eller mere. Systemet havde felt til markering af suspension af forældelse, som dog skulle vedligeholdes manuelt. Side 6 af 13

7 2. EFI Som led i en kommunalreform blev de statslige og kommunale inddrivelsesmyndigheder samlet i november 2005 i SKAT. Sammenlægningen var første skridt i bestræbelserne på at skabe et enstrenget inddrivelsessystem. I lovforslag 112 fremsat februar 2005 fremgår det af bemærkningerne til forslaget, at en af flere forudsætninger for at opfylde målsætningerne for fusionen på inddrivelsesområdet var fra 2007 at systemunderstøtte den offentlige inddrivelse med et nyt fælles inddrivelsessystem, der dels samler inddrivelsen, dels understøtter og udbygger mulighederne for en maskinel sagsbehandling på de områder, hvor dette kan effektivisere inddrivelsen. Systemet skulle afløse de daværende 10 offentlige inddrivelsessystemer, der blev bedømt til ikke at kunne understøtte en effektiv og sikker inddrivelse. EFI blev imidlertid først sat i drift 1. september Konvertering af fordringer til EFI De overordnende målsætninger for EFI er: Styrkelse af borgerens retssikkerhed gennem ensartet praksis Effektivisering af arbejdsgange blandt andet ved at reducere dobbeltarbejde Brug af de mest effektive inddrivelsesmidler via større ledelsesmæssigt fokus Opnåelse af større provenu gennem bedre styring og prioritering Administrative forbedringer via høj grad af automatisering For at opfylde disse målsætninger er det en af mange forudsætninger, at de data EFI opererer med er valide på fordringsniveau i et langt højere detaljeringsniveau og med flere informationer på fordringsniveau end det, der blev anvendt i de gamle inddrivelsessystemer. F.eks. blev hver eneste rate på en daginstitutionsrestance splittet op pr. rate, hvor der for hver rate er skabt en relation til evt. opkrævningsrenter beregnet af den pågældende kommune. Databerigelsen på de gamle fordringer har bl.a. udstillet de gamle systemers svagheder med forældelseshåndtering. Ved konverteringen af fordringer er der i EFI modtaget ca. 19 mio. fordringer med en restancesum på 64 mia. kr. fordelt på ca kunder, indsatser (udlæg, betalingsordninger m.v.) og 9 mio. relationer mellem fordringer og indsatser. Det er ud af denne samlede mængde den utilsigtede forældelse er konstateret. Selv om den utilsigtede forældelse i sig selv er uacceptabel stor, udgør den en meget lille andel af den samlede restancemasse. Ved forberedelsen til idriftsættelse af EFI og den tilhørende konvertering har det været en betingelse for at gennemføre konverteringen, at anvendelsen af de gamle inddrivelsessystemer successivt blev lukket ned for almindelig produktion i månederne før konverterin- Side 7 af 13

8 gen for helt at lukke i måneden før idriftsættelsen af EFI. Selv om der manuelt er foretaget udlæg, sendt gældserkendelser m.v. i forberedelsesfasen og lukkemåneden, var der forudset et produktionstab, som også har haft negativ påvirkning på forældelseshåndteringen. 4. Reglerne om forældelse Med lov nr. 522 af 6. juni 2007 blev der indført nye regler om forældelse (forældelsesloven). Med lovændringen blev der indført en almindelig forældelsesfrist på 3 år, som skulle erstatte den hidtidig gældende almindelige 5 årige forældelsesfrist. Skiftet fra 5 år til 3 år skete med en overgangsregel, således at den 3 årige forældelse havde virkning fra 1. januar På denne dato skiftede fordringer med hidtil 5 års forældelse status til at have 3 års forældelse regnet bagud i tid. Af lovforarbejderne fremgår det bl.a., at forslaget ikke har negative konsekvenser (merudgifter) for staten, hverken af økonomisk eller administrativ art. Langt de fleste af de nævnte ca. 19 mio. konverterede fordringer til EFI er omfattet af den almindelige forældelsesfrist på 3 år. Overgangen pr. 1. januar 2011 medførte, at SKATs forældelseshåndtering af fordringer potentielt blev forøget med 40 pct. (fra 3 år til 5 år). Med lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige, der trådte i kraft 1. januar 2009, blev der blandt andet gennemført en harmonisering af reglerne om afskrivning af gæld til det offentlige. Samtidig blev der indført regler, der i videre omfang end hidtil, giver mulighed for, at fordringer kan afskrives i forhold til skyldner. Et af formålene var at sikre, at der fokuseres på de restancer, der reelt er mulighed for at inddrive, og at der ikke anvendes unødige ressourcer på at holde ikke-inddrivelige fordringer i live. I lovforarbejderne forudsættes det, at der systemmæssigt ville blive mulighed for at overvåge skyldners økonomiske forhold og registrere de inddrivelsesmidler, der er anvendt for at inddrive fordringen. Dermed kunne det pr. automatik vurderes, om en fordring vil kunne inddrives, og om der skal foretages afbrydelse af forældelse, eller om fordringen kan ophøre i forhold til skyldner. Det var således ikke hensigten, at der for hver enkelt fordring umiddelbart forud for, at der vil indtræde forældelse, skulle foretages en konkret og manuel vurdering af om, der skal foretages forældelsesafbrydende skridt. Det forudsættes derimod, at det systemmæssigt skulle sikres, at alle fordringer inddrives med de inddrivelsesmidler, der vil være de sædvanlige for den pågældende fordring. Yderligere blev det forudsat, at der kan ske systemmæssig afskrivning af restancer, der ikke er inddrivelige, når disse forælder. Først med fuld implementering af EFI og efter etablering af tilstrækkelig datakvalitet på konverterede fordringer til EFI kan det forventes, at SKAT kan foretage automatisk afskrivning af fordringer, der opfylder kriterierne herfor. Fra 2010 og indtil videre har afskrivning været gennemført ved en ressourcetung manuel sagsbehandling på enkeltsags- Side 8 af 13

9 niveau. Ofte har sagsbehandlingen skullet baseres på informationer fra flere inddrivelsessystemer. Samlet utilsigtet forældelse Den opgjorte utilsigtede forældelse fra undersøgelse 1, 2 og 3 udgør 902 mio. kr. og kan opdeles således på fordringshavergrupper: Tabel 4. Utilsigtet forældelse fordelt på fordringshavergrupper Fordringshaver SUM mio. kr. Pct. SKAT ,8 Øvrig stat ,7 Kommunerne 16 1,8 Andre offentlige 6 0,7 I alt Hvordan undgås utilsigtet forældelse i fremtiden? Sættes de angivne årsager til hvorfor utilsigtet forældelse er opstået i forhold til foreliggende beskrivelser af EFI vurderes det, at der med det nye system med fuld funktionalitet vil blive skabt et grundlag for at hindre utilsigtet forældelse. Vurderingen bygger på følgende: 1. Alle restancer til det offentlige er samlet i ét stort set automatiseret inddrivelsessystem. 2. EFI opdaterer med ganske få undtagelser i bobehandlingsfasen automatisk forældelsesdato, når en forældelsesafbrydende indsats iværksættes. 3. EFI foretager pr. automatik udsøgning af fordringer, der opfylder objektive kriterier for afskrivning efter inddrivelseslovens 16, hvorved håbløse fordringer renses ud og afskrives, når forældelse indtræder. 4. EFI lægger i god tid inden forældelse indtræder fordringer i en opgavekø med henblik på iværksættelse af forældelsesafbrydende tiltag. Opgavekøens omfang og indhold indgår i den delvist automatiserede produktionsstyring, så der er mulighed for en ledelsesmæssig prioritering op til forældelse indtræder. 5. EFI har/får funktionalitet med henblik på udsendelse af gældserkendelse og foretagelse af forældelsesafbrydende udlæg. 6. Hvis forældelse alligevel indtræder utilsigtet f.eks. på grund af for få ressourcer til at behandle opgavekøerne og uden forudgående ledelsesmæssig indgriben - afskrives kravene efter ledelsesmæssig godkendelse, og der bliver mulighed for at danne en ledelsesrapport om en periodes afskrivninger og angivne årsagsforklaringer hertil. Side 9 af 13

10 Med den beskrevne funktionalitet vil EFI bidrage til at eliminere utilsigtet forældelse, når EFIs styringsfaciliteter og funktionalitet fuldt ud kan anvendes og anvendelsen sker efter hensigten. Det er også en forudsætning, at datakvaliteten vedrørende konverterede krav fra de gamle inddrivelsessystemer bringes op på samme niveau som nye sager, der sendes til inddrivelse direkte i EFI. Det betyder, at gamle sager skal være opdateret med korrekt forældelsesdato, indsatstype, suspensionsmarkering m.v. En sikker forældelseshåndtering i EFI afventer mere specifikt følgende pr. ultimo april 2014: 1. Funktionalitet i EFI til afskrivning af konstaterede forældede fordringer på den enkelte kundes konto i EFI samt regnskabsmæssig postering af disse afskrivninger. 2. Funktionalitet i EFI til at indberette manuelt foranstaltede forældelsesafbrydende skridt, herunder udlæg og gældserkendelser. 3. Funktionalitet i EFI til i stordrift og på et sikkert niveau at kunne sætte inddrivelsesindsatser i gang. 4. Løsning af 9 systemrelaterede fejl (defects), som har relation til forældelseshåndtering. 5. Identifikation af endnu ikke konstaterede forældede krav med forældelsesdato i 2013, f.eks. forældelse, der kan være opstået som følge af endnu ikke rettede eller kun delvist rettede systemmæssige fejl (defects), jf. pkt Opgørelse og afskrivning af allerede konstaterede forældede krav vedrørende Højnelse af datakvalitet på ikke forældede fordringer, så automatisk sagsbehandling i EFI kan sættes i værk på et sikkert grundlag. 8. Opdatering af suspensionsmarkeringer vedrørende forældelse på fordringer, hvor kunden f.eks. er udvandret uden kendt adresse. Der er således en mellemperiode, hvor der kan være og er krav, der utilsigtet er forældet, udover de forældede krav, der specifikt er redegjort for i dette notat. Vurdering af reel tabsrisiko for de offentlige kasser Der er foretaget en vurdering af kundernes restancer pr og for cpr.- kunder også en vurdering af deres nettoindkomst. Hensigten har været at indikere, om de forældede fordringer ville være kommet i de offentlige kasser ved fortsat inddrivelse, hvis forældelsen havde været afbrudt. Vurderingen har omfattet forældede og afskrevne beløb på 476 mio. kr., jf. tabel 1 (undersøgelsesområde 2) og forældede og afskrevne beløb på 310 mio. kr., jf. tabel 3 (undersøgelsesområde 3 delområderne 1,2 og 3). Det er de områder, hvor SKAT har gennemgået fordringerne ikke kun for at opgøre omfanget af forældelsen, men også søgt at afklare årsagen til at forældelse utilsigtet er indtrådt. Vurderingen dækker således 87 pct. af den opgjorte forældelse på i alt 902 mio. kr. Side 10 af 13

11 1. Undersøgelsesområde 2 (Afskrivninger før overgang til EFI) Afskrivningerne på ca. 476 mio. kr. fordeler sig på følgende kundetyper: Cpr-kunder med et forældet og afskrevet beløb på 220 mio. kr. Kunder uden dansk cpr-nr. med et forældet og afskrevet beløb på ca. 71 mio. kr. Virksomheder med dansk SE/CVR-nr. med et forældet og afskrevet beløb på 185 mio. kr. Cpr.-kunder forældet og afskreven gæld på 220 mio. kr. CPR-kunderne har en restance pr på 356 mio. kr., svarende til et gennemsnit på 1,3 mio. kr. pr. kunde. Den gennemsnitlige nettoindkomst er kr. (A-indkomst efter SKAT). Bundgrænsen for at SKAT kan foretage lønindeholdelse eller fastsætte afdragsordninger er henholdsvis kr. for forsørgere og kr. for ikke forsørgere. Afdragsprocenten gradueres efter indkomstens størrelse. 41 pct.af kunderne skylder ca. 95 mio. kr. og er på lavindkomst. SKAT afventer, om kunden igen får betalingsevne. 59 pct. af kunderne skylder ca. 261 mio. kr. med en gennemsnitlig gæld på ca. 1,6 mio. kr. Kunderne ligger over lavindkomstniveauet med en gennemsnitlig nettoindkomst på kr. En sådan nettoindkomst er ikke stor nok til at afvikle en så stor gennemsnitsrestance. I mange tilfælde vil lønindeholdelsesmuligheden end ikke række til at betale den løbende rentetilskrivning på restancens hovedstol. Samlet set har denne kundegruppe en lav betalingsevne, og det vurderes, at størsteparten af de afskrevne 220 mio. kr. aldrig ville være kommet i statskassen, hvis forældelsen havde været afbrudt. Uanset disse gennemsnitsbetragtninger er der en andel, hvor statskassen har indkasseret et reelt tab som følge af den utilsigtede forældelse. Kunder uden dansk cpr. nr. forældet og afskreven gæld på ca. 71 mio.kr. Kunderne er typisk bosiddende i udlandet. Inddrivelsen er i mange tilfælde håbløs, f.eks. fordi skyldners adresse ikke er kendt eller fordi skyldneren opholder sig i et land, hvor mellemstatslig bistand til inddrivelse ikke er aftalt. Hertil kommer, at den mellemstatslige inddrivelse ikke altid giver penge i kassen på grund af skyldners aktuelle økonomiske situation. Det vurderes, at størsteparten af de afskrevne 71 mio.kr. aldrig ville være kommet i statskassen, hvis forældelsen havde været afbrudt. Uanset disse gennemsnitsbetragtninger er der en andel, hvor statskassen har indkasseret et reelt tab som følge af den utilsigtede forældelse. Side 11 af 13

12 Virksomheder med dansk SE-/CVR-nr. forældet og afskreven gæld på ca. 185 mio. kr. De afskrevne restancer er oftest under kr. pr virksomhed og forældelsen kan i mange tilfælde tilskrives, at de daværende forretningsgange ikke i tilstrækkelig grad har sikret opfølgning med forældelsesafbrydende skridt. Selv om virksomhederne pr havde en restance på ca. 79 mio. kr., vurderes det, at der har været reelle inddrivelsesmuligheder for en større andel af de 185 mio. kr. end gældende for cpr.- kunderne og kunder uden dansk cpr. nr. Statskassens reelle tab på denne kundegruppe er forholdsmæssig større. 2. Undersøgelsesområde 3 (Delmængde 1+2+3, jf. tabel 3, efter overgang til EFI) Afskrivningerne på ca. 310 mio. kr. fordeler sig på følgende kundetyper: Cpr-kunder med et forældet beløb på 261 mio. kr. Virksomheder med dansk SE/CVR-nr. med et forældet beløb på 49 mio. kr. Cpr.-kunder forældet gæld på 261 mio. kr. CPR-kunderne har en restance pr på ca mio. kr. (inkl. den nu forældede gæld), svarende til et gennemsnit på kr. pr. kunde. Den gennemsnitlige nettoindkomst er kr. (A-indkomst efter SKAT). Grænsen for at SKAT kan foretage lønindeholdelse eller fastsætte afdragsordninger er henholdsvis kr. for forsørgere og kr. for ikke forsørgere. Afdragsprocenten gradueres efter indkomstens størrelse. 76 pct. af kunderne skylder ca mio. kr., svarende til en gennemsnitlig gæld på kr. pr. kunde. Kunderne er på lavindkomst. SKAT afventer, om kunderne igen får betalingsevne. 24 pct. af kunderne skylder ca. 780 mio. kr., svarende til et gennemsnit på kr. pr. kunde. Kunderne ligger over lavindkomstniveauet med en gennemsnitlig nettoindkomst på kr. I mange tilfælde vil lønindeholdelsesmuligheden ikke række til at betale den løbende rentetilskrivning på restancens hovedstol. Samlet set har denne kundegruppe en lav betalingsevne, og det vurderes, at størsteparten af de forældede restancer på 261 mio.kr. aldrig ville være kommet i statskassen, hvis forældelsen havde været afbrudt. Uanset disse gennemsnitsbetragtninger er der selvfølgelig en andel af de 261 mio. kr., der over tid ville være kommet i de offentlige kasser, hvis forældelse havde været afbrudt. Side 12 af 13

13 Virksomheder med dansk SE- nr./cvr-nr. forældet gæld på 49 mio. kr. Selv om en del af virksomhederne pr havde en restance på ca. 360 mio. kr. (inkl. den forældede gæld), svarende til et gennemsnit på kr. vurderes det, at der har været reelle inddrivelsesmuligheder for en større andel end gældende for cpr.-kunderne. Selv om der er andele, som aldrig ville være kommet i de offentlige kasser, vurderes det, at det offentliges reelle tab på denne kundegruppe forholdsmæssigt er større end for ovennævnte. Side 13 af 13

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Juni 2010 BERETNING OM SKATS FUSION AF INDDRIVELSESOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skm.dk skm@skm.dk CVR-nr 17146815 EAN.NR.

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

statens restanceinddrivelse

statens restanceinddrivelse Beretning til statsrevisorerne om statens restanceinddrivelse Juni 2003 RB A302/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 16 A. Formål og baggrund... 16 B. Metode og

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt J.nr. j.nr. 07-142485 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle?

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? DIFKO INKASSO A/S Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? Ny forældelseslov Ubetalte regninger som du har liggende nu Hvordan afbryder man den 3-årige forældelse? Tidlige sager som er afsluttet

Læs mere

Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande

Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 1 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande Denne skatteøkonomiske analyse har til formål at give et overordnet billede af effektiviteten i

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

SKAT ud af krisen. - Et oplæg til politisk samling

SKAT ud af krisen. - Et oplæg til politisk samling SKAT ud af krisen - Et oplæg til politisk samling 25. september 2015 SKAT ud af krisen Forord 2 Politisk samling om et SKAT i krise Da regeringen tiltrådte for tre måneder siden, overtog vi ansvaret for

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI.

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI. Side 1 af 26 Navision Stat 5.4.01 5. november 2013 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10 Afgjort den 17. marts 2010 63 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. a. Skatteministeriet orienterer hermed Finansudvalget om IT-systemet eindkomsts drift,

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Aktstykke nr. 9 Folketinget 2010-11 Afgjort den 25. juni 2009 9 Skatteministeriet. København, den 8. juni 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Skriftlig besvarelse af 36 stk. 1 spørgsmål fra landstingsmedlem Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit.

Skriftlig besvarelse af 36 stk. 1 spørgsmål fra landstingsmedlem Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Landstingsmedlem Marie Fleischer Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 102 Offentligt Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Dato for udsendelse Til Sagsnummer - Ansvarlig fagkontor Forfatter Resumé 1. november

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering.

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Forældrebetaling for anbragte børn og unge Nærværende orientering er udarbejdet på grund af den store opmærksomhed der i den seneste tid har været

Læs mere