Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16"

Transkript

1 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret Læreren arbejde opdeles i undervisning, enkelt- og flerfaglige prøver, pædagogiske udviklingsopgaver og fælles skoleaktiviteter. Skolens normperiode løber fra udgangen af maj 2015 til udgangen af maj Opgavetilrettelæggelse I skoleåret tilrettelægges opgavefordelingen for hele året i maj måned Hver lærer får i april uddelt et skema med ønsker til opgaver, som skal udfyldes. Efterfølgende fordeles opgaverne af ledelsen og en oversigt udleveres til hver enkelt lærer primo juni Fleksibilitet Opgaverne fordeles af ledelsen og det forventes at hver lærer lander på 100 % (ved fuldtidsstilling), dog med en sådan fleksibilitet, at en opgavefordeling på mellem 98 % og 102 % svarer til en normal fuldtidsstilling. Opgavefordelinger under 98 % skal forudgående aftales med ledelsen. Der kan i mindre omfang indgå rådighedstid i opgavetildelingen, hvilket vil fremgå af opgaveporteføljen for den enkelte lærer. Arbejdsbelastningen følges løbende af ledelsen med eventuel inddragelse af TR. Skolen tilstræber, at den enkelte lærers arbejdsbelastning er så jævn som mulig, og at den enkelte lærer ikke lander på en samlet arbejdsbelastning over 102 % ved normperiodens afslutning. Dette sikres ved en løbende justering af arbejdsbelastningen under hensyntagen til gældende varslingsregler. Det betyder også, at en lærer i løbet af normperioden kan pålægges nye arbejdsopgaver. Merarbejde Den samlede arbejdsbelastning gøres endeligt op ved skoleårets udgang, og al belastning over 102 % honoreres som merarbejde dvs. alt arbejde over 102 % ganges med en faktor 1,5. For deltidsansatte vil arbejde op til 102 % af en fuldtidsstilling videreføres med faktor 1,0. Merarbejde udbetales ved skoleårets afslutning eller overføres til afspadsering det efterfølgende skoleår, efter aftale med rektor. Ledelsen kan pålægge den enkelte lærer merarbejde. Merarbejdet skal have et rimeligt omfang set i forhold til lærerens øvrige opgaver, og skal varsels skriftligt af ledelsen. Det tilstræbes, at tildelingen altid sker efter aftale med læreren. Merarbejde gøres op ved normperiodens afslutning i maj 2015.

2 Tidsregistrering Skolen stiller i Lectio et system til tidsregistrering af arbejdstiden til rådighed for lærerne. Tidsregistreringen kan af den enkelte lærer benyttes til at tilrettelægge sin arbejdstid og til værn mod det grænseløse arbejde. Skolen stiller ikke krav om at lærerne tidsregistrere i Lectio, og en lærer kan ikke tidsregistrere sig til merarbejde. Det er ledelsens planlægning af arbejdstiden der anvendes til vurderingen af merarbejde. I tilfælde af en meget høj tidsregistrering hos en lærer, vil ledelsen sammen med læreren og evt. TR drøfte, hvordan arbejdsopgaverne løses og omfanget af arbejdsopgaverne, så arbejdsbyrden bliver optimal. En gang om ugen vurderer læreren, om den foregående uges tidsforbrug passer til det forventede. I forbindelse med vurderingen skal der tages hensyn til arbejdsbelastningerne i perioden omkring måletidspunktet. Hvis arbejdsbelastningen over en længere periode afviger markant fra det forventede, har læreren pligt til at informere ledelsen herom. Undervisning De forventede undervisningshold med alle de tilhørende funktioner (se nedenfor) udgør lærerens undervisning. En undervisningstime består af konfrontationstid, forberedelsestid, evaluering, pauser og tid til varetagelses af pædagogiske administrative arbejder. Der arbejdes ikke med differentieret forberedelse for lærerne på de enkelte fag og niveauer, men det forventes derimod at den lærer, der har overskud i sin forberedelse af undervisningen, vil give et nap med, hvis en lærer har underskud. Altså kollegial supervision og forpligtende arbejdsfællesskab. De pædagogisk administrative opgaver i forlængelse af undervisningen er blandt andet: Koordinering af elevernes undervisning og arbejdsbyrde i samarbejde med klassens team Elektronisk fraværsregistrering i Lectio Lektie- og karaktergivning i gymnasiet og evaluering i hf - i Lectio Oprydning efter afsluttet lektion Kontakt-tid til elever, kolleger, administrationen samt deltagelse i morgensamlinger Tjekke mail og Lectio mindst en gang alle hverdage udenfor undervisningsfrie perioder Den enkelte lærers forberedelsestid omfatter planlægning, forberedelse, evaluering og efterbehandling af undervisning alene eller sammen med andre, herunder nedenstående skiftende indsatsområder: Tværfaglig planlægning, forberedelse, evaluering og efterbehandling af undervisningsforløb, herunder toning af studieretningen. Indledende drøftelse med elever om SRP, SSO og AT før tildeling af vejledere. Deltagelse i samarbejde med kolleger om elevernes kompetenceudvikling herunder ny skriftlighed. Konkrete bidrag til studieplanen både fra skolestart, løbende i året og afslutningsvis i undervisningsbeskrivelsen. Individuelt og fælles arbejde om styrkelse af gymnasiets faglige niveau. Etablering og vedligeholdelse af fagligt og tværfagligt samarbejde.

3 Forberedelse af undervisningsforløb, der understøtter klassens/studieretningens pædagogiske fokus, for eksempel studieretningstoning, innovation og talentarbejde, CLforløb, anvendelsesorienteret undervisning, omlagt skriftlighed, LP-læring, it anvendelse Deltagelse i tolærerordninger og fusionsundervisning I forbindelse med karaktergivning i gymnasiet og to evalueringer i hf: Evaluering og rådgivning af den enkelte elev i forhold til overordnede kompetencemål. Almindelig vedligeholdelse og ajourføring af faglig viden. Deltagelse i faggruppens drøftelse og realisering af fagets hjemmeside og skrivepisterne på Idre Fjäll til gavn for den daglige undervisning, herunder mindst fire årlige faggruppemøder med referat og GRUS-samtaler. Forberedelse af undervisningsrelaterede projekter, herunder projekter som indebærer samarbejde med lokalsamfund, virksomheder og andre institutioner. Ved en lærers sygdom eller brug af omsorgsdage krediteres læreren for de berørte timer. Aflønning for retning af skriftligt arbejde sker ud over forberedelsestiden, og det forventes, at mindst 10 % af skriftligheden omlægges for fag med 10 timers elevtid eller mere. Det omlagte arbejde anvendelse til bl.a. skemalagt ekstraundervisning til skriftligt arbejde (st-timer i 1g stx) eller i forbindelse med studieværkstederne i hf og stx. Det skriftlige arbejde inkluderer eventuelle terminsprøver og skriftlige årsprøver i faget. Terminsprøverne og de skriftlige årsprøver ligger inden for den afsatte elevtid i faget, således at hvert hold skal afsætte elevtid til terminsprøverne. Faget dansk A tilføres dog henholdsvis 5 timers elevtid på stx og 6 timer på hf, mens engelsk B tilføres 4 timers elevtid. Undervisningsrelaterede opgaver opgøres som en samlet procentsats, afhængig af opgavens omfang. Det er vigtigt både her og i de følgende oversigter, at se de forskellige opgaver som forbundne kar og ikke som uafhængige størrelser. Undervisningsrelaterede opgaver 1g og 2g AT forløb 1hf lektiestøttetimer 2g og 2hf studietur 3g AT6 med rejse hf værkstedsundervisning 1hf ekskursion 3g AT7 Brobygning Deltagelse i hf introtur 2g SRO LAB-dele-øvelser Deltagelse i Livøtur 2g da/hi opgave Tutor hf 1hf introprojekt nf 1g og 1hf dogmeopgaven Tolærer 1g nv evaluering 2hf historieopgaven Studieværksted Ansøgte studieture og ekskursioner I 2g tilstræbes det, at studieturene foregår som indvekslinger og udvekslinger. Både disse og 2hf studieturene har til formål at tilgodese skolens internationaliseringsstrategi, og er ikke en fagfaglig tur, hvorfor der ikke medgår uddannelsestid fra fagene. Udvekslingsstudieturene i 2g aflønnes med 40 timer pr lærer, som dækker både planlægning og afvikling, inklusive rejsedage.

4 Indvekslinger med overnattende gæstelærer udløser 25 timer pr lærer. Beløbet kan efter aftale med rektor deles mellem flere lærere, eller reduceres til 20 timer pr lærer, såfremt gæstelæreren ikke overnatter i lærerens hjem. 3g studieturene er AT-ture og afholdes derfor inden for AT s uddannelsestid og strækker sig over max 4 hele faglige dage udover ud- og hjemrejse. Rektor kan dispensere herfor. Deltagelse aflønnes med 55 timer, hvilket dækker både planlægning og afvikling, inklusive rejsedage samt evaluering af synopsis. Ekskursioner og 1hf studieture til København findes kun indenfor fagenes uddannelsestid. De aflønnes med konkret uddannelsestid og forberedelsen af ekskursionen samt rejsetiden er indeholdt i den normale afvikling af undervisningen. Ved studieture er administrationen behjælpelig med håndtering af opkrævning fra, og indbetaling for, eleverne. Der kan ansøges om faglige ture under andre rammer end de ovenfor beskrevne. Dette kræver ansøgning til rektor. Normalt vil en lærer kun kunne deltage i én studietur pr. skoleår. Tolærerordning En klasse/hold kan tildeles en ekstra lærer i 10 timer pr deltagende fag. Tildelingen af tolærerordningen til et hold sker i forbindelse med opgavefordelingen. Opgaverammen dækker antal timer en klasse kan have to lærere, hvor den ekstra lærer aflønnes 1:1 for tilstedeværelse. Den ekstra lærer skal ikke forberede sig til lektionen, men skal være til stede. Der er ikke ændringer for klassens/holdets normale lærer. Enkelt og flerfaglige prøver Prøvebelastningen for maj/juni 2014 samt øvrige prøver i årets forløb, lægges til grund for opgørelsen over prøver og eksamen jf. skolens normperiode. Prøvebelastningen indeholder både mundtlige årsprøver og afsluttende prøver med ekstern censor. Hvert prøvehold med ekstern censur udløser en grundtakst på 9,5 timer til eksaminator. Består et prøvehold kun af én elev udgør grundtaksten dog kun 2 timer. For udgående censur udgør grundtaksten for en censoropgave 8 timer, uanset antallet af prøvehold. Består censoropgaven kun af små prøvehold på én eller to elever, udgør grundtaksten 2 timer pr hold, dog maks. 8 timer i alt. Ud over grundtaksten tillægges eksaminator og censor for hver elev/kursist, der gennemfører den mundtlige prøve, to gange den samlede eksaminationstid. Ved tværfaglige prøvehold (AT og KS) tillægges både eksaminator og censor for hver elev/kursist, der gennemfører den mundtlige prøve, 3,3 gange den samlede eksaminationstid. Dokumentation for mundtlige prøver med karakterlister sendes til RL efter endt eksamen.

5 Tid medgået til kørsel i forbindelse med ekstern censur aflønnes som honorar. Ved interne årsprøver udløser hvert prøvehold en grundtakst på 2 timer til både eksaminator og censor. Derudover tillægges eksaminator to gange den samlede eksaminationstid, mens censor tillægges eksaminationstiden. Vejledning forud for prøver og større skriftlige arbejder er listet nedenfor. Prøverelaterede opgaver opgøres som en samlet procentsats, afhængig af opgavens omfang. Således vil SRP, SSO og AT8 grupperes med vejledning til 1-5 elever, 6-10 elever osv Prøverelaterede opgaver Vejledning til 3g SRP Fakultetsvejleder AT Vejledning til 1hf ks opgave Vejledning til 2hf SSO Vejledning til 3g AT8 prøve Vejledning til 2hf ks opgave Vejledning til 2g AT5 årsprøve Pædagogiske udviklingsopgaver og fælles skoleaktiviteter Opgaverne opgøres som en samlet procentsats, afhængig af forhåndsvurderingen af opgavens omfang. Fælles skoleaktiviteter Fællespulje Kursusleder Planlægning aktivitetsdag Efteruddannelse Vejleder i pædagogikum Skolefesten Klasseteam Datavejledning Tutor for ny kollega Pædagogiskrådsformand Studievejledning Musik skoleaktiviteter Pædagogiskrådsnæstformand Matematikvejledning Idrætscafé Udvalg (pæd, fælles og budget) Læse- stave vejledning Musical/teaterkoncert Budgetudvalgsformand Faggruppekoordinator Frivillig skoleidræt (disciplin) Samlingsbestyrer Koordinator brobygning Lyd ved morgensamling mm Tillidsrepræsentant Koordinator elevambassadør Koordinator studieretningsdag Tillidsrepræsentant suppleant Skolebestyrelsen Mediedækning - lokalaviser Sikkerhedsrepræsentant Frivillig billedkunst Frivillig kultur Litteraturcafé Fællespulje Skolens fællespulje indeholder opgaver i forbindelse med og deltagelse i MUS, GRUS, pædagogiskråds møder, lærerforsamlingsmøder, forældrekonsultationer, orienteringsaften, forældremøder, møder med afleverende skoler, deltagelse i fællestimer, vagt ved prøver første skoledag, juleafslutning, dimission, 3g sidste skoledagsfest Efteruddannelse Skolens politik for lærernes kompetenceudvikling er beskrevet i Efteruddannelsespolitikken vedtaget i MIO. Timerne til efteruddannelse ligger i fælles skoleaktiviteter og skal bruges til individuel faglig og pædagogisk efteruddannelse eller kollektivt pædagogisk efteruddannelse,

6 herunder faggrupperelateret efteruddannelse. Individuel efteruddannelse ansøges af den enkelte lærer, som samtidig forpligter sig til at videndele med kolleger. De planlagte arbejdsopgaver vil for alle fuldtidsansatte lærere indeholde fem dage til efteruddannelse. Det er for det enkelte skoleår muligt at benytte færre dage til efteruddannelse end afsat, men over en årrække skal kravet om efteruddannelse opfyldes. Ledelsen følger løbende den enkelte lærers efteruddannelsesforløb. De pædagogiske udviklingsopgaver for skoleåret er den del af skolens samlede strategi frem mod I opgavefordelingen angives en lærers deltagelse i udviklingsarbejdet som Deltager Udvikler Tovholder I august 2015 afholdes en pædagogisk dag, hvor handleplanen for skoleårets arbejde med strategien detailplanlægges. Øvrige tillæg 20 regel: Aldersreduktion (for lærere, der pr. 31. marts 2013 er fyldt 58 år) Reduktion for nyansættelse (en reduktion for mindre end to års ansættelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF, der dog ikke gælder lærere i pædagogikum eller lærere med pædagogikum) Mødeplaner og varsler Skemaet i Lectio, opgavefordelingen og skolens årsplan indeholder ved skoleårets begyndelse de aktiviteter, der kan forudsiges. Skemaet vil ændres ved kalenderårsskiftet, som følge af grundforløbenes afslutning for 1g eleverne. Beskrivelser af strategier, politikker og øvrige aftaler på VHG findes i medarbejderhåndbogen på hjemmesiden. Varsler i forbindelse med ændringer af mødeplanen sker efter følgende regler Ønsker om kursus, særlig ferie og orlov fremsættes af lærerne over for rektor normalt mindst 4 uger forud for afholdelsen. Flere sammenhængende feriefridage skal normalt bekendtgøres overfor ledelsen inden skoleårets start. Pålagte timer fra administrationen med varsel på 14 dage forventes læreren at tage, også selv om timerne falder på en skemafridag. Et holds og en lærers årsnorm for holdet må ikke under- eller overskrides uden forudgående godkendelse fra rektor. JP/

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere