KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 Johannus Egholm Hansen Christian Lundgren KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER 5. UDGAVE nyt juridisk forlag

2 Køb og salg af virksomheder

3 Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren under medvirken af Michael Nørremark, Jeppe Buskov, Bent Kemplar, Teis Gullitz-Wormslev, Kim Trenskow, Jakob Bernhoft, Jens Munk Plum, Lars Rosenberg Overby og Marianne Granhøj Køb og salg af virksomheder Nyt Juridisk Forlag 2014

4 Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren Køb og salg af virksomheder 5. udgave, 1. oplag 2014 by Nyt Juridisk Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2014 ISBN: Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsoversigt Indholdsoversigt Indholdsoversigt Afsnit 1. Introduktion Afsnit 2. Traditioner og forløb Afsnit 3. Aktørerne Afsnit 4. Overdragelsesmåder Afsnit 5. Alternativer til virksomhedsoverdragelser Afsnit 6. Salg af virksomheder ved auktion Afsnit 7. Foreløbige aftaledokumenter Afsnit 8. Overdragelsesaftaler Afsnit 9. Ejeraftaler Afsnit 10. Risikoafdækning Afsnit 11. Mangler ved virksomhedskøb Afsnit 12. Skattemæssige aspekter Afsnit 13. Ansættelsesretlige aspekter Afsnit 14. Ledelsesmæssige aspekter Afsnit 15. Miljømæssige aspekter Afsnit 16. Kapitalmarkedsretlige aspekter Afsnit 17. Konkurrenceretlige aspekter Afsnit 18. Overdragelse af insolvente virksomheder Afsnit 19. Finansiering af virksomhedskøb Afsnit 20. Tvistløsning Afsnit 21. Rådgiverrelationen Afsnit 22. Køb og salg af udenlandske virksomheder Afsnit 23. Integration af målvirksomheden

6

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse Forord Afsnit 1. Introduktion Hvad er en virksomhedsoverdragelse? Virksomhedsoverdragelser som særlig disciplin Fremstillingens afgrænsning Afsnit 2. Traditioner og forløb Årsager til virksomhedsoverdragelser Normer og traditioner Forløbet af en virksomhedsoverdragelse Forberedelsesfasen Opstartsfasen Første forhandlingsfase Undersøgelsesfase Endelig forhandlingsfase Opfyldelse af betingelser Aftalens opfyldelse Integration af målvirksomheden Afsnit 3. Aktørerne Køber Sælger Rådgivere Advokater Interne juridiske afdelinger Revisorer Investment banker og virksomhedsmæglere Kommunikationsrådgivere Andre rådgivere Målvirksomhedens direktion og medarbejdere Finansielle aktører Samarbejdspartnere

8 Indholdsfortegnelse 3.7. Offentlige myndigheder Skattemyndighederne Arbejdsmarkedsrådet Finanstilsynet/Regulerede markeder (børser) Erhvervsstyrelsen EU-Kommissionen/Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Fondsmyndigheder Andre myndigheder Afsnit 4. Overdragelsesmåder Årsager til valg af overdragelsesmåde Aktieoverdragelse Omsættelighedsbegrænsninger og sikringsakt Vedtægtsbestemt forkøbsret Samtykkekrav Sikringsakt og legitimation over for det udstedende selskab Formål og navn Indløsningsret og -pligt Selvfinansiering Aktionærlån Lån til»moderselskaber« Kapitalforhold; uddeling af selskabets midler Selskabskapitalen Kapitalnedsættelse Udlodning Meddelelse om ejerbesiddelser Koncernforhold Grader af kontrol Grundlæggende principper Ejer- og stemmeandel 50,01-66,66 pct Ejer- og stemmeandel 66,67-75 pct Ejer- og stemmeandel 75,01-89,99 pct Ejer- og stemmeandel 90 pct Ejer- og stemmeandel 90 pct Minoritetsrettigheder Anbefalinger for god selskabsledelse Forholdet til omverdenen Substansoverdragelse

9 Inholdsfortegnelse Kompetente organer Forholdet til omverdenen Sikringsakt Gensidigt bebyrdende aftaler Personoplysninger; Persondata-, Markedsføringsog Forbrugeraftalelovene Afsnit 5. Alternativer til virksomhedsoverdragelser Fusioner Spaltninger og tilførsel af aktiver Spaltning Tilførsel af aktiver Joint ventures Kapitalmarkedsintroduktioner Private Placements; Venture Capital-Investeringer Management Buy Outs Salg af dele af en virksomhed Udskillelse af en del af en virksomhed som forberedelse til salg Værdiansættelse Separation; fremtidig drift af divisionen Separationsaftalen; Transition Services Agreement It Medarbejdere Fast ejendom Immaterielle rettigheder Sambeskatning Regnskab og bogholderi Placering af aktiver Afsnit 6. Salg af virksomheder ved auktion Hvad forstås ved en»auktion«? Hvornår er auktionsformen attraktiv? Lovregler om auktionssalg Aftaleloven Markedsføringsloven Konkurrenceregler Udbudsregler

10 Indholdsfortegnelse Prospektkrav; indhold af informationsmemorandum Auktionsprocessen Intern forberedelsesfase Kontakt til køberemner Afgivelse af indikative tilbud Datarumsgennemgang Opbygning af datarum Fortrolighedshensyn Købers adgang til datarummet Q&A session Yderligere due diligenceundersøgelser Afgivelse af reviderede tilbud Realitetsforhandling med udvalgt(e) køberemne(r) Indgåelse af (betinget) aftale Auktionsreglerne Fravalgte kandidaters rettigheder Afsnit 7. Foreløbige aftaledokumenter Fortrolighedsforpligtelser Indledning Lovregler om fortrolighed Fortrolighedsaftaler Eksklusivitetsaftaler (Optioner), Teaming Agreements Indledning Eksklusivitets- og optionsaftaler Teaming Agreements Hensigtserklæringer (Letters of Intent) Baggrunden for og indholdet af hensigtserklæringer Ansvar for overtrædelse af hensigtserklæringer; culpa in contrahendo Notater, Protokoller og Delaftaler Rammeaftaler (Framework Agreements, Heads of Agreements, Term sheets) Betingede overdragelsesaftaler Afsnit 8. Overdragelsesaftaler Indledning Forhandlingsoplæg

11 Inholdsfortegnelse 8.3. Overvejelser i forbindelse med konciperingen Aftalens opbygning og indhold Aftalens parter Præambel Definitioner Overdragelsens genstand Aktieoverdragelser Substansoverdragelser Tredjemandsaftaler Overtagelsestidspunktet Undtagne aktiver Aktieoverdragelser Substansoverdragelser Overtagne passiver Refusionsopgørelse Købesummen, regulering, betaling Indledning Værdiansættelse af virksomheder Forretningsgrundlaget Værdiansættelsesmetoder Købers forhold; synergier Grundlæggende forhold vedrørende købesumsbestemmelsen Vederlagsform Valuta Betalingssted Betalingstid Købesummens sammensætning og fordeling Købesummens beregning; reguleringsmekanismer Egenkapitalregulering Net Debt, Working Capital-, CAPEXog Locked Box reguleringer Resultatafhængig købesum (»earnout«) Tvister om købesumreguleringer Målvirksomhedens medarbejdere Opfyldelse (closing/completion) Forberedelse af opfyldelse/closing

12 Indholdsfortegnelse Købers undersøgelser Sælgers garantier, erklæringer og indeståelser Adkomst og konfliktende aftaler Selskabsforhold og forhold til offentlige myndigheder Garantier, igangværende arbejder mv Årsrapporter (regnskaber) og budgetter Retssager, myndighedssager mv Pant, kaution mv Medarbejdere Produkter, driftsmidler mv Udestående fordringer Forsikringer Fast ejendom Miljø It-systemer Gensidigt bebyrdende aftaler Konkurrenceret Immaterielle rettigheder Samhandel med nærstående Skat Samtykker Finansielle kontrakter Andet Købers garantier og erklæringer »Covenants«; fremadrettede forpligtelser Konkurrenceklausul Skadesløsholdelse Reduktion af købesummen Hvordan opgøres et»tab«? Hvordan gøres krav gældende? Førelse af sager mod tredjeparter Beløbsgrænser for skadesløsholdelse Udelukkelse af misligholdelsesbeføjelser Betingelser Øvrige bestemmelser Tvister

13 Inholdsfortegnelse Afsnit 9. Ejeraftaler Ejeraftalers formål, genstand og metode Forvaltningsmæssige beføjelser Økonomiske beføjelser Dispositionsbeføjelser Forbud mod salg Forkøbsret Medsalgsret/-pligt Optioner Andre punkter i ejeraftaler /50-ejede selskaber Magtbalancen Bestyrelsen Direktionen Salgsret/-pligt Konklusion Ejeraftaler ved venture capital-investeringer Afsnit 10. Risikoafdækning Indledning Risikotyper ved virksomhedsoverdragelser Virksomheds-, branche- og markedsrelaterede risici Økonomisk kvantificerbare hhv. ikke kvantificerbare risici Overdragelsesformen Due diligence-undersøgelser Begreb og formål Områder for undersøgelse Juridisk due diligence-undersøgelse Regnskabs- og revisionsmæssig/finansiel due diligence-undersøgelse Betydning af tidspunkt for due diligenceundersøgelsen Aftalemæssige konsekvenser af due diligenceundersøgelse Skal køber frit kunne ophæve en betinget aftale? Betydning for sælgers garantier og erklæringer

14 Indholdsfortegnelse Legale konsekvenser af undersøgelsen Planlægning af undersøgelsen Rapportering Fordele og ulemper ved due diligenceundersøgelser Persondataloven Betingelser, garantier, erklæringer og indeståelser Resultatafhængig/deponeret købesum Debitorrisiko på sælger Earn-out Alternative risikoafdækningsmetoder Legal Opinion Ledelseserklæring Forsikringstegning Afsnit 11. Mangler ved virksomhedskøb Mangelsbegrebet ved virksomhedsoverdragelser Finder Købeloven anvendelse på virksomhedsoverdragelser? Overdragelsens genstand enheds- eller flerhedsbetragtning Køberetlig karakteristik af virksomhedsoverdragelser Tidspunktet for mangelsbedømmelsen Købelovens misligholdelsesbeføjelser Ophævelse Forholdsmæssigt afslag Erstatning Købers undersøgelsesret og -pligt samt reklamation Købelovens regler om undersøgelsespligt mv Faktisk undersøgelsespligt Forholdet mellem købers undersøgelser, sælgers oplysningspligt og sælgers garantier Aftalte misligholdelsesbeføjelser CISG Afsnit 12. Skattemæssige aspekter Det skatteretligt relevante aktiv Det skattemæssige afståelsestidspunkt retserhvervelsestidspunktet Skatteretlig korrektion

15 Inholdsfortegnelse Skattemæssig værdiansættelse ved aftale mellem uafhængige parter Skattemæssig værdiansættelse ved aftale mellem nærstående parter Skattemæssig omkvalifikation Skattemæssige risici Beskatning af løbende ydelser som vederlag ved virksomhedsoverdragelse Sambeskatning National sambeskatning International sambeskatning Overdragelse af kapitalandele Beskatning af sælger Beskatning af køber Overdragelse af aktiver Beskatning af sælger Fast ejendom ejendomsavancebeskatning Fast ejendom beskatning af genvundne afskrivninger Afståelse af lejemål avancebeskatning Afståelse af lejemål genvundne afskrivninger Goodwill og andre immaterielle aktiver Maskiner, inventar og driftsmidler Driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt Driftsmidler med blandet benyttelse Straksafskrivninger Varelager Fordringer, gæld og finansielle kontrakter Beskatning af køber Fast ejendom Afskrivning på vederlag for erhvervelse af lejemål mv Goodwill samt andre immaterielle aktiver

16 Indholdsfortegnelse Maskiner, inventar og driftsmidler Driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt Driftsmidler med blandet benyttelse Straksafskrivninger Skattemæssige underskud Beskatning af udbytte Moms af overdragelsessummen Moms ved substansoverdragelse Moms på rådgiverhonorarer Momsreguleringsforpligtelse Tinglysnings- og registreringsafgift Beskatning ved fusion og spaltning af selskaber, ved tilførsel af aktiver og ved ombytning af aktier Skattepligtige transaktioner Skattepligtig fusion Skattepligtig spaltning Skattepligtig tilførsel af aktiver Skattepligtig aktieombytning Skattefrie transaktioner Skattefri fusion Skattefri spaltning Skattefri tilførsel af aktiver Skattefri aktieombytning Afsnit 13. Ansættelsesretlige aspekter Ansættelsesretlig due diligence-undersøgelse Ansættelsesbevisloven Funktionærloven Funktionærbegrebet Opsigelse af funktionærer Funktionærlovens bestemmelser om konkurrenceog kundeklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Overgangsregler Jobklausulloven Jobklausuler aftalt med medarbejdere Jobklausuler aftalt ved virksomhedsoverdragelse Ferieloven

17 Inholdsfortegnelse Lønmodtagere Optjeningsår, ferieår, ferieperiode Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven) Lovens anvendelsesområde Hæftelse for lønmodtagerforpligtelser Særligt om kollektive overenskomster Overenskomst hos målvirksomheden alene (Typetilfælde 1) Overenskomst hos erhverver alene (Typetilfælde 2) Overenskomst hos både målvirksomheden og erhverver (Typetilfælde 3) Identitet og fusion Opsigelse på grund af virksomhedsoverdragelse Orientering af medarbejderne om virksomhedsoverdragelsen Masseafskedigelsesloven Arbejdsmiljøloven Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdspladsvurderinger (»APV«) Arbejdsmiljøcertifikat og risikobaseret tilsyn Arbejdsmiljømæssig due diligence-undersøgelse Afsnit 14. Ledelsesmæssige aspekter Ledelsesorganer og kompetence Virksomhedsformen Generalforsamlingen ctr. bestyrelsen Bestyrelsen ctr. direktionen Anbefalinger for god selskabsledelse Faktiske kompetenceforhold anvendt på virksomhedsoverdragelser Ledelsens rolle i virksomhedsoverdragelser; bonusaftaler Bonusaftaler for direktion og ledende medarbejdere Noterede selskaber; Selskabslovens 139, Takeover-bekendtgørelsens 11, mv Aktiebaseret aflønning af ledende medarbejdere Optioner

18 Indholdsfortegnelse Warrants Ligningslovens Betingelser Beskatning af medarbejderen Selskabets fradragsret Ligningslovens 7H Fantomaktier Due diligence-undersøgelse vedrørende aktiebaseret aflønning Oplysningsforpligtelser vedrørende incitamentsordninger for noterede selskaber Offentliggørelse af incitamentsprogrammer Flagningsregler Salg af virksomheder med medarbejderaktionærer Afsnit 15. Miljømæssige aspekter Miljømæssig due diligence-undersøgelse Undersøgelsesområder ved miljømæssig due diligence-undersøgelse Praktisk gennemførelse af miljømæssig due diligence- undersøgelse Risici ved miljømæssig due diligence-undersøgelse Afdækning af miljømæssige risici Planloven mv Landsplanlægning Regional udviklingsplanlægning Kommuneplanlægning Lokalplanlægning Sektorplanlægning Miljølovgivningen Miljøbeskyttelsesloven Lovens formål og anvendelsesområde Regulering af forurenende virksomhed Listevirksomhed Anden virksomhed end listevirksomhed Miljøbeskyttelseslovens ansvarsregler Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (Miljøskadeloven)

19 Inholdsfortegnelse Lov om erstatning for miljøskader (Miljøskadeerstatningsloven) Jordforureningsloven Forureningskortlægning mv Ansvar for jordforurening Undersøgelsespåbud Oprensningspåbud Tålepåbud og foranstaltninger på fremmed ejendom Ansvarssuccession Afsnit 16. Kapitalmarkedsretlige aspekter Regelsættet Selskabslovens særregler om noterede selskaber Værdipapirhandelsloven Optagelse af aktier til notering Afnotering Anmodning om sletning fra handelen Afnotering som følge af fusion eller spaltning Oplysningsforpligtelser Grundreglen i Værdipapirhandelslovens Intern viden Offentliggørelsestidspunkt Udsættelsesadgang Lækager Forhåndsorientering til NASDAQ OMX Offentliggørelsesret Oplysning om aktiebesiddelser Interne regelsæt Insiderliste Overtagelsestilbud Introduktion Hvilke selskaber? Pligtmæssige overtagelsestilbud Baggrund for regler om pligtmæssige overtagelsestilbud Hvilke transaktioner udløser tilbudspligt? Hovedreglen aktieerhvervelser

20 Indholdsfortegnelse Undtagelser fra tilbudspligten Transaktioner, der ikke udløser tilbudspligt Indirekte erhvervelser Dispensationsmulighed Flere erhververe Hvad forstås ved»bestemmende indflydelse«? Tilbuddet Prisen Vederlaget Frivillige overtagelsestilbud Indledning Grundlæggende regler for frivillige overtagelsestilbud Betingelser i frivillige overtagelsestilbud Aftaler med aktionærer Meddelelsespligter og tilbudsdokument Kontakt til NASDAQ OMX Offentliggørelse af beslutning om fremsættelse af overtagelsestilbud (» 4-meddelelse«) Tilbudsdokument og tilbudsannonce Tilbudsperioden Konkurrerende eller ændrede tilbud Opkøb af aktier under og efter tilbudsperiodens udløb Tilbagekaldelse af overtagelsestilbud Behandling af og imødegåelse af overtagelsestilbud Hvilke interesser skal og må ledelsen varetage? Forsvar mod overtagelsesforsøg Suspension af overtagelsesværn Bestyrelsens handlemuligheder Involvering af aktionærerne Initial reaktion på henvendelser Realitetsbehandling af henvendelser Bestyrelsens redegørelse

21 Inholdsfortegnelse Generelle bemærkninger om indholdet af redegørelsen Overvejelser i forbindelse med bestyrelsens redegørelse Tidspunkt for redegørelsens offentliggørelse Supplerende redegørelse Konkurrerende tilbud Bestyrelsens ansvar Forberedelse af overtagelsesforsøg Gennemsigtighed; oplysninger i årsrapporten Intern viden Forbud mod handel og videregivelse Insiderforbuddet Videregivelsesforbuddet Adgang til at foretage due diligence-undersøgelser i børsnoterede virksomheder Forholdet til oplysningsforpligtelserne Forholdet til insiderreglerne; disclosuremeddelelse Omfang og tilrettelæggelse af due diligence-undersøgelser Afsnit 17. Konkurrenceretlige aspekter Hvorfor fusionskontrol? Koncentrationer Generelle bemærkninger Horisontale koncentrationer Vertikale koncentrationer Relevante marked Hvorfor skal det relevante marked defineres? Opdeling i produkt- og geografisk marked EU s fusionsregler Baggrund Fusionskontrolforordningen Procedure Normal procedure Forenklet procedure

22 Indholdsfortegnelse Udelukkende Fusionskontrolforordningen Henvisningsreglerne Hvilke transaktioner? Fusioner Virksomhedsovertagelser Enekontrol Fælles kontrol Former for joint ventures Ændring i kontrolforholdene Undtagne transaktioner Fællesskabsdimension Vurdering af transaktioner Grundlæggende kriterier Vilkår, påbud og tilsagn Danske fusionsregler Baggrund Hvilke transaktioner? Processuelle regler Anmeldelse Sagsbehandling Vurdering Afgørelse Klagemuligheder Accessoriske begrænsninger Håndtering af konkurrencereglerne i forbindelse med virksomhedsoverdragelser Konkurrenceretsarbejdsgruppe og kontakt til myndigheder Informationsudveksling Risikoafdækning af konkurrenceretsovertrædelser Parternes aftale om opnåelse af konkurrencemyndighedernes godkendelse Inddragelse af myndighedsaspektet i transaktionsprocessen Succession i ansvar for overtrædelse af konkurrencelovgivningen Afsnit 18. Overdragelse af insolvente virksomheder Kapitaltab og insolvens Selskabsretligt kapitaltab

23 Inholdsfortegnelse Insolvens i Konkurslovens forstand Konkurslovens virkemidler og udenretlig rekonstruktion Anmeldt rekonstruktion reglerne i hovedtræk Særlige overvejelser forud for anmeldelse af rekonstruktionsbehandling Indledning af rekonstruktionsbehandling Virksomhedsoverdragelse under anmeldt rekonstruktionsbehandling Udfordringer med rekonstruktionsreglerne Udenretlig rekonstruktion Konkurs Rekonstruktionsmodeller Rekapitalisering af eksisterende virksomhed Substansoverdragelse af virksomheden Substansoverdragelse til søsterselskab eller datterselskab (Fugl Phønixmodellen) Særlige forhold for køber Sælgers garantier og erklæringer Sammenbrud af den insolvente virksomheds organisation Særlig forhold vedrørende medarbejdere Konkurs ctr. rekonstruktion Virksomhedskøbers regreskrav»lg-klemmen« Afsnit 19. Finansiering af virksomhedskøb Finansieringskilder De finansielle aktører »Inkubator/innovationsmiljøer« »Business angels« Vækstfonden Venture capital-selskaber Mezzaninkapital Pengeinstitutter og realkreditinstitutter Institutionelle investorer og kapitalfonde Regnskabsmæssige vurderingsinstrumenter Finansiering med egen kapital

24 Indholdsfortegnelse Fremmedfinansiering Typer af fremmedfinansiering Senior lån Mezzaninfinansiering Sælgerfinansiering Ansvarlige- og subordinerede lån Virksomhedsobligationer Konvertible obligationer og andre særlige instrumenter Konvertible obligationer Udbyttegivende gældsbreve Sikkerhedsstillelse Pantsætning af kapitalandele i målselskabet Fast ejendom Løsøre Virksomhedspant, fordringspant og ikke-pantsætningserklæringer Fordringer, herunder koncerninterne mellemregninger mv Rettigheder i henhold til overdragelsesaftalen Rettigheder i henhold til forsikringer Rente og gebyrer Forpligtelser (covenants) Investeringsaftaler Låneaftaler Informationsforpligtelser Positive forpligtelser/ affirmative covenants Negative forpligtelser/restrictive covenants Finansielle covenants Misligholdelse Timing, closing og certain funds Interkreditorforhold Selvfinansiering Risikoafdækning af finansielle risici Due diligence-undersøgelse Hedging

TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag PRIVATE EQUITY Transaktioner, aftaler og regulering Tomas Krüger Andersen PRIVATE EQUITY Transaktioner,

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 2 Forberedelser og forhandlinger Overdragelse og gennemførelse Efterfølgende

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER INTRODUKTION TIL VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER Ved partner Simon Milthers INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Transaktionsforløb/processens opstart 3. Valg af struktur 4. Due Diligence 5. Typiske transaktionsdokumenter

Læs mere

Det gode selskab V O N H A L L E R. - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering

Det gode selskab V O N H A L L E R. - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering Det gode selskab - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering Sådan får du IT-venturekapital den 25. oktober 2004 Taler Benjamin Lundström 2 Advokat, LL.M. Partner i Advokatfirmaet

Læs mere

Incentives og bonusordninger

Incentives og bonusordninger Morten Langer & Nicole Offendal Incentives og bonusordninger 2. udgave Morten Langer & Nicole Offendal Incentives og bonusordninger 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3699-8

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber Erik Werlauff Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Skyldforhold Obliationsrettens

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d.

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d. s BØRSRETTEN I Regulering, markedsaktører og tilsyn h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE TOBIAS INDÉN & KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig-privat samarbejde Tobias Indén og Karsten Naundrup Olesen Offentlig-privat samarbejde Jurist-

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave Lars Hedegaard Kristensen Anne-Dorte Bruun Nielsen Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

immaterialretsaftaler

immaterialretsaftaler Birgit Liin MISLIGHOLDELSE AF immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Misligholdelse af immaterialretsaftaler Birgit Liin Misligholdelse af immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter

Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter LINE MARKERT, KLAVS V. GRAVESEN PER TIMMERMANN & MERETE PILEGAARD MELIN Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Udskillelse og sammenlægning af kommunale

Læs mere

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret K. Hagel-Sørensen (red.) Aktuel udbudsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 K. Hagel-Sørensen (red.)

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER

KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER KØB & SALG AF VIRKSOMHEDER KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER I ET STRUKTURERET FORLØB En virksomhedstransaktion indeholder forskelligartede juridiske discipliner, komplekse processer og kan indebære store risici

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel & Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave/1. oplag

Læs mere

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig opgave på kontrakt Karsten Naundrup Olesen Offentlig opgave på kontrakt Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER JENS PAUL SEN ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Paulsen Arbejdsmarkedsklausuler Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE NELL RASMUSSEN lærebog i familie ret Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE Lærebog i Familieret 1 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret Nyt Juridisk Forlag 2012 3 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret 2. udgave, 2.

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard kapi peer schaumburg-müller tal selskaber aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

ERHVERVS STRAFFE RETTEN

ERHVERVS STRAFFE RETTEN Hovedlinjer i VAGN GREVE & LARS BO LANGSTED ERHVERVS STRAFFE RETTEN 7. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten Vagn Greve & Lars Bo Langsted Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten

Læs mere

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER Advokatfuldmægtig Anton Kraev Dansk Erhverv, Børsen 14. december 2016 Anton Kraev advokatfuldmægtig, CAnd.merc.jur 2015 nu Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Forvaltningsrettens grundprincipper

Forvaltningsrettens grundprincipper Grethe Wilmoes & Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper Håndbog for børn og unge-området Jurist- og Økonomforbundets Forl ag Grethe Wilmoes og Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper

Læs mere

en introduktion JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokatfuldmægtig Louise Dyrup Jensen, Bech-Bruun

en introduktion JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokatfuldmægtig Louise Dyrup Jensen, Bech-Bruun 40 M&A en introduktion JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokatfuldmægtig Louise Dyrup Jensen, Bech-Bruun M&A er en forkortelse for det engelske begreb mergers & acquisitions på dansk: virksomhedsoverdragelser.

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Revisors skriftlige erklæringer

Revisors skriftlige erklæringer Revisors skriftlige erklæringer Kim Füchsel Martin Lunden Ole Tjørnelund Thomsen Lars Engelund 4. udgave Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund Revisors skriftlige erklæringer

Læs mere

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk OM MATCH-ONLINE BAGGRUND Startede som det offentlige TIC netværk I 1999 stifter Deloitte, Danske Bank og en række virksomhedsmæglere Foreningen match-online.dk Topper i 2006-07 med mere end 700 emner I

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

DANSK FUSIONS KONTROL

DANSK FUSIONS KONTROL Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann DANSK FUSIONS KONTROL 2. udgave Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann Dansk Fusionskontrol 2. udgave, 1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Bilag GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

International købelov (CISG)

International købelov (CISG) International købelov (CISG) Med kommentarer af Bernhard Gomard René Franz Henschel Jurist- og Økonomforbundets Forlag International købelov (CISG) med kommentarer Bernhard Gomard og René Franz Henschel

Læs mere

GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere