UDKAST RAMMEAFTALE NR XXXX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST RAMMEAFTALE NR. 460000XXXX"

Transkript

1 UDKAST RAMMEAFTALE NR XXXX indgået mellem Arsenalvej Hjørring Telefon: Faxnr.: Kontaktperson: Telefon direkte: og Leverandør XX XX XX Telefon: Faxnr.: CVR nr. Kontaktperson: Telefon direkte: De med grå markerede steder vil blive udfyldt i forbindelse med kontraktindgåelse. Sagsnr. 2015/ Skilte til affaldsoplag til Forsvarsministeriet med underliggende styrelser Udarbejdet af JAN 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND RAMMEAFTALENS PARTER DEFINITIONER KONTRAKTGRUNDLAG LEVERANDØRENS OPGAVER OG FORPLIGTELSER ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER RAMMEAFTALENS FORMÅL, OMFANG OG YDELSER Formål Omfang Erstatningsvarer ændringer i sortiment Priser Volumen og omsætning UNDERLEVERANDØRER SERVICE, KVALITET OG LEVERING Kvalitet Bestilling Garanti Levering Følgeseddel Forsinkelse Konventionalbod BETALING OG FAKTURERING Betalingsbetingelser Faktureringsbetingelser Elektronisk faktura Fakturaoplysninger Mangelfuld faktura EVALUERING AF AFTALEN Rapportering og statistikker MANGLER MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT ARBEJDSMILJØ MILJØ ANSVARSFORSIKRING FES FORHOLD PRODUKTANSVAR OG ERSTATNINGSPLIGT TAVSHEDSPLIGT OVERDRAGELSE FORCE MAJEURE TVISTER ØVRIGE BETINGELSER KONTAKTPERSON FORTOLKNING ÆNDRINGER TIL RAMMEAFTALEN AFTALEEKSEMPLARER AFTALEPERIODE Ikrafttrædelse og udløb Side 2 af 14

3 28.2. Option om forlængelse RAMMEAFTALENS DOKUMENTER DATO OG UNDERSKRIFT Bilagsoversigt: Kontraktbilag 1: Kontraktbilag 2: Kravspecifikation / Løsningsbeskrivelse Tilbudsliste og produktoplysningsskema Side 3 af 14

4 1. BAGGRUND Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES) har efter afholdelse af EU-udbud indgået denne rammeaftale om indkøb af skilte til affaldsoplag. Rammeaftalen fastlægger parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i dette samarbejde. Øvrige styrelser under Forsvarsministeriet kan anvende rammeaftalen. 2. RAMMEAFTALENS PARTER (FES) Arsenalvej Hjørring Tlf.nr.: CVR nr.: og Leverandørnavn (Leverandøren) Gade Postnummer og by Tlf.nr.: CVR nr.: FES og Leverandøren benævnes samlet parterne. Ovennævnte parter har indgået nærværende rammeaftale. 3. DEFINITIONER Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.. Ved rammeaftalen forstås nærværende aftale samt de dokumenter, der er anført under bilagsfortegnelsen med alle senere ændringer og tillæg. 4. KONTRAKTGRUNDLAG De til rammeaftalen hørende bilag anses for at være en integreret del af rammeaftalen. Henvisning til rammeaftalen eller en bestemmelse heri, omfatter også de til rammeaftalen hørende bilag. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem selve rammeaftaleteksten og tekst i bilag, har selve rammeaftalen forrang. Ved uoverensstemmelse mellem bilagene gælder bilagene i den rækkefølge, som de står anført i bilagsoversigten. Side 4 af 14

5 5. LEVERANDØRENS OPGAVER OG FORPLIGTELSER Leverandøren skal i henhold til FES bestillinger levere de i udbudsmaterialet anførte produkter i overensstemmelse med de i udbudsmaterialet anførte krav, og på de i rammeaftalen anførte betingelser. De i udbudsmaterialet beskrevne leverancer m.v. skal håndteres i overensstemmelse med den for aftalen gældende kravspecifikation med tilhørende tilbudsliste og produktoplysningsskema, rettelsesblade og gældende praksis inden for det respektive leverandørområde og den til enhver tid gældende lovgivning m.v. 6. ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER Leverandøren er forpligtet til i hele aftaleperioden at overholde de i arbejdsmiljøloven gældende regler i forbindelse med leverancer. Leverandøren forpligtiger sig endvidere til, ved opfyldelse af rammeaftalen, at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket bl.a. indebærer: At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 (1958) om diskrimination. At det leverede og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100 (1951). At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105. At de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention 138 og 182. At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135. At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN s Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3. At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN s menneskerettighedserklærings artikel 24. At de leverede produkter og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr Leverandøren forpligter sig således til ved opfyldelse af rammeaftalen at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, herunder forbuddet mod børnearbejde og tvangsarbejde, som fastlagt i princip 3,4,5 og 6 i FN s Global Compact. Side 5 af 14

6 Overholder Leverandøren ikke ovennævnte krav, vil Leverandørens overtrædelse af gældende love, regler og internationale konventioner udgøre en væsentlig misligholdelse af nærværende rammeaftale, der kan begrunde ophævelse af aftalen. 7. RAMMEAFTALENS FORMÅL, OMFANG OG YDELSER 7.1. Formål 7.2. Omfang Levering af skilte til forsvarets affaldsoplag. De af FES, forud for rammeaftalens indgåelse, estimerede køb er vejledende for Leverandøren og er ikke forpligtigende for FES. FES giver ikke Leverandøren nogen minimumsgaranti for køb af antal styk eller beløb i aftaleperioden Erstatningsvarer ændringer i sortiment 7.4. Priser Der må ikke uden forudgående godkendelse fra FES leveres andre end de af Leverandøren tilbudte vare- og produktmærker eller foretages ændringer i sortimentet i kontraktbilag 2: Tilbudslisten og produktoplysningsskemaet (herunder tillige ændring af emballage, størrelse og mærkning). Eventuelt godkendte erstatningsvarer må ikke medføre forhøjelse af den aftalte pris og kan alene forventes givet i det omfang, det ikke strider mod gældende udbudsret. De i kontraktbilag 2: Tilbudslisten og produktoplysningsskemaet nævnte priser er gældende. De anførte priser i tilbudslisten og produktoplysningsskemaet er angivet i DKK og inkluderer alle, på tidspunktet for aftalens indgåelse, gældende afgifter, eksklusive moms. Alle priser, der er afgivet i ovennævnte tilbud, er faste og de kan ikke reguleres i rammeaftaleperioden Volumen og omsætning FES er ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde eller opnå en bestemt omsætning i aftaleperioden. Alle oplysninger om omsætning har alene vejledende karakter og er på ingen måde bindende for FES. 8. UNDERLEVERANDØRER Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i kontrakten, herunder kravene til forsikring m.v. Eventuelle underleverandørers ydelser skal opfylde samme krav som Leverandørens ydelser, og Leverandøren hæfter fuldt ud for underleverandørens opfyldelse af kravene. Side 6 af 14

7 Underleverandører kan ikke i medfør af aftalen rejse nogen former for krav overfor FES, hverken betalingskrav eller erstatningskrav. 9. SERVICE, KVALITET OG LEVERING 9.1. Kvalitet 9.2. Bestilling 9.3. Garanti Produkternes kvalitet skal overholde kvalitetskrav som fremgår af kontraktbilag 1: Kravspecifikation / løsningsbeskrivelse samt kontraktbilag 2: Tilbudsliste og produktoplysningsskema og de ved tilbudsgivningen fremsendte produktspecifikationer på skiltene. FES udsteder en SAP indkøbsordre (IO) nr XXXXX og sender til Leverandøren. Leverandøren bekræfter ordren og leveringstidspunktet overfor rekvirenten senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af indkøbsordren. Såfremt der ikke er udstedt en SAP IO af rekvirenten, kan levering ikke finde sted. Leverandøren indestår for, at de af nærværende rammeaftale omfattede skilte er leveret i overensstemmelse med de givne specifikationer, samt at de er fri for fejl og mangler af enhver art. Garantien er gældende i 60 måneder fra leveringsdagen. I det omfang skiltene besidder fejl og mangler, skal Leverandøren uden ugrundet ophold og uden omkostninger for FES foretage udbedring af fejlene/manglerne. Såfremt Leverandøren ikke opfylder sine garantiforpligtigelser, har FES ret til for Leverandørens regning at reparere udstyret selv eller lade det reparere af tredjemand uden at det påvirker Leverandørens garantiforpligtigelse over for FES Levering Levering skal ske i henhold til leveringsklausulen Delivered Duty Paid (DDP Incoterms 2010) til et af FES anvist leveringssted i overensstemmelse med aftalt leveringstid. Priserne i Leverandørens tilbud inkluderer forsendelsesemballage og emballering. Leverandøren er ansvarlig for, at alle leverancer er forsvarligt og hensigtsmæssigt emballeret. Levering uden for normal arbejdstid ( ) kan kun finde sted i det omfang FES udtrykkeligt har anmodet derom. Leveringstid må max. være 20 arbejdsdage fra udstedelse af indkøbsordre medmindre andet aftales. Levering kan forekomme til alle etablissementer (incl. ikke brofaste øer) Side 7 af 14

8 9.5. Følgeseddel Alle leverancer skal ledsages af en følgeseddel, som mindst skal indeholde følgende oplysninger: nummeret på indkøbsordren, de leverede produkters positionsnummer(re) på Indkøbsordren, mængde-angivelse pr. positionsnummer, samt mængde-angivelse af alle produkter omfattet af følgesedlen Forsinkelse Indtræder der forsinkelse, som må påregnes at medføre, at de fastsatte leveringsterminer ikke kan overholdes, påhviler det Leverandøren straks skriftligt at give FES meddelelse herom med oplysning om årsagen til forsinkelsen samt med angivelse af, hvornår levering forventes at finde sted. Det påhviler Leverandøren at afværge eller (hvis dette ikke er muligt) at mindske følgerne af forsinkelsen mest muligt Konventionalbod Leverandøren forpligter sig til at erlægge en konventionalbod, der udgør 0,25% pr. dag beregnet af værdien af den konkrete ordre dog min. Kr pr. dag. Konventionalboden beregnes fra første arbejdsdag efter forsinkelsens indtræden. FES er berettiget til umiddelbart at modregne konventionalboden i enhver betaling, som FES skal erlægge til Leverandøren. FES skal give Leverandøren en specificeret opgørelse over, hvorledes konventionalboden er beregnet. 10. BETALING OG FAKTURERING Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser er 30 dage netto efter modtagelse af fyldestgørende faktura. Forrentning ved forsinket betaling sker i henhold til LBK nr. 743 af 04/09/2002 Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v. (renteloven) Faktureringsbetingelser Enhver fakturering SKAL ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for FES. Fakturering forudsætter levering af mangelfri ydelser. Faktureringsdatoen må ikke ligge forud for leveringsdatoen Elektronisk faktura Fakturaer SKAL sendes til FES elektronisk i OIOUBL format. Faktura skal påføres FES EAN-lokationsnummer , indkøbsordrenummer og personreference. Side 8 af 14

9 For øvrige aftagere skal elektronisk faktura sendes til den i indkøbsordren nævnte EAN-lokationsnummer. I henhold til LBK nr. 798 af 28/06/2007 om offentlig betaling m.v. samt eventuelle ændringer hertil, SKAL fakturering ske elektronisk. Elektronisk faktura i OIOUBL format fremsendes umiddelbart efter levering. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS) accepterer IKKE faktura fremsendt via scanningsbureau. Se Økonomi- og Erhvervsministeriets (OEM) hjemmeside for korrekt udfyldning af faktura Supplerende kan der findes krav til elektronisk faktura på samt Eventuelle bilag skal sendes til FRS via e-post. Det skal fremgå af fakturaer, at bilag eftersendes. Bilag skal sendes i et eksemplar og forsynes med relevante oplysninger, der henviser til de elektroniske fakturaer Fakturaoplysninger Fyldestgørende fakturaer skal, for at kunne anvises til betaling, indeholde følgende: FES navn og adresse FES EAN nr. Indkøbsordre nr. (IO XXXXXX) Kontaktperson (Udsteder) Stabsnr. FES-XXX Fakturadato (udstedelsesdato) Fakturanummer Betalingsbetingelser Betalingsdato Pris eksklusiv moms på de enkelte ydelser Fakturabeløb total Mangelfuld faktura Såfremt oplysningerne på fakturaen, i henhold til punkt er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder FES sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt, eller der er udstedt kreditnota. 11. EVALUERING AF AFTALEN Rapportering og statistikker Leverandøren skal hvert halvår fremsende rapport for træk på aftalen til: Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES) Miljøafdelingen Att: x Arsenalvej Hjørring Side 9 af 14

10 Første gang pr. 30. juni Statistikken, der skal være FES i hænde senest 30 dage efter udløb af en halvårsperiode, skal som minimum indeholde følgende: Antal køb i stk. pr. type Antal køb fordelt på Forsvarets adresser Leveringstid pr. skiltetype Omsætning i DKK pr. skilt og totalt 12. MANGLER Der foreligger en mangel ved Leverandørens ydelse, hvis ydelsen ikke opfylder de i kontrakten anførte krav eller ikke er som FES med føje kan forvente. Konstaterer FES mangler ved leverede produkter, er FES berettiget til at modtage leverancen mod et afslag i købesummen, kræve omlevering eller at foretage dækningskøb på Leverandørens regning. 13. MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT I tilfælde af parternes misligholdelse af rammeaftalen, gælder dansk rets almindelige regler herom. Leverandøren har pligt til løbende at orientere FES om forhold, der kan have indflydelse på opfyldelse af rammeaftalen eksempelvis mangelfuld eller forsinket levering. FES kan til enhver tid ophæve rammeaftalen, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger FES til straks at ophæve rammeaftalen. Såfremt de tidsfrister, der er fastsat i rammeaftalen, ikke overholdes, betragtes det som en væsentlig misligholdelse, der kan medføre ophævelse af kontrakten. Såfremt Leverandøren og dennes produkter trods gentagne reklamationer fra FES ikke lever op til de angivne kvalitetskrav i henhold til kravspecifikation / løsningsbeskrivelse. Leverandørens grove eller gentagne overtrædelser af offentligretlig regulering. Leverandørens betalingsvanskeligheder, herunder likvidation, konkurs og betalingsstandsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer rammeaftalens rette opfyldelse i fare. En hævelse af rammeaftalen i medfør af de nævnte begivenheder, skal dog respektere konkurslovens bestemmelser om konkursboets rettigheder til at indtræde i rammeaftalen. Side 10 af 14

11 Leverandørens ophør med den virksomhed, som rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer rammeaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. Gentagne mangelfulde eller forsinkede indrapporteringer fra Leverandøren til FES, jf. punkt 11. Disse forhold kan ikke anses for en udtømmende opregning af forhold, der kan blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 14. ARBEJDSMILJØ I forbindelse med leveringsopgavens udførelse skal Leverandør overholde og efterleve gældende regler og bestemmelser på arbejdsmiljøområdet. 15. MILJØ Anvendte materialer skal overholde miljømæssige krav ved fabrikation samt bortskaffelse/forbrænding. 16. ANSVARSFORSIKRING Leverandøren skal i hele rammeaftalens løbetid opretholde samtlige relevante og lovpligtige erhvervs- og produktansvarsforsikringer samt forsikringer i øvrigt til dækning af krav under rammeaftalen. Leverandøren skal på FES anmodning dokumentere, at dette krav er opfyldt. Forsikringen skal dække enhver form for skade, som Leverandøren eller Leverandørens underleverandører forvolder i forhold til FES eller tredjemand. 17. FES FORHOLD Ved FES misligholdelse af betalingsforpligtelser eller fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler. Leverandørens indirekte tab erstattes dog ikke. 18. PRODUKTANSVAR OG ERSTATNINGSPLIGT Leverandøren er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige regler ansvarlig over for FES for den skade, som leverancen eller leverandøren påfører FES, FES ejendom og/eller FES personale og brugere. Leverandøren er pligtig til at holde FES skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod FES af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller Leverandørens skadevoldende adfærd. Dette gælder uden begrænsning. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab. Side 11 af 14

12 Rejses krav imod FES begrundet i forhold omkring leverancen, er Leverandøren pligtig samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet rejst mod FES. 19. TAVSHEDSPLIGT Leverandøren må ikke udsende offentlig meddelelse om rammeaftalen eller offentliggøre noget om indholdet, uden at FES forud har givet skriftlig tilladelse hertil og har godkendt formuleringen af den meddelelse, som ønskes udsendt. Alle medarbejdere skal på forlangende underskrive en tavshedserklæring. FES er underlagt tilsvarende tavshedspligt vedrørende Leverandørens og dennes underleverandørers forhold. 20. OVERDRAGELSE Aftalen eller deraf flydende fordringer kan ikke under nogen form overdrages, sælges eller belånes uden FES skriftlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. FES har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser på rammeaftalen til en anden offentlig styrelse eller til en institution/virksomhed, der ejes eller kontrolleres af det offentlige eller i væsentlig grad drives for offentlige midler. 21. FORCE MAJEURE Ingen af parterne skal i henhold til rammeaftalen anses for ansvarlig over for den anden, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ved rammeaftalens indgåelse, ikke burde have taget i betragtning og heller ikke burde have undgået eller overvundet. Force Majeure kan kun påberåbes, såfremt den ramte part, uden ugrundet ophold, har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere rammeaftalen, såfremt force majeure situationen har varet mere end 30 arbejdsdage. 22. TVISTER Såfremt der måtte opstå sådan uenighed mellem parterne vedrørende rammeaftalen og dens opfyldelse, som ikke kan bilægges i mindelighed, vil uenigheden være at henvise til afgørelse i henhold til dansk ret og ved FES værneting. 23. ØVRIGE BETINGELSER Leverandøren har pligt til at overholde alle de til enhver tid gældende myndighedskrav og lovgivningsmæssige krav. Side 12 af 14

13 Leverancerne skal endvidere ske med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, jf. nedenfor nævnte: FN deklaration om menneskerettigheder (FN Global Compact) Rio deklaration om miljø og udvikling FN konvention mod korruption Dette indebærer blandt andet, at hverken leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører må benytte sig af konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft. FES forbeholder sig ret til at kræve dokumentation herfor ved FES eventuelle begrundede mistanke om overtrædelse heraf. 24. KONTAKTPERSON Leverandøren har ved rammeaftalens ikrafttræden udpeget en navngivet medarbejder, der vil være kontaktperson hos Leverandøren. Kontaktpersonen skal være befuldmægtiget til at træffe samtlige beslutninger på vegne af Leverandøren. Det forudsættes, at vedkommende har indgående kendskab til rammeaftalens vilkår, og FES forventninger til denne. FES underrettes omgående, såfremt der sker en udskiftning af kontaktpersonen. 25. FORTOLKNING Fortolkning og udfyldning af rammeaftalen sker efter købelovens bestemmelser efter de for handelskøb gældende regler. 26. ÆNDRINGER TIL RAMMEAFTALEN Rammeaftalen kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem parterne og eventuelle ændringer indgår som integrerede bilag til rammeaftalen. FES udarbejder eventuelle ændringer til rammeaftalen. 27. AFTALEEKSEMPLARER Denne rammeaftale er udfærdiget og underskrevet i 2 eksemplarer, hvoraf det ene opbevares hos Leverandøren og det andet hos FES. 28. AFTALEPERIODE Ikrafttrædelse og udløb Rammeaftalen træder i kraft den 01. april 2015 og er gældende indtil den 31. marts 2017, medmindre FES vælger at gøre brug af muligheden for forlængelse af kontraktperioden jf. pkt I aftaleperioden kan FES til enhver tid opsige rammeaftalen med seks måneders varsel til ophør med udgangen af en kalendermåned. Side 13 af 14

14 28.2. Option om forlængelse FES kan vælge at forlænge rammeaftalen op til 24 måneder (option om forlængelse) ved skriftlig meddelelse herom til leverandøren senest seks måneder før rammeaftalens udløb. Forlængelse af rammeaftalen sker med forbehold for bevillingsmæssig hjemmel hertil. 29. RAMMEAFTALENS DOKUMENTER For rammeaftalen er følgende dokumenter gældende, anført i prioriteret orden: a. Leverandørs tilbud af den xx b. Udbudsmateriale med bilag samt eventuelle rettelsesblade. Nedenstående bilag indgår som en integreret del af denne rammeaftale: Udbudsbekendtgørelse nr.: 2015/S Udbudsbetingelser Kontraktbilag 1: Kravspecifikation / løsningsbeskrivelse Kontraktbilag 2: Tilbudsliste og produktoplysningsskema Udbudsbilag 1: Tro og love erklæring vedrørende gæld til det offentlige Udbudsbilag 2: Referenceliste Udbudsbilag 3: Eventuelle rettelsesblade Ved uoverensstemmelser, mellem rammeaftalen og bilagene, har rammeaftalens tekst forrang. 30. DATO OG UNDERSKRIFT For Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: For [leverandørnavn]: Dato: Dato: Side 14 af 14

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang...

Læs mere

INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER

INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER MELLEM REGION NORD (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne Under

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden)

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Udkast til KONTRAKT om køb og leje kaffemaskiner og kaffeautomater Gældende for delaftale 2 mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren)

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 96 63 12 00 Mail: lemvig@lemvig.dk http://www.lemvig.dk/ og

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 2 Kontrakt Parykker

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 2 Kontrakt Parykker EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler Bilag 2 Kontrakt Parykker Præambel Parterne er ligeværdige igennem aftaleperioden og enige om at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning, for at opnå

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere