Indholdsfortegnelse. Forord 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord 7"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord 7 1. Introduktion Om bogen og projektet Projektets metode Situationen i små virksomheder Bogens indhold Bogens anvendelse Forkortelser Fremgangsmåde Projektets formål Bærende ideer Projektets model og metode Værktøjernes anvendelsesområde Deltagende virksomheder Model for små virksomheder Metode til karakteristik af virksomheder Model for virksomheder Idegrundlag til analysemetoder Referat-analyse Baggrund Et referat-analyse-værktøj Værktøjets opstart Programmer værktøjet kan bruges på Det indledende arbejde Skabelonen: Kolonnernes og tekstens formater Indtastning af referater Eksempler Problemer og muligheder Identificering af problemer Problemoversigt Fejlliste Medarbejdernes ideer 33

2 7. Identificering af handlinger Fra problem til handling Problem, formål og handling Handling med udgangspunkt i produktfejl Fejlrapport Eksempel Afklaring af opgaver og ansvar Baggrund og formål Opgaveliste Jobbeskrivelse Kvalitet under konstruktion Introduktion Ordreindgåelse Udvikling og konstruktion Oversigt Fastlægning af krav Teoretisk konstruktion Fremstilling af prototype Produktionsforberedelse Måling Baggrund Målebehov Måleevne Eksempel på målebehov Introduktion til eksempel Målebehov Eksempel på måleevne Fastlæg måleprocedure Fastlæg usikkerhedskomponenter Beregn usikkerhedsbidrag og standardafvigelse Beregn den samlede usikkerhed Beregn usikkerhedsgrænsen Måling i målerum og laboratorium Sammenfatning af eksempler 51 Litteraturliste 53

3 Værktøj ssamling - værktøj nr. og navn Eksempelsamling - eksempel nr. og beskrivelse V01 Referat-analyse 56 EOl Referat fra enkelt møde uden kategorier 56 E02 Referat fra enkelt møde med kategorier 57 E03 Referat fra flere møder i samme firma/afdeling 59 E04 Referat fra flere møder i 2 firmaer 62 V02 Identificering af problemer 66 V02 Identificering af problemer 68 V03 Problemoversigt 70 V04 Fejlliste 72 V05 Idebeskrivelse 74 V06 Problem, formål, handling 76 V06 Problem, formål, handling 78 V07 Fejlrapport 80 V07 Fejlrapport 82 V08 Opgaveliste 84 V09 Jobbeskrivelse 86 V10 Ordrecheckliste 88 Vil Kravspecifikation 90 V12 Ugemøde 92 V13 Udviklingsplan 94 V14 K-mappe 96 V15 Usikkerhedsbudget 98 E05 Angående firma B 67 E06 Angående firma E 69 E07 Angående firma A, B, C, D, E og F 71 E08 Fejl registreret af operatør 73 E09 Forslag fra medarbejder 75 E10 Oplæg udarbejdet af firma D 77 Eli Oplæg udarbejdet af firma C 79 E12 Fejlrapport udarbejdet af medarbejder 81 El3 Opgørelse over udvikling i fejl baseret på V07 83 E14 Opgaver i relation til indkøb i firma A 85 E15 Beskrivelse udarbejdet af medarbejder, godkendt 87 E16 Ordrecheck før produktion 89 E17 Udarbejdelse af kravspecifikation for et produkt 91 El8 Referat fra ugemøde 93 E19 Udviklingsplan for et givet produkt 95 E20 Usikkerhedsbudget for digital skydelære 99

4

5 Forord Det er altid spændende at dykke ned i det pulserende liv, som udspiller sig i en dansk industrivirksomhed. Det er netop, hvad vi har haft lejlighed til gennem længere tid i de virksomheder, der har deltaget i projektet Værktøjer til kvalitetsstyring. Under besøg i virksomhederne og tværgående møder har problemer, muligheder og løsninger været drøftet indgående i relation til kvalitetsaspekter. Denne bog præsenterer projektets udvundne erfaringer i form af modeller, værktøjer og eksempler. Vi håber, at præsentationen vil gavne andre små og mellemstore virksomheder, som ønsker at forbedre eget kvalitetsarbejde. De deltagende virksomheder er Orbital A/S, Stelectric A/S, Calibreringc Center Nord A/S, Vest Dansk Maskinfabrik ApS, TT Coil A/S og Rimas A/S. Vi vil gerne takke virksomhederne for deres medvirken, for stor åbenhed og engagement, for villighed til at bidrage med egne erfaringer, procedurer m.v. og for mange gode diskussioner. Endvidere tak til Erhvervsfremmestyrelsen, som har støttet projektet gennem programmet Viden og Værktøjer (Viden og Kvalitet). Aalborg, april 1997 Jørgen Biegel og Poul Mandrup Larsen

6 8

7 1. Introduktion Om bogen og projektet Denne bog beskriver forløbet og resultaterne af Projekt for udvikling af værktøjer til kvalitetsstyring i små og mellemstore industrivirksomheder Seks små og mellemstore virksomheder har været inddraget i projektet, som i det følgende blot benævnes Projektet. Tidshorisonten har været 2 år. Der har deltaget virksomheder fra forskellige brancher indenfor udviklings-, produktions- og servicevirksomhed. En enkelt virksomhed laver rent lønarbejde, andre laver kundetilpassede produkter, som de selv udvikler, og én servicerer industriens måleudstyr. Formålet med Projektet har været at samle og opbygge værktøjer for kvalitets- og projektstyring, specielt indrettet på forholdene i små og mellemstore virksomheder. Bogen og Projektet opfatter ikke kvalitetsstyring blot som en aktivitet, der er rettet mod mekanisk at frembringe en leverance i overensstemmelse med kundens krav. Bogen og Projektet inddrager også de sider af kvalitetsstyring, som skal styrke virksomhedens evne til at være til stede og gøre sig gældende på markedet. Netop for små og mellemstore virksomheder tager disse bestræbelser på "tilstedeværelse" sig ofte ud som en overlevelseskamp. Den kan manifestere sig gennem "niche-produktion" og gennem at "løbe i forvejen" for de store. Begge dele stiller krav om, at virksomheden kan reagere meget hurtigt og på foreløbige signaler. Og det skal ske, uden det af den grund belaster virksomhedens organisation. Ud over den værktøjsudvikling, som Projektet repræsenterer, er der også sket en erfaringsudveksling hos de deltagende virksomheder. De har igangsat og i flere tilfælde opnået gode resultater i deres "lokale delprojekter". 1.2 Projektets metode 1 samråd med hver enkelt virksomhed er der udpeget bestemte aktiviteter, som virksomheden har følt et behov for at udvikle. Projektet har tilstræbt, at der direkte eller indirekte var en vis fællesmængde i aktiviteterne. Den enkelte virksomhed har selv stået for "egne" aktiviteter og haft ansvar for, at de blev gennemført. Under et antal møder er problemerne og aktiviteterne for at løse dem blevet drøftet samt løsningernes fremdrift. De senere møder har haft karakter af "netværksmøder". Dvs. møder for intensiv erfaringsudveksling indenfor begrænsede emneområder, hvor man kunne genkende egne problemer og hente ideer hos hinanden. Netop værktøjer til identificering af problemer har været højt prioriteret i Projektet. Prioriteringen er sket ud fra den forhåndshypotese, at når først problemet er erkendt i sine enkeltheder, er det allerede godt på vej til at blive løst.

8 10 Hypotesen har vist sig påfaldende ofte at holde stik. Nogle problemer forekom ved første konfrontation store og uhåndterlige. De viste sig ofte at kunne løses på simpel måde, når man fik øje på deres reelle bestanddele og fik "talt sammen om dem". Ved hvert netværksmøde blev der aftalt "hjemmeopgaver", hvis forløb virksomheden derefter skulle gøre rede for ved næste møde. Derved sikrede Projektet, at der til stadighed var fuld åbenhed om fremdriften i de aktiviteter, som hver virksomhed satte i værk for at nå sine mål. 1.3 Situationen i små virksomheder Mange små og mellemstore industrivirksomheder har efterhånden lært sig at arbejde med kvalitetsstyring. Og et betydeligt antal værktøjssæt til kvalitetsstyring er udviklet. Nogle af dem er udviklet som studieprojekter og i reglen til brug i større virksomheder, som råder over et solidt administrationsapparat. Andre er udviklet internt i virksomhederne, og resultaterne af dem kommer sjældent andre for øre. Små og mellemstore virksomheder lades derved i stikken. De har som regel ikke et udbygget administrationsapparat at trække på. De er sjældent store nok til selv at udvikle kvalitetsstyringsværktøjer. Og de mange opgaver fordelt på kun få medarbejdere giver ikke ro nok til at hente erfaringer ind ude fra. Forståelsen for situationen i de nævnte virksomheder kan skærpes, hvis vi erstatter udtrykket "små og mellemstore virksomheder" med "virksomheder uden opsplittede og fordelte funktioner". Vi får derved drejet opmærksomheden væk fra virksomhedens medarbejderantal og omsætning, som begge er irrelevante for Projektet. Istedet ønskes fokus på de to kærnepunkter i Projektet: Arbejdsopgaverne og den organisatoriske fordeling af disse opgaver. Opmærksomheden ønskes henledt på spørgsmålene: Hvordan sikre at den aktuelle leverance leveres som aftalt, og hvordan sikre at erfaring fra leverancen omsættes til virksomhedsnyttig erfaring? Eller kort og generelt: Hvordan forberede? Hvordan gennemføre? Og hvordan følge op? Denne bog henvender sig til virksomheder af den type og i den situation. 1.4 Bogens indhold Kapitel 1 introducerer bogen og projektet for udvikling af værktøjer til kvalitetsstyring i små og mellemstore industrivirksomheder. I det følgende benævnes dette blot Projektet. Kapitel 2 beskriver Projektets formål, bærende ideer og metode. Dvs. den fremgangsmåde, som Projektet har anvendt for at udvikle værktøjer til kvalitetsstyring. Desuden præsenteres demonstrationsvirksomhederne. Kapitel 3 gør rede for en model for små virksomheder. Dels i form af en metode til karakterisering af små virksomheder (afs. 3.1), dels i form af opdeling af virksomhedens opgaver i kategorier (afs. 3.2).

9 Kapitel 4 skitserer idegrundlaget bag at identificere muligheder og problemer i virksomheder. Kapitlet er en optakt til de analysemetoder, der præsenteres i kapitel 5-6. Kapitel 5 viser en metode til bedre udnyttelse af mødereferater. Hensigten er at destillere de vigtige informationer fra og fremstille dem, så de bliver anvendt i virksomhedens udvikling. Metoden benytter sig af databaseprogrammet Mikrosoft Excel som et værktøj. Dets opstart og anvendelse gennemgås i afs. 5.3 og 5.4, og eksempler på brugen vises i afs Kapitel 6 begrunder, gennemgår og demonstrerer flere metoder til at få problemer og muligheder frem i lyset. Afsnit 6.1 og 6.2 handler om at identificere og skabe overblik over virksomhedens problemer. Afsnit 6.3 beskæftiger sig med at beskrive omfanget af fejl i et produkt eller en proces. Formålet med afs. 6.4 er at få medarbejdernes ideer op på bordet. Kapitel 7 beskriver, hvorledes viden om fejl og muligheder (fremdraget i kap. 6) kan udnyttes til at beslutte handlinger, således at problemerne kan løses. Afsnit 7.2 viser, hvorledes medarbejderne kan angive de handlinger, de mener skal udføres. Afsnit 7.3 gennemgår systematisk brug af en fejlrapport og viser eksempler på, hvordan der kan skabes nogle forbedringer. Udarbejdelse af opgavelister og jobbeskrivelser fremgår af afs Kapitel 8 omfatter identificering af opgaver, implementering af handlinger og opfølgning for en ordreproducerende virksomhed. Værktøj til brug under ordreindgåelse præsenteres i afs Afsnit 8.3 gennemgår grundlæggende faser i produktudvikling, og værktøjer til støtte for fastlægning af krav og styring af konstruktionsarbejdet vises. Afsnit 8.4 introducerer produktionsforberedelsen. Kapitel 9 fokucerer på måleteknik. Det handler om at måle produktegenskaber for efterfølgende at kunne justere maskiner og værktøj. Principperne for at vurdere virksomhedens målebehov vises i afs. 9.2 og for at budgettere virksomhedens måleevne i afs Afsnit gennemgår et eksempel om opgørelse af målebehov og -evne for en skydelærer. Afsnit 9.6 antyder forbedringsmulighederne ved måling på laboratorium. Bogens sidste del består i en værktøjssamling og en eksempelsamling Bogens anvendelse Projektet skønner, at en del af de skildrede forløb vil være værdifulde for andre industrivirksomheder. Bogen kan derfor betragtes som en anbefalet køreplan, som andre virksomheder kan anvende. Køreplanen beskæftiger sig med en række temaer eller områder, som nærmere kan studeres. Indenfor de fleste af områderne er der udviklet værktøjer og vist eksempler. Sammenhængen mellem temaer, værktøjer og eksempler fremgår af tabel 1.1. En samlet liste med nr. og navn på værktøjer og eksempler fremgår af indholdsfortegnelsen. Der er sammenhæng mellem bogens niveaudeling (tabel 1.1) og den model for løsning af opgaver, som bogen præsenterer (figur 2.1). De centrale niveauer, som bogen behandler, er metoder til 1) identificering af problemer, 2) handlinger, 3) implementering og 4) opfølgning. De præsenterede værktøjer VOl til V15 skal hver især betragtes som generelle værktøjer. Den enkelte læser og bruger kan anvende dem til inspiration og som grundlag for at udvikle egne værktøjer. I den forbindelse bør værktøjerne gøres mere brugervenlige gennem opdeling i relevante kasser og felter m.v.

10 12 Tema/område Kap./afs. Værktøj nr. Eksempel nr. Systematisk metode til kvalitetsstyring 2. Karakterisering af virksomheder 3.1 Model for små virksomheder 3.2 Metoder til identificering af problemer 4.-6 og muligheder Metoder til identificering afhandlinger 7. Metoder til implementering af handlinger. 8. Aktiviteter i ordreproducerende virksomhed, herunder ordreindgåelse, udvikling og konstruktion Metoder til opfølgning/justering af beslutninger. 9. Måleteknik, målebehov og måleevne V01 til V05 V06 til V09 V10 til V14 V15 E01 til E09 E10 til E15 E16 til E19 E20 Tabel 1.1 Krydsreference mellem bogens emner, afsnit, værktøjer og eksempler Hver gang et værktøj introduceres i bogen, anføres bogens logo i teksten. Derved er det lettere at finde fra værktøjs- og eksempelsamlingen til beskrivelsen af et givet værktøj. Det enkelte værktøj præsenteres typisk på en venstreside i værktøjs- og eksempelsamlingen. Et korresponderende eksempel på dets brug vises, når det er praktisk muligt, på den modstående højreside. Derved kan et værktøj og dets brug studeres under et. 1.6 Forkortelser De deltagende demonstrationsvirksomheder (se afs. 2.5) benævnes demovirksomhed eller demofirma A, B, C, D, E og F. De har alle givet stof til udvikling og afprøvning af Projektets værktøjer. Demovirksomhederne er anonymiseret, da Projektets erfaringer er søgt generaliseret til brug for andre virksomheder. Hvert udviklet værktøj angives ved et nr. og et navn, f.eks. V02 Idebeskrivelse. For hvert værktøj, bortset fra et enkelt, er der vist et eller flere eksempler på, hvordan det kan bruges. Hvert eksempel angives ved et nr., f.eks. E07.

11 2. Fremgangsmåde Projektets formål Det er projektets formål at effektivisere arbejdet og forbedre resultatet i små og mellemstore virksomheder. Formålet tænkes opnået ved anvendelsen af værktøjer til kvalitetsstyring. Forbedringer opnås ofte gennem at forfølge en ide eller arbejde med de dagligdags problemer, se dem i deres sammenhæng og løse dem. I herværende Projekt er det især sidstnævnte mulighed, der ønskes udnyttet. Derfor var det planen at gennemføre tre typer forløb og opgaver i demovirksomhederne: Dels at identificere væsentlige problemer, dels at identificere handlinger for at løse dem, og dels at identificere metoder til opfølgning på beslutninger (se figur 2.1). Projektet handler egentlig om projektstyring. Om dette emne findes der mange bøger og rapporter. Men de metoder, der beskrives her, kendes sjældent af små og mellemstore virksomheder. Disse virksomheder anvender normalt ikke projektstyring under de beskrevne former. Lederen i små og mellemstore virksomheder er i praksis projektleder for mange projekter, som kun i begrænset omfang dokumenteres. Det enkelte projekt kan også i sig selv vanskeligt afgrænses organisatorisk. I erkendelse heraf benævnes "projektstyring" i dette projekt "kvalitetsstyring", som kommer hverdagen nærmere i de små virksomheder. Projektets formål kan opdeles i følgende punkter: - Motivere for anvendelse af værktøjer til gennemførelse af kvalitetsstyring. - Introducere enkle værktøjer til at holde fast på de mange detaljer i virksomheder uden skarpt opdelte organisationer. - Forbedre det grundlag, som ledelsen fastlægger for kvalitetsstyring gennem synlige værktøjer. - Demonstrere anvendelsen og afprøve værktøjer i nogle demo-virksomheder. - Iagttage effekten ved virksomhedernes brug af værktøjerne efterfulgt af evt. tilpasninger. 2.2 Bærende ideer Projektet er gennemført på grundlag af et sæt ideer eller anbefalinger for ledelse af kvalitetsprojekter. De er udledt af projektet "Kvalitetsbevidsthed i mindre virksomheder," som blev støttet af Teknologirådet under KUP (se litteraturlisten). De bærende ideer er: 1. Kvalitetsstyringens motiver Kvalitetsstyringens motiver skal være klare. De er drivkræfterne bag arbejdet i virksomhederne. De kan være afledt af f.eks. kundeønsker, interne behov for at løse problemer og reducere kvalitetsomkostninger og behov for tværgående koordinering.

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk BAGGRUND Forebyggelsesfonden udbyder fra 1. september 2013 forebyggelsespakker

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Vejledning til introperioden Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Indholdsfortegnelse Vejledning til introperioden... 1 Indledning...

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning

Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning til SOR 22. juni 2015 1 Agenda Velkomst og kort introduktion Opgaven overordnet Indhold Plan

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft FASE 1 Rapport Appendix 2013 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.1 spørgeskema kvantitativ

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen

30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen 30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen Præsentation Industri Supply ApS, Industry Supply Danmark A/S, Industry Point Sweden AB Sender dagligt godt 100.000 nyhedsbreve ud pr. mail. Beskæftiger

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere