NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET"

Transkript

1 NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET 29. juni 2005 J.nr.: 03-33/ MIL Afgørelse i sagen om påbud om standsning af oplægning af ædelengoberede keramiktagsten på en ejendom i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune har den 11. august 2004 meddelt påbud om standsning af oplægning af ædelengoberede tegl på en ejendom beliggende Bakkekammen 135, Frederikssund. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af ejeren af ejendommen. Sagsfremstilling Klager søgte om byggetilladelse den 29. januar 2004 til opførelse af et enfamilieshus. Af ansøgningen fremgik, at klager ønskede at oplægge sorte tegl. Den 23. marts 2004 meddelte Frederikssund Kommune byggetilladelse, bl.a. på vilkår om, at tagbeklædningen blev udført med ikke glaserede vingetagsten i tegl. Frederikssund Kommune påbød den 11. august 2004 ejeren af ejendommen Bakkekammen 135, matr.nr. 11 bk, Græse By, i Frederikssund Kommune, at standse oplægning af ædelengoberede tagsten. Lokalplanen for området Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 77 fra 4. september 2001 for et boligområde i Græse Bakkeby Nord. Af lokalplanens 1, fremgår bl.a.: 1 Lokalplanens formål er: - at angive afgrænsning og karakter af de bebyggelige og ubebyggelige områder samt at definere byens endelige grænse mod landskabet.

2 2 - at området fastlægges til boligformål i form af parcelhusbyggeri og tæt lavt byggeri, samt til fælles og offentlige formål i form af friarealer og idrætsbaner til den nye skole ved Torstedlund. - at den nye bebyggelse planlægges under hensyntagen til områdets unikke landskabelige beliggenhed. - ( ) Ejendommen er beliggende i delområde A5, der udlægges til boligformål i form af parcelhusbebyggelse med tilhørende veje m.v. Lokalplanens 8 stk. 6, regulerer bebyggelsens ydre fremtræden. Af bestemmelsen fremgår: Tagflader på beboelsesbygninger skal dækkes med vingetagsten i rød, gul eller sort (ikke glaserede) tegl, sort tagpap eller sort plan (eternit)skifer. Ved træbygninger kan tagdækning i græstørv tillades. Særlige bygningsdele såsom udestuer og karnapper kan dog inddækkes med glas eller metal. Eventuelle solfangere eller solceller skal fremstå som en arkitektonisk integreret del af bygningen. Den planmæssige begrundelse for at forbyde glaserede tegl fremgår hverken af lokalplanens bestemmelser eller redegørelsen. Af redegørelsen fremgår dog: ( ) Lokalplanens formål er desuden at sikre, at den nye bydel integreres på en naturlig måde i den eksisterende landskabelige, trafikale og bebyggelsesmæssige struktur. ( ) Frederikssund Kommunes afgørelse Frederikssund Kommune meddelte med brev af 11. august 2004, at man ved tilsyn havde konstateret, at de oplagte tagsten var sorte ædelengoberede tegl, hvilket var i strid med lokalplanens 8, stk. 6. Kommunen meddelte derfor påbud om øjeblikkelig standsning af arbejdet med oplægning af tagstenene. Kommunen har efterfølgende oplyst, at glaserede tegl er tegl, der har fået en hård glinsende overflade. Handelsbetegnelsen er både glaserede tegl og ædelengoberede tegl. Uglaserede tegl er derimod tegl, som efter brændingen fremstår med en mat overflade.

3 3 Klagen Klager har navnlig anført, at kommunen ikke har haft hjemmel til at meddele påbudet om standsning, fordi pålægningen af ædelengoberede tegl ikke er i strid med lokalplanens 8, stk. 6, idet bestemmelsen alene forbyder glaserede tegl. Det må desuden anses for uden betydning, om de pågældende tegl har en reflekterende overflade, da dette ikke er præciseret i lokalplanen. Endelig har klageren med en henvisning til en undersøgelse fra Teknologisk Institut i Tåstrup af 22. januar 2001 anført, at de sorte ædelengoberede tegl har en reflektionsværdi på 33, hvilket i praksis vil sige at overfladen ikke er reflekterende. Klager har supplerende oplyst overfor sekretariatet, at arbejdet med oplægning af teglene er fuldført. Frederikssund Kommunes bemærkninger Kommunen har til klagen især fremført, at det har været en klar intention med lokalplanen, at glaserede tegl skulle undgås pga. den reflekterende overflade. Kommunen havde ikke kendskab til ædelengoberede tegl på tidspunktet for lokalplanens tilblivelse. Ædelengoberede tegl har en blankhed og glans som visse typer glaserede tegl. Teknologisk Institut, Tåstrup har som supplement til den af klager indhentede rapport hos samme oplyst, at de ædelengoberede tegl har en glans på 33 på en skala fra svarende til halvblank. Efter kommunens opfattelse må lokalplanens 8, stk. 6, fortolkes som et forbud mod teglsten med en karakter som glaserede tegl. Udtalelse fra Teknologisk Institut, Århus Teknologisk Institut, Århus, afdelingen for Tegl og Murværk har (telefonisk) til sekretariatet oplyst, at både engoberede og glaserede tegl fremstilles ved, at der i forbindelse med brændingen påføres en glasur eller lerslik, hvorved teglets overflade skifter karakter. Vurderingen af om det er en glasering eller engobering er afhængig af brændingen, lagets karakter og tykkelse. En engobering er i princippet en meget tynd glasur. Der er ikke en entydig og skarp definition på de to begreber og overgangen er glidende. I princippet kan både glaserede og engoberede tegl være matte eller blanke. Handelsbetegnelsen for glaserede og engoberede tegl er flydende.

4 4 Sekretariatet har efter aftale med klager og kommunen rekvireret tre tegltyper af mærket Nibra. En engoberet, en ædelengoberet og en glaseret tegl. Sekretariatet har endvidere anmodet Teknologisk Institut i Århus om, at vurdere om de ædelengoberede tegl er reflekterende. Af rapporten fra Teknologisk Institut, Århus fremgår, at der ikke inden for produktområdet tegl eksisterer en anerkendt glansskala/måleangivelse, der beskriver tegls blankhed og/eller deres reflekterende virkning. Der findes andre standarder inden for andre produktområder, der kan anvendes til vurdering af tegls blankhed/reflekterende virkning. Ved vurdering af de ædelengoberede tegls reflekterende virkning har instituttet foretaget en undersøgelse af 7 forskellige tegl (inkl. de tre typer tegl fra producenten af de i sagen omhandlede ædelengoberede tegl) med det formål at finde ud af, hvor meget lys der bliver tilbagekastet fra de enkelte tegl. Undersøgelsesmetoden er en metode der anvendes rutinemæssigt til bestemmelse af materialers reflektans, dvs. den mængde lys der tilbagekastes fra materialet. Af undersøgelsen fremgår, at mængden af tilbagekastet lys stort set er ens uanset om teglene er glaserede, ædelengoberede, engoberede eller ubehandlede. Den glaserede tegl og den ædelengoberede tegl har samme reflektans medens den engoberede tegl har en højere reflektans. For så vidt angår den glaserede tegls lavere reflektans skyldes det givetvis, at den jævne glasoverflade reflekterer lys i en bestemt retning og det forhold, at der er tale om sort materiale. Ulempen ved at måle refleksion på denne måde, er at resultatet er middelværdien fra hele tagstenen og ikke størrelsen af refleksionen på den lille spejlende del. Ved en refleksion fra glas på 7% vil mennesker til eksempel føle sig blændet ved direkte sollys. Glas og tegl kan dog ikke sammenlignes fuldstændigt, da glas er en plan flade. Når det regner vil vandspændingen på de engoberede og glaserede tegl medføre, at lyset reflekteres som en blank flade (dvs. en større refleksion). På den ædelengoberede tegl samles vandet i mindre felter, hvilket medfører, at der ikke dannes en blank flade som reflekterer lyset i samme omfang som på den glaserede tegl.

5 5 Til brug for vurderingen af hvorledes lyset reflekteres i teglene er der foretaget en mikroskopiundersøgelse og tæthedsundersøgelse. Undersøgelserne viser, at overfladebehandlingerne på de tre tegltyper kan karakteriseres således: Glaseret (prøve 1): Traditionel glasur med relativ glat overflade der kan reflektere i en bestemt retning. I overfladen er der kun få krystaller som kan sprede det reflekterede lys. Ædelengoberet (prøve 2): En tynd glasur. På grund af den lille lagtykkelse er overfladen kraftigere påvirket af glasurens luftindhold, derfor bliver den mere bølget i overfladen, og det giver en mere spredt refleksion. Ydermere viser mikroskopiundersøgelserne et ret højt krystalindhold i overfladen. Det kan både skyldes glasursammensætningen, men også diffusion fra skærven. Krystallerne giver givetvis større refleksion, men ikke i nogen bestemt retning. Engoberet (prøve 3): Overfladen er som på de to andre tagsten tæt, og falder derfor ikke ind under den traditionelle betegnelse engobe. Udtrykket sinterengobe er nok mere dækkende. Overfladen er ikke blank og der er ikke så mange reflekterende krystaller. Udover mængden af og hvorledes lyset tilbagekastes fra teglene har Teknologisk Institut Århus vurderet, at følgende faktiske forhold kan være relevante: Farve. Principielt er sort karakteristisk ved ikke at sende lys tilbage på nogen bølgelængde. Derfor opleves en solstråle reflekteret direkte fra glasuroverfladen måske som relativ kraftig på den sorte baggrund. Udformning. På de modtagne tagsten er der stort set ikke plane flader. Dvs. at lysstråler kun inden for små områder vil blive reflekteret direkte og uændrede. På andre områder vil lyset blive mere spredt, f.eks. fra vingen. Lysforhold. Solstrålingens indfaldsvinkel er afgørende for retningen af refleksionen. Solstrålingen peger altid nedad og når den rammer taghældningen vil refleksionen oftest ske opad. Tagkonstruktion/taghældning: Sortglaseret tagtegl er traditionelt anvendt i f.eks tals byggerier (eksempelvis Bernstorff Slot, eller byggerier fra omkring 1. verdenskrig). I begge tilfælde er der normalt ret stor taghældning. Nu om dage ses også anvendelse på almindelige parcelhuse med lav taghældning. I visse tilfælde anvendes glaserede tagsten der dækker en del af de lodrette gavlflader. På baggrund af de foretagne undersøgelser har Teknologisk Institut, Århus konkluderet, at baggrunden for at refleksionen i teglene opleves forskellig ikke er mængden af lys, der reflekteres, men derimod lysets brydning i de forskellige tegltyper. Dvs. med hvilken vinkel lyset bliver kastet tilbage, herunder om lyset spredes i alle retninger eller om lyset samles. Ved nogle tegltyper medfører lysets brydning i teglet, at lyset tilbagekastes på en sådan måde, at det opleves som en egentlig spejleffekt, der medfører en refleksion som er generende for omgivelserne, en ikke diffus blænding som blandt andet kendetegner de tegl, der i dagligdags sprogbrug betegnes som glaserede tegl.

6 6 Ædelengoberede tegl tilbagekaster samme mængde lys som glaserede tegl, men fra flere krystaller og overfladens struktur medfører, at det er en mere diffus tilbagekastning end det er tilfældet ved de glaserede tegl. Naturklagenævnets afgørelse I sagens behandling har deltaget 9 af nævnets 10 medlemmer: Lars Busck (formand), Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Martin Glerup, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Anders Stenild og Poul Søgaard. Naturklagenævnet skal udtale: Efter planlovens 58, stk. 1. nr. 4, har nævnet kompetence til at tage stilling til de retlige spørgsmål i sagen. Det vil sige, om Frederikssund Kommune har haft hjemmel i planloven til at meddele det påklagede påbud om standsning af oplægning af ædelengoberede tegl. Ifølge planlovens 15, stk. 2, nr. 7, kan der i en lokalplan bl.a. fastsættes bestemmelser om bebyggelsers omfang og udformning, herunder bestemmelser om hvilke byggematerialer, der vil kunne anvendes. Det følger af planlovens 18, at bestemmelserne i en lokalplan er umiddelbart bindende overfor borgerne, således at foranstaltninger, der er i overensstemmelse med bestemmelserne, er umiddelbart tilladt, medens omvendt foranstaltninger, der ikke er i overensstemmelse hermed, ikke kan etableres, medmindre kommunen kan og vil dispensere fra lokalplanbestemmelserne. Udgangspunktet ved formuleringen af lokalplanbestemmelser er derfor, at den enkelte bestemmelse skal være så entydig og præcis, at grænsen for ejerens dispositionsret umiddelbart kan aflæses af bestemmelsen. De bestemmelser der fastsættes i en lokalplan, herunder om anvendelse af bestemte byggematerialer, skal være planmæssigt begrundet for at bestemmelserne er hjemlet i loven. Der er i praksis ganske vide rammer for, hvilke krav kommuner kan stille i en lokalplan med hensyn til byggematerialer. En bestemmelse, om at der ikke må anvendes glaserede tegl, kan efter nævnets opfattelse være planmæssigt begrundet, fordi

7 7 man af hensyn til omgivelserne gerne vil undgå visse typer af reflekterende materialer. Det fremgår ikke af 8, stk. 6, eller formålet med lokalplanen, hvad der nærmere skal forstås ved glaserede tegl og hvad der er baggrunden for forbudet mod glaserede tegl. Kommunen har oplyst, at det har været en klar intention med lokalplanen, at glaserede tegl skulle undgås på grund af den reflekterende virkning. Om engoberede tegl er omfattet af begrebet glaserede tegl beror på, hvordan begrebet glaserede i lokalplanen skal fortolkes. Klageren har med en henvisning til undersøgelsen fra Teknologisk Institut, Tåstrup af 22. januar 2001 anført, at de sorte ædelengoberede tegl ikke er reflekterende. Kommunen har hertil fremført, at ædelengoberede tegl har en blankhed og glans som visse typer glaserede tegl og at Teknologisk institut, som supplement til den af klager indhentede rapport 22. januar 2001 hos samme har oplyst, at de ædelengoberede tegl har en glans svarende til halvblank. Teknologisk Institut, Århus har i den af Naturklagenævnet indhentede rapport af 8. juni 2005 vurderet, at der stort set ikke er forskel på mængden af tilbagekastet lys fra de forskellige typer tegl. Der er derimod forskel på hvorledes lyset brydes/tilbagekastes i de forskellige tegl. Ifølge Teknologisk Institut, Århus reflekterer alle tegltyper således forholdsvis lige store mængder lys, men grundet den måde lyset brydes på er effekten forskellig. Ædelengoberede tegl tilbagekaster lyset med en mere diffus spredning end de glaserede tegl. Der er tydelig forskel på udseendet af den glaserede og ædelengoberede tegl både i overfladens struktur og måden, hvorpå lyset tilbagekastes. Udtrykket "glaserede" tegl - til forskel fra "engoberede" - dækker over en typisk forskel i fremstillingsmetoden og hertil svarende for

8 8 skelle i handelsbetegnelse og pris. Grænsen er dog flydende. Der må derfor i et vist omfang tages hensyn til, hvad der er formålet med det omhandlede forbud mod glaserede tegl. De rekvirerede tegltyper af mærket Nibra - en engoberet, en ædelengoberet og en glaseret tegl - fremstår ved besigtigelse udendørs som indendørs med en tydelig forskel i den måde hvorpå lyset brydes og tilbagekastes fra teglene. Den glaserede tegl "skinner" mere end den engoberede sten. Naturklagenævnet finder sammenfattende, at det kan give anledning til tvivl, hvilke typer af tegl der omfattes af begrebet glaserede i lokalplan nr. 77. Retssikkerhedsmæssige hensyn taler for, at denne tvivl ikke skal komme klageren til skade. Naturklagenævnet finder herefter, at de i sagen omhandlede ædelengoberede tegl ikke kan anses som glaserede tegl og at teglene heller ikke ganske kan sidestilles hermed. Frederikssund Kommune har således ikke haft hjemmel i lokalplanen til at forbyde anvendelsen af ædelengoberede tegl. På denne baggrund ophæver Naturklagenævnet det af Frederikssund Kommune den 11. august 2004 meddelte påbud om at standse oplægning af ædelengoberede tegl. På Naturklagenævnets vegne Mie Lausten Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens 82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens 88, stk. 1.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. december 2006 J.nr.: NKN-33-00232 (tidligere03-33/400-0041s)

Læs mere

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST-108-00296 Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Afgørelse i sagen om Fredensborg-Humlebæk Kommunes vedtagelse af Lokalplan H33 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 1997

Afgørelse i sagen om Fredensborg-Humlebæk Kommunes vedtagelse af Lokalplan H33 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 1997 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2004 J.nr.: 03-33/200-0067 JP Afgørelse i sagen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Sagsøgeme, og har over for de sagsøgte, Natur- og Miljøklagenævnet (sagsøgte 1) og Syddjurs Kommune (sagsøgte 2), nedlagt følgende påstande:

Sagsøgeme, og har over for de sagsøgte, Natur- og Miljøklagenævnet (sagsøgte 1) og Syddjurs Kommune (sagsøgte 2), nedlagt følgende påstande: RETTEN I RANDERS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 9. juli 2013 i sag nr. BS 3-1986/2011: og 8200 ÅrhusN (advok Gitte Nedergaard, Aarhus) mod Nur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 18. marts 2008 NKN-261-00053 og NKN-33-01817 trmas Afgørelse

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2011 J.nr.: NMK-501-00009 Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet:

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet: Kendelse af 19. juni 2006 (J.nr. 04-259.072). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005.

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005. Kendelse af 22. juni 2006 (J.nr. 2005-0002559). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave De nye regler i kolonihaveloven Sådan bør de administreres - Høringsudgave De nye regler i kolonihaveloven - Sådan bør de administreres Høringsudgave Høringsfrist til 5. maj 2014 Fotos: COLOURBOX Grafik:

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven. Carsten Krogsgaard Fjordvej 20 6000 Kolding Kystdirektoratet J.nr. 15/00683-11 Ref. Anna L. S. Østergaard 03-09-2015 Afslag på lovliggørelse af etableret flydedok til vandscooter på søterritoriet ud for

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere