Professionel Ledelse. gensidighed med personlig udvikling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel Ledelse. gensidighed med personlig udvikling."

Transkript

1 Professionel Ledelse Professionel ledelse er en ambitiøs og intens lederuddannelse for dig der søger et stærkt fagligt, personligt givende og udfordrende udviklingsforløb, som hæver barren både for din egen og for organisationens performance, effektivitet og resultater. Forløbet er henvendt til den leder, der stræber efter at løfte blikket fra standardiserede uddannelsesforløb og i stedet ønsker at arbejde med ledelsesudvikling i eksperimenterende og innoverende læringsrum. Læringsrum, hvor ledelsespraksis, organisationsudvikling og teori udforskes og udvikles i befrugtende gensidighed med personlig udvikling. aktuelle ledelsesmæssige, organisatoriske udfordringer og muligheder inkluderes som ingredienser i forløbets design. De vil være med til at sætte et stærkt præg på forløbets progression og indhold. Professionel Ledelse er designet på en måde, der gør at du og de andre deltagere løbende møder og håndterer de aktuelle ledelsesmæssige udfordringer og vilkår, som I står med. Det styrker den ledelsesmæssige og organisatoriske handlekraft for deltagerne på forløbet. Det vil sige, at samtidig med at vi refleksivt og eksplorativt arbejder med ledelse, producerer vi også ledelse. Der arbejdes ud fra systemisk og kompleksitetsteoretisk grundlag samt andre tilgange, der tænker strategi, magt, styring og organisering ind i et ledelsesperspektiv. Der anvendes således flere forskellige organisations- og ledelsesteoretiske tilgange for at skærpe evnen til kritisk og konstruktivt at forholde sig til de forskellige tilganges betydninger for praksis, og ikke mindst at vurdere i hvilke situationer de forskellige tilgange kan bringes i anvendelse. Mødesteder fremfor modeller Frem for at tage afsættet i teoretiske og metodiske prædefinerede modeller for ledelse, er Professionel Ledelse bygget op omkring en række mødesteder, der fungerer som eksperimentarier for din ledelsesudvikling. Mødesteder kan for eksempel være internatophold, udviklingsseminarer, dagsmøder, mindre grupper, der arbejder sammen på en af deltagernes arbejdspladser, skyggeledelse ved en meddeltager og andre steder, som kan inspirere til nytænkning. Dette fokus indebærer at din og andre deltageres Det giver uddannelsen dig og din organisation De senere års forskning i social kapital viser, at lederens evne til at involvere og iscenesætte processer, som opleves retfærdige, og dialoger som faciliterer relationel koordinering i opgaveløsningen, øger organisationens samarbejdsevne om kerneopgaven. Det har afgørende betydning for organisationens evne til at skabe resultater og trivsel. Uddannelsen drejer sig om netop denne kobling mellem kvaliteten af ledelsesprocesser og relationer i organisationen og evnen til at skabe resultater og trivsel. På uddannelsen arbejder vi ud fra en grundforståelse af, at man bedst udvikler nye færdigheder ved at sætte dem i relation til ens egen ledelsespraksis. Derfor tager undervisningen udgangspunkt i de udfordringer, som deltagerne konkret møder i deres praksis. På den måde skabes værdi, både for den enkelte deltager og hans/hendes organisation.

2 Organisatorisk udbytte Når en organisation investerer i en leders eller et ledelsesteams udvikling, investerer den samtidig i egen organisatorisk udvikling. Konkret medfører det, at lederen/ ledelsesteamet får: Styrket strategisk og refleksivt mindset hos den deltagende leder, som beriger organisationen Tilført andre lederkolleger i organisationen flere vinkler på ledelse ved at de bliver inddraget undervejs i forløbet En mere agil ledelse, der evner at arbejde med organisatorisk udvikling gennem forskelligartede relationelle, procesuelle og organisatoriske niveauer for udvikling Organisatorisk handlekraft gennem ledelse, der faciliterer relationel koordinering og øger organisatorisk samarbejde om kerneopgaven med fokus på resultater og trivsel Organisatorisk udvikling gennem refleksiv læring, evaluering og fokus på bedste praksis i præstationer Det sker undervejs i uddannelsesforløbet ved at: Foretage grundige analyser af egen organisation, herunder strategi og udviklingsmuligheder Modtage og deltage i sparring på egen ledelse og dermed skabe et løft i forhold til aktuelle forandrings- og udviklingsaktiviteter Deltagernes udbytte Som deltager kan du forvente, at du accelererer din lærings- og udviklingskurve markant og styrker din refleksive og handlingsmæssige kapacitet som leder. Du kommer til at arbejde med egen lederrolle og egen ledelsesopgave ud fra konkrete organisatoriske udfordringer, dvs. du skærper dit orienterings og handlerepertoire i forhold til at realisere organisationens strategier og indsatser. Det vil konkret udmønte sig på to overordnede niveauer: - Meget gennemtænkt og sammenhængende uddannelsesforløb med meget gode muligheder for at gøre uddannelsens opgaver lig med det daglige arbejde. Ole Toft Sørensen, Direktør, DGI Midtjylland 1. lndsigt i moderne organiseringsformer: hvordan forandrer og skaber man udvikling i forskellige organisationsformer og -strukturer? Herunder: Udvikling af organisationskulturer med særligt fokus på evaluerings-, lærings- og præstationskultur Udvidet og dynamisk forandringsledelse Opbygning af en projektkultur og -organisation ved siden af driftsorganisationen Udvikling af en teamorganisation og ledelse gennem teamcoaching 2. Udvikling af professionelt lederskab gennem tilegnelse af flere afgørende ledelsesfærdigheder til ledelse i kompleksitet. Disse er bl.a.: Involverende ledelse. Evnen til at udvikle ejerskabsfølelse og personligt ansvar blandt medarbejderne Procesledelse. Evnen til at styre effektive udviklingsprocesser baseret på stærke målsætninger, fremtidsscenarier, dialogiske principper og systemisk nysgerrighed Læringsskabende ledelse. Evnen til at føre coachende samtaler baseret på refleksive, udviklingsrettede spørgeteknikker Systemisk ledelse. Evnen til at forstå og arbejde proaktivt med organisationen som et sammenvævet system af interagerende enheder, der betinger og opretholder hinanden igennem kommunikation Paradoksledelse. Evnen til at kunne håndtere og navigere i forskellige oplevede modsatrettede forventninger og modet til at prioritere og også til at ændre, hvis det kræves Vi forventer til gengæld af dig, at du går ind i forløbet med aktiv deltagelse og med ansvar for hele holdets læring og ser dig selv som medskaber af forløbet i samarbejde med de øvrige deltagere og underviserne. Målgruppe Uddannelsen retter sig mod ledere med ambitioner i både private og offentlige organisationer. Du udøver personaleledelse eller leder gennem andre ledere, og deltager i strategiske og udviklingsorienterede samtaler og processer i organisationen. Som deltager skal du have lyst til at tage din professionelle lederrolle under kærlig behandling, for at udvikle din ledelsesidentitet og -praksis. Et vist niveau af erfaring som leder er en stor fordel. 2

3 Uddannelsens indhold Mange ledere oplever, at organisatoriske, styringsmæssige og markedsmæssige forhold ændrer sig hurtigere, end man kan nå at konsolidere sig i nye strukturer. Dette kalder på at du som leder har en stærk funderet og reflekteret teoretisk og metodisk viden at trække på. Samtidig fordrer det, at du som leder ikke lader dig fiksere i forenklede alt-i-enbaserede modeller for ledelse og organisering, men i stedet forholder dig afsøgende omkring: hvad er mulige forståelser, kloge handlinger og bevægelser i netop dette nu? 1. del: At lede organisationer med mod og robusthed Udgangspunktet for vores mødesteder er de aktuelle ledelsesmæssige opgaver, som du står midt i. De indledende møder sikrer en grundig introduktion til systemiske og anerkendende grundforståelser og sætter kompleksitetsteorien i perspektiv. Vi skaber koblinger mellem kompleksitetsteorien og den systemiske tænkning, og fokuserer på, hvordan teorierne kan bruges i praksis. Der arbejdes endvidere intensivt med den enkelte leders beherskelse af de vigtigste lederroller og - På Professionel Ledelse udvikles din ledelse i spændingsfeltet mellem: det funderede/forankrede: en faglig styrkelse af et solidt og velunderbygget fundament af teorier og metoder i kombination med inddragelse af egne ledelseserfaringer. En personlig rodfæstethed i egne værdier, udvikling af styrke, mod og robusthed til at stå sikker nok på usikker grund. En løbende reflekteret praksis i samtaler med andre deltagere, undervisere, samarbejdspartnere m.m. det fleksibelt/søgende: en faglig udforskning af mangfoldige metoder og teorier med henblik på at afsøge hvilke tilgange, der er nyttige til at skabe nye handlemuligheder og forståelser. Og en personlig styrkelse af evnen til vedvarende at udvikle egen navigationskompetence i ukendte begivenheder, fastlåste situationer og rørte vande. På Professionel Ledelse vil du udvikle og styrke din evne til at begribe og mestre ledelsesmæssige og organisatoriske vilkår i øjeblikket. At mestre ledelse, medledelse og selvledelse i øjeblikket, dette her-ognu, hvor ledelse og organisering er i gang med at finde sin vej og forme sig selv og forme fremtiden. Der arbejdes derfor gennemgående med at udvikle stærke processuelle styringskompetencer som leder, som gør dig i stand til at øge egen spændvidde mellem det funderede og det fleksible. færdigheder i forskellige typer af samtaler. Fokus er på, hvordan man kan skabe effektive, kompetenceudviklende og præstationsfremmende samtaler i alle aspekter af hverdagen som leder. Nøgleordene for modulerne er: Styrket indsigt i den organisatoriske kompleksitet og den omverden organisationen er en del af Systemiske og komplekse organisationsforståelser At være i ledelse Samtaler som fundament for organisationers selvopretholdelse og udvikling Øget evne til at reflektere over og anvende forskellige teknologier og relationer i ledelse Styrket navigationskompetence i paradoksale vilkår At lede organisationen i den hensigtsmæssige retning samtidig med at medarbejderne har et lige så hensigtsmæssigt råderum At udvikle din evne til at involvere, delegere og styre processer på en planlagt og kreativ måde Lederens selvforståelse det personlige lederskab Coachende ledelse Motiverende ledelse Udbytterige og præstationsfremmende samtaler Kompetenceudvikling udvikling af medarbejdere i deres kontekst. Effektfulde ledergrupper og fokus på udvikling af din egen

4 2. del: At lede mennesker og samspil mod nye horisonter Vi arbejder videre mod en øget forståelse af organisationen som et system af enheder, der via kommunikation griber ind i og påvirker hinanden. Det giver større indsigt i de organisationsstrukturer og kommunikative processer, som konstant udfolder sig i enhver organisation. Med afsæt heri introduceres og trænes en række metoder til at skabe effektive forandrings- og udviklingsprocesser i organisationen, som giver resultater, bl.a. gennem teamcoaching og involverende anerkendende ledelse. Klassisk tænkning om ledelse bygger på metaforen om at lede nogen eller noget derude, som er adskilt fra lederen selv. Kompleksitetstænkningen insisterer på, at lederen er forbundet med det derude - gennem sin ageren og måder at relatere sig til det derude, skaber lederen sig selv i samspil med det derude i en uendelig proces af fornyelse. Hvis vi skal være effektive som ledere må vi lære at se os selv som deltagere i processer og relationer, og det er her fra, vi skal orientere os i forhold til det at træffe beslutninger, lede organisationen og de relationer, som organisationen hviler på. Endelig fokuserer vi på evnen til at gennemføre strategiske samtaler i organisationer. I den forbindelse bidrager de systemiske metoder til at sikre en helhedsforståelse, hvor forståelsen af relationer og forbundethed kommer til at være omdrejningspunktet for udviklingsarbejdet. Det gør deltageren i stand til at skabe refleksive samtaler i organisationen om strategiske spørgsmål. Her vil afsættet være de formelle organisatoriske samtaler, som bliver ført for at fremme forståelsen, udviklingen og eksekveringen af organisationens opgaver og målsætninger. I det arbejde vil der samtidig være fokus på trivsel og arbejdsglæde for organisationens medarbejdere. Nøgleord er: Fra rationel problemløsning til navigationskompetence Fra ledelse af noget til iscenesættelse af omstændigheder At lede kompetente medarbejdere med øje for strategisk udvikling At skabe hensigtsmæssigt råderum for mine medarbejdere At influere uden entydigt at definere At skærpe din kommunikation på en måde, der kan forstås og knyttes an til At arbejde i krydsfeltet mellem tøven og beslutning Dialogisk procesledelse Anerkendende udviklingsledelse (Appreciative Inquiry som ledelsesstil) Teamcoaching Strategisk ledelse Konflikthåndtering. Cirka halvvejs i forløbet udarbejdes en skriftlig læringsgenererende porteføljeopgave. 3. del: At lede innovation og forandring med effekt Forandring kan forstås som at forandre de organisatoriske samtaler. Udvikling og implementering er ikke to faser i en forandringsmodel, men gensidige elementer i en god forandringsiscenesættelse. Men hvilke samtaler er det, vi skal have? Og hvordan skal vi have dem? Det er langt vigtigere spørgsmål end, hvordan vi planlægger faserne i en udvikling. Den gode forandringsledelse engagerer organisationen, skaber tid og rum til, at ejerskab og ansvar tager over frem for at overstyre en proces mod et givet mål. Vi tager afsæt i nyeste teori og forskning om systemisk anerkendende forandringsledelse samt pointer fra kompleksitetsteorien. Teorien vil blive omsat til konkrete metoder, som ledere kan anvende i dagligdagen. Der lægges op til som en del af uddannelsen - at deltagerne inviterer deres nærmeste chef samt en medarbejder til dialog om, hvordan anerkendende samtaler og kommunikation som ledelsestilgang kan fremme medarbejdernes potentialer og kompetencer, skabe ejerskab for organisationens udvikling og medvirke til, at styrke organisationen i dens opgaveløsning. Dialogen foregår på en organisations- og procesdag sammen med de øvrige deltagere og deres gæster. Denne organisations- og procesdag kan understøtte intentionen om at skabe en tydelig forankring mellem det teoretiske arbejde på modulerne og den praktiske udmøntning af teoridelen i egen organisation. Tredje del indledes med at deltagerne formulerer et konkret organisatoriske udviklingsprojekt, de som del af uddannelsen skal gennemføre i egen organisation, og som ved uddannelsens afslutning danner grundlag for en præsentation. 4

5 Nøgleord er: Systemisk og anerkendende forandringsledelse Træne evnen til at skabe overblik, gennemsigtighed og samstemme forskellige billeder af organisationens nu situation og behov for udvikling Øget evne til at involvere de mange aktører i ledelsesopgaven Kompetencer i at udøve dygtig procesledelse Anvendelse af processuelle styringskompetencer i feltet mellem det planlagte og det kreativt innoverende Øget evne til at arbejde med engagerende metoder Innovation som en levende aktivitet mellem mennesker Fra fasemodeller til emergens At lykkes med ledelse i svære forandringer Lederens og ledelsesteamets rolle i forandringsprocesser med særligt fokus på, hvordan forandringers kommunikative og psykologiske udfordringer kan håndteres bedst muligt At skabe positiv udvikling i organisationskulturer med særligt fokus på evaluerings-, udviklings- og præstationskultur Moderne strategiforståelser med særligt fokus på implementering af strategi i organisationen som en fælles levet praksis Organisationens værdier samt de fortællinger og handlinger, værdierne muliggør At skabe rum til et flow af organisatoriske samtaler Udviklingsforløbets form Vi arbejder med forskellige mødesteder ud fra den intention, at lade varierede fysiske rum understøtte både det funderede og det fleksible. Mødesteder er eksempelvis døgnseminarer på en inspirerende kursusejendom, hvor internatformen giver mulighed for at arbejde igennem og lære hinanden at kende på måder, der giver mulighed for at udfordre antagelser under tillidsbaserede forhold. Underviserne fungerer som facilitatorer, udfordrere, teorigivere og samtalepartnere for jer gennem forløbet. Udviklingsforløb og mødesteder Før uddannelsesstart: Afklarende samtale med egen chef ud fra en given ramme Uddannelsesforløbets flow og aktiviteter 1. del Opstartsmodul på internat to dage Netværksmøde i mindre grupper Skyggeledelse med en anden deltager på respektive arbejdspladser Læringssamtale med underviser undervejs (tilkøb) Uddannelsesforløbets flow og aktiviteter 2. del Internatmodul to dage Netværksmøde i mindre grupper Netværksmøde i mindre grupper Skyggeledelse med en anden deltager på respektive arbejdspladser Læringssamtale med underviser undervejs (tilkøb) Samtale med egen chef, der sætter fokus på læring og organisatorisk effekt af forløbet indtil nu Porteføljeopgave Uddannelsesforløbets flow og aktiviteter 3. del Eksternatmodul afslutning to dage Skyggeledelse med en anden deltager på respektive arbejdspladser Læringssamtale med underviser undervejs (tilkøb) Udviklingsprojekt i egen organisation Præsentation af læring i forbindelse med udviklingsprojekt Move on Skyggemøde på en anden deltagers arbejdsplads og bytning En samtale med egen chef om udbytte, personligt som organisatorisk En lærings og move on samtale med en af uddannelsens facilitatorer Mødesteder er også netværk i mindre grupper, der lærer at supervisere hinanden professionelt. Disse netværksmøder foregår på egne arbejdspladser ligesom vi arbejder med partnerskaber mellem deltagerne, der skygger hinanden fx gennem s ledelse for derefter at give feedback/feedforward og

6 sparring. Mødesteder er også det mere klassiske læringsrum i eksternatform og det kan være samtaler på et kunstmuseum, bibliotek eller andre offentlige rum. Endelig kan et mødested være strategiske samtaler med andre i egen organisation eller en facilitator fra uddannelsen. 6

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Af Gert Dremark, Jørgen Gjengedal Madsen, Carsten Hornstrup og Thomas Johansen Januar 2014 Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE den 24-03-2012 kl. 4:00 Søren Moldrup side 1 af 18 sider DEL 1: Introduktion til systemisk ledelse 1. Den systemiske

Læs mere

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk organisation 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive August 2014 juni 2016 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens opbygning...

Læs mere

COACHING - læring og udvikling

COACHING - læring og udvikling Reinhard Stelter (red) (2005) COACHING - læring og udvikling den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 13 0. INTRODUKTION Bogen tager udgangspunkt i coachingbegrebets oprindelige betydning, nemlig det at

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere