KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER

2 Regnskab Udvalgsregnskaber og obligatoriske oversigter Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Marts 2015

3 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget... 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Intern Revision Borgerrådgiveren Beredskabskommissionen Obligatoriske oversigter Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Selskabsdeltagelse Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i Personaleoversigt

4 Økonomiudvalget Økonomiudvalget 4

5 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Vedtaget budget 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service Fælles servicepulje Fælles rammepulje Økonomisk forvaltning, service Fælles forsikringer, service Fælles arbejdsskadepulje, service Barselsfonden Fælles tjenestemandspensioner Københavns Brandvæsen, service Københavns Ejendomme, Service Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service Lokaludvalg Koncernservice, service Fælles lønkontraktsekretariat, service Fællessystemer og driftsaftaler, service Anlæg Fælles forsikringer, anlæg Barselsfonden, anlæg Salg af rettigheder m.v Fælles anlægspuljer Økonomisk Forvaltning, anlæg Københavns Brandvæsen, anlæg Københavns Ejendomme, Anlæg Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag), anlæg Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg Koncernservice, anlæg Overførsler mv Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler Fælles efterspørgselsstyrede overførsler Forsyningsvirksomheder Københavns Ejendomme, Overførsler mv Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler Finansposter Renter mv Skatter, tilskud og udligning Langfristede balanceposter Øvrige balanceposter I alt

6 Økonomiudvalget Fælles servicepulje, service Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Fælles servicepulje I alt Fælles servicepulje 287 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes at kontingentbetalingen til Kommunernes Landsforening er lavere end forventet som følge af, at satserne har været nedreguleret to gange hen over året. Midlerne tilgår kassen. 6

7 Økonomiudvalget Fælles rammepulje, service Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Fælles rammepulje I alt Fælles rammepulje 140 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at puljen til Kultur- og Fritidsforvaltningen vedrørende drift til anlægsprojekter ikke er fuldt udmøntet i Midlerne tilgår kassen. 7

8 Økonomiudvalget Økonomisk forvaltning, service Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Lokaludvalg Movia Reservationsleje Økonomisk forvaltning, service I alt Lokaludvalg 228 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes følgende: Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. skyldes primært at udbetaling af feriepenge til barselsvikarer først sker ved fratrædelsen. Derudover skyldes det en række mindre poster såsom sekretariatsmidler, boldbaner ved Kulbanevej, kildebestyrelsen - Superkilen mm.. Mindreindtægt på 0,6 mio. kr. på projektet Urban miljøcenter, som først forventes afsluttet i februar Movia 0 Reservationsleje Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som skyldes følgende: Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. er overført til hovedaktivitet Økonomisk forvaltning, service til dækning af strukturelt mindreforbrug jf. (ØU ). Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. skyldes, at frasalg af ejendomme har medført mindreudgifter. Det reelle mindreforbrug på hovedaktiviteten er således på 0,2 mio. kr. Økonomisk forvaltning, service Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. som skyldes følgende: Mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på løn skyldes udlån af fem medarbejdere til Koncernservice (ikke varigt udlån) samt fejlagtig modtaget barselsrefusion på 0,4 mio. kr. fra Koncernservice. Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på projektet Social dumpning som skyldes, at indsatsen blev sat i gang senere end forventet. Antallet af foretagende stikprøver i 2014 var derfor færre end forventet. 8

9 Økonomiudvalget Merudgifter på 1,0 mio. kr. på strukturelt mindreforbrug, som vedrører mindreforbrug på hovedaktiviteten reservationsleje (ØU ). Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende fællessystemer, som skyldes, at der er uklarhed over afregningsfordelingen mellem forvaltningen som helhed. Koncernservice har igangsat arbejdet på ny afregningsmodel som forventes at ligger klar primo Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til dækning af rådighedsløn, hvor udgiften afholdes under bevillingen Forsyningsvirksomhed. Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på elevlønninger, som skyldes, at der afregnes færre refusioner for de elever end forventet i budgettet til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på en række mindre poster under 0,5 mio. kr. såsom projektet vedr. realtidsdata, fleksjobbere, dialogværktøj til udbudsprocesser, kommuneplaner m.m. Merudgifter og mindreindtægter på samlet netto -0,2 mio. kr. ønskes overført. Derudover anvendes 9,1 mio. kr. af mindreforbruget til afvikling af det interne lån vedr. Movia, jf. ØU 9. december Det interne lån blev optaget som følge af, at Movias tredje estimat for forventet regnskab 2014 i november 2014 viste, at Københavns Kommune forventelig ville få en efterregulering på 20,7 mio. kr. til Movia ift. regnskabet for Økonomiforvaltningen dækkede 11,6 mio. kr. af denne forventede efterregulering via interne omprioriteringer og optog som nævnt et internt lån på 9,1 mio. kr. for at dække den resterede del af den forventede efterregulering. Movias foreløbige regnskab for 2014 fra februar 2015 angiver, at Københavns Kommunes merudgift til Movia i 2014 formentlig bliver på 5,4 mio. kr. De resterende ca. 15 mio. kr., som blev bogført som en kortfristet gældspost i 2014 på balancen, vil blive bogført som en indtægt på busrammen i 2015, hvilket medfører, at der er en buffer på busrammen i 2015, der delvist håndterer budgetusikkerheden på Movia samt den bagudrettede effekt af voldgiftssagen. Det resterende mindreforbrug på 1,9 mio.kr. tilgår kassen. 9

10 Økonomiudvalget Fælles forsikringer, service Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Fælles forsikringer, service I alt Fælles forsikringer, service Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes følgende: Mindreudgifter på 4,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes uafsluttede løsøre erstatninger i forbindelse med skybruddet i Midlerne er ikke kommet til udbetaling, da skaderne først afsluttes i Mindreindtægt på 3,6 mio. kr., som hovedsagligt skyldes færre indtægter fra Tryg vedrørende elforbrug (byggestrøm) end forventet. Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. anvendes til at finansiere merforbruget på bevilling Fælles forsikringer, anlæg. Dermed finansierer ordningen først sig selv. 10

11 Økonomiudvalget Fælles arbejdsskadepulje, service Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Fælles arbejdsskadepulje, service I alt Fælles arbejdsskadepulje, service Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., som skyldes følgende: I budgettet er indregnet en buffer på 3,0 mio. kr., som ikke blev anvendt i Derudover har aktivitetsniveauet været lavere end forventet som følge af forsinket sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen, hvilket har medført et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Midlerne tilgår kassen. 11

12 Økonomiudvalget Barselsfonden, service Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Barselsfonden I alt Barselsfonden Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. I budgettet er indregnet en buffer på 5,0 mio. kr., som ikke blev anvendt i Niveauet for udbetalinger til de selvejende institutioner har været 3,0 mio. kr. lavere end forventet. På tværs af forvaltningerne har forbruget været 1,0 mio. kr. lavere end forventet. Mindreforbruget ønskes anvendt til at finansiere merforbruget på forsikringer, anlæg på 5,3 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen. Det resterende mindreforbrug på 3,7 mio. kr. tilgår kassen. 12

13 Økonomiudvalget Fælles tjenestemandspensioner, service Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Fælles tjenestemandspensioner I alt Fælles tjenestemandspensioner Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Mindreforbruget på 6,9 mio. kr. skyldes flere forhold, men hovedsageligt at bufferpuljen på 3,9 mio. kr. ikke blev anvendt. Dertil var indtægtsniveauet på området vedr. arbejdsskadeforsikringer væsentligt højere end i 2013, hvilket medførte en uventet merindtægt på ca. 1,0 mio. kr. Endelig modtog bevillingen ultimo 2014 uventede store indtægter på en række områder, blandt andet modtog bevillingen 0,5 mio. kr. som følge af manglende hjemtaget statsrefusion for årene for tjenestemænd ved Rigshospitalet. Mindreforbruget tilgår kassen. 13

14 Økonomiudvalget Københavns Brandvæsen, service Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Københavns Brandvæsen, service I alt Københavns Brandvæsen, service -167 Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes udgifter i forbindelse med kommunens omlægning af Istedgade, hvor Brandvæsenet blev pålagt at betale en udgift på 0,4 mio. kr. til reetablering af alarmeringskabler i jorden, samt Brandvæsenets merudgifter på 0,9 mio. kr. i forbindelse med afholdelse af European Song Contest i hovedstaden. Størstedelen af merudgifterne er blevet dækket ved realisering af mindreforbrug på andre områder. Merforbruget ønskes overført til

15 Økonomiudvalget Københavns Ejendomme, Service Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Administration Ejendomsudgifter Facility Management opgaver Grundbudget til vedligeholdelse Kommunale huslejeindtægter Københavns Ejendomme, Service Private huslejeindtægter I alt Administration Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 8,9 mio. kr., hvilket primært skyldes ekstraordinære udgifter til byggeteknisk rådgivning vedr. sikkerheds- og myndighedsforhold på ejendomme. Den ordinære administration udviser budgetbalance. Merudgifterne er finansieret af merindtægter på hovedaktiviteten private huslejeindtægter. Ejendomsudgifter -452 Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes en række mindre afvigelser. Facility Management opgaver 730 Hovedaktiviteten udviser en netto merindtægt på 0,7 mio. kr., som primært skyldes merindtægter fra arrangementer på Rådhuset samt fra ekstra skanningsopgaver. Grundbudget til vedligeholdelse -1 Kommunale huslejeindtægter Hovedaktiviteten udviser merindtægter på 4,1 mio. kr., som primært skyldes lavere tomgang i Københavns Ejendommes portefølje, herunder merindtægter fra reservationsleje. Københavns Ejendomme, Service -27 Private huslejeindtægter Hovedaktiviteten udviser merindtægter på 10,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes merindtægter sfa. tilbagebetaling af ejendomsskatter i 2014 vedrørende årene , samt en yderligere indtægt på 2,0 mio. kr. vedr. en retssag ligeledes vedrørende tidligere år. Mindreforbruget forventes anvendt til at finansiere merforbruget på grundbudget til vedligeholdelse på 5,3 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen. Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. tilgår kassen. 15

16 Økonomiudvalget Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Grundbudget til vedligeholdelse I alt Grundbudget til vedligeholdelse Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 5,3 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter til elevator- og kloakreparationer samt en lang række mindre vedligeholdelsesposter. Merforbruget forventes dækket af mindreforbruget på bevillingen Københavns Ejendomme, service i forbindelse med overførselssagen. 16

17 Økonomiudvalget Lokaludvalg, service Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Lokaludvalg I alt Lokaludvalg Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som primært skyldes udmøntning og gennemførelse af færre projekter end forventet. Midlerne tilgår kassen. 17

18 Økonomiudvalget Koncernservice, service Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Koncernservice, service I alt Koncernservice, service Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. som skyldes følgende: Merindtægter på PC ydelsen og tablets på i alt 2,8 mio. kr. fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 har der været en vækst i mængden af salg af pc er på 2,9 %, hvilket har givet merindtægter på 2,8 mio. kr. Tallet dækker over en forskydning mellem pc-typer. Antallet af stationære pc er er faldet med 6,6 %, mens antallet af bærbare er steget med 15,6 %. Merindtægter på trådløst netværk på 2,8 mio. kr. Dette skyldes, at der har været en vækst i antallet af access points sfa. projektet Digitale Daginstitutioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som giver øgede indtægter vedrørende etableringer og abonnementer. Mindreudgifter til løn på 1,8 mio. kr. vedrørende samlingen af administrative opgaver i Københavns Kommune. Mindreforbruget er fremkommet som følge af, at medarbejdere er fratrådt og opsagt før planlagt. Merindtægter på Token, distributionslister, brugeradministrationen og mobilt bredbånd på 1,8 mio. kr. pga. højere stigninger i efterspørgsel end forventet. Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. integration af vagtplan til Rubin, Procesoptimering og kreditfacilitering. Projekterne er blevet forsinket og ønskes overført til 2015 Øvrige afvigelser på netto -1,0 mio. kr. herunder en fejlpostering mellem anlæg og service på -0,5 mio. kr. 1,6 mio. kr. ønskes overført. Det resterende mindreforbrug på 8,2 mio. kr. tilgår kassen. 18

19 Økonomiudvalget Fælles lønkontraktsekretariat, service Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Fælles lønkontraktsekretariat, service I alt Fælles lønkontraktsekretariat, service 311 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget tilgår kassen. 19

20 Økonomiudvalget Fællessystemer og driftsaftaler, service Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Fællessystemer og driftsaftaler, service I alt Fællessystemer og driftsaftaler, service 345 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget tilgår kassen. 20

21 Økonomiudvalget Fælles forsikringer, anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Anlægsprojekter I alt Anlægsprojekter Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 6,6 mio. kr., som skyldes følgende: Mindreindtægt/merforbrug vedr. skybruddet i 2011 på 2,5 mio. kr., som primært skyldes, at kommunen ikke som forventet har modtaget erstatning for skaden på Rosenborgcentret (2,1 mio. kr.), da flere skadesudgifter vedrørende skybruddet den 2/ blev inkluderet i kommunens selvrisiko. Desuden var der et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. afslutningen af de sidste skybrudsskader fra Merforbrug på 4,8 mio. kr. Dette skyldes et merforbrug på 7,0 mio. kr. på ordinære bygningsskader, heraf 3,5 mio. kr. på en brandskade i Teknik- og Miljøforvaltningen som følge af en kortslutning på Grønningen 4. Derudover ses et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. skybruddet i august Mindreforbruget vedr. skybrud forventes at øge forbruget i regnskab 2015 men forventes at kunne holdes indenfor bevillingen. Merindtægt på 0,7 mio. kr. i forbindelse med regres ved brandskade. Merforbruget forventes dækket af bevilling Fællesforsikringer, service med 1,3 mio. kr. og med 5,3 mio. kr. på bevilling Barselsfonden i forbindelse med overførselssagen. 21

22 Økonomiudvalget Barselsfonden, anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Anlægsprojekter I alt Anlægsprojekter 52 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget tilgår kassen. 22

23 Økonomiudvalget Salg af rettigheder m.v., anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Salg af rettigheder mv I alt Salg af rettigheder mv Hovedaktiviteten udviser en merindtægt på 2,9 mio. kr., som primært skyldes flere indtægter på tilbagekøbsrettigheder end forventet. Alene i december er der modtaget indtægter på ca. 6,8 mio. kr. vedrørende 14 matrikelnumre. Indbetalingerne sker helt på ejernes initiativ, og det er derfor svært at estimere hvor mange indtægter, som kommunen modtager ift. tilbagekøbsrettigheder. Midlerne tilgår kassen. 23

24 Økonomiudvalget Fælles anlægspuljer, anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Anlægsprojekter I alt Anlægsprojekter 88 Hovedaktiviteten udviser en merindtægt på 0,1 mio. kr., som skyldes aktivitetsforskydninger på grund af ændring i prisindex og ibrugtagning. Midlerne tilgår kassen. 24

25 Økonomiudvalget Økonomisk Forvaltning, anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Anlægsprojekter I alt Anlægsprojekter 701 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug/merindtægt på 0,7 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på en række mindre projekter såsom projekt Øresundsmetro, udredning af metro til Sydhavn, TV-overvågning i udsatte byområder samt merindtægt på Flintholm St. og projekt Øresundsmetro. 0,2 mio. kr. ønskes overført. De resterende mindreforbrug på 0,5 mio. kr. tilgår kassen. 25

26 Økonomiudvalget Københavns Brandvæsen, anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Anlægsprojekter I alt Anlægsprojekter Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som skyldes følgende: Mindreforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende samlokalisering mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Københavns Brandvæsen skyldes, at Københavns Brandvæsen først overtog lokalerne til indflytning i november Dette har betydet, at den planlagte indflytning først forventes afsluttet medio Mindreforbrug på kr. 0,8 mio. kr. skyldes aktivitetsforskydninger på række andre projekter, eksempelvis Københavns Kommunes Arbejdsplansystem, etablering af teknisk vagtcentral, pilotprojekt vedrørende One Device m.fl. Mindreforbruget ønskes overført. 26

27 Økonomiudvalget Københavns Ejendomme, anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Anlægsprojekter I alt Anlægsprojekter Hovedaktiviteten udviser et nettomindreforbrug på i alt 69,3 mio. kr. Mindreforbrug sfa. periodeforskydning af betaling uden forsinkelse på 44,3 mio. kr. På en række projekter har der været ændret betalingsplan end oprindelig forudsat ved årets start. Det er typisk i forbindelse med licitationen, at betalingsplanen kan påvirkes, da det først er derefter, at man kender det egentlige træk på entrepriseudgifterne. Fælles for projekterne er, at den ændrede betalingsplan ikke har indflydelse på ibrugtagningsdatoen. Mindreforbrug sfa. forsinkelser og forsinket myndighedsbehandling på 39,2 mio. kr. I løbet af 2014 er der en række projekter, der har oplevet forsinkelser og forsinket myndighedsbehandling. Grundet forsinkelser på ibrugtagning er der en række projekter, der har haft et mindreforbrug i Det har medført, at der ikke har været samme omsætning i 2014 som forudsat. Merforbrug sfa. tvister og uforudsete grund- og bygningsforhold på 23,7 mio. kr. Flere projekters betalingsplan er blevet påvirket af tvister i forbindelse med syn og skøn sager eller andre tvister mellem Københavns Ejendomme og rådgiver eller entreprenør. Endvidere har der også været uforudsete grund- og bygningsforhold på flere projekter, der også har haft indvirkning på projekternes betalingsplaner. Merforbrug sfa. manglende tilskud og overførsler til 1. års gennemgang på 21,8 mio. kr. I visse projekter modtager projekterne eksterne tilskud. De eksterne tilskud kommer ind som en indtægt og dermed negativ nettoomsætning. Det er dog ikke alle tilskud, som er kommet ind som forventet. Derudover er der et antal ibrugtagne projekter, hvor man har overført penge til 1. års gennemgang. Samlet set påvirker de manglende tilskud samt overførsler til 1. års gennemgange bevillingen med et merforbrug på 21,8 mio. kr. i Merforbrug sfa. afvigelser af teknisk karakter på 22,9 mio. kr. Der er en lang række projekter, der er givet som puljer. Det er typisk midler til helhedsrenovering og genopretninger på både folkeskoler og idrætsområdet. Derudover dækker puljerne bl.a. over midler til energirenovering. Samlet set har puljerne haft en omsætning på 249 mio. kr. og et budget på 226 mio. kr. hvorfor bevillingen påvirkes med et merforbrug på 22,9 mio. kr. Den primære årsag hertil skyldes forklaringer af teknisk karakter, og skyldes højere aktivitet i 4. kvartal efter sidste reperiodisering ifm. anlægsoversigt i oktober, hvorfor det ikke har været muligt at reperiodisere budgettet. Mindreforbrug sfa. sikringsmidler på 21,1 mio. kr. Sikringsmidler er midler til tiltag, som skal forebygge, at kommunens ejendomme oversvømmes og beskadiges ved f.eks. skybrud og lignende. De blev sat i værk efter skybruddet i 2011, og de første midler blev udmøntet i 27

28 Økonomiudvalget 2013, og således igen i På grund af skybruddet i sommeren 2014 blev langt de fleste sager forsinkede, hvilket er den væsentligste årsag til mindreforbruget. Mindreforbrug sfa. kategorien øvrige poster på 33,1 mio. kr. Heri indgår kategorierne: - anlægssager, der er regnskabsforklarede og forelagt fagudvalget, samt anlægssager, der forventes at blive regnskabsforklaret i 2015, med et netto mindreforbrug på 46,2 mio. kr. Samtlige 46,2 mio. er disponeret eller reserveret til andre udfordrede igangværende anlægssager jf. retningslinjerne for over-/underskudsmodellen. - anlægssager bestilt med indeståelseserklæring med et netto merforbrug på 11,0 mio. kr. Merforbruget på 11,0 mio. kr. på projekter med internt tilsagn er af teknisk karakter og skyldes, at betalingen fra bestillerforvaltningerne først sker ved den endelige udmøntning af projekterne. - sager der er bestilt med intern afregning samt lukkede og annullerede projekter indgår med et netto merforbrug på 3,0 mio. kr. Sager bestilt med intern afregning bliver afregnet med bestillende forvaltning i takt med, at anlægssagerne færdiggøres. - de resterende 0,9 mio. kr. i mindreforbrug skyldes en række mindre afvigelser. Mindreforbruget ønskes overført. 28

29 Økonomiudvalget Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag), anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Eksekvering af anlægssager (Administrationsbidrag) I alt Eksekvering af anlægssager (Administrationsbidrag) 455 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til løn som følge af vakancer. Mindreforbruget ønskes overført. 29

30 Økonomiudvalget Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Grundbudget til vedligeholdelse I alt Grundbudget til vedligeholdelse Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 31,4 mio. kr. som skyldes følgende: Netto mindreudgifter på 4,6 mio. kr. som følge af ekstraordinær refusion af selvrisikoudgifter på forsikringssager En række færdiggjorte projekter er blevet væsentligt billigere end budgetteret, hvilket giver en mindreudgift på 18,0 mio. kr. Årsagen til at disse ikke er aktiveret i nye projekter skyldes, at skybruddet den 31. august 2014 medførte en række bygningsskader /skybrudssager som Københavns Ejendommes personaleressourcer har været anvendt til håndtering af. En stor del af disse sager finansieres af forsikringsordningen og indgår derfor ikke i forbruget på grundbudgettet til vedligeholdelse. Et stort projekt har ikke kunnet igangsættes i den sidste del af 2014 som forudsat bl.a. pga. bygningsmæssige forhold og vil først kunne igangsættes i Dette giver et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i Færdiggørelsen af et mindre antal projekter er blevet forsinket og kan først ske i 2015, hvilket medfører et mindreforbrug i 2014 på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget ønskes overført. 30

31 Økonomiudvalget Koncernservice, anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Anlægsprojekter I alt Anlægsprojekter Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 21,3 mio. kr., som skyldes følgende: Mindreforbrug på 6,9 mio. kr. vedrørende opgradering af rubinmiljøet, jf. BR , skyldes at arbejdet først igangsættes i 2015 i forbindelse med implementeringen af det nye vagtplansystem og det nye lønsystem. Mindreforbrug på 5,1 mio. kr. vedr. Mobility projektet (MDM). Projektet er blevet forsinket som følge af leverandørens manglende leveranceevne og manglende beståelse af overtagelsesprøve. Mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende Udfasning af KK Mainframe. En række aktiviteter, hvortil der var knyttet betaling i slutningen af regnskabsåret 2014, herunder bl.a. driftsprøver og infrastrukturudvikling, er enten blevet forsinkede eller har været ramt af uenigheder omkring leverancer og betaling, således at betalingerne er blevet forskudt til Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende Videreudvikling af selvbetjeningsløsninger. En del af aktiviteten er blevet nedprioriteret i 2014, men fortsætter Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende forsinkelser på KMD Opus. Projektet er forsinket som følge af, at det ikke er lykkedes at forhandle en kontrakt med KMD inden for den oprindelige tidsplan. Fejlpostering mellem anlæg og service på 0,5 mio. kr. Netto mindreudgifter på øvrige anlægsprojekter for 3,0 mio. kr. 20,7 mio. kr. anmodes overført til ,7 mio. kr. tilgår kassen. 31

32 Økonomiudvalget Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler, overførsler mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler I alt Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler 659 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., skal ses i sammenhæng med bevillingen Barselsfonden, service. Mindreforbruget tilgår kassen 32

33 Økonomiudvalget Fælles efterspørgselsstyrede overførsler, overførsler mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Fælles efterspørgselsstyrede overførsler I alt Fælles efterspørgselsstyrede overførsler 740 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes overskydende ATP-midler samt færre advokatudgifter. Mindreforbruget tilgår kassen 33

34 Økonomiudvalget Forsyningsvirksomheder, overførsler mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Forsyningsvirksomheder I alt Forsyningsvirksomheder Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en merindtægt på forsyningsområdet vedrørende El-forsyning. Den resterende afvigelse på omkring 0,6 mio. kr. skyldes en ikke anvendt bufferpulje til uforudsete udgifter. Mindreforbruget tilgår kassen 34

35 Økonomiudvalget Københavns Ejendomme, Overførsler mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Ejendomsudgifter I alt Ejendomsudgifter 0 35

36 Økonomiudvalget Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler, overførsler mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler I alt Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler 0 36

37 Økonomiudvalget Renter mv., finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Kommunekreditobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Kassekreditter og byggelån Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Kommunekredit Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision I alt Indskud i pengeinstitutter m.v Funktionen udviser en merudgift på 1,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at budgettet - på baggrund af et lavt forbrug i 1. halvår samt en forventning om et fortsat lavt forbrug i 2. halvår - blev reduceret fra 6 mio. kr. til 2,2 mio. kr. Efterfølgende steg blandt andet udgifter til debetrenter og gebyrer mere end forventet Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Funktionen udviser en mindreindtægt på 2,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der ved en fejl blev søgt om tillægsbevillinger for i alt 2,0 mio. kr. mere, end der reelt var forventet. 37

38 Økonomiudvalget Kommunekreditobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol 0 Funktionen udviser ingen bevægelser Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v. 390 Funktionen udviser en merindtægt på 0,4 mio. kr. Afvigelsen er marginal og giver ikke anledning til bemærkninger Kassekreditter og byggelån Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Kommunekredit 857 Funktionen udviser en mindreudgift på 0,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes det forsat lave renteniveau Kurstab og kursgevinster i øvrigt 712 Funktionen udviser en merindtægt på 0,7 mio. kr. Afvigelsen sker i forbindelse med obligationshandler samt kursgevinster ved låneomlægninger Garantiprovision Funktionen udviser en merindtægt på 3,5 mio. kr. Indtægterne sker i forbindelse med Københavns Kommunes garantistillelse for lån. De øgede indtægter skyldes primært højere provisionssatser end forventet. 38

39 Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning, finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Kommunal og indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Funktionen udviser en merindtægt på 2,6 mio. kr. Afvigelsen sker i forbindelse med årets sidste månedlige afregning af tilskud og udligning. Københavns Kommune modtog 2,6 mio. kr. fra ubrugte puljemidler ( 19 Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer). Det var ikke muligt at forudse denne indtægt, og orienteringen om tilbagebetalingen af midler skete efter sidste sag om bevillingsmæssige ændringer Refusion af købsmoms Merudgift på 41,9 mio. kr. vedr. refusion af købsmoms. Hovedforklaringen er, at der i 2014 er sket afregning af ca. 45 mio. kr. vedrørende Europaskolen, som er budgetlagt i senere år og skulle have været reperiodiseret til På den baggrund er der ikke nogen reel merudgift forbundet med refusion af momsen, da bevillingerne i de kommende år kan bortfalde Kommunal og indkomstskat 0 39

40 Økonomiudvalget Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom 0 40

41 Økonomiudvalget Langfristede balanceposter, finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Kommunekredit I alt Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Funktionen udviser et fald på 3,2 mio. kr. Bevægelsen skyldes hovedsageligt en periodiseringsfejl på 2,1 mio. kr. i forbindelse med aftale om ny kassekredit hos Kommunekredit. Aftalen faldt først på plads lige før jul. Dermed blev de første rater overført primo 2015 i stedet for ultimo Derudover ses for ca. 1,1 mio. kr. forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter Deponerede beløb for lån m.v Funktionen udviser en stigning på 27,1 mio. kr. Det skal her bemærkes, at deponeringer blandt andet afhænger af indgåede lejeaftaler, lånerammernes størrelse, værdigudviklingen i kommunens investeringsforening samt andre forvaltningers aktiviteter. Kontoen kan således først opgøres sent på året. Området er derfor svært at budgettere, hvorfor der i udgangspunktet må forventes afvigelser Kommunekredit 733 Funktionen udviser en stigning på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes kursgevinst i forbindelse med låneomlægning. 41

42 Økonomiudvalget Øvrige balanceposter, finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedfunktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 8.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I alt Forskydninger i tilgodehavender hos staten Hovedfunktionen udviser et fald på 80,4 mio. kr. Forskydningen ligger hovedsageligt på momstilgodehavender, som ved udgangen af 2014 var ca. 80 mio. kr. lavere end ved udgangen af Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Hovedfunktionen udviser et fald på 507,9 mio. kr. Forskydningen fordeler sig på en række større og mindre modsatrettede afvigelser på de underliggende konti. Fald (611,5 mio. kr.): For så vidt angår 'Tilgodehavender i betalingskontrol' ses blandt andet et fald på 43,0 mio. kr som følge af indfrielse af tilgodehavender vedrørende salget af Kanalvej. På konto for 'Andre tilgodehavender' ses blandt andet et fald på 44,0 mio. kr. som følge af en reduktion i Københavns Ejendommes tilgodehavender vedrørende 'almene skader' på forsikringsordningen. 42

43 Økonomiudvalget I forhold til 'Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår' ses et fald på 524,5 mio. kr. Faldet er sammensat af flere forhold. Blandt sker der en forskydning på 422,7 mio. kr. på KMD Lønservice og 110,9 mio. kr. som følge af refusioner mellem årene. Stigninger (103,6 mio. kr.): For så vidt angår 'Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår' ses blandt andet en stigning på 34,4 mio. kr. Forskydningen skyldes periodepostering vedrørende ekstern forsikringsordning på Sydhavnsskolen. Ligeledes ses på samme konto en stigning på 27,8 mio. kr. som følge af udligning af forudbetalinger modtaget i 2013 for Heredalsgade og Husumgade. men med overtagelse i Derudover ses en samlet nettostigning på 41,4 mio. kr. som følge af mindre, modsatrettede bevægelser relateret til almindelig drift, periodeposteringer, feriepenge, udligninger, hensættelser, andre mellemregninger mellem årene med mere Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Hovedfunktionen udviser en stigning på 2,5 mio. kr. Stigningen kan henføres til Skorstensfejervæsenets udfasning af Københavns Kommunes regnskab i 2014 og modsvares på balancen (hovedkonto 9) Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Hovedfunktionen udviser en stigning på 8,7 mio. kr. Forskydningen skyldes primært, at KEjd har overtaget en række 3. mandslejemål fra forvaltningerne i 2014, hvilket har medført en stigning i betalt deposita Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Hovedfunktionen udviser en stigning på 1,1 mio. kr. Hovedårsagen er deposita forskydninger på samlet 0,8 mio. kr. relateret til diverse opsigelser og indgåelser af private lejemål ved Københavns Ejendomme Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Hovedfunktionen udviser et fald på mio. kr. Forskydningen sker primært som følge af, at der ikke ved udgangen af 2014 har været behov for at optage et lån med sikkerhed i kommunens obligationsportefølje Forskydninger i kortfristet gæld til staten 40 43

44 Økonomiudvalget 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Hovedfunktionen udviser et samlet fald på 368,4 mio. kr. Forskydningen fordeler sig på en række større og mindre modsatrettede afvigelser på underkonti. Fald (439,9 mio. kr.): Hovedårsagen til faldet sker på en 'Mellemregningskonto' ved KMD Lønservice og udgør 406,7 mio. kr. Beløbet fordeler sig med 313,8 mio. kr. på skat samt 92,9 mio. kr. på arbejdsmarkedsbidrag. På kontoen for 'Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager' ses et fald på 14,7 mio. kr. Dette kan henføres til betaling af konsulenter, licenser og diverse hardware. Herudover ses et samlet nettofald på 18,5 mio. kr. som følge af mindre, modsatrettede bevægelser relateret til almindelig drift, periodeposteringer, feriepenge, udligninger, hensættelser, andre mellemregninger mellem årene med mere. Stigninger (71,5 mio. kr.): For så vidt angår 'Skyldige feriepenge' ses en stigning på 14,5 mio. kr. Afvigelsen forårsages af forskydninger i ordinære løn- og medarbejderforhold, blandt andet i tilog afgang i antallet af medarbejdere samt på ferieafholdelse. For så vidt angår 'Anden kortfristet gæld' ses endvidere en stigning på 24,0 mio. kr. forårsaget af et øget fokus på rettidig betaling af fakturaer hos Københavns Ejendomme. Hos Københavns Brandvæsen ses desuden en stigning på 17,9 mio. kr. som følge af flere indkøb ultimo 2014 med betaling januar Øget gæld som følge af merudgifter til busdrift i 2014 har endvidere betydet en stigning på 15,1 mio. kr. ved Center for Byudvikling. 44

45 Økonomiudvalget Omkostningsbaseret regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Ultimo 2013 Ultimo 2014 Grunde Bygninger Tekniske anlæg Inventar Aktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser m.v Andre langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdninger Omsætningsaktiver: Fysiske anlæg til salg Omsætningsaktiver: Tilgodehavender herunder tilgodehavender hos staten herunder kortfristede tilgodehavender i øvrigt Omsætningsaktiver: Værdipapirer (Pantebreve) Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Egenkapital Hensatte forpligtigelser Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld Gæld vedr. finansielt leasede aktiviteter 0 0 Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita Kassekredit Kortfristet gæld til staten 25 0 Skyldige feriepenge Kortfristet gæld i øvrigt Kortfristede gældsforpligtelser Gæld i alt PASSIVER I ALT

46 Økonomiudvalget Kommentarer til balancen Aktiver Materielle anlægsaktiver Økonomiforvaltningens materielle anlægsaktiver er over året steget med netto 250,2 mio. kr. Forskydningen dækker over en række modsatrettede bevægelser. På Grunde er der sket et nettofald på 47,1 mio. kr., hvilket primært skyldes frasalg af ejendom ved Københavns Ejendomme (35 mio. kr.). Den resterende forskydning (12,1 mio. kr.) skyldes hovedsageligt flytningen af grunde og bygninger mellem Københavns Ejendomme og Teknik- og Miljøforvaltningen. For så vidt angår Bygninger ses et nettofald på 308,2 mio. kr. Forskydningen forårsages hovedsageligt af en række afskrivninger (434,6 mio. kr.) samt salg af aktiver (167,3 mio. kr.) ved Københavns Ejendomme. Omvendt ses en stigning for så vidt angår køb, overdragelser og færdiggørelser af bygninger (294,0 mio. kr.) Det resterende fald på 0,3 mio. kr. skyldes øvrige mindre bevægelser. Vedrørende Tekniske anlæg ses en nettostigning på 0,9 mio. kr., der primært forårsages af nyanskaffelser for ca. 12 mio. kr. ved Københavns Brandvæsen. Modsat sker der afskrivninger for 11,1 mio. kr. på samme område ved Københavns Brandvæsen og Københavns Ejendomme. Inventar falder over året med 16,8 mio. kr. hovedsageligt som følge af afskrivninger på særligt ITudstyr ved Koncernservice (13,4 mio. kr.) og Københavns Brandvæsen (2,6 mio. kr.). De resterende 0,8 mio. kr. fordeler sig på en række mindre poster inden for rådhusets enheder. Nettostigningen (250,2 mio. kr.) på Økonomiforvaltningens materielle anlægsaktiver sker dog hovedsageligt som følge af, at en række store anlægsprojekter ved Københavns Ejendomme løber over flere år. Dette øger værdien af Aktiver under udførelse med netto 621,3 mio. kr. i Alene de seks største projekter udgør ca. 1 mia. kr. af bruttostigningen i ultimosaldoen: Ørestad Skole og Bibliotek (367,8 mio. kr.) Teglholmen Skole (307,8 mio. kr.) Kirkebjerg Skole (161,5 mio. kr.) Daginstitution, Studiestræde 54 (91,2 mio. kr.) Korsager Skole (70,9 mio. kr.) Utterslev Skole (70,0 mio. kr.) Immaterielle anlægsaktiver Økonomiforvaltningens immaterielle anlægsaktiver er over året steget med 30,1 mio. kr. Hovedårsagen til stigningen er blandt andet færdiggørelse af SAO-projektet (33,4 mio. kr.) og anskaffelse af Windows 7 (24,5 mio. kr.) ved Koncernservice. Derudover er der flyttet for 6,6 mio. kr. projekter til anden kategori i anlægskartoteket ved Københavns Ejendomme da de har ændret status. Modsat er der afskrevet 8,9 mio. kr. på blandt andet ESDH, 6,6 mio. kr. på blandt andet Oracle licenser og 4,4 mio. kr. på blandt andet Styr på HR-data med mere. Det resterende nettofald på 14,5 mio. kr. fordeler sig over en række forskellige områder herunder afskrivninger og lignende. 46

47 Økonomiudvalget Finansielle anlægsaktiver Økonomiforvaltningens finansielle anlægsaktiver er over året steget med 2.903,7 mio. kr. Beholdningen af Aktier og andelsbeviser øges med 2.561,5 mio. kr. som følge af indskud i Metroselskabet og HOFOR på samlet 660,0 mio. kr. samt opskrivninger af selskabernes værdi for 1.901,2 mio. kr. Sidstnævnte fordeler sig således: Metroselskabet: Ca ,4 mio. kr. By & Havn: Ca. 597,6 mio. kr. Arena CPHX: Ca. 279,0 mio. kr. HOFOR og øvrige: Ca. -28,8 mio. kr. For så vidt angår Andre langfristede tilgodehavender ses en stigning på 339,7 mio. kr. Stigningen i tilgodehavenderne kan primært henføres til Metroselskabet vedrørende Sydhavnsmetroen (1.800,0 mio. kr.). Modsat ses et fald på 1.724,7 mio. kr., som primært skyldes regulering af værdien af tilbagekøbsrettigheder på baggrund af indgået aftale om frikøb. På underkontoen for Deponerede beløb for lån m.v. øges saldoen med 264,4 mio. kr. Forskydningen dækker over indgåelse af eksternt lejemål efter salget af Sølund samt låneoptagelse i multiarenaselskabet. Endvidere ses en mindre stigning på 2,5 mio. kr. på Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder. Forskydningen sker som følge af Skorstensfejervæsenets udfasning af Københavns Kommunes regnskab i Omsætningsaktiver Økonomiforvaltningens omsætningsaktiver er over året faldet med i alt 2.463,8 mio. kr. Hovedårsagen hertil er et samlet fald i Likvide beholdninger på 1.846,2 mio. kr. Derudover ses et nettofald i Omsætningsaktiver: Tilgodehavender på 588,6 mio. kr. Forskydningen skyldes et fald i Tilgodehavender hos staten på 80,4 mio. kr. primært som følge af mindre momstilgodehavender samt en reduktion i Kortfristede tilgodehavender i øvrigt på 508,2 mio. kr. Sidstnævnte fordeler sig på: Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår : Ca. 465,1 mio. kr. helt overvejende som følge af forskydninger i løn ved KMD Lønservice samt refusioner. Tilgodehavender i betalingskontrol : Ca. 34,5 mio. kr. primært som følge af indfrielse af tilgodehavende vedrørende salg af ejendom. Andre tilgodehavender : Ca. 8,6 mio. kr. primært som følge af reduktion i Københavns Ejendommes tilgodehavender vedrørende Sydhavnsskolen og forsikringsordningen. Det resterende fald (29,0 mio. kr.) skyldes en reduktion på 22,7 mio. kr. relateret til salg af grunde og bygninger ved Københavns Ejendomme samt 10,4 mio. kr. som følge af pantebrevskonvertering. Omvendt ses en stigning på 4,1 mio. kr. på varebeholdninger som følge af flere PC er på lager. 47

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således:

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens balancekonti i overensstemmelse med

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Heraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet

Heraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet Konklusionsnotat: Kultur- sudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Kultur- sforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

i regnskabet

i regnskabet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 18-02-2016 Sagsnr. 2015-0280012 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Konklusionsnotat 2015 Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

7.32.27.4 Deponerede beløb for lån mv. -72.000-96.000-119.000-119.000 7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

7.32.27.4 Deponerede beløb for lån mv. -72.000-96.000-119.000-119.000 7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Foreløbige skøn for finansposter 2012-2015 Skønnene for Økonomiudvalgets finansposter i budget 2012 blev udarbejdet i december 2010 af Økonomiforvaltningen

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere