Indholdsfortegnelse. Forord 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord 7"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord 7 1. Introduktion Om bogen og projektet Projektets metode Situationen i små virksomheder Bogens indhold Bogens anvendelse Forkortelser Fremgangsmåde Projektets formål Bærende ideer Projektets model og metode Værktøjernes anvendelsesområde Deltagende virksomheder Model for små virksomheder Metode til karakteristik af virksomheder Model for virksomheder Idegrundlag til analysemetoder Referat-analyse Baggrund Et referat-analyse-værktøj Værktøjets opstart Programmer værktøjet kan bruges på Det indledende arbejde Skabelonen: Kolonnernes og tekstens formater Indtastning af referater Eksempler Problemer og muligheder Identificering af problemer Problemoversigt Fejlliste Medarbejdernes ideer 33

2 7. Identificering af handlinger Fra problem til handling Problem, formål og handling Handling med udgangspunkt i produktfejl Fejlrapport Eksempel Afklaring af opgaver og ansvar Baggrund og formål Opgaveliste Jobbeskrivelse Kvalitet under konstruktion Introduktion Ordreindgåelse Udvikling og konstruktion Oversigt Fastlægning af krav Teoretisk konstruktion Fremstilling af prototype Produktionsforberedelse Måling Baggrund Målebehov Måleevne Eksempel på målebehov Introduktion til eksempel Målebehov Eksempel på måleevne Fastlæg måleprocedure Fastlæg usikkerhedskomponenter Beregn usikkerhedsbidrag og standardafvigelse Beregn den samlede usikkerhed Beregn usikkerhedsgrænsen Måling i målerum og laboratorium Sammenfatning af eksempler 51 Litteraturliste 53

3 Værktøj ssamling - værktøj nr. og navn Eksempelsamling - eksempel nr. og beskrivelse V01 Referat-analyse 56 EOl Referat fra enkelt møde uden kategorier 56 E02 Referat fra enkelt møde med kategorier 57 E03 Referat fra flere møder i samme firma/afdeling 59 E04 Referat fra flere møder i 2 firmaer 62 V02 Identificering af problemer 66 V02 Identificering af problemer 68 V03 Problemoversigt 70 V04 Fejlliste 72 V05 Idebeskrivelse 74 V06 Problem, formål, handling 76 V06 Problem, formål, handling 78 V07 Fejlrapport 80 V07 Fejlrapport 82 V08 Opgaveliste 84 V09 Jobbeskrivelse 86 V10 Ordrecheckliste 88 Vil Kravspecifikation 90 V12 Ugemøde 92 V13 Udviklingsplan 94 V14 K-mappe 96 V15 Usikkerhedsbudget 98 E05 Angående firma B 67 E06 Angående firma E 69 E07 Angående firma A, B, C, D, E og F 71 E08 Fejl registreret af operatør 73 E09 Forslag fra medarbejder 75 E10 Oplæg udarbejdet af firma D 77 Eli Oplæg udarbejdet af firma C 79 E12 Fejlrapport udarbejdet af medarbejder 81 El3 Opgørelse over udvikling i fejl baseret på V07 83 E14 Opgaver i relation til indkøb i firma A 85 E15 Beskrivelse udarbejdet af medarbejder, godkendt 87 E16 Ordrecheck før produktion 89 E17 Udarbejdelse af kravspecifikation for et produkt 91 El8 Referat fra ugemøde 93 E19 Udviklingsplan for et givet produkt 95 E20 Usikkerhedsbudget for digital skydelære 99

4

5 Forord Det er altid spændende at dykke ned i det pulserende liv, som udspiller sig i en dansk industrivirksomhed. Det er netop, hvad vi har haft lejlighed til gennem længere tid i de virksomheder, der har deltaget i projektet Værktøjer til kvalitetsstyring. Under besøg i virksomhederne og tværgående møder har problemer, muligheder og løsninger været drøftet indgående i relation til kvalitetsaspekter. Denne bog præsenterer projektets udvundne erfaringer i form af modeller, værktøjer og eksempler. Vi håber, at præsentationen vil gavne andre små og mellemstore virksomheder, som ønsker at forbedre eget kvalitetsarbejde. De deltagende virksomheder er Orbital A/S, Stelectric A/S, Calibreringc Center Nord A/S, Vest Dansk Maskinfabrik ApS, TT Coil A/S og Rimas A/S. Vi vil gerne takke virksomhederne for deres medvirken, for stor åbenhed og engagement, for villighed til at bidrage med egne erfaringer, procedurer m.v. og for mange gode diskussioner. Endvidere tak til Erhvervsfremmestyrelsen, som har støttet projektet gennem programmet Viden og Værktøjer (Viden og Kvalitet). Aalborg, april 1997 Jørgen Biegel og Poul Mandrup Larsen

6 8

7 1. Introduktion Om bogen og projektet Denne bog beskriver forløbet og resultaterne af Projekt for udvikling af værktøjer til kvalitetsstyring i små og mellemstore industrivirksomheder Seks små og mellemstore virksomheder har været inddraget i projektet, som i det følgende blot benævnes Projektet. Tidshorisonten har været 2 år. Der har deltaget virksomheder fra forskellige brancher indenfor udviklings-, produktions- og servicevirksomhed. En enkelt virksomhed laver rent lønarbejde, andre laver kundetilpassede produkter, som de selv udvikler, og én servicerer industriens måleudstyr. Formålet med Projektet har været at samle og opbygge værktøjer for kvalitets- og projektstyring, specielt indrettet på forholdene i små og mellemstore virksomheder. Bogen og Projektet opfatter ikke kvalitetsstyring blot som en aktivitet, der er rettet mod mekanisk at frembringe en leverance i overensstemmelse med kundens krav. Bogen og Projektet inddrager også de sider af kvalitetsstyring, som skal styrke virksomhedens evne til at være til stede og gøre sig gældende på markedet. Netop for små og mellemstore virksomheder tager disse bestræbelser på "tilstedeværelse" sig ofte ud som en overlevelseskamp. Den kan manifestere sig gennem "niche-produktion" og gennem at "løbe i forvejen" for de store. Begge dele stiller krav om, at virksomheden kan reagere meget hurtigt og på foreløbige signaler. Og det skal ske, uden det af den grund belaster virksomhedens organisation. Ud over den værktøjsudvikling, som Projektet repræsenterer, er der også sket en erfaringsudveksling hos de deltagende virksomheder. De har igangsat og i flere tilfælde opnået gode resultater i deres "lokale delprojekter". 1.2 Projektets metode 1 samråd med hver enkelt virksomhed er der udpeget bestemte aktiviteter, som virksomheden har følt et behov for at udvikle. Projektet har tilstræbt, at der direkte eller indirekte var en vis fællesmængde i aktiviteterne. Den enkelte virksomhed har selv stået for "egne" aktiviteter og haft ansvar for, at de blev gennemført. Under et antal møder er problemerne og aktiviteterne for at løse dem blevet drøftet samt løsningernes fremdrift. De senere møder har haft karakter af "netværksmøder". Dvs. møder for intensiv erfaringsudveksling indenfor begrænsede emneområder, hvor man kunne genkende egne problemer og hente ideer hos hinanden. Netop værktøjer til identificering af problemer har været højt prioriteret i Projektet. Prioriteringen er sket ud fra den forhåndshypotese, at når først problemet er erkendt i sine enkeltheder, er det allerede godt på vej til at blive løst.

8 10 Hypotesen har vist sig påfaldende ofte at holde stik. Nogle problemer forekom ved første konfrontation store og uhåndterlige. De viste sig ofte at kunne løses på simpel måde, når man fik øje på deres reelle bestanddele og fik "talt sammen om dem". Ved hvert netværksmøde blev der aftalt "hjemmeopgaver", hvis forløb virksomheden derefter skulle gøre rede for ved næste møde. Derved sikrede Projektet, at der til stadighed var fuld åbenhed om fremdriften i de aktiviteter, som hver virksomhed satte i værk for at nå sine mål. 1.3 Situationen i små virksomheder Mange små og mellemstore industrivirksomheder har efterhånden lært sig at arbejde med kvalitetsstyring. Og et betydeligt antal værktøjssæt til kvalitetsstyring er udviklet. Nogle af dem er udviklet som studieprojekter og i reglen til brug i større virksomheder, som råder over et solidt administrationsapparat. Andre er udviklet internt i virksomhederne, og resultaterne af dem kommer sjældent andre for øre. Små og mellemstore virksomheder lades derved i stikken. De har som regel ikke et udbygget administrationsapparat at trække på. De er sjældent store nok til selv at udvikle kvalitetsstyringsværktøjer. Og de mange opgaver fordelt på kun få medarbejdere giver ikke ro nok til at hente erfaringer ind ude fra. Forståelsen for situationen i de nævnte virksomheder kan skærpes, hvis vi erstatter udtrykket "små og mellemstore virksomheder" med "virksomheder uden opsplittede og fordelte funktioner". Vi får derved drejet opmærksomheden væk fra virksomhedens medarbejderantal og omsætning, som begge er irrelevante for Projektet. Istedet ønskes fokus på de to kærnepunkter i Projektet: Arbejdsopgaverne og den organisatoriske fordeling af disse opgaver. Opmærksomheden ønskes henledt på spørgsmålene: Hvordan sikre at den aktuelle leverance leveres som aftalt, og hvordan sikre at erfaring fra leverancen omsættes til virksomhedsnyttig erfaring? Eller kort og generelt: Hvordan forberede? Hvordan gennemføre? Og hvordan følge op? Denne bog henvender sig til virksomheder af den type og i den situation. 1.4 Bogens indhold Kapitel 1 introducerer bogen og projektet for udvikling af værktøjer til kvalitetsstyring i små og mellemstore industrivirksomheder. I det følgende benævnes dette blot Projektet. Kapitel 2 beskriver Projektets formål, bærende ideer og metode. Dvs. den fremgangsmåde, som Projektet har anvendt for at udvikle værktøjer til kvalitetsstyring. Desuden præsenteres demonstrationsvirksomhederne. Kapitel 3 gør rede for en model for små virksomheder. Dels i form af en metode til karakterisering af små virksomheder (afs. 3.1), dels i form af opdeling af virksomhedens opgaver i kategorier (afs. 3.2).

9 Kapitel 4 skitserer idegrundlaget bag at identificere muligheder og problemer i virksomheder. Kapitlet er en optakt til de analysemetoder, der præsenteres i kapitel 5-6. Kapitel 5 viser en metode til bedre udnyttelse af mødereferater. Hensigten er at destillere de vigtige informationer fra og fremstille dem, så de bliver anvendt i virksomhedens udvikling. Metoden benytter sig af databaseprogrammet Mikrosoft Excel som et værktøj. Dets opstart og anvendelse gennemgås i afs. 5.3 og 5.4, og eksempler på brugen vises i afs Kapitel 6 begrunder, gennemgår og demonstrerer flere metoder til at få problemer og muligheder frem i lyset. Afsnit 6.1 og 6.2 handler om at identificere og skabe overblik over virksomhedens problemer. Afsnit 6.3 beskæftiger sig med at beskrive omfanget af fejl i et produkt eller en proces. Formålet med afs. 6.4 er at få medarbejdernes ideer op på bordet. Kapitel 7 beskriver, hvorledes viden om fejl og muligheder (fremdraget i kap. 6) kan udnyttes til at beslutte handlinger, således at problemerne kan løses. Afsnit 7.2 viser, hvorledes medarbejderne kan angive de handlinger, de mener skal udføres. Afsnit 7.3 gennemgår systematisk brug af en fejlrapport og viser eksempler på, hvordan der kan skabes nogle forbedringer. Udarbejdelse af opgavelister og jobbeskrivelser fremgår af afs Kapitel 8 omfatter identificering af opgaver, implementering af handlinger og opfølgning for en ordreproducerende virksomhed. Værktøj til brug under ordreindgåelse præsenteres i afs Afsnit 8.3 gennemgår grundlæggende faser i produktudvikling, og værktøjer til støtte for fastlægning af krav og styring af konstruktionsarbejdet vises. Afsnit 8.4 introducerer produktionsforberedelsen. Kapitel 9 fokucerer på måleteknik. Det handler om at måle produktegenskaber for efterfølgende at kunne justere maskiner og værktøj. Principperne for at vurdere virksomhedens målebehov vises i afs. 9.2 og for at budgettere virksomhedens måleevne i afs Afsnit gennemgår et eksempel om opgørelse af målebehov og -evne for en skydelærer. Afsnit 9.6 antyder forbedringsmulighederne ved måling på laboratorium. Bogens sidste del består i en værktøjssamling og en eksempelsamling Bogens anvendelse Projektet skønner, at en del af de skildrede forløb vil være værdifulde for andre industrivirksomheder. Bogen kan derfor betragtes som en anbefalet køreplan, som andre virksomheder kan anvende. Køreplanen beskæftiger sig med en række temaer eller områder, som nærmere kan studeres. Indenfor de fleste af områderne er der udviklet værktøjer og vist eksempler. Sammenhængen mellem temaer, værktøjer og eksempler fremgår af tabel 1.1. En samlet liste med nr. og navn på værktøjer og eksempler fremgår af indholdsfortegnelsen. Der er sammenhæng mellem bogens niveaudeling (tabel 1.1) og den model for løsning af opgaver, som bogen præsenterer (figur 2.1). De centrale niveauer, som bogen behandler, er metoder til 1) identificering af problemer, 2) handlinger, 3) implementering og 4) opfølgning. De præsenterede værktøjer VOl til V15 skal hver især betragtes som generelle værktøjer. Den enkelte læser og bruger kan anvende dem til inspiration og som grundlag for at udvikle egne værktøjer. I den forbindelse bør værktøjerne gøres mere brugervenlige gennem opdeling i relevante kasser og felter m.v.

10 12 Tema/område Kap./afs. Værktøj nr. Eksempel nr. Systematisk metode til kvalitetsstyring 2. Karakterisering af virksomheder 3.1 Model for små virksomheder 3.2 Metoder til identificering af problemer 4.-6 og muligheder Metoder til identificering afhandlinger 7. Metoder til implementering af handlinger. 8. Aktiviteter i ordreproducerende virksomhed, herunder ordreindgåelse, udvikling og konstruktion Metoder til opfølgning/justering af beslutninger. 9. Måleteknik, målebehov og måleevne V01 til V05 V06 til V09 V10 til V14 V15 E01 til E09 E10 til E15 E16 til E19 E20 Tabel 1.1 Krydsreference mellem bogens emner, afsnit, værktøjer og eksempler Hver gang et værktøj introduceres i bogen, anføres bogens logo i teksten. Derved er det lettere at finde fra værktøjs- og eksempelsamlingen til beskrivelsen af et givet værktøj. Det enkelte værktøj præsenteres typisk på en venstreside i værktøjs- og eksempelsamlingen. Et korresponderende eksempel på dets brug vises, når det er praktisk muligt, på den modstående højreside. Derved kan et værktøj og dets brug studeres under et. 1.6 Forkortelser De deltagende demonstrationsvirksomheder (se afs. 2.5) benævnes demovirksomhed eller demofirma A, B, C, D, E og F. De har alle givet stof til udvikling og afprøvning af Projektets værktøjer. Demovirksomhederne er anonymiseret, da Projektets erfaringer er søgt generaliseret til brug for andre virksomheder. Hvert udviklet værktøj angives ved et nr. og et navn, f.eks. V02 Idebeskrivelse. For hvert værktøj, bortset fra et enkelt, er der vist et eller flere eksempler på, hvordan det kan bruges. Hvert eksempel angives ved et nr., f.eks. E07.

11 2. Fremgangsmåde Projektets formål Det er projektets formål at effektivisere arbejdet og forbedre resultatet i små og mellemstore virksomheder. Formålet tænkes opnået ved anvendelsen af værktøjer til kvalitetsstyring. Forbedringer opnås ofte gennem at forfølge en ide eller arbejde med de dagligdags problemer, se dem i deres sammenhæng og løse dem. I herværende Projekt er det især sidstnævnte mulighed, der ønskes udnyttet. Derfor var det planen at gennemføre tre typer forløb og opgaver i demovirksomhederne: Dels at identificere væsentlige problemer, dels at identificere handlinger for at løse dem, og dels at identificere metoder til opfølgning på beslutninger (se figur 2.1). Projektet handler egentlig om projektstyring. Om dette emne findes der mange bøger og rapporter. Men de metoder, der beskrives her, kendes sjældent af små og mellemstore virksomheder. Disse virksomheder anvender normalt ikke projektstyring under de beskrevne former. Lederen i små og mellemstore virksomheder er i praksis projektleder for mange projekter, som kun i begrænset omfang dokumenteres. Det enkelte projekt kan også i sig selv vanskeligt afgrænses organisatorisk. I erkendelse heraf benævnes "projektstyring" i dette projekt "kvalitetsstyring", som kommer hverdagen nærmere i de små virksomheder. Projektets formål kan opdeles i følgende punkter: - Motivere for anvendelse af værktøjer til gennemførelse af kvalitetsstyring. - Introducere enkle værktøjer til at holde fast på de mange detaljer i virksomheder uden skarpt opdelte organisationer. - Forbedre det grundlag, som ledelsen fastlægger for kvalitetsstyring gennem synlige værktøjer. - Demonstrere anvendelsen og afprøve værktøjer i nogle demo-virksomheder. - Iagttage effekten ved virksomhedernes brug af værktøjerne efterfulgt af evt. tilpasninger. 2.2 Bærende ideer Projektet er gennemført på grundlag af et sæt ideer eller anbefalinger for ledelse af kvalitetsprojekter. De er udledt af projektet "Kvalitetsbevidsthed i mindre virksomheder," som blev støttet af Teknologirådet under KUP (se litteraturlisten). De bærende ideer er: 1. Kvalitetsstyringens motiver Kvalitetsstyringens motiver skal være klare. De er drivkræfterne bag arbejdet i virksomhederne. De kan være afledt af f.eks. kundeønsker, interne behov for at løse problemer og reducere kvalitetsomkostninger og behov for tværgående koordinering.

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk BAGGRUND Forebyggelsesfonden udbyder fra 1. september 2013 forebyggelsespakker

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Hurtig start Quick guide Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Indholdsfortegnelse Introduktion Den digitale junglebane i undervisningen Kapitler Forberedelse Fag og emne Undervisningsmaterialer

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Kvalitetshåndbog for Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Side 1 af 9 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord og virksomhedsdata 2 2. Organisationsplan 5 3. Kvalitetsmålsætning

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesdelen

Vejledning til bedømmelsesdelen Vejledning til bedømmelsesdelen Denne vejledning fungerer som et hjælpeværktøj til, hvordan du udfærdiger en bedømmelse og afholder en bedømmelsessamtale i FOKUS. Personelbedømmelsens formål FOKUS bedømmelsen

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord

Indholdsfortegnelse Forord Indholdsfortegnelse Forord Førstedel Baggrund og fremgangsmåde for etablering af kvalitetssystemer 1. Introduktion 15 1.1 Udveje til kvalitet 15 1.2 Bogens indhold 16 1.2.1 Førstedel 16 1.2.2 Andendel

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36 1 af 5 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS Kvalitetshåndbog for BB-Steel ApS Side 1 af 7 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 3 4. Kvalitetspolitik 3 5. Leveringsformåen

Læs mere

Oversigt over figurer m.m... 11. Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12. Oversigt over forkortelser... 13. Forord... 15

Oversigt over figurer m.m... 11. Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12. Oversigt over forkortelser... 13. Forord... 15 Indholdsfortegnelse Oversigt over figurer m.m... 11 Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12 Oversigt over forkortelser... 13 Forord... 15 DEL 1 BEGREBET FORVALTNINGSREVISION 1 Forvaltningsrevision som

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis Noter til underviser Kort introduktion til problemløsning for nyansatte. Præsentationen er et udklip af værktøjet PL - Problemløsning. Copyright by DI 1 Dette materiale er en del af Leanrejsen - En guide

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisation September 2009 GRUS-koncept GRUS er en organiseret gruppesamtale af nogle timers varighed, der kan sikre sammenhæng mellem enhedens

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering 2. skoleperiode i hovedforløb kølemontør Formål med skoleperioden er at udbygge lærlingens viden fra begynderniveauet vedr. viden om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010

Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010 December 2004 Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010 Indhold Projektet Kvægproduktion 2010... 1 Aktiviteter og Budget 2005... 7 Delprojekt 1: Rådgivning med Fremdrift... 9 Delprojekt 2: Driftsledelse og

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Naturvidenskabelig arbejdsmetode

Naturvidenskabelig arbejdsmetode Naturvidenskabelig arbejdsmetode Introduktion til Naturvidenskabelig arbejdsmetode: I denne opgave skal I lære om en arbejdsmodel, som I kan bruge, når I skal løse en åben opgave. Arbejdsmodellen kan I

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl. indkøb af biler til hjemmeplejen

Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl. indkøb af biler til hjemmeplejen Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl indkøb af biler til hjemmeplejen Analyse af Indkøb af kommunale biler til fire enheder Budget 18 Maj 2016 1 Tilbud

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? SESAM møde 107 Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling

Læs mere

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Vejledning til introperioden Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Indholdsfortegnelse Vejledning til introperioden... 1 Indledning...

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Visuel portefølje-, ressource- og projektstyring til vandselskaberne Hvorfor er projekt, økonomi og ressourcestyring vigtigt? Tid Økonomi Kvalitet Fordi det handler om at blive bedre til at optimere planlægning,

Læs mere