KURSER 2014 Social- & sundhedsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER 2014 Social- & sundhedsområde"

Transkript

1 KURSER 2014 Social- & sundhedsområde

2 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VOREs uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK AMU - en verden fuld af oplevelser Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog 2014 Der sker til stadighed en udvikling i læringsmiljøet, også på vores AMU uddannelser. Hvor det er relevant, arbejder vi overvejende med digitale værktøjer, og det betyder lidt populært sagt, at vi er papirløse, og deltagerne får selv adgang til undervisningsmaterialer m.m. Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings katalog på social-og sundhedsområdet i Vi udbyder i år en lang række AMU-uddannelser, hvoraf en del er de mest efterspurgte inden for medicinadministration, demens m.fl. Som noget nyt i år har vi opdelt vores praktikvejlederuddannelser, så der er to, der retter sig til social- og sundhedshjælpere og ét, som retter sig til social- og sundhedsassistenter. Vi har AMU-uddannelser om velfærdsteknologi og to helt nye AMU-uddannelser f.eks. Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet og Postoperativ observation og pleje. En stor del af vores AMU-aktiviteter er i de her år rekvirerede forløb fra kommuner, og det er selvfølgelig stadig åbne uddannelser, hvor man kan tilmelde sig. Samtidig har vi en ambition om, at kursister gennem deltagelse i AMU skal bidrage, beriges, begejstres og bringe inspiration til jobområder. I AMU arbejder vi med handlingsorienterede mål, og vi lægger vægt på, at deltagernes egen praksis inddrages for yderligere analyser og refleksion, så det er så meningsfuldt som muligt for deltagerne. Velkommen til AMU-uddannelser i Vi er altid parate til i løbet af året at udbyde andre AMUuddannelser end de viste. Se hele skolens udbudsmuligheder af AMU på skolens hjemmeside 2 2

3 LÆS MERE OM VORES uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdfortegnelse 2... amu - en verden fuld af oplevelser 3... sfortegnelse 4...tema: sundhed & sygdom velfærdsteknologi og rehabilitering i omsorgsarbejdet brugerindflydelse i pædagogisk praksis postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen seksualitet og handicappede Sundhedsvæsenet i forandring Borgere med kronisk sygdom 9...tema: demens demens, sygdomskendskab uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens palliativ omsorg for mennesker med demens samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet Socialpædagogik og aktiverende metoder 13...tema: medicin med omtanke medicinadministration MEdvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 15...udvidet medicinadministration neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede SUndhedspædagogik i omsorgsarbejdet praktikvejerderkursus kollegial supervision på pæd. eller sosuområdet praktiske oplysninger og 3 3

4 tema sundhed & Sygdom 4

5 LÆS MERE OM VORES uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING velfærdsteknologi og rehabilitering i omsorgsarbejdet Hverdagsrehabilitering og velfærdsteknologi er begreber, der tit bruges, når velfærdsydelser drøftes i kommunerne. Er der tale om besparelsesbestræbelser eller posistiv nytænkning? Brug af hverdagsrehabilitering og velfærdsteknologi stiller nye kompetencekrav til medarbejderne i forhold til etik, samarbejde med borgeren, vurdering af borgerens funktionsniveau, vejledning i anvendelse af teknologi, kendskab til mulige teknologiske løsninger, ændringer i arbejdsgange m.m. 2 kurser - 1 AMU-uddannelse: Rehabilitering som arbejdsform Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde INdhold Centrale værdier og elementer i rehabilitering som arbejdsform, herunder brugerinvolvering Målrettet rehabiliteringsindsats, herunder lovgivning Brug af velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i borgerens værdier og hverdagsliv Selvhjulpen med teknologi, hvordan forbygges livsbegrænsninger? Tidspunkt februar 2014 (5 dage) Kursusnummer: Medarbejdere, som varetager jobfunktioner med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller i det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet samt psykiatrien. 5 5

6 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VOREs uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK brugerindflydelse I pædagogisk praksis Tidspunkt 28. april 5. maj 2014 (5 dage) Kursusnummer: Brugerindflydelse er retten til at bestemme selv. Alle mennesker er eksperter i eget liv, og i mange pædagogiske sammenhænge går bestræbelserne i retning af at give socialt udsatte og sårbare mennesker mulighed for at vælge til og fra i hverdagen, der hvor de nu bor og færdes. Tiden er præget af, at forholdet mellem professionelle og brugere på sociale institutioner forandrer sig. Ændringer i rollefordeling mellem brugere og fagpersoner Reglerne om brugerinddragelse i lov om social service Organisering af brugerinddragelse Barrierer og dilemmaer ved brugerinddragelse Visioner om brugerinddragelse for egen arbejdsplads 6 6 Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

7 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VOREs uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen På uddannelsen er der fokus på deltagerens evne til at observere, vurdere og dokumentere samt handle hensigtsmæssigt ved afvigelser ift. det normale postoperative forløb. Et intensivt forløb både ift. kendte komplikationer og den sidste nye viden om optimal smertebehandling og ernæring m.m. Observation, vurdering og dokumentation Optimal smertebehandling, ernæring, sonde og kateter Forflytningsteknik Tilrettelæggelse af forebyggende indsats Sundhedsfremmende indsats Tværfaglig samarbejde Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedsassistenter og kan desuden være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektoren, f.eks. hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, ældreog plejeboliger samt aflastnings- og korttidspladser. Tidspunkt oktober 2014 (3 dage) Kursusnummer: Seksualitet og handicappede Seksualitet er en vigtig del af ethvert menneskes liv. Seksualitet er meget mere end samleje og fysisk tilfredsstillelse. Det omfatter også vores stræben efter kærlighed, varme og intimitet. Seksualitet indvirker på tanker, følelser, handlinger og på vores mentale og fysiske helse. Vigtigt er det derfor, at mennesker, som har behov for støtte i relation til seksualitet, kan få hjælp af fagpersoner, der inden for lovens rammer kan løse opgaven professionelt. Seksualitetens betydning Seksualitetens påvirkelighed af fysisk/psykisk handicap, medicinpræparater mv. Seksuelle frustrationer og deres udtryk Medarbejderens pligter, rettigheder og personlige grænser Etiske overvejelser i forhold til at kunne rådgive og vejlede omkring seksualitet Personale, der i det daglige arbejder med fysisk og psykisk handicappede. F.eks. omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere samt -assistenter. Tidspunkt august 2014 (3 dage) Kursusnummer:

8 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VOREs uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK sundhedsvæsenet i forandring Tidspunkt november 2014 (X dage) Kursusnummer: Fokus på de forandringer, som foregår i sundhedsvæsenet i dag, men først og fremmest fokuserer uddannelsesforløbet på deltagerens egen forandringsproces i relation til jobvaretagelse. Det hanler om innovation, hvordan medvirker deltageren ved at igangsætte og gennemføre nye tiltag og idéer på arbejdspladsen samt ift. egen jobvaretagelse. 3 kurser - 1 AMU-uddannelse: Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Innovation - gennemførsel Idéudvikling Sundhedsvæsenet i forandring Forandringsprocesser Innovation og idéudvikling Formidling og videndeling Igangsættelse af innovative processer Samarbejde med kolleger, borgere og pårørende Bæredygtighed i nye løsninger Personer med uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Faglærte og ufaglærte, som enten deltager i eller leder udviklingsarbejde i organisationer eller arbejder med ydelser under forandring inden for social- og sundhedssektoren samt den pædagogiske sektor. borgere med kronisk sygdom Tidspunkt september 2014 (5 dage) Kursusnummer: Mange aktuelle emner ift. borgere med kroniske sygdomme berører i denne uddannelse. F.eks. hvordan man støtter borgerens rehabilitering med fokus på det gode hverdagsliv. Styrkelse af egenomsorg, mestringen og egenbehandling. Hvilke tværfaglige og tværsektionelle samarbejdspartnere er relevante i samarbejdet? Fællestræk ved kronisk sygdom samt kronikerindsatsen Identifikation af borgerens behov med respekt for betydningen af identitet og autonomi Understøttelse af den enkelte borgers rehabilitering gennem styrkelse af egenomsorg, mestringsevne og egenbehandling Tilbud og muligheder til borgere med kronisk sygdom Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedsassistenter og kan være relevant for andre medarbejdere, der arbejder med borgere med kroniske sygdomme inden for social- og sundhedsområdet 8 8

9 tema demens 9

10 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VOREs uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK demens, sygdomskendskab Tidspunkt marts 2014 (5 dage) Hvordan kan plejepersonale få større forståelse for demensramtes liv, situation og reaktionsmønstre? Hvordan skabes et bedre hverdagsliv for den demensramte og de pårørende? Hvordan skelnes mellem de forskellige demenstyper, og hvordan kan man blive bedre til at reagere hensigtsmæssigt i mødet med mennesker, der lider af demens? Kursusnummer: Vidensdeling Genkende symptomer på hjerneskade Diagnosticering Behandling Retssikkerhed Kollegial supervison 10 Medarbejdere, der arbejder i job eller søger job svarende til social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter m.fl.

11 LÆS MERE OM VORES uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Hvordan arbejder vi forebyggende i forhold til udadreagerende borgere med demens, og hvordan spiller den neurologiske hjerneskade ind? Hvordan spiller miljøet/konteksten ind på vores og borgerens adfærd? Tidspunkt august 2014 (5 dage) Den neurologiske hjerneskade, hvilken betydning har den? Hvordan arbejder vi forebyggende ift. udadreageren ved demens? Hvordan skelner vi mellem vrangforestillinger, aggessivitet, angst og fobier? Hvad er døgn- og aktivitetesforstyrrelser? Hvad er delir? Dilemmaer, omsorgspligt/omsorgssvigt Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. Kursusnummer: palliativ omsorg for mennesker med demens Hvornår er en borger døende? Er der særlige behov, vi skal være opmærksomme på, når en demensramt borger er døende? Hvordan kan vi yde helhedsorienteret pleje og sørge for en værdig livsafslutning i samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere? Tidspunkt november 2014 (5 dage) Kursusnummer: Hvornår er en borger døende? Viden om palliation og demens Hvordan kan vi forebygge indlæggelser? Hvilket tværfaglig samarbejde er der oftest brug for? Medvirken til udvikling af handleplan Etiske overvejelser i forhold til demensramte borgere og døden Social- og sundhedshjælpere og -assistenter og tilsvarende grupper, der har erfaring med at arbejde med mennesker med demens. De kan f.eks. arbejde i hjemmeplejen, på skærmede enheder for demente, aflastningspladser, socialpsykiatriske afdelinger for misbrugsrelateret demens m.m

12 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VOREs uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK nyhed Tidspunkt maj 2014 (2 dage) kursusnummer: samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet Et aktuelt tema i velfærdsarbejdet, som vi udbyder for første gang. Uddannelsen giver indsigt i rammerne for og den konkrete udmøntning af arbejdsstedets samarbejde med frivillige samt ansattes indsats i forhold til frivilliges indsats. Understøttelse af de frivilliges arbejde samt tilpasning af egen deltagelse i samarbejdet Det frivillige, sociale arbejdes muligheder og udfordringer Din rolle og funktion i samarbejde med brugere, frivillige og øvrige samarbejspartnere Relevant lovgivning om tavshedspligt, arbejdsstedets retningslinjer og rammer for frivilligt arbejde Din relation og samspil med de frivillige og deres arbejde Faglærte og ufaglærte ansat inden for velfærdsområdet med fokus på ældreområdet og andre jobområder inden for socialpsykiatrien. Både for ansatte, der allerede samarbejder med frivillige eller skal i gang med det. F.eks. social- og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagogiske assistenter, støtte- og omsorgsmedhjælpere m.fl. Tidspunkt oktober 2014 (5 dage) Kursusnummer: socialpædagogik og aktiverende metoder Hvordan kan man støtte sårbare borgere ved at inddrage socialpædagogiske og aktiverende metoder? Hvordan iværksætte udviklingsforløb i samarbejde med borgeren? Hvordan skabe kontinuitet og sammenhæng i den samlede støtte til borgeren? Hvordan skabe en god relation? Socialt sårbare borgere Socialpædagogik og socialpædagogiske metoder Aktivitet og aktiverende metoder Private, frivillige og professionelle netværk Tilrettelæggelse af socialpædagogisk indsats og samarbejde Hvordan sikre en åben og professionel relation Evalurering og reflektion over egen praksis Social- og sundhedsassistenter med erfaring eller andre faggrupper, der er i relation med socialt sårbare mennesker. Pædagogmedhjælpere med erfaring inden for det socialpædagogiske felt

13 tema Medicin med omtanke 13

14 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VOREs uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK børn og natur For pædagogmedhjælpere, dagplejere og familieplejere erfaring i arbejdet med børn medicinadministration : Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Der anbefales mindst 6 måneders praktisk erfaring efter endt grunduddannelse Hvordan øger jeg min viden om de almindeligste forekommende lægemidler med vægt på psykofarma? Hvad er psykofarma, og hvilke forhold gør sig særligt gældende i forhold til virkning og bivirkninger? Hvad skal jeg være særlig opmærksom på i forhold til de enkelte præparater? Hvordan kan medicinudløste forgiftningstilstande undgås? INDHOLD Inddragelse af relevante samarbejdspartnere Ansvar og kompetence Sundhedsfremme og forebyggelse Utilsigtede hændelser Sundhedsfaglig dokumentation Delir Gældende lovgivning og instrukser Pædagogiske metoder og medicingivning Samfundssyn, holdninger og værdier i forhold til brug af lægemidler tidspunkt november 2014 (5 dage) Kursusnummer: medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet : For personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælper eller omsorgshjælper, personer med pædagogisk grunduddannelse, personer med pædagogisk assistentuddannelse, personlige hjælpere eller personer med lignende jofunktioner Hvordan kan jeg medvirke til og inddrage borgeren i brug af medicin? Hvad skal jeg kunne observere og reagere på i forhold til afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske adfærd? Hvordan får jeg kendskab til de almindeligske forekommende lægemidlers virkning og bivirkninger? INDHOLD Videregivelse af relevante observationer Utilsigtede hændelser Sundhedsfaglig dokumentation Ansvar og kompetence Tværfagligt samarbejde Gældende lovgivning og instrukser De almindeligste forekommende lægemidlers virkning og bivirkning Samfundssyn, holdninger og værdier i forhold til brug af lægemidler tidspunkt - FORÅR januar 2014 (3 dage) Kursusnummer: tidspunkt - Efterår oktober 2014 (3 dage) Kursusnummer:

15 LÆS MERE OM VORES uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING udvidet medicinadministration Hvordan får jeg øget selvstændighed og handlekompetence vedrørende de almindeligste forekommende lægemidler og deres virkning/bivirkninger? Hvordan kan medicinudløste forgiftningstilstande undgås? 2 kurser - 1 AMU-uddannelse: Medicinadministration Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Tidspunkt maj maj 2014 (8 dage) Kursusnummer: INdhold Gældende lovgivning og instrukser Inddragelse af relevante samarbejdspartnere Ansvar og kompetence Telemedicin Sundhedsfremme og forebyggelse Utilsigtede hændelser Sundhedsfaglig dokumentation Naturlægemidler, kosttilskud og homøpatiske lægemidler Samfundssyn holdninger og værdier i forhold til brug af lægemidler Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Der anbefales mindst 6 måneders praktisk arbejde efter endt grunduddannelse

16 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VOREs uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK børn og natur For pædagogmedhjælpere, dagplejere og familieplejere med erfaring i arbejdet børn neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede : Omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og -assistenter og lign. mplgrupper, der arbejder med udviklingshæmmede. Iværksæt målrettede aktiviteter ud fra en neuropædagogisk forståelse af den udviklingshæmmedes funktionsnedsættelse. Inddrag viden om funktionsforstyrrelser og skaders placering i hjernen og få på samme tid en viden om, hvilke konsekvenser skaderne har for tilrettelæggelse og gennemførelse af den pædagogiske indsats tidspunkt august 2014 (5 dage) Kursusnummer: INDHOLD Iværksætte målrettede aktiviteter ud fra neuropædagogisk forståelse af den udviklingshæmmedes funktionsnedsættelse Viden om funktionsforstyrrelser Skaders placering i hjernen De konsekvenser, som skaderne har for tilrettelæggelse og gennemførelse af den pædagogiske indsats sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet : Medarbejdere, ufaglærte eller med en erhvervsuddannelse, der arbejder med omsorgsarbejde inden for pleje- og sundheds- eller handicapområdet. F.eks. social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter m.fl. Der arbejdes med sundhedspædagogiske metoder i samarbejdet med borgeren i det daglige omsorgsarbejde. Du lærer bl.a. om forskellige sundhedsbegreber og får konkrete redskaber til at støtte den enkelte borgers handlekompetencer med afsæt i borgerens værdier, kultur og opfattelse af sundhed INDHOLD Forskellige sundhedsbegreber og perspektiver på sundhedspædagogik Konkrete redskaber til at støtte den enkelte borgers handlekompetence med afsæt i borgerens værdier, kultur og opfattelse af sundhed Betydningen af egne holdninger til sundhed og rollen som professionel tidspunkt september 2014 (5 dage) Kursusnummer:

17 LÆS MERE OM VORES uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING praktikvejlederkursus Sammenhæng og samspil mellem skole og praktikforløb er afgørende for at skabe en god uddannelse for eleverne. Vi udbyder flere AMU-uddannelser for praktikvejledere, som indeholder relevante emner om vejledning og vejlederens rolle og opgaver. vejledningssituationen Hvordan skabes et godt læringsmiljø med afsæt i viden om unges forskellighed? Hvordan spottes og håndteres kulturbetingede adfærdsformer og forventninger? Arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger Finde inspiration i egne og andres gode vejledningsforløb Bruge sprog på en måde, der rækker ud, berører og viser vej For social- og sundhedshjælpere: Tidspunkt - forår 31. marts 23. april 2014 (15 dage) 3 kurser - 1 AMU-uddannelse: Praktikvejledning af PAU- & sosuelever Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Egen vejlederrolle I Kursusnummer: Medarbejdere, der som en del af deres jobfunktion arbejder med vejledning af elever inden for det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet. Tidspunkt - efterår 22. sep. 10. okt (15 dage) Kursusnummer: For social- og sundhedsassistenter: Tidspunkt juni 2014 (15 dage) Kursusnummer:

18 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VOREs uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK kollegial supervison på pæd. eller sosuområdet Tidspunkt september 2014 (5 dage) Kursusnummer: Kollegial supervision kan bidrage til at skabe udvikling, trivsel og engagement i en lærende arbejdspladsstruktur. Metoden kan være med til at skabe rum til refleksion over egen praksis, således at nye forståelser og handlemuligheder udvikles. Konkret inddragelse af egne erfaringer og træning i færdigheder vægtes højt, og udgangspunktet er den enkelte deltagers egen arbejdspraksis. Man må derfor være indstillet på en aktiv deltagelse og involvering i forløbet Introduktion til teori, metoder og modeller Grundlæggende samtalestruktur med brug af reflekterende teams Roller, opgaver og ansvar ved brug af kollegial supervison/refleksion Kommunikation med vægt på relation- erne med kontakt, nærvær, lytten, åbne spørgsmål, empati og egen refleksion Supervisionskontrakt på arbejdspladsen Personer, der arbejder inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområde.

19 LÆS MERE OM VORES uddannelser PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING praktiske oplysninger og Tilmelding: Tilmelding skal ske senest 6 uger før udannelsens start. Optagelse sker i den rækkefølge, vi modtager erne. Er fristen overskredet - ring og hør, om der er plads. Der kræves minimun 24 deltagere for gennemførelse af kurset. Tilmelding foregår på En oversigt over de kurser, der udbydes af Social & SundhedsSkolen, Herning, kan ses ved at taste i find kurser. OBS! Når du tilmelder en medarbejder uden navngivning, bliver en kun registreret som en reservation - ikke som en endelig. Reservationen vil være til rådighed indtil 2 uger inden kursusstart. Har du mod forventning ikke navngivet pladsen med et korrekt CPR-nummer, vil reservationen blive annulleret. Selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere, der tilmelder deltagere til kurser, skal foretage en digitalt. For at få VEU godtgørelse er det obligatorisk for arbejdsgiver selv at søge godtgørelse på. Ledige skal ringe til skolen eller jobcentret efter en særlig blanket til selvvalgt uddannelse. MÅLGRUPPE: Alle kan optages på AMU. AMU er udviklet for kortuddannede, dvs. ikke-faglærte og faglærte. Andre med mellemlang / videregående uddannelse kan deltage mod betaling. UDDANNELSESBEVIS: Når du har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat, modtager du et uddannelsesbevis. AFMELDING / AFBUDSGEBYR: Meld afbud så tidligt som muligt, enten skriftligt eller telefonisk, så vi har mulighed for at tilbyde pladsen til en anden. Ved afbud 1 uge før kursusstart er gebyret på 1500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage, og på 2500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage. Ved udeblivelse på 1. kursusdag opkræves gebyr på 2500 kr. for kurser med varighed på 1-5 dage og 3500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage. Afbudsgebyret bortfalder, hvis der sendes en anden person. SÆRLIGE AFVIKLINGSFORMER: En anden vigtig ændring er fleksibel afvikling. Dvs., at virksomhederne sammen med skolen har mulighed for at aftale et tillæg ud over normalprisen for til gengæld at imødekomme særlige ønsker i forhold til afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v.. Prisen for en fleksibel afvikling bliver højst 750 kr. pr. kursusuge pr. deltager. KØB AF TOMME PLADSER: Skole og arbejdsgiver kan aftale en pris, hvor arbejdsgiver betaler op til minimum antal, således at kurset gennemføres, selvom der tilmeldes få kursister / medarbejdere. KOST OG LOGI: 450 kr. pr. døgn til både kost og logi med dokumentation Der tages forbehold for eventuelle lovændringer og ændringer i uddannelsernes indhold. Mangler du hjælp eller har spørgsmål, så kontakt vores kursusadministration på: VURDERING AF LÆSE- OG REGNEFÆRDIGHEDER: De lokale VUC-centre tilbyder screening af basale læse- og regnefærdigheder og giver vejledning om, hvilke muligheder der er for at tage Forberedende Voksenundervisning (FVU) 19 19

20 GULLESTRUPVEJ 10-12, 7400 HERNING

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016 PÆDAGOGISKE KURSER Efterår 2016 AMU EFTERÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081 Kursuskalender Efterår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

AMU-KURSER Sundhed, omsorg og pædagogik. Efterår 2017

AMU-KURSER Sundhed, omsorg og pædagogik. Efterår 2017 AMU-KURSER Sundhed, omsorg og pædagogik Efterår 2017 AMU-UDDANNELSER EFTERÅR 2017 Velkommen til Social & SundhedsSkolen Hernings kursuskatalog for efteråret 2017. I kataloget finder du et bredt udvalg

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

AMU-KURSER Sundhed, omsorg og pædagogik. Forår 2017

AMU-KURSER Sundhed, omsorg og pædagogik. Forår 2017 AMU-KURSER Sundhed, omsorg og pædagogik Forår 2017 AMU-UDDANNELSER FORÅR 2017 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for foråret 2017. I vores katalog finder du et udvalg af forskellige

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Social- og sundheds- og psykiatriområdet

Social- og sundheds- og psykiatriområdet Efteruddannelse Social- og sundheds- og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Kompetenceudvikling (KUA)...4 KUA-basismodul...4 KUA-famodul: Socialpsykiatri...5 god

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2016 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Pædagogiske metoder i ældreplejen - med borgeren i centrum....3 Inddragende velfærdsteknologi

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032 Kursuskalender Forår 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081 Kursuskalender 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe KUrSUSPrOGrAM FORÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FOrÅr 2014 LæS Mere om ALLe kurser på WWW.SOSUAARHUS.DK SkrædderSyede

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Pædagogisk- og psykiatriområdet

Pædagogisk- og psykiatriområdet Efteruddannelse Pædagogisk- og psykiatriområdet Kursuskatalog efterår 2011 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Babytegn Pædagogisk arbejde med børn og unge...4 Emneområder fra dagligdagen Inkluderende

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EPOS 49.018 59.384 61.081 70.095 71.652 71.588 382.818 EPOS - udvikling i

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Det pædagogiske og psykiatriområdet

Det pædagogiske og psykiatriområdet Efteruddannelse Det pædagogiske og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold pædagogisk arbejde...4 Planlægning af pædagogiske aktiviteter...4 Leg med sprog... Samspil

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information.

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Velkommen til KUA online uddannelsesprogram Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Sådan bruger du

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSKURSER

SOCIAL- OG SUNDHEDSKURSER SOCIAL- OG SUNDHEDSKURSER Efterår 2016 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN, HERNING - SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET AMU EFTERÅR 2016 - SOCIAL OG SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Kursusoversigt 2. halvår 2011

Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursusoversigt 2. halvår 2011 Kursus nr. Kursets navn Deltagergebyr VEU godtgørelse Afholdes Dato Tilmelding frist SOCIAL OG SUNDHED SAMT PSYKIATRIOMRÅDET: 1132 Akademiuddannelsen Formålet med Akademiuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011 Social og Sundhedsskolen Syd kataloget 2011 Social- og Sundhedsskolen Syd 2 Forord Kursuskatalog for hele 2011 er hermed på banen Udbuddet er vores bedste bud på de behov som social- og sundhedsområdet

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere