Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked"

Transkript

1 Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005

2 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 1 1. Indledning Undersøgelsens datagrundlag og metode Rapportens videre disposition 2 2. Offentlige institutioner Rekruttering i offentlige institutioner Forgæves rekruttering i offentlige institutioner Forgæves rekruttering opgjort i antal personer Forgæves rekruttering og institutionsspecifikke forhold Ansvaret for manglen på arbejdskraft Vurdering af rekrutteringssituationen i det forløbne år Offentlige institutioners rekrutteringskanal 2 3. Private virksomheder Rekruttering i private virksomheder Forgæves rekruttering i private virksomheder Forgæves rekruttering opgjort i antal personer Forgæves rekruttering og virksomhedsspecifikke forhold Ansvaret for manglen på arbejdskraft Vurdering af rekrutteringssituationen Private virksomheders rekrutteringskanal 2

4 Sammenfatning I denne sammenfatning præsenteres resultaterne af en undersøgelse af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked, som Rambøll Management har gennemført for Arbejdsmarkedsstyrelsen i foråret Resultaterne er baseret på interview med offentlige institutioner og interview med private virksomheder. Det overordnede formål med undersøgelsen er at belyse rekrutteringssituationen på det offentlige og private arbejdsmarked og herunder blandt andet afdække, i hvilket omfang virksomheder/institutioner forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft. I den forbindelse anvendes i undersøgelsen en definition, der tager udgangspunkt i virksomheder/institutioner, der inden for den seneste måned regnet fra undersøgelsestidspunktet forgæves har forsøgt at rekruttere en eller flere medarbejdere. Undersøgelsen tegner således et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen, og det skal understreges, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem i en given periode forgæves at have rekrutteret arbejdskraft og en varig mangel på denne arbejdskraft. Rekruttering i offentlige institutioner Ca. 43% af de offentlige institutioner i undersøgelsen har haft behov for at rekruttere arbejdskraft i undersøgelsesperioden. Blandt disse institutioner har 15% søgt forgæves, mens 4% på forhånd har opgivet at rekruttere. 21% af institutionerne med rekrutteringsbehov har oplevet at gennemføre rekruttering, men med besvær, mens andre 74% har rekrutteret uden besvær. Sammenholdt med 2003 er der ikke markante forskelle i rekrutteringssituationen for de offentlige institutioner. Forgæves rekruttering i offentlige institutioner Samlet set har 6% af de offentlige institutioner forgæves forsøgt at besætte en eller flere stillinger i undersøgelsesperioden. I 2003 var andelen 7%. Især sygehusene (38%) og ældre-/hjemmeplejen (26%) har forgæves forsøgt at rekruttere medarbejdere. Det er i særlig grad sygehusene, der har haft problemer med at rekruttere højtuddannede, mens både sygehusene og ældre-/hjemmeplejen i højere grad end øvrige sektorer forgæves har søgt faglært personale. Undersøgelsen viser endvidere, at det især er institutioner inden for ældre-/ hjemmeplejen og børnepasningsområdet, der forgæves har søgt ufaglært personale. Opgjort i antal personer er der samlet forgæves søgt rekrutteret ca personer inden for det offentlige. Dette er et fald i forhold til 2003, hvor institutionerne forgæves havde forsøgt at rekruttere ca personer. Fordelt på personalegrupper er der forgæves søgt rekrutteret ca. 500 højtuddannede, knap 900 faglærte og godt 200 ufaglærte. Inden for højtuddannede har der især været problemer med at rekruttere pædagoger, læger og sygeplejersker. For faglært personale er det primært som i 2003 social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter, der forgæves er søgt rekrutteret. For ufaglært personale er antallet, der forgæves er forsøgt rekrutteret, generelt meget marginalt. Rekrutteringsproblemerne har i et vist omfang haft betydning for institutionernes aktivitetsniveau 22% af de institutioner, der forgæves har forsøgt 1

5 at rekruttere arbejdskraft, har oplevet at være nødt til at opgive aktiviteter eller nye initiativer som følge heraf. Forgæves rekruttering og institutionsspecifikke forhold I tilfælde, hvor institutionerne forgæves har rekrutteret arbejdskraft, har undersøgelsen supplerende afdækket, hvorvidt en række institutionsspecifikke forhold har været medvirkende til rekrutteringsproblemerne. Eksempler på disse forhold er arbejdstidens placering, lønniveau og behov for specifikke faglige kvalifikationer. Generelt vurderer institutionerne, at de angivne forhold i relativt begrænset grad har været medvirkende til rekrutteringsproblemerne. Behovet for specielle faglige kvalifikationer, relevant erhvervserfaring og en bestemt personlig adfærd/fremtoning vurderes dog i nogen grad at have betydning for, at rekrutteringen ikke lykkedes. Særligt institutioner, der forgæves har søgt højtuddannet personale, vurderer, at behovet for specielle faglige kvalifikationer og relevant erhvervserfaring har været medvirkende til rekrutteringsproblemer. Endvidere vurderer institutioner, der har søgt faglært personale (primært social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere), i relativt høj grad, at branchens image og arbejdstidens placering har haft betydning for rekrutteringsproblemerne. Rekruttering i private virksomheder Ca. 36% af de private virksomheder har haft behov for at rekruttere arbejdskraft i undersøgelsesperioden. Undersøgelsen viser en generel forværring af rekrutteringssituationen i forhold til % af virksomhederne med behov for rekruttering har rekrutteret forgæves, mens den tilsvarende andel var 14% i Samtidig viser undersøgelsen, at der i 2005 er relativt flere virksomheder, der på forhånd har opgivet at rekruttere (17% vs. 9%) og relativt flere, der har rekrutteret, men med besvær (27% vs. 21%). Forgæves rekruttering i private virksomheder Samlet set angiver 7% af de private virksomheder, at de forgæves har forsøgt at besætte en eller flere stillinger i undersøgelsesperioden. Dette er en stigning i forhold til 2003, hvor 5% angav, at de forgæves havde forsøgt at besætte en eller flere stillinger. Det er primært mellemstore og store virksomheder, der har oplevet forgæves at rekruttere arbejdskraft. På tværs af brancher er det især virksomheder inden for byggeri (13%) og hotel og restauration (10%), der har haft problemer med at rekruttere arbejdskraft. Højtuddannet personale er primært forgæves søgt rekrutteret blandt virksomheder inden for forretningsservice og IT, mens det især er virksomheder inden for byggeriet og hotel og restauration, der forgæves har forsøgt at rekruttere faglært personale. Ufaglært personale er primært forsøgt rekrutteret blandt virksomheder inden for hotel og restauration samt transportbranchen. Opgjort i antal personer er der samlet forgæves søgt rekrutteret ca personer inden for de private virksomheder. Dette er en stigning i forhold til 2003, hvor antallet af medarbejdere, der forgæves var søgt rekrutteret, var ca personer. På tværs af brancher viser undersøgelsen primært rekrutteringsproblemer inden for byggeriet (ca ) samt hotel og restauration (ca ). I 2

6 begge tilfælde udgør antallet ca. 3% af det samlede antal beskæftigede i brancherne. Fordelt på personalegrupper er der forgæves søgt rekrutteret ca højtuddannede, ca faglærte og ca ufaglærte. Af højtuddannede har der især været problemer med at rekruttere ingeniører, primært bygningsingeniører og elektroingeniører, IT-personale samt personer med en handelshøjskoleuddannelse. I forhold til faglært personale er arbejdskraften især søgt forgæves inden for bygge og anlæg, herunder primært tømrere/snedkere, murere og VVS ere. Dernæst er der især søgt forgæves inden for handel og kontor samt jern og metal. Endvidere har rekrutteringsproblemerne især vist sig i forhold til tjenere, kokke og andet køkkenpersonale inden for hotel og restauration. For ufaglært personale har virksomhederne primært haft problemer med at rekruttere køkkenpersonale, chauffører, butiksassistenter og murerarbejdsmænd. Rekrutteringsproblemerne har i et vist omfang betydning for virksomhedernes aktivitetsniveau 30% af de virksomheder, der har søgt forgæves, har været nødt til at opgive ordrer eller nye indsatser på grund af den manglende arbejdskraft. På tværs af virksomhedsstørrelse er det især mindre virksomheder, der har været tvunget til at opgive ordrer e.l. som følge heraf. Opdelt på brancher er det især virksomheder inden for byggeri, der har oplevet, at rekrutteringsproblemerne har medført konsekvenser for aktiviteten. Inden for hotel og restauration har den forgæves rekruttering i mindre grad haft konsekvenser for aktiviteten. Sammenholdt med typer af arbejdskraft viser der sig endvidere en tendens til, at især virksomheder, der forgæves har søgt højtuddannet arbejdskraft, har været nødsaget til at opgive ordrer e.l. som følge af rekrutteringsproblemer. Virksomheder, der forgæves har søgt ufaglært arbejdskraft, har i mindre grad end øvrige måttet opgive ordrer. Forgæves rekruttering og virksomhedsspecifikke forhold Tilsvarende de offentlige institutioner har de private virksomheder, der har rekrutteret forgæves, vurderet, hvorvidt diverse virksomhedsspecifikke forhold har været medvirkende til rekrutteringsproblemerne. Generelt vurderer virksomhederne, at de angivne forhold i relativt begrænset grad har været medvirkende til rekrutteringsproblemerne. Behov for en person med en bestemt personlig fremtoning og adfærd, relevant erhvervserfaring samt specielle faglige kvalifikationer vurderes dog i nogen grad at have været medvirkende til, at rekrutteringen ikke lykkedes. Sammenlignet med de offentlige institutioner fremhæver de private virksomheder i højere grad behovet for en bestemt personlig fremtoning og adfærd som medvirkende til rekrutteringsproblemerne. Derimod ser man i mindre grad end ved offentlige institutioner branchens image som medvirkende til rekrutteringsproblemerne. På tværs af brancher er det særligt hotel og restauration samt transportbranchen, der oplever arbejdstidens placering som medvirkende årsag til den forgæves rekruttering. Endvidere angiver IT-virksomheder i særlig grad behovet for specielle faglige kvalifikationer og relevant erhvervserfaring som medvirkende til, at rekrutteringen ikke lykkedes. 3

7 Afhængig af typen af den efterspurgte arbejdskraft viser undersøgelsen, at virksomheder, der forgæves har søgt højtuddannet personale, i højere grad vurderer, at relevant erhvervserfaring og specielle faglige kvalifikationer har været medvirkende til rekrutteringsproblemerne. Endvidere angiver virksomheder, der forgæves har søgt ufaglært personale, i højere grad arbejdstidens placering, områdets image samt det fysiske arbejdsmiljø som medvirkende årsager til rekrutteringsproblemerne. 4

8 1. Indledning I denne rapport præsenteres resultaterne af en undersøgelse af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked, som Rambøll Management har gennemført for Arbejdsmarkedsstyrelsen i foråret Undersøgelsen er den største af sin art i Danmark og gennemføres med mellemrum på foranledning af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Seneste undersøgelse blev gennemført i Det overordnede formål med undersøgelsen er at tegne et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det offentlige og det private arbejdsmarked og herunder blandt andet belyse følgende: Hvor mange har haft behov for at rekruttere arbejdskraft? Hvor mange har oplevet problemer med at rekruttere arbejdskraft? Hvor mange har rekrutteret forgæves og hvilke typer af arbejdskraft drejer det sig om? I hvilket omfang kan institutions-/virksomhedsspecifikke forhold medvirke til at forklare den forgæves rekruttering? 1.1 Undersøgelsens datagrundlag og metode Undersøgelsens målgrupper er for den offentlige sektor alle institutioner med én eller flere ansatte inden for områderne: Ældre-/hjemmeplejen, børnehaver/vuggestuer/fritidshjem/integrerede institutioner, folkeskoler, VUC-skoler, handels- og tekniske skoler samt gymnasium/hf og sygehuse. For de private virksomheder er undersøgelsens målgruppe alle virksomheder med én eller flere ansatte inden for syv udvalgte brancher: Industri, bygge og anlæg, engros- og detailhandel, hotel og restauration, transport, forretningsservice og IT. De udvalgte brancher dækker de områder, hvor der erfaringsmæssigt kan forekomme rekrutteringsproblemer. Resultaterne i dette års undersøgelse er baseret på interview med offentlige institutioner og interview med private virksomheder. Besvarelserne er afgivet via internettet eller i et telefoninterview. Der er i undersøgelsen opnået en svarprocent på 64 for offentlige institutioner og 54 for private virksomheder. Deltagerne i undersøgelsen repræsenterer en population på offentlige institutioner og private virksomheder. Der er foretaget en vægtning af datamaterialet, således at undersøgelsens resultater er repræsentative for populationen. Undersøgelsens metode er beskrevet nærmere i bilag 1. Et centralt element i undersøgelsen er afdækningen af, i hvilket omfang institutioner/virksomheder forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft. Som mål herfor tages udgangspunkt i virksomheder, der inden for den seneste måned, regnet fra interviewtidspunktet, forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft. Det er således afgørende, at virksomhederne aktivt, men uden resultat har søgt efter arbejdskraft inden for den seneste måned. Undersøgelsen måler både andelen af virksomheder, der har søgt forgæves, og antallet af medarbejdere, som disse virksomheder forgæves har forsøgt at rekruttere. Undersøgelsen tegner således et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked, og det skal understreges, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem i en given periode forgæves at have rekrutteret arbejdskraft og en varig mangel på denne arbejdskraft. Blandt andet kan der være stor forskel på, hvordan rekrutteringen er forsøgt foretaget, hvilke re- 5

9 krutteringskanaler, der er anvendt, og hvilke typer stillinger, der er forsøgt besat. Der er i rapporten foretaget en opdeling på henholdsvis det offentlige og det private arbejdsmarked. Dette skyldes, at forholdene på de to arbejdsmarkeder er forskellige - f.eks. med hensyn til overenskomster, ansættelsesforhold, personalesammensætning og kvalifikationskrav. Hermed bliver også mangelsituationerne forskellige, ligesom redskaberne til at imødekomme rekrutteringsproblemerne er forskellige på de to arbejdsmarkeder. I analysen er undersøgelsens resultater sat i forhold til branche/sektor, region og størrelse. I forhold til region følger opdelingen de fire nye arbejdsmarkedsregioner Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Sjælland. I visse tilfælde foretages en yderligere opdeling af Sjællandsregionen. Undersøgelsens resultater sammenholdes desuden med resultaterne for 2003, hvor datamaterialet gør en sådan sammenligning mulig. Til rapporten findes et bilagsmateriale indeholdende en nærmere redegørelse for undersøgelsens metode, spørgeskema samt en oversigt over det overordnede datamateriale. 1.2 Rapportens videre disposition Rapporten er disponeret i tre kapitler. Efter dette indledende kapitel 1 ses der i kapitel 2 på rekrutteringsforholdene i den offentlige sektor. I kapitel 3 følger den tilsvarende analyse for den private sektor. I bilag 1 præsenteres undersøgelsens metode, mens de anvendte spørgeskemaer findes i bilag 2. Endelig følger i bilag 3 en oversigt over det overordnede datamateriale. 6

10 2. Offentlige institutioner I dette kapitel præsenteres resultaterne for rekrutteringssituationen for de offentlige institutioner. 2.1 Rekruttering i offentlige institutioner Ca. 43% af de offentlige institutioner i undersøgelsen har haft behov for at rekruttere arbejdskraft i undersøgelsesperioden. Andelen i 2003 var stort set den samme (42%). I dette afsnit rettes fokus på de ca. 43% af institutionerne (881 institutioner), der har haft behov for at rekruttere arbejdskraft. Sammenholdt med 2003 er der ikke markante forskelle i rekrutteringssituationen for de offentlige institutioner. Således har 15% af de institutioner, der har haft behov for at rekruttere nye medarbejdere, søgt forgæves. I 2003 var andelen 16%, jf. figur 2.1. Tilsvarende er andelen af institutioner med rekrutteringsbehov, som på forhånd har opgivet at rekruttere, kun lidt mindre i forhold til 2003 (4% vs. 6%). 21% af institutionerne har oplevet at gennemføre rekruttering, men med besvær, mens 74% af institutionerne med behov for rekruttering af arbejdskraft, har oplevet at rekruttere uden besvær. I 2003 var denne andel 71%. Figur 2.1 Rekrutteringssituation for de offentlige institutioner med behov for rekruttering af arbejdskraft Rekrutteret forgæves På forhånd opgivet at rekruttere Rekrutteret, men med besvær 4% 6% 15% 16% 21% 21% 2005 (n=881) 2003 (n=838) Rekrutteret uden besvær 74% 71% 0% 25% 50% 75% 100% Anm.: Figuren er baseret på institutioner, der har haft behov for at rekruttere arbejdskraft. Procenterne i figuren summer til mere end 100%, idet en institution kan befinde sig i flere kategorier samtidigt. Fx kan en institution både have oplevet at rekruttere forgæves og have rekrutteret uden besvær. På tværs af regionerne viser undersøgelsen, at især institutionerne i Sjællandsregionen har oplevet besvær med rekrutteringen, mens institutionerne i Syddanmark i mindre grad har haft rekrutteringsproblemer. Opdelt på sektor er det særligt sygehusene og ældre-/hjemmeplejen, der har oplevet rekrutteringsproblemer. Sygehusene adskiller sig endvidere ved i relativt høj grad på forhånd at have opgivet rekrutteringen. Institutioner inden for børnepasnings- og folkeskoleområdet har i mindre grad oplevet rekrutteringsproblemer. 7

11 Som angivet i figur 2.1 har 21% af institutionerne med rekrutteringsbehov gennemført rekruttering, men med besvær. 63% af disse institutioner vurderer, at rekrutteringen har taget længere tid end forventet, jf. figur 2.2. Figur 2.2 Besvær med rekruttering af arbejdskraft Rekrutteringen har taget længere tid end forventet Har nedjusteret krav til faglige kvalifikationer Har ændret på stillingens indhold eller ansvarsområde Nødsaget til at hæve lønnen Har nedjusteret krav til alment menneskelige kvalifikationer 63% 49% 39% 51% 27% 38% 18% 12% 13% 16% 2005 (n=184) 2003 (n=180) 0% 25% 50% 75% 100% Anm.: Figuren er baseret på de institutioner, der har gennemført rekruttering med besvær. Af figuren ses samtidig, at 39% af institutionerne, der har rekrutteret med besvær, har nedjusteret kravene til de faglige kvalifikationer, mens 27% har ændret på stillingens indhold eller ansvarsområde. 18% har været nødt til at hæve lønnen, og endelig har 13% nedjusteret kravene til de alment menneskelige kvalifikationer. I forhold til 2003 har relativt flere oplevet, at rekrutteringen har taget længere tid end forventet, og ligeledes flere har været nødsaget til at hæve lønnen. Derimod har relativt færre institutioner nedjusteret kravene til de faglige kvalifikationer, og færre har desuden ændret stillingens ansvarsområde. En analyse af rekrutteringsproblemerne på tværs af jobregion viser, at det særligt i Midtjylland og Sjælland har været nødvendigt at hæve lønnen. I Nordjylland har institutionerne i højere grad oplevet, at det har taget længere tid end forventet at finde den rette arbejdskraft, mens institutionerne i Syddanmark oftere har været nødsaget til at ændre på stillingens indhold eller ansvarsområde. Det er særligt ældre-/hjemmeplejen, der har oplevet, at rekrutteringen har taget længere tid end ventet. Især folkeskolerne har nedjusteret kravene til de faglige og alment menneskelige kvalifikationer, ligesom folkeskolerne i relativt høj grad har ændret på stillingens indhold eller ansvarsområde. 2.2 Forgæves rekruttering i offentlige institutioner Samlet set angiver 6% 1 af de offentlige institutioner, at de forgæves har forsøgt at ansætte én eller flere medarbejdere i undersøgelsesperioden, jf. figur 2.3. Dette er færre end i 2003, hvor 7% af institutionerne angav, at de forgæves havde forsøgt at besætte mindst én stilling. 1 Opgjort i forhold til alle offentlige institutioner i undersøgelsen, uanset om disse har haft behov for at rekruttere medarbejdere. 8

12 Figur 2.3 Andel af offentlige institutioner, der forgæves har søgt arbejdskraft i undersøgelsesperioden Total 2005 (n=2.054) 2003 (n=2.012) 6% 7% Ældre-/hjemmepleje 26% Børnehaver /integrerede inst. mv. 4% Sektor Folkeskoler VUC-skoler Handels- og tekniske skoler 3% 0% 8% Gymnasier og HF 2% Sygehuse 38% Nordjylland 7% Jobregion Midtjylland Syddanmark Sjælland 6% 4% 8% 0% 10% 20% 30% 40% Anm.: Figuren viser andelen af offentlige institutioner, der forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft inden for den seneste måned, regnet fra undersøgelsestidspunktet. På tværs af sektorer fremgår det, at især ældre-/hjemmeplejen og sygehusene forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft 2. Samme tendens viste sig i For ældre-/hjemmeplejen er det særligt institutioner i Storkøbenhavn samt Nord- og Midtsjælland, der har oplevet at rekruttere forgæves. Fordelt på de fire jobregioner Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland er der ikke de store forskelle i resultaterne. Institutionerne i Syddanmark har dog i lidt mindre grad end øvrige oplevet forgæves at have søgt arbejdskraft. Opdelt på personalegrupper højtuddannede, faglært og ufaglært personale viser undersøgelsen, at 3% af de offentlige institutioner forgæves har forsøgt at rekruttere henholdsvis højtuddannede og faglært personale, jf. tabel % har forgæves søgt ufaglært personale. Sammenholdt med 2003 er der en lille stigning i andelen, der forgæves har søgt højtuddannede, mens lidt færre forgæves har rekrutteret ufaglært personale. Status for de faglærte er uændret. Tabel 2.1 Andel af offentlige institutioner, der forgæves har søgt arbejdskraft opdelt på personalegrupper og sektor Sektor Højtuddannede Faglært personale Ufaglært personale Vægtet n Ældre-/hjemmepleje 4% 24% 1% 199 Børnehaver/integrerede inst. mv. 2% 1% 2% Folkeskoler 3% 0% 0% 444 VUC-skoler 0% 0% 0% 15 Handels- og tekniske skoler 5% 4% 0% 24 Gymnasier og HF 2% 0% 0% 32 Sygehuse 35% 12% 0% 23 I alt 3% 3% 1% Opdelt på sektor fremgår det af tabel 2.1, at især sygehusene forgæves har forsøgt at rekruttere højtuddannede (35%). Både ældre-/hjemmeplejen 2 Årsagen til, at stigningen i andelen af sygehuse, som forgæves har søgt medarbejdere, ikke slår igennem i de samlede tal, er, at der er væsentlig flere institutioner på børnepasningsområdet. 9

13 (24%) og sygehusene (12%) har i højere grad end øvrige sektorer forgæves søgt faglært personale. Endvidere bemærkes, at primært børnepasningsområdet (2%) forgæves har forsøgt at rekruttere ufaglært personale. På tværs af de fire jobregioner er der kun marginale forskelle i andelene, der forgæves har søgt de forskellige personalegrupper. Rekrutteringsproblemerne har i et vist omfang konsekvenser for institutionernes aktivitetsniveau. 22% af de institutioner, der forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft, har oplevet at være nødt til at opgive aktiviteter eller nye initiativer som følge heraf, jf. figur 2.4. Den tilsvarende andel i 2003 var 23%. Figur 2.4 Andel af offentlige institutioner, der forgæves har søgt arbejdskraft i undersøgelsesperioden og derfor har opgivet aktiviteter e.l. Total 2005 (n=129) 2003 (n=133) Ældre-/hjemmepleje Børnehaver/ integrerede inst. mv. 22% 23% 24% 26% Sektor Folkeskoler Handels- og tekniske skoler 0% 13% Gymnasie og HF 0% Sygehuse 8% 0% 10% 20% 30% Opdelt på sektorer er det især inden for ældre-/hjemmeplejen og børnepasningsområdet, at rekrutteringsproblemerne har haft betydning for aktivitetsniveauet i institutionerne. Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at rekrutteringsproblemerne på børnepasningsområdet primært vedrører pædagoger og pædagogmedhjælpere, hvoriblandt ledigheden er relativt høj 3. Institutionerne peger selv på, at behovet for særlige faglige kvalifikationer og relevant erhvervserfaring har været medvirkende til, at rekrutteringen af pædagoger har været forgæves. Dette analyseres nærmere i afsnit 2.4. Indenfor ældre-/hjemmeplejen angiver især institutioner, der mangler social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, at rekrutteringsproblemerne har påvirket aktivitetsniveauet. Af figuren fremgår endvidere, at handels- og tekniske skoler og gymnasier/hf som de eneste institutioner ikke har opgivet aktiviteter e.l. som følge af rekrutteringsproblemerne. Dette skal ses i forhold til, at der er få institutioner inden for disse sektorer, der angiver at have søgt forgæves, og resultatet er dermed også baseret på ganske få besvarelser. På tværs af regioner er der igen kun marginale forskelle i resultaterne. Der viser sig tillige kun marginale forskelle i konsekvenserne for aktiveringsni- 3 Kilde: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråds hjemmeside i forhold til pædagoger samt opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen med antal ledige, der er tilmeldt AF. 10

14 veauet afhængig af, hvorvidt den mislykkede rekruttering har vedrørt højtuddannede, faglært og/eller ufaglært personale. 2.3 Forgæves rekruttering opgjort i antal personer Institutionerne er i undersøgelsen blevet bedt om at angive, hvor mange og hvilke medarbejdere, de forgæves har forsøgt at rekruttere. På baggrund heraf kan man, inden for den population, undersøgelsen omfatter, beregne et skøn på, hvor mange medarbejdere der på landsplan forgæves er søgt rekrutteret Forgæves rekruttering samlet antal Som angivet i nedenstående tabel 2.2 er det samlede antal medarbejdere, der forgæves er forsøgt rekrutteret i den aktuelle undersøgelsesperiode, beregnet til ca personer 4. Set i forhold til det samlede antal beskæftigede i populationen på ca personer udgør dette mindre end 1%. Sammenlignet med 2003 er der sket et fald, idet offentlige institutioner i daværende år forgæves havde forsøgt at rekrutteret ca personer. Dette stemmer godt overens med, at der i år er relativt færre virksomheder, der angiver at have rekrutteret forgæves (6% vs. 7%), jf. foregående afsnit. I forhold til 2003 er der forgæves søgt flere inden for ældre-/hjemmeplejen og handels- og tekniske skoler, mens der i de øvrige sektorer er sket et fald i antallet, der forgæves er forsøgt rekrutteret. På tværs af personalegrupper fremgår det endvidere af tabel 2.2, at rekrutteringsproblemerne er størst blandt faglært personale. Således viser beregningerne, at der forgæves er søgt rekrutteret 895 faglærte, mens de tilsvarende tal er 530 for højtuddannede og 215 for ufaglært personale. I forhold til 2003 er antallet for faglærte stort set uændret, mens der for højtuddannede og ufaglært personale har været et fald i antallet, der forgæves er søgt rekrutteret. Tabel 2.2 Antal medarbejdere, der forgæves er forsøgt rekrutteret Ufaglært personale Antal beskæftigede i populationen Højtuddannede Faglært personale Samlet mangel Total Total <1% Sektor Mangel i procent af beskæftigelse Jobregion Ældre-/hjemmepleje % Børnehaver mv <1% Folkeskoler <1% VUC-skoler % Handels- og tekniske skoler <1% Gymnasier og HF <1% Sygehuse <1% Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Det skønnede antal er behæftet med relativt stor usikkerhed. Dette skyldes, at antallet af institutioner, der angiver at have søgt arbejdskraft forgæves, er begrænset, hvilket gør en opregning til alle institutioner usikker. 11

15 På tværs af sektorer er rekrutteringsproblemerne mest udbredt inden for ældre-/hjemmeplejen, hvor der forgæves er forsøgt at rekruttere 945 medarbejdere, primært faglærte. Set i forhold til det samlede antal beskæftigede inden for ældre-/hjemmeplejen udgør dette ca. 1%. Endvidere fremgår det, at der forgæves er forsøgt at rekruttere 350 medarbejdere inden for børnepasningsområdet og 230 inden for sygehusene. For begge sektorer er der primært tale om højtuddannede. I forhold til det samlede antal beskæftigede i sektorerne udgør manglen mindre end 1%. Det bemærkes desuden, at det primært er ældre-/hjemmeplejen og børnepasningsområdet, der forgæves har forsøgt at rekruttere ufaglærte medarbejdere (henholdsvis 85 og 120). Forklaringen herpå er sandsynligvis, at der inden for disse sektorer ofte ansættes medhjælpere. En opdeling på regioner viser, at rekrutteringsproblemerne er størst på Sjælland. Institutionerne i Sjællandsregionen har forgæves forsøgt at rekruttere godt 900 personer, hvoraf ca. halvdelen er søgt rekrutteret i Storkøbenhavn. Regionsresultaterne skal ses i sammenhæng med koncentrationen af institutioner. Resultaterne i tabel 2.2 afspejler således i en vis udstrækning de relative forskelle i antallet af institutioner - knap halvdelen af institutionerne er placeret i Sjællandsregionen Forgæves rekruttering - højtuddannede I de følgende afsnit ses på, hvilke konkrete faggrupper inden for de tre personalegrupper, som de offentlige institutioner angiver forgæves at have rekrutteret. Tabel 2.3 viser, hvor mange højtuddannede medarbejdere, der forgæves er søgt rekrutteret - fordelt på specifikke faggrupper. Tabel 2.3 Antal forgæves rekrutterede højtuddannede medarbejdere Antal beskæftigede i populationen* Mangel i % af beskæftigelse Højtuddannede Mangel Pædagoger <1% Læger ** <1% Sygeplejersker <1% Folkeskolelærere <1% Ledere Andre Total 530 * Danmarks Statistik 2002 ** Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL) 2005 Undersøgelsen viser, at de offentlige institutioner i undersøgelsesperioden forgæves har forsøgt at rekruttere 220 pædagoger. Set i forhold til det samlede antal beskæftigede pædagoger udgør manglen mindre end 1%. Som forventet har rekrutteringsproblemerne i forbindelse med pædagoger primært vist sig inden for børnepasningsområdet og til dels folkeskolerne. Opdelt på regioner er det især institutioner i Sjællandsregionen, primært Storkøbenhavn, der forgæves har søgt pædagoger. 5 Kilde: Købmandsstandens Oplysningsbureau (KOB) og Dun & Bradstreet. 12

16 Det ses desuden, at der forgæves er forsøgt at rekruttere 120 læger. Geografisk har rekrutteringsproblemerne på dette område været størst i Nordjylland og Midtjylland. Sygehusene og ældre-/hjemmeplejen har forgæves forsøgt at rekruttere 90 sygeplejersker. Igen er det især Sjælland, der har haft problemer med at rekruttere sygeplejersker. Endvidere har institutionerne forgæves forsøgt at rekruttere 65 folkeskolelærere primært i Sjællandsregionen og i Midtjylland. Samlet vidner resultaterne om, at antallet af højtuddannede medarbejdere i den offentlige sektor, der forgæves er forsøgt rekrutteret, er begrænset. Også set i forhold til den samlede beskæftigelse fremgår rekrutteringsproblemerne at være marginale (<1%) Forgæves rekruttering - faglærte Rettes fokus mod det faglærte personale, er det hovedsageligt inden for social- og sundhedsområdet, at der har været rekrutteringsproblemer, jf. tabel 2.4. Således er der forgæves søgt rekrutteret 475 social- og sundhedshjælpere og 305 social- og sundhedsassistenter primært inden for ældre- /hjemmeplejen. Set i forhold til det samlede antal beskæftigede inden for disse faggrupper udgør antallet ca. 3% for social- og sundhedshjælpere og mindre end 1% for social- og sundhedsassistenter. Tabel 2.4 Antal forgæves rekrutterede faglærte medarbejdere Antal beskæftigede i populationen* Mangel i % af beskæftigelse Faglærte Mangel Social- og sundhedshjælpere % Social- og sundhedsassistenter <1% Lægesekretærer Ledere (social- og sundhedsomr.) Køkkenassistenter Plejehjemsassistenter Andre Total 895 * Danmarks Statistik 2002 Rekrutteringsproblemerne for social- og sundhedshjælpere og -assistenter er størst i Sjællandsregionen, særligt i Storkøbenhavn samt Nord- og Midtsjælland. Sammenlignet med undersøgelsen i 2003 er der sket en mindre stigning. I 2003 var der således forgæves forsøgt rekrutteret 430 social- og sundhedshjælpere og 280 social- og sundhedsassistenter. For de øvrige faggrupper er antallet af forgæves rekrutterede medarbejdere meget begrænset (<30). I gruppen af andre faggrupper indgår blandt andet faglærte inden for undervisning og kontor. 13

17 2.3.4 Forgæves rekruttering - ufaglærte Endelig viser tabel 2.5 en opgørelse over hvor mange ufaglærte medarbejdere, der forgæves er søgt rekrutteret - fordelt på faggrupper. Tabel 2.5 Antal forgæves rekrutterede ufaglærte medarbejdere Antal beskæftigede i populationen* Mangel i % af beskæftigelse Ufaglærte Mangel Hjemmehjælpere <1% Pædagogmedhjælpere ** <1% Rengøringsassistenter <1% Køkken-/kantineass./- - - medhjælpere 20 Andre Total 215 * Danmarks Statistik 2002 ** Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) 2003 Det fremgår blandt andet, at de offentlige institutioner forgæves har forsøgt at rekruttere ufaglærte hjemmehjælpere og pædagogmedhjælpere. Generelt er der dog tale om meget begrænsede antal, der for alle faggrupper udgør under 1% af det samlede antal beskæftigede. 2.4 Forgæves rekruttering og institutionsspecifikke forhold I dette afsnit ses igen alene på de 6% af institutionerne, der i undersøgelsesperioden forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere. Fokus vil være rettet mod institutionsspecifikke forhold, som kan bidrage til at forklare den forgæves rekruttering. Det kan eksempelvis være arbejdstiden, lønniveauet, behovet for specifikke kvalifikationer etc., som kan være skyld i, at institutionerne har søgt forgæves. Indledningsvist viser undersøgelsen, at 41% af de institutioner, som forgæves har søgt arbejdskraft, har haft ansøgere til stillingerne. En relativt stor del har haft én eller to ansøgere til samtale, men har på trods af dette valgt ikke at besætte stillingerne. Geografisk viser undersøgelsen, at institutionerne i Midtjylland og Syddanmark i relativt højere grad end de to øvrige regioner har haft problemer med at få ansøgere til stillingen. Særligt inden for børnepasningsområdet og sygehusene har der ikke været ansøgere. I nedenstående figur 2.5 fremgår, i hvor høj grad institutionerne vurderer, at forskellige forhold har været medvirkende til, at de har søgt forgæves. Resultaterne i figuren er præsenteret som en gennemsnitlig indeksscore gående fra 0 til angiver, at institutionen slet ikke vurderer det enkelte område som en medvirkende årsag til rekrutteringsproblemer. En score på 100 angiver modsat, at institutionen i meget høj grad vurderer området som en medvirkende årsag. 14

18 Figur 2.5 I hvilken grad vurderer institutionen, at følgende forhold var medvirkende til, at rekrutteringen var forgæves? Slet ikke I meget høj grad Behov for specielle faglige kvalifikationer 50 Behov for en person med relevant erhvervserfaring Behov for en person med bestemt personlig adfærd og fremtoning Branchens/områdets image Arbejdstidens placering Behov for en person med gode danskkundskaber Institutionens geografiske placering Institutionens lønniveau I institutionen er der en særlig omgangsform Institutionens fysiske arbejdsmiljø Institutionens image Behov for en person med en bestemt alder Behov for medarbejdere der vil påtage sig overarbejde Behov for en person med et bestemt køn Indeks Anm.: I figuren er besvarelserne omregnet til en indeksscore gående fra 0 til 100, hvor 0 svarer til Slet ikke og 100 svarer til I meget høj grad. Figuren viser den gennemsnitlige score. Figuren er baseret på institutioner, der forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft. Besvarelser i Ved ikke indgår ikke i figuren. Det fremgår af figuren, at der generelt ikke er nogen af de angivne forhold, der i væsentlig grad anses for at have været medvirkende til rekrutteringsproblemerne. Behovet for specielle faglige kvalifikationer, relevant erhvervserfaring og en bestemt personlig adfærd og fremtoning vurderes dog i nogen grad at have været medvirkende til, at rekrutteringen ikke lykkedes. De øvrige områder vurderes generelt i ringe grad eller slet ikke at være en medvirkende årsag. Der viser sig dog visse væsentlige forskelle på tværs af institutionerne. Således vurderer især uddannelsesinstitutioner og sygehuse, at behovet for specielle faglige kvalifikationer har været medvirkende til rekrutteringsproblemerne. Institutioner inden for ældre-/ hjemmeplejen angiver i relativt høj grad, at områdets image har været medvirkende til, at rekrutteringen ikke lykkedes. Ældre-/hjemmeplejen angiver samtidig i højere grad end øvrige, at arbejdstiderne har betydning for problemerne med at tiltrække arbejdskraft. Sidstnævnte tendens viste sig også i Set i forhold til størrelse angiver især de større institutioner den geografiske placering og arbejdstidens placering som medvirkende til rekrutteringsproblemerne. For arbejdstiden er forklaringen sandsynligvis knyttet til sygehuse og plejehjem, hvor aften- og natarbejde er udbredt. Behovet for personer med gode danskkundskaber vurderes derimod i mindre grad at være en medvirkende årsag blandt de store institutioner, end det er tilfældet blandt de mindre institutioner. En mulig forklaring herpå kan være, at gode danskkundskaber er relativt vigtigt i mindre institutioner, som fx daginstitutioner. 15

19 Ser man på den efterspurgte type af arbejdskraft, viser undersøgelsen, at behovet for specielle faglige kvalifikationer især angives som medvirkende årsag til rekrutteringsproblemer blandt de institutioner, der forgæves har søgt højtuddannet personale herunder særligt folkeskolelærere og læger og til dels pædagoger og sygeplejersker, jf. figur 2.6. Institutioner, der mangler højtuddannet personale, angiver ligeledes i relativt høj grad behovet for relevant erhvervserfaring som medvirkende årsag til rekrutteringsproblemerne - særligt institutioner, der forgæves har søgt sygeplejersker og pædagoger. Figur 2.6 Behov for specielle faglige kvalifikationer I hvilken grad vurderer institutionen, at følgende forhold var medvirkende til, at rekrutteringen var forgæves? Behov for en person med relevant erhvervserfaring Branchens/områdets image Arbejdstidens placering Institutionens geografiske placering Institutionens lønniveau Slet ikke I meget høj grad Højtuddannet Faglært Ufaglært Anm.: Indeks I figuren er alene medtaget forhold, hvor der er væsentlige forskelle mellem de tre personalegrupper. Af figur 2.6 ses endvidere, at institutioner, der har søgt faglært personale, i højere grad vurderer, at branchens image har haft betydning for rekrutteringsproblemerne. Dette viser sig blandt andet i institutioner, der mangler social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Branchens image kan således være en af de medvirkende årsager til, at rekrutteringen af social- og sundhedshjælpere og -assistenter har været forgæves. Som følge af problemerne med at rekruttere arbejdskraft har 30% af institutionerne taget særlige initiativer med henblik på at gøre stillingen mere attraktiv. Institutionerne har overvejende ændret i jobannoncens udformning samt arbejdstider og lønforhold. Derudover nævnes blandt andet fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og forsøg på at gøre stillingen mere interessant. 2.5 Ansvaret for manglen på arbejdskraft Resultaterne i det følgende er baseret på alle institutioner i undersøgelsen. Størstedelen af institutionerne (53%) mener, at politikerne er hovedansvarlige for en eventuel mangel på arbejdskraft på det offentlige arbejdsmarked. Dette er en stigning i forhold til 2003, hvor andelen var 45%. 16

20 Figur 2.7 Hvem, mener du, har hovedansvaret for, at der kan opstå mangel på arbejdskraft på det offentlige arbejdsmarked? Politikere Uddannelsessystemet Organisationerne på arbejdsmarkedet De ledige Institutionerne/Virksomhederne AF Ved ikke 9% 11% 4% 5% 3% 2% 2% 5% 2% 1% 27% 32% 45% 53% 2005 (n=2.050) 2003 (n=2.009) 0% 20% 40% 60% 49% af institutionerne tilkendegiver endvidere, at de i høj grad eller meget høj grad er villig til at påtage sig et medansvar for at løse problemerne, hvis der opstår mangel på arbejdskraft. Kun 10% angiver, at de i ringe grad eller slet ikke er villig til det. Et stort set tilsvarende resultat viste sig i Institutioner inden for ældre-/hjemmeplejen og handels- og tekniske skoler er i relativt høj grad villige til at påtage sig et medansvar for at løse eventuelle rekrutteringsproblemer. Dertil er institutioner, som har rekrutteret forgæves eller med besvær, i højere grad end øvrige institutioner villige til at tage en del af ansvaret på sig. Figur 2.8 viser, i hvor høj grad institutionerne tilkendegiver at være villige til at ansætte personer med særlige karakteristika, som dog besidder de relevante faglige kvalifikationer. Dette præsenteres igen ved hjælp af en indeksscore gående fra 0 til 100. Figur 2.8 Seniorer (50+) Flygtninge/indvandrere Langtidsledige Personer med nedsat arbejdsevne Fysisk handicappede I tilfælde af rekrutteringsproblemer, vil institutionen da ansætte personer, som har de faglige kvalifikationer, men som er Slet ikke Indeks I meget høj grad 2005 (n=2.047) 2003 (n=2.006) Anm.: Besvarelser i Ved ikke indgår ikke i figuren. Det fremgår, at institutionerne i højere grad er villige til at ansætte seniorer, flygtninge/indvandrere og langtidsledige i forhold til personer med nedsat arbejdsevne eller med et fysisk handicap. Sammenholdt med resultaterne fra 17

21 2003 er der generelt ikke den store forskel i villigheden til at ansætte medarbejdere med særlige karakteristika. Institutioner, der har rekrutteret forgæves eller på forhånd opgivet at rekruttere, er i lidt højere grad villige til at ansætte personer på 50 år eller derover i tilfælde af rekrutteringsproblemer. Disse institutioner er derimod i mindre grad villige til at ansætte personer med et fysisk handicap. Dertil er institutioner, der helt har opgivet at rekruttere, i mindre grad indstillet på at ansætte langtidsledige. I forhold til institutionernes fleksibilitet ved rekrutteringsproblemer viser det sig endvidere, at man generelt i mindre grad er villig til at slække på kravene til de faglige kvalifikationer (indeks 39). Man er i endnu mindre grad villig til at slække på de efterspurgte personlige kvalifikationer (indeks 16) såsom adfærd, fremtoning og samarbejdsevne, jf. figur 2.9. Som det vil fremgå i kapitel 3, viser der sig den samme tendens blandt de private virksomheder. Figur 2.9 Faglige kvalifikationier Personlige kvalifikationer I tilfælde af rekrutteringsproblemer, vil institutionen da ansætte personer, der mangler nogle af de efterspurgte Slet ikke I meget høj grad 2005 (n=2.045) 2003 (n=2.006) Anm.: Indeks Besvarelser i Ved ikke indgår ikke i figuren. Spørgsmålet vedrørende personlige kvalifikationer indgik ikke i undersøgelsen fra Opdelt på sektorer viser undersøgelsen, at gymnasier/hf ikke er nær så villige til at ansætte personer, der mangler nogle af de faglige kvalifikationer (indeks 25), mens institutionerne inden for ældre-/hjemmeplejen i højere grad er indstillet på at slække på kravene til de faglige kvalifikationer (indeks 46). I forhold til de personlige kvalifikationer viser det sig, at sygehusene i relativt høj grad er villige til at ansætte trods manglende personlige kvalifikationer (indeks 24), mens institutionerne inden for børnepasningsområdet er mindre villige (indeks 15). Endelig kan det bemærkes, at institutioner, der har rekrutteret forgæves, i relativt høj grad er villige til slække på kravene til såvel de faglige som de personlige kvalifikationer. 2.6 Vurdering af rekrutteringssituationen i det forløbne år Størstedelen af de interviewede institutioner (60%) vurderer, at mulighederne for at rekruttere arbejdskraft er uændret i forhold til situationen for et år siden, jf. figur Samlet angiver 22%, at det er blevet lettere eller meget lettere at skaffe nye medarbejdere, mens 13% giver udtryk for, at det er blevet sværere eller meget sværere. 18

22 Figur 2.10 Hvordan vurderer institutionen alt i alt mulighederne for at rekruttere arbejdskraft i dag i forhold til situationen for et år siden? Meget lettere i dag 3% 4% Lettere i dag 19% 17% Det samme 60% 55% 2005 (n=2.054) Sværere i dag 12% 15% 2003 (n=2.012) Meget sværere i dag Ved ikke 1% 2% 4% 8% 0% 20% 40% 60% 80% Sammenlignet med 2003 er der relativt flere, der giver udtryk for, at mulighederne for at rekruttere er uændrede, mens der er relativt færre, der mener, at det er blevet sværere. Dette stemmer godt overens med resultaterne i afsnit 2.1 og 2.2, der viser, at færre institutioner har oplevet at rekruttere forgæves. På tværs af sektorer oplever især institutioner inden for børnepasningsområdet og folkeskolen, at rekrutteringssituationen er blevet bedre. Derimod har ældre-/ hjemmepleje i relativt høj grad oplevet en forværring af rekrutteringssituationen. En geografisk opdeling viser, at institutioner i Sjællandsregionen i relativt høj grad oplever, at det er blevet sværere at rekruttere. Undersøgelsen viser endvidere, at blandt institutioner, der har rekrutteret forgæves eller helt opgivet at rekruttere, har 7% inden for de seneste seks måneder løst problemerne med mangel på arbejdskraft ved at efteruddanne allerede ansatte. Derudover har 21% af disse institutioner løst problemerne ved at omrokere allerede ansatte. Ikke uventet er det især institutioner, der enten har rekrutteret forgæves, helt har opgivet at rekruttere eller på anden måde haft rekrutteringsproblemer, der har benyttet efteruddannelse og omrokering. 2.7 Offentlige institutioners rekrutteringskanal Alle institutioner er blevet bedt om at angive, hvorvidt de har henvendt sig til AF for at få løst et rekrutteringsproblem inden for det seneste år. 39% angiver at have kontaktet AF i denne henseende. Dette er flere end i 2003, hvor 31% angav at have henvendt sig for at få løst et rekrutteringsproblem. Ikke uventet viser det sig desuden, at det særligt er institutioner med rekrutteringsproblemer, der har kontaktet AF. 62% af de institutioner, der har rekrutteret forgæves, har således været i kontakt med AF inden for det seneste år. Blandt de institutioner, der på forhånd har opgivet at rekruttere, er andelen 64%. Figur 2.11 viser, hvilke kanaler institutionerne normalt gør brug af, når de skal ansætte nye medarbejdere. De mest anvendte kanaler er annoncer i aviser og fagblade samt internettet. Således angiver 81%, at de anvender annoncer i aviser eller fagblade, mens 64% gør brug af internettet i forbin- 19

23 delse med rekruttering. Herefter kommer kommuner (36%) og AF s åbne tilbud (27%). Figur 2.11 Hvilke kanaler anvender institutionen normalt ved rekruttering af arbejdskraft? Annoncer i aviser/fagblade Internet Kommuner AF's åbne tilbud Uopfordrede ansøgninger/egne ventelister Via allerede ansatte AF-formidling Direkte fra en anden virksomhed/institution Fagforeninger/a-kasser Private konsulenter/jobformidlere Andet 4% 6% 4% 5% 1% 1% 5% 4% 36% 17% 27% 19% 21% 23% 16% 18% 15% 19% 46% 64% 81% 89% 2005 (n=2.036) 2003 (n=2.008) 0% 25% 50% 75% 100% Sammenligner man med 2003, er der færre, der gør brug af aviser og fagblade, mens andelen af offentlige institutioner, der bruger internettet som rekrutteringskanal, er steget fra 14% i 1999 til 46% i 2003 og yderligere til de 64% i Brugen af kommuner er ligeledes steget fra 17% i 2003 til 36% i AF benyttes især af institutioner, der enten har rekrutteret forgæves eller har rekrutteret, men med besvær. Dette var ligeledes gældende i Det kan således tyde på, at der stadig er en tendens til, at de offentlige institutioner i første omgang benytter annoncer i aviser og fagblade og internettet og derefter AF, hvis rekrutteringen ikke lykkes. Vedrørende brugen af internettet angiver 66% af de institutioner, der normalt anvender internettet ved rekruttering, at de har benyttet sig af andre jobbanker end AF s job- og CV-bank/Jobnet, jf. figur Dette er en stigning i forhold til 2003, hvor 58% angav at have benyttet denne rekrutteringskanal. Figur 2.12 Hvilke internetfaciliteter benyttede institutionen? Andre jobbanker på Internettet Egen hjemmeside på Internettet AF s job- og CVbank/Jobnet Ved ikke 2% 5% 40% 47% 35% 32% 58% 66% 2005 (n=1.297) 2003 (n=927) Anm.: 0% 20% 40% 60% 80% Figuren er baseret på besvarelser fra institutioner, der angiver normalt at anvende internettet ved rekruttering af arbejdskraft. 20

24 Derimod er andelen, der har brugt deres egen hjemmeside, mindre. Således angiver 40% af institutionerne, der har gjort brug af internettet, at de har benyttet deres egen hjemmeside i 2005 mod 47% i

25 3. Private virksomheder I det følgende rettes fokus mod forhold vedrørende rekruttering i private virksomheder. 3.1 Rekruttering i private virksomheder I alt har ca. 36% af virksomhederne i undersøgelsen haft behov for at rekruttere arbejdskraft i undersøgelsesperioden. Det er en lille stigning i forhold til 2003, hvor ca. 34% havde behov for at rekruttere arbejdskraft. I dette afsnit fokuseres alene på de ca. 36% af virksomhederne (1.843 virksomheder), der har haft behov for at rekruttere arbejdskraft. Undersøgelsen viser en generel forværring af rekrutteringssituationen i forhold til Blandt virksomheder, der har haft behov for at rekruttere arbejdskraft i undersøgelsesperioden, har 20% oplevet at rekruttere forgæves, jf. figur 3.1. I 2003 var den tilsvarende andel 14%. Figur 3.1 Rekrutteringssituation for de private virksomheder med behov for rekruttering af arbejdskraft Rekrutteret forgæves På forhånd opgivet at rekruttere Rekrutteret, men med besvær 20% 14% 17% 9% 27% 21% 2005 (n=1.843) 2003 (n=2.058) Rekrutteret uden besvær 58% 70% 0% 25% 50% 75% 100% Anm.: Figuren er baseret på virksomheder, der har haft behov for at rekruttere arbejdskraft. Procenterne i figuren summer til mere end 100%, idet en virksomhed kan befinde sig i flere kategorier samtidigt. Fx kan en virksomhed både have oplevet at rekruttere forgæves og have rekrutteret uden besvær. Samtidig ses, at der i 2005 er relativt flere virksomheder, der på forhånd har opgivet at rekruttere (17% vs. 9%) og relativt flere, der har rekrutteret, men med besvær (27% vs. 21%). 58% af virksomhederne med behov for rekruttering af arbejdskraft har oplevet at rekruttere uden besvær. I 2003 var denne andel 70%. En nærmere analyse af rekrutteringssituationen viser, at der generelt kun er marginale forskelle på tværs af regioner. På tværs af brancher viser det sig, at relativt mange virksomheder inden for bygge og anlæg har rekrutteret forgæves eller på forhånd opgivet at rekruttere. Virksomheder inden for handel og industri har i relativt høj grad rekrutteret uden besvær. En analyse af rekrutteringssituationen på tværs af virksomhedsstørrelse viser endvidere, at det især er mindre virksomheder, der på forhånd har opgivet at rekruttere arbejdskraft på grund af en forventning om, at arbejdskraften ikke findes. Der er flere mulige forklaringer på denne tendens. Der er i mindre virksomheder typisk ikke i samme grad som i store virksomheder afsat ressourcer til at varetage selve rekrutteringen, fx via en personaleafdeling. Hvis man i forvejen forventer vanskeligheder med rekrutteringen, vil 22

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001 Indhold Side

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR 04:2006 ARBEJDSPAPIR Mona Larsen og Max Mølgaard Miiller REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere