Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune."

Transkript

1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: Web: CVR: maj 2008 NKN Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune har den 12. marts 2008 meddelt byggetilladelse til opførelse af et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 2ee, beliggende Hostrupkrogen 46. Afgørelsen er af to nærmeste naboer påklaget til Naturklagenævnet. Området er omfattet af Lokalplan nr. 272 Boligområde ved Hostrupkrogen i Hobro. Lokalplanen indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre At området anvendes til lav boligbebyggelse til helårsbeboelse med tilhørende fællesfaciliteter. At landzonearealer i lokalplanområdet, bortset fra en adgangsvej og eksterne stier, overføres til byzone. 3. Anvendelse Område I, åben-lav boligbebyggelse Stk. 1. området, der er opdelt i områderne Ia, Ib, Id, Ie, If, Ig og Ih, må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamilieshuse til helårsbeboelse. På hver grund må kun opføres eller indrettes én bolig. 6. Bebyggelsens omfang og placering... Område Ib, Ic, Id, Ie, If, Ig, og Ih, åben-lav boligbebyggelse...

2 2 Stk. 5. Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage foruden eventuel kælder, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Ejendommen, som klagen vedrører, er beliggende indenfor delområde Id. Naturklagenævnet har med afgørelse af 24. august 2007 taget stilling til en tidligere ansøgning om opførelse af et enfamiliehus på ejendommen. Naturklagenævnet ophævede kommunens afgørelse, da byggeriet efter nævnets vurdering fremtrådte som et byggeri i to etager, og dermed ikke kunne anses for umiddelbart tilladt efter lokalplanen. Der er på den baggrund ansøgt om byggetilladelse til et ændret projekt. Det fremgår af byggetilladelsen, at der kan opføres et enfamiliehus med kælder på 91m 2 og udnyttet tagetage på 62 m 2 med overdækket terrasse. Tilladelsen er bl.a. meddelt på vilkår om, at den overdækkede terrasse i tagetage udfor TV-stuen aldrig må lukkes. Klagerne har overfor Naturklagenævnet navnlig anført, at det nu tilladte byggeri er i strid med lokalplanen, da der fortsat er tale om et byggeri i to etager. Til støtte herfor har klagerne bl.a. anført følgende: De bygningsdele, som i det første projekt skulle udføres i en højde på ca. 3,2 meter ønskes nu påsat et symmetrisk saddeltag, og den ny bygningshøjde bliver da ca. 7,8 meter. Bygningen med saddeltag kan dermed opfattes som hovedbygningen i det reviderede projekt. Midt på hovedbygningen placeres en tilbygning mod syd, hvor der i stueplan indrettes spisestue. Over denne tilbygning og på tværs af hovedbygningen etableres byggeriets 2. etage. Førstesalen som indrettes på tværs af hovedbygningen svarer nøje til midtersektionen på det projekt, som tidligere har været påklaget. Førstesalen indrettes med stue, soveværelse, badeværelse og påklædningsrum. Alle med fuld loftshøjde. Endvidere etableres en tagterrasse på ca. 30 m 2 med adgang fra stuen som er indeholdt i førstesalen. Ca. halvdelen af tagterrassen er under samme tag som beboelsesarealerne på førstesalen og facaderne mod øst og vest føres ud under overdækningen med åbninger svarende til vinduespartier. Efter klagerens vurdering er saddeltaget et forsøg på at skjule, at der reelt stadig er tale om et byggeri i to fulde etager. Der etableres iht. tegningerne ingen beboelse i tagkonstruktionen, kun i en etage på tværs af hovedbygningen samt over tilbygningen. Midtersektionens høje og mar-

3 3 kante lodrette flader og vinduespartier betyder, at der stadig er tale om et byggeri, der fremstår som to etager. Konstruktionen af den overdækkede tagterrasse er i samme materialer som byggeriets øvrige facademure, og gør at den samlede masse af byggeriets førstesal er markant og fremtrædende for de omboende. Kommunen har i anledning af klagen overfor Naturklagenævnet anført nedenstående: Det nu aktuelle byggeri adskiller sig væsentligt fra det tidligere projekt ved, at der ikke indrettes beboelse i den del af bebyggelsen over stueplan, der ligger vinkelret på selve hovedhuset med adgang fra overetagen. Der er således alene indrettet beboelse i overetagen inden for facadernes afgrænsning. Det aktuelle byggeri planlægges udført med 2 kviste. Kvisten mod nord udføres med et lille fremspring på 18 cm. Det er fremført i klagen, at kvistene med den valgte udformning, hvor kvistene føres frem til stueetagens facadeflugt, er så markante, at man med rette kan drage tvivl, om denne del af huset kan betragtes som et hus i én etage med udnyttet tageetage. Der refereres til Håndbog for Bygningsmyndigheder, afsnit SB 056 side 19, nederst. Det er her afdelingens vurdering, at det aktuelle projekt med de to kviste placeres næsten på midten af byggeriet ikke vil fremstå så markant som i det viste tilfælde, hvor kvisten er placeret med en af flunkerne i flugt med husets gavl. Afdelingen vil gerne henvise til skitsen i Håndbog for Bygningsmyndigheder, afsnit SB 056 side 19, bilag 1 (mærket aktuel situation ). Kvistenes udstrækning i forhold til facadens længde svarer til ca. 1/3-del af facadens udstrækning. Dette forhold er ikke udsædvanligt. I bygningens stueplan er stuens bebyggede areal ført ca. 3,36 m frem i forhold til facadens flugt. Der tænkes udført en terrasse oven på denne del af stuen. Denne udformning er ikke udsædvanlig. Der henvises til skitsen i Håndbog for Bygningsmyndigheder, afsnit SB 062 side 11, bilag 2 mærket terrasse. Det er her af afgørende betydning, at der er fornøden afstand til naboskel. I den konkrete situation vender terrassen ikke mod nogen naboejendomme. Det usædvanlige ved det aktuelle byggeri udgøres af den konstruktion udført i murværk omkring den overdækkede terrasse i både stueplanet og på terrassen udført over stuen. Denne konstruktion fremstår endog meget markant. Det er sat som vilkår i byggetilladelsen, at den overdækkede terrasse placeret over stuen ikke på noget tidspunkt kan inddrages til beboelse. Afdelingen har ikke fundet anledning til at hindre udformningen og konstruktionen ved den overdækkede terrasse. Det har været afgørende, at der i forbindelse med den valgte konstruktion ikke er tale om indretning af beboelse. Det er videre afgørende at gentage, at der er fornøden afstand til naboskel, ligesom der ikke er placeret nabobebyggelse, der kan blive generet af indblik fra terrassen overstuen. Ansøgers arkitekt har anført, at det nye projekt er udført med traditionelt saddeltag. Spærene er saksespær over værelser og gitterspær over køkken/bryggers. Tagetagen udnyttes til teknik (ven-

4 4 tilation) og beboelse, samt til øget loftshøjde (saksespær) i værelserne for at give nogle spændende rum med mulighed for hems. Arkitekten oplyser endvidere, at kvistene, der dækker under en tredjedel af facaden, er ført frem til stueetagens facadeflugt og udført som en slags frontspice. Denne form har en tradition i den danske byggeskik og er et kendt stykke arkitektur. Der er ligeledes tradition for, at kviste kan udføres med fladt tag. I projektet udføres en karnap i stueetagen mod syd. Karnappen indeholder en spiseplads. Oven på denne etableres en balkon/terrasse. Denne arkitektur detalje ses mange steder i forbindelse med overdækkede terrasser og balkoner. Der er især blevet mere udbredt de sidste år, hvor man har set en tendens med større enfamiliehuse. Afgørelse I sagens behandling har deltaget Naturklagenævnets 10 medlemmer: Per Schou Christiansen (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Martin Glerup, Leif Hermann, Lykke Outzen, Vibeke Peschardt, Inger Støjberg, Poul Søgaard og Jens Vibjerg. Naturklagenævnet kan i henhold til planlovens 58, stk. 1, nr. 4, alene behandle klager over en kommunes afgørelser for så vidt angår retlige spørgsmål. Kommunens afgørelse af skønsmæssige spørgsmål, herunder spørgsmål om planlægningens hensigtsmæssighed kan derimod ikke påklages. Planlovens 15 regulerer udtømmende, hvad der kan fastsættes bestemmelser om i en lokalplan. I 15, stk. 2 angives de emner, der kan optages bestemmelser om. Efter planlovens 15, stk. 2, nr. 7 kan en lokalplan indeholde bestemmelser, der regulerer bebyggelsers omfang og udformning, herunder antallet etager bebyggelse indenfor et lokalplaneområde kan opføres i. Efter planlovens 18 er bestemmelserne i en lokalplan umiddelbart bindende for borgerne. Det betyder, at dispositioner i overensstemmelse med bestemmelserne er umiddelbart tilladt, mens omvendt dispositioner, der strider mod bestemmelserne, ikke kan foretages, medmindre kommunen kan og vil dispensere fra lokalplanbestemmelsen, jf. planlovens 19. Det følger af planlovens 19, at en kommune kan dispensere fra en lokalplan eller byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. En plans principper er efter

5 5 lovens forarbejder planens formålsbestemmelser og de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formålet med planen. Fra bebyggelsesregulerende bestemmelser - herunder bestemmelser om etageantal - vil der almindeligvis kunne meddeles dispensation efter en konkret vurdering. Om kommunen i det konkrete tilfælde vil meddele dispensation, er en skønsmæssig afgørelse, som Naturklagenævnet ikke kan efterprøve. Det er en forudsætning for lokalplanens bindende virkning, at den er så klar og præcis, at det på forhånd kan afgøres om en given disposition er i overensstemmelse med planen. Det følger af lokalplanteksten, at den påklagede bebyggelse kan opføres i indtil 1½ etage. Det som Naturklagenævnet herefter skal tage stilling til, er om bygningen faktisk fremstår som en 2 etages bygning eller som en bygning i 1½ etage (en etage med udnyttet tagetage). Det er hverken i planloven eller i byggelovgivningen nærmere defineret, hvad der skal forstås ved udtrykket en etage. Håndbog for bygningsmyndigheder, der er udgivet af Kommunernes Landsforening, indeholder en række fortolkninger af byggelovgivningens bestemmelser herunder også om etagebegrebet. Selv om der ikke er tale om juridisk bindende bestemmelser, er det i håndbogen anførte om etagebegrebet udtryk for den almindelige byggetekniske forståelse af begrebet. I mangel af en entydig fastlæggelse af etagebegrebet i byggelovgivningen og praksis, må der i tvivlstilfælde ved afgørelser efter planloven, lægges vægt på bebyggelsens ydre fremtræden set i relation til de hensyn, som planbestemmelserne skal varetage. Afgørende er således, om bebyggelsen set i forhold til naboer, forbipasserende og lokalplanområdets præg fremstår som en bebyggelse i en etage med udnyttet tagetage eller 2 etager. Nævnet lægger i overensstemmelse hermed i sin vurdering af den konkrete bebyggelse vægt på, hvordan bygningen fremtræder på de tilsendte tegninger, samt på hvorledes byggeriet er beskrevet af sagens parter. Det fremgår, at huset bl.a. ønskes opført med to karnapper på husets syd- og nordfacade. Karnapperne opføres med fladt tag overfor hinanden, trukket ud til facaden i 6,6 meters højde. Den ene karnap forlænges mod syd med en overdækket terrasse, der opføres i murværk som resten af huset. Et flertal af Naturklagenævnets medlemmer finder navnlig under henvisning til de markante karnappers fremtoning og placering overfor hinanden, herunder den i murværk opførte terrasse, at byggeriet delvist fremtræder som en bebyggelse i 2 etager.

6 6 Flertallet finder på den baggrund, at det ansøgte er i strid med lokalplanens 6.5 og derfor ikke umiddelbart tilladt efter planen. Byggeriet kan således kun realiseres som ansøgt ved meddelelse af dispensation. Mindretallet (Ole Pilgaard Andersen) er enig i kommunens vurdering af byggeriet og stemmer derfor for at opretholde afgørelsen. I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivelse går Naturklagenævnets afgørelse ud på, at Mariagerfjord Kommunes byggetilladelse af 12. marts 2008, vedrørende ejendommen matr.nr. 2ee, beliggende Hostrupkrogen 46 i Mariagerfjord Kommune, er i strid med lokalplan nr På Naturklagenævnets vegne Isabelle Navarro Vinten Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. planlovens 58, stk. 4. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2011 J.nr.: NMK-501-00009 Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By.

LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B A 0 0 0 0 A A B 0 D 0 A B C A B 0 0 0A 0 0 PANDRUP KOMMUNE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Blokhus Klitplantage LOKALPLAN NR. 00 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere