Professionel Ledelse. gensidighed med personlig udvikling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel Ledelse. gensidighed med personlig udvikling."

Transkript

1 Professionel Ledelse Professionel ledelse er en ambitiøs og intens lederuddannelse for dig der søger et stærkt fagligt, personligt givende og udfordrende udviklingsforløb, som hæver barren både for din egen og for organisationens performance, effektivitet og resultater. Forløbet er henvendt til den leder, der stræber efter at løfte blikket fra standardiserede uddannelsesforløb og i stedet ønsker at arbejde med ledelsesudvikling i eksperimenterende og innoverende læringsrum. Læringsrum, hvor ledelsespraksis, organisationsudvikling og teori udforskes og udvikles i befrugtende gensidighed med personlig udvikling. aktuelle ledelsesmæssige, organisatoriske udfordringer og muligheder inkluderes som ingredienser i forløbets design. De vil være med til at sætte et stærkt præg på forløbets progression og indhold. Professionel Ledelse er designet på en måde, der gør at du og de andre deltagere løbende møder og håndterer de aktuelle ledelsesmæssige udfordringer og vilkår, som I står med. Det styrker den ledelsesmæssige og organisatoriske handlekraft for deltagerne på forløbet. Det vil sige, at samtidig med at vi refleksivt og eksplorativt arbejder med ledelse, producerer vi også ledelse. Der arbejdes ud fra systemisk og kompleksitetsteoretisk grundlag samt andre tilgange, der tænker strategi, magt, styring og organisering ind i et ledelsesperspektiv. Der anvendes således flere forskellige organisations- og ledelsesteoretiske tilgange for at skærpe evnen til kritisk og konstruktivt at forholde sig til de forskellige tilganges betydninger for praksis, og ikke mindst at vurdere i hvilke situationer de forskellige tilgange kan bringes i anvendelse. Mødesteder fremfor modeller Frem for at tage afsættet i teoretiske og metodiske prædefinerede modeller for ledelse, er Professionel Ledelse bygget op omkring en række mødesteder, der fungerer som eksperimentarier for din ledelsesudvikling. Mødesteder kan for eksempel være internatophold, udviklingsseminarer, dagsmøder, mindre grupper, der arbejder sammen på en af deltagernes arbejdspladser, skyggeledelse ved en meddeltager og andre steder, som kan inspirere til nytænkning. Dette fokus indebærer at din og andre deltageres Det giver uddannelsen dig og din organisation De senere års forskning i social kapital viser, at lederens evne til at involvere og iscenesætte processer, som opleves retfærdige, og dialoger som faciliterer relationel koordinering i opgaveløsningen, øger organisationens samarbejdsevne om kerneopgaven. Det har afgørende betydning for organisationens evne til at skabe resultater og trivsel. Uddannelsen drejer sig om netop denne kobling mellem kvaliteten af ledelsesprocesser og relationer i organisationen og evnen til at skabe resultater og trivsel. På uddannelsen arbejder vi ud fra en grundforståelse af, at man bedst udvikler nye færdigheder ved at sætte dem i relation til ens egen ledelsespraksis. Derfor tager undervisningen udgangspunkt i de udfordringer, som deltagerne konkret møder i deres praksis. På den måde skabes værdi, både for den enkelte deltager og hans/hendes organisation.

2 Organisatorisk udbytte Når en organisation investerer i en leders eller et ledelsesteams udvikling, investerer den samtidig i egen organisatorisk udvikling. Konkret medfører det, at lederen/ ledelsesteamet får: Styrket strategisk og refleksivt mindset hos den deltagende leder, som beriger organisationen Tilført andre lederkolleger i organisationen flere vinkler på ledelse ved at de bliver inddraget undervejs i forløbet En mere agil ledelse, der evner at arbejde med organisatorisk udvikling gennem forskelligartede relationelle, procesuelle og organisatoriske niveauer for udvikling Organisatorisk handlekraft gennem ledelse, der faciliterer relationel koordinering og øger organisatorisk samarbejde om kerneopgaven med fokus på resultater og trivsel Organisatorisk udvikling gennem refleksiv læring, evaluering og fokus på bedste praksis i præstationer Det sker undervejs i uddannelsesforløbet ved at: Foretage grundige analyser af egen organisation, herunder strategi og udviklingsmuligheder Modtage og deltage i sparring på egen ledelse og dermed skabe et løft i forhold til aktuelle forandrings- og udviklingsaktiviteter Deltagernes udbytte Som deltager kan du forvente, at du accelererer din lærings- og udviklingskurve markant og styrker din refleksive og handlingsmæssige kapacitet som leder. Du kommer til at arbejde med egen lederrolle og egen ledelsesopgave ud fra konkrete organisatoriske udfordringer, dvs. du skærper dit orienterings og handlerepertoire i forhold til at realisere organisationens strategier og indsatser. Det vil konkret udmønte sig på to overordnede niveauer: - Meget gennemtænkt og sammenhængende uddannelsesforløb med meget gode muligheder for at gøre uddannelsens opgaver lig med det daglige arbejde. Ole Toft Sørensen, Direktør, DGI Midtjylland 1. lndsigt i moderne organiseringsformer: hvordan forandrer og skaber man udvikling i forskellige organisationsformer og -strukturer? Herunder: Udvikling af organisationskulturer med særligt fokus på evaluerings-, lærings- og præstationskultur Udvidet og dynamisk forandringsledelse Opbygning af en projektkultur og -organisation ved siden af driftsorganisationen Udvikling af en teamorganisation og ledelse gennem teamcoaching 2. Udvikling af professionelt lederskab gennem tilegnelse af flere afgørende ledelsesfærdigheder til ledelse i kompleksitet. Disse er bl.a.: Involverende ledelse. Evnen til at udvikle ejerskabsfølelse og personligt ansvar blandt medarbejderne Procesledelse. Evnen til at styre effektive udviklingsprocesser baseret på stærke målsætninger, fremtidsscenarier, dialogiske principper og systemisk nysgerrighed Læringsskabende ledelse. Evnen til at føre coachende samtaler baseret på refleksive, udviklingsrettede spørgeteknikker Systemisk ledelse. Evnen til at forstå og arbejde proaktivt med organisationen som et sammenvævet system af interagerende enheder, der betinger og opretholder hinanden igennem kommunikation Paradoksledelse. Evnen til at kunne håndtere og navigere i forskellige oplevede modsatrettede forventninger og modet til at prioritere og også til at ændre, hvis det kræves Vi forventer til gengæld af dig, at du går ind i forløbet med aktiv deltagelse og med ansvar for hele holdets læring og ser dig selv som medskaber af forløbet i samarbejde med de øvrige deltagere og underviserne. Målgruppe Uddannelsen retter sig mod ledere med ambitioner i både private og offentlige organisationer. Du udøver personaleledelse eller leder gennem andre ledere, og deltager i strategiske og udviklingsorienterede samtaler og processer i organisationen. Som deltager skal du have lyst til at tage din professionelle lederrolle under kærlig behandling, for at udvikle din ledelsesidentitet og -praksis. Et vist niveau af erfaring som leder er en stor fordel. 2

3 Uddannelsens indhold Mange ledere oplever, at organisatoriske, styringsmæssige og markedsmæssige forhold ændrer sig hurtigere, end man kan nå at konsolidere sig i nye strukturer. Dette kalder på at du som leder har en stærk funderet og reflekteret teoretisk og metodisk viden at trække på. Samtidig fordrer det, at du som leder ikke lader dig fiksere i forenklede alt-i-enbaserede modeller for ledelse og organisering, men i stedet forholder dig afsøgende omkring: hvad er mulige forståelser, kloge handlinger og bevægelser i netop dette nu? 1. del: At lede organisationer med mod og robusthed Udgangspunktet for vores mødesteder er de aktuelle ledelsesmæssige opgaver, som du står midt i. De indledende møder sikrer en grundig introduktion til systemiske og anerkendende grundforståelser og sætter kompleksitetsteorien i perspektiv. Vi skaber koblinger mellem kompleksitetsteorien og den systemiske tænkning, og fokuserer på, hvordan teorierne kan bruges i praksis. Der arbejdes endvidere intensivt med den enkelte leders beherskelse af de vigtigste lederroller og - På Professionel Ledelse udvikles din ledelse i spændingsfeltet mellem: det funderede/forankrede: en faglig styrkelse af et solidt og velunderbygget fundament af teorier og metoder i kombination med inddragelse af egne ledelseserfaringer. En personlig rodfæstethed i egne værdier, udvikling af styrke, mod og robusthed til at stå sikker nok på usikker grund. En løbende reflekteret praksis i samtaler med andre deltagere, undervisere, samarbejdspartnere m.m. det fleksibelt/søgende: en faglig udforskning af mangfoldige metoder og teorier med henblik på at afsøge hvilke tilgange, der er nyttige til at skabe nye handlemuligheder og forståelser. Og en personlig styrkelse af evnen til vedvarende at udvikle egen navigationskompetence i ukendte begivenheder, fastlåste situationer og rørte vande. På Professionel Ledelse vil du udvikle og styrke din evne til at begribe og mestre ledelsesmæssige og organisatoriske vilkår i øjeblikket. At mestre ledelse, medledelse og selvledelse i øjeblikket, dette her-ognu, hvor ledelse og organisering er i gang med at finde sin vej og forme sig selv og forme fremtiden. Der arbejdes derfor gennemgående med at udvikle stærke processuelle styringskompetencer som leder, som gør dig i stand til at øge egen spændvidde mellem det funderede og det fleksible. færdigheder i forskellige typer af samtaler. Fokus er på, hvordan man kan skabe effektive, kompetenceudviklende og præstationsfremmende samtaler i alle aspekter af hverdagen som leder. Nøgleordene for modulerne er: Styrket indsigt i den organisatoriske kompleksitet og den omverden organisationen er en del af Systemiske og komplekse organisationsforståelser At være i ledelse Samtaler som fundament for organisationers selvopretholdelse og udvikling Øget evne til at reflektere over og anvende forskellige teknologier og relationer i ledelse Styrket navigationskompetence i paradoksale vilkår At lede organisationen i den hensigtsmæssige retning samtidig med at medarbejderne har et lige så hensigtsmæssigt råderum At udvikle din evne til at involvere, delegere og styre processer på en planlagt og kreativ måde Lederens selvforståelse det personlige lederskab Coachende ledelse Motiverende ledelse Udbytterige og præstationsfremmende samtaler Kompetenceudvikling udvikling af medarbejdere i deres kontekst. Effektfulde ledergrupper og fokus på udvikling af din egen

4 2. del: At lede mennesker og samspil mod nye horisonter Vi arbejder videre mod en øget forståelse af organisationen som et system af enheder, der via kommunikation griber ind i og påvirker hinanden. Det giver større indsigt i de organisationsstrukturer og kommunikative processer, som konstant udfolder sig i enhver organisation. Med afsæt heri introduceres og trænes en række metoder til at skabe effektive forandrings- og udviklingsprocesser i organisationen, som giver resultater, bl.a. gennem teamcoaching og involverende anerkendende ledelse. Klassisk tænkning om ledelse bygger på metaforen om at lede nogen eller noget derude, som er adskilt fra lederen selv. Kompleksitetstænkningen insisterer på, at lederen er forbundet med det derude - gennem sin ageren og måder at relatere sig til det derude, skaber lederen sig selv i samspil med det derude i en uendelig proces af fornyelse. Hvis vi skal være effektive som ledere må vi lære at se os selv som deltagere i processer og relationer, og det er her fra, vi skal orientere os i forhold til det at træffe beslutninger, lede organisationen og de relationer, som organisationen hviler på. Endelig fokuserer vi på evnen til at gennemføre strategiske samtaler i organisationer. I den forbindelse bidrager de systemiske metoder til at sikre en helhedsforståelse, hvor forståelsen af relationer og forbundethed kommer til at være omdrejningspunktet for udviklingsarbejdet. Det gør deltageren i stand til at skabe refleksive samtaler i organisationen om strategiske spørgsmål. Her vil afsættet være de formelle organisatoriske samtaler, som bliver ført for at fremme forståelsen, udviklingen og eksekveringen af organisationens opgaver og målsætninger. I det arbejde vil der samtidig være fokus på trivsel og arbejdsglæde for organisationens medarbejdere. Nøgleord er: Fra rationel problemløsning til navigationskompetence Fra ledelse af noget til iscenesættelse af omstændigheder At lede kompetente medarbejdere med øje for strategisk udvikling At skabe hensigtsmæssigt råderum for mine medarbejdere At influere uden entydigt at definere At skærpe din kommunikation på en måde, der kan forstås og knyttes an til At arbejde i krydsfeltet mellem tøven og beslutning Dialogisk procesledelse Anerkendende udviklingsledelse (Appreciative Inquiry som ledelsesstil) Teamcoaching Strategisk ledelse Konflikthåndtering. Cirka halvvejs i forløbet udarbejdes en skriftlig læringsgenererende porteføljeopgave. 3. del: At lede innovation og forandring med effekt Forandring kan forstås som at forandre de organisatoriske samtaler. Udvikling og implementering er ikke to faser i en forandringsmodel, men gensidige elementer i en god forandringsiscenesættelse. Men hvilke samtaler er det, vi skal have? Og hvordan skal vi have dem? Det er langt vigtigere spørgsmål end, hvordan vi planlægger faserne i en udvikling. Den gode forandringsledelse engagerer organisationen, skaber tid og rum til, at ejerskab og ansvar tager over frem for at overstyre en proces mod et givet mål. Vi tager afsæt i nyeste teori og forskning om systemisk anerkendende forandringsledelse samt pointer fra kompleksitetsteorien. Teorien vil blive omsat til konkrete metoder, som ledere kan anvende i dagligdagen. Der lægges op til som en del af uddannelsen - at deltagerne inviterer deres nærmeste chef samt en medarbejder til dialog om, hvordan anerkendende samtaler og kommunikation som ledelsestilgang kan fremme medarbejdernes potentialer og kompetencer, skabe ejerskab for organisationens udvikling og medvirke til, at styrke organisationen i dens opgaveløsning. Dialogen foregår på en organisations- og procesdag sammen med de øvrige deltagere og deres gæster. Denne organisations- og procesdag kan understøtte intentionen om at skabe en tydelig forankring mellem det teoretiske arbejde på modulerne og den praktiske udmøntning af teoridelen i egen organisation. Tredje del indledes med at deltagerne formulerer et konkret organisatoriske udviklingsprojekt, de som del af uddannelsen skal gennemføre i egen organisation, og som ved uddannelsens afslutning danner grundlag for en præsentation. 4

5 Nøgleord er: Systemisk og anerkendende forandringsledelse Træne evnen til at skabe overblik, gennemsigtighed og samstemme forskellige billeder af organisationens nu situation og behov for udvikling Øget evne til at involvere de mange aktører i ledelsesopgaven Kompetencer i at udøve dygtig procesledelse Anvendelse af processuelle styringskompetencer i feltet mellem det planlagte og det kreativt innoverende Øget evne til at arbejde med engagerende metoder Innovation som en levende aktivitet mellem mennesker Fra fasemodeller til emergens At lykkes med ledelse i svære forandringer Lederens og ledelsesteamets rolle i forandringsprocesser med særligt fokus på, hvordan forandringers kommunikative og psykologiske udfordringer kan håndteres bedst muligt At skabe positiv udvikling i organisationskulturer med særligt fokus på evaluerings-, udviklings- og præstationskultur Moderne strategiforståelser med særligt fokus på implementering af strategi i organisationen som en fælles levet praksis Organisationens værdier samt de fortællinger og handlinger, værdierne muliggør At skabe rum til et flow af organisatoriske samtaler Udviklingsforløbets form Vi arbejder med forskellige mødesteder ud fra den intention, at lade varierede fysiske rum understøtte både det funderede og det fleksible. Mødesteder er eksempelvis døgnseminarer på en inspirerende kursusejendom, hvor internatformen giver mulighed for at arbejde igennem og lære hinanden at kende på måder, der giver mulighed for at udfordre antagelser under tillidsbaserede forhold. Underviserne fungerer som facilitatorer, udfordrere, teorigivere og samtalepartnere for jer gennem forløbet. Udviklingsforløb og mødesteder Før uddannelsesstart: Afklarende samtale med egen chef ud fra en given ramme Uddannelsesforløbets flow og aktiviteter 1. del Opstartsmodul på internat to dage Netværksmøde i mindre grupper Skyggeledelse med en anden deltager på respektive arbejdspladser Læringssamtale med underviser undervejs (tilkøb) Uddannelsesforløbets flow og aktiviteter 2. del Internatmodul to dage Netværksmøde i mindre grupper Netværksmøde i mindre grupper Skyggeledelse med en anden deltager på respektive arbejdspladser Læringssamtale med underviser undervejs (tilkøb) Samtale med egen chef, der sætter fokus på læring og organisatorisk effekt af forløbet indtil nu Porteføljeopgave Uddannelsesforløbets flow og aktiviteter 3. del Eksternatmodul afslutning to dage Skyggeledelse med en anden deltager på respektive arbejdspladser Læringssamtale med underviser undervejs (tilkøb) Udviklingsprojekt i egen organisation Præsentation af læring i forbindelse med udviklingsprojekt Move on Skyggemøde på en anden deltagers arbejdsplads og bytning En samtale med egen chef om udbytte, personligt som organisatorisk En lærings og move on samtale med en af uddannelsens facilitatorer Mødesteder er også netværk i mindre grupper, der lærer at supervisere hinanden professionelt. Disse netværksmøder foregår på egne arbejdspladser ligesom vi arbejder med partnerskaber mellem deltagerne, der skygger hinanden fx gennem s ledelse for derefter at give feedback/feedforward og

6 sparring. Mødesteder er også det mere klassiske læringsrum i eksternatform og det kan være samtaler på et kunstmuseum, bibliotek eller andre offentlige rum. Endelig kan et mødested være strategiske samtaler med andre i egen organisation eller en facilitator fra uddannelsen. 6

PROFESSIONEL LEDELSE

PROFESSIONEL LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE ER ET STÆRKT FAGLIGT, PERSONLIGT GIVENDE OG UDFORDRENDE UDVIKLINGSFORLØB. EN AMBITIØS OG INTENS LEDERUD- DANNELSE SOM HÆVER BARREN FOR DIG OG DIN ORGANISATIONS

Læs mere

Professionel ledelse

Professionel ledelse Professionel ledelse Udviklingsforløb til ambitiøse ledere Denne lederuddannelse er for dig, som IKKE ønsker et standardiseret uddannelsesforløb, men som i stedet vil arbejde med afsæt i egen ledelsesudvikling

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Systemisk lederuddannelse

Systemisk lederuddannelse Systemisk lederuddannelse Professionel ledelsespraksis Deltag på denne 1-årige systemiske lederuddannelse, og få professionaliseret din ledelsesfunktion. Med afsæt i din egen ledelsespraksis vil du på

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø November 2016 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR udviklingsforløb,

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Ledelse i praksis - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin

Ledelse i praksis - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin At balancere modsatrettede krav Som fundament i lederuddannelsen ligger Clavis Erhvervspsykologis ledelsesbegreb: Paradoksledelse

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 8, Aarhus, 2018 Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter Strategiarbejde er alt for vigtigt til kun at være

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Lederuddannelse med mastercertificering

Lederuddannelse med mastercertificering Til dig der vil videre Lederuddannelse med mastercertificering Beskrivelse Side 2 Lederuddannelse med mastercertificering Spændende uddannelse til dig, som ønsker at lære en masse og få en række konkrete

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016 LEDELSESGRUNDLAG Sorø Kommune 2016 LEDELSE I SORØ KOMMUNE Ledelsesgrundlaget beskriver, hvordan ledelse udøves på en god måde i Sorø Kommune, og hvilke rammer ledelsen agerer indenfor. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice

Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til Tilbudsservice. Borgere, virksomheder, eksterne og interne samarbejdspartnere skal opleve et Jobcenter

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Region Syddanmark nr. OA2011051300001 Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Uddannelsen tilrettelægges, så den er med SVU, for SVU - berettigede, det

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige

Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige Formål og målgruppen Formålet med forløbet er at understøtte HR i at blive en stærkere strategisk sparringspartner i udviklingen af den offentlige

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE AU HR Kompetenceudvikling Juni 2015 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR lederudviklingsforløb målrettet forskere med personale og/eller økonomiansvar.

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 5, Aarhus, 2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1)

Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1) Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1) Indsigt og træning i procesledelse Drømmer du om at skabe reelt følgeskab i dine forandringsprocesser? Har du følelsen af, at dine evner ikke helt rækker til at lede

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere